ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/3856

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-06-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ’ενός, και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφ’ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφ’ ενός, και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφ’ ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής, που υπογράφηκαν στο Λουξεμβούργο, στις 16 Ιουνίου 2008, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ - ΒΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,.. Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΑΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΜΑΛΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφεξής «τα κράτη μέλη», και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής «η Κοινότητα», αφενός, και Η ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, αφετέρου, στο εξής «τα Μέρη» ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τους στενούς δεσμούς μεταξύ των Μερών και τις κοινές τους αξίες, καθώς και την επιθυμία τους να ενισχύσουν τους δεσμούς αυτούς και να καθιερώσουν στενές και μόνιμες σχέσεις βασιζόμενες στην αμοιβαιότητα και το αμοιβαίο συμφέρον, γεγονός που θα επιτρέψει στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη να ενισχύσει και να επεκτείνει τις σχέσεις που έχει ήδη συνάψει με την Κοινότητα? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία της παρούσας συμφωνίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, για την εγκαθίδρυση και την εδραίωση σταθερής ευρωπαϊκής τάξης βασιζόμενης στη συνεργασία, της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείτο υπόβαθρο, καθώς και στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη στο γενικό πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο της Ευρώπης και το καθεστώς της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ως δυνητικής υποψήφιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «η συνθήκη ΕΕ») και την εκπλήρωση των κριτηρίων που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 1993, καθώς και των όρων της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, με την επιφύλαξη της επιτυχούς εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση με τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, η οποία προσδιορίζει τις προτεραιότητες δράσης που αποβλέπουν στη στήριξη των προσπαθειών της χώρας να προσεγγίσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των Μερών να συμβάλουν με κάθε τρόπο στην πολιτική, οικονομική και θεσμική σταθεροποίηση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, καθώς και της περιοχής, μέσω της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και του εκδημοκρατισμού, της δημιουργίας θεσμών και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, της ολοκλήρωσης του περιφερειακού εμπορίου και της ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας, καθώς και μέσω της συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και ιδίως στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και της ενίσχυσης της εθνικής και περιφερειακής ασφάλειας? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των Μερών να ενισχύσουν τις πολιτικές και οικονομικές ελευθερίες πον αποτελούν το ίδιο το θεμέλιο της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και τη δέσμευση τους να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων τωνδικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, καθώς και τις δημοκρατικές αρχές μέσω ενός πολυκομματικού συστήματος με ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των Μερών να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις αρχές και τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ, ιδίως εκείνων της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (εφεξής «η Τελική Πράξη του Ελσίνκι»), των τελικών κειμένων των Διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης, του Χάρτη των Παρισίων για μία Νέα Ευρώπη, καθώς και για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην Ειρηνευτική Συμφωνία Ντέιτον-Παρισίων και στο Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έτσι ώστε να συμβάλουν στην περιφερειακή σταθερότητα και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των Μερών να εφαρμόσουν τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς και την ετοιμότητα της Κοινότητας να συμβάλει στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, καθώς και την προσήλωση των Μερών στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των Μερών για τη διεξαγωγή ελεύθερου εμπορίου, τηρουμένων των δικαιωμάτοιν και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στον ΠΟΕ καθώς και για την εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με διαφάνεια και αμεροληψία? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την επιθυμία των Μερών να αναπτύξουν περαιτέρω τον τακτικό πολιτικό διάλογο επί διμερών και διεθνών θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών θεμάτων, λαμβανομένης υπόψη της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των Μερών να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα και να ενισχύσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας βάσει της διακήρυξης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη στις 20 Οκτωβρίου 2001? ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (εφεξής «η παρούσα Συμφωνία») θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους και, κυρίως, στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, καθοριστικών παραγόντων για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης? ’ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσμευση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης να εναρμονίσει, στους σχετικούς τομείς, τη νομοθεσία της με εκείνη της Κοινότητας καινά την εφαρμόσει αποτελεσματικά? ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυμία της Κοινότητας να παράσχει αποφασιστική στήριξη για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων καινά χρησιμοποιήσει προς τον σκοπό αυτό όλα τα διαθέσιμα μέσα συνεργασίας και τεχνικής, χρηματοδοτικής και οικονομικής βοήθειας επί μίας συνολικής ενδεικτικής πολυετούς βάσης? ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο του μέρους ΙΙΙ, τίτλο ΙV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής «η Συνθήκη ΕΚ»), δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως χωριστά συμβαλλόμενα μέρη και όχι ως κράτη μέλη της Κοινότητας, έως ότου το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία (κατά περίπτωση) κοινοποιήσουν στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη ότι δεσμεύονται ως μέρη της Κοινότητας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που προσαρτάται στη συνθήκη ΕΕ και στη συνθήκη ΕΚ. Το ίδιο ισχύει για τη Δανία, σύμφωνα με το προσαρτημένο στις εν λόγω συνθήκες πρωτόκολλο σχετικά με τη θέση της Δανίας? ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σύνοδο κορυφής του Ζάγκρεμπ, όπου έγινε έκκληση για μεγαλύτερη παγίωση των σχέσεων μεταξύ των χωρών της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας? ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι κατά τη σύνοδο κορυφής της Θεσσαλονίκης ενισχύθηκε η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ως πλαίσιο για την πολιτική που διέπει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και υπογραμμίστηκε η προοπτική της ενσωμάτωσης των χοίρων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με την πρόοδο της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και τις κατ’ιδίαν επιδόσεις τους? ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης που υπεγράφη στις 19 Δεκεμβρίου 2006 στο Βουκουρέστι, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα της περιοχής να προσελκύσει επενδύσεις και να ευνοηθεί η ενσωμάτωση της στην παγκόσμια οικονομία, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρο 11.Εγκαθιδρύεται Σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφετέρου. 2.Οι στόχοι της Σύνδεσης αυτής είναι οι εξής: 1)να στηριχθούν οι προσπάθειες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου? 2)να στηριχθούν τόσο η πολιτική, οικονομική και θεσμική σταθερότητα στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη όσο και η σταθεροποίηση της περιοχής? 3)να εξασφαλιστεί κατάλληλο πλαίσιο διεξαγωγής πολιτικού διαλόγου που θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων μεταξύ των Μερών? 4)να στηριχθούν οι προσπάθειες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης να αναπτύξει την οικονομική και διεθνή συνεργασία της, μεταξύ άλλων, με την εναρμόνιση της νομοθεσίας της με εκείνη της Κοινότητας? 5)να στηριχθούν οι προσπάθειες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης να ολοκληρώσει τη μετάβαση της σε μία λειτουργούσα οικονομία της αγοράς? 6)να προωθηθούν αρμονικές οικονομικές σχέσεις και να αναπτυχθεί σταδιακά μία ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης? 7)να προωθηθεί η περιφερειακή συνεργασία σε όλους τους τομείς που καλύπτει η παρούσα Συμφωνία. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 2 Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως διακηρύσσονται στην παγκόσμια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ορίζονται στη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, η τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ΙCΤΥ) και του κράτους δικαίου, καθώς και των αρχών της οικονομίας της αγοράς, όπως εκφράζονται στο Κείμενο της ΔΑΣΕ της Βόννης για την Οικονομική Συνεργασία, αποτελούν τη βάση της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής των Μερών και συνιστούν θεμελιώδη στοιχεία της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 3 Η καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και των μέσων διανομής τους αποτελεί βασικό στοιχείο της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 4 Τα Μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στην εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεοον, κυρίως στην πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία. Άρθρο 5 Η διεθνής και περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, η ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και ο σεβασμός και η προστασία των μειονοτήτων αποτελούν το επίκεντρο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η σύναψη και η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στις προϋποθέσεις της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και βασίζονται στις κατ’ ιδίαν επιδόσεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Άρθρο 6 Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη δεσμεύεται να συνεχίσει.και να ενθαρρύνει τη συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας με τις άλλες χώρες της περιοχής, και παράλληλα να καθορίσει το κατάλληλο επίπεδο αμοιβαίων παραχωρήσεων όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών, καθώς και την ανάπτυξη σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, κυρίως εκείνων που έχουν σχέση με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τη διαφθορά, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την παράνομη μετανάστευση και το λαθρεμπόριο, ιδίως την εμπορία ανθρώπων, το εμπόριο φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, καθώς και την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Η δέσμευση αυτή αποτελεί κύριο παράγοντα για την ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και συμβάλλει συνεπώς στην περιφερειακή σταθερότητα. Άρθρο 7 Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων στον τομέα αυτό. Άρθρο 8 Η σύνδεση πραγματοποιείται σταδιακά και υλοποιείται πλήρως εντός μέγιστης μεταβατικής περιόδου έξι ετών. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 115 επανεξετάζει τακτικά, κατά κανόνα ετησίως, την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και την υιοθέτηση και εφαρμογή εκ μέρους της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης των νομικών, διοικητικών, θεσμικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, βάσει του προοιμίου και σύμφωνα με τις γενικές αρχές της παρούσας Συμφωνίας. Λαμβάνει δεόντως υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση και οι οποίες αφορούν την παρούσα Συμφωνία και διασφαλίζει τη συνοχή με τους μηχανισμούς που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ιδίως με την Έκθεση Προόδου για τη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Βάσει αυτής της επανεξέτασης, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εκδίδει συστάσεις και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Όταν επισημαίνονται ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την επανεξέταση, μπορεί να γίνεται προσφυγή στους μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Η πλήρης σύνδεση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά. Το αργότερο τρία έτη μετά τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης προβαίνει σε διεξοδική επανεξέταση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας. Βάσει αυτής της επανεξέτασης, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αξιολογεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και λαμβάνει ενδεχομένως αποφάσεις, όσον αφορά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας σύνδεσης. Η προαναφερόμενη επανεξέταση δεν αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων για την οποία προβλέπεται ειδικό χρονοδιάγραμμα στον Τίτλο ΙV. Άρθρο 9 Η παρούσα συμφωνία πρέπει να συμβιβάζεται πλήρως, και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΠΟΕ, ιδίως με το άρθρο ΧΧΙV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (GΑΤΤ Ι994) και το άρθρο V της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GΑΤS). ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 101.Ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των Μερών αναπτύσσεται περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Ο εν λόγω διάλογος συνοδεύει και εδραιώνει την προσέγγιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και συμβάλλει στην καθιέρο^ση στενών δεσμών αλληλεγγύης και νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ των Μερών. 2.Ο πολιτικός διάλογος θα προωθήσει ιδίως: 1)την πλήρη ένταξη της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στην κοινότητα των δημοκρατικών εθνών και τη σταδιακή προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? 2)την αυξανόμενη σύγκλιση των θέσεων των Μερών επί διεθνών θεμάτων? συμπεριλαμβανομένων θεμάτων της ΚΕΠΠΑ, ενδεχομένως με την ανταλλαγή πληροφοριών και, ιδίως, επί των θεμάτων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα Μέρη? 3)την περιφερειακή συνεργασία και την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας? 4)κοινές απόψεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στους τομείς που καλύπτει η ΚΕΠΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3.Τα μέρη θεωρούν ότι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, τόσο από κρατικούς όσο και μη κρατικούς παράγοντες, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. Τα μέρη συμφωνούν επομένως να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους μέσω της πλήρους τήρησης και εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών και συμφωνιών για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση αυτών των όπλων, καθώς και των άλλων διεθνών υποχρεώσεων τους στο συγκεκριμένο τομέα. Τα Μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα διάταξη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας Συμφωνίας και θα περιληφθεί στον πολιτικό διάλογο που θα συνοδεύσει και θα εδραιώσει αυτά τα στοιχεία. Τα Μέρη επιπλέον συμφωνούν να συνεργάζονται καινά συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους: 1)λαμβάνοντας μέτρα για την υπογραφή και την επικύρωση όλων των συναφών διεθνών πράξεων ή για την προσχώρηση στις πράξεις αυτές, κατά περίπτωση, καθώς και για την πλήρη εφαρμογή τους? 2)δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα εθνικών ελέγχων εξαγωγής, το οποίο θα ελέγχει τόσο την εξαγωγή όσο και τη διαμετακόμιση προϊόντων που συνδέονται με τα όπλα μαζικής καταστροφής, θα περιλαμβάνει έλεγχο της τελικής χρησιμοποίησης των τεχνολογιών διπλής χρήσης με σκοπό την παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής, και θα προβλέπει αποτελεσματικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους εξαγωγής. Ο πολιτικός διάλογος στον τομέα αυτό μπορεί να πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο. Άρθρο 111.Ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται κατ’αρχάς στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, στο οποίο εναπόκειται η γενική ευθύνη για όλα τα θέματα που επιθυμούν ενδεχομένως να του υποβάλουν τα Μέρη. 2.Κατόπιν αιτήσεως των Μερών, ο πολιτικός διάλογος μπορεί επίσης να λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές: 1)συνεδριάσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, ανώτερων υπαλλήλων που εκπροσωπούν τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, αφενός, και την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή»), αφετέρου? 2)πλήρη αξιοποίηση όλων των διπλωματικών διαύλων μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων επαφών σε τρίτες χώρες και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΟΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών φόρουμ? 3)κάθε άλλο μέσο που θα μπορούσε να συμβάλει επωφελώς στην παγίωση, την ανάπτυξη και την ενίσχυση του διαλόγου αυτού, συμπεριλαμβανομένων των μέσων που προσδιορίστηκαν στο θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης, που υιοθετήθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, στις 19 και 20 Ιουνίου 2003. Άρθρο 12 Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που συγκροτείται βάσει του άρθρου 121. Άρθρο 13 Ο πολιτικός διάλογος μπορεί να διενεργείται σε πολυμερές επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο με άλλες χώρες της περιοχής, καθώς και στο πλαίσιο του φόρουμ ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 14 Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη θα προωθήσει δραστήρια την περιφερειακή συνεργασία. Τα προγράμματα βοήθειας της Κοινότητας μπορούν να στηρίζουν έργα περιφερειακής ή διασυνοριακής διάστασης. Όταν η Βοσνία - Ερζεγοβίνη προτίθεται να ενισχύσει τη συνεργασία της με μια από τις χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 15,16 και 17, ενημερώνει και συμβουλεύεται την Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου Χ. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη εφαρμόζει πλήρως τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση και Ελευθέρωση του Εμπορίου, το οποίο υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2001 από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, καθώς και τη συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης που υπεγράφη στις 19 Δεκεμβρίου 2006 στο Βουκουρέστι. Άρθρο 15 Συνεργασία με άλλες χώρες που έχουν υπογράψει Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Μετά την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη αρχίζει διαπραγματεύσεις με τις χώρες που έχουν ήδη υπογράψει Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, με στόχο τη σύναψη διμερών συμβάσεων περιφερειακής συνεργασίας, σκοπός των οποίων είναι η ενίσχυση του πεδίου εφαρμογής της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών. Τα κύρια στοιχεία των εν λόγω συμβάσεων είναι τα εξής: α) ο πολιτικός διάλογος? β) η εγκαθίδρυση ζώνης ελεύθερων συναλλαγών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΠΟΕ? γ) αμοιβαίες παραχωρήσεις σχετικά με την κυκλοφορία των εργαζομένων, την εγκατάσταση, την παροχή υπηρεσιών, τις τρέχουσες πληρωμές και την κυκλοφορία κεφαλαίων, καθώς και με άλλες πολιτικές που έχουν σχέση με την κυκλοφορία προσώπων, σε επίπεδο ισοδύναμο με εκείνο της παρούσας Συμφωνίας? δ) διατάξεις για τη συνεργασία σε άλλους τομείς, ανεξάρτητα από το αν αυτοί καλύπτονται ή όχι από την παρούσα Συμφωνία, ιδίως στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις περιέχουν τις κατάλληλες διατάξεις για τη δημιουργία των αναγκαίων θεσμικών μηχανισμών. Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται εντός δύο ετών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. Η ετοιμότητα της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης να συνάψει τέτοιες συμβάσεις θα αποτελέσει προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη θα αρχίσει παρόμοιες διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, μόλις υπογράψουν οι εν λόγω χώρες Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Άρθρο 16 Συνεργασία με άλλες χώρες τις οποίες αφοράη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη θα επιδιώξει την περιφερειακή συνεργασία με τις άλλες χώρες τις οποίες αφορά η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, σε ορισμένους ή σε όλους τους τομείς συνεργασίας που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, και ιδίως στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Η εν λόγω συνεργασία πρέπει να συμβιβάζεται πάντα με τις αρχές και τους στόχους της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 17 Συνεργασία με άλλες χώρες υποψήφιεςγια προσχώρηση στην ΕΕ τις οποίες δεν αφοράη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 1.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη πρέπει να εντείνει τη συνεργασία της και να συνάψει σύμβαση περιφερειακής συνεργασίας με οποιαδήποτε χώρα υποψήφια για προσχώρηση στην ΕΕ, την οποία δεν αφορά η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, σε οποιονδήποτε τομέα συνεργασίας που καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία. Η εν λόγω σύμβαση πρέπει να αποσκοπεί στη σταδιακή ευθυγράμμιση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της εν λόγω χώρας στον αντίστοιχο τομέα σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και των Κρατών Μελών της και της χώρας αυτής. 2.Πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη θα συνάψει με την Τουρκία, που έχει εγκαθιδρύσει τελωνειακή ένωση με την Κοινότητα, συμφωνία, σε αμοιβαίως επωφελή βάση, για την εγκαθίδρυση ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, δυνάμει του άρθρου ΧΧΙV της συμφωνίας GΑΤΤ 1994, καθώς και για την ελευθέρωση της εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών μεταξύ των χωρών αυτών σε επίπεδο ισοδύναμο με εκείνο της παρούσας συμφωνίας, δυνάμει του άρθρου V της συμφωνίας GΑΤS. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 181.Η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη εγκαθιδρύουν σταδιακά ζώνη ελεύθερων συναλλαγών εντός μέγιστης μεταβατικής περιόδου δέκα ετών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και με τις διατάξεις της Συμφωνίας GΑΤΤ του 1994 και του ΠΟΕ. Κατά την εν λόγω διαδικασία, λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται στη συνέχεια. 2.Για την κατάταξη των εμπορευμάτων κατά τις συναλλαγές μεταξύ των Μερών, εφαρμόζεται η Συνδυασμένη Ονοματολογία. 3.Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, οι δασμοί και οι επιβαρύνσεις με ισοδύναμο προς τους δασμούς αποτέλεσμα περιλαμβάνουν δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται για την εισαγωγή ή την εξαγωγή ενός εμπορεύματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών πρόσθετων τελών ή επιβαρύνσεων που εισπράττονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή, με εξαίρεση: 1)επιβαρύνσεις ισοδύναμες με εσωτερικό φόρο που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ παράγραφος 2 της συμφωνίας GΑΤΤ του 1994? 2)δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς? 3)αμοιβές ή επιβαρύνσεις ανάλογες με το κόστος τοον παρεχόμενων υπηρεσιών. 4.Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός στον οποίο πρόκειται να εφαρμοστούν οι διαδοχικές μειώσεις που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία, αποτελείται από: 1)το Κοινό Δασμολόγιο της Κοινότητας που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, το οποίο εφαρμόζεται επί του παρόντος erga οmnes την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας? 2)το δασμολόγιο που εφάρμοσε η Βοσνία - Ερζεγοβίνη το 2005. 5.Οι μειωμένοι δασμοί που θα εφαρμοστούν από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, οι οποίοι υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο δεκαδικό ψηφίο με βάση τις κοινές αριθμητικές αρχές, Επομένως, όλα τα ποσά των οποίων το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 στρογγυλοποιούνται προς τον πλησιέστερο δεκαδικό αριθμό προς τα κάτω και όλα τα ποσά των οποίων το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι από 5 και άνω στρογγυλοποιούνται προς τον πλησιέστερο δεκαδικό αριθμό προς τα άνω. 6.Αν, μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζεται δασμολογική μείωση erga οmnes, ιδίως μείωση που προκύπτει: 1)από τις δασμολογικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ή 2)από την προσχώρηση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στον ΠΟΕ, ή 3)από επακόλουθες μειώσεις μετά την προσχώρηση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στον ΠΟΕ, οι μειωμένοι αυτοί δασμοί αντικαθιστούν το βασικό δασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 4, αρχής γενομένης από την ημερομηνία εφαρμογής των μειώσεων αυτών. 7.Η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη ανακοινώνουν αμοιβαίως τους αντίστοιχους βασικούς δασμούς που εφαρμόζουν και τυχόν αλλαγές τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 19 Ορισμός1.Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που απαριθμούνται στα κεφάλαια 25 έως 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, Παράγραφος 1 σημείο ii) της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη Γεωργία. 2.Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συνθήκης. Άρθρο 20 Κοινοτικές παραχωρήσεις για τα βιομηχανικά προϊόντα 1.Οι δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος καταργούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας για τα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος καταργούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας για τα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Άρθρο 21 Παραχωρήσεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνηςγια τα βιομηχανικά προϊόντα 1.Οι δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη βιομηχανικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, άλλων από εκείνα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, καταργούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. 2.Οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλονται στις εισαγωγές Βοσνίας - Ερζεγοβίνης καταργούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας για τα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας. 3.Οι δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη βιομηχανικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα ί (α), Ι (β) και Ι (γ) μειώνονται σταδιακά και καταργούνται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εν λόγω Παραρτήματος. 4.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη βιομηχανικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος καταργούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 22 Δασμοί και περιορισμοί επί των εξαγωγών 1.Η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη καταργούν όλους τους εξαγωγικούς δασμούς και τις επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος στο μεταξύ τους εμπόριο, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. 2.Η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη καταργούν αμοιβαίως μεταξύ τους όλους τους ποσοτικούς περιορισμούς κατά τις εξαγωγές και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 23 Ταχύτερη μείωση των δασμών Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να μειώσει τους δασμούς που επιβάλλει στις εμπορικές συναλλαγές της με την Κοινότητα ταχύτερα απ’ ό, τι προβλέπεται στο άρθρο 21, εάν το επιτρέψει η γενική οικονομική της κατάσταση και η κατάσταση του σχετικού οικονομικού τομέα. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αναλύει την κατάσταση σχετικά με το θέμα αυτό και προβαίνει σε ανάλογες συστάσεις.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Άρθρο 24 Ορισμός1.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων της αλιείας καταγωγής Κοινότητας ή Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. 2.Ως «γεωργικά προϊόντα και προϊόντα της αλιείας» νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Παράγραφος 1 σημείο ii) της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη Γεωργία. 3.Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας του κεφαλαίου 3, τις κλάσεις 1604 και 1605 και τις διακρίσεις 0511 91, 1902 20 10 και2301 20 00. Άρθρο 25 Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα Το Πρωτόκολλο 1 καθορίζει τις εμπορικές ρυθμίσεις για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται σ’ αυτό. Άρθρο 26 Εξάλειψη των ποσοτικών περιορισμώνπου εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντακαι στα προϊόντα της αλιείας 1.Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, η Κοινότητα καταργεί όλους τους ποσοτικούς περιορισμούς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά την εισαγωγή των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων της αλιείας καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. 2.Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη καταργεί όλους τους ποσοτικούς περιορισμούς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος στις εισαγωγές των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων της αλιείας καταγωγής Κοινότητας. Άρθρο 27 Γεωργικά προϊόντα 1.Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, η Κοινότητα καταργεί τους δασμούς και τις επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, εκτός εκείνων που υπάγονται στις κλάσεις 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 και 2204 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. Όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από τα κεφάλαια 7 και 8 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, για τα οποία το Κοινό Δασμολόγιο προβλέπει την εφαρμογή κατ’αξία δασμών και ενός ειδικού δασμού, η κατάργηση ισχύει μόνο για το κατ’ αξία μέρος του δασμού. 2.Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, η Κοινότητα καθορίζει τους δασμούς που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων βοείου κρέατος «baby-beef» που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ και είναι καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, στο 20% του κατ’ αξία δασμού και στο 20% του ειδικού δασμού που προβλέπονται στο Κοινό Δασμολόγιο εντός των ορίων της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης σφαγίων βάρους 1 500 τόνων. 3.Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, η Κοινότητα εφαρμόζει δασμολογική ατέλεια στις εισαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων των κλάσεων 1701 και 1702 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, στο πλαίσιο της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης των 12000 τόνων (καθαρό βάρος). 4.Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη: 1)καταργεί τους δασμούς που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ α)? 2)μειώνει σταδιακά τους δασμούς που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ β), ΙΙΙ γ) και ΙΙΙ δ), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται για κάθε προϊόν στο εν λόγω Παράρτημα? 3)καταργεί τους δασμούς που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ ε) εντός των ορίων της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται για τα εν λόγω προϊόντα. 5.Το Πρωτόκολλο 7 θεσπίζει το καθεστώς που εφαρμόζεται στον οίνο και τα οινοπνευματώδη ποτά που αναφέρονται σ’αυτό. Άρθρο 28 Ψάρια και προϊόντα αλιείας 1.Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα καταργεί όλους τους δασμούς ή τις επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται στα ψάρια και τα προϊόντα της αλιείας καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, εξαιρουμένων των προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙV. Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙV υπόκεινται στις διατάξεις που καθορίζονται σ’αυτό. 2.Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη καταργεί όλους τους δασμούς ή τις επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται στα ψάρια και τα προϊόντα της αλιείας καταγωγής Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που διευκρινίζονται στο παράρτημα V. Άρθρο 29 Ρήτρα επανεξέτασης Λαμβανομένου υπόψη του όγκου των εμπορικών συναλλαγών των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων της αλιείας μεταξύ των Μερών, της ιδιαίτερης ευαισθησίας των εν λόγω προϊόντων, των κανόνων των κοινών πολιτικών γεωργίας και αλιείας της Κοινότητας, των κανόνων των πολιτικών γεωργίας και αλιείας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, του ρόλου της γεωργίας και της αλιείας στην οικονομία της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, των συνεπειών των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, καθώς και της ενδεχόμενης προσχώρησης της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στον ΠΟΕ, η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη εξετάζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, το αργότερο εντός τριών ετών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, για κάθε προϊόν χωριστά και σε τακτική και κατάλληλη αμοιβαία βάση, τις δυνατότητες χορήγησης αμοιβαίων περαιτέρω παραχωρήσεων με σκοπό τη μεγαλύτερη ελευθέρωση του εμπορίου των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων της αλιείας. Άρθρο 30 Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, ιδίως του άρθρου 39, και δεδομένης της ιδιαίτερης ευαισθησίας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων της αλιείας, εάν οι εισαγωγές προϊόντων καταγωγής ενός από τα δύο Μέρη, που αποτελούν αντικείμενο των παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει των Άρθρων 25 έως 28, προκαλούν σημαντική διαταραχή στις αγορές ή στους εσωτερικούς κανονιστικούς μηχανισμούς του άλλου Μέρους, τα δύο Μέρη προβαίνουν αμέσως σε διαβουλεύσεις για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Εν αναμονή αυτής της λύσης, το ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα. Άρθρο 31 Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεωντων γεωργικών προϊόντων και των προϊόντωντης αλιείας και των ειδών διατροφής,άλλων από τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά 1.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη εξασφαλίζει την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που καταχωρούνται στην Κοινότητα δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων1, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. Οι γεωγραφικές ενδείξεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα της αλιείας μπορούν να καταχωρούνται στην Κοινότητα, υπό τους όρους που καθορίζονται στον εν λόγω Κανονισμό. 2.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη απαγορεύει κάθε χρήση στο έδαφος της των προστατευόμενων ονομασιών στην Κοινότητα για συγκρίσιμα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της γεωγραφικής ένδειξης. Τούτο ισχύει ακόμη και εάν αναφέρεται η πραγματική γεωγραφική καταγωγή του προϊόντος και εάν η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη χρησιμοποιείται στη μετάφραση ή συνοδεύεται από όρους, όπως «είδος», «τύπου», «με χαρακτηριστικά», «απομίμηση», «μέθοδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις. 3.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη αρνείται την καταχώρηση εμπορικού σήματος, του οποίου η χρήση αντιστοιχεί στις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 4.Τα εμπορικά σήματα που έχουν καταχωρηθεί στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη ή έχουν καθιερωθεί από τη χρήση, των οποίων η χρήση αντιστοιχεί στις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεν χρησιμοποιούνται πλέον εντός έξι ετών μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα εμπορικά σήματα που καταχωρούνται στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και για τα εμπορικά σήματα που έχουν καθιερωθεί με τη χρήση και ανήκουν σε υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον δεν ενδέχεται να παραπλανήσουν το κοινό ως προς την ποιότητα, τις προδιαγραφές και τη γεωγραφική καταγωγή των προϊόντων. 5.Κάθε χρήση των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων σύμφωνα με την Παράγραφο 1, ως όρων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην καθομιλουμένη και αποτελούν κοινή ονομασία των εν λόγω προϊόντων στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, παύει να ισχύει το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2013. 6.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη διασφαλίζει την προστασία που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 5 με δική της πρωτοβουλία, καθώς και κατόπιν αιτήματος ενός ενδιαφερόμενου μέρους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 32 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στο εμπόριο όλων των προϊόντων μεταξύ των μερών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο ή στο Πρωτόκολλο 1. Άρθρο 33 Βελτιωμένες παραχωρήσεις Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου δεν εμποδίζουν κατά κανένα τρόπο τα Μέρη να εφαρμόζουν, σε μονομερή βάση, ευνοϊκότερα μέτρα. Άρθρο 34 Ρήτρα ακινητοποίησης (Standstill) 1.Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, δεν εισάγονται νέοι εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, ούτε αυξάνονται οι δασμοί ή οι επιβαρύνσεις που ήδη επιβάλλονται στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. 2.Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, δεν θεσπίζονται νέοι ποσοτικοί περιορισμοί για τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, ούτε εντείνονται οι περιορισμοί ή τα μέτρα που ήδη υφίστανται στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. 3.Με την επιφύλαξη των παραχωρήσεων που χορηγούνται δυνάμει των άρθρων 25, 26, 27, 28, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο την εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της Κοινότητας στον τομέα της γεωργίας και αλιείας ή τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών, εφόσον δεν θίγεται το καθεστώς εισαγωγών που προβλέπεται στα Παραρτήματα ΙΙΙ έως V και στο Πρωτόκολλο Ι. Άρθρο 35 Απαγόρευση φορολογικών διακρίσεων 1.Η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη αποφεύγουν να επιβάλουν οιοδήποτε μέτρο ή πρακτική εσωτερικής φορολογίας που συνεπάγεται, άμεσα ή έμμεσα, διακριτική μεταχείριση, μεταξύ των προϊόντων ενός από τα Μέρη και των ομοειδών προϊόντων καταγωγής του άλλου Μέρους, και προβαίνουν στην κατάργηση τέτοιων μέτρων ή πρακτικών, εάν υπάρχουν. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός από τα Μέρη δεν μπορούν να τύχουν επιστροφής των εσωτερικών έμμεσων φόρων πέραν του ποσού των έμμεσων φόρων που έχουν επιβληθεί σ’αυτά. Άρθρο 36 Δασμοί ταμιευτικού χαρακτήρα Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών δασμών ισχύουν επίσης για τους δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα. Άρθρο 37 Τελωνειακές ενώσεις, ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, διασυνοριακές ρυθμίσεις 1.Η παρούσα Συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή την εγκαθίδρυση τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελεύθερων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι εμπορικές ρυθμίσεις που προβλέπει η παρούσα Συμφωνία. 2.Κατά τη μεταβατική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 18, η παρούσα Συμφωνία δεν θίγει την εφαρμογή των ειδικών προπμησιακών ρυθμίσεων που διέπουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, οι οποίες είτε περιέχονται σε διασυνοριακές συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, είτε απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ και έχουν συναφθεί από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη για την προώθηση του περιφερειακού εμπορίου. 3.Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης διενεργούνται διαβουλεύσεις μεταξύ των Μερών σχετικά με τις συμφωνίες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου και, όπου απαιτείται, σχετικά με άλλα σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τις αντίστοιχες εμπορικές πολιτικές τους έναντι τρίτων χωρών. Ειδικότερα, σε περίπτωση προσχώρησης τρίτης χώρας στην Ένωση, διενεργούνται τέτοιες διαβουλεύσεις για να διασφαλιστεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 38 Ντάμπινγκ και επιδοτήσεις 1.Καμία από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν εμποδίζει οποιοδήποτε Μέρος να λάβει μέτρα εμπορικής άμυνας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου και με το Άρθρο 39. 2.Εάν ένα από τα Μέρη διαπιστώσει ότι εφαρμόζονται πρακτικές ντάμπινγκ ή/και αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων κατά τις εμπορικές συναλλαγές με το άλλο Μέρος, το Μέρος αυτό μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά των πρακτικών αυτών δυνάμει της συμφωνίας του ΠΟΕ περί Εφαρμογής του Άρθρου VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ) του 1994 ή της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις Επιδοτήσεις και τα Αντισταθμιστικά μέτρα, ή δυνάμει της σχετικής εσωτερικής του νομοθεσίας. Άρθρο 39 Γενική ρήτρα διασφάλισης 1.Οι διατάξεις του Άρθρου ΧΙΧ της Συμφωνίας GΑΤΤ του 1994 και της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τα Μέτρα Διασφάλισης εφαρμόζονται μεταξύ των Μερών. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, όταν προϊόν ενός Μέρους εισάγεται στο έδαφος του άλλου Μέρους σε αυξημένες ποσότητες και υπό προϋποθέσεις που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν: 1)σοβαρή ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος του συμβαλλομένου Μέρους εισαγωγής, ή 2)σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή δυσχέρειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής του εισάγοντος Μέρους, το εισάγον Μέρος μπορεί να λάβει τα δέοντα διμερή μέτρα διασφάλισης, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο. 3.Τα διμερή μέτρα διασφάλισης που αφορούν τις εισαγωγές του άλλου Μέρους δεν πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο που είναι αναγκαίο γιΑ την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Το λαμβανόμενο μέτρο διασφάλισης πρέπει να συνίσταται στην αναστολή της αύξησης ή της μείωσης των προτιμησιακών περιθωρίων που προβλέπει η παρούσα Συμφωνία για το συγκεκριμένο προϊόν, εντός μέγιστου ορίου που αντιστοιχεί στο βασικό δασμό που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) και παράγραφος 6 για το ίδιο προϊόν. Τα μέτρα αυτά περιέχουν διατάξεις που προβλέπουν ρητά τη σταδιακή κατάργηση τους έως το τέλος της καθορισθείσας περιόδου, το αργότερο, και δεν μπορούν να εφαρμοστούν για περίοδο που υπερβαίνει τα δύο έτη. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιστάσεις, η διάρκεια των μέτρων αυτών μπορεί να παραταθεί σε δύο επιπλέον έτη κατά ανώτατο όριο. Κανένα διμερές μέτρο διασφάλισης δεν εφαρμόζεται στις εισαγωγές προϊόντος το οποίο υπόκειται ήδη σε τέτοια μέτρα για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων ετών από την ημερομηνία λήξης του μέτρου. 4.Στις περιπτώσεις που διευκρινίζονται στο παρόν Άρθρο και πριν ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτό, ή, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 5 στοιχείο β) του παρόντος Αρθρου, η Κοινότητα αφενός ή η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, αφετέρου, κατά περίπτωση, παρέχουν στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, το ταχύτερο δυνατό, κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για τη διεξοδική εξέταση της κατάστασης με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα δύο ενδιαφερόμενα Μέρη. 5.Για την υλοποίηση των παραγράφων 1,2,3 και 4, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 1)Οι δυσχέρειες που προκύπτουν από την κατάσταση που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο παραπέμπονται αμέσως προς εξέταση στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, το οποίο μπορεί να λαμβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τον τερματισμό τους. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ή το εξάγον Μέρος δεν λάβουν απόφαση που θέτει τέρμα στις εν λόγω δυσχέρειες ή δεν επιτευχθεί άλλη ικανοποιητική λύση εντός 30 ημερών από την παραπομπή της υπόθεσης στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, το εισάγον Μέρος μπορεί να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Κατά την επιλογή των μέτρων διασφάλισης, δίδεται προτεραιότητα σ’εκείναπου διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία των ρυθμίσεων που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. Τα μέτρα διασφάλισης που εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου ΧΙΧ της συμφωνίας GΑΤΤ του 1994 και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης, πρέπει να διατηρούν το προτιμησιακό επίπεδο/περιθώριο που χορηγείται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. 2)Σε έκτακτες και κρίσιμες περιστάσεις που απαιτούν άμεση δράση και καθιστούν αδύνατη την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να εφαρμόσει αμέσως, στις καταστάσεις που διευκρινίζονται στο παρόν Άρθρο, τα προσωρινά μέτρα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενημερώνει αμέσως σχετικά το.άλλο Μέρος. Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού του οργάνου, με σκοπό ιδίως την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος κατάργησης τους, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. 6.Στην περίπτωση που η Κοινότητα ή η Βοσνία - Ερζεγοβίνη επιβάλλει, όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, την εφαρμογή διοικητικής διαδικασίας με στόχο την ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις των εμπορικών ροών, ενημερώνει αμέσως το άλλο Μέρος. Άρθρο 40 Ρήτρα ανεπάρκειας 1.Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων του παρόντος τίτλου οδηγεί: 1)σε σοβαρή ανεπάρκεια, ή απειλή σοβαρής ανεπάρκειας, ειδών διατροφής ή άλλων προϊόντων ουσιώδους σημασίας για το εξάγον Μέρος, ή 2)σε επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα συγκεκριμένου προϊόντος για το οποίο το εξάγον Μέρος διατηρεί ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εξαγωγή, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρα ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, και εφόσον η κατάσταση που αναφέρεται ανωτέρω προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές δυσχέρειες στο εξάγον Μέρος, το εν λόγω Μέρος μπορεί να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο. 2.Κατά την επιλογή των μέτρων, δίδεται προτεραιότητα σε εκείνα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία των ρυθμίσεων που προβλέπει η παρούσα Συμφωνία. Τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να αποτελούν μέσο αυθαίρετων ή αδικαιολόγητων διακρίσεων σε περιπτώσεις που ισχύουν οι ίδιες περιστάσεις, ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου, και καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρηση τους. 3.Προτού ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 4, η Κοινότητα ή η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, κατά περίπτωση, κοινοποιούν, το συντομότερο δυνατό, στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης κάθε πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα Μέρη. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, τα Μέρη μπορούν να συμφωνήσουν για τα μέσα που είναι αναγκαία για τον τερματισμό των δυσχερειών. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της υπόθεσης στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, το εξάγον Μέρος μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο σχετικά με την εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος. 4.Σε έκτακτες και κρίσιμες περιστάσεις που απαιτούν άμεση δράση και καθιστούν αδύνατη την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, η Κοινότητα ή η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, κατά περίπτωση, μπορεί να εφαρμόσει αμέσως τα προληπτικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενημερώνει αμέσως το άλλο Μέρος σχετικά. 5.Όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται δυνάμει του παρόντος Αρθρου κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο τακτικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού του οργάνου, με σκοπό ιδίως την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος κατάργησης τους, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Άρθρο 41 Κρατικά μονοπώλια Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη διαρρυθμίζει όλα τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα,-ούτως ώστε, μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, να μην υφίστανται πλέον διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων των Κρατών Μελών και των υπηκόων της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ως προς τους όρους εφοδιασμού και διάθεσης των προϊόντων στην αγορά. Άρθρο 42 Κανόνες καταγωγής Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, το Πρωτόκολλο 2 καθορίζει τους κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 43 Επιτρεπόμενοι περιορισμοί Η παρούσα Συμφωνία δεν αποκλείει απαγορεύσεις ή περιορισμούς κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων, που δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ούτε κανόνες σχετικά με τον χρυσό και τον άργυρο. Ωστόσο, οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί δεν πρέπει να συνιστούν μέσο επιβολής αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκαλυμμένων περιορισμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των Μερών. Άρθρο 44 Αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας 1.Τα Μέρη συμφωνούν ότι η διοικητική συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή και τον έλεγχο της προτιμησιακής μεταχείρισης που παραχωρείται στο πλαίσιο του παρόντος τίτλου και επιβεβαιώνουν τη δέσμευση τους να καταπολεμήσουν την ύπαρξη παρατυπιών και απάτης σε τελωνειακά και συναφή θέματα. 2.Όταν ένα Μέρος διαπιστώσει, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και παρατυπίες ή απάτη σύμφωνα με τον παρόντα Τίτλο, μπορεί να αναστείλει προσωρινά την εν λόγω προτιμησιακή μεταχείριση του(των) εκάστοτε προϊόντος (-ων), σύμφωνα με το παρόν Άρθρο. 3.Για τους σκοπούς του παρόντος Αρθρου, ως αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας νοείται, μεταξύ άλλων: 1)επανειλημμένη αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων για επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής του (των) εκάστοτε προϊόντος (-ων)? 2)επανειλημμένη άρνηση διεξαγωγής του μεταγενέστερου ελέγχου του πιστοποιητικού καταγωγής και/ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του? 3)επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έγκριση της διενέργειας αποστολών διοικητικής συνεργασίας με σκοπό να επαληθευθεί η γνησιότητα των εγγράφων ή η ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την παραχώρηση της συγκεκριμένης προτιμησιακής μεταχείρισης. Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, η ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, όταν παρατηρείται ραγδαία αύξηση, χωρίς ικανοποιητική εξήγηση, εισαγωγών εμπορευμάτων, η οποία υπερβαίνει το σύνηθες επίπεδο παραγωγικής και εξαγωγικής ικανότητας του άλλου Μέρους, και η οποία συνδυάζεται με αντικειμενικές πληροφορίες για την ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης. 4.Η εφαρμογή προσωρινής αναστολής υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)το Μέρος που προέβη στη διαπίστωση, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, αδυναμίας εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και παρατυπιών ή απάτης, ανακοινώνει πάραυτα στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης τις διαπιστώσεις του καθώς και τις αντικειμενικές πληροφορίες και αρχίζει διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, βάσει όλων των σχετικών πληροφοριών και των αντικειμενικών διαπιστώσεων, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από αμφότερα τα Μέρη? 2)όταν τα Μέρη διεξάγουν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης όπως αναφέρθηκε ανωτέρω και αποτυγχάνουν να συμφωνήσουν επί μίας αποδεκτής λύσης εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση, το ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να αναστείλει προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή μεταχείριση του(των) συγκεκριμένου(-ων) προϊόντος(-ων). Η προσωρινή αναστολή κοινοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης? 3)οι προσωρινές αναστολές βάσει του παρόντος Άρθρου περιορίζονται στο ελάχιστο επίπεδο που είναι αναγκαίο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ενδιαφερόμενου Μέρους. Οι αναστολές αυτές δεν μπορούν να ισχύουν για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι προσωρινές αναστολές κοινοποιούνται αμέσως μετά τη θέσπιση τους στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Οι αναστολές αυτές αποτελούν το αντικείμενο τακτικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με σκοπό ιδίως την κατάργηση τους, μόλις πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής τους. 5.Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α) του παρόντος Άρθρου, το ενδιαφερόμενο Μέρος δημοσιεύει ανακοίνωση για τους εισαγωγείς στην Επίσημη Εφημερίδα του. Στην ανακοίνωση αυτή πρέπει να αναφέρεται ότι για το συγκεκριμένο προϊόν έχει διαπιστωθεί, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης. Άρθρο 45 Δημοσιονομική ευθύνη Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαπράξουν σφάλμα κατά τη διαχείριση του προτιμησιακού συστήματος εξαγωγών, ιδίως κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Πρωτοκόλλου 2, και εφόσον το σφάλμα αυτό έχει επιπτώσεις στους εισαγωγικούς δασμούς, το συμβαλλόμενο Μέρος που υφίσταται τις επιπτώσεις αυτές μπορεί να ζητήσει από το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης να εξετάσει τις δυνατότητες θέσπισης όλων των κατάλληλων μέτρων για τη διευθέτηση της κατάστασης. Άρθρο 46 Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους. ΤΙΤΛΟΣ V ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Άρθρο 471.Με την επιφύλαξη των όρων και διαδικασιών που ισχύουν σε κάθε Κράτος Μέλος: 1)η μεταχείριση που παρέχεται στους εργαζόμενους υπηκόους της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που απασχολούνται νόμιμα στο έδαφος Κράτους Μέλους δεν πρέπει να δημιουργεί διακρίσεις βάσει της εθνικότητας, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, την αμοιβή ή την απόλυση, σε σύγκριση με τη μεταχείριση των υπηκόων του εν λόγω Κράτους Μέλους? 2)ο/ή νομίμως διαμένων/ουσα σύζυγος και τα τέκνα εργαζομένων που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος Κράτους Μέλους, με εξαίρεση τους εποχιακούς εργαζόμενους και τους εργαζόμενους που καλύπτονται βάσει διμερών συμφωνιών κατά την έννοια του άρθρου 48, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις εν λόγω συμφωνίες, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω Κράτους Μέλους κατά την περίοδο της επιτρεπόμενης διαμονής για επαγγελματικούς λόγους των εν λόγω εργαζομένων. 2.Με την επιφύλαξη των όρων και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο έδαφος της, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη παρέχει τη μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε εργαζόμενους υπηκόους Κράτους Μέλους που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος της, καθώς και στον/στη σύζυγο τους και στα τέκνα τους που διαμένουν νομίμως στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Άρθρο 481.Λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά εργασίας των Κρατών Μελών, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας τους και τηρουμένων των κανόνων που ισχύουν στα Κράτη Μέλη όσον αφορά την κυκλοφορία των εργαζομένων: 1)είναι σκόπιμο να διατηρηθούν και εάν είναι δυνατό να βελτιωθούν οι δυνατότητες πρόσβασης σε θέσεις απασχόλησης που παρέχουν τα Κράτη Μέλη στους εργαζόμενους της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης δυνάμει των διμερών συμφωνιών? 2)τα άλλα Κράτη Μέλη εξετάζουν τη δυνατότητα σύναψης παρόμοιων συμφωνιών. 2.Ύστερα από τρία έτη, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εξετάζει τη δυνατότητα χορήγησης περαιτέρω διευκολύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν στα Κράτη Μέλη και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας των Κρατών Μελών και της Κοινότητας. Άρθρο 491.Θεσπίζονται κανόνες για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων υπηκοότητας Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος Κράτους Μέλους, και των μελών των οικογενειών τους που διαμένουν νομίμως σ’αυτό. Για το σκοπό αυτό, με απόφαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, η οποία δεν θίγει δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες στις περιπτώσεις που οι συμφωνίες αυτές παρέχουν ευνοϊκότερο καθεστώς, θεσπίζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 1)όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα διάφορα Κράτη Μέλη προστίθενται για λόγους συνταξιοδότησης και παροχής επιδομάτων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται για τους εν λόγω εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους? 2)οι συντάξεις ή τα επιδόματα γήρατος, θανάτου, εργατικού ατυχήματος ή ασθένειας, ή ανικανότητας που προκύπτει εξ αυτών, εξαιρουμένων των μη ανταποδοτικών παροχών, μπορούν να μεταφέρονται ελεύθερα με τους συντελεστές που ισχύουν δυνάμει της νομοθεσίας του Κράτους Μέλους ή των Κρατών Μελών που τα οφείλουν? 3)οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα για τα μέλη της οικογενείας τους όπως ορίζεται ανωτέρω. 2.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη παρέχει στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι Κράτους Μέλους και που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος της, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν νομίμως στο έδαφος της, μεταχείριση όμοια με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ).ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άρθρο 50 ΟρισμόςΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: α) ως «εταιρεία της Κοινότητας» ή «εταιρεία της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης» νοείται, αντίστοιχα, εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, και διατηρεί την έδρα της ή την κεντρική της διοίκηση ή τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Ωστόσο, σε περίπτωση που η εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους Κράτους Μέλους ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης διατηρεί μόνο την έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης η εταιρεία θεωρείται εταιρεία της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, εάν οι δραστηριότητες της χαρακτηρίζονται από πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός από τα Κράτη Μέλη ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης? β) ως «θυγατρική» εταιρεία νοείται εταιρεία επί της οποίας μια άλλη εταιρεία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο? γ) ως «υποκατάστημα» εταιρείας νοείται ο φορέας άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, με χαρακτήρα μονιμότητας, όπως η επέκταση μητρικής επιχείρησης, που διαθέτει το διευθυντικό προσωπικό και τον υλικό εξοπλισμό που απαιτούνται για τη διαπραγμάτευση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τρίτους οι οποίοι, αν και γνωρίζουν ότι, εάν χρειασθεί, υφίσταται νομικός δεσμός με τη μητρική επιχείρηση της οποίας η έδρα βρίσκεται στο εξωτερικό, δεν είναι υποχρεωμένοι να διαπραγματεύονται άμεσα με τη μητρική αυτή επιχείρηση αλλά μπορούν να συναλλάσσονται στον τόπο του φορέα άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ο οποίος συνιστά την επέκταση? δ) ως «εγκατάσταση» νοείται: i) όσον αφορά τους υπηκόους, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες ως αυτοαπασχολούμενοι καινά δημιουργούν επιχειρήσεις, ιδίως εταιρείες, επί των οποίων ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. Η αυτοαπασχόληση και οι επιχειρήσεις υπηκόων δεν περιλαμβάνουν την αναζήτηση ή την ανάληψη απασχόλησης στην αγορά εργασίας του άλλου Μέρους, ούτε παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας άλλου Μέρους. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στα πρόσωπα που δεν είναι αποκλειστικά αυτοαπασχολούμενοι? ii) όσον αφορά τις εταιρείες της Κοινότητας και τις εταιρείες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, το δικαίωμα ανάληψης οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω της ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη ή στην Κοινότητα αντίστοιχα? ε) ως «λειτουργία» νοείται η άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων? στ) ως «οικονομικές δραστηριότητες» νοούνται ιδίως οι δραστηριότητες βιομηχανικού, εμπορικού και βιοτεχνικού χαρακτήρα, καθώς και οι δραστηριότητες των ελεύθερων επαγγελμάτων? ζ) ως «υπήκοος της Κοινότητας» και «υπήκοος της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης» νοείται το φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος, αντίστοιχα, ενός από τα Κράτη Μέλη ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης? όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων και των πολλαπλών μεταφορών με τμήμα θαλάσσιας μεταφοράς, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και του Κεφαλαίου ΙΙΙ καλύπτουν επίσης τους υπηκόους της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, κατ τις ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και ελέγχονται από υπηκόους της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, εφόσον τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το Κράτος Μέλος ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, αντίστοιχα, σύμφωνα με την κατ’ ιδίαν νομοθεσία. η) ως «χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» νοούνται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα VΙ. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μπορεί να επεκτείνει ή να τροποποιεί το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Παραρτήματος. Άρθρο 511.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη διευκολύνει την ανάληψη δραστηριοτήτων στο έδαφος της εκ μέρους εταιρειών και υπηκόων της Κοινότητας. Για το σκοπό αυτό, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη παρέχει, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας: 1)όσον αφορά την εγκατάσταση εταιρειών της Κοινότητας στο έδαφος της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχει στις δικές της εταιρείες ή σε εταιρείες τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι η καλύτερη? 2)όσον αφορά τη λειτουργία θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων εταιρειών της Κοινότητας εγκατεστημένων στο έδαφος της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχει στις δικές της εταιρείες και υποκαταστήματα εταιρειών ή σε θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα εταιρειών άλλης τρίτης χώρας, ανάλογα με το πόιά είναι καλύτερη. 2, Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, η Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της παρέχουν: 1)όσον αφορά την εγκατάσταση εταιρειών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχουν τα Κράτη Μέλη στις δικές τους εταιρείες ή σε εταιρείες τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι καλύτερη? 2)όσον αφορά τη λειτουργία θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων εταιρειών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης εγκατεστημένων στο έδαφος τους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχουν τα Κράτη Μέλη στις δικές τους εταιρείες και υποκαταστήματα, ή σε θυγατρικές και υποκαταστήματα εταιρειών άλλης τρίτης χώρας, εγκατεστημένων στο έδαφος τους, ανάλογα με το ποια είναι καλύτερη. 3.Τα μέρη δεν θεσπίζουν νέους κανονισμούς ή μέτρα που εισάγουν διακριτική μεταχείριση, σε σχέση με τις δικές τους εταιρείες, όσον αφορά την εγκατάσταση ή τη λειτουργία εταιρειών άλλου Μέρους στο έδαφος τους, αφότου εγκατασταθούν, 4.Τέσσερα έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθορίζει τον τρόπο επέκτασης των προαναφερθεισών διατάξεων στην εγκατάσταση υπηκόων της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης με σκοπό την ανάληψη οικονομικών δραστηριοτήτων ως αυτοαπασχολούμενων. 5.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Άρθρου: 1)από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, οι θυγατρικές των εταιρειών της Κοινότητας έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να ενοικιάζουν ακίνητη περιουσία στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη? 2)από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας, οι θυγατρικές και τα υποκαταστήματα εταιρειών της Κοινότητας δικαιούνται να αποκτούν και να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα ιδιοκτησίας επί ακίνητης περιουσίας με τις εταιρείες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και, όσον αφορά δημόσια αγαθά/αγαθά κοινού ενδιαφέροντος, δικαιώματα ίδια με εκείνα των εταιρειών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, όταν τα δικαιώματα αυτά είναι αναγκαία για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν εγκατασταθεί. Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του Άρθρου 63? 3)τέσσερα έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης καν Σύνδεσης εξετάζει τις δυνατότητες επέκτασης των δικαιωμάτων του εδαφίου β) στα υποκαταστήματα των κοινοτικών εταιρειών. Άρθρο 521.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 51, και με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που περιγράφονται στο Παράρτημα VΙ, τα μέρη μπορούν να ρυθμίζουν τα θέματα εγκατάστασης, καθώς και δραστηριοτήτων εταιρειών και υπηκόων στο έδαφος τους, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις αυτές δεν συνεπάγονται διακρίσεις έναντι εταιρειών και υπηκόων του άλλου Μέρους σε σχέση με τις δικές τους εταιρείες και υπηκόους. 2.Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα για προληπτικούς λόγους, μεταξύ άλλων για να εξασφαλίσουν την προστασία των επενδυτών, των καταθετών, των ασφαλισμένων ή των καταπιστευματοδόχων, ή για να κατοχυρώσουν την ακεραιότητα και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσον αποφυγής από το συμβαλλόμενο Μέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία. 3.Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θεωρείται ότι επιβάλλει σε ένα Μέρος την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με επιχειρηματικές υποθέσεις και λογαριασμούς μεμονωμένων πελατών ή πληροφορίες εμπιστευτικού ή αποκλειστικού χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή .δημόσιων φορέων. Άρθρο 531.Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών διατάξεων της πολυμερούς συμφωνίας για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (εφεξής ΚΕΕΧ)1, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, καθώς και στις υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών (καμποτάζ). 2.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωση της εγκατάστασης και της λειτουργίας στους τομείς που καλύπτει η παράγραφος 1. Άρθρο 541.Οι διατάξεις των άρθρων 51 και 52 δεν αποκλείουν την εφαρμογή, από ένα Μέρος, ειδικών κανόνων σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία, στο έδαφος του, υποκαταστημάτων εταιρειών του άλλου Μέρους, που δεν έχουν συσταθεί στο έδαφος του πρώτου Μέρους, εφόσον οι ειδικοί αυτοί κανόνες δικαιολογούνται από νομικές ή τεχνικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εν λόγω υποκαταστημάτων σε σύγκριση με τα υποκαταστήματα των εταιρειών που έχουν συσταθε στο έδαφος του ή, όσον αφορά χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για λόγους προληπτικής εποπτείας. 2.Η διαφορετική μεταχείριση περιορίζεται στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος ως αποτέλεσμα των εν λόγω νομικών και τεχνικών διαφορών ή, όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για λόγους προληπτικής εποπτείας. Άρθρο 55 Για να διευκολυνθούν οι υπήκοοι της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης να αναλάβουν και να ασκήσουν κανονικές επαγγελματικές δραστηριότητες στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και στην Κοινότητα, αντίστοιχα, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εξετάζει τα μέσα που απαιτούνται για την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα. Άρθρο 561.Εταιρεία της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης εγκατεστημένη στο έδαφος της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ή της Κοινότητας, αντίστοιχα, έχει το δικαίωμα να απασχολεί η ίδια ή μέσω των θυγατρικών ή υποκαταστημάτων της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της φιλοξενούσας χώρας εγκατάστασης, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της Κοινότητας, αντίστοιχα, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των Κρατών Μελών και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αντίστοιχα, υπό τον όρο ότι οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν βασικό προσωπικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 και απασχολούνται αποκλειστικά από εταιρείες, θυγατρικές ή υποκαταστήματα. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνο την περίοδο της συγκεκριμένης απασχόλησης. 2.Το βασικό προσωπικό των προαναφερθεισών εταιρειών που στο εξής αποκαλούνται «οργανισμοί», αποτελείται από «αποσπασμένους ενδοϋπηρεσιακά υπαλλήλους» σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου στις ακόλουθες κατηγορίες υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο και ότι τα άτομα αυτά έχουν απασχοληθεί από τον εν λόγω οργανισμό ή υπήρξαν εταίροι του (υπό μορφή άλλη από πλειοψηφούντες μέτοχοι), τουλάχιστον κατά το έτος που προηγείται της απόσπασης: 1)υπάλληλοι που κατέχουν ανώτερη θέση σε οργανισμό, οι οποίοι κατά κύριο λόγο διευθύνουν τον οργανισμό, υπό τη γενική εποπτεία ή διεύθυνση του διοικητικού συμβουλίου ή των μετόχων της επιχείρησης ή των ομολόγων τους, και οι οποίοι, μεταξύ άλλων: (i) διευθύνουν την εγκατάσταση τμήματος ή υπηρεσία της εγκατάστασης? (ii) επιβλέπουν και ελέγχουν την εργασία άλλων υπαλλήλων με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες? (iii) έχουν την εξουσία να προσλαμβάνουν και να απολύουν προσωπικό ή να προτείνουν προσλήψεις, απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό? 2)πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό και διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για την παρεχόμενη υπηρεσία, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διοίκηση της εγκατάστασης. Από την αξιολόγηση των γνώσεων αυτών είναι δυνατό να προκύπτουν, πέρα από τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την εγκατάσταση, προσόντα υψηλού επιπέδου σχετικά με τύπο εργασίας ή δραστηριοτήτων που απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας μέλους αναγνωρισμένου επαγγέλματος? 3)ως «υπάλληλος αποσπασμένος ενδσϋπηρεσιακά» νοείται φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε οργανισμό στο έδαφος ενός Μέρους και έχει αποσπαστεί προσωρινά στο πλαίσιο της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων στο έδαφος του άλλου Μέρους? ο εν λόγω οργανισμός πρέπει να έχει την κύρια εγκατάσταση του στο έδαφος ενός μέρους και η μετάθεση να πραγματοποιείται προς εγκατάσταση (υποκατάστημα, θυγατρική) του οργανισμού αυτού, που όντως ασκεί ομοειδείς οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου Μέρους. 3.Η είσοδος και η προσωρινή παρουσία υπηκόων της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και υπηκόων της Κοινότητας στο έδαφος της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αντίστοιχα, επιτρέπονται, όταν οι εν λόγω αντιπρόσωποι εταιρειών είναι υπάλληλοι που κατέχουν ανώτερη θέση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α), και είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία κοινοτικής θυγατρικής ή κοινοτικού υποκαταστήματος από μια εταιρεία της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, ή θυγατρικής ή υποκαταστήματος της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης από μια εταιρεία της Κοινότητας, σε Κράτος Μέλος ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, αντίστοιχα, όταν: 1)οι αντιπρόσωποι αυτοί δεν προβαίνουν σε απευθείας πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών και δεν λαμβάνουν αποδοχές από πηγή που βρίσκεται στο φιλοξενούν έδαφος εγκατάστασης, και 2)η εταιρεία διατηρεί τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων της εκτός της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αντίστοιχα, και δεν διαθέτει άλλον αντιπρόσωπο, γραφείο, υποκατάστημα ή θυγατρική εταιρεία στο εν λόγω Κράτος Μέλος ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, αντίστοιχα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 571.Η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέψουν σταδιακά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους εταιρειών της Κοινότητας, εταιρειών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ή υπηκόων της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, εγκατεστημένων στο έδαφος Μέρους άλλου από αυτό του αποδέκτη των υπηρεσιών. 2.Παράλληλα με τη διαδικασία ελευθέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα Μέρη επιτρέπουν την προσωρινή κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν την υπηρεσία ή που απασχολούνται από τον πάροχο της υπηρεσίας, ως βασικό προσωπικό, όπως ορίζεται στο Αρθρο 56 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων τα οποία είναι αντιπρόσωποι εταιρείας ή υπηκόου της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και τα οποία ζητούν προσωρινή είσοδο με σκοπό τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την πώληση υπηρεσιών ή τη σύναψη συμφωνιών για την πώληση υπηρεσιών υπέρ του παρόχου της υπηρεσίας, εφόσον αυτοί οι αντιπρόσωποι δεν εμπλέκονται οι ίδιοι σε απευθείας πωλήσεις στο κοινό ή στην παροχή υπηρεσιών. 3.Τέσσερα έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για να εφαρμόσει σταδιακά τις διατάξεις της παραγράφου 1. Λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τα Μέρη όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών τους. Άρθρο 581.Τα Μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε αναλαμβάνουν δράσεις που καθιστούν σημαντικά πιο περιοριστικές τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών εκ μέρους υπηκόων ή εταιρειών της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, που έχουν εγκατασταθεί σε Μέρος άλλο από εκείνο του προσώπου για το οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες, σε σχέση με την κατάσταση που ίσχυε την παραμονή της ημερομηνίας θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. 2.Σε περίπτωση που ένα Μέρος θεωρεί ότι τα μέτρα που λαμβάνει το άλλο Μέρος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας οδηγούν σε κατάσταση πολύ πιο περιοριστική όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, σε σχέση με την κατάσταση που ίσχυε την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, το εν λόγω Μέρος μπορεί να ζητήσει από το άλλο Μέρος τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων. Άρθρο 59 Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών μεταφορών μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 1) Όσον αφορά τις χερσαίες μεταφορές, το πρωτόκολλο 3 καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ των μερών ώστε να διασφαλίζεται, ιδίως, η άνευ περιορισμών οδική διαμετακόμιση μέσω της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της Κοινότητας στο σύνολο της, η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης και η σταδιακή εναρμόνιση της νομοθεσίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης περί μεταφορών με τη νομοθεσία της Κοινότητας. 2) Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, τα Μέρη δεσμεύονται να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της άνευ περιορισμών πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και συναλλαγές, επί εμπορικής βάσης, και να τηρούν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στον τομέα της προστασίας, της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών προτύπων. Τα Μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους σε ένα ελεύθερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ως ουσιαστικό στοιχείο των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. 3) Κατά την εφαρμογή των αρχών της παραγράφου 2, τα μέρη: α) δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες? β) καταργούν, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, καθώς και τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια που θα μπορούσαν να εισάγουν περιορισμούς ή διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών? γ) κάθε Μέρος υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στα πλοία που διαχειρίζονται υπήκοοι ή εταιρείες του άλλου Μέρους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχεται στα δικά του πλοία όσον αφορά την πρόσβαση σε λιμένες που εξυπηρετούν τις διεθνείς συναλλαγές, τη χρησιμοποίηση των υποδομών και των βοηθητικών ναυτιλιακών υπηρεσιών των εν λόγω λιμένων, καθώς και τα σχετικά τέλη και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές διευκολύνσεις και τον καθορισμό αγκυροβολίων και εγκαταστάσεων για τη φόρτωση και την εκφόρτωση. 4) Για να διασφαλιστούν η συντονισμένη ανάπτυξη και η σταδιακή ελευθέρωση των μεταφορών μεταξύ των Μερών ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά των αεροπορικών μεταφορών καθορίζονται από τη συμφωνία ΚΕΕΧ. 5) Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας ΚΕΕΧ, τα Μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε προβαίνουν σε ενέργειες που εισάγουν περαιτέρω περιορισμούς ή διακρίσεις σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. 6) Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη προσαρμόζει τη νομοθεσία της, καθώς και τους διοικητικούς, τεχνικούς και άλλους κανόνες, στην κοινοτική νομοθεσία που ισχύει ανά πάσα στιγμή στον τομέα των αεροπορικών, θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών και χερσαίων μεταφορών, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι σκοποί της ελευθέρωσης και της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές των Μβρών και διευκολύνεται η κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων. 7) Παράλληλα με την κοινή πρόοδο που σημειώνεται για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Κεφαλαίου, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εξετάζει τρόπους για τη δημιουργία των συνθηκών που. είναι απαραίτητες για να βελτιωθεί η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των αεροπορικών και των χερσαίων μεταφορών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 60 Τα Μέρη δεσμεύονται να επιτρέπουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου VΙΙΙ του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όλες τις πληρωμές και μεταβιβάσεις, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Άρθρο 611.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του χρηματοοικονομικού λογαριασμού και του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που σχετίζονται με άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες οι οποίες συστήνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής και επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου V, καθώς και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές. 2.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του χρηματοοικονομικού λογαριασμού και του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, τα μέρη εξασφαλίζουν, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν πιστώσεις για εμπορικές συναλλαγές ή για την παροχή υπηρεσιών στις οποίες συμμετέχει κάτοικος ενός από τα Μέρη, καθώς και χρηματικά δάνεια και πιστώσεις, με περίοδο λήξης μεγαλύτερη του έτους. 3.Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη επιτρέπει, εφαρμόζοντας πλήρως και αποτελεσματικά τους υφιστάμενους κανόνες και διαδικασίες, την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στο έδαφος της από υπηκόους των Κρατών Μελών . Εντός έξι ετών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ. της παρούσας Συμφωνίας, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη προσαρμόζει σταδιακά τη νομοθεσία της σχετικά με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη από υπηκόους των Κρατών Μελών για να διασφαλίσει την ίδια μεταχείριση σε σχέση με τους υπηκόους της. Τα μέρη διασφαλίζουν επίσης, από το πέμπτο έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν επενδύσεις χαρτοφυλακίου και χρηματικά δάνεια και πιστώσεις με προθεσμία λήξης μικρότερη του έτους. 4.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα Μέρη δεν εισάγουν νέους περιορισμούς στην κυκλοφορία των κεφαλαίων και στις τρέχουσες πληρωμές μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και δεν καθιστούν περισσότερο περιοριστικές τις ισχύουσες ρυθμίσεις. 5.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 60 και του παρόντος Άρθρου, όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της συναλλαγματικής ή της νομισματικής πολιτικής της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, αντίστοιχα, έχουν την ευχέρεια να λάβουν μέτρα διασφάλισης σχετικά με την κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι απολύτως αναγκαία. 6.Κανένα σημείο των παραπάνω διατάξεων δεν θεωρείται ότι περιορίζει το δικαίωμα των οικονομικών φορέων των Μερών να επωφελούνται από ευνοϊκότερη μεταχείριση που προβλέπουν, ενδεχομένως, υφιστάμενες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες στις οποίες συμμετέχουν τα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας. 7.Τα Μέρη συνεννοούνται μεταξύ τους για να διευκολύνουν την κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης με σκοπό την προώθηση των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 621.Κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη λαμβάνουν τα μέτρα που επιτρέπουν τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την περαιτέρω σταδιακή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. 2.Ως το τέλος του πέμπτου έτους μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθορίζει τις λεπτομέρειες για την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την κυκλοφορία των κεφαλαίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 631.Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2.Οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση επίσημης εξουσίας στο έδαφος του ενός ή του άλλου Μέρους. Άρθρο 64 Για τους σκοπούς του παρόντος Τίτλου, καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν παρεμποδίζει τα Μέρη να εφαρμόζουν τους νόμους και τους κανονισμούς τους όσον αφορά την είσοδο και τη διαμονή, την απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση, την ανανέωση ή την απόρριψη άδειας παραμονής, υπό τον όρο ότι, με τον τρόπο αυτό, δεν εξουδετερώνουν ή δεν περιορίζουν τα οφέλη που απορρέουν για οποιοδήποτε μέρος από ειδική διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του Αρθρου 63. Άρθρο 65 Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου καλύπτουν επίσης τις εταιρείες οι οποίες ελέγχονται και ανήκουν από κοινού αποκλειστικά σε εταιρείες ή υπηκόους της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και σε εταιρείες ή υπηκόους της Κοινότητας. Άρθρο 661.Η μεταχείριση του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου δεν εφαρμόζεται στα φορολογικά πλεονεκτήματα που παραχωρούν ήδη ή πρόκειται να παραχωρήσουν στο μέλλον τα Μέρη βάσει συμφωνιών που αποσκοπούν στην αποφυγή της διπλής φορολόγησης, ή άλλων φορολογικών ρυθμίσεων. 2.Ουδεμία διάταξη του παρόντος Τίτλου δεν ερμηνεύεται κατά τρόπον ώστε να εμποδίζει τη λήψη ή την εφαρμογή από τα Μέρη ενός μέτρου που αποσκοπεί να αποτρέψει τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις των Συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης και σύμφωνα με άλλες φορολογικές ρυθμίσεις ή με την εθνική φορολογική νομοθεσία. 3.Καμία διάταξη του παρόντος Τίτλου δεν ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να εμποδίζει τα Κράτη Μέλη ή η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της φορολογικής τους νομοθεσίας, να διαχωρίζουν τους φορολογούμενους που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 671.Τα Μέρη καταβάλλουν προσπάθειες ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να αποφεύγουν την επιβολή περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικών με εισαγωγές, για σκοπούς που συνδέονται με το ισοζύγιο πληρωμών. Σε περίπτωση που ένα Μέρος λάβει τέτοια μέτρα, υποβάλλει στο άλλο Μέρος, το συντομότερο δυνατόν, χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση τους. 2.Όταν ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη ή η Βοσνία - Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών ή απειλούνται άμεσα με τέτοιες δυσχέρειες, η Κοινότητα ή η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, κατά περίπτωση, έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η συμφωνία ΠΟΕ, να θεσπίσει περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν τις εισαγωγές, τα οποία έχουν περιορισμένη διάρκεια και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την αποκατάσταση της ισορροπίας του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, κατά περίπτωση, ενημερώνουν πάραυτα το άλλο Μέρος. 3.Κανένα περιοριστικό μέτρο δεν εφαρμόζεται για τις μεταβιβάσεις που συνδέονται με επενδύσεις, και ιδίως για τον επαναπατρισμό ποσών που έχουν επενδυθεί ή επανεπενδυθεί, ή για οποιουδήποτε είδους έσοδα που προιο5πτουν από αυτές. Άρθρο 68 Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου προσαρμόζονται σταδιακά, κυρίως με βάση τις απαιτήσεις του άρθρου V της GΑΤS. Άρθρο 69 Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν εμποδίζουν εκάτερο των Μερών να εφαρμόζει οιοδήποτε μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτρέψει την καταστρατήγηση, μέσω των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, των μέτρων που διέπουν την πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγορά του. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΒΟΛΗΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 701.Τα Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της προσέγγισης της ισχύουσας νομοθεσίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης με την κοινοτική νομοθεσία και της αποτελεσματικής εφαρμογής της. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη καταβάλλει προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί ότι η ισχύουσα και η μελλοντική νομοθεσία της θα καταστεί σταδιακά συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας και της μελλοντικής νομοθεσίας της. 2.Η προσέγγιση αυτή αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας, και επεκτείνεται σταδιακά σε όλα τα στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία, μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας συμφωνίας. 3.Σε πρώτο στάδιο, η προσέγγιση επικεντρώνεται στα θεμελιώδη στοιχεία του κεκτημένου για την Εσωτερική Αγορά, καθώς και σε άλλους τομείς που συνδέονται με το εμπόριο. Σε μεταγενέστερο στάδιο, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη θα εστιάσει τις προσπάθειες της στα υπόλοιπα μέρη του κεκτημένου. Η προσέγγιση θα διεξαχθεί με βάση ένα πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. 4.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη καθορίζει επίσης, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους τρόπους παρακολούθησης της εφαρμογής της προσέγγισης της νομοθεσίας και των ενεργειών που θα αναληφθούν για την επιβολή της νομοθεσίας. Άρθρο 71 Ανταγωνισμός και άλλες οικονομικές διατάξεις 1.Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που μπορούν να πλήξουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης: 1)όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και όλες οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού? 2)η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, ή σε σημαντικό τμήμα του? 3)οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων προϊόντων. 2.Οι πρακτικές που αντίκεινται στο παρόν Άρθρο αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που ισχύουν στην Κοινότητα, ιδίως των άρθρων 81, 82, 86 και 87 της συνθήκης ΕΚ και των ερμηνευτικών πράξεων που έχουν εκδώσει τα κοινοτικά όργανα. 3.Τα Μέρη διασφαλίζουν ότι οι εξουσίες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), όσον αφορά τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά δικαιώματα, ανατίθενται σε ανεξάρτητη δημόσια αρχή. 4.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη θεσπίζει ανεξάρτητη λειτουργικά αρχή στην οποία ανατίθενται οι εξουσίες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο γ) εντός δύο ετών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Η εν λόγω αρχή διαθέτει, μεταξύ άλλων, την εξουσία να εγκρίνει προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και μεμονωμένες μη επιστρεπτέες ενισχύσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθώς και να απαιτεί την επιστροφή κρατικής ενίσχυσης που δεν χορηγήθηκε νόμιμα. 5.Καθένα από τα Μέρη εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, μεταξύ άλλων με την υποβολή ετήσιας τακτικής έκθεσης ή ισοδύναμης αναφοράς στο άλλο Μέρος, σύμφωνα με τη μέθοδο και τη μορφή των κοινοτικών εκθέσεων για τις κρατικές ενισχύσεις. Κατόπιν αιτήματος ενός από τα Μέρη, το άλλο Μέρος παρέχει πληροφορίες σχετικά με ειδικές μεμονωμένες περιπτώσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. 6.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη προβαίνει σε εμπεριστατωμένη απογραφή των καθεστώτων ενισχύσεων που έχουν θεσπιστεί πριν από τη σύσταση της αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και ευθυγραμμίζει τα εν λόγω καθεστώτα ενισχύσεων με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εντός περιόδου όχι μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. 7.1)Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1 στοιχείο γ), τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τα πρώτα έξι έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί η Βοσνία - Ερζεγοβίνη αξιολογούνται με βάση το σκεπτικό ότι η Βοσνία - Ερζεγοβίνη θεωρείται περιοχή πανομοιότυπη με τις περιοχές της Κοινότητας που περιγράφονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ. 2)Έως το τέλος του πέμπτου έτους από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία της για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εναρμονισμένα σε επίπεδο ΝUΤS ΙΓ. Η αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογούν στη συνέχεια από κοινού την επιλεξιμότητα των περιοχών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης καθώς και τη μέγιστη ένταση της ενίσχυσης, ούτως ώστε να καταρτιστεί ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων βάσει των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών της Κοινότητας. 8.Το Πρωτόκολλο 4 καθορίζει τους ειδικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζονται για την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας χάλυβα. 9.Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου ΙV: 1)δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο γ) ? 2)κάθε πρακτική αντίθετη προς την παράγραφο 1 στοιχείο α) αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζει η Κοινότητα βάσει των Άρθρων 36 και 37 της συνθήκης ΕΚ και των ειδικών κοινοτικών πράξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτών. 10.Εάν ένα από τα Μέρη θεωρεί ότι μια συγκεκριμένη πρακτική δεν είναι συμβατή με την παράγραφο 1, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατόπιν διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ή ύστερα από τριάντα εργάσιμες ημέρες από την παραπομπή του θέματος σε διαβούλευση. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν προδικάζει ή επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη λήψη εκ μέρους ενός από τα μέρη, μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων βάσει των αντίστοιχων άρθρων της συμφωνίας GΑΤΤ του 1994 και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα ή σύμφωνα με τη σχετική εσωτερική νομοθεσία. Άρθρο 72 Δημόσιες επιχειρήσεις Ως το τέλος του τρίτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη εφαρμόζει σε δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα, τις αρχές που θεσπίζει η συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το Άρθρο 86. Κατά τη μεταβατική περίοδο, τα ειδικά δικαιώματα των δημοσίων επιχειρήσεων δεν περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επιβολής ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις εισαγωγές από την Κοινότητα στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Άρθρο 73 Δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας 1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου και το Παράρτημα VΙΙ, τα Μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στην εξασφάλιση κατάλληλης και αποτελεσματικής προστασίας και άσκησης των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη παρέχουν στνς εταιρείες και τους υπηκόους του άλλου Μέρους, όσον αφορά την αναγνώριση και την προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχουν σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών. 3.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει, εντός πέντε ετών το αργότερο από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσματικών μέσων άσκησης των δικαιωμάτων αυτών. 4.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη δεσμεύεται να προσχωρήσει, εντός της προαναφερθείσας περιόδου, στις πολυμερείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ. Τα Μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία.που αποδίδουν στις αρχές της Συμφωνίας για τις Εμπορικές Πτυχές των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας . Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να υποχρεώσει τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη να προσχωρήσει στις ειδικές πολυμερείς συμβάσεις του τομέα αυτού. 5.Στην περίπτωση που προκύψουν προβλήματα στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, τα οποία επηρεάζουν τις συνθήκες του εμπορίου, παραπέμπονται επειγόντως στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα Μέρη, με στόχο την εξεύρεση αμοιβαίως ικανοποιητικών λύσεων. Άρθρο 74 Δημόσιες συμβάσεις 1.Η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη θέτουν ως επιθυμητό στόχο το άνοιγμα των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων με βάση τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της αμοιβαιότητας, ιδίως στο πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ. 2.Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, οι εταιρείες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, ανεξάρτητα από το αν είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα ή όχι, έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Κοινότητα, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις εταιρείες της Κοινότητας. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται επίσης στις συμβάσεις στον τομέα των οργανισμών κοινής ωφέλειας, μόλις η κυβέρνηση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης θεσπίσει νομοθεσία για την υιοθέτηση των κοινοτικών κανόνων σ’ αυτόν τον τομέα. Η Κοινότητα εξετάζει περιοδικά εάν η Βοσνία - Ερζεγοβίνη έχει πράγματι υιοθετήσει την εν λόγω νομοθεσία. 3.Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, οι εταιρείες της Κοινότητας που είναι εγκατεστημένες στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου V Κεφάλαιο ΙΙ έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις εταιρείες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. 4.Οι εταιρείες της Κοινότητας που δεν είναι εγκατεστημένες στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις εταιρείες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, το αργότερο πέντε έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Κατά την πενταετή μεταβατική περίοδο, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη διασφαλίζει τη σταδιακή μείωση των υφιστάμενων προτιμήσεων, ούτως ώστε, κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, το προτιμησιακό ποσοστό δεν θα υπερβαίνει το 15% το πρώτο και δεύτερο έτος, το 10% το τρίτο και τέταρτο έτος και το 5% το πέμπτο έτος. 5.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εξετάζει τακτικά τη δυνατότητα της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης να διασφαλίσει σε όλες τις εταιρείες της Κοινότητας την πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων που ισχύουν στη χώρα αυτή. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη υποβάλλει ετησίως στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της διαφάνειας και την εξασφάλιση αποτελεσματικής δικαστικής επανεξέτασης των αποφάσεων που λαμβάνονται στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. 6.Όσον αφορά την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την παροχή υπηρεσιών μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, καθώς και την απασχόληση και την κυκλοφορία των εργαζομένων, που συνδέονται με την εκτέλεση δημοσύον συμβάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των Άρθρων 47 έως 69. Άρθρο 75 Τυποποίηση, μετρολογία, διαπίστευση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης 1.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιτύχει σταδιακά τη συμμόρφωση της νομοθεσίας της με τους τεχνικούς κανόνες της Κοινότητας και τις ευρωπαϊκές διαδικασίες τυποποίησης, μετρολογίας, διαπίστευσης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 2.Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη προσπαθούν: 1)να προωθήσουν τη χρήση των κοινοτικών τεχνικών κανονισμών, καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης? 2)να παράσχουν βοήθεια για την προώθηση της ανάπτυξης υποδομής για την ποιότητα στους τομείς της τυποποίησης, μετρολογίας, διαπίστευσης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης? 3)να προωθήσουν τη συμμετοχή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στις εργασίες οργανισμών τυποποίησης, αξιολόγησης της συμμόρφωσης, μετρολογίας και σε παρόμοιους τομείς (π.χ. CΒΝ, CΕΝΕLΕC, ΕΤSΙ, Ε Α, WΕLΜΕC, ΕURΟΜΕΤ κ.λπ.)1? 4)εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να συνάψουν Συμφωνία για την Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης και την Αποδοχή των Βιομηχανικών Προϊόντων, μόλις η Βοσνία - Ερζεγοβίνη εναρμονίσει επαρκώς το νομοθετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της με τα αντίστοιχα της Κοινότητας και έχει στη διάθεση της την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Άρθρο 76 Προστασία των καταναλωτών Τα Μέρη συνεργάζονται για να εναρμονίσουν το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη με εκείνο της Κοινότητας. Η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς. Η προστασία αυτή θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη διοικητικής υποδομής κατάλληλης για την επιτήρηση της αγοράς και την επιβολή της νομοθεσίας στο συγκεκριμένο τομέα. Για το σκοπό αυτό και λαμβανομένων υπόψη των κοινών συμφερόντων τους, τα Μέρη ενθαρρύνουν και διασφαλίζουν: α) ενεργό πολιτική προστασίας των καταναλωτών, σε συμφωνία με την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και την πληρέστερη πληροφόρηση και την ανάπτυξη ανεξάρτητων οργανώσεων? β) την εναρμόνιση της νομοθεσίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την προστασία των καταναλωτών με την ισχύουσα νομοθεσία στην Κοινότητα? γ) αποτελεσματική νομική προστασία των καταναλωτών ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των καταναλωτικών αγαθών και να τηρούνται ικανοποιητικά πρότυπα ασφαλείας? δ) παρακολούθηση των κανόνων από τις αρμόδιες αρχές και εξασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε περίπτωση διαφορών. Άρθρο 77 Συνθήκες εργασίας και ισότητα ευκαιριών Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη εναρμονίζει σταδιακά τη νομοθεσία της με την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα των συνθηκών εργασίας, ιδίως όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας και την ισότητα ευκαιριών. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Άρθρο 78 Ενίσχυση των θεσμών και του κράτους δικαίου Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, τα Μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην εδραίωση του κράτους δικαίου και στην ενίσχυση των θεσμών σε όλα τα επίπεδα, τόσο στον τομέα της διοίκησης γενικά όσο και στον τομέα της επιβολής του νόμου και της απονομής δικαιοσύνης ειδικότερα. Η συνεργασία αποβλέπει κυρίως στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της και της θεσμικής ικανότητας, στην ενίσχυση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στην ανάπτυξη κατάλληλων δομών για την αστυνομία, τα τελωνεία και άλλα όργανα επιβολής του νόμου, στην παροχή κατάλληλης κατάρτισης και στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Άρθρο 79 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Με τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη εναρμονίζει τη νομοθεσία της περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και με τις λοιπές ευρωπαϊκές και διεθνείς νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την ιδιωτική ζωή. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη δημιουργεί ανεξάρτητους εποπτικούς φορείς με επαρκείς χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τη διασφάλιση της επιβολής της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα Μέρη συνεργάζονται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Άρθρο 80 Θεωρήσεις διαβατηρίων, διαχείριση των συνόρων, άσυλο και μετανάστευση Τα Μέρη συνεργάζονται στους τομείς των θεωρήσεων, των συνοριακών ελέγχων, του ασύλου και της μετανάστευσης και δημιουργούν ένα πλαίσιο συνεργασίας, μεταξύ άλλων, σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη και αξιοποιούν πλήρως άλλες ήδη αναληφθείσες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, ανάλογα με την περίπτωση. Η συνεργασία στους προαναφερθέντες τομείς βασίζεται σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και σε στενή συνεργασία μεταξύ των Μερών και πρέπει να περιλαμβάνει τεχνική και διοικητική βοήθεια για: α) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία και τις πρακτικές? β) την εκπόνηση νομοθεσίας? γ) την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των θεσμών? δ) την κατάρτιση του προσωπικού? ε) την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων και τον εντοπισμό πλαστών εγγράφων? στ) τη διαχείριση των συνόρων. Η συνεργασία εστιάζεται ιδίως: α) όσον αφορά την παροχή ασύλου, στην εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, ώστε να εκπληρωθούν οι αρχές της Σύμβασης σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων που συνήφθη στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951, και του Πρωτοκόλλου σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων που συνήφθη στη Νέα Υόρκη στις 31 Ιανουαρίου 1967, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης καθώς και των άλλων δικαιωμάτων των αιτούντων ασύλου και των προσφύγων? β) όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, στους κανόνες εισδοχής, στα δικαιώματα και στο καθεστώς των ατόμων που γίνονται δεκτά. Στον τομέα της μετανάστευσης, τα Μέρη συμφωνούν να παρέχουν δίκαιη μεταχείριση στους υπηκόους άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια τους καινά ευνοούν πολιτική κοινωνικής ενσωμάτωσης που θα τους διασφαλίζει ανάλογα δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και για τους υπηκόους τους. Άρθρο 81 Πρόληψη και έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης? επανεισδοχή 1.Τα Μέρη συνεργάζονται για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης. Προς το σκοπό αυτό, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη και τα Κράτη Μέλη δέχονται τον επαναπατρισμό των υπηκόων τους που διαμένουν παράνομα στο έδαφος τους? τα Μέρη συμφωνούν επίσης να συνάψουν και να εφαρμόσουν πλήρως Συμφωνία επανεισδοχής, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης επανεισδοχής των υπηκόων άλλων χωρών και των ανιθαγενών. Τα Κράτη Μέλη και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη παρέχουν στους υπηκόους τους τα κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας και επεκτείνουν σ’ αυτούς τις διοικητικές διευκολύνσεις που απαιτούνται για τέτοιους σκοπούς. Οι ειδικές διαδικασίες για την επανεισδοχή υπηκόων, υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών καθορίζονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας επανεισδοχής. 2.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη συμφωνεί να συνάψει Συμφωνίες επανεισδοχής με τις λοιπές χώρες της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δεσμεύεται να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ευέλικτη και ταχεία εφαρμογή όλων των Συμφωνιών επανεισδοχής που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο. 3.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθορίζει άλλες κοινές προσπάθειες που θα μπορούσαν να αναληφθούν για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων εμπορίας ανθρώπων και παράνομης μετανάστευσης. Άρθρο 82 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 1.Τα Μέρη συνεργάζονται για την πρόληψη της χρησιμοποίησης των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εν γένει, και ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, καθώς και για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών. 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με σκοπό να προωθηθεί η εφαρμογή κανονισμών και η αποτελεσματική λειτουργία των κατάλληλων προτύπων και μηχανισμών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ισοδύναμων με εκείνα που έχουν υιοθετήσει η Κοινότητα και τα διεθνή φόρουμ στον τομέα αυτό, ειδικότερα η Ειδική Ομάδα για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες (FΑΤF). Άρθρο 83 Συνεργασία για την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών 1.Στο πλαίσιο των αντίστοιχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, τα Μέρη συνεργάζονται για τη διασφάλιση ισόρροπης και ολοκληρωμένης προσέγγισης του προβλήματος των ναρκωτικών. Οι πολιτικές και οι δράσεις κατά των ναρκωτικών αποσκοπούν στην ενίσχυση των δομών καταπολέμησης των παράνομων ναρκωτικών, στη μείωση της προμήθειας, της διακίνησης και της, ζήτησης των παράνομων ναρκωτικών, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην υγεία και την κοινωνία από την τοξικομανία, καθώς και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πρόδρομων ουσιών. 2.Τα Μέρη συμφωνούν τις μεθόδους συνεργασίας που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι δράσεις τους βασίζονται σε κοινές αρχές, σύμφωνες με τη στρατηγική αντιναρκωτικού αγώνα της ΕΕ. Άρθρο 84 Πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένουεγκλήματος και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων Τα Μέρη συνεργάζονται για την καταπολέμηση και την πρόληψη εγκληματικών και παράνομων δραστηριοτήτων, οργανωμένων ή άλλων, όπως: α) το λαθρεμπόριο και η εμπορία ανθρώπων? β) οι παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, ιδίως η παραχάραξη νομισμάτων, οι παράνομες συναλλαγές προϊόντων, όπως των βιομηχανικών αποβλήτων και των ραδιενεργών υλικών, καθώς και οι συναλλαγές που αφορούν παράνομα προϊόντα ή προϊόντα απομίμησης ή παραποίησης? γ) η διαφθορά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, που σχετίζεται ειδικότερα με αδιαφανείς διοικητικές πρακτικές? δ) η φορολογική απάτη? ε) η παραγωγή και η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών? στ) το λαθρεμπόριο? ζ) το λαθρεμπόριο όπλων? η) η παραχάραξη εγγράφων? θ) το λαθρεμπόριο αυτοκινήτων? ι) το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Κατά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος προωθούνται η περιφερειακή συνεργασία και η συμμόρφωση με τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα. Άρθρο 85 Καταπολέμηση της τρομοκρατίας Σε συμφωνία με τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχουν προσχωρήσει και με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους, τα Μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή τρομοκρατικών ενεργειών και της χρηματοδότησης αυτών: α) στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής της απόφασης 1373 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας και άλλων σχετικών αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και διεθνών συμβάσεων και πράξεων? β) με την ανταλλαγή πληροφοριών για τις τρομοκρατικές ομάδες και τα δίκτυα υποστήριξης τους, σύμφωνα με το διεθνές και το εθνικό δίκαιο? γ) με την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τα μέσα και τις μεθόδους καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τους τεχνικούς τομείς και την εκπαίδευση, και με την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την πρόληψη της τρομοκρατίας. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 861.Η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη καθιερώνουν στενή συνεργασία που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης και του αναπτυξιακού δυναμικού της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Με τη συνεργασία αυτή ενισχύονται όσο το δυνατό περισσότερο οι υπάρχοντες οικονομικοί δεσμοί προς όφελος και των δύο Μερών. 2.Οι πολιτικές και τα λοιπά μέτρα σχεδιάζονται για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η περιβαλλοντική διάσταση εντάσσεται πλήρως εξ αρχής στις εν λόγω πολιτικές και ότι συνδέεται με τις απαιτήσεις αρμονικής κοινωνικής ανάπτυξης. 3.Οι πολιτικές συνεργασίας εντάσσονται σε ένα περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και των γειτονικών χωρών της, συμπεριλαμβανομένων των Κρατών Μελών συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη σταθερότητα της περιοχής. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μπορεί να καθορίζει προτεραιότητες μεταξύ των πολιτικών συνεργασίας που περιγράφονται στη συνέχεια και στο πλαίσιο αυτών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση. Άρθρο 87 Οικονομική και εμπορική πολιτική Η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης με τη συνεργασία για τη βελτίωση της κατανόησης των θεμελιωδών αρχών των αντίστοιχων οικονομιών τους, καθώς και για τη χάραξη και την εφαρμογή οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο οικονομιών της αγοράς. Κατόπιν αιτήσεως των αρχών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, η Κοινότητα μπορεί να παράσχει συνδρομή για τη στήριξη των προσπαθειών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνη να εγκαθιδρύσει λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και να εναρμονίσει σταδιακά τις πολιτικές της με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης που είναι προσανατολισμένες στη σταθερότητα. Η συνεργασία αποβλέπει επίσης στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στον επιχειρηματικό τομέα μέσω ενός σταθερού και αμερόληπτου εμπορικού νομικού πλαισίου. Στην εν λόγω συνεργασία συμπεριλαμβάνεται η άτυπη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρχές και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Άρθρο 88 Στατιστική συνεργασία Η συνεργασία μεταξύ των Μερών επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς προτεραιότητας του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των στατιστικών. Η συνεργασία αυτή στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και βιώσιμων στατιστικών συστημάτων, ικανών να παρέχουν συγκρίσιμα, αξιόπιστα, αντικειμενικά και ακριβή δεδομένα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της διαδικασίας μετάβασης και μεταρρύθμισης στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Θα επιτρέψει επίσης στα στατιστικά γραφεία σε επίπεδο κράτους και οντοτήτων να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών πελατών (τόσο της δημόσιας διοίκησης όσο και του ιδιωτικού τομέα). Το στατιστικό σύστημα πρέπει να τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές της στατιστικής που έχει εκδώσει ο ΟΗΕ, τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Στατιστικές και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου στον τομέα της στατιστικής, προσεγγίζοντας συγχρόνως το κοινοτικό κεκτημένο. Άρθρο 89 Τραπεζικές, ασφαλιστικέςκαι άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Η συνεργασία μεταξύ της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της Κοινότητας επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας που συνδέονται με το κοινοτικό κεκτημένο στους τομείς των τραπεζικών, ασφαλιστικών και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό τη δημιουργία και την ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου για την ενθάρρυνση των τομέων των τραπεζικών, ασφαλιστικών και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Άρθρο 90 Συνεργασία στον τομέα του λογιστικούκαι δημοσιονομικού ελέγχου Η συνεργασία μεταξύ των Μερών επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας που συνδέονται με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του δημόσιου εσωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου (ΡΙFC) και του εξωτερικού ελέγχου. Τα μέρη συνεργάζονται, ειδικότερα, για να δημιουργήσουν στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη - με την επεξεργασία και τη θέσπιση των σχετικών κανονισμών - σύστημα ΡΙFC, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ελέγχου και λειτουργικά ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου, και ανεξάρτητα συστήματα εξωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και μεθόδους ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, καθώς και με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, Η συνεργασία θα επικεντρωθεί επίσης στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και στην επιμόρφωση στο πλαίσιο των οργανισμών, ούτως ώστε να αναπτυχθούν στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη συστήματα ΡΙFC και εξωτερικού ελέγχου (Ανώτατες αρχές εξωτερικού ελέγχου), καθώς και να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν κεντρικές μονάδες εναρμόνισης για τη δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχο και για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Άρθρο 91 Προώθηση και προστασία των επενδύσεων Η συνεργασία μεταξύ των Μερών, εντός του πεδίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, όσον αφορά την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, στοχεύει στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις ιδιωτικές επενδύσεις, τόσο εγχώριες όσο και ξένες, που είναι απαραίτητες για την οικονομική και βιομηχανική αναζωογόνηση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Άρθρο 92 Βιομηχανική συνεργασία Η συνεργασία στοχεύει στην προώθηση του εκσυγχρονισμού και της αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας και των μεμονωμένων τομέων της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Καλύπτει επίσης τη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των οικονομικών φορέων, με σκοπό την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. Οι πρωτοβουλίες της βιομηχανικής συνεργασίας αντανακλούν τις προτεραιότητες που καθορίζουν και τα δύο Μέρη. Λαμβάνουν υπόψη περιφερειακές πτυχές της βιομηχανικής ανάπτυξης, προωθώντας τις διεθνικές εταιρικές σχέσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει ιδίως να επιδιώκουν τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για τις επιχειρήσεις, τη βελτίωση της διοίκησης τους και της τεχνογνωσίας, καθώς και την προώθηση των αγορών, της διαφάνειας τους και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής. Άρθρο 93 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Η συνεργασία μεταξύ των Μερών αποβλέπει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του ιδιωτικού τομέα και λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των ΜΜΕ, καθώς και τις δέκα κατευθυντήριες αρχές που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Άρθρο 94 ΤουρισμόςΗ συνεργασία μεταξύ των Μερών στον τομέα του τουρισμού αποβλέπει κυρίως στην ενίσχυση της ροής των πληροφοριών για τον τουρισμό (μέσω διεθνών δικτύων, τραπεζών δεδομένων, κ.λπ.), την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων, εμπειρογνωμόνων, κυβερνήσεων και αρμόδιων δημόσιων οργάνων στον τομέα του τουρισμού, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας (με την κατάρτιση, τις ανταλλαγές και τα σεμινάρια). Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό. Η συνεργασία μπορεί να εντάσσεται σε ένα περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας. Άρθρο 95 Γεωργία και βιομηχανίαμεταποίησης γεωργικών προϊόντων Η συνεργασία μεταξύ των Μερών επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς προτεραιότητας του κοινοτικού κεκτημένου στο γεωργικό, κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα. Η συνεργασία αποβλέπει κυρίως στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση της γεωργίας και του γεωργοβιομηχανικού τομέα στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, ιδίως για την εκπλήρωση των κοινοτικών απαιτήσεων στον υγειονομικό και φυτοϋγειονομικό τομέα, καθώς και τη σταδιακή προσέγγιση της νομοθεσίας και των πρακτικών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης με τα πρότυπα και τους κανόνες της Κοινότητας. Άρθρο 96 ΑλιείαΤα Μέρη διερευνούν τη δυνατότητα προσδιορισμού αμοιβαίως επωφελών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της αλιείας. Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας που σχετίζονται με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της αλιείας, καθώς και την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων σχετικά με τους κανόνες των διεθνών και περιφερειακών οργανώσεων αλιείας για τη διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων. Άρθρο 97 ΤελωνείαΤα Μέρη καθιερώνουν συνεργασία στον τομέα αυτό ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που θα υιοθετηθούν στον τομέα του εμπορίου καινά εναρμονιστεί το τελωνειακό καθεστώς της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης με το κοινοτικό, γεγονός που θα προετοιμάσει το έδαφος για τα μέτρα ελευθέρωσης που προβλέπει η παρούσα Συμφωνία και για τη σταδιακή εναρμόνιση της τελωνειακής νομοθεσίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης με το κεκτημένο. Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των τελωνείων. Το πρωτόκολλο 5 καθορίζει τους κανόνες για την αμοιβαία διοικητική βοήθεια μεταξύ των Μερών στον τελωνειακό τομέα. Άρθρο 98 ΦορολογίαΤα Μέρη συνεργάζονται στον τομέα της φορολογίας, η οποία περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην περαιτέρω μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και στην αναδιάρθρωση της φορολογικής διοίκησης ώστε να διασφαλιστούν η αποτελεσματική είσπραξη των φόρων και η ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης. Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας του κοινοτικού κεκτημένου στους τομείς της φορολογίας και της καταπολέμησης του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού. Η εξάλειψη του ζημιογόνου φορολογικού ανταγωνισμού πρέπει να επιτευχθεί βάσει των αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο την 1η Δεκεμβρίου 1997. Η συνεργασία θα στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς και συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με τα Κράτη Μέλη ούτως ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη θα ολοκληρώσει τέλος το πλέγμα των διμερών συμφωνιών με τα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υποδείγματος συμβάσεως του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο, καθώς και με βάση το υπόδειγμα συμφωνίας του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, στο βαθμό που το αιτούν Κράτος Μέλος προσχωρεί σ’ αυτά. Άρθρο 99 Κοινωνική συνεργασία Τα Μέρη συνεργάζονται για να διευκολύνουν την ανάπτυξη της πολιτικής της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στον τομέα της απασχόλησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης οικονομικής μεταρρύθμισης και ολοκλήρωσης. Η συνεργασία επιδιώκει επίσης να ευνοήσει την προσαρμογή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στις νέες οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ίση πρόσβαση και αποτελεσματική στήριξη όλων των ευάλωτων ατόμων, και μπορεί να περιλαμβάνει την προσαρμογή της νομοθεσίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και όλων των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων, καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, με σημείο αναφοράς το ισχύον επίπεδο προστασίας στην Κοινότητα. Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα αυτό. Άρθρο 100 Εκπαίδευση και κατάρτιση Τα Μέρη συνεργάζονται με σκοπό την ανύψωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, καθώς και των πολιτικών για τους νέους και την απασχόληση των νέων, συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής εκπαίδευσης. Ως προτεραιότητα για τα ανώτατα εκπαιδευτικά συστήματα τίθεται η επίτευξη των στόχων της διακήρυξης της Μπολόνια στο πλαίσιο της σχετικής διακυβερνητικής διαδικασίας. Τα Μέρη συνεργάζονται επίσης με σκοπό να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη θα είναι ελεύθερη από διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής ή θρησκείας. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών συμβάσεων που εξετάζουν τα θέματα αυτά. Τα σχετικά κοινοτικά προγράμματα και μέσα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των δομών και των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα αυτό. Άρθρο 101 Πολιτιστική συνεργασία Τα Μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης μεταξύ ατόμων, κοινοτήτων και λαών. Τα Μέρη αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να συνεργάζονται για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, ιδίως στο πλαίσιο της σύμβασης της UΝΕSCΟ για την προστασία και την προώθηση της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών εκφάνσεων. Άρθρο 102 Συνεργασία στον οπτικοακουστικό τομέα Τα Μέρη συνεργάζονται με σκοπό να προωθήσουν τον κλάδο οπτικοακουστικών μέσων στην Ευρώπη και ενθαρρύνουν τη συμπαραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων. Η συνεργασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προγράμματα και μέσα για την εκπαίδευση δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης, καθώς και τεχνική βοήθεια προς τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να ενισχυθούν η ανεξαρτησία τους, ο επαγγελματισμός τους και οι δεσμοί τους με τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη ευθυγραμμίζει με τις πολιτικές της ΕΚ τις πολιτικές της για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με το περιεχόμενο των διασυνοριακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και εναρμονίζει τη νομοθεσία της με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που αφορούν την απόκτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για προγράμματα και εκπομπές που μεταδίδονται μέσω δορυφόρων, επίγειων συχνοτήτων και καλωδιακών δικτύων. Άρθρο 103 Κοινωνία της πληροφορίας Η συνεργασία εστιάζεται κυρίως σε τομείς προτεραιότητας του κοινοτικού κεκτημένου όσον αφορά την κοινωνία της πληροφορίας. Στηρίζει κυρίως τη σταδιακή εναρμόνιση των σχετικών πολιτικών και της νομοθεσίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στον τομέα αυτό με εκείνες της Κοινότητας. Τα Μέρη συνεργάζονται επίσης με σκοπό να αναπτύξουν περαιτέρω την κοινωνία της πληροφορίας στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Οι γενικοί στόχοι περιλαμβάνουν την προετοιμασία της κοινωνίας στο σύνολο της για την ψηφιακή εποχή, την προσέλκυση των επενδύσεων και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας δικτύων και υπηρεσιών. Άρθρο 104 Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας Η συνεργασία εστιάζεται κυρίως σε τομείς προτεραιότητας του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα αυτό. Τα Μέρη ενισχύουν, ιδίως, τη συνεργασία στον τομέα των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τελικό στόχο την υιοθέτηση από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα αυτό ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 105 Πληροφόρηση και επικοινωνία Η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να ενισχυθεί η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Ευνοούνται τα προγράμματα που έχουν ως στόχο τόσο τη βασική ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με την Κοινότητα, όσο και την περισσότερο εξειδικευμένη ενημέρωση των επαγγελματικών κύκλων στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Άρθρο 106 ΜεταφορέςΗ συνεργασία μεταξύ των Μερών επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς προτεραιότητας του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των μεταφορών. Η συνεργασία μπορεί, ιδίως, να αποβλέπει στην αναδιάρθρωση και στον εκσυγχρονισμό των μέσων μεταφοράς της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των επιβατών και των εμπορευμάτων, καθώς και της πρόσβασης στην αγορά των μεταφορών και στις υποδομές τους, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των αερολιμένων, στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης των υποδομών πολλαπλών μεταφορών που συνδέονται με τα κυριότερα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, ιδίως για την ενίσχυση των περιφερειακών συνδέσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης για την ανάπτυξη του Κύριου Δικτύου Περιφερειακών Μεταφορών, στην εξασφάλιση προτύπων εκμετάλλευσης παρόμοιων με εκείνα της Κοινότητας, καθώς και στην ανάπτυξη στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη συστήματος μεταφορών συμβατού με το κοινοτικό σύστημα και παρόμοιου με αυτό, και στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος στον τομέα των μεταφορών. Άρθρο 107 ΕνέργειαΗ συνεργασία εστιάζεται κυρίως σε τομείς προτεραιότητας του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών πυρηνικής ασφάλειας κατά περίπτωση, βασίζεται στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα και αναπτύσσεται ενόψει της σταδιακής ενσωμάτωσης της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Άρθρο 108 Περιβάλλον.Τα Μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα του περιβάλλοντος αναλαμβάνοντας ως θεμελιώδη υποχρέωση να καταπολεμήσουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση και να αρχίσουν να βελτιώνουν την περιβαλλοντική κατάσταση προς το σκοπό της αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα, τα Μέρη εγκαθιδρύουν συνεργασία με σκοπό να ενισχύσουν τις διοικητικές δομές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό των περιβαλλοντικών θεμάτων και το συντονισμό μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εναρμόνιση της νομοθεσίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης με το κοινοτικό κεκτημένο, Η συνεργασία μπορεί επίσης να συγκεντρωθεί στη χάραξη στρατηγικών που αποβλέπουν στη δραστική μείωση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων και των χημικών ουσιών, στη δημιουργία συστήματος για την ορθολογική, καθαρή, αειφόρο και ανανεώσιμη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και στην πραγματοποίηση αναλύσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικών στρατηγικών. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην επικύρωση και στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο. Άρθρο 109 Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη Τα Μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) για ειρηνικούς σκοπούς με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πόρων, την κατάλληλη πρόσβαση στα αντίστοιχα προγράμματα τους, εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα επίπεδα αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Άρθρο 110 Περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη Τα Μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, με στόχο να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία. Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης. Άρθρο 111 Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Στόχος της συνεργασίας είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη αποτελεσματικής και υπεύθυνης δημόσιας διοίκησης στη Βοσνία - Ερζεγοβίλ’η, με βάση τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής στον τομέα αυτό. Η συνεργασία στον εν λόγω τομέα επικεντρώνεται κυρίως στη δημιουργία θεσμικών ικανοτήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης και θα καλύψει πτυχές όπως η ανάπτυξη και η εφαρμογή διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών πρόσληψης, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η εξέλιξη της σταδιοδρομίας στο δημόσιο τομέα, η συνεχής κατάρτιση και η προαγωγή δεοντολογίας στη δημόσια διοίκηση, καθώς και η ενίσχυση της διαδικασίας χάραξης πολιτικών. Οι μεταρρυθμίσεις θα λάβουν δεόντως υπόψη τους στόχους της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τις πτυχές διάρθρωσης του δημοσιονομικού συστήματος. Η συνεργασία καλύπτει όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 112 Για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας, και σύμφωνα με τα άρθρα 5, 113 και 115, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη μπορεί να λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση από την Κοινότητα υπό μορφή επιχορηγήσεων και δανείων, συμπεριλαμβανομένων δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η κοινοτική βοήθεια εξαρτάται από την περαιτέρω πρόοδο που θα σημειωθεί, όσον αφορά την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης και, ιδίως, την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των ειδικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι εκτιμήσεις που περιέχονται στις ετήσιες Εκθέσεις Προόδου για τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Η κοινοτική συνδρομή θα εξαρτηθεί επίσης από τις προϋποθέσεις της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ιδίως όσον αφορά τη δέσμευση των δικαιούχων να προβούν σε δημοκρατικές, οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Η βοήθεια που θα χορηγηθεί στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη διαμορφώνεται έτσι ώστε να καλύψει τις διαπιστωθείσες ανάγκες, τις προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί, την ικανότητα απορρόφησης και, ενδεχομένως, εξόφλησης, καθώς και την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται για τη μεταρρύθμιση και την αναδιάρθρωση της οικονομίας. Άρθρο 113 Η χρηματοδοτική ενίσχυση, υπό μορφή επιχορηγήσεων, μπορεί να παρέχεται σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό του Συμβουλίου εντός πολυετούς ενδεικτικού πλαισίου βασισμένου στα ετήσια προγράμματα δράσης που καθορίζει η Κοινότητα κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί να καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, την προσέγγιση των νομοθεσιών και την οικονομική ανάπτυξη. Άρθρο 114 Για να καταστεί δυνατή η βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τα Μέρη διασφαλίζουν ότι οι κοινοτικές συνεισφορές χορηγούνται σε στενό συντονισμό με τις συνεισφορές που προέρχονται από άλλες πηγές, όπως τα Κράτη Μέλη, οι τρίτες χώρες και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με όλες τις πηγές συνδρομής. ΤΙΤΛΟΣ Χ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 Συγκροτείται Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή και την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας. Το Συμβούλιο αυτό συνέρχεται στο κατάλληλο επίπεδο ανά τακτά διαστήματα και όταν το απαιτούν οι περιστάσεις. Εξετάζει τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και όλα τα άλλα διμερή ή διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 1161.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης απαρτίζεται από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφενός, και από μέλη του υπουργικού Συμβουλίου της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφετέρου. 2.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του. 3.Τα μέλη του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μπορούν να εκπροσωπούνται, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό του. 4.Η προεδρία του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από εκπρόσωπο της Κοινότητας και εκπρόσωπο της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό του. 5.Στις εργασίες του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης συμμετέχει, για θέματα αρμοδιότητας της και με την ιδιότητα του παρατηρητή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άρθρο 117 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται σχετικά. Οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα Μέρη, τα οποία θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα εκτέλεσης τους. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μπορεί επίσης να διατυπώνει τις κατάλληλες συστάσεις. Εκδίδει αποφάσεις και διατυπώνει συστάσεις κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των Μερών. Άρθρο 1181.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης επικουρείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του από την Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφενός, και από εκπροσώπους του υπουργικού συμβουλίου της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφετέρου. 2.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του τα καθήκοντα της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, τα οποία συνίστανται στην προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής. 3.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μπορεί να αναθέτει στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες του. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης λαμβάνει τις αποφάσεις της σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 117. Άρθρο 119 Η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μπορεί να συστήνει υποεπιτροπές. Πριν από το τέλος του πρώτου έτους μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης συστήνει τις απαραίτητες υποεπιτροπές για την ορθή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Δημιουργείται υποεπιτροπή που ασχολείται με τα θέματα μετανάστευσης. Άρθρο 120 Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση κάθε άλλης ειδικής επιτροπής ή οργάνου που το επικουρεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθορίζει, στον εσωτερικό κανονισμό του, τη σύνθεση και τα καθήκοντα των εν λόγω επιτροπών ή οργάνων, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 121 Συγκροτείται Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η επιτροπή αυτή αποτελεί ένα φόρουμ συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων για τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεδριάζει κατά διαστήματα που καθορίζει η ίδια. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης απαρτίζεται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της. Η προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό της. Άρθρο 122 Στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, κάθε Μέρος δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του άλλου Μέρους έχουν πρόσβαση, χωρίς διακρίσεις, σε σχέση με τους δικούς του υπηκόους, στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των Μερών για να υπερασπίσουν τα ατομικά τους δικαιώματα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους. Άρθρο 123 Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν εμποδίζει ένα Μέρος να λάβει μέτρα τα οποία: α) θεωρεί αναγκαία για την αποτροπή της δημοσιοποίησης πληροφοριών που αντιβαίνουν σε ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας του? β) αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, την ανάπτυξη ή την παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς? γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλεια του, σε περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής που διαταράσσει την τήρηση του νόμου και της δημόσιας τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών εντάσεων που αποτελούν απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. Άρθρο 1241.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν: 1)οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Βοσνία - Ερζεγοβίνη έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των Κρατών Μελών, των υπηκόων τους, των εταιρειών ή επιχειρήσεων τους? 2)οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων, των εταιρειών ή επιχειρήσεων της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. 2.Η παράγραφος 1 δεν θίγει το δικαίωμα των Μερών να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας τους σε φορολογούμενους που δεν βρίσκονται σε πανομοιότυπες καταστάσεις όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 1251.Τα Μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει της παρούσας Συμφωνίας και μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. 2.Τα Μέρη συμφωνούν να διενεργούν αμέσως διαβουλεύσεις, μέσω των κατάλληλων διαύλων, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε από τα Μέρη για να εξετάσουν κάθε θέμα που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και άλλες πτυχές των σχέσεων τους. 3.Κάθε Μέρος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης κάθε διαφορά σχετική με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται το Άρθρο 126 και, κατά περίπτωση, το Πρωτόκολλο 6. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μπορεί να διευθετήσει τη διαφορά μέσω δεσμευτικής απόφασης. 4.Αν ένα από τα Μέρη θεωρήσει ότι το άλλο Μέρος δεν έχει εκπληρώσει υποχρέωση του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα. Προηγουμένως, με εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτης ειδικής ανάγκης, παρέχει στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διεξοδική εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα Μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων, δίδεται προτεραιότητα σε αυτά που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά γνωστοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων, εφόσον το ζητήσει το άλλο Μέρος, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου που δημιουργείται δυνάμει των Αρθρων 119 και 120. 5.Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο και δεν θίγουν τα Άρθρα 30, 38, 39, 40 και 44 και το Πρωτόκολλο 2 . Άρθρο 1261.Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ δύο Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, το ένα από τα Μέρη κοινοποιεί στο άλλο μέρος και στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης επίσημη αίτηση επίλυσης της εν λόγω διαφοράς. Σε περίπτωση που ένα Μέρος θεωρήσει ότι ένα μέτρο που έχει λάβει το άλλο Μέρος, ή παράλειψη από το άλλο Μέρος, αποτελεί παραβίαση των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, η επίσημη αίτηση επίλυσης της διαφοράς πρέπει να αιτιολογεί τη γνώμη αυτή και να αναφέρει, κατά περίπτωση, ότι το Μέρος μπορεί να λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στο Άρθρο 125 παράγραφος 4. 2.Τα Μέρη προσπαθούν να επιλύσουν τη διαφορά, πραγματοποιώντας διαβουλεύσεις καλή τη πίστει στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και άλλων οργάνων, όπως προβλέπει η παράγραφος 3, με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης το συντομότερο δυνατό. 3.Τα Μέρη παρέχουν στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης όλες τις κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεξοδική εξέταση της κατάστασης. Η εν λόγω διαφορά, ενόσω δεν έχει διευθετηθεί, εξετάζεται σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία διαιτησίας που προβλέπεται στο Πρωτόκολλο 6. Μια διαφορά θεωρείται ότι έχει επιλυθεί, όταν το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης έχει λάβει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της, όπως προβλέπει το Άρθρο 125 παράγραφος 3, ή αν έχει δηλώσει την εξάλειψη της διαφοράς. Οι διαβουλεύσεις σχετικά με μια διαφορά μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής ή οργάνου που δημιουργείται με βάση το Άρθρο 119 ή 120, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών ή κατόπιν αιτήματος ενός από τα Μέρη. Οι διαβουλεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν επίσης γραπτώς. Όλες οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται κατά τις διαβουλεύσεις παραμένουν εμπιστευτικές. 4.Όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου 6, οιοδήποτε από τα Μέρη μπορεί να ζητεί την επίλυση της διαφοράς με διαιτησία, σύμφωνα με το εν λόγω Πρωτόκολλο, εφόσον τα Μέρη δεν έχουν κατορθώσει να επιλύσουν τη διαφορά εντός δύο μηνών από την έναρξη της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς, σύμφωνα με την Παράγραφο 1. Άρθρο 127 Μέχρις ότου επιτευχθούν, δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, ίσα δικαιώματα για τα άτομα και τους οικονομικούς, φορείς, η παρούσα Συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται γι’ αυτούς βάσει υφιστάμενων συμφωνιών που δεσμεύουν ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη, αφενός, και τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, αφετέρου. Άρθρο 128 Τα Παραρτήματα Ι έως VΙΙ και τα Πρωτόκολλα 1- 7 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Η Συμφωνία - Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης σχετικά με τις γενικές αρχές της συμμετοχής της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στα κοινοτικά προγράμματα1, που υπεγράφη στις 22 Νοεμβρίου 2004, και το σχετικό Παράρτημα της, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Η επανεξέταση που προβλέπεται στο Άρθρο 8 της εν λόγω. Συμφωνίας - Πλαισίου διεξάγεται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, το οποίο θα έχει την εξουσία να τροποποιεί, ενδεχομένως, τη Συμφωνία - Πλαίσιο. Άρθρο 129 Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Καθένα από τα Μέρη μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με κοινοποίηση προς το άλλο Μέρος. Η παρούσα Συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης. Καθένα από τα Μέρη μπορεί να αναστείλει την παρούσα Συμφωνία, με άμεση ισχύ, σε περίπτωση μη τήρησης από το άλλο Μέρος ενός από τα βασικά στοιχεία της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 130 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ως «Μέρη» νοούνται η Κοινότητα ή τα Κράτη Μέλη της, ή η Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφενός, και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, αφετέρου. Άρθρο 131 Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζονται οι Συνθήκες γι την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομική Ενέργειας, υπό τους όρους που καθορίζουν οι εν λόγω συνθήκες και, αφετέρου, στο έδαφος της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Άρθρο 132 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 133 Η παρούσα Συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική, τσεχική, φινλανδική βοσνιακή, κροατική και σερβική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 134 Τα Μέρη επικυρώνουν ή εγκρίνουν την παρούσα Συμφωνία με βάση τις ισχύουσες σ’ αυτά διαδικασίες. Τα έγγραφα επικύρωσης ή έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατάθεσης του τελευταίου εγγράφου επικύρωσης ή έγκρισης. Άρθρο 135 Ενδιάμεση συμφωνία Σε περίπτωση που, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, οι διατάξεις ορισμένων μερών της παρούσας Συμφωνίας, ιδίως αυτές που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και οι διατάξεις για τις μεταφορές, τεθούν σε ισχύ μέσω Ενδιάμεσης Συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, τα μέρη συμφωνούν ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, για τους σκοπούς των διατάξεων του Τίτλου ΙV Άρθρα 71 και 73 της παρούσας Συμφωνίας, των Πρωτοκόλλων 1, 2, 4, 5, 6 και 7, και των σχετικών διατάξεων του Πρωτοκόλλου 3 αυτής, ως «ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας» νοείται η ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Ενδιάμεσης Συμφωνίας όσον αφορά τις υποχρεώσεις που περιέχονται στις προαναφερθείσες διατάξεις. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠαράρτημα Ι (Άρθρο 21) - Δασμολογικές παραχωρήσεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για τα κοινοτικά βιομηχανικά προϊόντα Παράρτημα ΙΙ (Άρθρο 27 παράγραφος 2) - Ορισμός των προϊόντων «baby beef» Παράρτημα ΙΙΙ (Άρθρο 27) - Δασμολογικές παραχωρήσεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας Παράρτημα ΙV (Άρθρο 28) - Δασμοί που επιβάλλονται σε προϊόντα καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα Παράρτημα V (Άρθρο 28) - Δασμοί που επιβάλλονται σε προϊόντα καταγωγής Κοινότητας κατά την εισαγωγή τους στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη Παράρτημα VΙ (Άρθρο 50) - Εγκατάσταση: Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Παράρτημα VΙΙ (Άρθρο 73) - Δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑΠρωτόκολλο 1 (Άρθρο 25) - για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης Πρωτόκολλο 2 (Άρθρο 42) - όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης Πρωτόκολλο 3 (Άρθρο 59) - για τις χερσαίες μεταφορές Πρωτόκολλο 4 (Άρθρο 71) - σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα Πρωτόκολλο 5 (Άρθρο 97) - σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στον τελωνειακό τομέα Πρωτόκολλο 6 (Άρθρο 126) - για την επίλυση των διαφορών Πρωτόκολλο 7 (Άρθρο 27) - σχετικά με την καθιέρωση αμοιβαίων παραχωρήσεων για ορισμένους οίνους και την αμοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονομασιών οίνων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων οίνων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(που αναφέρονται στον τίτλο V, κεφάλαιο ΙΙ) ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ Ως χρηματοπιστωτική υπηρεσία νοείται οποιαδήποτε υπηρεσία χρηματοπιστωτικής φύσεως που προσφέρεται από φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ενός από τα μέρη. Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: Α. Όλες οι ασφαλιστικές υπηρεσίες και οι σχετικές με ασφάλειες υπηρεσίες: 1.Πρωτασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης): i) ζωής, ii) ζημιών, 2.αντασφάλιση και επανεκχώρηση, 3.ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως μεσιτεία και πρακτόρευση, 4.επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, αναλογιστικές μελέτες, εκτίμηση κινδύνου και διακανονισμός αποζημιώσεων. Β.Τραπεζικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλιστικών): 1.αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό? 2.δανεισμός κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της καταναλωτικής πίστης, της κτηματικής πίστης, της ανάληψης απαιτήσεων τρίτων και της χρηματοδότησης των εμπορικών συναλλαγών? 3.χρηματοδοτική μίσθωση? 4.όλες οι υπηρεσίες πληρωμής και μεταφοράς χρηματικών ποσών, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, των ταξιδιωτικών επιταγών και των τραπεζικών επιταγών? 5.εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων? 6.συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών, είτε στο χρηματιστήριο ή σε εξωχρηματιστηριακές αγορές είτε με άλλο τρόπο επί: 1)μέσων της χρηματαγοράς (επιταγών, γραμματίων, πιστοποιητικών καταθέσεων κ.λπ.)? 2)συναλλάγματος?3)παράγωγων προϊόντων που περιλαμβάνουν προθεσμιακές πράξεις (futures) και πράξεις με δικαίωμα επιλογής (οptiοns), χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτές? 4)μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, που περιλαμβάνουν προϊόντα όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής (swaps), οι συμφωνίες προθεσμιακών τιμών, κ.λπ.? 5)μεταβιβάσιμων κινητών αξιών? 6)άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων και πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ράβδων χρυσού ή αργύρου? 7.συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένης της αναδοχής έκδοσης και της πρακτόρευσης (είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο) και παροχή υπηρεσιών σχετικών με τέτοιου είδους εκδόσεις? 8.υπηρεσίες χρηματομεσιτείας? 9.διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών διαθεσίμων ή χαρτοφυλακίου, κάθε μορφή διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων, διαχείριση κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες φύλαξης, θεματοφύλακα και καταπιστευματοδόχου? 10.υπηρεσίες εκκαθάρισης και συμψηφισμού για χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των κινητών αξιών, των παράγωγων προϊόντων και άλλων-διαπραγματεύσιμων μέσων? 11.παροχή και μεταβίβαση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων και σχετικού λογισμικού από παρόχους άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών? 12.υπηρεσίες παροχής συμβουλών, διαμεσολάβησης και άλλες επικουρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, σχετικές με το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 11, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της ανάλυσης πιστοληπτικής ικανότητας, της έρευνας και των συμβουλών για επενδύσεις και συγκρότηση χαρτοφυλακίων, της παροχής συμβουλών για εξαγορές καθώς και για αναδιάρθρωση και στρατηγική επιχειρήσεων? Οι ακόλουθες δραστηριότητες εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: 1)δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, 2)δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή δημόσιους οργανισμούς, για λογαριασμό ή με την εγγύηση της κυβέρνησης, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκούνται από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς τέτοιου είδους δημόσιους φορείς, 3)δραστηριότητες που αποτελούν μέρος υποχρεωτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή κρατικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που μπορούν να διεξάγονται από φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίοι ανταγωνίζονται δημόσιους φορείς ή ιδιωτικά ιδρύματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ(που αναφέρονται στο άρθρο 73) Το άρθρο 73 παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας αφορά τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις στις οποίες τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη, ή οι οποίες εφαρμόζονται de factο από τα κράτη μέλη: Συνθήκη της Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης των μικροοργανισμών στα πλαίσια της διαδικασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Βουδαπέστη, 1977, όπως τροποποιήθηκε το 1980)? - Διακανονισμός της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων (Πράξη της Γενεύης, 1999)? - Πρωτόκολλο στο Διακανονισμό της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώρηση των σημάτων (Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, 1989)? - Συνθήκη για το δίκαιο ευρεσιτεχνίας (Γενεύη, 2000)? - Σύμβαση περί της προστασίας των παραγωγών φωνογραφημάτων κατά της μη επιτρεπόμενης αναπαραγωγής των φωνογραφημάτων τους (σύμβαση φωνογραφημάτων, Γενεύη, 1971)? - Διεθνής Σύμβαση περί της προστασίας των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης (σύμβαση της Ρώμης, 1961)? - Διακανονισμός του Στρασβούργου που αφορά τη διεθνή ταξινόμηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Στρασβούργο, 1971, όπως τροποποιήθηκε το 1979)? - Συμφωνία της Βιέννης για την καθιέρωση διεθνούς κατάταξης γραφίστικων χαρακτηριστικών της εμπορικής ταυτότητας (Βιέννη 1973, όπως τροποποιήθηκε το 1985)? - Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευματική ιδιοκτησία (Γενεύη, 1996)? - Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα (Γενεύη, 1996)? - Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (σύμβαση UΡΟV, Παρίσι, 1961, όπως αναθεωρήθηκε το 1972, το 1978 και το 1991)? - Σύμβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - Μόναχο, 1973, όπως τροποποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του 2000)? - Συνθήκη για το δίκαιο των σημάτων (Γενεύη, 1994). 2.Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις: - Σύμβαση για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (σύμβαση WΙΡΟ, Στοκχόλμη 1967, όπως τροποποιήθηκε το 1979)? - Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη των Παρισίων, 1971)? - Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διανομή των σημάτων - φορέων προγραμμάτων που μεταδίδονται μέσω δορυφόρου (Βρυξέλλες, 1974)? - Διακανονισμός του Λοκάρνο για τη διεθνή ταξινόμηση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων (Λοκάρνο, 1968, όπως τροποποιήθηκε το 1979)? - Διακανονισμός της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώρηση των σημάτων (Πράξη Στοκχόλμης, 1967, όπως τροποποιήθηκε το 1979)? - Συμφωνία της Νίκαιας που άφορα τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώρηση σημάτων (Γενεύη, 1977, όπως τροποποιήθηκε το 1979)? - Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Πράξη Στοκχόλμης, 1967, όπως τροποποιήθηκε το 1979)? - Συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970, όπως τροποποιήθηκε το 1979 και το 1984). ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΠΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ Άρθρο 11.Η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη εφαρμόζουν στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα τους δασμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ, αντίστοιχα, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σ’αυτά ανεξάρτητα από το αν περιορίζονται από ποσοστώσεις ή όχι. 2.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αποφασίζει σχετικά με: 1)την επέκταση του πίνακα των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, 2)τις τροποποιήσεις των δασμών που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, 3)την αύξηση ή την κατάργηση των δασμολογικών ποσοστώσεων. 3.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται να αντικαθιστά τους δασμούς που ορίζει το παρόν πρωτόκολλο με καθεστώς το οποίο θεσπίζεται με βάση τις αντίστοιχες τιμές που διαπιστώνονται στις αγορές της Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων τα οποία καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο. Άρθρο 2 Οι δασμοί που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 μπορεί να μειώνονται με απόφαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης: α) όταν, κατά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Κοινότητας και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, μειώνονται οχ δασμοί που επιβάλλονται στα βασικά γεωργικά προϊόντα, ή β) μετά από μειώσεις που προκύπτουν από αμοιβαίες παραχωρήσεις που αφορούν τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Οι μειώσεις που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση υπολογίζονται επί του τμήματος του δασμού που έχει οριστεί ως το γεωργικό στοιχείο που αντιστοιχεί στα γεωργικά προϊόντα που όντως χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των εν λόγω μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και αφαιρούνται από τους δασμούς που επιβάλλονται σε αυτά τα βασικά γεωργικά προϊόντα. Άρθρο 3 Η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη ενημερώνονται αμοιβαία για τις διοικητικές ρυθμίσεις που θεσπίζουν για τα προϊόντα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο. Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ίση μεταχείριση όλων των ενδιαφερομένων μερών και θα πρέπει να είναι, κατά το δυνατόν, απλές και ευέλικτες. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ«ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟρισμοίΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 2 Γενικές διατάξεις Άρθρο 3 Σώρευση στην Κοινότητα Άρθρο 4 Σώρευση στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη Άρθρο 5 Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα Άρθρο 6 Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημέναπροϊόντα Άρθρο 7 Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση Άρθρο 8 Μονάδα χαρακτηρισμού Άρθρο 9 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Άρθρο 10 Συνδυασμοί εμπορευμάτων Άρθρο 11 Ουδέτερα στοιχείαΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 12 Αρχή της εδαφικότητας Άρθρο 13 Απευθείας μεταφορά Άρθρο 14 ΕκθέσειςΤΙΤΛΟΣ ΙV ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ Άρθρο 15 Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλ-λαγής από δασμούς ΤΙΤΛΟΣ V ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 16 Γενικές διατάξεις Άρθρο 17 Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυ-κλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 Άρθρο 18 Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικούκυκλοφορίας ΕUR. 1 Άρθρο 19 Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικούκυκλοφορίας ΕUR. 1 Άρθρο 20 Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίαςΕUR. 1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής Άρθρο 21 Λογιστικός διαχωρισμός Άρθρο 22 Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου Άρθρο 23 Εγκεκριμένος εξαγωγέας Άρθρο 24 Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικώνκαταγωγής Άρθρο 25 Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής Άρθρο 26 Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές Άρθρο 27 Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμι-σης πιστοποιητικού καταγωγής Άρθρο 28 Δικαιολογητικά Άρθρο 29 Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγήςκαι των δικαιολογητικών Άρθρο 30 Διαφορές και λάθη εκτύπωσης Άρθρο 31 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώΤΙΤΛΟΣ VΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 32 Αμοιβαία συνδρομή Άρθρο 33 Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής Άρθρο 34 Επίλυση διαφορών Άρθρο 35 Κυρώσεις Άρθρο 36 Ελεύθερες ζώνεςΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 37 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου Άρθρο 38 Ειδικοί όροιΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 39 Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλουΚατάλογος παραρτημάτων Παράρτημα Ι: Επεξηγηματικές σημειώσεις για τον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διεξαχθούν επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου να αποκτήσει το παρασκευαζόμενο προϊόν το χαρακτήρα καταγωγής Παράρτημα ΙΙΙ: Υποδείγματα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 και της αίτησης για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 Παράρτημα ΙV: Κείμενο της δήλωσης τιμολογίου Παράρτημα V: Προϊόντα που εξαιρούνται από τη σώρευση που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 Κοινές Δηλώσεις Κοινή δήλωση για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας Κοινή δήλωση για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου: α) ως «κατασκευή ή παρασκευή» νοείται κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών, β) ως «ύλη» νοούνται όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος, γ) ως «προϊόν» νοείται το προϊόν που έχει κατασκευασθεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία, δ) ως «εμπορεύματα» νοούνται τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα, ε) ως «δασμολογητέα αξία» νοείται η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία), στ) ως «τιμή εκ του εργοστασίου», νοείται η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος, ζ) ως «αξία υλών», νοείται η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στην Κοινότητα ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, η) ως «αξία καταγόμενων υλών», νοείται η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρμόζεται κατ’αναλογία, θ) ως «προστιθέμενη αξία», νοείται η τιμή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η δασμολογητέα αξία εκάστης των ενσωματωθεισών υλών που είναι καταγωγής των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 ή, αν η δασμολογητέα αξία δεν είναι γνωστή ή δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επαληθεύσιμη τιμή που καταβάλλεται για τις ύλες στην Κοινότητα ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, ι) ως «κεφάλαια» και «κλάσεις» νοούνται τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως «εναρμονισμένο σύστημα» ή «ΕΣ», ια) ο όρος «υπαγόμενος» αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση, ιβ) ως «αποστολή εμπορευμάτων» νοούνται τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνον έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο, ιγ) ο όρος «εδάφη» περιλαμβάνει τα χωρικά ύδατα. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 2 Γενικές διατάξεις 1.Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας: 1)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 5, 2)τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα αλλά περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στην Κοινότητα επεξεργασίες ή μεταποιήσεις επαρκείς κατά την έννοια του άρθρου 6. 2.Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης: 1)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, κατά την έννοια του άρθρου 5, 2)τα προϊόντα που παράγονται στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ’αυτή τη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6. Άρθρο 3 Σώρευση στην Κοινότητα 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1, θεωρούνται ως προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εκεί με την ενσωμάτωση υλών, καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, Κοινότητας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας ή εδάφους που συμμετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, ή με την ενσωμάτωση υλών καταγωγής Τουρκίας στις οποίες εφαρμόζεται η απόφαση αριθ. 1/95 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, της 22ας Δεκεμβρίου 19952, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτελέσει στην Κοινότητα αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7. Αυτές οι ύλες δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις. 2.Όταν οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κοινότητα δεν υπερβαίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής της Κοινότητας μόνον εφόσον η προστιθέμενη αξία στην Κοινότητα είναι υψηλότερη από την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής μιας από τις άλλες χώρες ή εδάφους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής της χώρας που εισέφερε την υψηλότερη αξία σε συνάρτηση με τις καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή στην Κοινότητα. 3.Τα προϊόντα, καταγωγής μιας από τις χώρες ή εδάφους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία δεν υφίστανται καμία επεξεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα, διατηρούν την καταγωγή τους, εφόσον εξάγονται σε μία από τις εν λόγω χώρες ή εδάφη. 4.Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι: 1)μεταξύ των χωρών ή εδαφών που ενέχονται στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής και της χώρας προορισμού εφαρμόζεται προτιμησιακή εμπορική συμφωνία δυνάμει του άρθρου ΧΧΙV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ), 2)οι ύλες και τα προϊόντα έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής κατ’ εφαρμογή κανόνων καταγωγής ταυτόσημων με αυτούς που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο, και3)ανακοινώσεις που αναφέρουν την εκπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την εφαρμογή της σώρευσης έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) και στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες. Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C). Η Κοινότητα γνωστοποιεί στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις λεπτομέρειες των συμφωνιών και των αντίστοιχων κανόνων καταγωγής, που εφαρμόζονται με τις άλλες χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα προϊόντα του παραρτήματος V εξαιρούνται από τη σώρευση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 4 Σώρευση στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 2, θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εκεί με την ενσωμάτωση υλών, καταγωγής Κοινότητας, Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ή οποιασδήποτε άλλης χώρας ή εδάφους που συμμετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, ή με την ενσωμάτωση υλών καταγωγής Τουρκίας στις οποίες εφαρμόζεται η απόφαση αριθ. 1/95 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, της 22ας Δεκεμβρίου 19952, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτελέσει εντός της Κοινότητας αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7. Αυτές οι ύλες δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις. 2.Όταν οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη δεν υπερβαίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης μόνον εφόσον η προστιθέμενη αξία στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη είναι υψηλότερη από την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής μιας από τις άλλες χώρες ή εδάφους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής της χώρας που εισέφερε την υψηλότερη αξία σε συνάρτηση με τις καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. 3.Τα προϊόντα, καταγωγής μιας από τις χώρες ή εδάφους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία δεν υφίστανται καμία επεξεργασία ή μεταποίηση στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, διατηρούν την καταγωγή τους, εφόσον εξάγονται σε μία από τις εν λόγω χώρες ή εδάφη. 4.Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι: 1)μεταξύ των χωρών ή εδαφών που ενέχονται στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής και της χώρας προορισμού εφαρμόζεται προτιμησιακή εμπορική συμφωνία δυνάμει του άρθρου ΧΧΙV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ); 2)οι ύλες και τα προϊόντα έχουν αποκτήσει το χα-ρακτήρα καταγωγής κατ’ εφαρμογή κανόνων καταγωγής ταυτόσημων με αυτούς που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο, και3)ανακοινώσεις που αναφέρουν την εκπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την εφαρμογή της σώρευσης έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) και στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες. Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C). Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη γνωστοποιεί στην Κοινότητα, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις λεπτομέρειες των συμφωνιών, καθώς και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους και τους αντίστοιχους κανόνων καταγωγής που εφαρμόζονται με τις άλλες χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα προϊόντα του παραρτήματος V εξαιρούνται από τη σώρευση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 5 Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα 1.Θεωρούνται ως «παραγόμενα εξ ολοκλήρου» στην Κοινότητα ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη : 1)τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφος τους ή από το θαλάσσιο πυθμένα τους? 2)τα φυτικά προϊόντα που παράγονται στις χώρες αυτές? 3)τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές? 4)τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές? 5)τα προϊόντα της θήρας ή αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές? 6)τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης με τα πλοία τους? 7)τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)? 8)τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτές και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνον για αναγόμωση ή ως απορρίμματα? 9)τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εργασίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές? 10)τα προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος εκτός των χωρικών τους υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους? 11)τα εμπορεύματα τα παραγόμενα σε αυτές αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι). 2.Οι όροι «σκάφη τους» και «των πλοίων-εργοστασίων τους» στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ), ισχύουν μόνο για τα σκάφη και τα «πλοία-εργοτάξια»: 1)είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, 2)τα οποία φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, 3)ανήκουν, κατά ποσοστό 50 % τουλάχιστον, σε υπηκόους κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη αυτά, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειονότητα των μελών των εν λόγω συμβουλίων είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σ’αυτά τα κράτη ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους αυτών των κρατών, 4)των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, και5)το πλήρωμα των οποίων αποτελείται, κατά 75 % τουλάχιστον, από υπηκόους κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Άρθρο 6 Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα 1.Για την εφαρμογή του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ. Οι προαναφερόμενοι όροι δηλώνουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υφίστανται οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι όροι που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο αυτό ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό, και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του. 2.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, οι μη καταγόμενες ύλες οχ οποίες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον πίνακα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο ότι: 1)η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, 2)δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος. 3.Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7. Άρθρο 7 Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση 1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6: 1)οι εργασίες συντήρησης που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευση τους, 2)οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων, 3)το πλύσιμο, καθάρισμα, αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων, 4)το σιδέρωμα ή πρεσσάρισμα κλωστοϋφαντουργικών ειδών, 5)οι απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης, 6)η αποφλοίωση, η μερική ή ολική λεύκανση, η στίλβωση και το γυάλισμα δημητριακών και ρυζιού, 7)οι εργασίες για το χρωματισμό ζάχαρης και την κατασκευή κύβων ζάχαρης, 8)η αφαίρεση του φλοιού, των κουκουτσιών και του κελύφους φρούτων, καρπών και λαχανικών, 9)το ακόνισμα, απλή λείανση ή απλός τεμαχισμός? 10)το κοσκίνισμα, η διαλογή, η ταξινόμηση, η κατάταξη, η διαβάθμιση, ο συνδυασμός (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης συνδυασμού ειδών), 11)η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας, 12)η επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή τη συσκευασία τους, 13)η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους, η ανάμειξη της ζάχαρης με οποιαδήποτε άλλη ύλη, 14)η απλή συνένωση μερών είδους για την κατασκευή ενός πλήρους είδους ή η αποσυναρμολόγηση προϊόντων σε μέρη τους, 15)ο συνδυασμός δυο ή περισσοτέρων εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιδ), 16)η σφαγή ζώων. 2.Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης σε συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να ορισθεί, αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1. Άρθρο 8 Μονάδα χαρακτηρισμού 1.Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος. Σύμφωνα με αυτά: 1)όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα, σε μία μόνον κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού, 2)όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Όταν, κατ’ εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, η συσκευασία κατατάσσεται με το προϊόν που περιέχει, τότε θεωρείται ότι αποτελεί σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής. Άρθρο 9 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται μαζί με ένα τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανής, συσκευής ή οχήματος, αποτελούν μέρος του κανονικού εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου, ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανής, σασκευής ή οχήματος. Άρθρο 10 Συνδυασμοί εμπορευμάτων Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος οι συνδυασμοί εμπορευμάτων θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, συνδυασμός εμπορευμάτων αποτελούμενος από προϊόντα καταγόμενα και μη καταγόμενα θεωρείται στο σύνολο του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του συνδυασμού. Άρθρο 11 Ουδέτερα στοιχεία Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των παρακάτω στοιχείων που χρησιμοποιούνται, ενδεχομένως, για την παραγωγή του: α) της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού» γ) των μηχανημάτων και εργαλείων, δ) των προϊόντων που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 12 Αρχή της εδαφικότητας 1.Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι όροι του τίτλου ΙΙ σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στην Κοινότητα ή τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. 2.Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 καν 4, αν καταγόμενα εμπορεύματα που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη προς άλλη χώρα, επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι: 1)τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν, και2)δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους. 3.Η απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής σύμφωνα με τους όρους του τίτλου ΙΙ, δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης επί υλών, οι οποίες είχαν εξαχθεί από την Κοινότητα ή τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και επανεισήχθησαν στη συνέχεια, υπό την προϋπόθεση: 1)ότι οι εν λόγω ύλες είχαν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη ή είχαν υποστεί σε αυτές, πριν από την εξαγωγή τους, επεξεργασία ή μεταποίηση πέραν από τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7, και2)ότι μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι: i) τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα προέκυψαν από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση των υλών που εξήχθησαν, καιΗ) η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, στο οποίο ζητείται να αποδοθεί ο χαρακτήρας καταγωγής. 4.Για την εφαρμογή της παραγράφου 3, οι όροι που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ και αφορούν την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, δεν ισχύουν όσον αφορά τις επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Εντούτοις, όταν για τη διαπίστωση του χαρακτήρα καταγωγής του αντίστοιχου τελικού προϊόντος, εφαρμόζεται κανόνας που παρατίθεται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ και καθορίζει τη μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών, η συνολική αξία των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται στο έδαφος του ενδιαφερόμενου μέρους και η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης κατ’εφαρμογή του παρόντος άρθρου, πρέπει να μην υπερβαίνουν tο προβλεπόμενο ποσοστό. 5.Για την εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4, ως «συνολική προστιθέμενη αξία» νοείται το σύνολο του κόστους που προκύπτει εκτός της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των υλών που ενσωματώνονται εκεί. 6.Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ και τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή η μεταποίηση μόνον κατ’ εφαρμογή του γενικού περιθωρίου του άρθρου 6 παράγραφος 2. 7.Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος. 8.Οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και καλύπτονται από το παρόν άρθρο, πραγματοποιούνται υπό τους όρους του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή παρόμοιου συστήματος. Άρθρο 13 Απευθείας μεταφορά 1.Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και μεταφέρονται απευθείας μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ή μέσω των εδαφών των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν μία και μόνον αποστολή είναι δυνατό να μεταφέρονται μέσω άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ’ αυτά τα εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. Τα καταγόμενα προϊόντα είναι δυνατόν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. 2.Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής: 1)ενιαίο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης, ή 2)βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία: ii) παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων, ii) αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, καιiii) πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης, ή 3)ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 14 Εκθέσεις1.Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη εμπίπτουν κατά την εισαγωγή, στις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι: 1)εξαγωγέας απέστειλε τα εμπορεύματα αυτά από την Κοινότητα ή τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση και τα εξέθεσε εκεί, 2)ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε κατά άλλον τρόπο σε παραλήπτη στην Κοινότητα ή τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, 3)τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση, και4)τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη τους στη συγκεκριμένη έκθεση. 2.Πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη φύση των προϊόντων και με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθησαν. 3.Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εμποροπανήγυρη ή παρόμοια δημόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. ΤΙΤΛΟΣ ΙV Επιστροφή ή απαλλαγή Άρθρο 15 Απαγόρευση επιστροφής δασμώνή απαλλαγής από δασμούς 1.Οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ή μιας από τις άλλες χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον τίτλο V, δεν αποτελούν στην Κοινότητα ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους. 2.Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται σε κάθε ρύθμιση για επιστροφή, διαγραφή ή μη καταβολή, πλήρη ή μερική, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, που επιβάλλονται, στην Κοινότητα ή τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, σε ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή, σε περίπτωση που αυτή η επιστροφή, η διαγραφή ή η μη καταβολή, εφαρμόζεται ρητά ή στην πράξη, όταν τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται και όχι όταν διατίθενται στην κατανάλωση σε αυτές. 3.Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, αν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί επιστροφή, όσον αφορά τις μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των σχετικών προϊόντων, και ότι όλοι οι δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που αντιστοιχούν σ’ αυτές τις ύλες έχουν πράγματι καταβληθεί. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 ισχύουν επίσης για τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά την έννοια του άρθρου 9 και τους συνδυασμούς προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 10, όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής. 5.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν μόνο για τις ύλες που ανήκουν στο είδος που αφορά η παρούσα συμφωνία. Περαιτέρω, αυτές δεν εμποδίζουν την εφαρμογή συστήματος επιστροφών για τα γεωργικά προϊόντα κατά την εξαγωγή, που ισχύει για κάθε εξαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. ΤΙΤΛΟΣ V ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 16 Γενικές διατάξεις 1.Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, κατά την εισαγωγή τους στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και τα προϊόντα καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, υπάγονται στην παρούσα συμφωνία, εφόσον προσκομιστεί: 1)πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ, ή 2)στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1, δήλωση η οποία εφεξής αποκαλείται «δήλωση τιμολογίου», που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας τους. Το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV. 2.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου εμπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27, στην παρούσα συμφωνία, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα. Άρθρο 17 Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, υπ’ ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του. 2.Για το σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συμπληρώνουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR. 1 και την αίτηση, υποδείγματα των οποίων παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ. Τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται σε μια από τις γλώσσες στις οποίες έχει συνταχθεί η συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στη θέση που προορίζεται γι1 αυτό το σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Όταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενές γραμμές πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος. 3.Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ή κάποιας από τις άλλες χώρες ή εδάφους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, και πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 5.Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR. 1 λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της τήρησης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών. 6.Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού. 7.Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 18 Εκ των υστέρων έκδοσηπιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 1.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παράγραφος 7, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, αν: 1)δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων ή2)αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτηση του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR. 1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση. 3.Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου. 4.Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR. 1 που εκδίδονται εκ των υστέρων φέρουν την ακόλουθη φράση στην αγγλική γλώσσα: «ΙSSUΕD RΕΤRΟSΡΕCΤΙVΕLΥ». 5.Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στη θέση «παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1. Άρθρο 19 Έκδοση αντιγράφουτου πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 1.Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού ΕUR. 1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν. 2.Το αντίγραφο που εκδίδεται κατ’ αυτόν τον τρόπο φέρει την ακόλουθη ένδειξη στην αγγλική γλώσσα: «DUΡLΙCΑΤΕ». 3.Η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη θέση «παρατηρήσεις» του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1/ 4.Το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία. Άρθρο 20 Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντοςπιστοποιητικού καταγωγής Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ μέρους τελωνείου της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, είναι δυνατή η αντικατάσταση του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 με σκοπό την αποστολή όλων ή ορισμένων από τα προϊόντα αυτά σε άλλα τελωνεία της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, εκδίδονται από το τελωνείο στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα προϊόντα. Άρθρο 21 Λογιστικός διαχωρισμός 1.Όταν η διατήρηση χωριστών αποθεμάτων καταγόμενων και μη καταγόμενων, πανομοιότυπων και εναλλασσόμενων υλών, συνεπάγεται υψηλό κόστος ή σημαντικά προβλήματα, οι τελωνειακές αρχές δύνανται, ύστερα από γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων, να επιτρέπουν την εφαρμογή της μεθόδου του λεγόμενου «λογιστικού διαχωρισμού» για τη διαχείριση αυτών των αποθεμάτων. 2.Η μέθοδος αυτή πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει ότι, για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων που θα ήταν δυνατό να θεωρηθούν ως καταγόμενα είναι ο ίδιος με αυτόν που θα είχε προκύψει αν είχε υπάρξει φυσικός διαχωρισμός των αποθεμάτων. 3.Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να χορηγήσουν τέτοια άδεια, υπό την επιφύλαξη ότι πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι. 4.Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόζεται, η δε εφαρμογή της καταγράφεται, βάσει των γενικών λογιστικών αρχών που ισχύουν στη χώρα κατασκευής του προϊόντος. 5.Ο δικαιούχος της εν λόγω διευκόλυνσης μπορεί να εκδίδει ή να ζητεί την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής, κατά περίπτωση, για την ποσότητα των προϊόντων που δύνανται να θεωρούνται ως καταγόμενα. Ύστερα από αίτηση των τελωνειακών αρχών, ο δικαιούχος υποβάλλει δήλωση για τον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων. 6.Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας και δύνανται να την ανακαλούν, εφόσον ο δικαιούχος την χρησιμοποιεί κατά μη δέοντα τρόπο ή δεν πληροί οποιονδήποτε από τους λοιπούς όρους που παρατίθενται στο παρόν πρωτόκολλο. Άρθρο 22 Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου 1.Η δήλωση τιμολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να συντάσσεται: 1)από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 23, ή2)από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ. 2.Μπορεί να συντάσσεται δήλωση τιμολογίου αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ή μιας από τις άλλες χώρες ή εδάφους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προσκομίσει, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν το χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την τήρηση των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, δήλωσης της οποίας το κείμενο αναφέρεται στο παράρτημα ΙV, σε μια από τις γλώσσες του εν λόγω παραρτήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Η δήλωση μπορεί επίσης να είναι χειρόγραφη, σ’αυτή την περίπτωση πρέπει να συντάσσεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες. 5.Οι δηλώσεις τιμολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, κατά την έννοια του άρθρου 23, να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης για αποδοχή της πλήρους ευθύνης για τη δήλωση τιμολογίου από την οποία φαίνεται οu οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι τη χειρόγραφη υπογραφή του. 6.Η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά. Άρθρο 23 Εγκεκριμένος εξαγωγέας 1.Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα (εφεξής «εγκεκριμένος εξαγωγέας»), που πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της παρούσας συμφωνίας, να συντάσσει δηλώσεις τιμολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας υποχρεούται να παρέχει στις τελωνειακές αρχές όλες τις εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν το καθεστώς του εγκεκριμένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες. 3.Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση τιμολογίου. 4.Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα. 5.Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Την ανακαλούν όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί πλέον τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια. Άρθρο 24 Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής 1.Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. 2.Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, όταν η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις. 3.Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής όταν τα προϊόντα έχουν προσκομισθεί πριν από την εν λόγω τελική ημερομηνία. Άρθρο 25 Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 26 Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές Όταν, ύστερα από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τους όρους που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα ΧVΙ και ΧVΙΙ ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι’ αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής. Άρθρο 27 Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισηςπιστοποιητικού καταγωγής 1.Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και δηλώνονται ως πληρούντα τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις CΝ22/CΝ23 ή σε φύλλο χαρτιού που προσαρτάται στο εν λόγω έγγραφο. 2.Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν θεωρούνται ως εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός. 3.Περαιτέρω, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στις περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα 1200 ευρώ για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών. Άρθρο 28 ΔικαιολογητικάΤα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 22 παράγραφος 3, και χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR. 1 ή από δήλωση τιμολογίου μπορούν πράγματι να θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ή μιας από τις άλλες χώρες ή εδάφους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: α) άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής των σχετικών εμπορευμάτων τις οποίες εφαρμόζει ο εξαγωγέας ή ο προμηθευτής και οι οποίες περιλαμβάνονται π.χ. στα λογιστικά του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία, β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, γ) έγγραφα που αποδεικνύουν οu η επεξεργασία ή η μεταποίηση των υλών πραγματοποιήθηκε εντός της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, δ) πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 ή δηλώσεις τιμολογίου που αποδεικνύουν το χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο ή σε μια από τις άλλες χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, σύμφωνα με κανόνες καταγωγής πανομοιότυπους με τους κανόνες του παρόντος πρωτοκόλλου, ε) κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για την επεξεργασία ή την μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί εκτός της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, κατ’εφαρμογή του άρθρου 12, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου έχουν τηρηθεί. Άρθρο 29 Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγήςκαι των δικαιολογητικών 1.Ο εξαγωγέας, που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3. 2.Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιμολογίου, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3. 3.Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1, φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2. 4.Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 και τις δηλώσεις τιμολογίου που υποβάλλονται σ’αυτές. Άρθρο 30 Διαφορές και λάθη εκτύπωσης 1.Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των δηλώσεων που γίνονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναγράφονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων δεν συνεπάγεται αφ’ εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα. 2.Προφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό καταγωγής, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των δηλώσεων του σχετικού εγγράφου. Άρθρο 31 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1.Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 27 παράγραφος 3, στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα τιμολογούνται σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, το ισόποσο των εθνικών νομισμάτων κρατών μελών της Κοινότητας, της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και των άλλων χωρών ή εδαφών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 σε ευρώ καθορίζεται ετησίως από καθεμία από τις ενδιαφερόμενες χώρες. 2.Αποστολή υπάγεται στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή του άρθρου 27 παράγραφος 3, με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό που έχει καθορίσει η σχετική χώρα. 3.Τα ποσά που εκφράζονται σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα είναι ισοδύναμα με την αντίστοιχη αξία, στο εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου. Τα ποσά ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες τα σχετικά ποσά. 4.Κάθε χώρα μπορεί να στρογγυλοποιεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή του ποσού που εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό της νόμισμα. Το στρογγυλοποιημένο ποσό δεν μπορεί να διαφέρει από το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή κατά περισσότερο από 5%. Κάθε χώρα μπορεί να διατηρεί αμετάβλητο το ισόποσο ποσού εκφρασμένου σε ευρώ στο εθνικό της νόμισμα εάν, κατά τη στιγμή της ετήσιας αναπροσαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η μετατροπή του εν λόγω ποσού, πριν από τη στρογγυλοποίηση, συνεπάγεται αύξηση μικρότερη του 15% του ισόποσου σε εθνικό νόμισμα. Το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα μπορεί να διατηρείται αμετάβλητο, αν η μετατροπή δεν οδηγεί σε μείωση της ισοδύναμης αξίας. 5.Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ επανεξετάζονται από την επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης μετά από αίτηση της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης, η επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης εξετάζει αν επιδιώκεται η διατήρηση των συνεπειών των σχετικών ορίων με πραγματικούς όρους. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 32 Αμοιβαία συνδρομή 1.Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης διαβιβάζουν αμοιβαία, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες τους για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εν λόγω πιστοποιητικών και των δηλώσεων τιμολογίου. 2.Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμόδιων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 ή των δηλώσεων τιμολογίου και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτά τα έγγραφα. Άρθρο 33 Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής 1.Ο μεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, ως προς το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 και το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Προς επίρρωση της αίτησης για έλεγχο, αυτές κοινοποιούν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και οι οποίες δημιουργούν την υπόνοια ότι οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβείς. 3.Ο έλεγχος διενεργείται από ης τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου καινά διενεργούν έλεγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. 4.Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, επιτρέπουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα, με την επιφύλαξη λήψης κάθε προληπτικού μέτρου που κρίνεται απαραίτητο. 5.Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού, το ταχύτερο δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσματα ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ή μιας από τις άλλες χώρες ή εδάφους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και ότι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 6.Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εγγράφου ή της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων. Άρθρο 34 Επίλυση διαφορών Όταν προκύπτουν διαφορές σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 33, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια του ή όταν δημιουργούνται προβλήματα ως προς την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου, αυτές υποβάλλονται στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας. Άρθρο 35 ΚυρώσειςΕπιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο που συντάσσει, ή προκαλεί τη σύνταξη εγγράφου το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την παραχώρηση προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα. Άρθρο 36 Ελεύθερες ζώνες 1.Η Κοινότητα και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που διακινούνται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφος τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στην παρεμπόδιση της φθοράς τους. 2.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας ή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 37 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου 1.Ο όρος «Κοινότητα» που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 δεν καλύπτει τη Θέουτα ή τη Μελίλια. 2.Προϊόντα καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, όταν εισάγονται στη Θέουτα και τη Μελίλια, υπάγονται στο ίδιο από κάθε άποψη τελωνειακό καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας βάσει του πρωτοκόλλου 2 της Πράξης Προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και κατάγονται από τη Θέουτα και Μελίλια, το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που παρέχει σε προϊόντα που εισάγονται και κατάγονται από την Κοινότητα. 3.Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 38. Άρθρο 38 Ειδικοί όροι 1.Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, τα ακόλουθα θεωρούνται ως: 1.1. προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας: 1)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια, 2)τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι: i) έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6, ή ότι ii) τα προϊόντα αυτά κατάγονται από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη ή την Κοινότητα, εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 7, 1.2. προϊόντα καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης: 1)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, 2)τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι: i) έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6, ή ότι ii) τα προϊόντα αυτά κατάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 7. 2.Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ενιαίο έδαφος. 3.Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του υποχρεούται να αναγράφει τις μνείες «Βοσνία - Ερζεγοβίνη» και «Θέουτα και Μελίλια» στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, οι εν λόγω μνείες αναγράφονται στη θέση 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου. 4.Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές ευθύνονται για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη Θέουτα και τη Μελίλια. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 39 Τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Σημείωση 1 Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα κατά την έννοια του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου. Σημείωση 2 2.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον αριθμό της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ’αυτή την κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αριθμού της πρώτης στήλης προηγείται η ένδειξη «ex», αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στη στήλη 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 2.2. Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι κωδικοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, οι σχετικοί κανόνες που αναφέρονται στη στήλη 3 ή 4 εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε από ης κλάσεις που εμφανίζονται μαζί στη στήλη 1. 2.3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τους κανόνες που αναφέρονται παραπλεύρως στις στήλες 3 ή 4. 2.4. Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3. Σημείωση 3 3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου 2 που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του «προϊόντος καταγωγής» και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων, ισχύουν, ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω ιδιότητα αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο σε ένα των μερών . Παράδειγμα:ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρμόζεται προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από άλλα χαλυβοκράματα σφυρηλατημένα» της κλάσης ex 7224. Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγματοποιήθηκαν εντός της Κοινότητας με πρώτη ύλη μη καταγόμενου πλινθώματος, το προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη την ιδιότητα καταγωγής δυνάμει του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης ex 7224. Το προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν κατά τον υπολογισμό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το αν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο της Κοινότητας. Η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται. Συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα του προϊόντος καταγωγής. Αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ένας κανόνας χρησιμοποιεί την έκφραση «Κατασκευή/Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης», τότε είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και ύλες της ίδιας κλάσης (ακόμη και ύλες της ίδιας περιγραφής και κλάσης με το προϊόν), με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα. Η έκφραση, ωστόσο, «Κατασκευή/Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ...» ή «Κατασκευή/Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν» σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από εκείνες της ίδιας περιγραφής με το προϊόν, όπως αυτό αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα. 3.4. Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται προφανώς να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες. Παράδειγμα:Ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χημικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί. 3.5. Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από μια συγκεκριμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιμοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό να πληρούν τον κανόνα (βλέπε επίσης τη σημείωση 6.2 κατωτέρω για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα). Παράδειγμα:Ο κανόνας για τις προπαρασκευασμένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παράγονται από δημητριακά. Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν από τη συγκεκριμένη ύλη που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας. Παράδειγμα:Στην περίπτωση ενδύματος του ex κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από μη υφαντές ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέπεται η κατασκευή παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. 3.6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστίθενται. Επομένως η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες. Σημείωση 4 4.1. Ο όρος «φυσικές ίνες» όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές. Πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί άλλως, ο όρος «φυσικές ίνες» περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί. 4.2. Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χοντρές τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305. 4.3. Οι όροι «υφαντικοί πολτοί», «χημικές ύλες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού» που χρησιμοποιούνται στον πίνακα, προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων, ή νημάτων ή ινών από χαρτί. 4.4. Ο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς» που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. Σημείωση 5 5.1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολο τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10% ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4). 5.2. Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάσθηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες. Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες: - μετάξι, - μαλλί, - χοντροειδείς ζωικές τρίχες, - ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας, τρίχες χαίτης και ουράς ίππων, βαμβάκι, - ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, - λινάρι, κάνναβι, - γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου, - σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αgaνe, - ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες, - συνθετικές ίνες συνεχείς, - τεχνητές ίνες συνεχείς, - νήματα μεταφοράς ρεύματος, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρες, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοροαιθυλένιο, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από θειούχο πολυφαινυλένιο, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από χλωριούχο βινύλιο, - άλλες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, - τεχνητές ίνες μη συνεχείς από βισκόζη, άλλες τεχνητές ίνες μη συνεχείς, - νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα, - νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα, - προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα), στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, - άλλα προϊόντα της κλάσης 5605. Παράδειγμα:Νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), δύνανται να χρησιμοποιηθούν, εφόσον το συνολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10% του βάρους του νήματος. Παράδειγμα:Ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμικτο). Επομένως, συνθετικά νήματα που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10% κατά βάρος του υφάσματος. Παράδειγμα:Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα. Παράδειγμα:Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευαστεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και συνεπώς η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν. 5.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν «νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», αυτή η ανοχή είναι 20% όσον αφορά τα νήματα. 5.4. Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η ανοχή αυτή είναι 30% όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα. Σημείωση 6 6.1. Όταν γίνεται στον πίνακα αναφορά στην παρούσα σημείωση, υφαντικές ύλες (με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων), που δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 6.2. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 6.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες. Παράδειγμα:Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές ύλες. 6.3. Όταν εφαρμόζεται κανόνας που προβλέπει ποσοστά, η αξία των υλών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται. Σημείωση 7 7.1. Κατά την έννοια των κλάσεων ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, ως «καθορισμένες κατεργασίες» νοούνται οι ακόλουθες: α) η εν κενώ απόσταξη, β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης, γ) η πυρόλυση, δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση, ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες, στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη, ζ) ο πολυμερισμός, η) η αλκυλίωση, θ) ο ισομερισμός. 7.2. Κατά την έννοια των κλάσεων 2710, 2711 και 2712, ως «καθορισμένες κατεργασίες» νοούνται οι ακόλουθες: α) η εν κενώ απόσταξη, β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης, γ) η πυρόλυση? δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση, ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες, στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις : κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη, ζ) ο πολυμερισμός, η αλκυλίωση, θ) ο ισομερισμός? ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85% της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ΑSΤΜ D 1266-59 Τ), ια) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 2710, ιβ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση αποκλειστικά για τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710 κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα ως καθορισμένες κατεργασίες, ιγ) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά τα καύσιμα του κωδικού 2710), εφόσον αυτά αποστάζουν κατ’όγκο, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, λιγότερο από 30 τοις εκατό στους 300° C, σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 86, ιδ) η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια, άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως της κλάσης ex 2710, ιε) η αφαίρεση του λαδιού με κλασματική κρυστάλλωση, αποκλειστικά για προϊόντα ακατέργαστα (άλλα από βαζελίνη, οζοκηρίτη, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, παραφίνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λάδι κατώτερης του 0,75%) της κλάσης ex 2712. 7.3. Για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ 1.Προϊόντα καταγωγής του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του Εναρμονισμένου Συστήματος γίνονται δεκτά στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας κατά την έννοια της συμφωνίας. 2.Το πρωτόκολλο 2 εφαρμόζεται κατ’αναλογία με σκοπό τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 1.Προϊόντα καταγωγής της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται δεκτά στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας. 2.Το πρωτόκολλο 2 εφαρμόζεται κατ’αναλογία με σκοπό τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 1 ΣτόχοςΣτόχος του παρόντος πρωτοκόλλου είναι να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των μερών στον τομέα των χερσαίων μεταφορών και ειδικότερα στον τομέα της διαμετακόμισης καινά διασφαλιστεί, για το σκοπό αυτό, η συντονισμένη ανάπτυξη των μεταφορών μεταξύ και μέσω των εδαφών των μερών, με την πλήρη και αλληλένδετη εφαρμογή όλων των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1.Η συνεργασία καλύπτει τις χερσαίες μεταφορές, και ειδικότερα τις οδικές, σιδηροδρομικές και συνδυασμένες μεταφορές, και περιλαμβάνει τις σχετικές υποδομές. 2.Στο πλαίσιο αυτό, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου αφορά ειδικότερα: - τις υποδομές μεταφορών στο έδαφος του ενός ή του άλλου συμβαλλόμενου μέρους στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου του παρόντος πρωτοκόλλου, - την πρόσβαση, επί αμοιβαίας βάσης, στην αγορά των οδικών μεταφορών, - τα βασικά συνοδευτικά μέτρα, νομικής και διοικητικής φύσης, περιλαμβανομένων και των μέτρων εμπορικού, φορολογικού, κοινωνικού και τεχνικού χαρακτήρα, - τη συνεργασία για την ανάπτυξη ενός συστήματος μεταφορών που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του περιβάλλοντος, - την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών για την ανάπτυξη των πολιτικών των μερών στον τομέα των μεταφορών, ειδικότερα όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών. Άρθρο 3 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) κυκλοφορία υπό καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης: μεταφορά, από μεταφορέα εγκατεστημένο στην Κοινότητα, εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση μέσω του εδάφους της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, από ή προς ένα κράτος μέλος της Κοινότητας, β) κυκλοφορία υπό καθεστώς διαμετακόμισης της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης: μεταφορά, από μεταφορέα εγκατεστημένο στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη μέσω του εδάφους της Κοινότητας με προορισμό τρίτη χώρα ή εμπορευμάτων από τρίτη χώρα με προορισμό τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, γ) συνδυασμένες μεταφορές: οι εμπορευματικές μεταφορές κατά τις οποίες το φορτηγό, το ρυμουλκούμενο, το ημιρυμουλκούμενο, με ή χωρίς ελκυστήρα, το κινητό αμάξωμα ή το εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών και άνω χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο για το αρχικό ή τελικό τμήμα της διαδρομής και, για το υπόλοιπο τμήμα, το σιδηροδρομικό δίκτυο ή τις εσωτερικές πλωτές οδούς ή μια διαδρομή δια θαλάσσης όταν η διαδρομή αυτή υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, και διανύουν την αρχική ή τελική οδική διαδρομή: - είτε μεταξύ του σημείου φόρτωσης του εμπορεύματος και του πλησιέστερου κατάλληλου σιδηροδρομικού σταθμού φόρτωσης για την αρχική διαδρομή, και μεταξύ του πλησιέστερου κατάλληλου σιδηροδρομικού σταθμού εκφόρτωσης και του σημείου εκφόρτωσης του εμπορεύματος για την τελική διαδρομή, - είτε μέσα σε ακτίνα που δεν υπερβαίνει τα 150 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, από τον ποτάμιο ή θαλάσσιο λιμένα φόρτωσης ή εκφόρτωσης. ΥΠΟΔΟΜΗΆρθρο 4 Γενική διάταξη Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να λαμβάνουν αμοιβαίως συντονισμένα μέτρα για την ανάπτυξη δικτύου υποδομών για τις συνδυασμένες μεταφορές, το οποίο αποτελεί βασικό μέσο για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τις εμπορευματικές μεταφορές μέσω της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, ιδίως στους πανευρωπαϊκούς διαδρόμους V και στη σύνδεση εσωτερικής ναυσιπλοΐας του Saνa με τον διάδρομο VΙΙ, που αποτελούν μέρος του κύριου δικτύου περιφερειακών μεταφορών, όπως καθορίστηκε στο μνημόνιο συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 5. Άρθρο 5 ΠρογραμματισμόςΗ ανάπτυξη δικτύου συνδυασμένων περιφερειακών μεταφορών στο έδαφος της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καλύπτοντας τις κύριες οδούς και τους σιδηροδρομικούς άξονες, τις εσωτερικές πλωτές οδούς, τους ποτάμιους λιμένες, τους λιμένες, τους αερολιμένες και άλλους τρόπους μεταφοράς του δικτύου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινότητα και τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Το δίκτυο αυτό ορίστηκε στο μνημόνιο συμφωνίας για την ανάπτυξη ενός δικτύου βασικών υποδομών μεταφορών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο υπεγράφη από υπουργούς της περιοχής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2004. Η ανάπτυξη του δικτύου και η επιλογή των προτεραιοτήτων αποτελεί αρμοδιότητα διευθύνουσας επιτροπής που θα αποτελείται από αντιπροσώπους κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Άρθρο 6 Χρηματοοικονομικά θέματα 1.Η Κοινότητα συμβάλλει οικονομικά, σύμφωνα με το άρθρο 112 της παρούσας συμφωνίας, στην κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος πρωτοκόλλου. Αυτή η χρηματοδοτική συνεισφορά δύναται να λάβει τη μορφή πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κάθε άλλη δυνατή μορφή χρηματοδότησης που επιτρέπει τη διάθεση περαιτέρω συμπληρωματικών πόρων. 2.Για να επισπευσθούν οι εργασίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει, στο μέτρο του δυνατού, να ευνοήσει τη χρησιμοποίηση συμπληρωματικών πόρων όπως, για παράδειγμα, τις επενδύσεις από ορισμένα κράτη μέλη επί διμερούς βάσης ή μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών κεφαλαίων. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 7 Γενική διάταξη Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν και συντονίζουν αμοιβαία τα αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη και την προώθηση των σιδηροδρομικών και των συνδυασμένων μεταφορών προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, στο μέλλον, ένα σημαντικό τμήμα των διμερών και διαμετακομιστικών μεταφορών τους μέσω της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης θα πραγματοποιείται υπό φιλικότερες προς το περιβάλλον συνθήκες. Άρθρο 8 Ειδικά θέματα για τις υποδομές Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, πρέπει να αναληφθούν οι αναγκαίες εργασίες για την προσαρμογή τους στην τεχνική των συνδυασμένων μεταφορών, κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη ή τη δημιουργία τερματικών σταθμών, το πλάτος των σηράγγων και τη μεταφορική ικανότητα, εργασίες που απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Άρθρο 9 Μέτρα υποστήριξης Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο : - να παρακινήσουν τους χρήστες και τους αποστολείς να χρησιμοποιούν τις συνδυασμένες μεταφορές, - να καταστήσουν τις συνδυασμένες μεταφορές ανταγωνιστικές σε σχέση με τις οδικές μεταφορές, κυρίως μέσω της παροχής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Κοινότητα ή τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο των αντίστοιχων νομοθεσιών τους, - να ενθαρρύνουν τη χρήση των συνδυασμένων μεταφορών για μακρινές αποστάσεις καινά προωθήσουν κυρίως τη χρήση των κινητών αμαξωμάτων, των εμπορευματοκιβωτίων και γενικότερα των μη συνοδευόμενων μεταφορών, - να βελτιώσουν την ταχύτητα και την αξιοπιστία των συνδυασμένων μεταφορών και ειδικότερα: - να αυξήσουν τη συχνότητα των αποστολών ανάλογα με τις ανάγκες των αποστολέων και των χρηστών, - να μειώσουν το χρόνο αναμονής στους τερματικούς σταθμούς καινά βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους, - να εξαλείψουν με το δέοντα τρόπο όλα τα εμπόδια από τις διαδρομές προσέγγισης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις συνδυασμένες μεταφορές, - να εναρμονίσουν, όπου παρίσταται ανάγκη, τα βάρη, τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ειδικού εξοπλισμού, κυρίως για να εξασφαλιστεί η αναγκαία συμβατότητα όσον αφορά το πλάτος των γραμμών και για να ληφθούν συντονισμένα μέτρα για το χειρισμό και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού αυτού, ανάλογα με το μέγεθος της κυκλοφορίας, - και, γενικώς, να αναλάβουν κάθε άλλη πρόσφορη δράση. Άρθρο 10 Ο ρόλος των σιδηροδρόμων Σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των κρατών και των διοικήσεων των σιδηροδρόμων, τα μέρη, όσον αφορά τη μεταφορά τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων, προτείνουν στις σιδηροδρομικές διοικήσεις τους: - να ενισχύσουν τη συνεργασία σ’ όλους τους τομείς, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο των διεθνών σιδηροδρομικών οργανώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφορών, - να εκπονήσουν από κοινού ένα σύστημα οργάνωσης των σιδηροδρόμων που θα παρακινεί τους αποστολείς να αποστέλλουν τα εμπορεύματα τους σιδηροδρομικώς αντί οδικώς, κυρίως στην περίπτωση διαμετακόμισης, στο πλαίσιο θεμιτού ανταγωνισμού και αφήνοντας ελεύθερη επιλογή στον χρήστη, - να προετοιμάσουν τη συμμετοχή της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στην εφαρμογή και τη μελλοντική εξέλιξη του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της ανάπτυξης των σιδηροδρόμων. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 11 Γενικές διατάξεις 1.Όσον αφορά την αμοιβαία πρόσβαση στις αντίστοιχες αγορές μεταφορών, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, σε πρώτη φάση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, να διατηρήσουν το καθεστώς που απορρέει από διμερείς συμφωνίες ή από άλλες διεθνείς διμερείς πράξεις που έχουν συναφθεί μεταξύ κάθε κράτους μέλους της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ή, ελλείψει τέτοιων συμφωνιών ή πράξεων, από την εκ των πραγμάτων κατάσταση που διαμορφώθηκε το 1991. Ωστόσο, εν αναμονή της σύναψης συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την πρόσβαση στην αγορά των οδικών μεταφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, και για την επιβολή οδικών φόρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη συνεργάζεται με τα κράτη μέλη της Κοινότητας για την τροποποίηση των διμερών αυτών συμφωνιών με σκοπό την προσαρμογή τους στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα μέρη συμφωνούν να παραχωρήσουν απεριόριστη πρόσβαση στις μεταφορές υπό καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης μέσω της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και στις μεταφορές υπό καθεστώς διαμετακόμισης της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης μέσω της Κοινότητας, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3.Εάν, ως αποτέλεσμα των δικαιωμάτων που παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 2, οι διαμετακομιστικές μεταφορές που διενεργούν κοινοτικοί οδικοί μεταφορείς αυξηθούν σε βαθμό που να προκαλεί ή να απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στα οδικά έργα υποδομής και/ή εμπόδια στην ομαλή κυκλοφοριακή ροή στους άξονες που αναφέρονται στο άρθρο 5 και, υπό τις ίδιες περιστάσεις, ανακύψουν προβλήματα στο κοινοτικό έδαφος πλησίον των συνόρων της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, το θέμα υποβάλλεται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης, και Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 117 της παρούσας συμφωνίας. Τα μέρη έχουν την ευχέρεια να προτείνουν έκτακτα προσωρινά μέτρα που δεν εισάγουν διακρίσεις, στο βαθμό που αυτά είναι αναγκαία για τον περιορισμό ή το μετριασμό της εν λόγω ζημίας. 4.Εάν η Κοινότητα θεσπίσει κανόνες που αποσκοπούν στη μείωση της ρύπανσης που προκαλούν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που είναι ταξινομημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κα στη βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφαρμόζονται ισοδύναμοι κανόνες για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που είναι ταξινομημένα στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και επιθυμούν να διέλθουν από το κοινοτικό έδαφος. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης οφείλει να αποφασίσει ης αναγκαίες λεπτομέρειες. 5.Τα μέρη δεν αναλαμβάνουν καμία μονομερή ενέργεια που θα μπορούσε να εισαγάγει διακρίσεις μεταξύ των μεταφορέων ή των οχημάτων της Κοινότητας και των μεταφορέων ή των οχημάτων της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διευκολύνει τις οδικές μεταφορές προς το έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή μέσω αυτού. Άρθρο 12 Πρόσβαση στην αγορά Τα μέρη δεσμεύονταν να αναζητήσουν από κοινού, κατά προτεραιότητα, και σύμφωνα με τους εσωτερικούς τους κανόνες: - τις λύσεις που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την ανάπτυξη ενός συστήματος μεταφορών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μερών και το οποίο να συμβιβάζεται, αφενός, με την ολοκλήρωση της εσωτερικής κοινοτικής αγοράς και την εφαρμογή της κοινής πολιτικής μεταφορών, και, αφετέρου, με την οικονομική πολιτική και την πολιτική μεταφορών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, - ένα οριστικό σύστημα για τη ρύθμιση της μελλοντικής πρόσβασης στην αγορά των οδικών μεταφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, με βάση την αμοιβαιότητα. Άρθρο 13 Φορολογία, διόδια και λοιπές επιβαρύνσεις 1.Τα μέρη δέχονται ότι η φορολογική μεταχείριση των οδικών οχημάτων, τα διόδια και οι λοιπές επιβαρύνσεις και των δύο μερών πρέπει να μην εισάγουν διακρίσεις. 2.Τα μέρη αρχίζουν διαπραγματεύσεις με σκοπό να καταλήξουν σε συμφωνία για την επιβολή οδικών φόρων, το συντομότερο δυνατό, βάσει των σχετικών ρυθμίσεων της Κοινότητας. Η παρούσα συμφωνία σκοπεύει κυρίως να εξασφαλίσει την ελεύθερη ροή της διασυνοριακής κυκλοφορίας, τη σταδιακή εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των συστημάτων φορολόγησης των οδικών μεταφορών που εφαρμόζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη και την εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που δημιουργούν οι εν λόγω διαφορές. 3.Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα μέρη εξαλείφουν τις διακρίσεις μεταξύ κοινοτικών μεταφορέων και μεταφορέων της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, όσον αφορά τους φόρους και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στην κυκλοφορία ή/και την κατοχή βαρέων επαγγελματικών οχημάτων καθώς και τους φόρους ή τα τέλη που επιβάλλονται στις μεταφορές στα εδάφη τους. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, τα ποσά των φορολογικών επιβαρύνσεων, διοδίων και λοιπών τελών που εφαρμόζει, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού τους. 4.Μέχρι τη σύναψη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και στο άρθρο 12, κάθε μεταβολή που προτείνεται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και αφορά τις φορολογικές επιβαρύνσεις, τα διόδια ή λοιπά τέλη, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων είσπραξης τους, που ενδέχεται να επιβληθούν στις κοινοτικές διαμετακομιστικές μεταφορές μέσω της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, υπόκειται σε προηγούμενη διαδικασία διαβουλεύσεων. Άρθρο 14 Βάρος και διαστάσεις 1.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη δέχεται ότι τα οδικά οχήματα που ανταποκρίνονται στα κοινοτικά πρότυπα για το βάρος και τις διαστάσεις μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς σχετικούς περιορισμούς στους οδικούς άξονες που αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τους έξι πρώτους μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα οδικά οχήματα που δεν πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης υπόκεινται σε ειδική, χωρίς διακρίσεις, επιβάρυνση η οποία είναι ανάλογη της ζημίας που προκαλείται από το επιπρόσθετο βάρος ανά άξονα. 2.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα οδοποιίας με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κοινότητα έως το τέλος του πέμπτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και θα καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση των υφιστάμενων οδών που καλύπτονται από το άρθρο 5 των νέων αυτών κανονισμών και προτύπων εντός της προτεινόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές δυνατότητές της. Άρθρο 15 Περιβάλλον1.Για την προστασία του περιβάλλοντος, τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν την καθιέρωση προτύπων για τις εκπομπές καυσαερίων και σωματιδίων και για το επίπεδο θορύβου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, που να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας. 2.Για να δοθούν στη βιομηχανία σαφείς κατευθύνσεις και για να ενθαρρυνθούν η συντονισμένη έρευνα, ο προγραμματισμός και η παραγωγή, πρέπει να αποφευχθεί η θέσπιση παρεκκλινόντων εθνικών προτύπων στον τομέα αυτό. Τα οχήματα που πληρούν τα πρότυπα, που έχουν θεσπιστεί με διεθνείς συμφωνίες που αφορούν και το περιβάλλον, μπορούν να κυκλοφορούν στο έδαφος των συμβαλλομένων μερών χωρίς άλλους περιορισμούς. 3.Όσον αφορά την καθιέρωση νέων προτύπων, τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. Άρθρο 16 Κοινωνικά θέματα 1.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη εναρμονίζει τη νομοθεσία της με τα κοινοτικά πρότυπα σε θέματα κατάρτισης του προσωπικού των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ειδικότερα όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 2.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, ως συμβαλλόμενο μέρος της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την εργασία των πληρωμάτων των οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (ΕRΤΑ), και η Κοινότητα συντονίζουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις πολιτικές τους για το χρόνο οδήγησης, τις διακοπές και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών και για τη σύνθεση των πληρωμάτων, ανάλογα με την μελλοντική ανάπτυξη της κοινωνικής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα. 3.Τα μέρη συνεργάζονται για την εφαρμογή και την επιβολή της κοινωνικής νομοθεσίας στον τομέα των οδικών μεταφορών, 4.Τα μέρη διασφαλίζουν την ισοδυναμία των αντίστοιχων νομοθετικών διατάξεων τους σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, με σκοπό την αμοιβαία αναγνώριση. Άρθρο 17 Διατάξεις σχετικά με την κυκλοφορία 1.Τα μέρη ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους και προσπαθούν να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους προκειμένου να βελτιώσουν τη ροή της κυκλοφορίας κατά τις περιόδους αιχμής (Σαββατοκύριακα, τουριστική περίοδος). 2.Γενικά, τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τον συντονισμό ενός συστήματος πληροφοριών σχετικά με την οδική κυκλοφορία. 3.Προσπαθούν να εναρμονίσουν τις νομοθεσίες τους σχετικά με τη μεταφορά αλλοιώσιμων αγαθών, ζωντανών ζώων και επικίνδυνων ουσιών. 4.Τα μέρη προσπαθούν να εναρμονίσουν επίσης την τεχνική βοήθεια που θα περέχεται στους οδηγούς, τη διάδοση βασικών πληροφοριών για την κυκλοφορία και άλλων στοιχείων χρήσιμων για τους τουρίστες, καθώς και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς ασθενών. Άρθρο 18 Οδική ασφάλεια 1.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, μέχρι το τέλος του τρίτου έτους από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, οφείλει να εναρμονίσει τη νομοθεσία της με τη νομοθεσία της Κοινότητας στον τομέα της οδικής ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 2.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, ως συμβαλλόμενο μέρος της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΑDR), και η Κοινότητα συντονίζουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις πολιτικές τους όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 3.Τα μέρη συνεργάζονται για την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας στον τομέα της οδικής ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τις άδειες οδήγησης και τα μέτρα για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ Άρθρο 19 Απλούστευση των διατυπώσεων 1.Τα μέρη συμφωνούν να απλουστεύσουν τη ροή των εμπορευμάτων μέσω του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου, είτε πρόκειται για διμερείς είτε για διαμετακομιστικές μεταφορές. 2.Τα μέρη συμφωνούν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για τη διευκόλυνση των ελέγχων και των διατυπώσεων κατά τις εμπορευματικές μεταφορές. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο, να αναζητήσουν από κοινού καινά ενθαρρύνουν τη θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων απλούστευσης. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής Εάν ένα από τα μέρη συμπεράνει, βάσει των εμπειριών που συγκέντρωσε κατά την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, ότι ορισμένα άλλα μέτρα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου είναι προς το συμφέρον μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και, ειδικότερα, μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος της διαμετακόμισης, υποβάλλει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος προτάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Άρθρο 21 Εφαρμογή1.Η συνεργασία μεταξύ των μερών πραγματοποιείται στο πλαίσιο ειδικής υποεπιτροπής που πρόκειται να συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 119 της παρούσας συμφωνίας. 2.Ειδικότερα, η εν λόγω υποεπιτροπή : 1)εκπονεί σχέδια συνεργασίας στους τομείς των σιδηροδρομικών και των συνδυασμένων μεταφορών, της έρευνας για τις μεταφορές και του περιβάλλοντος, 2)αναλύει την εφαρμογή των διατάξεων που περιέχει το παρόν πρωτόκολλο και προτείνει στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης τις κατάλληλες λύσεις στα ενδεχόμενα προβλήματα, 3)προβαίνει, δύο έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, σε εκτίμηση της κατάστασης όσον αφορά τη βελτίωση των υποδομών και τις επιπτώσεις της ελεύθερης διαμετακόμισης, 4)συντονίζει τις εργασίες σχετικά με την παρακολούθηση, τις προβλέψεις και τις στατιστικές των διεθνών μεταφορών και ειδικότερα των διαμετακομιστικών μεταφορών. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ 1.Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η Βοσνία - Ερζεγοβίνη πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως όλες τις διαρθρωτικές αδυναμίες του τομέα χάλυβα, ώστε να διασφαλίσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της. 2.Πέραν των κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της παρούσας συμφωνίας, η εκτίμηση για το συμβιβάσιμο των κρατικών ενισχύσεων στη βιομηχανία χάλυβα, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για το 2007-2013, θα γίνεται με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή στη βιομηχανία χάλυβα του άρθρου 87 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου. 3.Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71, παράγραφος 1 στοιχείο γ) της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά τη βιομηχανία χάλυβα, τα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τα πρώτα πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη μπορεί να χορηγεί, κατ’εξαίρεση, κρατικές ενισχύσεις για αναδιάρθρωση σε εταιρείες παραγωγής χάλυβα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, υπό τον όρο ότι: 1)οι ενισχύσεις συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επωφελούμενων επιχειρήσεων, υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, κατά το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης, και 2)το ποσό και η ένταση των ενισχύσεων αυτών περιορίζονται αυστηρά στο επίπεδο που είναι απολύτως αναγκαίο για την αποκατάσταση αυτής της βιωσιμότητας, και οι ενισχύσεις μειώνονται σταδιακά, κατά περίπτωση, 3)η χώρα υποβάλλει πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που συνδέεται με τη συνολική ορθολογική διαχείριση στην οποία προβλέπεται και το κλείσιμο των μη παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κάθε εταιρεία παραγωγής χάλυβα που ωφελείται από ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση προβλέπει, στο μέτρο του δυνατού, αντισταθμιστικά μέτρα για την εξάλειψη της στρέβλωσης του ανταγωνισμού που οφείλεται στις εν λόγω ενισχύσεις. 4.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση εθνικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μεμονωμένα επιχειρηματικά σχέδια για καθεμία από τις εταιρείες που λαμβάνουν ενισχύσεις αναδιάρθρωσης, τα οποία αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Τα μεμονωμένα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από τη δημόσια αρχή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 71 παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση τους με την παράγραφο 3 του παρόντος πρωτοκόλλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι το εθνικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3. 5.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή των σχεδίων, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ιδίως με τη δημόσια αρχή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 71 παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας. Εάν προκύψει από τον έλεγχο ότι, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας και μετά, έχει χορηγηθεί ενίσχυση σε δικαιούχους η οποία δεν έχει εγκριθεί στο εθνικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ή οποιαδήποτε ενίσχυση για αναδιάρθρωση σε εταιρείες παραγωγής χάλυβα που δεν έχουν προσδιοριστεί στο εθνικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης εξασφαλίζει την επιστροφή τέτοιας ενίσχυσης. 6.Κατόπιν αιτήσεως, η Κοινότητα παρέχει στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη την τεχνική στήριξη για την προετοιμασία του εθνικού προγράμματος αναδιάρθρωσης και των μεμονωμένων επιχειρηματικών σχεδίων. 7.Κάθε μέρος εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, προβλέπεται πλήρης και συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την παραγωγή χάλυβα στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης και των επιχειρηματικών σχεδίων. 8.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης παρακολουθεί την εφαρμογή των προϋποθέσεων που παρατίθενται στις παραγράφους 1 έως 4 παραπάνω. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καταρτίζει κανόνες εφαρμογής. 9.Σε περίπτωση που ένα από τα μέρη κρίνει ότι συγκεκριμένη πρακτική του άλλου μέρους δεν συμβιβάζεται με τους όρους του παρόντος πρωτοκόλλου και ότι η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα του πρώτου μέρους ή σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, το εν λόγω μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της υποεπιτροπής που ασχολείται με θέματα ανταγωνισμού ή τριάντα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του αιτήματος για τη διενέργεια των εν λόγω διαβουλεύσεων. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 5 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου: α) ως «τελωνειακή νομοθεσία» νοούνται όλες οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών και οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων, καθώς και την υπαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, β) ως «αιτούσα αρχή» νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμεν? μέρος για τον σκοπό αυτό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου, γ) ως «αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση» νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για τον σκοπό σκοπό αυτό και στην οποία υποβάλλεται αίτηση συνδρομής βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου, δ) ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιούμενο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, ε) ως «πράξη που διενεργείται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας» νοείται κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1.Τα μέρη αλληλοβοηθούνται στους τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους, κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως με την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη των πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά κάθε διοικητική αρχή των μερών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων. Επίσης, δεν αφορά πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων κατόπιν αιτήσεως των δικαστικών αρχών, εκτός αν η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών επιτραπεί από τις εν λόγω αρχές. 3.Το παρόν πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη συνδρομή για την είσπραξη δασμών, φόρων ή προστίμων. Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν αιτήματος 1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει στην αιτούσα αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα της επιτρέψουν να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και τις πληροφορίες τις σχετικές με διαπιστωθείσες ή προγραμματιζόμενες δραστηριότητες που αποτελούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. 2.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση την ενημερώνει σχετικά με τα εξής: 1)εάν τα εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους κατά το δέοντα τρόπο, διευκρινίζοντας, κατά περίπτωση, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα, 2)εάν τα εμπορεύματα που εισήχθησαν στο έδαφος ενός από τα μέρη εξήχθησαν από το έδαφος του άλλου μέρους κατά το δέοντα τρόπο, διευκρινίζοντας, κατά περίπτωση, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, στο πλαίσιο των νομοθετικών ή κανονιστικών της διατάξεων τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ειδική επιτήρηση όσον αφορά: 1)φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι εμπλέκονται ή έχουν εμπλακεί σε πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, 2)τους χώρους στους οποίους έχουν συγκεντρωθεί ή είναι δυνατό να συγκεντρωθούν αποθέματα εμπορευμάτων υπό συνθήκες που δημιουργούν εύλογες υπόνοιες ότι τα εμπορεύματα αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, 3)τα εμπορεύματα που μεταφέρονται ή ενδέχεται να μεταφερθούν κατά τρόπο που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωναακής νομοθεσίας. 4)τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 4 Αυτεπάγγελτη συνδρομή Τα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή μεταξύ τους, με δική τους πρωτοβουλία και σύμφωνα με τις νομοθετικές ή κανονιστικές τους διατάξεις, εφόσον θεωρούν ότι η συνδρομή αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, παρέχοντας ιδίως τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν σχετικά με: α) δραστηριότητες οι οποίες διενεργούνται ή φαίνεται ότι διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας και οι οποίες ενδέχεται να ενδιαφέρουν το άλλο μέρος. β) νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. γ) εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι εμπλέκονται ή έχουν εμπλακεί σε πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, ε) μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιούνται ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων διενεργούμενων κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 5 Επίδοση/γνωστοποίησηΚατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές της διατάξεις, όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου: α) να επιδίδονται όλα τα έγγραφα, ή β) να γνωστοποιούνται όλες οι αποφάσεις που προέρχονται από την αιτούσα αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, σε παραλήπτη που έχει τη μόνιμη κατοικία του ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι αιτήσεις επίδοσης εγγράφων ή γνωστοποίησης αποφάσεων πρέπει να έχουν συνταχθεί γραπτώς σε επίσημη γλώσσα της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτήν. Άρθρο 6 Μορφή και περιεχόμενο των αιτήσεων συνδρομής 1.Οι αιτήσεις βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου υποβάλλονται γραπτώς και συνοδεύονται από τα έγγραφα που απαιτούνται για τη στήριξη των αιτήσεων. Εφόσον το απαιτεί ο επείγων χαρακτήρας της περίπτωσης, μπορούν να γίνουν δεκτές και προφορικές αιτήσεις, οι οποίες όμως πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 1)την αιτούσα αρχή, 2)το αιτούμενο μέτρο, 3)το αντικείμενο και τον λόγο της αίτησης, 4)τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις και άλλα σχετικά νομικά στοιχεία, 5)όσο το δυνατόν ακριβέστερα και εμπεριστατωμένα στοιχεία σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το αντικείμενο της έρευνας, 6)περίληψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών και των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί. 3.Οι αιτήσεις συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της τελωνειακής αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από την αρχή αυτή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τυχόν έγγραφα τα οποία συνοδεύουν την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 4.Αν μια αίτηση δεν πληροί τις προαναφερόμενες τυπικές απαιτήσεις, είναι δυνατόν να ζητηθ η διόρθωση ή η συμπλήρωση της. Στο ενδιάμεσο διάστημα, ενδέχεται να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. Άρθρο 7 Εκτέλεση των αιτήσεων 1.Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενεργεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των διαθέσιμων πόρων της, όπως θα ενεργούσε και δια ίδιον λογαριασμό ή για άλλη αρχή του ίδιου μέρους, διαβιβάζοντας τα στοιχεία που διαθέτει και διεξάγοντας τις κατάλληλες έρευνες ή μεριμνώντας για τη διεξαγωγή τους. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και σε οιαδήποτε άλλη αρχή, στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση εκ μέρους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, εφόσον η τελευταία δεν δύναται να ενεργήσει για δικό της λογαριασμό. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ενός μέρους είναι δυνατόν, με τη συμφωνία του άλλοι ενδιαφερόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λαμβάνουν αυτοπροσώπως από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή άλλης αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία σχετικά με δραστηριότητες που αποτελούν ή μπορούν να αποτελέσουν πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, τα οποία η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι μέρους είναι δυνατόν, με τη συμφωνία του άλλου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να παρίστανται στις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Άρθρο 8 Μορφή υπό την οποία πρέπει να κοινοποιούνταιτα στοιχεία 1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί γραπτώς τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή, υποβάλλοντας ταυτόχρονα όλα τα σχετικά έγγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα ή άλλα στοιχεία. 2.Τα εν λόγω στοιχεία είναι δυνατό να διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς. 3.Πρωτότυπα έγγραφα διαβιβάζονται μόνο κατόπιν αιτήσεως, εφόσον τα επικυρωμένα αντίγραφα αποδειχθούν ανεπαρκή. Τα πρωτότυπα αυτά επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής 1.Τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής ή να την υποβάλουν σε ορισμένες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρούν ότι η παροχή συνδρομής στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου: 1)θα μπορούσε να θίξει την κυριαρχία της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ή κράτους μέλους από το οποίο έχει ζητηθεί η παροχή της συνδρομής δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, ή 2)ενδέχεται να προσβάλει τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα ζωτικά συμφέροντα στις περιπτώσεις, ιδίως, που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, ή 3)παραβιάζει το βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Η παροχή της συνδρομής είναι δυνατό να αναβληθεί από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, με την αιτιολογία ότι αυτή έχει σχέση με διεξαγόμενη έρευνα, δίωξη ή διαδικασία. Σ’ αυτή την περίπτωση, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διενεργεί διαβουλεύσεις με την αιτούσα αρχή για να εξεταστεί, αν είναι δυνατό να παρασχεθεί βοήθεια υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους που αυτή κρίνει αναγκαίους. 3.Σε περίπτωση που η αιτούσα αρχή ζητήσει συνδρομή, την οποία η ίδια δεν θα μπορούσε να παράσχει εάν της ζητηθεί, εφιστά στην αίτηση της την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Στην περίπτωση αυτή εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 4.Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, η απόφαση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η σχετική αιτιολόγηση πρέπει να κοινοποιούνται αμελλητί στην αιτούσα αρχή. Άρθρο 10 Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπιστευτικότητα 1.Κάθε πληροφορία που κοινοποιείται υπό οποιαδήποτε μορφή, δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, είναι εμπιστευτική ή περιορισμένης χρήσης, ανάλογα με τους ισχύοντες σε κάθε μέρος κανόνες. Καλύπτεται από υποχρέωση υπηρεσιακού απορρήτου και απολαύει της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες από τη σχετική νομοθεσία του μέρους που την έλαβε, καθώς και από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στις κοινοτικές αρχές. 2.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανταλλάσσονται μόνον εφόσον το παραλαμβάνον μέρος δεσμεύεται να τους παράσχει προστασία του ιδίου τουλάχιστον επιπέδου με εκείνο που ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση στο μέρος που τα διαβιβάζει. Για το σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται μεταξύ τους για τις εφαρμοστέες σ’αυτά ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των νομικών διατάξεων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Κοινότητας. 3.Η χρησιμοποίηση, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί για πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, θεωρείται ότι πραγματοποιείται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Συνεπώς, τα μέρη έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία στα πρακτικά τους, στις εκθέσεις και τις μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς και σε διαδικασίες και καταγγελίες που παραπέμπονται στα δικαστήρια, πληροφορίες που συγκέντρωσαν και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Η αρμόδια αρχή, η οποία χορήγησε τις εν λόγω πληροφορίες ή επέτρεψε την πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα, ενημερώνεται για τη χρήση αυτή. 4.Οι ληφθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Αν ένα μέρος επιθυμεί να τις χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς, πρέπει να λάβει εκ των προτέρων τη γραπτή συγκατάθεση της αρχής που τις παρέσχε. Στην περίπτωση αυτή, η χρησιμοποίηση των πληροφοριών αυτών υπόκειται στους περιορισμούς που καθορίζονται από την εν λόγω αρχή. Άρθρο 11 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί προκειμένου να παραστεί, εντός των ορίων της σχετικής εξουσιοδότησης και υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο, και να προσκομίζει αντικείμενα, έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα τους, τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς ενώπιον ποιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής πρέπει να παραστεί ο υπάλληλος καθώς και για ποιο ζήτημα και υπό ποίον ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί. Άρθρο 12 Δαπάνες της συνδρομής Τα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε απαίτηση επιστροφής δαπανών, οι οποίες προέρχονται από την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, ενδεχομένως, από τις δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες, καθώς και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρθρο 13 Εφαρμογή1.Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται, αφενός, στις τελωνειακές αρχές της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και, αφετέρου, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, ενδεχομένως, στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. Οι εν λόγω αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να εισηγούνται στα αρμόδια όργανα τις τροποποιήσεις που κρίνουν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους και, ακολούθως, αλληλοενημερώνονται σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που θεσπίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 14 Άλλες συμφωνίες 1.Λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Κοινότητας και των κρατών μελών, οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου: 1)δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο άλλων διεθνών συμφωνιών ή συμβάσεων, 2)θεωρούνται συμπληρωματικές προς τις συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής που έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν μεταξύ μεμονωμένων κρατάν μελών και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, και 3)δεν επηρεάζουν τις διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση, μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, πληροφοριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου και οι οποίες είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν την Κοινότητα. 2.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου υπερισχύουν των διατάξεων των διμερών συμφωνιών για την αμοιβαία συνδρομή που έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, εφόσον οι διατάξεις αυτών έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Όσον αφορά τα προβλήματα τα σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους για την επίλυση τους στο πλαίσιο της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που θεσπίστηκε με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 6 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 ΣτόχοςΣτόχος του παρόντος πρωτοκόλλου είναι να αποτρέπει και να επιλύει τις διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου εφαρμόζονται αποκλειστικά όσον αφορά τις διαφορές σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων, καθώς και όταν ένα μέρος θεωρήσει ότι μέτρο που έχει θεσπίσει το άλλο μέρος, ή η παράλειψη από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, παραβιάζει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο των εν λόγω διατάξεων: α) Τίτλος ΙV Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, εκτός των άρθρων 31,38 και 39 παράγραφοι 1, 4 και 5 (στο βαθμό που αφορούν μέτρα που έχουν θεσπιστεί βάσει του άρθρα» 39 παράγραφος 4) και του άρθρου 45, β) Τίτλος V Εργαζόμενοι, εγκατάσταση, παροχή υπηρεσιών, κυκλοφορία κεφαλαίων. - Κεφάλαιο ΙΙ Εγκατάσταση (Άρθρα 50-54 και 56) - Κεφάλαιο ΠΙ Παροχή υπηρεσιών (Αρθρα 57, 58 και 59 παράγραφοι 2 και 3) - Κεφάλαιο ΙV Τρέχουσες πληρωμές και κυκλοφορία κεφαλαίων (Άρθρο 60 και άρθρο 61) - Κεφάλαιο V Γενικές διατάξεις (Άρθρα 63-69) γ) Τίτλος VΙ Εναρμόνιση της νομοθεσίας, επιβολή του νόμου και κανόνες ανταγωνισμού: - Άρθρο 73 παράγραφος 2 (πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία) και άρθρο 74 παράγραφοι 1, 2 (1ο εδάφιο) και 3-6 (δημόσιες συμβάσεις).ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Άρθρο 3 Έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας 1.Όταν τα μέρη αδυνατούν να επιλύσουν τη διαφορά τους, το καταγγέλλον μέρος δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 της παρούσας συμφωνίας, να ζητήσει, με γραπτή αίτηση προς το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και προς την επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης, τη σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας. 2.Το καταγγέλλον μέρος αναφέρει στην αίτηση του το αντικείμενο της διαφοράς και, κατά περίπτωση, το μέτρο που έχει θεσπίσει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, ή την παράλειψη, που κατά τη γνώμη του παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 4 Σύνθεση της ειδικής ομάδας διαιτησίας 1.Συστήνεται ειδική ομάδα διαιτησίας που απαρτίζεται από τρεις διαιτητές. 2.Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, τα μέρη προβαίνουν σε διαβούλευση προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη σύσταση της ειδικής ομάδας διαιτησίας. 3.Σε περίπτωση που τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με τη σύνθεση της εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 2, κάθε μέρος δύναται να ζητήσει από τον πρόεδρο της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ή από τον αντιπρόσωπο του, να επιλέξει και τα τρία μέλη με κλήρωση, από τον κατάλογο που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 15, ένα μεταξύ των προσώπων που προτείνει το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος, ένα μεταξύ των προσώπων που προτείνει το συμβαλλόμενο μέρος εναντίον του οποίου ασκείται η καταγγελία και ένα μεταξύ των διαιτητών που έχουν επιλέξει τα μέρη και ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου. Στην περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν για ένα ή περισσότερα μέλη της ειδικής ομάδας διαιτησίας, τα υπόλοιπα μέρη διορίζονται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. 4.Η επιλογή των διαιτητών από τον πρόεδρο της Επιτροπής Σταθεροποίησης κατ Σύνδεσης, ή τον αντιπρόσωπο του, γίνεται παρουσία αντιπροσώπου κάθε συμβαλλόμενου μέρους. 5.Η ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο πρόεδρος της ειδικής ομάδας ενημερώνεται σχετικά με τον διορισμό, κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των μερών, των τριών διαιτητών ή, κατά περίπτωση, η ημερομηνία επιλογής τους σύμφωνα με την παράγραφο 3. 6.Όταν ένα μέρος θεωρεί ότι κάποιος διαιτητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κώδικα δεοντολογίας του άρθρου 18, τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις και, εφόσον συμφωνήσουν, αντικαθιστούν τον εν λόγω διαιτητή και επιλέγουν έναν νέο, σύμφωνα με την παράγραφο 7. Στην περίπτωση που τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν ως προς την ανάγκη αντικατάστασης ενός διαιτητή, το θέμα παραπέμπεται στον πρόεδρο της ειδικής ομάδας διαιτησίας, ο οποίος λαμβάνει και την τελική απόφαση. Σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι ο πρόεδρος της ειδικής ομάδας διαιτησίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κώδικα δεοντολογίας που αναφέρεται στο άρθρο 18, το θέμα παραπέμπεται σε ένα από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας διαιτητών που έχουν επιλεγεί για να εκτελέσουν χρέη προέδρου, το όνομα του οποίου επιλέγεται με κλήρωση από τον πρόεδρο της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ή τον αντιπρόσωπο του, παρουσία αντιπροσώπου κάθε συμβαλλόμενου μέρους, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών. 7.ε περίπτωση που διαιτητής αδυνατεί να συμμετάσχει στη διαδικασία, αποσύρεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με την παράγραφο 6, επιλέγεται αντικαταστάτης του εντός πέντε ημερών σύμφωνα με τις διαδικασίες επιλογής που τηρούνται για τον διορισμό του αρχικού διαιτητή. Οι εργασίες της ειδικής ομάδας διαιτησίας αναστέλλονται καθ’όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της εν λόγω διαδικασίας. Άρθρο 5 Αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας 1.Η ειδική ομάδα διαιτησίας διαβιβάζει την απόφασή της στα μέρη και στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εντός ενενήντα ημερών από τη σύστασή της. Όταν θεωρεί ότι η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να τηρηθεί, ο πρόεδρος της ειδικής ομάδας ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και τα μέρη, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης. Η απόφαση δεν μπορεί να εκδοθεί, σε καμία περίπτωση, 120 ημέρες μετά τη σύσταση της ειδικής ομάδας διαιτησίας. 2.Σε επείγουσες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αλλοιώσιμων αγαθών, η ειδική ομάδα διαιτησίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εκδώσει την απόφαση της εντός 45 ημερών από τη σύσταση της. Η απόφαση δεν μπορεί να εκδοθεί, σε καμία περίπτωση, 100 ημέρες μετά τη σύσταση της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Η ειδική ομάδα διαιτησίας δύναται να εκδώσει προκαταρκτική απόφαση εντός δέκα ημερών από τη σύσταση της, εφόσον κρίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι επείγουσα. 3.Στην απόφαση της ειδικής ομάδας αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά, η δυνατότητα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και η βασική αιτιολόγηση των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων τα οποία διατυπώνει. Η απόφαση δύναται να περιλαμβάνει συστάσεις για τα μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν για την τήρηση της. 4.Το καταγγέλλον μέρος δύναται να ανακαλέσει την καταγγελία του με γραπτή κοινοποίηση στον πρόεδρο της ειδικής ομάδας διαιτησίας, στο συμβαλλόμενο μέρος εναντίον του οποίου ασκείται η καταγγελία και στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ανά πάσα στιγμή πριν από την κοινοποίηση της απόφασης στα μέρη και στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει το δικαίωμα του εν λόγω μέρους να υποβάλει νέα καταγγελία αργότερα όσον αφορά το ίδιο μέτρο. 5.Η ειδική ομάδα διαιτησίας δύναται, εφόσον το ζητήσουν αμφότερα τα μέρη, να αναστείλει τις εργασίες της ανά πάσα στιγμή για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Μόλις παρέλθει το διάστημα των δώδεκα μηνών, παύει να ισχύει η απόφαση σύστασης της ειδικής ομάδας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του καταγγέλλοντος μέρους να ζητήσει σε μεταγενέστερο στάδιο τη σύσταση ειδικής ομάδας για το ίδιο μέτρο. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΆρθρο 6 Συμμόρφωση προς την απόφασητης ειδικής ομάδας διαιτησίας Κάθε μέρος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας και τα μέρη συμφωνούν επί ευλόγου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση. Άρθρο 7 Εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση 1.Το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας στα μέρη, το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία ανακοινώνει στο καταγγέλλον μέρος το χρονικό περιθώριο (εφεξής «εύλογο χρονικό διάστημα») που θα απαιτηθεί για την εφαρμογή της. Αμφότερα τα μέρη προσπαθούν να συμφωνήσουν επί ευλόγου χρονικού διαστήματος. 2.Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών όσον αφορά το εύλογο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή της απόφασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας, το καταγγέλλον μέρος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να συγκαλέσει εκ νέου την αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας για να προσδιορίσει αυτή το εν λόγω διάστημα. Η ειδική ομάδα διαιτησίας εκδίδει την απόφαση της εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 3.Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας, ή ορισμένων εκ των μελών της, εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 4 . Στην περίπτωση αυτή επίσης, η προθεσμία κοινοποίησης της απόφασης είναι 20 ημέρες από την ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Άρθρο 8 Επανεξέταση των μέτρων που θεσπίστηκανγια τη συμμόρφωση με την απόφασητης ειδικής ομάδας διαιτησίας 1.Το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κοινοποιεί στο άλλο μέρος και στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, πριν από το τέλος του εύλογου χρονικού διαστήματος, κάθε μέτρο που λαμβάνεται για τη συμμόρφωση με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας. 2.Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών όσον αφορά το συμβιβάσιμο κάθε μέτρου, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, το καταγγέλλον μέρος δύναται να ζητήσει από την αρχική ομάδα διαιτησίας να αποφασίσει σχετικά με το ζήτημα. Μια τέτοια αίτηση πρέπει να εξηγεί το λόγο για τον οποίο το μέτρο δεν συνάδει με την παρούσα συμφωνία. Μόλις συγκληθεί εκ νέου, η ειδική ομάδα διαιτησίας εκδίδει την απόφαση της εντός 45 ημερών από την ημερομηνία της επανασύστασης της. 3.Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας, ή ορισμένων εκ των μελών της, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 4. Στην περίπτωση αυτή επίσης, η προθεσμία κοινοποίησης της απόφασης είναι 45 ημέρες από την ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Άρθρο 9 Προσωρινά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 1.Εάν το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία παραλείψει να κοινοποιήσει οποιοδήποτε μέτρο που έχει λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας πριν από τη λήξη του εύλογου χρονικού διαστήματος, ή εάν η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφασίσει ότι το κοινοποιηθέν μέτρο βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις αυτού του μέρους δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία παρουσιάζει προσφορά για προσωρινή αποζημίωση αν το ζητήσει το καταγγέλλον μέρος. 2.Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για την αποζημίωση εντός τριάντα ημερών από τη λήξη του εύλογου χρονικού διαστήματος, ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας βάσει του άρθρου 8, σύμφωνα με το οποίο το μέτρο που λαμβάνεται για τη συμμόρφωση δεν συνάδει με την παρούσα συμφωνία, το καταγγέλλον μέρος δικαιούται, μετά από ανακοίνωση στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, να αναστείλει την εφαρμογή των ευεργετημάτων που χορηγήθηκαν βάσει του άρθρου 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, σε επίπεδο ανάλογο με τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της παραβίασης. Το καταγγέλλον μέρος δύναται να εφαρμόσει την αναστολή δέκα ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης, εκτός κι αν το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία ζητήσει διαδικασία διαιτησίας βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 3.Εάν το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία θεωρεί ότι το επίπεδο της αναστολής δεν ισοδυναμεί με τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις που προκάλεσε η παραβίαση, τότε υποβάλλει γραπτή αίτηση στον πρόεδρο της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας, πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 για την εκ νέου σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας. Η ειδική ομάδα διαιτησίας κοινοποιεί την απόφαση της σχετικά με το επίπεδο αναστολής των ευεργετημάτων στα μέρη και στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Τα ευεργετήματα δεν αναστέλλονται μέχρις ότου η ειδική ομάδα διαιτησίας εκδώσει την απόφαση της. Επιπλέον, κάθε αναστολή πρέπει να είναι συνεπής προς την απόφαση της ομάδας διαιτησίας. 4.Η αναστολή των ευεργετημάτων είναι προσωρινή και εφαρμόζεται μόνον έως ότου το μέτρο που έχει κριθεί ότι παραβιάζει την παρούσα συμφωνία αρθεί ή τροποποιηθεί ώστε να καταστεί σύμφωνο προς την παρούσα συμφωνία, ή έως ότου τα συμβαλλόμενα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς. Άρθρο 10 Επανεξέταση των μέτρων που θεσπίστηκαν για τη συμμόρφωση μετά την αναστολή των ευεργετημάτων 1.Το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κοινοποιεί στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης όλα τα μέτρα που λαμβάνει προκειμένου να συμμορφωθεί προς την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας και την αίτηση που υποβάλλει για τη λήξη της αναστολής των ευεργετημάτων που εφαρμόζει το καταγγέλλον μέρος. 2.Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το συμβιβάσιμο του κοινοποιηθέντος μέτρου με την παρούσα συμφωνία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της κοινοποίησης, το καταγγέλλον μέρος δύναται να ζητήσει γραπτώς από τον πρόεδρο της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας να αποφασίσει σχετικά με το ζήτημα. Η εν λόγω αίτηση κοινοποιείται ταυτόχρονα στο άλλο μέρος και στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η ειδική ομάδα διαιτησίας εκδίδει την απόφαση της εντός 45 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφασίσει ότι το μέτρο που λαμβάνεται για τη συμμόρφωση, δεν συνάδει με την παρούσα συμφωνία, η ειδική ομάδα διαιτησίας καθορίζει εάν το καταγγέλλον μέρο< δύναται να συνεχίσει την αναστολή των ευεργετημάτων στο αρχικό ή σε διαφορετικό επίπεδο. Εάν η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφασίσει ότι το μέτρο που λαμβάνεται για τη συμμόρφωση, συνάδει με την παρούσα συμφωνία, η αναστολή των ευεργετημάτων περατώνεται. 3.Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας, ή ορισμένων εκ των μελών της, ισχύουν οι διαδικασίες του άρθρου 4. Η περίοδος κοινοποίησης της απόφασης εξακολουθεί να είναι 45 ημέρες από την ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΙΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 11 Ανοικτές ακροάσεις Οι ακροάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας πραγματοποιούνται παρουσία κοινού, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 18, εκτός αν η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφασίσει άλλως είτε αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως των μερών. Άρθρο 12 Πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, ή με δική της πρωτοβουλία, η ειδική ομάδα δύναται να ζητήσει πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή θεωρήσει κατάλληλη για τη διαδικασία της ειδικής ομάδας. Η ειδική ομάδα έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει τη γνώμη εμπειρογνωμόνων εφόσον το θεωρήσει σκόπιμο. Κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται κατ’αυτό τον τρόπο, κοινοποιείται στα συμβαλλόμενα μέρη προς διατύπωση σχολίων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν φιλικές παρατηρήσεις στην ειδική ομάδα διαιτησίας υπό τους όρους που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 18. Άρθρο 13 Αρχές ερμηνείας Οι ειδικές ομάδες διαιτησίας εφαρμόζουν και ερμηνεύουν τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας με βάση τους συνήθεις κανόνες για την ερμηνεία του δημοσίου διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης της Βιέννης για το δίκαιο των Συνθηκών. Δεν προβαίνουν σε ερμηνεία του κοινοτικού κεκτημένου. Το γεγονός ότι μια διάταξη είναι ταυτόσημη κατ’ ουσία με διάταξη της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν είναι καθοριστικό για την ερμηνεία της εν λόγω διάταξης. Άρθρο 14 Αποφάσεις και ρυθμίσειςτης ειδικής ομάδας διαιτησίας 1.Όλες οι αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης τελικής απόφασης, λαμβάνονται με πλειοψηφία. 2.Όλες οι αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι δεσμευτικές για τα μέρη. Κοινοποιούνται στα μέρη και στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, η οποία τις δημοσιεύει εκτός εάν αποφασίσει με συναίνεση να μην το πράξει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Κατάλογος διαιτητών 1.Η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, καταρτίζει κατάλογο δεκαπέντε ατόμων που είναι πρόθυμα και ικανά να εργασθούν ως διαιτητές. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη επιλέγει πέντε άτομα ως διαιτητές. Τα μέρη επιλέγουν επίσης πέντε άτομα που εκτελούν χρέη προέδρου των ειδικών ομάδων διαιτησίας. Η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εξασφαλίζει τη διατήρηση του καταλόγου πάντα σ’αυτό το επίπεδο. 2.Οι διαιτητές πρέπει να έχουν ειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στους τομείς του δικαίου, του διεθνούς δικαίου, του κοινοτικού δικαίου και/ή του διεθνούς εμπορίου. Είναι ανεξάρτητοι, συμμετέχουν σε ατομική βάση και δεν συνδέονται ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κάποιο οργανισμό ή δημόσια αρχή, και συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 18. Άρθρο 16 Σχέση με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ Κατά την ενδεχόμενη προσχώρηση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), ισχύουν τα ακόλουθα: α) Οι ειδικές ομάδες διαιτησίας που συστήνονται στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου, δεν εκδικάζουν διαφορές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους δυνάμει της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. β) Το δικαίωμα των μερών να προσφεύγουν στις διατάξεις επίλυσης των διαφορών του παρόντος πρωτοκόλλου δεν θίγει τις ενδεχόμενες δράσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της δράσης επίλυσης των διαφορών. Ωστόσο, αν ένα μέρος έχει κινήσει διαδικασία επίλυσης των διαφορών, όσον αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα, είτε δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, είτε δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ, δεν κινεί διαδικασία επίλυσης των διαφορών όσον αφορά το ίδιο θέμα στο πλαίσιο του άλλου φόρουμ πριν περατωθεί η πρώτη διαδικασία Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ότι, οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ κινούνται όταν ένα μέρος ζητάει τη σύσταση ειδικής ομάδας δυνάμει του άρθρου 6 του Μνημονίου σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών του ΠΟΕ. γ) Καμία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν εμποδίζει ένα μέρος να εφαρμόσει την αναστολή των υποχρεώσεων που έχουν παραχωρηθεί από το όργανο επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Άρθρο 17 Προθεσμίες1.Όλες οι προθεσμίες που καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που έπεται την πράξης ή του γεγονότος που αφορούν. 2.Κάθε προθεσμία που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο είναι δυνατό να παρατείνεται με αμοιβαία συμφωνία των μερών. 3.Κάθε προθεσμία που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο δύναται να παρατείνεται από τον πρόεδρο της ειδικής ομάδας διαιτησίας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη ή με δική του, δεόντως αιτιολογημένη, πρωτοβουλία. Άρθρο 18 Κανονισμός λειτουργίας, κώδικας δεοντολογίαςκαι τροποποίηση του παρόντος πρωτοκόλλου 1.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό για τη διεξαγωγή των διαδικασιών της ειδικής ομάδας διαιτησίας. 2.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, συμπληρώνει τον εσωτερικό κανονισμό με κώδικα δεοντολογίας που διασφαλίζει την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία των διαιτητών. 3.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται να αποφασίσει να τροποποιήσει το παρόν πρωτόκολλο. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 7 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΟΙΝΩΝ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΝΩΝ Άρθρο 1 Το πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει: 1) συμφωνία σχετικά με την καθιέρωση αμοιβαίων προτιμησιακών εμπορικών παραχωρήσεων για ορισμένους οίνους (Παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου), 2) συμφωνία σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονομασιών των οίνων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων οίνων (Παράρτημα ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου). Άρθρο 2 Οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 ισχύουν για: 1) τους οίνους που υπάγονται στην κλάση 22.04 του εναρμονισμένου συστήματος της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 24 Ιουνίου 1983, που έχουν παραχθεί από νωπά σταφύλια, α) που κατάγονται από την Κοινότητα και έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που αναφέρονται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής αγοράς1, και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών2, ήβ) κατάγονται από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Οι κανόνες που διέπουν τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες πρέπει να συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία. 2) τα αλκοολούχα ποτά που υπάγονται στην κλάση 22.08 της σύμβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα οποία: α) κατάγονται από την Κοινότητα και είναι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών1, και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1014/90 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 1990 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών2 , β) κατάγονται από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης η οποία πρέπει να συνάδει προς την κοινοτική νομοθεσία. 3) Οι αρωματισμένοι οίνοι που υπάγονται στην κλάση 22.05 της σύμβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίοι: α) κατάγονται από την Κοινότητα και είναι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων3, ηβ) κατάγονται από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης η οποία πρέπει να συνάδει προς την κοινοτική νομοθεσία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ 1.Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων οίνων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου τυγχάνουν των ακόλουθων παραχωρήσεων: Κωδικός ΣΟ Περιγραφή (σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του πρωτοκόλλου 7) Εφαρμοστέος δασμός Ποσότητες (hl) Ειδικές διατάξεις ex 2204 10 ex 2204 21 Αφρώδεις οίνοι ποιότητας Οίνοι από νωπά σταφύλια απαλλαγή 12 800 (1) ex 2204 29 Οίνοι από νωπά σταφύλια απαλλαγή 3 200 (1) (1) Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, μπορούν να πραγματοποιούνται για την προσαρμογή των ποσοστώσεων με τη μεταφορά ποσοτήτων από την ποσόστωση που εφαρμόζεται στην εφαρμόζεται στην κλάση ex 2204 29 στην ποσόστωση που εφαρμόζεται στις ποσοστώσεις ex 2204 10 και ex 2204 21. 2.Η Κοινότητα χορηγεί προτιμησιακό μηδενικό δασμό εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που ορίζονται στο σημείο 1, υπό τον όρο ότι δεν θα καταβληθούν εξαγωγικές επιδοτήσεις για τις εξαγωγές αυτών των ποσοτήτων από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. 3.Οι εισαγωγές στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη των ακόλουθων οίνων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, τυγχάνουν των ακόλουθων παραχωρήσεων: Δασμολογικός κώδικας Βοσνίας - Ερζεγοβίνης Περιγραφή (σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του πρωτοκόλλου 7) Εφαρμοστέος δασμός την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας - ποσότητα (hi) Ετήσια αύξηση (hl) Ειδικές διατάξεις ex 2204 10 ex 2204 21 Αφρώδη κρασιά ποιότητας Κρασιά από νωπά σταφύλια απαλλαγή 6 000 1000 0) (1) Η ετήσια αύξηση εφαρμόζεται έως ότου η ποσόστωση ανέλθει σε 8.000 hl κατά ανώτατο όριο. 4.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη χορηγεί προτιμησιακό μηδενικό δασμό εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που ορίζονται στο σημείο 3, υπό τον όρο ότι δεν θα καταβληθούν εξαγωγικές επιδοτήσεις για τις εξαγωγές αυτών των ποσοτήτων από την Κοινότητα. 5.Οι κανόνες καταγωγής που πρέπει να εφαρμόζονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας καθορίζονται στο πρωτόκολλο 2 της συμφωνίας σύνδεσης και σταθεροποίησης. 6.Οι εισαγωγές οίνου στο πλαίσιο των παραχωρήσεων που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία υπόκεινται στην προσκόμιση πιστοποιητικού και συνοδευτικού εγγράφου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις σχετικές με τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα συναλλαγές με τρίτες χώρες1, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι ο εν λόγω οίνος συνάδει προς το άρθρο 2 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου 7. Το πιστοποιητικό και το συνοδευτικό έγγραφο εκδίδεται από επίσημο φορέα ο οποίος αναγνωρίζεται αμοιβαία και μνημονεύεται στους καταλόγους που καταρτίζονται από κοινού. 7.Τα μέρη εξετάζουντη δυνατότητα να χορηγήσουν αμοιβαία περαιτέρω παραχωρήσεις λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του εμπορίου του οίνου μεταξύ των μερών, το αργότερο τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 8.Τα μέρη διασφαλίζουν ότι τα οφέλη που χορηγούνται αμοιβαία δεν θίγονται από άλλα μέτρα. 9.Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της παρούσας συμφωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΟΙΝΩΝ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΝΩΝ Άρθρο 1 Στόχοι1.Τα μέρη, με βάση τις αρχές της αμεροληψίας και της αμοιβαιότητας, αναγνωρίζουν, προστατεύουν και ελέγχουν τις ονομασίες των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος παραρτήματος. 2.Τα μέρη λαμβάνουν όλα τα γενικά και ειδικά μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουν ότι εκπληρούνται οι υποχρεώσεις και επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας και εκτός αντιθέτου διατάξεως αυτής, νοούνται ως: α) «προϊόν καταγωγής», όταν χρησιμοποιείται σε σχέση με την ονομασία ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη: - ο οίνος που παράγεται εξ ολοκλήρου στο έδαφος του οικείου μέρους μόνον από σταφύλια που έχουν συγκομισθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφος του εν λόγω μέρους, - το αλκοολούχο ποτό ή ο αρωματισμένος οίνος που παρασκευάζεται στο έδαφος του εν λόγω μέρους, β) «γεωγραφική ένδειξη», όπως αναφέρεται στο προσάρτημα Ι, κάθε ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (στο εξής «συμφωνία ΤRΙΡS»), γ) «παραδοσιακή έκφραση», μια ονομασία που χρησιμοποιείται κατά παράδοση, σύμφωνα με το προσάρτημα 2, η οποία αναφέρεται ιδίως στη μέθοδο παραγωγής ή στην ποιότητα, στο χρώμα, στο είδος ή στον τόπο, ή σε ένα ιδιαίτερο γεγονός που συνδέεται με την ιστορία του συγκεκριμένου οίνου και αναγνωρίζεται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ενός μέρους για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνου καταγόμενου από το έδαφος του εν λόγω μέρους, δ) «ομώνυμη», η ίδια γεωγραφική ένδειξη ή η ίδια παραδοσιακή έκφραση ή ένδειξη τόσο παραπλήσια ώστε να μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ή να παραπέμψει σε διαφορετικούς τόπους, διαδικασίες ή πράγματα, ε) «χαρακτηρισμός»: οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή οίνου, αλκοολούχου ποτού ή αρωματισμένου οίνου σε μια ετικέτα ή στα έγγραφα που συνοδεύουν τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά ή τους αρωματισμένους οίνους κατά τη μεταφορά, στα εμπορικά έγγραφα, ιδίως στα τιμολόγια, στα δελτία παράδοσης και στις διαφημίσεις, στ) «επισήμανση»: το σύνολο των περιγραφών και άλλων ενδείξεων, σημείων, απεικονίσεων, γεωγραφικών ενδείξεων ή εμπορικών σημάτων που χαρακτηρίζουν τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά ή τους αρωματισμένους οίνους και εμφαίνονται στο ίδιο δοχείο, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πωματισμού και των προσδεδεμένων στο δοχείο εντύπων, καθώς και του καλύμματος του λαιμού των φιαλών, ζ) «παρουσίαση»: το σύνολο των λέξεων, αναφορών και παρόμοιων που αφορούν οίνο, αλκοολούχο ποτό ή αρωματισμένο οίνο και χρησιμοποιούνται στις ετικέτες, στη συσκευασία, στα δοχεία, στο πώμα, σε διαφημίσεις και/ή στο πλαίσιο της προώθησης πωλήσεων εν γένει, η) «συσκευασία»: τα προστατευτικά περιτυλίγματα, όπως χαρτί, ψάθινα περιβλήματα κάθε είδους, χαρτοκιβώτια και κουτιά, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ενός ή περισσοτέρων δοχείων ή για πώληση στον τελικό καταναλωτή, θ) «παραγόμενο»: η ολοκληρωμένη διαδικασία οινοποίησης ή παραγωγής αλκοολούχων ποτών ή αρωματισμένων οίνων, ι) «οίνος»: το προϊόν που παράγεται αποκλειστικά με ολική ή μερική αλκοολική ζύμωση νωπών σταφυλιών προερχόμενων από ποικιλίες αμπέλου που αναφέρονται στην συμφωνία στο παρόν παράρτημα τα οποία έχουν υποστεί έκθλιψη ή όχι, ή γλεύκους σταφυλιών, ια) «ποικιλίες αμπέλου»: οι ποικιλίες φυτών του είδους Vitis Vinifera, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που ενδέχεται να ισχύει σε ένα συμβαλλόμενο μέρος σχετικά με τη χρησιμοποίηση διαφόρων ποικιλιών αμπέλου για τον οίνο που παράγεται στο εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος, ιβ) «Συμφωνία ΠΟΕ»: η συμφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που συνήφθη στις 15 Απριλίου 1994. Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες εισαγωγής και εμπορίας Εκτός αν προβλέπεται άλλως στην συμφωνία στο παρόν παράρτημα, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου εισάγονται και διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο έδαφος του οικείου μέρους. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΟΙΝΩΝ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΝΩΝ Άρθρο 4 Προστατευόμενες ονομασίες Με την επιφύλαξη των άρθρων 5,6 και 7 του παρόντος παραρτήματος, προστατεύονται οι ακόλουθες ονομασίες: α) όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου: i) οι όροι που αναφέρονται στο όνομα του κράτους μέλους από το οποίο κατάγεται ο οίνος, το αλκοολούχο ποτό και ο αρωματισμένος οίνος ή άλλοι όροι που υποδηλώνουν το κράτος μέλος, ii) οι γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο Προσάρτημα 1, Μέρος Α, στοιχείο α) για τους οίνους, στοιχείο β) για τα αλκοολούχα ποτά και στοιχείο γ) για τους αρωματισμένους οίνους, iii) οι παραδοσιακές εκφράσεις που αναφέρονται στο προσάρτημα 2. β) όσον αφορά τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης: i) οι όροι που αναφέρονται στο όνομα «Βοσνία - Ερζεγοβίνη» ή οποιοσδήποτε άλλος όρος που υποδηλώνει την εν λόγω χώρα, ii) οι γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο Μέρος Β του Προσαρτήματος 1, στοιχείο α) για τους οίνους, στοιχείο β) για τα αλκοολούχα ποτά και στοιχείο γ) για τους αρωματισμένους οίνους. Άρθρο 5 Προστασία των ονομασιών που αναφέρονταιστα κράτη μέλη της Κοινότηταςκαι στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη 1.Στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, οι όροι που αναφέρονται στα κράτη μέλη της Κοινότητας και οι άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ένα κράτος μέλος, για τον προσδιορισμό της καταγωγής του οίνου, του αλκοολούχου ποτού και του αρωματισμένου οίνου: 1)προορίζονται για τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους καταγωγής του εν λόγω κράτους μέλος, και 2)δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο απ’ αυτόν που προβλέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς της Κοινότητας. 2.Στην Κοινότητα, οι όροι που αναφέρονται στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, και οι διάφορες άλλες ονομασίες που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, για τον προσδιορισμό της καταγωγής του οίνου, του αλκοολούχου ποτού και του αρωματισμένου οίνου: 1)προορίζονται για τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, και 2)χρησιμοποιούνται από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη μόνον υπό τους όρους που προβλέπονται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Άρθρο 6 Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 1.Στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, οι γεωγραφικές ενδείξεις για την Κοινότητα που αναφέρονται στο Μέρος Α του Προσαρτήματος 1: 1)προστατεύονται για τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους καταγωγής Κοινότητας, και 2)δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο απ’ αυτόν που προβλέπεται από τοι νόμους και τους κανονισμούς της Κοινότητας. 2.Στην Κοινότητα, οι γεωγραφικές ενδείξεις για τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη που αναφέρονται στο Μέρος Β του Προσαρτήματος 1: 1)προστατεύονται για τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, και 2)χρησιμοποιούνται από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη μόνον υπό τους όρους που προβλέπονται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. 3.Τα μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την συμφωνία στο παρόν παράρτημα, για να διασφαλίσουν την αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) σημείο ii) και στο άρθρο 4 στοιχείο β) σημείο ii), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων, των αλκοολούχων ποτών και των αρωματισμένων οίνων που κατάγονται από το έδαφος των μερών. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε μέρος χρησιμοποιεί τα κατάλληλα έννομα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 23 της συμφωνίας ΤRΙΡS, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία και να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση γεωγραφικών ενδείξεων για τον προσδιορισμό των οίνων, των αλκοολούχων ποτών και των αρωματισμένων οίνων που δεν καλύπτονται από τις σχετικές ενδείξεις ή περιγραφές. 4.Οι γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα τα καταγόμενα από το έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο εφαρμόζονται και μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον υπό τους όρους που καθορίζονται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του εν λόγω μέρους. 5.Η προστασία που προβλέπεται στην συμφωνία στο παρόν παράρτημα απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε χρησιμοποίηση προστατευόμενων ονομασιών για τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους που δεν κατάγονται από την αναγραφόμενη γεωγραφική περιοχή, και εφαρμόζονται ακόμη και όταν: 1)αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του οίνου, του αλκοολούχου ποτού ή του αρωματισμένου οίνου, 2)Ή σχετική γεωγραφική ένδειξη μεταφράζεται, 3)η ονομασία συνοδεύεται από εκφράσεις, όπως «είδος», «τύπος», «τεχνοτροπία», «απομίμηση», «μέθοδος» ή παρόμοιες. 4)η προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τα προϊόντα που υπάγονται στην κλάση αριθ. 20.09 του εναρμονισμένου συστήματος της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983. 6.Όταν οι γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο Προσάρτημα 1 είναι ομώνυμες, η προστασία παρέχεται σε καθεμία από τις ενδείξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί καλή τη πίστει. Τα μέρη αποφασίζουν από κοινού τους πρακτικούς όρους χρήσης υπό τους οποίους οι ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης δίκαιης μεταχείρισης των ενδιαφερόμενων παραγωγών, καθώς και της ανάγκης να μην παραπλανώνται οι καταναλωτές. 7.Αν μια γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο Προσάρτημα 1 είναι ομώνυμη με τη γεωγραφική ένδειξη τρίτης χώρας, εφαρμόζεται το άρθρο 23 παράγραφος 3 της συμφωνίας ΤRΙΡS. 8.Οι διατάξεις της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα δεν θίγουν κατ’ουδένα τρόπο το δικαίωμα ενός προσώπου να χρησιμοποιεί, κατά τη διάρκεια των εμπορικών συναλλαγών, το όνομα του ή το όνομα του προκατόχου του, στην επιχείρηση, εκτός αν το όνομα χρησιμοποιείται κατά τρόπον ώστε να παραπλανάται ο καταναλωτής. 9.Καμία διάταξη της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα δεν υποχρεώνει ένα μέρος να προστατεύει μία γεωγραφική ένδειξη του άλλου μέρους που αναφέρεται στο Προσάρτημα 1, η οποία δεν προστατεύεται ή έχει παύσει να προστατεύεται στη χώρα καταγωγής του ή η οποία έχει πέσει σε αχρηστία στη χώρα αυτή. 10.Την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη παύουν να θεωρούν ότι οι προστατευόμενες γεωγραφικές ονομασίες που αναφέρονται στο Προσάρτημα 1 αποτελούν όρους συνήθεις στην καθομιλουμένη των μερών και συνιστούν την κοινή ονομασία οίνων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων οίνων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 6 της συμφωνίας ΤRΙΡS. Άρθρο 7 Προστασία των παραδοσιακών εκφράσεων 1.Στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, οι παραδοσιακές εκφράσεις για την Κοινότητα που αναφέρονται στο Προσάρτημα 2: 1)δεν χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ή την παρουσίαση των οίνων καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, και 2)μπορούν να χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ή την παρουσίαση οίνων καταγωγής Κοινότητας μόνον όσον αφορά τους οίνους των οποίων η καταγωγή, η κατηγορία και η γλώσσα αναφέρονται στο Προσάρτημα 2 και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Κοινότητας. 2.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την συμφωνία στο παρόν παράρτημα, για να διασφαλίσει την προστασία των παραδοσιακών εκφράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων που κατάγονται από το έδαφος της Κοινότητας. Για τον σκοπό αυτό, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη προβλέπει τα κατάλληλα έννομα μέσα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των παραδοσιακών εκφράσεων και να αποτρέψει τη χρησιμοποίηση τους για την περιγραφή οίνου που δεν επιτρέπεται να φέρει τέτοιες εκφράσεις, ακόμη και αν οι χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές εκφράσεις συνοδεύονται από εκφράσεις, όπως «είδος», «τύπος», «τεχνοτροπία», «απομίμηση», «μέθοδος» ή παρόμοιες. 3.Η προστασία μιας παραδοσιακής έκφρασης εφαρμόζεται μόνο για: 1)τη γλώσσα ή τις γλώσσες στην οποία ή στις οποίες εμφανίζεται στο Προσάρτημα 2 και όχι στη μετάφραση, και 2)για κατηγορία προϊόντων που τυγχάνουν προστασίας στην Κοινότητα, όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 2. Άρθρο 8 Εμπορικά σήματα 1.Τα αρμόδια γραφεία των μερών αρνούνται την καταχώριση εμπορικού σήματος για οίνο, αλκοολούχο ποτό ή αρωματισμένο οίνο που είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο με, ή περιέχει ή συνίσταται σε μνεία για γεωγραφική ένδειξη που προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 όσον αφορά τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά ή τους αρωματισμένους οίνους που δεν έχουν την καταγωγή αυτή και δεν πληρούν τους σχετικούς κανόνες που διέπουν τη χρησιμοποίηση τους. 2.Τα αρμόδια γραφεία των μερών αρνούνται την καταχώριση εμπορικού σήματος για οίνο που περιέχει ή συνίσταται σε παραδοσιακή έκφραση που προστατεύεται δυνάμει της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα, εάν ο εν λόγω οίνος δεν είναι ο οίνος για τον οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά η παραδοσιακή έκφραση, όπως αναφέρεται στο Προσάρτημα 2. 3.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη θα υιοθετήσει τα απαιτούμενα μέτρα για την τροποποίηση όλων των εμπορικών σημάτων, έτσι ώστε να καταργήσει όλες τις αναφορές σε κοινοτικές γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύονται βάσει του άρθρου 4. Όλες οι προαναφερθείσες αναφορές καταργούνται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008. Άρθρο 9 ΕξαγωγέςΤα μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που οι οίνοι, τα αλκοολούχα ποτά και οι αρωματισμένοι οίνοι που κατάγονται από ένα συμβαλλόμενο μέρος εξάγονται και διατίθενται στο εμπόριο εκτός του εδάφους του, οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) σημείο Η) και στο άρθρο 4 στοιχείο β) ii) και, στην περίπτωση οίνων, οι παραδοσιακές εκφράσεις του εν λόγω μέρους που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) σημείο iii), δεν χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση των εν λόγω προϊόντων που κατάγονται από το άλλο μέρος. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Άρθρο 10 Ομάδα εργασίας 1.Συστήνεται ομάδα εργασίας υπό την αιγίδα της υποεπιτροπής γεωργίας, η οποία δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 119 της Συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης 2.Η εν λόγω ομάδα εργασίας μεριμνά για την ορθή λειτουργία της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα και εξετάζει κάθε θέμα που μπορεί να προκύψει κατά την εφαρμογή της. 3.Η ομάδα εργασίας μπορεί να διατυπώνει συστάσεις, να εξετάζει και να υποβάλλει προτάσεις για κάθε θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα των οίνων, των αλκοολούχων ποτών και των αρωματισμένων οίνων που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα. Η ομάδα συγκαλείται, κατόπιν αιτήσεως ενός των μερών, εναλλάξ στην Κοινότητα και στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, σε χρόνο και τόπο και με τρόπο που έχει αμοιβαία καθοριστεί από τα μέρη. Άρθρο 11 Καθήκοντα των μερών 1.Τα μέρη, είτε άμεσα είτε μέσω της ομάδας εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, διατηρούν επαφή για όλα τα θέματα τα σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα 2.Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη ορίζει ως αντιπροσωπευτικό της όργανο το Υπουργείο Εμπορίου και Εξωτερικών. Η Κοινότητα ορίζει τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως αντιπροσωπευτικό οργανισμό της. Κάθε μέρος ενημερώνει το άλλο μέρος σε περίπτωση αλλαγής του αντιπροσωπευτικού οργανισμού του. 3.Ο αντιπροσωπευτικός οργανισμός εξασφαλίζει το συντονισμό των δραστηριοτήτων όλων των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση της επιβολής της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα. 4.Τα συμβαλλόμενα μέρη: 1)τροποποιούν αμοιβαία, με απόφαση της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης, τους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 4 της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν τροποποιήσεις των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των μερών, 2)αποφασίζουν αμοιβαία, με απόφαση της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης, την τροποποίηση των προσαρτημάτων της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα. Τα προσαρτήματα θεωρείται ότι τροποποιούνται από την ημερομηνία που αναγράφεται σε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των μερών ή από την ημερομηνία της απόφασης της ομάδας εργασίας, κατά περίπτωση, 3)προσδιορίζουν αμοιβαία τους πρακτικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 6, 4)αλληλοενημερώνονται σχετικά με την πρόθεση τους να θεσπίσουν νέους κανονισμούς ή να τροποποιήσουν τους υφιστάμενους κανονισμούς που αφορούν θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως είναι η προστασία της υγείας ή του καταναλωτή, που έχουν επιπτώσεΐι στην αγορά του οίνου, των αλκοολούχων ποτών και του αρωματισμένου οίνου, 5)κοινοποιούν μεταξύ τους τις τυχόν νομοθετικές, διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα και αλληλοενημερώνονται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει των αποφάσεων αυτών. Άρθρο 12 Εφαρμογή και λειτουργία της παρούσας συμφωνίας 1.Τα μέρη ορίζουν τα αρμόδια πρόσωπα που καθορίζονται στο Προσάρτημα 3 και είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή και λειτουργία της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα. Άρθρο 13 Εφαρμογή και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των μερών 1.Εάν η περιγραφή ή η παρουσίαση οίνου, αλκοολούχου ποτού ή αρωματισμένου ποτού, ιδίως στην ετικέτα, στα επίσημα ή εμπορικά έγγραφα ή στη διαφήμιση, αντιβαίνει στην συμφωνία στο παρόν παράρτημα, τα μέρη εφαρμόζουν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα και/ή κινούν δικαστικές διαδικασίες ώστε να καταπολεμήσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή να παρεμποδίσουν με κάθε άλλο τρόπο την καταχρηστική χρησιμοποίηση της προστατευόμενης ονομασίας. 2.Τα μέρη καταφεύγουν στα μέτρα και τις διαδικασίες της παραγράφου 1 στις ακόλουθες, ιδίως, περιπτώσεις: 1)όταν χρησιμοποιούνται περιγραφές ή η μετάφραση των περιγραφών, των ονομασιών, των επιγραφών ή των εικόνων που αφορούν τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά ή τους αρωματισμένους οίνους, των οποίων οι ονομασίες προστατεύονται δυνάμει της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα, οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, παρέχουν εσφαλμένες ή παραπλανητικές ενδείξεις όσον αφορά την καταγωγή, τη φύση ή την ποιότητα του οίνου, του αλκοολούχου ποτού ή του αρωματισμένου οίνου, 2)όταν τα χρησιμοποιούμενα για τη συσκευασία δοχεία είναι παραπλανητικά ως προς την καταγωγή του οίνου. 3.Εάν ένα από τα μέρη έχει λόγους να υποπτεύεται ότι: 1)ένας οίνος, ένα αλκοολούχο ποτό ή αρωματισμένος οίνος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, που αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και την Κοινότητα, δεν τηρεί τους κανόνες που διέπουν τον τομέα του οίνου, των αλκοολούχων ποτών ή του αρωματισμένου οίνου στην Κοινότητα ή τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη ή τις διατάξεις της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα, και 2)ότι η μη τήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για το άλλο μέρος και θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφαρμογή διοικητικών μέτρων ή/και στην κίνηση δικαστικών διαδικασιών, ενημερώνει αμέσως τον αντιπροσωπευτικό οργανισμό του άλλου μέρους. 4.Οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 περιέχουν λεπτομέρειες όσον αφορά τη μη τήρηση των κανόνων που διέπουν τον τομέα των οίνων, των αλκοολούχων ποτών και των αρωματισμένων οίνων του μέρους και/ή των διατάξεων της συμφωνίας στο παρόν παράρτημα και πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα, εμπορικά ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, τα οποία διευκρινίζουν τα τυχόν διοικητικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν ή τις δικαστικές διαδικασίες που πρέπει να κινηθούν. Άρθρο 14 Διαβουλεύσεις1.Τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις, εάν ένα από αυτά θεωρεί ότι το άλλο παρέλειψε να εκπληρώσει μια από τις υποχρεώσεις του δυνάμει της συμφωνία στο παρόν παράρτημα. 2.Το μέρος που ζητά τις διαβουλεύσεις γνωστοποιεί στο άλλο μέρος όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λεπτομερή εξέταση της συγκεκριμένης περίπτωσης. 3.Στην περίπτωση που κάποια καθυστέρηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να καταστήσει αναποτελεσματικά τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης, μπορούν να λαμβάνονται κατάλληλα προσωρινά συντηρητικά μέτρα, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, υπό την προϋπόθεση ότι, αμέσως μετά τη λήψη αυτών των μέτρων, διεξάγονται διαβουλεύσεις. 4.Εάν, μετά τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, το μέρος το οποίο ζήτησε τις διαβουλεύσεις ή έλαβε τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, μπορεί να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 126 της Συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή εφαρμογή της συμφωνία στο παρόν παράρτημα. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Διαμετακόμιση μικρών ποσοτήτων 1.Η συμφωνία στο παρόν παράρτημα δεν ισχύει ως προς τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους που: 1)διαμετακομίζονται δια του εδάφους ενός από τα μέρη ή 2)κατάγονται από το έδαφος ενός από τα μέρη και αποστέλλονται σε μικρές ποσότητες από το ένα μέρος στο άλλο, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2. 2.Οι ακόλουθοι οίνοι, αλκοολούχα ποτά και αρωματισμένοι οίνοι θεωρείται ότι αποτελούν μικρές ποσότητες: 1)ποσότητες σε επισημασμένα δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 5 λίτρα με πώμα ασφαλείας μιας χρήσης, όταν η συνολική μεταφερόμενη ποσότητα, ανεξάρτητα από το αν αποτελείται από χωριστές παρτίδες, δεν υπερβαίνει τα 50 λίτρα, 2)i) ποσότητες, οι οποίες περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και δεν υπερβαίνουν τα 30 λίτρα, ii) ποσότητες, τις οποίες αποστέλλει ένας ιδιώτης σε έναν άλλο ιδιώτη και δεν υπερβαίνουν τα 30 λίτρα, iii) ποσότητες, οι οποίες αποτελούν μέρος της οικοσκευής ενός ιδιώτη που μετακομίζει, iν) ποσότητες, οι οποίες εισάγονται για επιστημονικά ή τεχνικά πειράματα και οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 1 εκατόλιτρο, ν) ποσότητες, οι οποίες εισάγονται ατελώς και προορίζονται για διπλωματικές, προξενικές αρχές ή συναφείς αρχές, νi) ποσότητες, οι οποίες φυλάσσονται επί διεθνών μέσων μεταφοράς και αποτελούν μέρος των εφοδίων τους. Η εξαίρεση που προβλέπεται στο σημείο α) δεν μπορεί να ισχύει σωρευτικά με μία ή περισσότερες από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο σημείο β). Άρθρο 16 Εμπορία των προϋπαρχόντων αποθεμάτων 1.Οι οίνοι, τα αλκοολούχα ποτά ή οι αρωματισμένοι οίνοι, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, είχαν παραχθεί, παρασκευασθεί, περιγραφεί και παρουσιασθεί σύμφωνα με τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των μερών, αλλά κατά τρόπο που απαγορεύεται από την συμφωνία στο παρόν παράρτημα, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. 2.Πλην αντιθέτων διατάξεων θεσπιζόμενων από τα μέρη, οι οίνοι, τα αλκοολούχα ποτά ή οι αρωματισμένοι οίνοι που έχουν παραχθεί, παρασκευασθεί, χαρακτηριστεί και παρουσιαστεί με βάση την συμφωνία στο παρόν παράρτημα, αλλά των οποίων η παραγωγή, η παρασκευή, ο χαρακτηρισμός και η παρουσίαση παύουν να συνάδουν προς αυτήν, λόγω κάποιας τροποποίησης της, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στο εμπόριο μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ(που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6του Παραρτήματος ΙΙ του Πρωτοκόλλου 7) ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α) ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΣΤΡΙΑ1. Οίνοι ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένη περιοχή ΒurgenlandCarnuntum DοnaulandΚamptal Κ?rntenΚremstal ΜittelburgenlandΝeusiedlersee Νeusiedlersee - Η?gelland Νieder?sterreichΟber?sterreich SalzburgSteiermark S?dburgernlandS?d-Οststeiermark S?dsteiermarkΤhermenregiοn ΤirοlΤraisental VοrarlbergWachau WeinνiertelWeststeiermark Wien 2. Επιτραπέζιοι οίνοι με γεωγραφική ένδειξη ΒerglandSteirerland WeinlandWienΒΕΛΓΙΟ1. Οίνοι ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένη περιοχή C?tes de Sambre et Μeuse Ηagelandse Wijn Ηaspengοuwse Wijn Ηeuνellandse wijn Vlaamse mοusserende kwaliteitswijn 2. Επιτραπέζιοι οίνοι με γεωγραφική ένδειξη Vin de pays des jardins de Wallοnie Vlaamse landwijn ΓΑΛΛΙΑ1. Οίνοι ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένη περιοχή Αlsace Grand Cru. Ακολουθεί το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Αlsace Grand Cru. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Αlsace ή Vin d’ Αlsace. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη ‘Εdelzwicker’ ή η ονομασία ποικιλίας αμπέλου ή/και το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας ΑjacciοΑlοxe-Cοrtοn Αnjοu. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val de Lοire ή cοteaux de la Lοire, ή Villages Βrissac Αnjοu. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη «Gamay», «Μοusseux» ή «Villages» ΑrbοisΑrbοis Ρupillin Αuxey-Duresses ή Αuxey-Duresses C?te de Βeaune ή Αuxey-Duresses C?te de Βeaune-Villages ΒandοlΒanyuls ΒarsacΒ?tard - Μοntrachet Β?arn ή Β?arn Βellοcq Βeaujοlais Sup?rieur Βeaujοlais. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Βeaujοlais-VillagesΒeaumes-de-Venise. Προηγείται ή όχι η ένδειξη «Μuscat de» ΒeauneΒellet ή Vin de Βellet ΒergeracΒienνenues Β?tard - Μοntrachet ΒlagnyΒlanc Fum? de Ροuilly Βlanquette de Limοux ΒlayeΒοnnes Μares ΒοnnezeauxΒοrdeaux c?tes de Francs Βοrdeaux Ηaut - Βenauge Βοrdeaux. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη «Clairet» ή «Sup?rieur» ή «Rοse» ή «mοusseux» ΒοurgΒοurgeais Βοurgοgne. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη «Clairet» ή «Rοse» ή το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Βοurgοgne Αligοt? ΒοurgueilΒοuzerοn ΒrοuillyΒuzet Cabard?sCabernet d’ Αnjοu Cabernet de Saumur CadillacCahοrs Canοn-FrοnsacCap Cοrse. Προηγείται η ένδειξη «Μuscat de» CassisC?rοns Chablis Grand Cm. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Chablis. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας ChambertinChambertin Clοs de Β?ze Chambοlle-ΜusignyChampagne Chapelle-ChambertinCharlemagne Charmes-ChambertinChassagne - Μοntrachet ή Chassagne - Μοntrachet C?te de Βeaune ή Chassagne - Μοntrachet C?te de Βeaune - Villages Ch?teau Ch?lοn Ch?teau Grillet Ch?teaumeillantCh?teauneuf-du-Ρape Ch?tillοn-en-DiοisChenas Cheνalier-ΜοntrachetCheνerny ChinοnChirοubles Chοrey-l?s-Βeaune ή Chοrey-l?s-Βeaune C?te de Βeaune ή Chοrey-l?s-Βeaune C?te de Βeaune-Villages Clairette de Βellegarde Clairette de Die Clairette du Languedοc. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Clοs de la Rοche Clοs de Τart Clοs des Lambrays Clοs Saint-Denis Clοs Vοugeοt CοlliοureCοndrieu Cοrbi?res. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Βοutenac CοrnasCοrtοn Cοrtοn-CharlemagneCοstieres de Νimes C?te de Βeaune. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας C?te de Βeaune-Villages C?te de Βrοuilly C?te de Νuits C?te Rοannaise C?te R?tie Cοteaux Champenοis. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Cοteaux d’Αix-en-Ρrονence Cοteaux d’Αncenis. Ακολουθεί ή όχι η ονομασία ποικιλίας αμπέλου Cοteaux de Die Cοteaux de l’ ΑubanceCοteaux de Ρierreνert Cοteaux de Saumur Cοteaux du Giennοis Cοteaux du Languedοc Ρicpοul de Ρinet Cοteaux du Languedοc. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Cοteaux du Layοn ή cοteaux du Layοn Chaume Cοteaux du Layοn. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Cοteaux du Lοir Cοteaux du Lyοnnais Cοteaux du Quercy Cοteaux du Τricastin Cοteaux du Vend?mοis Cοteaux Varοis C?te -de-Νuits-Villages C?tes Canοn-Frοnsac C?tes d’Αuνergne. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας C?tes de Βeaune. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας C?tes de Βergerac C?tes de Βlaye C?tes de Βοrdeaux Saint-Μacaire C?tes de Βοurg C?tes de Βrulhοis C?tes de Castillοn C?tes de Duras C?tes de la Μalep?re C?tes de Μillau C?tes de Μοntraνel C?tes de Ρrονence. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Sainte Victοire C?tes de Saint-Μοnt C?tes de Τοul c?tes du Fοrez C?tes du Frοntοnnais. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Frοntοn ή Villaudric C?tes du Jura C?tes du Lub?rοn C?tes du Μarmandais C?tes du Rh?ne C?tes du Rh?ne Villages. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας C?tes du Rοussillοn C?tes du Rοussillοn Villages. Ακολουθούν ή όχι οι ονομασίες των δήμων Caramany ή Latοur de France ή Les Αspres ή Lesquerde ή Τautaνel C?tes du Ventοux C?tes du Viνarais Cοur-CheνernyCr?mant d’ Αlsace Cr?mant de Βοrdeaux Cr?mant de Βοurgοgne Cr?mant de Die Cr?mant de Limοux Cr?mant de Lοire Cr?mant du Jura Cr?pyCriοts Β?tard-Μοntrachet Crοzes Εrmitage Crοzes-ΗermitageΕchezeaux Εntre-Deux-Μers ή Εntre-Deux-Μers Ηaut-Βenauge ΕrmitageFaug?res Fiefs Vend?ens. Ακολουθούν ή όχι οι ενδείξεις «lieux dits» Μareuil ή Βrem ή Vix ή Ρissοtte FitοuFixin FleurieFlοe de Gascοgne FrοnsacFrοntignan GaillacGaillac Ρremi?res C?tes Geνrey-ChambertinGigοndas GiνryGrand Rοussillοn Grands Εchezeaux GraνesGraνes de Vayres Griοtte-ChambertinGrοs Ρlant du Ρays Νantais Ηaut Ροitοu Ηaut-Μ?dοcΗaut-Μοntraνel ΗermitageΙrancy ΙrοuleguyJasni?res Juli?nasJuran?οn L’ΕtοileLa Grande Rue Ladοix ή Ladοix C?te de Βeaune ή Ladοix C?te de beaune-Villages Lalande de Ροmerοl Languedοc. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Latrici?res-ChambertinLes-Βaux-de-Ρrονence LimοuxLirac Listrac-Μ?dοcLοupiac Lunel. Προηγείται ή όχι η ένδειξη «Μuscat de» Lussac Saint-?miliοn Μ?cοn ή Ρiaοt-Chardοnnay-Μacοn Μ?cοn. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Μ?cοn-VillagesΜacνin du Jura ΜadiranΜaranges C?te de Βeaune ή Μaranges c?tes de Βeaune-Villages Μaranges. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας ΜarcillacΜargaux ΜarsannayΜaury Μazis-ChambertinΜazοy?res-Chambertin Μ?dοcΜenetοu Salοn. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας ΜercureyΜeursault ή Μeursault C?te de Βeaune ή Μeursault C?te de Βeaune-Villages ΜinerνοisΜinerνοis-la-Liνiniere ΜireνalΜοnbazillac Μοntagne Saint-?miliοn ΜοntagnyΜοnth?lie ή Μοnth?lie C?te de Βeaune ή Μοnth?lie C?te de Βeaune-Villages Μοntlοuis. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη ‘mοusseux’ ή ‘petulant’ ΜοntrachetΜοntraνel Μοrey-Saint-DenisΜοrgοn ΜοselleΜοulin-?-Vent ΜοulisΜοulis-en-Μ?dοc ΜuscadetΜuscadet cοteaux de la Lοire Μuscadet c?tes de Grandlieu Μuscadet S?νre-et-Μaine ΜusignyΝeac ΝuitsΝuits-Saint-Geοrges Οrl?ansΟrl?ans-Clery Ρacherenc du Vic-Βilh ΡaletteΡatrimοniο ΡauillacΡ?charmant Ρemand-Vergelesses ή Ρemand-Vergelesses C?te de Βeaune ή Ρernand-Vergelesses C?te de Βeaune-Villages Ρessac-L?οgnanΡetit Chablis. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Ρineau des Charentes Ρinοt-Chardοnnay-Μac?nΡοmerοl ΡοmmardΡοuilly Fum? Ροuilly-Fuiss?Ροuilly-Lοch? Ροuilly-sur-LοireΡοuilly-Vinzelles Ρremi?res c?tes de Βlaye Ρremi?res c?tes de Βοrdeaux. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Ρuisseguin Saint-?miliοn Ρuligny-Μοntrachet ή Ρuligny-Μοntrachet C?te de Βeaune ή Ρuligny-Μοntrachet C?te de Βeaune-Villages Quarts-de-ChaumeQuincy RasteauRasteau Ranciο R?gni?Reuilly RichebοurgRiνesaltes. Προηγείται ή όχι η ένδειξη ‘Μuscat de’ Riνesaltes Ranciο Rοmanie (La) Rοman?e Cοnti Rοman?e Saint-Viνant Rοs? des Riceys RοsetteRοussette de Saνοie. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Rοussette du Βugey. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Ruchοttes-ChambertinRully Saint Μien Saint-ΑmοurSaint-Αubin ή Saint-Αubin C?te de Βeaune ή Saint-Αubin C?te de Βeaune-Villages Saint-ΒrisSaint-Chinian Sainte-Crοix-du-ΜοntSainte-Fοy Βοrdeaux Saint-?miliοnSaint-?miliοn Grand Cru Saint-Εst?pheSaint-Geοrges Saint-?miliοn Saint-Jean-de-Μinerνοis. Προηγείται ή όχι η ένδειξη ‘Μuscat de’ Saint-JοsephSaint-Νicοlas-de-Βοurgueil Saint-Ρ?raySaint-Ροurcain Saint-Rοmain ή Saint-Rοmain C6te de Βeaune ή Saint-Rοmain C6te de Βeaune-Villages Saint-V?ranSancerre Santenay ή Santenay C?te de Βeaune ή Santenay C?te de Βeaune-Villages Saumur Saumur Champigny SaussignacSauternes Saνenni?resSaνenni?res-Cοutee-de-Serrant Saνenni?res-Rοche-aux-ΜοinesSaνigny ή Saνigny-l?s-Βeaune SeysselΤ?che (La) ΤaνelΤhοuarsais Τοuraine Αmbοise Τοuraine Αzay-le-Rideau Τοuraine Μesland Τοuraine Νοble Jοue Τοuraine. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη ‘mοusseux’ ή ‘petillant* ΤursanVacqueyras Valen?ayVin d’ Εntraygues et du Fel Vin d’ Εstaing Vin de Cοrse. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Vin de Laνilledieu Vin de Saνοie ή Via de Saνοie - Αyze. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Vin du Βugey. Ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Vin Fin de la C?te de Νuits Vire Cless? VοlnayVοlnay Santenοts Vοsne-Rοman?eVοugeοt Vοuνray. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη ‘mοusseux’ ή ‘petillant’ Επιτραπέζιοι οίνοι με γεωγραφική ένδειξη Vin de pays de l’ ΑgenaisVin de pays d’ Αigues Vin de pays de l’ ΑinVin de pays de l’ ΑllierVin de pays d’ Αllοbrοgie Vin de pays des Αlpes de Ηaute-Ρrονence Vin de pays des Αlpes Μaritimes Vin de pays de l’ ΑrdecheVin de pays d’ Αrgens Vin de pays de 1’ Αri?ge Vin de pays de l’ Αude Vin de pays de l’ Ανeyrοn Vin de pays des Βalmes dauphinοises Vin de pays de la Βenονie Vin de pays du Βerange Vin de pays de Βessan Vin de pays de Βigοrre Vin de pays des Βοuches du Rh?ne Vin de pays du Βοurbοnnais Vin de pays du Calνadοs Vin de pays de Cassan Vin de pays Cathare Vin de pays de Caux Vin de pays de Cessenοn Vin de pays des C?νennes. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Μοnt Βοuquet Vin de pays Charentais. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ηe de Re ή Ηe d’Οlerοn ή Saint-Sοrnin Vin de pays de la Charente Vin de pays des Charentes-Μaritimes Vin de pays du Cher Vin de pays de la Citο de Carcassοnne Vin de pays des Cοllines de la Μοure Vin de pays des Cοllines rhοdaniennes Vin de pays du Cοmt? de Grignan Vin de pays du Cοmt? tοlοsan Vin de pays des Cοmt?s rhοdaniens Vin de pays de la Cοrreze Vin de pays de la C?te Vermeille Vin de pays des cοteaux charitοis Vin de pays des cοteaux d’Εnserune Vin de pays des cοteaux de Βesilles Vin de pays des cοteaux de C?ze Vin de pays des cοteaux de Cοiffy Vin de pays des cοteaux Flaνiens Vin de pays des cοteaux de Fοntcaude Vin de pays des cοteaux de Glanes Vin de pays des cοteaux de l’ Αrdeche Vin de pays des cοteaux de l’ Αuxοis Vin de pays des cοteaux de la Cabrerisse Vin de pays des cοteaux de Laurens Vin de pays des cοteaux de Μiratnοnt Vin de pays des cοteaux de Μοntelimar Vin de pays des cοteaux de Μurνiel Vin de pays des cοteaux de Νarbοnne Vin de pays des cοteaux de Ρeyriac Vin de pays des cοteaux des Βarοnnies Vin de pays des cοteaux du Cher et de ΤΑrnοn Vin de pays des cοteaux du Gr?siνaudan Vin de pays des cοteaux du Librοn Vin de pays des cοteaux du Littοral Αudοis Vin de pays des cοteaux du Ροnt du Gard Vin de pays des cοteaux du Salagοu Vin de pays des cοteaux de Τannay Vin de pays des cοteaux du Verdοn Vin de pays des cοteaux et terrasses de Μοntauban Vin de pays des c?tes catalanes Vin de pays des c?tes de Gascοgne Vin de pays des c?tes de Lastοurs Vin de pays des c?tes de Μοntestruc Vin de pays des c?tes de Ρ?rignan Vin de pays des c?tes de Ρrοuilhe Vin de pays des c?tes de Τhau Vin de pays des c?tes de Τhοngue Vin de pays des c?tes du Βrian Vin de pays des c?tes de Ceressοu Vin de pays des c6tes du Cοndοmοis Vin de pays des c6tes du Τarn Vin de pays des c?tes du Vidοurle Vin de pays de la Creuse Vin de pays de Cucugnan Vin de pays des Deux-Seνres Vin de pays de la Dοrdοgne Vin de pays du Dοubs Vin de pays de la Drοme Vin de pays Duch? d’ Uz?s Vin de pays de Franche- Cοmt?. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη cοteaux de Champlitte Vin de pays du Gard Vin de pays du Gers Vin de pays des Ηautes-Αlpes Vin de pays de la Ηaute-Garοnne Vin de pays de la Ηaute-Μarne Vin de pays des Ηautes-Ρyr?n?es Vin de pays d’Ηauteriνe. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val d’ Οrbieu ή cοteaux du Τennen?s ή c?tes de L?zignan Vin de pays de la Ηaute-Satne Vin de pays de la Ηaute-Vienne Vin de pays de la Ηaute νallοe de l’ Αude Vin de pays de la Ηaute νallee de l’ Οrb Vin de pays des Ηauts de Βadens Vin de pays de l’ Η?rault Vin de pays de l’ lle de Βeaut? Vin de pays de l’ lndre et Lοire Vin de pays de l’ lndre Vin de pays de l’ Ιs?re Vin de pays du Jardin de la France. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Μarches de Βretagne ή Ρays deRetz Vin de pays des Landes Vin de pays de Lοire-Αtlantique Vin de pays du Lοir et Cher Vin de pays du Lοiret Vin de pays du Lοt Vin de pays du Lοt et Garοnne Vin de pays des Μaures Vin de pays de Μaine et Lοire Vin de pays de la Μayenne Vin de pays de Μeurthe-et-Μοselle Vin de pays de la Μeuse Vin de pays du Μοnt Βaudile Vin de pays du Μοnt Caume Vin de pays des Μοnts de la Grage Vin de pays de la Νieνre Vin de pays d’Ο c Vin de pays du Ρerigοrd. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Vin de Dοmme Vin de pays de la Ρetite Crau Vin de pays des Ροrtes de Μ?diterran?e Vin de pays de la Ρrincipaut? d’ Οrange Vin de pays du Ρuy de D?me Vin de pays des Ρyr?n?es-Αtlantiques Vin de pays des Ρyr?n?es-Οrientales Vin de pays des Sables du Gοlfe du Liοn Vin de pays de la Sainte Βaurne Vin de pays de Saint Guilhem-le-Dνsert Vin de pays de Saint-Sardοs Vin de pays de Sainte Μarie la Βlanche Vin de pays de Same et Lοire Vin de pays de la Sarthe Vin de pays de Seine et Μarne Vin de pays du Τarn Vin de pays du Τarn et Garοnne Vin de pays des Τerrοirs landais. Ακολουθεί ή όχι η ένδειξη cοteaux de Chalοsse ή c?tes de l’ Αdοur ή Sables Fauνes ή Sables de i’ Οcean Vin de pays de Τhezac-Ρerricard Vin de pays du Τοrgan Vin de pays d’ Urf? Vin de pays du Val de Cesse Vin de pays du Val de Dagne Vin de pays du Val de Μοntferrand Vin de pays de la Vallie du Ρaradis Vin de pays du Var Vin de pays du Vaucluse Vin de pays de la Vaunage Vin de pays de la Vendee Vin de pays de la ViCοmt? d’Αumelas Vin de pays de la Vienne Vin de pays de la Vistrenque Vin de pays de l’ Υοnne ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ συμβαλλόμενων μερών της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφεξής «τα κράτη μέλη», και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής «η Κοινότητα» αφενός, και οι πληρεξούσιο της ΒΟΣΝΙΑΣ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ, αφετέρου,συνελθόντες στ [...], στις [...] για την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφετέρου, εφεξής «η συμφωνία», υιοθέτησαν τα ακόλουθα κείμενα: την παρούσα συμφωνία και τα παραρτήματα της Ι έως VΙΙ, και συγκεκριμένα: - Παράρτημα Ι (Άρθρο 18) - Δασμολογικές παραχωρήσεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για τα κοινοτικά βιομηχανικά προϊόντα - Παράρτημα ΙΙ (Άρθρο 27) - Ορισμός των προϊόντων «baby beef» που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 - Παράρτημα ΙΙΙ (Άρθρο 27) - Δασμολογικές παραχωρήσεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για πρωτογενή γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας - Παράρτημα ΙV (Άρθρο 28) - Δασμοί που εφαρμόζονται σε προϊόντα καταγωγής Βοσνίας - Ερζεγοβίνης κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα - Παράρτημα V (Άρθρο 28) - Δασμοί που εφαρμόζονται σε προϊόντα καταγωγής Κοινότητας κατά την εισαγωγή τους στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη - Παράρτημα VΙ (Άρθρο 50) - Εγκατάσταση: χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες - Παράρτημα VΙΙ (Άρθρο 73) - Δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας και τα ακόλουθα πρωτόκολλα: - Πρωτόκολλο 1 (Άρθρο 25) - Εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης - Πρωτόκολλο 2 (Άρθρο 42) - Ορισμός της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας - Πρωτόκολλο 3 (Άρθρο 59) - Χερσαίες μεταφορές - Πρωτόκολλο 4 (Άρθρο 71) - Κρατικές ενισχύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα - Πρωτόκολλο 5 (Άρθρο 97) - Αμοιβαία διοικητική συνδρομή στον τελωνειακό τομέα - Πρωτόκολλο 6 (Άρθρο 126) — Επίλυση των διαφορών - Πρωτόκολλο 7 (Άρθρο 27) - Αμοιβαίες προτιμησιακές παραχωρήσεις για ορισμένους οίνου και αμοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχος των ονομασιών οίνων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων οίνων Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ενέκριναν τα κείμενα των κοινών δηλώσεων που αναφέρεται κατωτέρω και προσαρτάται στην παρούσα Τελική Πράξη: - Κοινή δήλωση για τα άρθρα 51 και 61 - Κοινή δήλωση για το άρθρο 73 Οι πληρεξούσιοι της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης έλαβαν υπόψη τη δήλωση που παρατίθεται στη συνέχεια και προσαρτάται στην παρούσα τελική πράξη: - Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με τα έκτακτα εμπορικά μέτρα που χορηγούνται από την Κοινότητα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 51 και 61 Τα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα συνθήκη δεν προδικάζει με κανένα τρόπο τους κανόνες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που διέπουν το καθεστώς ιδιοκτησίας. Τα μέρη συμφωνούν επιπλέον ότι, για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις των άρθρων 51 και 61 δεν εμποδίζουν στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη να εφαρμόσει περιορισμούς στην αγορά ή τη χρήση των δικαιωμάτων ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις έναντι των πολιτών και των επιχειρήσεων τόσο της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης όσο και της Κοινότητας. Κοινή δήλωση για το άρθρο 73 Τα μέρη συμφωνούν ότι, για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, η πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία περιλαμβάνει ιδίως τα δικαιώματα δημιουργού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού προγραμμάτων για υπολογιστές και τα συγγενικά δικαιώματα, τα δικαιώματα που αφορούν βάσεις δεδομένων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, περιλαμβανομένων των συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας, βιομηχανικά σχέδια, εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών, τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης καθώς και των δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών. Η προστασία των δικαιωμάτων εμπορικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνει ειδικότερα την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α της σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας πληροφοριών σχετικών με την τεχνογνωσία που δεν έχουν κοινοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία ΤRΙΡS). Τα μέρη συμφωνούν επιπλέον ότι το επίπεδο προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα των μέτρων, διαδικασιών και μέτρων αποκατάστασης που προβλέπονται στην οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας1. Δήλωση της Κοινότητας Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με τα έκτακταεμπορικά μέτρα που χορηγούνται από την Κοινότητα βάσει τον κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 Λαμβανομένων υπόψη των έκτακτων εμπορικών μέτρων που χορηγεί η Κοινότητα για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης κα σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, η Κοινότητα δηλώνει: - ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται τα ευνοϊκότερα μονομερή αυτόνομα εμπορικά μέτρα, επιπλέον των συμβατικών εμπορικών παραχωρήσεων που χορηγεί η Κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000, - ότι, ειδικότερα, όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 7 και 8 της συνδυασμένης ονοματολογίας, για τα οποία το κοινό δασμολόγιο προβλέπει την εφαρμογή δασμών κατ’ αξία και ενός ειδικού δασμού, η μείωση ισχύει επίσης για τον ειδικό δασμό κατά παρέκκλιση της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 28 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής, που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 134 και 135 της Συμφωνίας. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία