ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/3905

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1.Η προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Το Κράτος οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ηθική και υλική ενίσχυση της παραγωγής και της προώθησης των κινηματογραφικών έργων και για τη βελτίωση της κινηματογραφικής παιδείας του λαού. 2.Η κινηματογραφική τέχνη είναι ελεύθερη σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύεται. 3.Η κατάσχεση κινηματογραφικών έργων μετά την προβολή τους επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Σύνταγμα για την κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων. 4.Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού έχει τη γενική αρμοδιότητα και εποπτεία για όσα θέματα σχετικά με την κινηματογραφική τέχνη ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο. 5.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων για θέματα κινηματογράφου. Άρθρο 2 1.Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1)«Κινηματογραφικό έργο» είναι εκείνο που αποτυπώνεται σε υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου, οποιασδήποτε διάρκειας και προορίζεται για προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες, όποιο και αν είναι το περιεχόμενο και όποιες και αν είναι οι μέθοδοι, τα μέσα και τα υλικά, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την αναπαραγωγή ή την προβολή του, είτε είναι ήδη γνωστά είτε εφευρεθούν στο μέλλον. 2)«Κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους» είναι το κινηματογραφικό έργο που είτε έχει επινοημένο μύθο είτε είναι έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) είτε είναι κινουμένων σχεδίων και έχει διάρκεια τουλάχιστον εξήντα λεπτά. 3)«Κινηματογραφικό έργο μικρού μήκους» είναι το κινηματογραφικό έργο που είτε έχει επινοημένο μύθο είτε είναι έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) είτε είναι κινουμένων σχεδίων και έχει διάρκεια λιγότερο από εξήντα λεπτά. 4)«Ειδικός Φόρος» είναι ο φόρος που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α΄) επιβάλλεται στην τιμή των κινηματογραφικών εισιτηρίων και διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και βιομηχανίας. 5)Ως «Επιχείρηση Αιθουσών» νοείται κάθε επιχείρηση που ασκεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αντικείμενο την εκμετάλλευση κινηματογραφικής αίθουσας ή αιθουσών, σε στεγασμένους χώρους (χειμερινός κινηματογράφος) ή σε υπαίθριους χώρους (θερινός κινηματογράφος), οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο τόπο, με μία ή δύο οθόνες προβολής κινηματογραφικών έργων, που λειτουργούν υπό την ίδια επωνυμία ή/και το σήμα της ίδιας επιχείρησης. 6)Ως «Παραγωγός Κινηματογραφικού Έργου» νοείται ο κατά το εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) παραγωγός υλικού φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας. 7)Ως «Συντελεστής Κινηματογραφικού Έργου» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει δημιουργικές, καλλιτεχνικές ή τεχνικές υπηρεσίες ή/και εξοπλισμό στον παραγωγό για την παραγωγή κινηματογραφικού έργου. 2.Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξαιρούνται τα κινηματογραφικά έργα πορνογραφικού χαρακτήρα, τα έργα που εξαίρουν τη βία και εκείνα που προσβάλλουν απροκάλυπτα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επίσης, εξαιρούνται τα κινηματογραφικά έργα διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΥΤΕΡΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Άρθρο 3 1.Ως «Ελληνικό Κινηματογραφικό Έργο» νοείται το κινηματογραφικό έργο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 και δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια: 1)η πρωτότυπη εκδοχή του να είναι κατά ποσοστό 51% τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, 2)51% τουλάχιστον των γυρισμάτων να έχουν διεξαχθεί στην Ελληνική Επικράτεια, 3)51% τουλάχιστον του προϋπολογιστικού κόστους να έχει αποδεδειγμένα δαπανηθεί στην Ελληνική Επικράτεια. 2.Το Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας κινηματογραφικού έργου εκδίδεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. 3.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ελληνικό, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, κινηματογραφικό έργο που δεν πληροί τα κριτήρια α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 3, αλλά συνδέεται με την Ελλάδα λόγω του δημιουργού και του περιεχομένου του, καθώς και κινηματογραφικό έργο που δεν συγκεντρώνει τα μόρια που απαιτούνται από το άρθρο 4, λόγω ιδιαζουσών συνθηκών παραγωγής. 4.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού της συνδρομής των κριτηρίων α΄, β΄και γ΄της παραγράφου 1 και των στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ιθαγένειας, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας και για κινηματογραφικό έργο το οποίο δεν πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 4 1.Για να χαρακτηρισθεί ως ελληνικό ένα κινηματογραφικό έργο πρέπει, εκτός από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, να συγκεντρώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες μονάδες στα στοιχεία που υποδεικνύονται στις παρακάτω ανά κατηγορία κινηματογραφικού έργου κλίμακες και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου: 1)Για κινηματογραφικό έργο μυθοπλασίας απαιτούνται τουλάχιστον 14 μονάδες σε σύνολο 18: Δημιουργική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Σκηνοθέτης 3 Σεναριογράφος - Διαλογίστας 2 Συνθέτης 1 (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο) ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 6 Ερμηνευτική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Πρώτος ρόλος 3 Δεύτερος ρόλος 2 (ο πρώτος και ο δεύτερος ρόλος ορίζονται από τον σκηνοθέτη) Τρίτος Ρόλος 1 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 6 Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης Εικόνα (διευθυντής φωτογραφίας, κάμεραμαν, 1ος βοηθός) 1 Ήχος (ηχολήπτης, 1ος βοηθός) 1 Μοντάζ (μοντέρ, 1ος βοηθός) 1 Σκηνικά – Κοστούμια (σκηνογράφος, ενδυματολόγος) 1 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 4 Τόπος Γυρισμάτων / Μονάδες Αξιολόγησης Αποπεράτωση Τόπος Μεταπαραγωγής (pοst-prοductiοn) 1 Στούντιο / Φυσικοί Χώροι 1 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 2 2)Για κινηματογραφικό έργο ντοκιμαντέρ απαιτούνται τουλάχιστον 9 μονάδες σε σύνολο 14: Δημιουργική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Σκηνοθέτης 2 Σεναριογράφος 1 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 3 Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης Εικόνα (διευθυντής φωτογραφίας, κάμεραμαν, 1ος βοηθός) 1 Ήχος (ηχολήπτης, 1ος βοηθός) 1 Μοντάζ (μοντέρ, 1ος βοηθός) 1 Λοιπές ειδικότητες συντελεστών 4 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 7 Τεχνικές Υπηρεσίες / Μονάδες Αξιολόγησης Αποπεράτωση Απαιτείται τουλάχιστον το 51% των δαπανών για τεχνικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του γυρίσματος και της τεχνικής επεξεργασίας 4 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 4 3)Για κινηματογραφικό έργο κινουμένων σχεδίων απαιτούνται τουλάχιστον 14 μονάδες σε σύνολο 21: Δημιουργική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Συντάκτης πρωτότυπης ιστορίας (περίληψη) 1 Σκηνοθέτης 2 Σεναριογράφος 2 Συνθέτης 1 (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο) ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 6 Δημιουργία και Σχεδιασμός των χαρακτήρων 2 Σχεδιασμός Σκηνικών και γραφικού 2 περιβάλλοντος Σχεδιασμός Σκηνών (stοrybοard) 3 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 7 Ψηφιακή Αποτύπωση 1 Κατασκευή σκηνικών 1 Κινούμενα σχέδια 2 Χρωματισμός – Ψηφιακή Επεξεργασία 2 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 6 Εγγραφή – Επεξεργασία ηχητικού υλικού 1 Μεταπαραγωγή (pοst prοductiοn) 1 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 2 2.Για τη μοριοδότηση συντελεστή κινηματογραφικού έργου σύμφωνα με τις κλίμακες της παραγράφου 1, απαιτείται αυτός να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή που κυρώθηκε με το ν. 3004/2002 (ΦΕΚ 76 Α΄) ή/και κράτους εκτός Ευρώπης με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες που αφορούν την κινηματογραφική συμπαραγωγή, ή εφόσον προέρχεται από κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος. 3.Για τη μοριοδότηση σύμφωνα με τις κλίμακες της παραγράφου 1 συντελεστή που είναι νομικό πρόσωπο, αυτό απαιτείται να έχει την έδρα του ή υποκατάστημα στην Ελλάδα ή σε ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4.Για τη μοριοδότηση σύμφωνα με τις κλίμακες της παραγράφου 1 του τόπου γυρισμάτων πρέπει αυτός να βρίσκεται μέσα στην Ελληνική Επικράτεια. 5.Αν υπάρχουν περισσότεροι συντελεστές στο ίδιο στοιχείο, οι μονάδες που αντιστοιχούν στο στοιχείο αυτό διαιρούνται με τον αριθμό των συντελεστών. 6.Τα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά έργα στα οποία συμμετέχει Έλληνας παραγωγός και τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3004/2002 εντάσσονται αυτοδικαίως στα μέτρα ενίσχυσης των άρθρων 5 και 8. 7.Τα στοιχεία των κλιμάκων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ Άρθρο 5 1.Το ποσό του ειδικού φόρου εγγράφεται κάθε χρόνο σε ειδικό κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού εσόδων του Κράτους. Ισόποση πίστωση εγγράφεται σε ειδικό κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Το ποσό αυτό διατίθεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την άσκηση της κινηματογραφικής του πολιτικής. 2.Από την παραπάνω πίστωση ενισχύονται κάθε χρόνο παραγωγοί ελληνικών κινηματογραφικών έργων μεγάλου μήκους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, και επιχειρήσεις αιθουσών οι οποίες προβάλλουν ελληνικά κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους. 3.Από την ίδια πίστωση το υπόλοιπο ποσό του ειδικού φόρου κατανέμεται ως εξής: 80% αποδίδεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την επίτευξη των σκοπών του και το εναπομένον 20% διατίθεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής στον τομέα του κινηματογράφου. 4.Το ύψος της ενίσχυσης των παραγωγών κινηματογραφικών έργων της παραγράφου 2 καθορίζεται από: (α) το συντελεστή ενίσχυσης του ελληνικού κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους, σύμφωνα με το άρθρο 6, (β) τον αριθμό των εισιτηρίων που πραγματοποίησε το ελληνικό κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους μέσα σε δώδεκα μήνες από την έναρξη της πρώτης κινηματογραφικής προβολής του και (γ) το ποσοστό της κλίμακας που ορίζεται στο άρθρο 7. 5.Ο παραγωγός του ελληνικού κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους για να ενταχθεί στο μέτρο ενίσχυσης του παρόντος άρθρου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Να υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα. 2)Η κύρια δραστηριότητά του να είναι η παραγωγή κινηματογραφικών ή/και οπτικοακουστικών έργων και ο κύκλος εργασιών του που πραγματοποιήθηκε την τελευταία τριετία από τη δραστηριότητά του αυτή να μην προέρχεται από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ή την ίδια εταιρία παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεοπτικών προγραμμάτων ή την ίδια εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή τον ίδιο δημόσιο φορέα, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 75%. Ως κύρια δραστηριότητα νοείται αυτή που προσδιορίζεται κατά το φορολογικό νόμο και με βάση την εθνική ονοματολογία οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2149 Β΄). 3)Αν είναι νομικό πρόσωπο, ποσοστό μεγαλύτερο του 25% της συμμετοχής στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο να μην ανήκει σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις τηλεοπτικού σταθμού ή/και παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών ή/και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών. 4)Αν είναι φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή που κυρώθηκε με το ν. 3004/2002 ή/και κράτους εκτός Ευρώπης με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες που αφορούν την κινηματογραφική συμπαραγωγή, ή εφόσον προέρχεται από κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος. 6.Δεν δικαιούται ενίσχυση παραγωγός που εμπίπτει στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄). 7.Το ύψος της ενίσχυσης σε επιχείρηση αιθουσών χειμερινού κινηματογράφου ισούται με το ποσό του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από το σύνολο των εισιτηρίων ανά οθόνη και μέχρι τα είκοσι χιλιάδες (20.000) εισιτήρια ανά οθόνη, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των παραγράφων 8 και 9. 8.Για την ενίσχυση από τα έσοδα του ειδικού φόρου σε επιχείρηση αιθουσών χειμερινού κινηματογράφου, η επιχείρηση αιθουσών πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)να προέβαλε για τέσσερις τουλάχιστον εβδομάδες προβολής ανά οθόνη τουλάχιστον τρία ελληνικά κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους πρώτης προβολής, τρεις φορές ανά ημέρα, και 2)τα τρία ελληνικά κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους να μισθώνονται από δύο ή περισσότερες εταιρίες διανομής. Ως εβδομάδα προβολής νοείται το σύνολο επτά συναπτών ημερών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. 9.Δεν δικαιούται ενίσχυση επιχείρηση αιθουσών χειμερινού κινηματογράφου που δεν διαθέτει μία τουλάχιστον αίθουσα προβολής και ένα χώρο υγιεινής προσπελάσιμους από άτομα με αναπηρία. Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρείται επιχείρηση αιθουσών που στεγάζεται σε κτίριο υφιστάμενο πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄), στο οποίο κρίνεται τεχνικά αδύνατον να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης προσβασιμότητας και για τη διαπίστωση της εξαίρεσης από την ανωτέρω προϋπόθεση είναι το Γραφείο Ατόμων με Αναπηρίες της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει την 1.1.2013. 10.Το ποσό της παραγράφου 7 προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10% για κάθε επιπλέον εβδομάδα προβολής έως τις έξι επιπλέον εβδομάδες για κάθε οθόνη. 11.Το ύψος της ενίσχυσης σε επιχείρηση αιθουσών θερινού κινηματογράφου ισούται με το 50% του ποσού του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από το σύνολο των εισιτηρίων του θερινού κινηματογράφου, εφόσον αυτή προέβαλε για δύο τουλάχιστον εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ελληνικά κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους. Ως εβδομάδα προβολής νοείται το σύνολο επτά συναπτών ημερών κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. 12.Οι όροι, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Όποιος υποβάλει ψευδείς δηλώσεις ή δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών έως τριών ετών και με χρηματική ποινή έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων ή δικαιολογητικών, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα είσπραξης των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, για το χρόνο στον οποίο αναφέρονται τα δικαιολογητικά, καθώς και για τα επόμενα τρία χρόνια. 13.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.10.2011. Άρθρο 6 1.Ο συντελεστής ενίσχυσης ελληνικού κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7 προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που το έργο συγκεντρώνει στις παρακάτω ανά κατηγορία κλίμακες, διαιρούμενο με τον αριθμό 100. Ελληνικό κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους που συγκεντρώνει τουλάχιστον 80 μονάδες αποκτά τον ανώτατο συντελεστή ενίσχυσης υπολογισμού 1. 1)Για κινηματογραφικό έργο μυθοπλασίας: Γλώσσα Μονάδες Αξιολόγησης Τουλάχιστον το 51% των διαλόγων του κινηματογραφικού έργου στην πρωτότυπη εκδοχή της να είναι στην ελληνική γλώσσα 20 (Για τον υπολογισμό της ποσόστωσης των διαλόγων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των λέξεων) ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 20 Δημιουργική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 10 Σκηνοθέτης 10 Σεναριογράφος - Διαλογίστας 4 Συνθέτης 1 (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο) ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 25 Ερμηνευτική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Πρώτος/οι ρόλος/οι 6 Δεύτερος/οι ρόλος/οι 4 Συμπληρωματικοί ρόλοι 2 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 12 Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης Διευθυντής Φωτογραφίας 4 Σκηνογράφος 2 Ενδυματολόγος 2 Ηχολήπτης 2 Μοντέρ 2 Μακιγιέρ 1 Σκηνοθετική Ομάδα (εκτός Σκηνοθέτη) 2 Ομάδα Παραγωγής (Διεύθυνση Παραγωγής) 2 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 17 Ομάδα Άλλων Μονάδες Αξιολόγησης Μελών Συνεργείου Συνεργείο γυρίσματος 4 Συνεργείο κατασκευής σκηνικών 2 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 6 Γυρίσματα / Αποπεράτωση Μονάδες Αξιολόγησης Πλατώ/Φυσικοί χώροι γυρισμάτων 3 Εργαστήρια εμφάνισης αρνητικού 2 Κάμερα και λοιπός εξοπλισμός 2 Φωτιστικά Σώματα 2 Μακινιστικά 1 Εργαστήρια Επεξεργασίας Αποπεράτωσης ήχου 5 Εργαστήρια Επεξεργασίας Αποπεράτωσης εικόνας 5 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 20 2)Για κινηματογραφικό έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ): Γλώσσα Μονάδες Αξιολόγησης Τουλάχιστον το 51% της αφήγησης στην πρωτότυπη εκδοχή της να είναι στην ελληνική γλώσσα 20 (Για τον υπολογισμό της ποσόστωσης των διαλόγων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των λέξεων) ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 20 Δημιουργική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Παραγωγός 10 Σκηνοθέτης 15 Σεναριογράφος 5 Συνθέτης 5 (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο) ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 35 Αφηγητής Μονάδες Αξιολόγησης____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 5 Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης Διευθυντής Φωτογραφίας 6 Ηχολήπτης 5 Μοντέρ 6 Βοηθός Σκηνοθέτη 1 Διευθυντής Παραγωγής 2 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 20 Γυρίσματα / Αποπεράτωση Μονάδες Αξιολόγησης Κάμερα και λοιπός εξοπλισμός 2 Ηχοληπτικά μηχανήματα 2 Εργαστήρια Επεξεργασίας Αποπεράτωσης Ήχου 8 Εργαστήρια Επεξεργασίας Αποπεράτωσης Εικόνας 8 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 20 3)Για κινηματογραφικό έργο κινουμένων σχεδίων: Δημιουργική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Παραγωγός 10 Σκηνοθέτης 8 Σεναριογράφος 8 Δημιουργός γραφικού περιβάλλοντος 6 Συνθέτης 4 (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο) ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 36 Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης 1ος Βοηθός Σκηνοθέτη 2 Διευθυντής Παραγωγής 2 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 4 Δημιουργία Stοrybοard 6 Γραφική Ανάπτυξη Χαρακτήρων 6 Γραφική Ανάπτυξη Γραφικού Περιβάλλοντος 6 Συμπλήρωση φύλλων έκθεσης (expοsure sheets) 2 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 20 Ομάδα Συνεργατών για τη Μονάδες Αξιολόγησης δημιουργία Κατασκευή τελικών σκηνικών 5 Κατασκευή προσχεδίων animatiοn (layοuts) 5 Κατασκευή των σχεδίων – κλειδιών animatiοn 5 Κατασκευή καθαρών και ενδιάμεσων σχεδίων animatiοn 5 Μελάνωμα και χρωματισμός σχεδίων animatiοn 5 Συναρμογή έγχρωμων σχεδίων animatiοn και ειδικά εφέ 5 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 30 Αποπεράτωση Μονάδες Αξιολόγησης Μοντάζ Εικόνας – ‘Ηχου 2 Εργαστήρια 3 Φωνοληψία 2 Δημιουργία – εγγραφή ηχητικών εφέ 1 Τελική μίξη ήχου 2 ____________________________________________________________________________________ ΣΥΝΟΛΟ 10 2.Για τη μοριοδότηση των στοιχείων της κλίμακας ανά κατηγορία κινηματογραφικού έργου του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4. 3.Η μοριοδότηση και ο υπολογισμός του προαναφερόμενου συντελεστή ενίσχυσης κινηματογραφικού έργου γίνεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το οποίο χορηγεί στον παραγωγό σχετική βεβαίωση. 4.Τα στοιχεία των κλιμάκων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Άρθρο 7 1.Το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται παραγωγός ελληνικού κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, ισούται με το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού ποσού του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια προβολής του συγκεκριμένου κινηματογραφικού έργου με το συντελεστή ενίσχυσης του κινηματογραφικού έργου όπως προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 6 και το ποσοστό της παρακάτω κλίμακας: Έως 50.000 εισιτήρια ποσοστό 200% Από 50.001 έως 60.000 εισιτήρια ποσοστό 195% Από 60.001 έως 70.000 εισιτήρια ποσοστό 190% Από 70.001 έως 80.000 εισιτήρια ποσοστό 185% Από 80.001 έως 90.000 εισιτήρια ποσοστό 180% Από 90.001 έως 100.000 εισιτήρια ποσοστό 175% Από 100.001 έως 110.000 εισιτήρια ποσοστό 170% Από 110.001 έως 120.000 εισιτήρια ποσοστό 165% Από 120.001 έως 130.000 εισιτήρια ποσοστό 160% Από 130.001 έως 140.000 εισιτήρια ποσοστό 155% Από 140.001 έως 150.000 εισιτήρια ποσοστό 150% Από 150.001 έως 160.000 εισιτήρια ποσοστό 145% Από 160.001 έως 170.000 εισιτήρια ποσοστό 140% Από 170.001 έως 180.000 εισιτήρια ποσοστό 135% Από 180.001 έως 190.000 εισιτήρια ποσοστό 130% Από 190.001 έως 200.000 εισιτήρια ποσοστό 125% Από 200.001 έως 210.000 εισιτήρια ποσοστό 120% Από 210.001 έως 220.000 εισιτήρια ποσοστό 115% Από 220.001 έως 230.000 εισιτήρια ποσοστό 110% Από 230.001 έως 240.000 εισιτήρια ποσοστό 105% Από 240.001 έως 250.000 εισιτήρια ποσοστό 100% Από 250.001 έως 260.000 εισιτήρια ποσοστό 95% Από 260.001 έως 270.000 εισιτήρια ποσοστό 90% Από 270.001 έως 280.000 εισιτήρια ποσοστό 85% Από 280.001 έως 290.000 εισιτήρια ποσοστό 80% Από 290.001 έως 300.000 εισιτήρια ποσοστό 75% Από 300.001 έως 310.000 εισιτήρια ποσοστό 70% Από 310.001 έως 320.000 εισιτήρια ποσοστό 65% Από 320.001 έως 330.000 εισιτήρια ποσοστό 60% Από 330.001 έως 340.000 εισιτήρια ποσοστό 55% Από 340.001 έως 350.000 εισιτήρια ποσοστό 50% Από 350.001 έως 360.000 εισιτήρια ποσοστό 45% Από 360.001 έως 370.000 εισιτήρια ποσοστό 40% Από 370.001 και πλέον εισιτήρια ποσοστό 35%. 2.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού αναπροσαρμόζονται τα στοιχεία και τα ποσοστά της κλίμακας της παραγράφου 1. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Άρθρο 8 1.Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Στον ετήσιο κύκλο εργασιών της συνυπολογίζεται το ανταποδοτικό τέλος. 2.Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. 3.Μέχρι και το μισό του ποσού που υποχρεούται να διαθέσει κάθε χρόνο η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικός χρόνος για την τηλεοπτική διαφήμιση και προώθηση κινηματογραφικών έργων. 4.Οι εταιρίες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3. 5.Μέχρι και το μισό του ποσού που υποχρεούται να διαθέσει κάθε χρόνο και μέχρι το έτος 2014 εταιρία συνδρομητικής τηλεόρασης για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικός χρόνος για την τηλεοπτική διαφήμιση και προώθηση κινηματογραφικών έργων. Από το έτος 2015 και μετά οι εταιρίες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνται να διαθέτουν το σύνολο του 1,5% του κύκλου εργασιών τους αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 6.Οι εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας (ΙΡΤV, VΙDΕΟ ΟΝ DΕΜΑΝD) για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3. 7.Οι υπόχρεες εταιρίες υποχρεούνται για κάθε οικονομική χρήση να εγγράφουν σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό στον ετήσιο ισολογισμό τους το ποσό που οφείλουν να επενδύσουν για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων (Επένδυση Κινηματογραφικής Παραγωγής). Οι υπόχρεες εταιρίες οφείλουν να έχουν διαθέσει το σύνολο της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής μέσα στα δύο αμέσως επόμενα έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του ισολογισμού τους. 8.Οι υπόχρεες εταιρίες, εφόσον έχουν διαθέσει την Επένδυση Κινηματογραφικής Παραγωγής, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΔΙ.Κ.Ο.Μ.) Αίτηση Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, μέσα σε ένα μήνα από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. 9.Αν οι υπόχρεες εταιρίες έχουν παραγάγει: 1)οπτικοακουστικό έργο μυθοπλασίας διάρκειας μικρότερης από εξήντα λεπτά ή/και 2)οπτικοακουστικό έργο τεκμηρίωσης ή/και 3)οπτικακουστικό έργο κινούμενων σχεδίων, το οποίο έχει συμμετάσχει σε διεθνές φεστιβάλ, το κόστος της παραγωγής του εν λόγω οπτικοακουστικού έργου μπορεί να συμπεριληφθεί από την υπόχρεη εταιρία στην Επένδυση Κινηματογραφικής Παραγωγής. 10.Μετά την υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, η ΔΙ.Κ.Ο.Μ., εφόσον η υπόχρεη εταιρία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται το αργότερο εντός μηνός να εκδώσει Πιστοποιητικό Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής. Υπόχρεη εταιρία που έχει θέσει στη διάθεση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου διαφημιστικό χρόνο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος εκπληρώνει τη σχετική της υποχρέωση ακόμα και εάν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δεν χρησιμοποιήσει τον αντίστοιχο διαφημιστικό χρόνο. 11.Αν υπόχρεη εταιρία παρέλειψε να υποβάλει στη ΔΙ.Κ.Ο.Μ., μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, την Αίτηση Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, η ΔΙ.Κ.Ο.Μ., με έγγραφη πρόσκλησή της, την καλεί να το πράξει μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες. Αν η υπόχρεη εταιρία δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση, εφαρμόζεται η διάταξη της επόμενης παραγράφου. 12.Αν: 1)υπόχρεη εταιρία δεν υποβάλει Αίτηση Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου ή 2)δεν συντρέχουν στο σύνολό τους οι προϋποθέσεις έκδοσης Πιστοποιητικού Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η ΔΙ.Κ.Ο.Μ. με απόφασή της επιβάλλει στην υπόχρεη εταιρία πρόστιμο, το ύψος του οποίου ισούται με το συνολικό ποσό της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής και το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δημόσιο έσοδο και περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αποδίδει το εν λόγω ποσό στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. 13.Αν από την Αίτηση Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής προκύπτει ότι η υπόχρεη εταιρία έχει διαθέσει μέρος του ποσού της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, η ΔΙ.Κ.Ο.Μ. επιβάλλει στην υπόχρεη εταιρία πρόστιμο, το ύψος του οποίου ισούται με το ποσό της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής που δεν έχει επενδυθεί και το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δημόσιο έσοδο και περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αποδίδει το εν λόγω ποσό στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. 14.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αντιστοιχίας του ποσού που μπορεί να διαθέτει η υπόχρεη εταιρία σε διαφημιστικό χρόνο, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση του ποσού της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Άρθρο 9 1.Ιδρύεται κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε.Κ.Κ.) και έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. 2.Η επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» ανήκει αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή της ως επωνυμίας, σήματος ή διακριτικού τίτλου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» μπορεί να μεταφράζεται πιστά σε ξένη γλώσσα. 3.Το Ε.Κ.Κ. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται δε από το ιδιωτικό δίκαιο και από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 4.Το Ε.Κ.Κ. απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου. 5.Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου», που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16-26 του ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68 Α΄) και το π.δ. 113/1998 (ΦΕΚ 113 Α΄), καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, καθώς και το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο ως καθολικού διαδόχου, χωρίς καμία ειδικότερη διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη επιβάρυνση. Κινηματογραφικά έργα που ανήκουν κατά κυριότητα στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο αποτελούν στο εξής περιουσιακά στοιχεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου». Εκκρεμείς δίκες με το καταργούμενο νομικό πρόσωπο συνεχίζονται από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου». Το απασχολούμενο προσωπικό στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου». 6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα, οι αρμοδιότητες των οργάνων της διοίκησης, η εσωτερική διάρθρωση, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, τα κριτήρια καθορισμού του ύψους των αποδοχών του, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές και ρυθμίζεται γενικά κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Κ.Κ.. Το προσωπικό του Ε.Κ.Κ. προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 10 1.Σκοποί του Ε.Κ.Κ. είναι: 1)η προστασία, ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα, 2)η προβολή, διάδοση και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 3)η προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση στην Ελλάδα αλλοδαπών κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών εν γένει, 4)η έκδοση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας για τα κινηματογραφικά έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και η έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 6. 2.Για την πραγματοποίηση και επίτευξη των σκοπών του, το Ε.Κ.Κ. αναπτύσσει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1)διαμορφώνει και καταρτίζει προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφίας, 2)χρηματοδοτεί ή/και επιδοτεί όλα τα στάδια παραγωγής κινηματογραφικών έργων μεγάλου μήκους, από τη συγγραφή σεναρίων έως την ολοκλήρωση των δεδομένων παραγωγής τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους των εγκεκριμένων προγραμμάτων του, 3)χρηματοδοτεί ή/και επιδοτεί την παραγωγή κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους των εγκεκριμένων προγραμμάτων του, 4)χρηματοδοτεί ή/και επιδοτεί αλλοδαπές οπτικοακουστικές παραγωγές τα γυρίσματα των οποίων πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην Ελληνική Επικράτεια και τους παρέχει κάθε σχετική διευκόλυνση, 5)χρηματοδοτεί ή/και επιδοτεί τη διανομή και προώθηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό κινηματογραφικών έργων, 6)συγκεντρώνει και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία και πραγματοποιεί μελέτες που αφορούν στην παραγωγή, διανομή, προώθηση και προβολή κινηματογραφικών έργων, στην επίδραση νέων τεχνολογιών, καθώς και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης κινηματογραφικών έργων, 7)προκηρύσσει και απονέμει υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε νέους παραγωγούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους και τεχνικούς, καθώς επίσης οργανώνει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, 8)συνάπτει προγραμματικές ή άλλες συμβάσεις με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών του, 9)εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενίσχυσης των Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Συμπαραγωγών (Εurimages) του Συμβουλίου της Ευρώπης, 10)συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία του γραφείου προώθησης του προγράμματος media (πρόγραμμα υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η αρμοδιότητα για το οποίο μεταφέρεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στο Ε.Κ.Κ., 11)υλοποιεί την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), 12)αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του. 3.Σε όσες από τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται η τήρηση στοιχείων και βιβλίων, το Ε.Κ.Κ. απαλλάσσεται από τη σχετική υποχρέωση, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄). Ο παραγωγός του κινηματογραφικού έργου εμφανίζει τις σχετικές εργασίες σε ιδιαίτερο χώρο ή σε ιδιαίτερη σειρά λογαριασμών των βιβλίων που τηρούνται από αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όπως ισχύουν και εκδίδει για κάθε είσπραξη ποσού από το Ε.Κ.Κ. ή για κάθε καταβολή προς αυτό απόδειξη εισπράξεως ή πληρωμής κατά περίπτωση. Κατά τα λοιπά ισχύει η συμφωνία των μερών. Άρθρο 11 1.Οι πόροι του Ε.Κ.Κ. είναι: 1)Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 2)Το ποσοστό του ειδικού φόρου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. 3)Επιχορηγήσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 4)Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς. 5)Κάθε έσοδο που προκύπτει από την εκμετάλλευση κινηματογραφικών έργων και των περιουσιακών του στοιχείων. 6)Χορηγίες, δωρεές και κληροδοσίες δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών ή φυσικών προσώπων. 7)Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. 2.Η διαχειριστική χρήση του Ε.Κ.Κ. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 3.Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α΄). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται θεωρημένες προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, συνοδευόμενες από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από πιστοποιητικό ορκωτών λογιστών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, αυτές δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ.. 4.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ε.Κ.Κ. ασκείται από δύο ορκωτούς λογιστές που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος στο Ε.Κ.Κ., ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5.Σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία παρίσταται και ο Γενικός Διευθυντής, οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών φορέων του κινηματογραφικού χώρου ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της οικονομικής διαχείρισης του περασμένου έτους. Η εν λόγω συνεδρίαση διεξάγεται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ε.Κ.Κ.. 6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τα τηρούμενα από αυτό βιβλία και στοιχεία και τις διαδικασίες ελέγχων και λοιπών υποχρεώσεων. Άρθρο 12 Όργανα διοίκησης Τα όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Κ. είναι: (α) το Διοικητικό Συμβούλιο και (β) ο Γενικός Διευθυντής. Άρθρο 13 1.Το Ε.Κ.Κ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών ή να διαθέτουν αξιόλογη πείρα στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου, πάντως όχι πέραν των έξι μηνών. Με την απόφαση διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. 2.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. 3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση. 4.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού συμπληρώνεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μέλος εκπέσει ή παραιτηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητά του πριν από τη λήξη της θητείας του. 5.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, ο οποίος και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματά της μόνος ή με τη σύμπραξη μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζει εισηγητή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Κ., ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα των αρμοδιοτήτων του. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Ε.Κ.Κ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 6.Αν ο Πρόεδρος ελλείπει, είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ελλείπει, η αναπλήρωσή του από τον Αντιπρόεδρο δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των τριών μηνών. 7.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του Ε.Κ.Κ., με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο Γενικός Διευθυντής. Ιδίως έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1)Χαράσσει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την πολιτιστική πολιτική και στρατηγική του Ε.Κ.Κ. μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού και των οικονομικών δυνατοτήτων του. 2)Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. και τον υποβάλλει προς οριστική έγκριση στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών. 3)Αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγίες, συνάπτει δάνεια και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση εσόδων. 4)Ασκεί πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Κ.. 5)Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. 6)Χορηγεί, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας Κινηματογραφικού Έργου. 7)Χορηγεί, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, βεβαίωση για τον συντελεστή ενίσχυσης Κινηματογραφικού Έργου. 8)Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και δημοσιεύει τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, καθώς και τους σχετικούς ειδικούς κανονισμούς. 9)Διενεργεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων του Γενικού Διευθυντή. 8.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα του Ε.Κ.Κ. και είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Η αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του από άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνει στα μέλη πρόσκληση στην οποία αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τους παρόντες στη συνεδρίαση. 9.Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των τριών μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Άρθρο 14 1.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., διορίζεται ο Γενικός Διευθυντής, με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Γενικός Διευθυντής προτείνεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου και πάντως όχι πέραν των έξι μηνών. 2.Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ., καθώς και κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. 3.Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Κ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο: 1)Προΐσταται όλων των Διευθύνσεων του Ε.Κ.Κ. και διευθύνει το έργο τους. 2)Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου, του εσωτερικού κανονισμού του Ε.Κ.Κ., των εγκεκριμένων προγραμμάτων και του ετήσιου προϋπολογισμού. 3)Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του Ε.Κ.Κ. και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος. 4)Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό. 5)Εκπροσωπεί το Ε.Κ.Κ. δικαστικά και εξώδικα. 6)Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Κ.. 7)Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.. 8)Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 9)Μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού και των συνεργατών του Ε.Κ.Κ., ορίζει τη νομική μορφή της απασχόλησής τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού του. 10)Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Κ.. 11)Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του Ε.Κ.Κ. και κάθε Διεύθυνσής του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού. 12)Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας Κινηματογραφικού Έργου. 13)Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χορήγηση βεβαίωσης για το συντελεστή ενίσχυσης Κινηματογραφικού Έργου. 14)Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων και τους σχετικούς ειδικούς κανονισμούς. 4.Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τους Διευθυντές του Ε.Κ.Κ.. Με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάσει σε αυτούς ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση. Άρθρο 15 1.Στο Ε.Κ.Κ. οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες Διευθύνσεις: 1)Ανάπτυξης και Παραγωγής. 2)Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Ηellenic Film Cοmmissiοn). 3)Προώθησης (Ηellas Film). 4)Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Στο Ε.Κ.Κ. λειτουργεί επίσης αυτοτελής Νομική Υπηρεσία. 2.Με τον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Κ.Κ. είναι δυνατόν να προβλεφθεί η δημιουργία και άλλων Διευθύνσεων. Άρθρο 16 1.Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής: 1)Ενισχύει, χρηματοδοτεί και επιβλέπει κάθε στάδιο παραγωγής κινηματογραφικού έργου – ανάπτυξη σεναρίου, ανάπτυξη φακέλου παραγωγής και παραγωγή, 2)ενισχύει, χρηματοδοτεί και υποστηρίζει την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ανεύρεση και ανάδειξη νέων κινηματογραφιστών. 2.Ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής καταρτίζει τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων που εποπτεύει και υλοποιεί η Διεύθυνση. Τα εν λόγω προγράμματα υποβάλλονται στον Γενικό Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. ο οποίος, αφού τα εγκρίνει, τα προωθεί προς οριστική έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ.. Άρθρο 17 1.Η Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών: 1)Προβάλλει την Ελλάδα στο εξωτερικό ως τόπο κατάλληλο για την πραγματοποίηση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών παραγωγών. 2)Ενισχύει διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές πάσης φύσεως, τα γυρίσματα των οποίων πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και μεσολαβεί για την παροχή ενημέρωσης, υπηρεσιών και διευκολύνσεων. 3)Προωθεί τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης σε αλλοδαπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα. 4)Συνεργάζεται με ημεδαπούς δημόσιους φορείς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την πραγματοποίηση των σκοπών της. 2.Ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών καταρτίζει τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων που εποπτεύει και υλοποιεί η Διεύθυνσή του. Τα εν λόγω προγράμματα υποβάλλονται στον Γενικό Διευθυντή του Ε.Κ.Κ., ο οποίος, αφού τα εγκρίνει, τα προωθεί προς οριστική έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ.. 3.Δικαιούχοι της ενίσχυσης των προγραμμάτων επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης είναι Έλληνες ή αλλοδαποί παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Άρθρο 18 1.Η Διεύθυνση Προώθησης: 1)Προωθεί ελληνικά κινηματογραφικά έργα σε διεθνή Φεστιβάλ και αγορές. 2)Συνεργάζεται με αλλοδαπούς δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς για τη διανομή ελληνικών κινηματογραφικών έργων. 3)Ενισχύει τις δαπάνες διανομής και εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου σύμφωνα με τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων του Ε.Κ.Κ.. 4)Συνεργάζεται με κινηματογραφικές αίθουσες για την προβολή ελληνικών κινηματογραφικών έργων. 2.Ο Διευθυντής Προώθησης καταρτίζει τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων που εποπτεύει και υλοποιεί η Διεύθυνσή του. Τα εν λόγω προγράμματα υποβάλλονται προς έγκριση στον Γενικό Διευθυντή του Ε.Κ.Κ., ο οποίος, αφού τα εγκρίνει, τα προωθεί προς οριστική έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ.. Άρθρο 19 1.Η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με οικονομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν το Ε.Κ.Κ.. 2)Εκτελεί τις πληρωμές του Ε.Κ.Κ. προς τους οφειλέτες του, καθώς και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και των συνεργατών του. 3)Επιμελείται της είσπραξης των απαιτήσεων των επιχορηγήσεων και εν γένει των εσόδων του Ε.Κ.Κ. και διενεργεί τους εκάστοτε αναγκαίους διαγωνισμούς προμηθειών. 4)Μεριμνά για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και των στελεχών του Ε.Κ.Κ., την παρακολούθηση της μισθολογικής τους εξέλιξης, την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου. 5)Αναλαμβάνει την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Κ.Κ.. 6)Μεριμνά για τη φύλαξη, συντήρηση και καθαριότητα των χώρων, καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Κ.Κ.. 7)Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό των εσόδων-εξόδων του Ε.Κ.Κ., καθώς και τον ισολογισμό κάθε χρήσης. 8)Καταρτίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ειδικών συνεργατών του Ε.Κ.Κ.. 2.Ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης, με σημαντική εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων, κατά προτίμηση στο χώρο του κινηματογράφου. Άρθρο 20 1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, και οι Διευθυντές του Ε.Κ.Κ. δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με το Ε.Κ.Κ.. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών, καθώς και για τους συγγενείς αυτών, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού. Άκυρη είναι και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων, των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον Γενικό Διευθυντή ή τους Διευθυντές. Ο έλεγχος αυτός απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: (α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και (β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, τις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. Ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: (α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή (β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. 2.Η ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 3.Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα. Δεν επιτρέπεται η εκλογή, ο διορισμός και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση με το Ε.Κ.Κ.. 4.Η θέση του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών του Ε.Κ.Κ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 5.Οι Διευθυντές του Ε.Κ.Κ. ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο του ελληνικού ή του παγκόσμιου κινηματογράφου, ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικουακουστικών Παραγωγών και ο Διευθυντής Προώθησης διαθέτουν σπουδές ή επαγγελματική εμπειρία συναφείς με το αντικείμενο των οικείων Διευθύνσεων και ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης έχει τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Οι Διευθυντές του Ε.Κ.Κ. επιλέγονται ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 21 1.Το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΦΕΣΤΙΒΑΛ) που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2557/ 1997 (ΦΕΚ 271 Α΄), διέπεται στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2.Η επωνυμία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στην ελληνική είναι «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», η δε ξενόγλωσση «ΤΗΕSSΑLΟΝΙΚΙ FΙLΜ FΕSΤΙVΑL». Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της εν λόγω επωνυμίας ως επωνυμίας, σήματος ή διακριτικού τίτλου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 3.Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. 4.Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου. 5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα, οι αρμοδιότητες των οργάνων της διοίκησης, η εσωτερική διάρθρωση, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, τα κριτήρια καθορισμού του ύψους των αποδοχών του, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, και ρυθμίζεται γενικά κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/ 1994, όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 22 1.Σκοπός του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι η διάδοση της κινηματογραφικής τέχνης, η διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια του ελληνικού κοινού, η ανάδειξη της πόλης της Θεσσαλονίκης ως τόπου συνάντησης Ελλήνων και ξένων δημιουργών με το ελληνικό κοινό και συγχρόνως η ανάδειξή της ως τόπου αγοράς και διάθεσης κινηματογραφικών έργων. 2.Στο πλαίσιο του σκοπού του το ΦΕΣΤΙΒΑΛ αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα σχετικά με την κινηματογραφική τέχνη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργαζόμενο με καλλιτεχνικούς και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με όρους και συμφωνίες που καταρτίζονται κατά περίπτωση, διοργανώνει και συμμετέχει στη διοργάνωση κάθε είδους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, εκθέσεων, σεμιναρίων και συζητήσεων και γενικά πνευματικών εκδηλώσεων, προβαίνει, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με τρίτους, στην εγγραφή και αναπαραγωγή κάθε είδους εκδηλώσεών του σε ήχο ή ήχο και εικόνα, καθώς και στην έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εντύπων. 3.Ειδικότερα το ΦΕΣΤΙΒΑΛ στο πλαίσιο του σκοπού του και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αναλαμβάνει ιδίως: 1)Τη διοργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη με κινηματογραφικά έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών στο πλαίσιο του οποίου απονέμει τα βραβεία «Χρυσός Αλέξανδρος» και «Αργυρός Αλέξανδρος». 2)Τη διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη με κινηματογραφικά έργα τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) Ελλήνων και ξένων δημιουργών. 3)Τη διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, μη διαγωνιστικού χαρακτήρα, με ελληνικά κινηματογραφικά έργα μυθοπλασίας μικρού ή μεγάλου μήκους. 4)Τη διοργάνωση αγοράς (market) κινηματογραφικών έργων. 5)Την προώθηση των προγραμμάτων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και των παράλληλων εκδηλώσεών του και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 6)Την πραγματοποίηση αφιερωμάτων (εκδόσεων, προβολών, διαλέξεων) σε σκηνοθέτες, ηθοποιούς, τεχνικούς, κινηματογραφικά κινήματα, εθνικές κινηματογραφίες. 7)Τη λειτουργία του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 8)Τη σύναψη προγραμματικών ή άλλων συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών του. 9)Την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς του. 4.Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ καθορίζονται από τους κανονισμούς διεξαγωγής τους. Άρθρο 23 1.Οι πόροι του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι: 1)Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 2)Επιχορηγήσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 3)Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς. 4)Χορηγίες, δωρεές και κληροδοσίες δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών. 5)Έσοδα από τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα, καθώς και κάθε είδους κοινωνικοί πόροι. 6)Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. 2.Η διαχειριστική χρήση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 3.Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α΄). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται θεωρημένες προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, συνοδευόμενες από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από πιστοποιητικό ορκωτών λογιστών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, αυτές δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 4.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ασκείται από δύο ορκωτούς λογιστές που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τα τηρούμενα από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ βιβλία και στοιχεία και τις διαδικασίες ελέγχων και λοιπών υποχρεώσεων. Άρθρο 24 «Ολύμπιον» Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ στεγάζεται στους χώρους του παλιού κινηματογράφου «Ολύμπιον». Το «Ολύμπιον» όταν δεν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Φεστιβάλ, μπορεί να χρησιμοποιείται και για την εμπορική εκμετάλλευσή του ως κινηματογράφου απευθείας ή μέσω αναδόχου. Άρθρο 25 Όργανα Διοίκησης Όργανα Διοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι: (α) το Διοικητικό Συμβούλιο και (β) ο Γενικός Διευθυντής. Άρθρο 26 1.Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου και πάντως όχι πέραν των έξι μηνών. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: 1)Πέντε μέλη που επιλέγονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού από τα οποία τουλάχιστον τρία είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου και τα υπόλοιπα μπορούν να προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο των Τεχνών και των Γραμμάτων και των Επιστημών ή να διαθέτουν αξιόλογη πείρα στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων, 2)ένα μέλος που εκπροσωπεί τον Δήμο Θεσσαλονίκης και υποδεικνύεται από αυτόν και 3)ένα μέλος που εκπροσωπεί την ΕΡΤ Α.Ε. και υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω φορείς αρνούνται ή παραλείπουν μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού να υποδείξουν πρόσωπα για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού διορίζει στην προβλεπόμενη θέση πρόσωπο της επιλογής του. 3.Με την απόφαση διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, οι οποίοι προέρχονται από τα απευθείας οριζόμενα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 4.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. 5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση. 6.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού συμπληρώνεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μέλος εκπέσει ή παραιτηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητά του πριν από τη λήξη της θητείας του. 7.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, ο οποίος και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματά της μόνος ή με τη σύμπραξη μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζει εισηγητή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα των αρμοδιοτήτων του. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 8.Αν ο Πρόεδρος ελλείπει, είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Πρόεδρος ελλείπει, η αναπλήρωσή του από τον Αντιπρόεδρο δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των τριών μηνών. 9.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, καθώς και για κάθε άλλο θέμα, με εξαίρεση αυτά για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο Γενικός Διευθυντής. Και ιδίως: 1)Χαράσσει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την πολιτιστική πολιτική και στρατηγική του ΦΕΣΤΙΒΑΛ μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού και των οικονομικών δυνατοτήτων του. 2)Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και τον υποβάλλει προς οριστική έγκριση στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών. 3)Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τους κανονισμούς διεξαγωγής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. 4)Αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγίες, συνάπτει δάνεια και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στο πλαίσιο των σκοπών του. 5)Ασκεί πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για όλο το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 6)Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. 7)Διενεργεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων του Γενικού Διευθυντή. 10.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Η αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του από άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ψήφος του Προέδρου. Τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνει στα μέλη πρόσκληση στην οποία αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν ομόφωνης απόφασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση και θέμα το οποίο δεν είχε αρχικά συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που υπογράφονται από τους παρόντες στη συνεδρίαση. 11.Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των τριών μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Άρθρο 27 1.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, διορίζεται ο Γενικός Διευθυντής με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Γενικός Διευθυντής προτείνεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου, πάντως όχι πέραν των έξι μηνών. 2.Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, καθώς και κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. 3.Ο Γενικός Διευθυντής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο: 1)Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και διευθύνει το έργο τους. 2)Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του εσωτερικού κανονισμού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 3)Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος. 4)Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό. 5)Εκπροσωπεί το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δικαστικά και εξώδικα. 6)Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 7)Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 8)Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τους κανονισμούς διεξαγωγής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. 9)Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 10)Μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού και των συνεργατών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ορίζει τη νομική μορφή της απασχόλησής τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού του. 11)Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 12)Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και κάθε Διεύθυνσής του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού. 4.Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τους Διευθυντές του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάσει σε αυτούς ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση. Άρθρο 28 1.Στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες Διευθύνσεις: 1)Φεστιβάλ. 2)Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Τhessalοniki Film Cοmmissiοn). 3)Μουσείου Κινηματογράφου. 4)Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ λειτουργεί επίσης αυτοτελής Νομική Υπηρεσία. 2.Με τον εσωτερικό κανονισμό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι δυνατόν να προβλεφθεί η δημιουργία και άλλων Διευθύνσεων. Άρθρο 29 1.Αντικείμενο της Διεύθυνσης Φεστιβάλ είναι: 1)Η διοργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη με κινηματογραφικά έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών. 2)Η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη με κινηματογραφικά έργα τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) Ελλήνων και ξένων δημιουργών. 3)Η διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, μη διαγωνιστικού χαρακτήρα, στη Θεσσαλονίκη με ελληνικά κινηματογραφικά έργα μικρού ή μεγάλου μήκους. 4)Η οργάνωση παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. 2.Ο Διευθυντής Φεστιβάλ έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1)Προΐσταται της Διεύθυνσής του, εποπτεύει και συντονίζει την οργάνωση και λειτουργία της. 2)Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, τον οικονομικό προγραμματισμό της Διεύθυνσης, τον οποίο υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 3)Επιλέγει τα κινηματογραφικά έργα που συμμετέχουν στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και καθορίζει την ημέρα και τη σειρά προβολής τους. 4)Καταρτίζει τους κανονισμούς διεξαγωγής των τριών Φεστιβάλ, τους οποίους στη συνέχεια υποβάλλει προς έγκριση στον Γενικό Διευθυντή. 5)Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων των Φεστιβάλ. 6)Προσκαλεί σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, συντελεστές κινηματογραφικών έργων και γενικότερα πρόσωπα που έχουν σχέση με τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 7)Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο Γενικός Διευθυντής. Άρθρο 30 1.Η Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών: 1)Προβάλλει τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα στο εξωτερικό ως τόπο κατάλληλο για την πραγματοποίηση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών παραγωγών. 2)Ενισχύει διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές πάσης φύσεως, τα γυρίσματα των οποίων πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα και μεσολαβεί για την παροχή ενημέρωσης, υπηρεσιών και διευκολύνσεων. 3)Προωθεί τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Διεύθυνσης σε αλλοδαπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. 4)Συνεργάζεται με ημεδαπούς δημόσιους φορείς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την πραγματοποίηση των σκοπών της. 2.Ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών καταρτίζει τα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που εποπτεύει και υλοποιεί η Διεύθυνσή του. Τα εν λόγω προγράμματα υποβάλλονται στον Γενικό Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ο οποίος, αφού τα εγκρίνει, τα προωθεί προς οριστική έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 3.Δικαιούχοι της ενίσχυσης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης είναι Έλληνες ή αλλοδαποί παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Άρθρο 31 1.Σκοπός του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι η συγκέντρωση, διάσωση, μουσειολογική και μουσειογραφική προβολή, μελέτη και τεκμηρίωση κάθε είδους υλικού σχετικού με την κινηματογραφική τέχνη. 2.Για την εκπλήρωση του σκοπού του Μουσείου, η Διεύθυνση μπορεί να διοργανώνει ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους φορείς. 3.Ο Διευθυντής του Μουσείου έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1)Προΐσταται του Μουσείου, εποπτεύει και συντονίζει την οργάνωση και λειτουργία του. 2)Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, τον οικονομικό προγραμματισμό του Μουσείου, σύμφωνα με τους σκοπούς του, τον οποίο υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 3)Εισηγείται το πρόγραμμα δράσης του Μουσείου, το οποίο υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 4)Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων του Μουσείου. 5)Εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ σχετικά με αγορές που γίνονται για τον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου, για ανταλλαγές ή παραχωρήσεις των συλλεκτικής αξίας αντικειμένων του και για δανεισμό ή πωλήσεις αντικειμένων των συλλογών του. 6)Εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ για κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση του σκοπού του Μουσείου. 7)Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο Γενικός Διευθυντής. Άρθρο 32 1.Η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1)Υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με οικονομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν το ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 2)Εκτελεί τις πληρωμές του ΦΕΣΤΙΒΑΛ προς τους οφειλέτες του, καθώς και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και των συνεργατών του. 3)Επιμελείται της είσπραξης των απαιτήσεων των επιχορηγήσεων και εν γένει των εσόδων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και διενεργεί τους εκάστοτε αναγκαίους διαγωνισμούς προμηθειών. 4)Μεριμνά για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και των στελεχών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, την παρακολούθηση της μισθολογικής τους εξέλιξης, την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου. 5)Αναλαμβάνει την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη γραμματειακή υποστήριξη του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 6)Μεριμνά για τη φύλαξη, συντήρηση και καθαριότητα των χώρων, καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 7)Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό των εσόδων-εξόδων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, καθώς και τον ισολογισμό κάθε χρήσης. 8)Καταρτίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ειδικών συνεργατών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 2.Ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης, με σημαντική εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων, κατά προτίμηση στο χώρο του κινηματογράφου. Άρθρο 33 1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές του ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών, καθώς και για τους συγγενείς αυτών, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού. Άκυρη είναι και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και νομικών προσώπων, των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον Γενικό Διευθυντή ή τους Διευθυντές. Ο έλεγχος αυτός απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης και ιδίως από: (α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και (β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, τις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. Ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: (α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή (β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. 2.Η ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 3.Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα. Δεν επιτρέπεται η εκλογή, ο διορισμός και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 4.Η θέση του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 5.Οι Διευθυντές του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο του ελληνικού ή του παγκόσμιου κινηματογράφου, ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικουακουστικών Παραγωγών και ο Διευθυντής του Μουσείου διαθέτουν σπουδές ή επαγγελματική εμπειρία συναφείς με το αντικείμενο των οικείων Διευθύνσεων και ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης έχει τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 32. Οι Διευθυντές του ΦΕΣΤΙΒΑΛ επιλέγονται ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΤΟΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Άρθρο 34 1.Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε με τον ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46 Α΄), τηρεί κινηματογραφικό αρχείο με σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντήρηση κινηματογραφικών έργων, καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειμένων που αναφέρονται στην τέχνη και την ιστορία του κινηματογράφου. 2.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή και χρήση των κινηματογραφικών έργων, καθώς και του λοιπού υλικού του κινηματογραφικού αρχείου, εφόσον: (α) υπάρχει έγγραφη συναίνεση του νόμιμου δικαιούχου των δικαιωμάτων του έργου και (β) δεν υπάρχει κίνδυνος για την κανονική διαφύλαξη και τη συντήρηση του υλικού. 3.Ο παραγωγός κινηματογραφικών έργων και κάθε άλλος κάτοχος πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, υποχρεούται να παραδώσει στο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο ένα αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή ή σε φιλμ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αυτού. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο του κινηματογραφικού έργου, στερείται του δικαιώματος ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Δεύτερου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου. Η παράδοση του αντιτύπου του κινηματογραφικού έργου δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση των ηθικών και περιουσιακών δικαιωμάτων των δικαιούχων του έργου. 4.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές της κατάθεσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΒΔΟΜΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 35 Εκπροσώπηση της Ελλάδας στις διαδικασίεςτου βραβείου Οscar Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής του κινηματογραφικού έργου που προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για συμμετοχή στις διαδικασίες του βραβείου Οscar. Άρθρο 36 1.Δεν απαιτείται η λήψη άδειας για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών ή άλλων γυρισμάτων σε εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη ειδικών αδειών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι οποίες χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρχαιολογικές, δημοτικές ή άλλες αρμόδιες αρχές. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισμού και Τουρισμού ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για το γύρισμα κινηματογραφικών ή/και οπτικοακουστικών έργων σε παραμεθόριες περιοχές, εφόσον εξαιρετικοί λόγοι προστασίας των διεθνών σχέσεων της χώρας επιβάλλουν ειδικές παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. 3.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα στους παραγωγούς κινηματογραφικών ή/και οπτικοακουστικών έργων να χρησιμοποιούν σχηματισμούς των ενόπλων δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας. 4.Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο παραγωγός υποχρεούται να επιτρέψει την προβολή του έργου στις αντίστοιχες μονάδες των ενόπλων δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας. Άρθρο 37 1.Πριν από την προβολή κάθε κινηματογραφικού έργου σε κινηματογραφική αίθουσα, υποβάλλεται από τον παραγωγό ή τον διανομέα αίτηση στη Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΔΙ.Κ.Ο.Μ.), προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του για παρακολούθηση από ανηλίκους σε κινηματογραφικές αίθουσες. Η ΔΙ.Κ.Ο.Μ. εκδίδει πράξη κατάταξης του κινηματογραφικού έργου σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 2, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση των επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων. Για τη χορήγηση της πράξης αυτής καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. 2.Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού λειτουργούν επιτροπές αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων, τα μέλη των οποίων ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. Αντικείμενο των επιτροπών είναι η κατάταξη των έργων που έχουν υποβληθεί στη ΔΙ.Κ.Ο.Μ. σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 1)κατάλληλη για όλους, 2)κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 12 ετών, 3)κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 ετών, 4)ακατάλληλη για ανηλίκους. 3.Απαγορεύεται η παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών σε ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από την κατάταξη της ταινίας ηλικία.Όποιος επιτρέπει σε ανηλίκους να εισέλθουν σε αίθουσα ή υπαίθριο χώρο στους οποίους προβάλλεται ταινία ακατάλληλη για την ηλικία τους τιμωρείται με χρηματική ποινή από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Η τέλεση από αμέλεια της πράξης αυτής τιμωρείται με χρηματική ποινή από 500 έως 5.000 ευρώ. 4.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ορίζεται ο αριθμός των επιτροπών, η σύνθεσή τους, η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος λειτουργίας τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών. 5.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1η Αυγούστου 2011. Μέχρι τότε εξακολουθεί η λειτουργία των υφιστάμενων επιτροπών ελέγχου κινηματογραφικών έργων. Άρθρο 38 Γνωμοδοτική Επιτροπή Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης Συστήνεται η Γνωμοδοτική Επιτροπή Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης, που προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127 Α΄), αποτελούμενη από πέντε πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους ειδικευμένα σε θέματα κινηματογραφίας - τηλεόρασης. Χρέη εισηγητή χωρίς ψήφο ασκεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης της ίδιας Διεύθυνσης. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με διετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας της με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της οικείας Διεύθυνσης. Άρθρο 39 Διπλωματικές εξετάσεις παλαιών σπουδαστώνΣχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης Οι εγγραφέντες, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, στις προβλεπόμενες από το άρθρο 3 του ν. 1158/ 1981 (ΦΕΚ 127 Α΄) Σχολές Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 αλλά δεν συμμετείχαν στις διπλωματικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι και το έτος 2004 ή συμμετείχαν και δεν κρίθηκαν επιτυχόντες, έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος σε ειδικές διπλωματικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν δύο φορές και εντός προθεσμίας οκτώ μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, με σκοπό να λάβουν οριστικό τίτλο σπουδών. Οι ανωτέρω διπλωματικές εξετάσεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ.Φ07/08/10006/28.2.1975 Υπουργική Απόφαση «περί διπλωματικών εξετάσεων» και το άρθρο 38 του παρόντος νόμου. Άρθρο 39Α Η σχέση των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις παραγωγής είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από το χαρακτηρισμό αυτόν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 40 1.Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μεριμνά για την προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας και την ενίσχυση των πνευματικών δημιουργών με τη βράβευση έργων ελληνικής λογοτεχνίας, μεταφράσεων έργων ξένης λογοτεχνίας στην ελληνική γλώσσα και έργων ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα, απόδοσης έργων από την αρχαία ελληνική στη νέα ελληνική γλώσσα, καθώς και με τη βράβευση συγγραφέων ή μεταφραστών για το σύνολο του έργου τους. 2.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού απονέμονται τα ακόλουθα ετήσια βραβεία: 1)Λογοτεχνίας: 1) Βραβείο Μυθιστορήματος. 2) Βραβείο Διηγήματος - Νουβέλας. 3) Βραβείο Ποίησης. 2)Λογοτεχνικής Μετάφρασης: 1) Βραβείο Απόδοσης έργου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στα νέα ελληνικά. 2) Βραβείο Μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα. 3) Βραβείο Μετάφρασης έργου ξένης λογοτεχνίας σε ελληνική γλώσσα. 3)Δοκιμίου - Μαρτυρίας: 1) Βραβείο Δοκιμίου - Κριτικής. 2) Βραβείο Μαρτυρίας - Βιογραφίας - Χρονικού - Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας. 4)Παιδικού Βιβλίου: 1) Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου. 2) Βραβείο Εφηβικού - Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου. 3) Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου. 4) Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά. 3.Τα ανωτέρω βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο σε συγγραφείς που τα βιβλία τους έχουν εκδοθεί κατά το προηγούμενο έτος (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου) και έχουν κατατεθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου του χρόνου κατά τον οποίο πραγματοποιείται η κρίση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Η αρμόδια επιτροπή, μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου, μπορεί να λαμβάνει υπόψη και έργο που δεν έχει κατατεθεί ως ανωτέρω, εφόσον προκύπτει με βεβαιότητα η χρονολογία έκδοσής του. Τα βραβεία απονέμονται ανεξάρτητα από προηγούμενη βράβευση του συγγραφέα των βιβλίων. 4.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, απονέμεται κάθε χρόνο Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων σε δημιουργούς με σημαντική προσφορά στα γράμματα για το σύνολο του έργου τους, ανεξάρτητα από προηγούμενη βράβευσή τους. 5.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, απονέμεται κάθε χρόνο Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα σε λογοτέχνη που διακρίθηκε για την πρώτη του παρουσία στα γράμματα κατά το προηγούμενο έτος και το βιβλίο του έχει κατατεθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η κρίση. Η αρμόδια επιτροπή, μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου, μπορεί να λαμβάνει υπόψη και έργο που δεν έχει κατατεθεί ως ανωτέρω, εφόσον προκύπτει με βεβαιότητα η χρονολογία έκδοσής του. Κατά το χρόνο της κατάθεσης ή, σε περίπτωση μη κατάθεσης, της πρώτης έκδοσης, ο συγγραφέας θα πρέπει να μην έχει συμπληρώσει την ηλικία των τριάντα πέντε ετών. 6.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού απονέμεται κάθε χρόνο Ειδικό Βραβείο, σε λογοτέχνη του οποίου το βιβλίο προάγει σημαντικά το διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα. Το παραπάνω βραβείο απονέμεται σε συγγραφείς που τα βιβλία τους έχουν εκδοθεί κατά το προηγούμενο έτος (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου) και έχουν κατατεθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου του χρόνου κατά τον οποίο πραγματοποιείται η κρίση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Η αρμόδια επιτροπή, μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου, μπορεί να λαμβάνει υπόψη και έργο που δεν έχει κατατεθεί ως ανωτέρω, εφόσον προκύπτει με βεβαιότητα η χρονολογία έκδοσής του. 7.Αν για κάποια κατηγορία βραβείων δεν υπάρχει βιβλίο ή δημιουργός που, κατά την κρίση της επιτροπής, να μπορεί να προταθεί για βράβευση, το βραβείο της κατηγορίας αυτής μπορεί να μην απονέμεται. Τα βραβεία μπορούν να απονέμονται και σε πνευματικούς δημιουργούς που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα. 8.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται τα χρηματικά έπαθλα των βραβείων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των αντιτύπων των βραβευμένων βιβλίων ή των βιβλίων που συμπεριελήφθησαν στις βραχείες λίστες, τα οποία αγοράζονται και διανέμονται σε τμήματα νεοελληνικών σπουδών σχολών του εξωτερικού και του εσωτερικού ή και σε άλλες βιβλιοθήκες, καθώς και σε καταστήματα κράτησης και καταστήματα κράτησης ανηλίκων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το ύψος του ποσού που χορηγείται στον βραβευμένο συγγραφέα για τη μετάφραση του βραβευμένου έργου του σε ξένες γλώσσες. 9.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτούνται, με διετή θητεία, επιτροπές για την επιλογή των προς βράβευση έργων που αποτελούνται από αναγνωρισμένου κύρους συγγραφείς, κριτικούς λογοτεχνίας και ειδικούς επιστήμονες. Προς το σκοπό αυτόν ο Υπουργός ζητεί από τα Α.Ε.Ι. και τις πιο αντιπροσωπευτικές ενώσεις λογοτεχνών και κριτικών της λογοτεχνίας ενδεικτικούς καταλόγους κατάλληλων προσώπων. 10.Για τα ετήσια Βραβεία Λογοτεχνίας και το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων, το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα, το Ειδικό Θεματικό Βραβείο, καθώς και για τα Βραβεία Δοκιμίου - Μαρτυρίας συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή που αποτελείται από τρεις κριτικούς, τρία μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου και τρεις συγγραφείς. Η επιτροπή αυτή επιλέγει επίσης και τα έργα που προτείνονται για το Ευρωπαϊκό Λογοτεχνικό Βραβείο (Εurοpean Literary Ρrize) που απονέμεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11.Για τα Βραβεία Παιδικού Βιβλίου συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή που αποτελείται από δύο κριτικούς, ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης, δύο συγγραφείς και δύο εικονογράφους. 12.Για τα Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης, συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή, που αποτελείται από ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. γνωστικού αντικειμένου σχετικού με την ελληνική ιστορία, κοινωνία ή πολιτική, ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. γνωστικού αντικειμένου σχετικού με τη μετάφραση, ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. γνωστικού αντικειμένου σχετικού με τη φιλολογία, δύο κριτικούς, δύο νεοελληνιστές και δύο μεταφραστές. Από την επιτροπή αυτή επιλέγονται και τα έργα που προτείνονται για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μετάφρασης (Εurοpean Τranslatiοn Ρrize) που απονέμεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 13.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της κάθε επιτροπής ορίζονται με την πράξη συγκρότησής της. 14.Στις επιτροπές μετέχει με γνώμη αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Γραμμάτων. 15.Οι εργασίες κάθε επιτροπής αρχίζουν το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαΐου κάθε έτους. Κάθε επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας του από τον Αντιπρόεδρό της, βρίσκεται δε σε απαρτία, όταν ο αριθμός των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου είναι τουλάχιστον έξι. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία ύστερα από φανερή και αιτιολογημένη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 16.Οι επιτροπές διατυπώνουν τις αποφάσεις τους σε ιδιαίτερα Πρακτικά. Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους δίνονται στη δημοσιότητα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού οι βραχείες λίστες στις οποίες κατέληξαν οι επιτροπές, καθώς και αιτιολογημένη έκθεση, στην οποία εξετάζονται οι τάσεις της λογοτεχνικής παραγωγής, αποτιμάται η στάθμη των λογοτεχνικών έργων της υπό κρίση περιόδου και στην οποία αναφέρεται η αιτιολογημένη γνώμη κάθε Επιτροπής συνολικά και κάθε μέλους της ξεχωριστά. Η ανακοίνωση των βραβείων γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου κάθε έτους. Με την ανακοίνωση των βραβείων δίνεται στη δημοσιότητα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού αιτιολογημένη έκθεση, στην οποία αναφέρεται το σκεπτικό της βράβευσης, καθώς και η άποψη της μειοψηφίας, αν υπάρχει. Η απονομή των βραβείων γίνεται μέσα στο μήνα Δεκέμβριο του έτους ανακοίνωσης των βραβείων. 17.Σε όλα τα μέλη των παραπάνω επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), καθώς και έξοδα μετάβασης, παραμονής και επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 18.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού είναι δυνατόν να απονέμονται κάθε χρόνο διακρίσεις σε λογοτεχνικά περιοδικά τα οποία συμβάλλουν στην προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των αντιτύπων των βραβευμένων περιοδικών που αγοράζονται και διανέμονται σε τμήματα νεοελληνικών σπουδών σχολών του εξωτερικού και του εσωτερικού ή και σε άλλες βιβλιοθήκες, καθώς και σε καταστήματα κράτησης και καταστήματα κράτησης ανηλίκων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. 19.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού είναι δυνατόν να απονέμονται κάθε χρόνο διακρίσεις σε εκδότες και βιβλιοπώλες για την προσφορά τους στην προώθηση και διάδοση του βιβλίου και στη δημιουργία νέων αναγνωστών. Άρθρο 41 1.Για την ενίσχυση και προαγωγή του ελληνικού θεατρικού έργου, της νέας δημιουργίας και της θεατρικής τέχνης, πραγματοποιείται διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου. 2.Ο διαγωνισμός των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους. 3.Με την ανωτέρω απόφαση προκηρύσσονται τρία Κρατικά Βραβεία: 1)Κρατικό Βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου 2)Κρατικό Βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου για παιδιά 3)Κρατικό Βραβείο για νέους θεατρικούς συγγραφείς. 4.Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, ο καθορισμός των χρηματικών επάθλων των Βραβείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. 5.Τα υποβαλλόμενα στο διαγωνισμό έργα πρέπει να μην έχουν εκδοθεί, παρουσιαστεί στο θέατρο, την τηλεόραση και να μην έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο. 6.Έργο το οποίο έχει κριθεί από επιτροπή του παρόντος διαγωνισμού ή άλλη επιτροπή θεατρικού βραβείου του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν μπορεί να υποβληθεί προς κρίση. 7.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτούνται, με τετραετή θητεία, πενταμελείς επιτροπές για την επιλογή των προς βράβευση έργων ανά κατηγορία που αποτελούνται από: 1)έναν συγγραφέα 2)έναν σκηνοθέτη 3)έναν κριτικό θεάτρου 4)έναν ηθοποιό 5)ένα πρόσωπο από τον ευρύτερο χώρο των Γραμμάτων ή των Τεχνών. 8.Με την πράξη ορισμού των μελών της επιτροπής ορίζεται και ο Πρόεδρός της. 9.Στην επιτροπή μετέχει με γνώμη αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης. 10.Η απονομή των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου γίνεται στο πλαίσιο της τελετής απονομής των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων. 11.Τα βραβευμένα έργα διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στους Καλλιτεχνικούς Διευθυντές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος προς διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής τους στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό των εν λόγω Θεάτρων. Ιδιωτικοί θίασοι οι οποίοι εντάσσουν στο ρεπερτόριό τους έργα τα οποία έχουν τιμηθεί με Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου μπορεί να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για το ανέβασμα των εν λόγω έργων. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο 42 1.Για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) ή το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ετήσιο πρόγραμμα έργων, καθώς και σε περίπτωση που υπάρχει επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη εκτέλεσης αρχαιολογικής έρευνας ή εργασίας, που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο εγκεκριμένο πρόγραμμα του Κ.Α.Σ. ή Κ.Σ.Ν.Μ., μπορεί να απασχολούνται άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ μήνες. 2.Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου, σε κάθε νομό που εκτελούνται οι αρχαιολογικές έρευνες ή εργασίες της παραγράφου 1 του παρόντος, καταρτίζεται πίνακας ανειδίκευτου προσωπικού από τον προϊστάμενο της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων, ο οποίος έχει ισχύ δύο ετών και στον οποίο εντάσσονται οι υποψήφιοι, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 αλλά με πρώτο κριτήριο αυτό της εντοπιότητας. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ελέγχει τη νομιμότητα και εξετάζει τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται. Οι προσλήψεις διενεργούνται βάσει των εν λόγω πινάκων από τον προϊστάμενο της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων, μέχρι τη σταδιακή απορρόφηση των περιλαμβανομένων στους πίνακες, εντός της διάρκειας ισχύος τους και μέχρι την περαίωση της αρχαιολογικής έρευνας ή εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μήνες. 3.Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η πρόσληψη του ανειδίκευτου προσωπικού από τους ανωτέρω προβλεπόμενους πίνακες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 περίπτωση ιε΄ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, με δυνατότητα εφάπαξ ανανέωσης της σύμβασης για ίδιο χρόνο. 4.Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 99/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2Οι προσλήψεις του ανωτέρω ωρομισθίου προσωπικού γίνονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κεντρικής, Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας κατόπιν ανακοίνωσης που αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης. » Άρθρο 43 1.Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία αποκαλύπτονται στο πλαίσιο εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής Μεγάλων Έργων, καταρτίζεται Γενικό Πρότυπο Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού. 2.Αντικείμενο του Μνημονίου αυτού αποτελεί η περιγραφή των προϋποθέσεων, των συνθηκών και του τρόπου για: 1)Τη διεξαγωγή των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών κατά τη φάση χωροθέτησης και κατασκευής Μεγάλων Δημόσιων Έργων, καθώς και της προστασίας των αρχαιολογικών ευρημάτων από την άποψη της φύλαξης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξής τους δυνάμει των διατάξεων του ν. 3028/2002. 2)Τη διαχείριση και προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων και την ανάδειξη μνημείων που βρίσκονται στους χώρους κατασκευής εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης των βασικών και συνοδών έργων, δυνάμει των διατάξεων του ως άνω νόμου. 3)Την προστασία μνημείων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής δυνάμει των διατάξεων του ως άνω νόμου. 3.Για κάθε Μεγάλο Συγχρηματοδοτούμενο Δημόσιο Έργο συντάσσεται και υπογράφεται από τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού ειδικό Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας σύμφωνα με το ως άνω ισχύον Γενικό Πρότυπο. Στο ειδικό Μνημόνιο είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και πρόσθετοι όροι οι οποίοι αφορούν στο οικείο Έργο, εφόσον οι όροι αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς τις κείμενες διατάξεις ή τους όρους του Γενικού Προτύπου. 4.Το περιεχόμενο του ειδικού Μνημονίου, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, καθίσταται δεσμευτικό για τα μέρη μετά την υπογραφή του. Άρθρο 44 Κατά την αρχική φάση των τεχνικών μελετών, κατά την οποία εξετάζεται η χωροθέτηση της ζώνης κατάληψης του Έργου, με αίτημα του Κυρίου του Έργου προς το «Γραφείο Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων» συντάσσεται Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.), εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 45 Τα ακίνητα υπ’ αριθμ.: 1.Α1,2, Β1,5, Γ1,2,3, Δ1,2,3,4 ,7,8,9, Ε1, Ζ1,2, Η1,2,3,4, Θ1,2,3,5, Ι2,3,4, 6,7, Κ1,6, Λ1,2,3, Μ1, Ν1, Ξ2, Α1 2.Ο1,2,3, Π1,2,3, Ρ1,2, Ο1 3.Σ1,2,3, Τ1,2,3,Σ1 4.Υ1,4, Φ1,2,3,4, Υ1 τα οποία απεικονίζονται σε αποσπάσμα χάρτη που επισυνάπτεται ως παράρτημα στον παρόντα νόμο, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, βρίσκονται στην Αθήνα στην περιοχή της Πλάκας, επί των οδών Αδριανού, Άρεως, Κλάδου και Βρυσακίου (ΦΕΚ απαλλοτριώσεων: Κλάδου 4 ΦΕΚ 164 Δ΄/9.11.1965 Κλάδου 2 και Άρεως 14 ΦΕΚ 59 Δ΄/9.4.1965 Κρεββατά 10 ΦΕΚ 45 Δ΄/20.3.1965 Άρεως 12 ΦΕΚ 58 Δ΄/8.3.1972 Άρεως 10 ΦΕΚ 325 Δ΄/21.9.1977 Αδριανού 52 ΦΕΚ 141 Δ΄/5.3.1986 Κρεββατά 14 ΦΕΚ 1038 Δ΄/11.9.1996 Κρεββατά 12 ΦΕΚ 67 Δ΄/8.5.1958 Αδριανού 46 ΦΕΚ 33 Δ΄/4.3.1966 Κλάδου 5 ΦΕΚ 8 Δ΄/19.1.1971 Κλάδου 9 ΦΕΚ 720 Δ΄/17.12.1980 Βρυσακίου 3 ΦΕΚ 324 Α΄/ 28.11.1955 Βρυσακίου 11 ΦΕΚ 1132 Δ΄/ 19.9.1966 Άρεως 7 ΦΕΚ 115 Δ΄/ 28.5.1971) και έχουν παραχωρηθεί στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και με αριθμούς πρωτοκόλλου: ΥΠΠΟ/Φ05Α-168/16.11.1980 για τις ιδιοκτησίες επί των οδών Άρεως 10-12 και Κρεββατά 10, ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ./Φ125/32429/1076/15.7.1993 για τις ιδιοκτησίες επί των οδών Κλάδου και Άρεως 14 -14α και Κλάδου 5, ΥΠΠΟ/Φ05Α-168/1570/31.1.1989 για τις ιδιοκτησίες επί των οδών Κλάδου 4, Κλάδου 9, Κρεββατά 12, Βρυσακίου 11 (και ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ./Φ272/3571/123/3.4.2001) και Αδριανού 52, ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ./Φ69/72744/920/3.10.2005 επί της οδού Κρεββατά 14, καθώς και το υπ’ αριθμ. Θ”5, Θ’2, Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Θ’5, Θ”5 ακίνητο, γνωστό ως «Οικία Δραγούμη», μετά την περιέλευσή του στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού: 1)χαρακτηρίζονται ως χώρος εγκατάστασης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και σχετικών παρεμφερών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 2)ως όροι δόμησης καθορίζονται αυτοί που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα της 29.4.1987 (ΦΕΚ 468 Δ΄) «Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων περιοχής «Πλάκα» της πόλης της Αθήνας» και συγκεκριμένα: Αρτιότητα: Π = 10.00μ. – Εμβ. 200μ2- Παρέκκλιση προ 9.6.73 Π= 4.00μ.-Εμβ. 56.25μ2 Κάλυψη: 70% Συντελεστής Δόμησης: 1.4 Ύψη: 7.00 μ. (δύο όροφοι) + 30% κλίση στέγης με τις εξής επισημάνσεις: Ι. Τα υφιστάμενα κτήρια που υπερκαλύπτουν το επιτρεπόμενο ύψος και αναπτύσσονται σε περισσότερες από δύο στάθμες αποκαθίστανται ως έχουν. ΙΙ. Λόγω ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, το έργο απαλλάσσεται από την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης. Άρθρο 46 1.Στο άρθρο 49 του ν. 2121/1993 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: «6Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών δικαιωμάτων που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μπορούν να συστήσουν ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων με σκοπό την είσπραξη της εύλογης και ενιαίας αμοιβής που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού αναθέτουν κατά αποκλειστικότητα στον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης την εξουσία να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί το ύψος της αμοιβής, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια και να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες. Ο ενιαίος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του είναι ο μόνος αρμόδιος να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί το ύψος της αμοιβής, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια και να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και του ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της εύλογης αμοιβής και οι όροι πληρωμής καθορίζονται από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οριστικά περί της αμοιβής αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ενιαίου εισπρακτικού οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας στον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη συλλογική διαχείριση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 54 έως 58 του ν. 2121/1993. 7Εκκρεμείς δίκες κατά την ίδρυση του ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συνεχίζονται από τους αρχικούς διαδίκους έως την αμετάκλητη περάτωσή τους. » 2.Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «ύστερα από αίτηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. » 3.Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 2121/1993 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής: «Εφόσον οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που λειτουργεί με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ασκεί το δικαίωμα της εύλογης και ενιαίας αμοιβής του άρθρου 49 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, τεκμαίρεται ότι εκπροσωπεί όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, και όλα ανεξαιρέτως τα έργα τους. Εάν στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, υφίστανται περισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης για κάθε κατηγορία δικαιούχων, το τεκμήριο ισχύει, εφόσον τα δικαιώματα ασκούνται από κοινού από όλους τους αρμόδιους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. » 4.Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 2121/ 1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης του άρθρου 49 παρ. 1 του παρόντος νόμου. » 5.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 του ν. 2121/1993 οι λέξεις «αστυνομική άδεια» αντικαθίστανται με τις λέξεις «άδεια του Δήμου». 6.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 65Α του ν. 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Το ίδιο ισχύει και για την αναπαραγωγή και διανομή υλικών φορέων ήχου εντός καταστημάτων. » 7.Στην παράγραφο 4 του άρθρου 65Α του ν. 2121/ 1993 μετά τη λέξη «Αστυνομικές» προστίθεται η λέξη «Λιμενικές». 8.Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 η λέξη «ήτοι» αντικαθίσταται από τη λέξη «όπως». 9.Στο τέλος του άρθρου 69 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: «6Ο Κανονισμός Ανάθεσης Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών προς τον Ο.Π.Ι. καταρτίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ι.. » 10.Στο άρθρο 3 του π.δ. 311/1994, το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου (γ) της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους. » 11.Στο τέλος του άρθρου 3 του π.δ. 311/1994 προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής: «10Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. » 12.Στο τέλος του άρθρου 5 του π.δ. 311/1994 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: «3Οι αποδοχές του Διευθυντή του Ο.Π.Ι. ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. » 13.Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του π.δ. 311/1994 το στοιχείο (ζ) αντικαθίσταται ως εξής: «Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Προσωπικού με ειδικότητα Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας. Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις για το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων. » 14.Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: «9Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μπορεί να κωδικοποιείται διοικητικά στο σύνολό της η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, να αλλάζει η σειρά και η αρίθμηση των διατάξεων και να συνενώνονται ομοειδείς διατάξεις και γενικά να επέρχεται κάθε τροποποίηση αναγκαία για τη διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας αυτής. » 15.Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 3α του άρθρου 1 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄) τροποποιείται ως εξής: «Ως βιβλίο θεωρείται, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, και το CD-RΟΜ, το DVD RΟΜ, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειμένου (αρχείου) που αναπαράγει ακριβώς το περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-bοοk). » Άρθρο 47 1.Στο άρθρο 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄) προστίθενται νέες παράγραφοι 11 και 12 ως ακολούθως: «11Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων χορηγούνται άδειες πρακτόρευσης των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ιδίως δε κριτήρια δημογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, και γεωγραφικά, ώστε να αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, όροι προσωρινής και οριστικής αφαίρεσης των εν λόγω αδειών, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα, καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική με τα παραπάνω λεπτομέρεια που αφορά στη συμβατική σχέση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της. 12Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους στοιχήματος ή τυχερού παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια, στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται ελευθέρως με πράκτορες. Στη σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα: Το αντικείμενο και οι θεμελιώδεις αρχές της σύμβασης, η ακριβής φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Οι ρήτρες αποκλειστικότητας και απαγόρευσης ανταγωνισμού εκ μέρους του πράκτορα. Η σχέση του πράκτορα με το κοινό (διαγωνιζόμενους) και ο τρόπος απόδοσης των εισπράξεων στην ΟΠΑΠ Α.Ε.. Οι προϋποθέσεις μεταφοράς, μεταβίβασης ή μετατροπής της επιχείρησης του πράκτορα. Η παροχή ασφάλειας / εγγύησης εκ μέρους του πράκτορα. Οι προϋποθέσεις καταγγελίας της σύμβασης, κατάπτωσης της εγγύησης του πράκτορα και επιβολής σε βάρος του ποινικών ρητρών ή άλλων κυρώσεων, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα λύσης της σύμβασης. Η υποχρέωση του πράκτορα για τήρηση εχεμύθειας. Η υποχρέωση του πράκτορα για επιμέλεια, τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, εντατική εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση. Το δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. να καταρτίζει κανονισμούς και να εκδίδει εγκυκλίους, οι οποίοι ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του πρακτορείου, να διενεργεί ελέγχους στα στοιχεία της επιχείρησης πρακτορείας, καθώς επίσης και να ελέγχει την τήρηση των ασφαλιστικών και λοιπών εργοδοτικών υποχρεώσεων του πράκτορα και τη συμμόρφωσή του με τους κανονισμούς και τις εγκυκλίους της ΟΠΑΠ Α.Ε.. 10Οι βασικοί κανόνες, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα. 11Η υποχρέωση του πράκτορα να διαθέτει επαρκή και αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των νόμιμων και συμβατικών του υποχρεώσεων. 12Δηλώσεις και βεβαιώσεις του πράκτορα ότι, μεταξύ άλλων: (i) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα και οι ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά την κείμενη νομοθεσία, (ii) σέβεται τις διατάξεις που απαγορεύουν τον παράνομο ή ανταγωνιστικό στοιχηματισμό, (iii) δεν εκκρεμούν σε βάρος του αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές σε δικαστήριο ή διοικητικό όργανο, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά και κατά τρόπο αρνητικό τις εργασίες ή την οικονομική κατάσταση και τη δυνατότητά του να εκπληρώσει εις το ακέραιο τις συμβατικές του υποχρεώσεις, (iν) δεν έχει υποβληθεί σε βάρος του αίτηση για την υπαγωγή του σε διαδικασία πτώχευσης ή σε διαδικασία εφαρμοζόμενη σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχες με εκείνης της πτώχευσης, ή για τη θέση του υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία, ούτε έχει υποβληθεί δήλωση ότι αναστέλλει τις πληρωμές του, ούτε έχει καταρτίσει εξώδικο συμβιβασμό με τους δανειστές του, ούτε έχει διακόψει ή απειλήσει τη διακοπή των εργασιών του, ούτε έχει καταστεί οπωσδήποτε ανίκανος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή έχει σφραγιστεί η περιουσία του, (ν) διαθέτει τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει τέτοιες υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, (νi) η λειτουργία του πρακτορείου αποτελεί την κύρια απασχόληση του πράκτορα και δεν έχει την ιδιότητα του συνταξιούχου ή εργαζομένου με σχέση εξηρτημένης εργασίας και (νii) (σε περίπτωση νομικού προσώπου) η εταιρεία έχει συσταθεί προσηκόντως και λειτουργεί νόμιμα στη χώρα στην οποία έχει συσταθεί και σύμφωνα με τη νομοθεσία της και η σχετική σύμβαση βρίσκεται εντός του εταιρικού σκοπού. » 2.Η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 24 στοιχείο γ΄ του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄) και όλες οι αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής καταργούνται. Οι συμβάσεις μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων που υπεγράφησαν επί τη βάσει των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και οι άδειες πρακτόρευσης των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., που εκδόθηκαν επί τη βάσει των ίδιων αποφάσεων έως το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται νόμιμες και ισχυρές.» Άρθρο 48 1.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος μπορεί να ιδρύονται γραφεία του Επιμελητηρίου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και στελέχωσης των γραφείων αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 2.Η περίπτωση ε΄της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, ισχύει και προκειμένου περί του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Όπου στη διάταξη αυτή αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, νοείται ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού. 3.Η παρ. 2 του άρθρου 3ζ του ν. 2081/1992 που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) ισχύει και προκειμένου περί του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Άρθρο 49 1.Μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτεί με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ.. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, τη διοίκηση του Κέντρου ασκεί το κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο, τις δε αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή ο Πρόεδρος αυτού. 2.Μέσα σε τέσσερις μήνες από το διορισμό του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. υποβάλλει στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Κ.Κ.. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η θέση σε ισχύ του νέου εσωτερικού κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας και οι αποφάσεις των κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργάνων του Ε.Κ.Κ., εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος. 3.Το απασχολούμενο προσωπικό του Ε.Κ.Κ. εντάσσεται σε προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας θέσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. 4.Μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτεί με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, τη διοίκηση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ασκεί το κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο, τις δε αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή ο Διευθυντής αυτού. 5.Μέσα σε τέσσερις μήνες από το διορισμό του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ οφείλει να υποβάλει στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η θέση σε ισχύ του νέου εσωτερικού κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας και οι αποφάσεις των κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργάνων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος. 6.Το απασχολούμενο προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ εντάσσεται σε προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας θέσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. 7.Η θητεία των εν ενεργεία μελών των επιτροπών των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων και των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου λήγει αυτοδικαίως μετά την ολοκλήρωση του έργου τους για τα βραβεία του έτους 2010. 8.Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2011. 9.Η καταβολή της ενίσχυσης του ειδικού φόρου για τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2009, για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από την επιτροπή βεβαίωσης κόστους, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30ή Απριλίου 2011. Άρθρο 50 1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 1)Τα άρθρα 1, 2, 4 έως 6, 8 έως 29 και 34 έως 39 του ν. 1597/1986. 2)Το άρθρο 4 του ν. 2557/1997, εκτός από την παράγραφο 6. 3)Το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 2328/1995, εκτός από την τελευταία περίοδο. 4)Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 10 του ν. 2328/ 1995. 5)Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 1866/ 1989. 6)Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 8 του ν.δ. 1108/1942. 7)Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2557/1997. 8)Τα άρθρα 31 έως 36 του ν. 1158/1981. 9)Η παράγραφος 19 του άρθρου 8 του ν. 2557/1997. 10)Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν. 1158/1981. 11)Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 1158/1981, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. 2.Το άρθρο 7 του ν. 1597/1986 καταργείται την 1.10.2011. Άρθρο 51 1. 1)Η θητεία των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των περιφερειών που ιδρύθηκαν με το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων λήγει την 31.12.2010, με εξαίρεση τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημόσιων Έργων, Ελέγχου Κατασκευής Έργων και Ελέγχου Συντήρησης Έργων και των υποκείμενων οργανικών τους μονάδων των περιφερειών, των οποίων η θητεία λήγει την 30.6.2011. 2)Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο Περιφερειάρχης ορίζουν προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων υπαλλήλους που ασκούσαν αντίστοιχα καθήκοντα την 31.12.2010. Κριτήριο για τον ορισμό αποτελεί ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων αυτών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των οικείων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας. Όσοι εκ των ανωτέρω ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων και δεν τους ανατεθούν αντίστοιχα καθήκοντα, στους μεν προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων Διευθύνσεων στους δε προϊσταμένους Διευθύνσεων καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων. Η άσκηση των καθηκόντων της παρούσας δεν μπορεί να υπερβεί την 31.12.2011. 3)Τα υπηρεσιακά συμβούλια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ολοκληρώνουν τις επιλογές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων με τη διαδικασία και τα κριτήρια του ν. 3839/2010 ( ΦΕΚ 51 Α΄) το αργότερο μέχρι 31.12. 2011. 4)Η διαδικασία και τα κριτήρια του ν. 3839/2010 εφαρμόζονται και για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των δήμων. 2. 1)Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του προσωπικού των Δήμων παρατείνεται η λειτουργία των υφισταμένων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων. » 2)Μέχρι τη συγκρότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. η επιλογή του Ελεγκτή Νομιμότητας γίνεται από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και τέσσερις συμβούλους του ΑΣΕΠ οριζόμενους από αυτόν. 3. 1)Οι αρμοδιότητες υπ’ αριθμ. 10, 22 και 24 της παρ. 3Β, οι υπ’ αριθμ. 5 και 7 της παρ. 5 και υπ’ αριθμ. 37 της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 ασκούνται από 1.7.2011. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία εξακολουθούν να ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων περιφερειών. 2)Η υπ’ αριθμ. 40 αρμοδιότητα της παραγράφου ΙΙ, ΣΤ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) απαλείφεται. 4.Δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού εξακολουθούν να λειτουργούν με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς που τις διέπει μέχρι 30.6.2011. 5.Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 142 του ν. 3852/2010 μετά τη λέξη «Αιγαίου» προστίθεται η φράση « Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας». 6.Στο άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση 6.4 στοιχείο δ΄του ν. 3852/2010 η λέξη «Λευκασίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «Κλείτορος». 7. 1)Για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες εδρεύουν στον Πειραιά είναι δυνατή, κατόπιν αιτήσεως, η μετάταξη ή η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το κράτος. Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή εποπτεύοντος οργάνου, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Με την ίδια απόφαση καταργούνται οι οργανικές θέσεις τις οποίες κατείχαν οι υπάλληλοι που μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από τη δημοσιοποίηση σχετικής προκήρυξης, στην οποία καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής. 2)Μέχρι τη στελέχωση των υπηρεσιών της παραγράφου 1, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ορίζονται οι αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες, όπως προβλέπονται στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της, προς άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Άρθρο 52 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-12-23 Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/219
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Για την ηλεκτρονική διακυβέρνησηκαι λοιπές διατάξεις. 2011/3979 2011
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις. 2012/4049 2012
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. 2014/4276 2014
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. 2014/4315 2014
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις. 2016/4373 2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις 2016/4441 2016
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2017/4481 2017
Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παρ[...]" 2017/4487 2017
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014
Τροποποίηση του Π.δ. 64/2009 «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης – Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 85). 2016/22 2016
Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης. 2016/48 2016