Κύρωση Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του FRΟΝΤΕΧ (Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για τη φιλοξενία του επιχειρησιακού γραφείου FRΟΝΤΕΧ στην Ελλάδα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του FRΟΝΤΕΧ (Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για τη φιλοξενία του επιχειρησιακού γραφείου FRΟΝΤΕΧ στην Ελλάδα, που υπογράφηκε στον Πειραιά, στις 2 Αυγούστου 2010, το κείμενο της οποίας, σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΔΡΑΣ μεταξύτης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καιτου FRΟΝΤΕΧ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ FRΟΝΤΕΧ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η Ελληνική Δημοκρατία και ο Frοntex, Έχοντας υπόψη τον αριθ. 2007/2004 Κανονισμό Συμβουλίου (ΕΚ) σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερική Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός Frοntex) και ειδικότερα τα Άρθρα 15, 16, 17 και 18 αυτού, Έχοντας επίσης υπόψη την αριθ. 1/2010 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Frοntex για τη δημιουργία Επιχειρησιακών Γραφείων Frοntex, και ειδικότερα τα Άρθρα 4 και 5 αυτής, Έχοντας υπόψη το Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Πρωτόκολλο αριθ. 7 (το Πρωτόκολλο) και ειδικότερα το Άρθρο Άρθρο 18 αυτού, Υπενθυμίζοντας ότι το Επιχειρησιακό Γραφείο Frοntex στον Πειραιά, Ελλάδος (Ε.Γ.F.) είναι αναπόσπαστο τμήμα της οργανωτικής δομής του Frοntex, Επιβεβαιώνοντας ότι ο Κανονισμός Frοntex και το Πρωτόκολλο εφαρμόζονται αμφότερα κατ’ αναλογία στο Ε.Γ.F. και στο προσωπικό του Ε.Γ.F., Θεωρώντας ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 της αριθ. 1/2010 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Frοntex, για να διασφαλισθούν με κατάλληλο τρόπο οι αποτελεσματικές συνθήκες εργασίας και η ακεραιότητα του Ε.Γ.F. πρέπει να υπογραφεί μια Συμφωνία Έδρας μεταξύ του Frοntex και της Ελληνικής Δημοκρατίας, Επιβεβαιώνοντας, ως εκ τούτο, ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα νομικά έγγραφα και στοιχεία απαιτούν τη συμφωνία και υιοθέτηση ορισμένων λεπτομερών επιπρόσθετων διατάξεων, Συμφώνησαν ως ακολούθως: Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας και για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου: (α) Όλες οι αναφορές στην Ένωση θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Frοntex και στο Ε.Γ.F. (β) Όλες οι αναφορές σε αξιωματούχους και άλλους υπαλλήλους της Ένωσης θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο προσωπικό του Frοntex και του Ε.Γ.F. (γ) «Προσωπικό του Ε.Γ.F.» νοούνται εκείνα τα μέλη του προσωπικού Frοntex που διατέθηκαν ή αποσπάσθηκαν από το Frοntex ή από τα κράτη μέλη στο Ε.Γ.F. Άρθρο 2Εγκαταστάσεις Γραφείου1.Η Ελληνική Δημοκρατία προσφέρει αδαπάνως στο Ε.Γ.F., κατάλληλες εγκαταστάσεις γραφείων στον Πειραιά όπως καθορίζονται σε ξεχωριστή ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Frοntex και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 2.Η Ελληνική Δημοκρατία προσφέρει επίσης αδαπάνως στο Ε.Γ.F. την απαιτούμενη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, υπηρεσίες θέρμανσης/κλιματισμού καθώς και τον εξοπλισμό που περιγράφεται στο Παράρτημα αυτής της Συμφωνίας. 3.Οι εγκαταστάσεις γραφείων του Ε.Γ.F. θεωρούνται απαραβίαστες σύμφωνα με το Πρωτόκολλο. Ειδικότερα, εξαιρούνται από την έρευνα, την επίταξη, την κατάσχεση και την απαλλοτρίωση. 4.Τα περιουσιακά στοιχεία του Ε.Γ.F. δεν υπόκεινται στο διοικητικό ή νομικό μέτρο της δέσμευσης, χωρίς την εξουσιοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5.Τα αρχεία του Ε.Γ.F. είναι απαραβίαστα. Άρθρο 3Νομική Προσωπικότητα και Ικανότητα1.Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Frοntex, στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Frοntex έχει νομική προσωπικότητα και νομική ικανότητα, που συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στο δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις, να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να είναι διάδικος σε δικαστική διαδικασία. Ως αναπόσπαστο τμήμα του Frοntex, το Ε.Γ.F. στην Ελληνική Δημοκρατία έχει την ίδια ιδιότητα να ενεργεί για λογαριασμό του Frοntex. 2.Για τους σκοπούς αυτούς θα εκπροσωπείται από τον Επικεφαλής του Ε.Γ.F. σύμφωνα με τους Κανόνες Εσωτερικής Λειτουργίας του Frοntex. Άρθρο 4ΑσφάλειαΟ Frοntex είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και τη διατήρηση της τάξης εντός του Ε.Γ.F., συμπεριλαμβανόμενου ίδιου προσωπικού ασφαλείας, δυνάμενου να αρνηθεί την πρόσβαση στο Ε.Γ.F., να εγκαταστήσει και να λειτουργεί συστήματα και συσκευές ασφαλείας. Προσωπικό ασφαλείας του Ε.Γ.F. που χειρίζεται εξοπλισμό ασφαλείας θα συμμορφώνεται πλήρως με την Ελληνική νομοθεσία. Η Ελληνική Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για τη γενική προστασία του Ε.Γ.F. και ειδικότερα για την ασφάλεια και διατήρηση της τάξης έξωθι του Ε.Γ.F. και του περιβάλλοντος χώρου. Για τους σκοπούς αυτούς η Ελληνική Δημοκρατία παρέχει έλεγχο πρόσβασης και γενική ασφάλεια στην περίκλειστη περιοχή που είναι εγκατεστημένο το Ε.Γ.F. Άρθρο 5 ΕπικοινωνίεςΟι Ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου στο πλαίσιο της σχετικής Ελληνικής νομοθεσίας να διευκολύνουν το Ε.Γ.F. στην εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων επικοινωνίας. Άρθρο 6 Προνόμια και Ασυλίες του Ε.Γ.F.Επιπλέον των προνομίων και ασυλιών του Πρωτοκόλλου, το Ε.Γ.F. επίσης απολαύει: - Στην περίπτωση σκαφών που μισθώνονται ή ανήκουν στο Frοntex, το δικαίωμα να προσδένουν αδαπάνως σε Ελληνικούς λιμένες και στην περίπτωση αεροσκαφών που μισθώνονται ή ανήκουν στο Frοntex να προσγειώνονται αδαπάνως σε Ελληνικούς αερολιμένες. - Στην περίπτωση σκαφών, αεροσκαφών και οχημάτων που μισθώνονται ή ανήκουν στο Frοntex, το δικαίωμα να προμηθεύονται καύσιμα, λιπαντικά και ανταλλακτικά, απαλλαγμένων Φ.Π.Α. Άρθρο 7Προνόμια και Ασυλίες του προσωπικού του Ε.Γ.F.1.Επιπλέον των προνομίων και ασυλιών που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο για αξιωματούχους της Ένωσης και εφόσον δεν κατέχουν την Ελληνική υπηκοότητα, το προσωπικό του Ε.Γ.F. απολαύει στην Ελληνική επικράτεια την ακόλουθη προστασία και καθεστώς: - Ο Επικεφαλής του Ε.Γ.F. απολαύει ίδιες ασυλίες και προνόμια με αυτές που απολαύει το διπλωματικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Σύμβαση Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων του 1961. - Το λοιπό προσωπικό που απασχολείται στο Frοntex σύμφωνα με τους Κανονισμούς Προσωπικού της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης, καθώς επίσης το προσωπικό που διατίθεται στο Ε.Γ.F. ως Αποσπασμένοι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες, απολαύει ίδιες ασυλίες και προνόμια με αυτές που απολαύει το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Σύμβαση Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων του 1961. 2.Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. θα χορηγείται για την αγορά ειδών οικιακής χρήσης από το προσωπικό του Ε.Γ.F. του Άρθρου αυτού, εφόσον η αγορά πραγματοποιείται το πρώτο δωδεκάμηνο από την ανάληψη των καθηκόντων τους. 3.Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας αυτής, το Ε.Γ.F. θα παράσχει στις αρμόδιες Ελληνικές αρχές ονομαστικό κατάλογο των προσώπων επί των οποίων εφαρμόζεται το Άρθρο αυτό. Θα ενημερώνει τον κατάλογο ενημερώνοντας τις εν λόγω αρχές για κάθε αναχώρηση και / ή κάθε προσθήκη προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου. 4.Σύμφωνα με τις διατάξεις το Κανονισμού Frοntex περί Συμφωνίας Έδρας, η Ελληνική Δημοκρατία παρέχει τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες για να διασφαλισθεί η κανονική λειτουργία του Ε.Γ.F., συμπεριλαμβανομένης πολυγλωσσικής εκπαίδευσης ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Άρθρο 8 Προσωπικό Χώρας ΈδραςΣυμφωνείται ρητά ότι, στην περίπτωση προσώπων προσληφθέντων από το Ε.Γ.F. χώρας έδρας, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, αυτά δεν εμπίπτουν στην κατηγορία του προσωπικού του Ε.Γ.F., που ρυθμίζει η παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 9 Δελτία ΤαυτότηταςΤο Τμήμα Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας εγγράφει στα μητρώα και χορηγεί στο προσωπικό του Ε.Γ.F. του Άρθρου 7, καθώς επίσης και στους οικείους του, τα απαραίτητα δελτία ταυτότητας. Η εγγραφή σε μητρώα πληροί κάθε υποχρέωση εγγραφής αλλοδαπών στην Ελλάδα. Άρθρο 10 Επίλυση διαφορώνΚάθε διαφορά που σχετίζεται με την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας θα παραπέμπεται σε ειδική επιτροπή τα μέλη της οποίας θα καθορίζονται από τα δύο μέρη. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσής της, η διαφορά θα παραπέμπεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 11 Ειδική διάταξη για την πιλοτική περίοδο του Ε.Γ.F.Η Συμφωνία ρυθμίζει τις αρμοδιότητες του Ε.Γ.F. κατά την πιλοτική περίοδο, ως επίσης ενδεχόμενη παράταση, βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Frοntex. Ωστόσο, η Συμφωνία αυτή δεν προδικάζει ενδεχόμενες αποφάσεις τους Διοικητικού Συμβουλίου του Frοntex στο πλαίσιο αυτό. Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος, Διάρκεια1.Η Συμφωνία αυτή αρχίζει να ισχύει μετά την ολοκλήρωση των συνταγματικών διαδικασιών της Ελληνικής Δημοκρατίας που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Η Ελληνική Δημοκρατία ειδοποιεί το Frοntex για την ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών και η Συμφωνία αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία παραλαβής αυτής της ειδοποίησης από το Frοntex. 2.Παραμένει σε ισχύ στο διηνεκές, εκτός εάν καταστεί άνευ αντικειμένου εξαιτίας σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Frοntex που αναφέρεται στο Άρθρο 11 ανωτέρω. Συντάχθηκε στον Πειραιά στις 2 Αυγούστου 2010, εις διπλούν, στην Αγγλική γλώσσα. Για την Ελληνική Δημοκρατία Για το Frοntex Μιχάλης Χρυσοχοΐδης lkka Laitinen Υπουργός Προστασίας Εκτελεστικός Διευθυντής του Πολίτη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι Ελληνικές αρχές παρέχουν τα ακόλουθα για το Ε.Γ.F.: - Χώρο γραφείων για το Ε.Γ.F. (περίπου 735 τ.μ. - 460 τ.μ. αποκλειστικά για χρήση γραφείων) που περιλαμβάνει: ? 4 χωριστές αίθουσες γραφείων για την διοίκηση και τους ανώτερους υπαλλήλους ? 5 αίθουσες γραφείων δύο ατόμων έκαστη για το προσωπικό ? Αίθουσα για Επιχειρησιακό Συντονισμό ? Αίθουσα διακομιστή - Διαρκή πρόσβαση του προσωπικού Frοntex στις εγκαταστάσεις. - Πρόσβαση σε μια μεγάλη αίθουσα συσκέψεων τουλάχιστον 40 ατόμων στον 5ο όροφο του κτιρίου Λιμενικού Σώματος. - Δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών κυλικείου του κτιρίου Λιμενικού Σώματος. - Πρόσβαση σε κουζίνα, τουαλέτες και εντευκτήριο. - Γενική υποδοχή και ασφάλεια του κτιρίου εγκαταστάσεων του Ε.Γ.F. - Θέσεις στάθμευσης για το προσωπικό του Ε.Γ.F. - Συντήρηση και καθαρισμός χώρων γραφείου. - Ελέγχους ασφαλείας επισκεπτών. Οι Ελληνικές αρχές αναλαμβάνουν τα ακόλουθα με δαπάνες του Ε.Γ.F.: - Εργασίες διαμόρφωσης χώρων εντός εγκαταστάσεων Ε.Γ.F. (ιδιαίτερο Παράρτημα). - Γραμμές σταθερής τηλεφωνίας και παροχέα σύνδεσης με το διαδίκτυο. Επιτρέπεται στο Frοntex να τοποθετεί τις αναγκαίες πινακίδες και εμβλήματα έμπροσθεν και εντός του κτιρίου.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία