ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/3895

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-12-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται τα πιο κάτω νομικά πρόσωπα, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και οι διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τα όργανα και διέπουν τη λειτουργία τους και ρυθμίζονται σχετικά θέματα ως εξής:
 1. Τα άρθρα 19 έως και 23 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α΄), σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Μουσείου και Βιβλιοθήκης του Εθνικού Τυπογραφείου, Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.
 2. Το Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου λειτουργεί στο εξής ως υπηρεσιακή μονάδα του Εθνικού Τυπογραφείου, επιπέδου τμήματος, το οποίο συνιστάται με τον παρόντα νόμο, υπάγεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Εθνικού Τυπογραφείου και εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως αυτοί προκύπτουν από το άρθρο 20 του ν. 3469/2006.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θεσπίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου και Βιβλιοθήκης.
 4. Το π.δ. 188/2002 (ΦΕΚ 175Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 172/2005 σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αττική που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης αυτής.
 5. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ι.ΜΕ.ΠΟ. και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί σε αυτό με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής, είτε της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής που συνεστήθη με το π.δ.11/2010 (ΦΕΚ 15Α΄), η οποία μετονομάσθηκε σε Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής με το άρθρο 2 του π.δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170Α΄).
 6. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς.
 7. Η μεταφορά του προσωπικού του Ι.ΜΕ.ΠΟ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών.
 8. Για την μεταφορά οι υπάλληλοι του Ι.ΜΕ.ΠΟ. υποβάλλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αίτηση στη Διεύθυνση Διοίκησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 9. Στην αίτηση αυτή δηλώνουν την προτίμησή τους για την υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να μεταφερθούν η οποία λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της πράξης μεταφοράς.
 10. Ως κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των ενδιαφερομένων για την ίδια θέση, λαμβάνονται υπόψη αυτά που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.
 11. Οι σκοποί του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως προκύπτουν από το άρθρο 2 του π.δ. 188/2002 (ΦΕΚ 175Α΄), εκπληρώνονται στο εξής από τη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση αα) του π.δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170Α΄).
 12. Αρμόδιο για τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 περιπτώσειςΑ΄, β΄ και γ΄ του παρόντος άρθρου όσον αφορά το Ι.ΜΕ.ΠΟ. παραμένει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 13. Τα άρθρα 1 έως και 5 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α΄) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.) και το άρθρο 2 του ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289Α΄), σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αθήνα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονομικών.
 14. Ειδικά για το Ε.Τ.Α.Ε.Α. η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1.1.2011.
 15. Το σύνολο των εισφορών των πιο πάνω Ταμείων που καταργούνται και τα πάσης φύσεως ταμειακά υπόλοιπά τους περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών και διατίθενται για την υλοποίηση του σκοπού των εισφορών ή δωρεών που αυτές έχουν δοθεί ή θα δοθούν.
 16. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και διαδικασίες για την αξιολόγηση των προτάσεων αξιοποίησης των πιο πάνω εισφορών ή δωρεών, η διαδικασία διάθεσής τους στους τελικούς ωφελούμενους και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την αξιοποίηση των πιο πάνω πόρων.
 17. Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων που καταργούνται περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείριση αυτής, καθώς και του κάθε είδους εξοπλισμού, του αρχείου τους κ.λπ., ανατίθεται στο Υπουργείο Οικονομικών.
 18. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ειδικότερα ο τρόπος εκκαθάρισης κάθε καταργούμενου Ταμείου.
 19. Το άρθρο 4 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87Α΄) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία της Εθνικής Ακαδημίας Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 20. Το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία της Ιόνιας Ακαδημίας, Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Κέρκυρα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 21. Το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316Α΄) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία της Διεθνούς Ικάριας Αεραθλητικής Ακαδημίας, Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα τον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 22. Το άρθρο 9 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217Α΄) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.), Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και το άρθρο 9 του ν. 2519/ 1997 (ΦΕΚ 165Α΄) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), το οποίο αποτελεί αυτοτελή οργανική μονάδα του εν λόγω Κέντρου (Ε.Κ.Ε.Υ.), με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
 23. Οι σκοποί του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1579/ 1985, καθώς και του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, όπως προκύπτουν από την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2519/1997, εκπληρώνονται εφεξής από υπηρεσιακές μονάδες με συναφείς αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 24. Το άρθρο 27 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123Α΄) και το π.δ. 283/1993 (ΦΕΚ 123Α΄) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Κέντρου Κληρονομικών Νόσων Αίματος (Κ.Κ.Ν.Α.), Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.
 25. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Κληρονομικών Νόσων Αίματος, όπως προκύπτουν από το άρθρο 2 του π.δ. 283/1993, μεταφέρονται και ασκούνται στο εξής από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αθήνα που συνεστήθη με το άρθρο 2 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258Α΄) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 26. Το άρθρο 11 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄), σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.), Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.
 27. Οι αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3454/2006, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ιδρύθηκε με το άρθρο 9 του ν.δ. 3998/1959 με την ονομασία Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών Αθηνών και μετονομάσθηκε σε Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) με τα β.δ. 502/1968 (ΦΕΚ 168Α΄) και 539/1968 (ΦΕΚ 203Α΄).
 28. Το άρθρο 10 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3454/2006, σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ.
 29. ΑμεΑ), Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.
 30. Οι σκοποί του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3106/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3454/2006, εκπληρώνονται εφεξής από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αθήνα που συνεστήθη με το άρθρο 6 του ν. 3106/2003, μετονομάστηκε με το άρθρο 20 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258Α΄) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 31. Το άρθρο 1 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255Α΄), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 25 και 37 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198Α΄) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου τμήματος της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 32. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρεται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα, υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον ίδιο νομό ή σε όμορους νομούς.
 33. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά ενεργείται σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, που συνιστώνται με την πράξη της μεταφοράς.
 34. Η μεταφορά και η τοποθέτηση του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.
 35. Κατά τη μεταφορά λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις τοποθέτησης των υπαλλήλων, όσον αφορά υπηρεσία ή νομό, οι οποίες δηλώνονται σε σχετική αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
 36. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί σε Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης που εδρεύουν σε νησί στο οποίο δεν υπάρχουν υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετατάσσεται με την πιο πάνω διαδικασία σε θέσεις κρατικών περιφερειακών υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού που εδρεύουν στο οικείο νησί.
 37. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διαδικασίες πρόσληψης με βάση προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνονται κανονικά και οι επιτυχόντες σε αυτές, καθώς και όσοι προσλαμβάνονται με τις διατάξεις του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220Α΄), όπως ισχύει, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβανομένων υπόψη και στην περίπτωση αυτή των δηλώσεων προτίμησης νομού.
 38. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄) ισχύουν και για το προσωπικό αυτό.
 39. Το άρθρο 34 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242Α΄) περί σύστασης της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας, Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.
 40. Στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), Ν.Π.Ι.Δ. που συστήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198Α΄), ανήκει εφεξής η εκπλήρωση του σκοπού και του έργου της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας, όπως προκύπτουν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2538/1997.
 41. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας» που καταργείται και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί σε αυτό με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα, προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ., εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 42. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση της μεταφοράς.
 43. Τα ταμειακά υπόλοιπα της Επιτροπής μεταφέρονται στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. Για τη μεταφορά τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. Με απόφασή του το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπησή του, στη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (ΙDF) και σε άτομα αναγνωρισμένου κύρους, με γνώση και εμπειρία στον τομέα του γάλακτος και εκτός των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού.
 44. Το π.δ. 338/2003 (ΦΕΚ 292Α΄) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα το Νομό Αττικής που εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
2.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών των Δ.Σ. και του προσωπικού με θητεία των νομικών προσώπων που καταργούνται με την παράγραφο 1, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, με εξαίρεση τη θητεία των μελών του Δ.Σ. της Ε.Τ.Α.Ε.Α., η οποία λήγει την 1.1.2011.
3.  
  Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατάργηση των πιο πάνω νομικών προσώπων, υπηρεσιών και φορέων, όπως η άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, στην περίπτωση που προβλέπεται ρητά μεταφορά αρμοδιοτήτων στην παράγραφο 1, ο καθορισμός των υπηρεσιακών μονάδων που θα τις ασκήσουν, το χρονικό σημείο έναρξης της άσκησής τους, όταν δεν συμπίπτει με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η μεταφορά, καθώς και κάθε θέμα κατάστασης προσωπικού, η τύχη των αρχείων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζονται κατά περίπτωση με αποφάσεις των Υπουργών στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ή που εποπτεύουν τους φορείς στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ή που εποπτεύουν τους καταργούμενους φορείς και υπηρεσίες. Στην περίπτωση ρύθμισης ζητημάτων κινητής και ακίνητης περιουσίας, τρόπου διάθεσης των ταμειακών υπολοίπων και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας, εκδίδεται κοινή απόφαση του αρμόδιου σύμφωνα με τα πιο πάνω Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
4.  
 1. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση των πιο πάνω φορέων μεταφέρονται στους φορείς στους οποίους μεταφέρθηκε η σχετική με το αντικείμενό τους αρμοδιότητα, οι οποίοι συνεχίζουν και τις εκκρεμείς δίκες.
 2. Αν οι αρμοδιότητες του καταργούμενου φορέα μεταφέρονται σε υπηρεσιακές μονάδες υπουργείου ή σε υπηρεσίες υπαγόμενες σε υπουργείο, οι απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του φορέα, μεταφέρονται στο υπουργείο στο οποίο ανήκουν οι υπηρεσιακές μονάδες ή υπάγονται οι υπηρεσίες, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες.
 3. Σε περίπτωση κατάργησης του φορέα χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων του, αρμόδιο για τα ανωτέρω είναι το Υπουργείο που εποπτεύει τον καταργούμενο φορέα.
 4. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στους φορείς στους οποίους μεταφέρθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητές τους, άλλως στα υπουργεία που εποπτεύουν τους καταργούμενους φορείς, που έχουν στο εξής και την ευθύνη για την διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
 5. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.
 6. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρμόδιων αρχών.
 7. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των νομικών προσώπων που καταργούνται, μεταφέρονται με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου ή του φορέα που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις
Άρθρο 2 "Λύση ανωνύμων εταιρειών"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου:
 1. Καταργείται το π.δ. 189/1996 (ΦΕΚ 152Α΄) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία της Εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής «Λεύκιππος Α.Ε.», η οποία έχει έδρα το Δήμο Αγίας Παρασκευής και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 2. Λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν ο παρών και ο ιδρυτικός τους νόμος, το οικείο καταστατικό, ο κ.ν. 2190/1920 και οι λοιπές κείμενες διατάξεις, οι πιο κάτω ανώνυμες εταιρείες:.
  • Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.), που συνεστήθη ως Ν.Π.Ι.Δ. με το άρθρο 1 του ν. 446/1976 (ΦΕΚ 264Α΄) και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με το άρθρο πρώτο του π.δ. 158/1997 (ΦΕΚ 134Α΄).
  • Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου Α.Ε. (ΙΧΘΥ.Κ.Α.), που συνεστήθη με το άρθρο 1 του π.δ. 297/1985 (ΦΕΚ 110Α΄).
  • Η Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.) που συνεστήθη με το άρθρο 46 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 23 και 24 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223Α΄).
  • Η αρμοδιότητα της εταιρείας που προβλέπεται από την περίπτωση θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2637/1998, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143Α΄), καταργείται.
  • Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που προσελήφθη τελευταίο στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, η ισχύς των οποίων άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2009, καθώς και οι συμβάσεις των δικηγόρων που έχουν προσληφθεί στην εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής καταγγέλλονται τηρουμένων των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας.
  • Το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. περιέρχεται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
2.  
 1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί με σχέση έμμισθης εντολής και υπηρετούν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στις πιο πάνω εταιρείες που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν με αίτησή τους να μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τους υπηρετούντες στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. ή στο Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου για τους υπηρετούντες στην ΙΧΘΥ.Κ.Α. Α.Ε. ή σε άλλο φορέα αρμοδιότητας των υπουργείων τα οποία ασκούν εποπτεία στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες, ή σε υπηρεσίες των Υπουργείων αυτών ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικά αιτήματα των φορέων.
 2. Η μεταφορά με την ίδια σχέση εργασίας του παραπάνω προσωπικού των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών, γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία, σε νομό επιλογής του ενδιαφερομένου, εφόσον υπάρχει κενή θέση και υπηρεσιακές ανάγκες σε φορέα του νομού αυτού.
 3. Για την κατά τα ανωτέρω μεταφορά πρέπει ο ενδιαφερόμενος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου αυτής, να υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού του υπουργείου που εποπτεύει κατά περίπτωση την υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία, με την οποία εκφράζεται η προτίμησή του για μεταφορά, στην οποία αναφέρεται και ο νομός επιλογής του.
 4. Η μεταφορά με την ίδια σχέση εργασίας γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτή που ανήκει ο μεταφερόμενος ή με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει.
 5. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση μεταφοράς με την ίδια σχέση εργασίας αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του μεταφερομένου.
 6. Η μεταφορά του προσωπικού γίνεται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών, του εποπτεύοντος την υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία Υπουργού και άλλων συναρμόδιων Υπουργών
 7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ρυθμίζονται θέματα υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν, διαδικασίας, επιλογής υπηρεσίας ή φορέα, κριτηρίων που αφορούν στη σειρά προτεραιότητας του μεταφερόμενου προσωπικού, συγκρότησης επιτροπής στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την επιλογή και διάθεση του προσωπικού στους φορείς υποδοχής, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 8. Ως κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των ενδιαφερομένων για την ίδια θέση, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η επαγγελματική εμπειρία, η εξειδίκευση και τα τυπικά προσόντα, είτε συναφή με τις δραστηριότητες του φορέα ή της υπηρεσίας υποδοχής είτε απαραίτητα για τη λειτουργία και την υποστήριξή του, η οικογενειακή κατάσταση και η υπαγωγή στις ειδικές κατηγορίες προστατευόμενων προσώπων που αναφέρονται στο ν. 2643/1998, όπως ισχύει κάθε φορά.
 9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού σε υπηρεσίες ή φορείς αρμοδιότητας του οποίου μεταφέρθηκε το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος τις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες Υπουργού, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του εκκαθαριστή και ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών του παρόντος άρθρου, καθορίζεται το ελάχιστο προσωπικό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα υπαλλήλους το οποίο θα αποσπασθεί, χωρίς αίτησή του, από τους φορείς στους οποίους έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί, στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες, έως την αποπεράτωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισης αυτών.
 10. Αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισης των εταιρειών ακολουθεί η αποδέσμευση, από τον οικείο εκκαθαριστή, του προσωπικού που είχε αποσπασθεί σε αυτές για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.
 11. Μετά την πράξη αποδέσμευσης από τον οικείο εκκαθαριστή αίρονται αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του προσωπικού που είχε αποσπασθεί στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες για τις ανάγκες της εκκαθάρισής τους.
3.  
  Μετά τη λύση και εκκαθάριση των εταιρειών του παρόντος άρθρου κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στο Υπουργείο το οποίο είναι μοναδικός μέτοχος ή το οποίο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, άλλως το εποπτεύον Υπουργείο, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρμόδιων αρχών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών.
4.  
  Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού που εποπτεύει τις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες του παρόντος άρθρου και του Υπουργού που έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση των εταιρειών και ιδίως η ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης ή και λήξης αυτής, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στην εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών ορίζει εκκαθαριστή μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ορίζεται ο εκκαθαριστής με κοινή απόφαση των πιο πάνω Υπουργών.
Άρθρο 3 "Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίουδικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)"
1.  
 1. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.), Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αθήνα που συνεστήθη με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30Α΄) με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας, μετονομάστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176Α΄) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αθήνα που συνεστήθη με το άρθρο 6 του ν. 3106/2003 ως αποκεντρωμένη μονάδα του Ε.Ο.Κ.Φ. με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας» (Ε.Κ.Α.Κ.Β.), μετατράπηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003, μετονομάστηκε με το άρθρο 20 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258Α΄) διατηρώντας την υφιστάμενη νομική μορφή του ως Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 2. Οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Ι.Κ.Π.Α. μεταφέρονται στο Ε.Κ.Κ.Α. και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από αυτό.
 3. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ι.Κ.Π.Α. και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί σε αυτό με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρονται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στο Ε.Κ.Κ.Α. και καταλαμβάνουν αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς.
 4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναδιαρθρώνεται ο Οργανισμός του Ε.Κ.Κ.Α., καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, ορίζεται διαφορετική έδρα και τοπική αρμοδιότητα ορισμένων από αυτές, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες και οι θέσεις σε υπηρεσιακές μονάδες, ρυθμίζονται τα σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία ζητήματα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2.  
 1. Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) η οποία συνεστήθη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το άρθρο 6 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211Α΄) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, καταργείται από 30.6.2011 ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (π.δ. 57/2007, ΦΕΚ 59Α΄) το οποίο ασκεί στο εξής τις αρμοδιότητές της, όπως προκύπτουν από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ιδρυτικού της νόμου.
 2. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς.
 3. Δέκα (10), κατά ανώτατο όριο, υπάλληλοι από το μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. που μεταφέρεται στο Υπουργείο Οικονομικών δύνανται να αποσπώνται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τις ανάγκες υποστήριξης των προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.
 4. Η απόσπαση ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για χρονικό διάστημα δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.
3.  
 1. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τους φορείς στους οποίους συγχωνεύτηκαν τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα.
 2. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση των πιο πάνω φορέων μεταφέρονται στους φορείς στους οποίους συγχωνεύθηκαν.
 3. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται ως αυτοτελείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.
 4. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του.
 5. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει το φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς και του Υπουργού Οικονομικών και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρμόδιων αρχών.
 6. Χρηματοδοτήσεις υπέρ της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. διατίθενται για την επιμόρφωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.
 7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην περίπτωση της συγχώνευσης του Ι.Κ.Π.Α. και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, στην περίπτωση της συγχώνευσης της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα, λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα της συγχώνευσης και ιδίως τα θέματα σχετικά με την τύχη του εξοπλισμού, των αρχείων, καθώς και θέματα που αφορούν στο μεταφερόμενο ή αποσπώμενο στην περίπτωση της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. προσωπικό και τις αρμοδιότητές του.
4.  
  Η θητεία των μελών των Δ.Σ. των νομικών προσώπων που καταργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 και του προσωπικού με θητεία λήγει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, με εξαίρεση τη θητεία του Δ.Σ. και του προσωπικού με θητεία της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. η οποία λήγει την 30.6.2011.
5.  
  Οι κενές θέσεις του Ι.Κ.Π.Α. και της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. καταργούνται.
Άρθρο 4 "Συγχώνευση ΜουσείουΚινηματογράφου Θεσσαλονίκηςμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης"
1.  
  Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε με την παρ. 2 περίπτωσηΑ΄ του άρθρου 4 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271Α΄), καταργείται ως αυτοτελές τμήμα και συγχωνεύεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ν.Π.Ι.Δ. που ιδρύθηκε με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου. Το σκοπό του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εκπληρώνει στο εξής το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο οποίο περιέρχεται, εκ του νόμου και χωρίς άλλη διατύπωση, η κυριότητα και κάθε άλλο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μουσείου και ιδίως επί των κάθε είδους συλλογών, βιτρινών, προθηκών κ.λπ. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης του Φεστιβάλ προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητά του. Το αρχείο του Μουσείου περιέρχεται στο Φεστιβάλ.
2.  
  Η Διοικούσα Επιτροπή του Μουσείου καταργείται και λήγει η θητεία των μελών της αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο
3.  
  Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Μουσείου μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Φεστιβάλ και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς. Οι κενές θέσεις του Μουσείου καταργούνται.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την κατάργηση και συγχώνευση του Μουσείου και ειδικότερα με τον προϋπολογισμό, το προσωπικό, τη θητεία και τα καθήκοντα του Διευθυντή του Μουσείου, με την εξασφάλιση των αναγκαίων οργανωτικών ή άλλων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού του Μουσείου από το Φεστιβάλ και με το αρχείο του Μουσείου
Άρθρο 5 "Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών"
1.  
 1. Οι εταιρείες «Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης Α.Ε.» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), «Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας Α.Ε.» (ΕΛΚΑ Α.Ε.), «Κ.Ε.Κ. ΕΛΚΕΔΕ Ε.Π.Ε.» και «Κέντρο Ελληνικής Γούνας» συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως στην «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.».
 2. Το Κέντρο Ελληνικής Γούνας λειτουργεί ως παράρτημα της ανώνυμης εταιρείας στην οποία απορροφήθηκε, διατηρώντας την ίδια έδρα.
 3. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εταιρειών που συγχωνεύονται με απορρόφηση από το «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.» και οι δικηγόροι που απασχολούνται σε αυτές με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην απορροφούσα εταιρεία και αποτελούν προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε άλλο θέμα για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εταιρειών που απορροφώνται στην απορροφούσα εταιρία.
 5. Η ανώνυμη εταιρεία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Α.Ε.» (Ε.Δ.Α. Α.Ε.) και η ανώνυμη εταιρεία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.» (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.) συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη ως άνω ανώνυμη εταιρεία (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2364/1995, ΦΕΚ 252Α΄, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2992/2002, ΦΕΚ 54Α΄).
 6. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στην καταργούμενη εταιρεία Ε.Δ.Α. Α.Ε., μπορεί με αίτησή του να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. ή άλλο φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.
 7. Κατά τα λοιπά για τη μεταφορά του προσωπικού της Ε.Δ.Α. Α.Ε. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ έως και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 για την εφαρμογή των οποίων ως εποπτεύων Υπουργός νοείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2.  
  Από την περάτωση της συγχώνευσης που προβλέπεται στις περιπτώσειςΑ΄ και β΄ της παραγράφου 1, η απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας συνεχίζονται από την απορροφούσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών λόγω της συγχώνευσης. Η απορροφούμενη εταιρεία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Η απορροφούμενη εταιρεία μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία και η τελευταία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης.
3.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1β και 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Ε.Δ.Α. Α.Ε. από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
4.  
  Η συγχώνευση των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών δι’ απορροφήσεως γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά στα καταστατικά τους, στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37Α΄), όπως ισχύει, του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137Α΄) και της λοιπής σχετικής κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 6 "Γενικές διατάξεις"
1.  
  Αίτηση μεταφοράς ή μετάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υποβάλλει και το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων που υπηρετεί με απόσπαση, κατά τη δημοσίευση του παρόντος
2.  
  Η μη υποβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του παρόντος νόμου αίτησης μεταφοράς ή μετάταξης του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, υπηρεσιών και φορέων, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας και την απόλυσή τους, χωρίς αποζημίωση για την αιτία αυτή
3.  
  Οι προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές για τη μεταφορά ή μετάταξη προσωπικού καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων, καταργούνται αυτοδικαίως όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν
4.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παύουν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσίες και φορείς
5.  
  Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου ή μετατασσόμενου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια
6.  
  Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας
7.  
  Όσοι ζητήσουν τη μεταφορά ή τη μετάταξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον δεν παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς ή μετάταξής τους για ανάληψη υπηρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβασή τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή. Η κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς ή μετάταξης στους ενδιαφερόμενους γίνεται με έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου που εποπτεύει τους φορείς που καταργούνται ή συγχωνεύονται το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία τους, είτε στους ίδιους είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτούς και το οποίο αναφέρει το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που δημοσιεύθηκε η απόφαση μεταφοράς ή μετάταξης, εφόσον αυτή δημοσιεύεται, το φορέα υποδοχής, τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι ενδιαφερόμενοι και την προθεσμία των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών εντός της οποίας πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας.
8.  
  Η μεταφορά ή μετάταξη του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων
9.  
  Για όλες τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού που εποπτεύει το φορέα υποδοχής ή του αρμόδιου Υπουργού που προΐσταται των υπηρεσιών υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
10.  
  Το μεταφερόμενο ή μετατασσόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
11.  
  Το μεταφερόμενο ή μετατασσόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά ή τη μετάταξή του
12.  
  Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως τη δημοσίευση των πράξεων μεταφοράς ή μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής που καταβάλλουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό
13.  
  Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται κάποιος από τους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς, νοείται ότι αναφέρεται κατά περίπτωση ή ο φορέας στον οποίο συγχωνεύεται ο προς συγχώνευση φορέας ή ο νέος φορέας που συνιστάται με τη συγχώνευση
14.  
  Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να υποβάλουν στο όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες ή στον οποίο συγχωνεύθηκαν οι καταργούμενοι φορείς ή στους εκκαθαριστές ή στον εποπτεύοντα τον καταργούμενο φορέα Υπουργό: α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά υπογράφεται μόνο από τον ίδιο το δικηγόρο με έμμισθη εντολή. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης.
 1. Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως.
 2. Σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, θεωρείται ότι η σύμβαση λύθηκε για σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα του δικηγόρου και δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας.
 3. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς.
 4. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν, σύμφωνα με τα πιο πάνω.
 5. Σε περίπτωση που η συλλογή και παράδοση των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου δεν καταστεί δυνατή μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, άνευ υπαιτιότητας του δικηγόρου, δεν λύεται η σύμβασή του για το λόγο αυτόν.
15.  
  Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων καταργούμενων ή συγχωνευόμενων νομικών προσώπων ή εταιρειών που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λύονται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και εταιρείες μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως ένα ακόμη μήνα και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.
Άρθρο 7
1.  
  Κατάργηση Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων διοίκησης του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα διοίκησης του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.) που προβλέπονται από την περίπτωση η΄ της παρ. 2Α του άρθρου 6 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271Α΄), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84Α΄) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150Α΄) και την παρ. 23 του άρθρου 80 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239Α΄), καταργούνται. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων «Τ.Α.Π.» (ν. 736/1977, ΦΕΚ 316Α΄), ασκεί τη διοίκηση του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε., υποκαθιστώντας σε όλες του τις αρμοδιότητες το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την κατάργηση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε., την υποκατάστασή του από το Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και γενικότερα τη διοίκηση του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.
Άρθρο 8 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Το π.δ. 89/2004 (ΦΕΚ 68Α΄) και οι υπουργικές αποφάσεις με αριθμό 397741/27.9.2001 (ΦΕΚ 1289 Β΄), 273789/27.7.2004 (ΦΕΚ 1191 Β΄) και 265249/17.3.2006 (ΦΕΚ 390 Β΄), καταργούνται.
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
Άρθρο 9 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-12-08 Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/206
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/397741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/397741 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/273789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/273789 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/265249 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/265249 2006
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1976/446 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/446 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/736 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/736 1977
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις. 1993/2127 1993
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. 1995/2364 1995
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις. 1998/2643 1998
Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2819 2000
Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Συμπλήρωση και τροποποίηση των νόμων 2598/1998, 2741/1999 και 2819/2000 1. Η παρ. 6 του ά[...]" 2000/2833 2000
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. 2002/2992 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και άλλες διατάξεις. 2002/3082 2002
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003
Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις. 2005/3370 2005
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις. 2005/3399 2005
Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίαςκαι λοιπές διατάξεις. 2005/3402 2005
Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. 2006/3454 2006
Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις 2006/3469 2006
Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» 2007/3624 2007
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχήςκαι άλλες διατάξεις. 2008/3631 2008
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 2008/3698 2008
Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις 2009/3775 2009
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις. 2009/3790 2009
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 2010/3833 2010
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3998 1959
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/297 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/297 1985
Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος (Κ.Κ.Ν.Α.). 1993/283 1993
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». 1996/189 1996
Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού αυτής. 1997/158 1997
Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2002/188 2002
Σύσταση Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας. 2003/338 2003
Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος. 2004/89 2004
Τροποποίηση του π.δ. 188/2002 «Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 175 Α). 2005/172 2005
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 2007/57 2007
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2010/11 2010
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/502 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/502 1968