Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, που υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 19 Μαΐου 2008, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας καλούμενες εφεξής «τα Μέρη», επιθυμώντας να ενισχύσουν τις σχέσεις φιλίας και συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών, Σεβόμενες διεθνείς συμφωνίες και νομοθεσίες που ισχύουν σε αμφότερα τα Κράτη και με την επιφύλαξη δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα δυο Μέρη, βάσει διμερών και πολυμερών συμφωνιών που υπογράφηκαν με τρίτες χώρες, Λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία των ανθρώπων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτής, Ωθούμενες από τη θέληση να συμβάλουν ενεργά στην πρόληψη και καταπολέμηση των διαφόρων μορφών εγκληματικότητας και ιδιαίτερα το οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη μετανάστευση και την τρομοκρατία, Μεριμνώντας για μια αποτελεσματική συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, Αναγνωρίζοντας τα αμοιβαία πλεονεκτήματα που προκύπτουν την αστυνομική συνεργασία σε θέματα ασφάλειας πρόληψης και καταπολέμησης του εγκλήματος, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Μέρη συνεργάζονται στα θέματα της εσωτερικής ασφάλειας και θα παρέχουν αμοιβαία αρωγή στους ακόλουθους τομείς: 1.καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 2.καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 3.καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής διακίνησης εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, 4.καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, 5.καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 6.καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της εγκληματικότητας που σχετίζεται με αυτή, 7.καταπολέμηση της παραχάραξης και πλαστογραφίας μέσων πληρωμής δελτίων ταυτότητας διαβατηρίων και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων, 8.καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής, διακίνησης και εμπορίας όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών και πυρηνικών υλικών, χημικών συνθέσεων και βακτηριολογικών υλικών, 9.καταπολέμηση της κλοπής και παράνομης διακίνησης οχημάτων, καθώς και της πλαστογράφησης αδειών οδήγησης και άλλων συναφών εγγράφων, 10.καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και έργων τέχνης, 11.καταπολέμηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, 12.έρευνες σχετικά με πρόσωπα που αγνοούνται ή καταζητούνται, 13.συνεργασία αναφορικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση εγκλημάτων που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο, 14.ασφάλεια επισήμων αντιπροσωπειών, κυβερνητικών απεσταλμένων καθώς και άλλων προσώπων που απολαμβάνουν διπλωματικών προνομίων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 15.βελτίωση μεθόδων και μέσων τήρησης και αποκατάστασης της δημόσιας τάξης και χειρισμού καταστάσεων κρίσεως. 16.ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της αρχικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του αστυνομικού προσωπικού με σκοπό την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 17.ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών, 18.ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα ασφάλειας μέσων μεταφοράς (αεροπορικών, θαλάσσιων και χερσαίων), 13.ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε θέματα τροχαίας, Σε περίπτωση κοινού ενδιαφέροντος, αυτή η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί από τα Μέρη και σ’ άλλους τομείς σχετικά με την εγκληματικότητα γενικά, στην πρόληψη της εγκληματικότητας και στην τήρηση της δημόσιας τάξης με τροπολογίες, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο αρθρ. 12 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 21.Το σύνολο των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία διεξάγεται από τα Μέρη σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. 2.Κάθε Μέρος μπορεί να αρνηθεί το σύνολο ή μέρος της συνεργασίας ή την εκτέλεση ενός αιτήματος εάν αυτό εκτιμά ότι η αποδοχή του προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τα εθνικά συμφέροντα ή είναι αντίθετο στην εθνική του νομοθεσία. 3.Η απόρριψη ενός αιτήματος για συνεργασία ή για την εκτέλεση αυτού κοινοποιείται γραπτώς στο άλλο Μέρος χωρίς καθυστέρηση. 4.Κάθε Μέρος δύναται να απορρίψει ένα αίτημα κοινοποίησης πληροφοριών διατυπωμένο στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας, εάν κρίνει ότι βάσει της εθνικής του νομοθεσίας, η αποδοχή του εν λόγω αιτήματος δύναται να προσβάλλει θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου. Άρθρο 3 Τα Μέρη συνεργάζονται για την πρόληψη και την καταστολή των αξιόποινων πράξεων που συνιστούν τις διάφορες μορφές εγκληματικότητας κατά το άρθρο 1. Προς αυτό το σκοπό: 1.Τα Μέρη κοινοποιούν το ένα στο άλλο όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις διάφορες μορφές του διεθνούς εγκλήματος, στο μέτρο που αυτές είναι αναγκαίες για την πρόληψη και καταστολή αξιόποινων πράξεων, στο έδαφος του άλλου Μέρους. 2.Κάθε Μέρος, με βάση τις κοινοποιηθείσες πληροφορίες, λαμβάνει οποιαδήποτε αστυνομικά μέτρα θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη και καταστολή αξιόποινων πράξεων. 3.Κάθε Μέρος μπορεί να θέσει στη διάθεση του άλλου, ύστερα από αίτημά του, αντικείμενα ή πληροφορίες, σχετικά με τις μεθόδους και τις νέες μορφές της εγκληματικότητας. 4.Τα Μέρη ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες στη χρήση τεχνολογίας εργαστηρίων, καθώς και στις μεθόδους της εγκληματολογικής έρευνας. 5.Όταν είναι αναγκαίο, κάθε Μέρος επωφελείται από τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων αστυνομικών του άλλου Μέρους, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων υψηλού επιπέδου και την αποτελεσματικότερη χρήση μέσων, μεθόδων και σύγχρονων τεχνικών για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Άρθρο 4 Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τα Μέρη προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με: 1.Σχεδιαζόμενες, προετοιμασμένες ή διαπραχθείσες πράξεις τρομοκρατίας, τους τρόπους διάπραξης και τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξή τους, 2.Τρομοκρατικές οργανώσεις, πρόσωπο, ομάδες ή οντότητες που σχεδιάζουν, διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν, τρομοκρατικές πράξεις στην επικράτεια του ενός εκ των Μερών και θίγουν τα συμφέροντα του άλλου. Άρθρο 5 Για την καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, τα δύο Μέρη λαμβάνουν συντονισμένα μέτρα και προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων, επί των νέων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, για τη διεθνή τους διακίνηση, απόκρυψη και διανομή, καθώς και επί των νέων μεθόδων για την καταπολέμηση αυτών, σύμφωνα με την Ενιαία Σύμβαση περί Ναρκωτικών του 1961, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο Τροποποίησης της 25ης Μαρτίου 1972, τη Σύμβαση περί Ψυχοτρόπων Ουσιών της 21ης Φεβρουαρίου 1971 και τη Σύμβαση της 19ης Δεκεμβρίου 1988 κατά της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών. Άρθρο 61.Κάθε Μέρος μπορεί να αποστείλει έναν ή περισσότερους Αξιωματικούς Συνδέσμους στη διπλωματική αποστολή ή προξενική αρχή του στην επικράτεια του άλλου Μέρους, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα. 2.Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα πληροφόρησης και συμβουλών, στο πλαίσιο των αποστολών που τους έχουν ανατεθεί. Το έργο τους συνίσταται κυρίως στη: 1)Συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές του άλλου Μέρους. 2)Προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση εγκληματικών πράξεων. 3)Παροχή της βοήθειας τους στις αρμόδιες αρχές στις δραστηριότητές τους για επιτήρηση των εξωτερικών εθνικών τους συνόρων. Άρθρο 71.Ο Υπουργός Εσωτερικών εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Υπουργός Εσωτερικών, Υπερπόντιων Νομών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκ μέρους της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας έχουν την αρμοδιότητα της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας. 2.Τα Μέρη καθορίζουν τις Υπηρεσίες που εντέλλονται να εφαρμόσουν τους διάφορους τομείς της συνεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. Ο ορισμός αυτός φέρεται σε γνώση του άλλου Μέρους δια της διπλωματικής οδού. 3.Τα Μέρη, με σκοπό την άμεση συνεργασία σε πολύ επείγουσες περιπτώσεις θα ανταλλάξουν κατάλογο με τις εξουσιοδοτημένες Υπηρεσίες τους που είναι υπεύθυνες για την εν λόγω συνεργασία. 4.Τα Μέρη προκειμένου να βελτιώσουν τη συνεργασία σε εξειδικευμένους τομείς συμφώνησαν να οργανώνουν συναντήσεις εμπειρογνωμόνων οποτεδήποτε αμφότερα συμφωνούν ότι αυτό είναι πρόσφορο. Άρθρο 8 Η ανταλλαγή, επεξεργασία και τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε Μέρους. Για να διασφαλιστεί η προστασία τους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιούνται μεταξύ των Μερών, στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίζεται με την παρούσα Συμφωνία, υπόκεινται στους παρακάτω όρους: 1.Το Μέρος αποδέκτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δύναται να τα χρησιμοποιήσει μόνον για το σκοπό και υπό τους όρους που ορίζει το αποστέλλον Μέρος, και στο πλαίσιο της προθεσμίας μετά την παρέλευση της οποίας τα δεδομένα πρέπει να καταστραφούν. 2.Το Μέρος αποδέκτης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενημερώνει το αποστέλλον Μέρος, κατόπιν αιτήματος, για την πραγματοποιθείσα χρήση και τα αποτελέσματα των δεδομένων. 3.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται μόνον στις αρμόδιες αρχές για τη δραστηριότητα για την οποία είναι αναγκαία : η διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών σε άλλες αρχές επιτρέπεται μόνον κατόπιν γραπτής συναίνεσης του αποστέλλοντος Μέρους. 4.Το αποστέλλον Μέρος εγγυάται την ακρίβεια των δεδομένων που κοινοποιούνται αφού προηγουμένως βεβαιωθεί για την αναγκαιότητα και την καταλληλότητα της κοινοποίησης αυτής προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Εάν διαπιστωθεί η διαβίβαση ανακριβών ή μη κοινοποιή­σιμων δεδομένων, το αποστέλλον Μέρος ενημερώνει αμέσως το Μέρος αποδέκτη, το οποίο προβαίνει στη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων ή την καταστροφή των μη κοινοποιήσιμων δεδομένων. 5.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να καταστρέφονται όταν παύουν να χρησιμοποιούνται από το Μέρος αποδέκτη. Το Μέρος αποδέκτης ενημερώνει αμέσως το αποστέλλον Μέρος για την καταστροφή των κοινοποιηθέντων, προς αυτό δεδομένων, διευκρινίζοντας τους λόγους της καταστροφής τους. 6.Κάθε Μέρος τηρεί κατάλογο των δεδομένων που κοινοποιήθηκαν και της καταστροφής τους. 7.Τα Μέρη εγγυώνται την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους κοινοποιήθηκαν έναντι κάθε μη επιτρεπτής πρόσβασης, τροποποίησης και δημοσίευσής τους. 8.Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να καταστραφούν αμέσως. Άρθρο 9 Οποιαδήποτε διαφορά αναφορικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας διευθετείται με διαβουλεύσεις μεταξύ των Μερών. Άρθρο 10 Η παρούσα Συμφωνία δε θίγει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από άλλες διμερείς η πολυμερείς Συμφωνίες που συνάπτονται από τα Μέρη. Άρθρο 11 Οι δαπάνες για τη συνεργασία που προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία βαρύνουν κάθε Μέρος για λογαριασμό των μελών του, εκτός αν υπάρξει διαφορετική διευθέτηση μεταξύ των Μερών. Άρθρο 12 Το κάθε Μέρος κοινοποιεί στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού την εκπλήρωση των απαιτούμενων εσωτερικών διαδικασιών, όσο το αφορά, για την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας πού πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα σύμφωνα με την ημερομηνία λήψης της τελευταίας απ’ αυτές τις γνωστοποιήσεις. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε Μέρος μπορεί ανά πάσα στιγμή να την καταγγείλει με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος δια της διπλωματικής οδού. Η εν λόγω καταγγελία καθίσταται ενεργή τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης της καταγγελίας. Αυτή η καταγγελία δεν επηρεάζει τις ενέργειες οι οποίες είναι στο στάδιο υλοποίησης, εκτός εάν τα Μέρη από κοινού αποφασίσουν διαφορετικά. Κάθε Μέρος μπορεί να αναστείλει ολοσχερώς ή μερικώς την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης και δημόσιας υγείας. Η αναστολή και η άρση της θα κοινοποιούνται γραπτώς στο άλλο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας πρέπει να συμφωνούνται γραπτώς μεταξύ των Μερών και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το παρόν άρθρο για με την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. Υπογράφηκε στο Παρίσι στις 19 Μαΐου 2008 σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική και Γαλλική και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 12 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία