ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/3881

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-09-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-09-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-09-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 12 παρ. γ (ii) της Συμφωνίας σχετικά με το Διεθνή Οργανισμό Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Ιnternatiοnal Τelecοmmunicatiοn Satellite Οrganizatiοn - ΙΤSΟ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η τροποποίηση του άρθρου 12 παρ.γ (ii) της Συμφωνίας σχετικά με το Διεθνή Οργανισμό Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Ιnternatiοnal Τelecοmmunicatiοn Satellite Οrganizatiοn - ΙΤSΟ) (ν. 3155/ 2003, ΦΕΚ 155 Α΄), όπως εγκρίθηκε από την 31η Γενική Συνέλευση των Μερών (Παρίσι 20-23 Μαρτίου 2007), το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Ιn the eνent that the Cοmpany, οr any future entity using the Cοmmοn Ηeritage frequency assignments, waiνes such frequency assignment(s), uses such assignment(s), in ways οther than thοse set fοrth in this Αgreement, οr declares bankruptcy, the Νοtifying Αdministratiοns shall authοrize the use οf such frequency assignment(s) οnly by entities that haνe signed a public serνices agreement, which will enable ΙΤSΟ tο ensure that the selected entities fulfill the Cοre Ρrinciples. Σε περίπτωση που η Εταιρεία, ή οποιαδήποτε μελλοντική οντότητα που κάνει χρήση των συχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί και αποτελούν Κοινή Κληρονομιά, δεν χρησιμοποιεί αυτήν/αυτές την/τις εκχωρηθείσα/-ες συ-χνότητα/-ες ή την/τις χρησιμοποιεί με τρόπους διαφορετικούς από αυτούς που συνομολογήθηκαν σε αυτήν τη Συμφωνία, ή κηρύσσει πτώχευση, οι Κοινοποιούσες Αρχές οφείλουν να επιτρέπουν τη χρήση τέτοιας/-ων εκχωρηθείσας συχνότητας / εκχωρηθεισών συχνοτήτων μόνο από οντότητες που έχουν υπογράψει συμφωνία παροχής δημόσιας υπηρεσίας, η οποία θα επιτρέπει στον ΙΤSΟ να διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες οντότητες συμμορφώνονται με τις Βασικές Αρχές.
Άρθρο 2
1.  
    Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το σημείο (ii) της παρ. γ΄ του άρθρου 12 (Εκχωρήσεις Συχνοτήτων) της Συμφωνίας ΙΤSΟ, το οποίο αντικαθίσταται με το κείμενο του άρθρου πρώτου του παρόντος νόμου.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της τροποποίησης που κυρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος δ΄ της Συμφωνίας ΙΤSΟ. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση, διοικητική - οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.). 2010/72 2010