Κύρωση των Συμβάσεων που αφορούν το μέλλον των «Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.» και τα προγράμματα των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Α.1. Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου τα παρατιθέμενα υπό στοιχείο Β΄ σχέδια συμβάσεων οι οποίες κρίνονται και χαρακτηρίζονται επωφελείς και συμφέρουσες για το Ελληνικό Δημόσιο."
2.  
  Παρέχεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας η πληρεξουσιότητα, εντολή και εξουσιοδότηση να υπογράψουν την παρατιθέμενη υπό στοιχείο Β΄ Εκτελεστική Συμφωνία και τις εμπεριεχόμενες σε αυτήν συμβάσεις των Προγραμμάτων Κατασκευής Υποβρυχίων «Αρχιμήδης» και «Ποσειδών ΙΙ» και κάθε άλλο συναφές έγγραφο ή τροποποίηση των παραπάνω συμβάσεων, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου και σε εκτέλεση του παρόντος νόμου
3.  
  Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τίθενται σε ισχύ η Εκτελεστική Συμφωνία και οι εμπεριεχόμενες σε αυτήν συμβάσεις σύμφωνα με τα εκεί προβλεπόμενα
4.  
  Στις συμβάσεις που κυρώνονται με τον παρόντα νόμο περιλαμβάνονται και όλα τα συνημμένα σε αυτές κείμενα (ιδίως πρωτόκολλα και δηλώσεις), καθώς και τα εμπιστευτικά τεχνικά παραρτήματα στα οποία γίνεται μνεία και τα οποία έχουν μονογραφηθεί από το ΓΕΝ στο οποίο και φυλάσσονται τα σχετικά πρωτότυπα κείμενά τους. Οι συμβάσεις και τα συνοδευτικά κείμενα παρατίθενται αφ’ ενός μεν στην ελληνική αφ’ ετέρου δε στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοράς κατισχύει το κείμενο στην ελληνική γλώσσα.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διεξαγωγή εν πλω δοκιμών των υπό ναυπήγηση υποβρυχίων ή πλοίων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικού με την εκτέλεση των παρατιθέμενων υπό στοιχείο Β΄ συμβάσεων που ανήκει στην κανονιστική αρμοδιότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας
6.  
  Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά στις κυρούμενες συμβάσεις εφαρμόζεται συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
7.  
  Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Β. Σχέδια συμβάσεων στην ελληνική και στη συνέχεια στην αγγλική γλώσσα: Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.