ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3911

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-02-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία 2007/59/ΕΚ (ΕΕ L 315/51 της 3.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας.
Άρθρο 2
1.  
  Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στους μηχανοδηγούς που οδηγούν μηχανές έλξης και συρμούς στο σιδηροδρομικό σύστημα της Ελλάδας, για λογαριασμό σιδηροδρομικής επιχείρησης, για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ασφαλείας ή διαχειριστή υποδομής, για τον οποίο απαιτείται έγκριση ασφαλείας
2.  
  Η ελληνική νομοθεσία που αφορά το λοιπό προσωπικό των εμπορευματικών συρμών δεν εμποδίζει εμπορευματικούς συρμούς να διασχίζουν τα σύνορα ή να παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικών μεταφορών στην Ελλάδα
3.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου οι μηχανοδηγοί που οδηγούν αποκλειστικώς:
 1. το μετρό, τα τραμ και άλλα ελαφρά σιδηροδρομικά συστήματα.
 2. Μηχανοδηγοί αυτών των μέσων σταθερής τροχιάς, που οδηγούν μηχανές έλξης και συρμούς στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος?.
 3. σε δίκτυα τα οποία είναι λειτουργικώς χωριστά από τα υπόλοιπα σιδηροδρομικά συστήματα και προορίζονται μόνο για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή προαστιακών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων?
 4. σε σιδηροδρομική υποδομή που ανήκει σε ιδιώτες και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κύριο της υποδομής για τις δικές του μεταφορές φορτίου?
 5. σε τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών επί των οποίων, προσωρινά απαγορεύεται η κανονική κυκλοφορία, για λόγους συντήρησης, ανακαίνισης ή αναβάθμισης του σιδηροδρομικού συστήματος
Άρθρο 3 "("
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως: α) «Αρχή»: η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπεται στο άρθρο 3 περ. β΄ του π.δ. 160/2007 (ΦΕΚ 201 Α΄)? β) «μηχανοδηγός»: το άτομο που είναι ικανό και εξουσιοδοτημένο να οδηγεί συρμούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι μηχανές έλξης, οι μηχανές ελιγμών, οι συρμοί εργασιών, τα σιδηροδρομικά οχήματα συντήρησης ή οι συρμοί σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων με τρόπο αυτόνομο, υπεύθυνο και ασφαλή? γ) «λοιπά μέλη του προσωπικού που εκτελούν καθήκοντα κρίσιμα για την ασφάλεια»: το προσωπικό επί της αμαξοστοιχίας, εκτός των μηχανοδηγών, το οποίο συμβάλλει στη διασφάλιση της ασφάλειας του συρμού, των επιβατών και των μεταφερόμενων αγαθών? δ) «σιδηροδρομικό σύστημα»: το σύστημα που απαρτίζεται από σιδηροδρομικές υποδομές και περιλαμβάνει γραμμές και σταθερές εγκαταστάσεις του συστήματος σιδηροτροχιών συν το τροχαίο υλικό κάθε κατηγορίας και προελεύσεως που κυκλοφορεί επί της υποδομής αυτής, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του π.δ. 159/2007 (ΦΕΚ 200 Α΄)? ε) «διαχειριστής υποδομής»: όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. 6 του π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ 60 Α΄)? στ) «σιδηροδρομική επιχείρηση»: κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2περ. 15 του π.δ. 41/2005? ζ) «τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας» ή «ΤΠΔ»: οι προδιαγραφές οι οποίες αφορούν κάθε υποσύστημα ή μέρος υποσυστήματος έτσι ώστε να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις και να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών σιδηροδρομικών συστημάτων, τόσο υψηλής ταχύτητας όσο και συμβατικών, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. κα΄του π.δ. 159/2007 (ΦΕΚ 200 Α΄)? η) «Οργανισμός»: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων που συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004? θ) «πιστοποιητικό ασφαλείας»: το πιστοποιητικό που χορηγείται σε σιδηροδρομική επιχείρηση από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 160/ 2007? ι) «πιστοποιητικό»: το εναρμονισμένο συμπληρωματικό πιστοποιητικό το οποίο περιέχει ένδειξη της υποδομής επί της οποίας ο κάτοχος είναι εξουσιοδοτημένος να οδηγεί και το τροχαίο υλικό το οποίο είναι εξουσιοδοτημένος να οδηγεί? ια) «έγκριση ασφαλείας»: η έγκριση που χορηγείται σε διαχειριστή υποδομής από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 160/2007? ιβ) «εκπαιδευτικό κέντρο»: πρόσωπο ή οργανισμός που είναι αναγνωρισμένος από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και παρέχει εκπαίδευση κατά το άρθρο 23? ιγ) «Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.»: το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης που προβλέπεται στο άρθρο 22 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως μετονομάστηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄) και την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄)? ιδ) «Ε.Ο.Π.Π.»: ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων που συστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3879/2010.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 4
1.  
  Κάθε μηχανοδηγός οφείλει να διαθέτει την ικανότητα και τα προσόντα που απαιτούνται για την οδήγηση συρμών και να έχει τα εξής έγγραφα:
 1. άδεια, η οποία αποδεικνύει ότι ο μηχανοδηγός πληροί τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις όσον αφορά τις ιατρικές απαιτήσεις, τη βασική εκπαίδευση και τα γενικά επαγγελματικά προσόντα.
 2. Στην άδεια αναγράφονται τα στοιχεία του μηχανοδηγού, η αρχή έκδοσης και η διάρκεια ισχύος της.
 3. Η άδεια πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010 της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2009 «σχετικά με τα κοινοτικά υποδείγματα αδειών μηχανοδηγού, συμπληρωματικών πιστοποιητικών, επικυρωμένων αντιγράφων συμπληρωματικών πιστοποιητικών και εντύπων αίτησης για άδειες μηχανοδηγού, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΕΕ L 13/1 της 19.1.2010)?.
 4. ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά, στα οποία αναγράφονται οι υποδομές επί των οποίων επιτρέπεται στον κάτοχο του πιστοποιητικού να οδηγεί και το τροχαίο υλικό που επιτρέπεται να οδηγεί.
 5. Κάθε πιστοποιητικό πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010.
2.  
  Δεν απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού για συγκεκριμένο μέρος της υποδομής στις κατωτέρω εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ένας άλλος μηχανοδηγός, που διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό για τη συγκεκριμένη υποδομή, βρίσκεται δίπλα στον μηχανοδηγό κατά την οδήγηση:
 1. όταν, λόγω διατάραξης της σιδηροδρομικής υπηρεσίας, απαιτείται εκτροπή των οδηγούμενων συρμών ή συντήρηση των γραμμών, την οποία έχει ορίσει ο διαχειριστής υποδομής?
 2. για εξαιρετικές και έκτακτες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν συρμούς ιστορικής αξίας?
 3. για εξαιρετικές και έκτακτες υπηρεσίες εμπορευμάτων, εφόσον έχει δοθεί σχετική άδεια από τον διαχειριστή υποδομής?
 4. για την παράδοση ή επίδειξη νέου συρμού ή μηχανής έλξης?
 5. για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και εξέτασης μηχανοδηγών.
 6. Η χρήση της δυνατότητας αυτής αποφασίζεται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση και δεν μπορεί να επιβάλλεται ούτε από τον οικείο διαχειριστή υποδομής ούτε από την Αρχή.
 7. Όταν, σύμφωνα με τα παραπάνω, χρησιμοποιείται πρόσθετος μηχανοδηγός, ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνεται εκ των προτέρων.
3.  
  Το πιστοποιητικό επιτρέπει την οδήγηση για μια ή περισσότερες από τις κάτωθι κατηγορίες:
 1. κατηγορία Α:
 2. μηχανές ελιγμών, συρμοί εργασιών, σιδηροδρομικά οχήματα συντήρησης και όλες οι άλλες μηχανές έλξης εφόσον χρησιμοποιούνται για ελιγμούς?
 3. κατηγορία Β:
 4. μεταφορά επιβατών ή/και εμπορευμάτων.
 5. Το πιστοποιητικό μπορεί να περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, οι οποίες αφορούν όλους τους κωδικούς σύμφωνα με το τμήμα 1.3 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010.
Άρθρο 5
1.  
  Ανατίθεται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η εκτύπωση των αδειών των μηχανοδηγών. Οι άδειες εκδίδονται σύμφωνα με το κοινοτικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010.
2.  
  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής υποδομής, που εκδίδουν πιστοποιητικά, λαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή της πλαστογράφησης των πιστοποιητικών που εκδίδουν, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο τμήμα 3 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010.
3.  
  Η Αρχή, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής υποδομής, λαμβάνουν μέτρα για τη μη παραποίηση των μητρώων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 και συνεργάζονται με την αρμόδια Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών για το σκοπό αυτόν
Άρθρο 6
1.  
  Η άδεια ανήκει στον κάτοχο και εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα από την Αρχή
2.  
  Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή τον διαχειριστή υποδομής που απασχολεί αμέσως ή εμμέσως το μηχανοδηγό. Το πιστοποιητικό εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα και ανήκει στην εκδότρια σιδηροδρομική επιχείρηση ή τον εκδότη διαχειριστή υποδομής. Οι μηχανοδηγοί δικαιούνται να λαμβάνουν επικυρωμένο αντίγραφο αυτού σύμφωνα με το κοινοτικό υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010, καθώς και αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου που αποδεικνύει την εκπαίδευσή τους, τα προσόντα τους και την εμπειρία τους.
Άρθρο 7
1.  
  Η άδεια ισχύει σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άδεια που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει στην Ελλάδα, εφόσον ο κάτοχός της έχει ηλικία τουλάχιστον 20 ετών.
2.  
  Το πιστοποιητικό ισχύει μόνον για τις υποδομές και το τροχαίο υλικό που αναγράφει
Άρθρο 8 "("
1.  
  Τα έγγραφα πιστοποίησης μηχανοδηγών τρίτης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας οι οποίοι εργάζονται αποκλειστικά σε διασυνοριακά τμήματα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ελλάδας αναγνωρίζονται, μόνον εφόσον υφίστανται διμερείς συμφωνίες της Ελλάδας με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Η Αρχή συμμετέχει στη διαμόρφωση του κειμένου των συμφωνιών εισηγούμενη προϋποθέσεις αναγνώρισης των εγγράφων πιστοποίησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Άρθρο 9 "("
1.  
  Για να αποκτήσει άδεια, ο υποψήφιος οφείλει να πληροί τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11. Για να αποκτήσει πιστοποιητικό και για να διατηρήσει σε ισχύ το πιστοποιητικό αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει άδεια και να πληροί τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13. Τμήμα ΙΆδεια.
Άρθρο 10 "("
1.  
  Προϋπόθεση χορήγησης άδειας από την Αρχή είναι η συμπλήρωση του 22ου έτους
Άρθρο 11
1.  
  Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμης
2.  
  Ο υποψήφιος αποδεικνύει τη σωματική του ικανότητα με πρόσφατη επιτυχή ιατρική εξέταση που διενεργείται από ιατρό αναγνωρισμένο από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 20. Η εξέταση αφορά τα κριτήρια που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3 και 2.1 του άρθρου 31.
3.  
  Ο υποψήφιος αποδεικνύει την επαγγελματική ψυχολογική του ικανότητα με πρόσφατη επιτυχή εξέταση που διενεργείται από ψυχολόγο ή ιατρό αναγνωρισμένο από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 20. Η εξέταση αφορά τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι σημείο 2.2 του άρθρου 31.
4.  
  Ο υποψήφιος αποδεικνύει τα γενικά επαγγελματικά προσόντα του με εξέταση η οποία καλύπτει τα γενικά θέματα που σημειώνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 31, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας, καθορίζονται τα έντυπα που βεβαιώνουν την πλήρωση των όρων των παραγράφων 2 και 3, ο χρόνος ισχύος των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, οι ειδικότητες των ιατρών που απαιτούνται, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των ιατρών από την Αρχή και καταχώρισής τους στο μητρώο που τηρείται από την Αρχή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, η αποζημίωση των αναγνωρισμένων ιατρών και τυχόν αναπροσαρμογή αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης των αναφερομένων στο Παράρτημα Ι σημείο 3 του άρθρου 31, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συναρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα έντυπα που βεβαιώνουν την πλήρωση των όρων των παραγράφων 2 και 3, ο χρόνος ισχύος των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, οι ειδικότητες των ιατρών που απαιτούνται, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των ιατρών από την Αρχή και καταχώρισής τους στο μητρώο που τηρείται από την Αρχή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, το παράβολο υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη του κόστους των ιατρικών εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης των αναφερομένων στο Παράρτημα Ι σημείο 3 του άρθρου 31, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τμήμα ΙΙΠιστοποιητικό.
Άρθρο 12 "("
1.  
  Ο διαχειριστής υποδομής ελέγχει ότι πληρούται το κριτήριο των γλωσσικών γνώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα V του άρθρου 31. Αν ο υποψήφιος είναι ομογενής ή αλλογενής, ο διαχειριστής υποδομής οφείλει επιπλέον να του ζητά να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2413/1996 και του π.δ. 363/1998, πριν αρχίσει η εκπαίδευσή του.
Άρθρο 13
1.  
  Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξετασθεί με επιτυχία στις επαγγελματικές του γνώσεις και στην επάρκειά του αναφορικά με το τροχαίο υλικό για το οποίο ζητείται πιστοποιητικό. Η εξέταση περιλαμβάνει τα γενικά θέματα που σημειώνονται στο Παράρτημα ΙV του άρθρου 31, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25.
2.  
  Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξεταστεί με επιτυχία στις επαγγελματικές του γνώσεις και στην επάρκειά του αναφορικά με τις υποδομές για τις οποίες ζητείται πιστοποιητικό. Η εξέταση αφορά τα γενικά θέματα που σημειώνονται στο Παράρτημα V του άρθρου 31, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25. Ανάλογα με την περίπτωση, η εξέταση αφορά επίσης τις γλωσσικές γνώσεις σύμφωνα με το Παράρτημα V σημείο 8 του άρθρου 31 και το άρθρο 12.
3.  
  Ο υποψήφιος εκπαιδεύεται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή τον διαχειριστή υποδομής όσον αφορά το οικείο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 160/2007.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Άρθρο 14
1.  
  Η Αρχή δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα της τη διαδικασία απόκτησης αδείας
2.  
  Η αίτηση για τη χορήγηση αδείας με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στην Αρχή από τον υποψήφιο μηχανοδηγό ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξ ονόματός του. Το έντυπο της αίτησης έχει τη μορφή του κοινοτικού υποδείγματος του Παραρτήματος ΙV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010.
3.  
  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην Αρχή αφορούν στη χορήγηση νέας αδείας, στην προσαρμογή των στοιχείων της αδείας στα πρόσφατα δεδομένα, στην ανανέωση ή στη χορήγηση αντιγράφου
4.  
  Η Αρχή εκδίδει την άδεια το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο ένα μήνα μετά την παραλαβή όλων των προβλεπόμενων εγγράφων
5.  
  Η άδεια έχει δεκαετή ισχύ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16
6.  
  Η άδεια χορηγείται σε ένα μόνο πρωτότυπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή της αδείας, εκτός αν ζητηθεί αντίγραφο από την Αρχή.
7.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα θέματα που αφορούν στην προμήθεια των εντύπων των αδειών, τη διαδικασία εκτύπωσής τους κατά το άρθρο 5, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι άδειες χορηγούνται με την καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την ίδια απόφαση και υπολογίζεται κατά τρόπο που να καλύπτει το συνολικό κόστος χορήγησής τους.
Άρθρο 15
1.  
  Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση και διαχειριστής υποδομής καθορίζει τις οικείες διαδικασίες χορήγησης ή προσαρμογής στα πρόσφατα δεδομένα των πιστοποιητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως μέρος του οικείου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 160/2007. Κάθε μεταβολή υποβάλλεται από τους ανωτέρω στην Αρχή και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 αντίστοιχα του π.δ. 160/2007.
2.  
  Το οικείο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας κάθε σιδηροδρομικής επιχείρησης και διαχειριστή υποδομής υποχρεωτικά περιλαμβάνει διαδικασία προσφυγής που επιτρέπει στους μηχανοδηγούς να ζητούν με αίτηση από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή τον διαχειριστή υποδομής, κατά περίπτωση, την αναθεώρηση απόφασης σχετικά με την έκδοση, την προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα, την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποιητικού. Η διαδικασία αυτή εγκρίνεται από την Αρχή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.
3.  
  Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση της παραγράφου 2, ο αιτών μπορεί να υποβάλει αναφορά στην Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόρριψης. Εάν η Αρχή διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι αναθεώρησης της απόφασης επί της αίτησης, αναπέμπει την υπόθεση στη σιδηροδρομική επιχείρηση ή τον διαχειριστή υποδομής, κατά περίπτωση, για να επανεξετάσει την αίτηση.
4.  
  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής προσαρμόζουν το πιστοποιητικό στα πρόσφατα δεδομένα, χωρίς καθυστέρηση, όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει λάβει πρόσθετες άδειες όσον αφορά το τροχαίο υλικό ή την υποδομή
Άρθρο 16
1.  
  Προκειμένου να παραμείνει έγκυρη η άδεια, ο κάτοχός της υποχρεούται να υποβάλλεται σε περιοδικές εξετάσεις ή/και δοκιμασίες προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 τηρώντας την κατώτατη συχνότητα που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι σημείο 3.1 του άρθρου 31. Οι ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται από ιατρούς αναγνωρισμένους από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 20. Όσον αφορά στις γενικές επαγγελματικές γνώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 8. Ο κάτοχος της αδείας υποβάλλει στην Αρχή τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11. Όταν ανανεώνει την άδεια, η Αρχή ελέγχει στο μητρώο του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο α΄, αν ο μηχανοδηγός πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
2.  
  Προκειμένου να διατηρεί το πιστοποιητικό την ισχύ του, ο κάτοχος υποβάλλεται σε περιοδικές εξετάσεις ή/και δοκιμασίες από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή τον διαχειριστή υποδομής που αφορούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 12 και 13. Η συχνότητα των εν λόγω εξετάσεων/δοκιμασιών καθορίζεται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή τον διαχειριστή υποδομής που απασχολεί αμέσως ή εμμέσως τον μηχανοδηγό, σύμφωνα με το οικείο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 160/2007 τηρώντας τις κατώτατες συχνότητες που καθορίζονται με το Παράρτημα VΙ του άρθρου 31. Για καθέναν από τους ελέγχους που προβλέπονται παραπάνω, η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής που εκδίδει το πιστοποιητικό βεβαιώνει, με μνεία επί του πιστοποιητικού και στο μητρώο του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο α΄, ότι ο μηχανοδηγός πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
3.  
  Σε περίπτωση μη προσέλευσης του μηχανοδηγού σε περιοδικό έλεγχο ή σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος από τις προβλεπόμενες εξετάσεις ή δοκιμασίες, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18
Άρθρο 17 "("
1.  
  Όταν μηχανοδηγός παύσει να εργάζεται σε σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστή υποδομής, ενημερώνει εγγράφως χωρίς καθυστέρηση την Αρχή. Η άδεια διατηρεί την ισχύ της εφόσον τηρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16. Το πιστοποιητικό καθίσταται άκυρο όταν ο κάτοχος παύει να εργάζεται ως μηχανοδηγός. Ωστόσο, ο κάτοχος λαμβάνει επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού και όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν την κατάρτισή του, τα επαγγελματικά του προσόντα, την εμπειρία του και την επαγγελματική του επάρκεια. Το έντυπο του αντιγράφου του πιστοποιητικού έχει τη μορφή του κοινοτικού υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010. Όταν εκδίδει πιστοποιητικό σε μηχανοδηγό, η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα έγγραφα.
Άρθρο 18
1.  
  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής εξασφαλίζουν και ελέγχουν ότι οι άδειες και τα πιστοποιητικά των μηχανοδηγών, που απασχολούν αμέσως ή εμμέσως, είναι έγκυρα. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής καθιερώνουν σύστημα παρακολούθησης των μηχανοδηγών τους το οποίο αποτελεί μέρος του οικείου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 160/2007. Με το σύστημα αυτό ελέγχεται η επάρκεια της εκπαίδευσης και πιστοποίησης της εκπαίδευσης αυτής, καθώς και ο προγραμματισμός της συχνότητας των ιατρικών εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 31 Παράρτημα Ι. Εάν από την παραπάνω διαδικασία διαπιστωθεί από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή τον διαχειριστή υποδομής, η μη επαγγελματική επάρκεια του μηχανοδηγού ή ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση η συνέχιση της ισχύος της άδειας ή του πιστοποιητικού του, τότε ενημερώνουν την Αρχή και λαμβάνουν αμέσως τα απαιτούμενα μέτρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικώς, η υποβολή σε ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 16 και η αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού.
2.  
  Εάν μηχανοδηγός κρίνει ότι η κατάσταση της υγείας του επηρεάζει την ικανότητά του για την εκτέλεση της εργασίας του, ενημερώνει αμέσως τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή τον διαχειριστή υποδομής, κατά περίπτωση. Μόλις η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής αντίστοιχα αντιληφθεί ή ενημερωθεί από τον ενδιαφερόμενο μηχανοδηγό ή από τον ιατρό εργασίας ή από ιατρό που έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή τον διαχειριστή υποδομής ή υπάρξει εισαγωγή του μηχανοδηγού σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο με ασθένεια που δικαιολογεί ότι η κατάσταση της υγείας του μηχανοδηγού έχει υποβαθμισθεί τόσο ώστε να θέτει σε αμφισβήτηση την ικανότητά του να εκτελέσει την εργασία του, λαμβάνει αμέσως τα απαιτούμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής του για εξέταση η οποία περιγράφεται στο Παράρτημα Ι σημείο 3.1 του άρθρου 31 και εφόσον απαιτείται, της αφαίρεσης του πιστοποιητικού, καθώς και της ενημέρωσης του μητρώου του άρθρου 22 παράγραφος 2. Περαιτέρω, η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής μεριμνά ώστε στη διάρκεια της υπηρεσίας τους οι μηχανοδηγοί να μην είναι ποτέ υπό την επήρεια οποιασδήποτε ουσίας που είναι πιθανόν να επηρεάσει τη συγκέντρωση, την προσοχή ή τη συμπεριφορά τους με έκτακτους δειγματοληπτικούς ελέγχους που οργανώνονται από τον ιατρό εργασίας ή από ιατρό που έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή τον διαχειριστή της υποδομής κατά τακτά χρονικά διαστήματα πέραν των προβλεπόμενων.
3.  
  Η Αρχή ενημερώνεται από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή τον διαχειριστή υποδομής χωρίς καθυστέρηση όταν η ανικανότητα προς εργασία για οποιονδήποτε λόγο υπερβαίνει το τρίμηνο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Άρθρο 19
1.  
  Η Αρχή εκτελεί με διαφάνεια και αμεροληψία τα εξής καθήκοντα:
 1. έκδοση και ανανέωση αδειών και χορήγηση αντιγράφων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 6 και 14?
 2. διασφάλιση της διενέργειας των περιοδικών εξετάσεων ή/και δοκιμασιών που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16?
 3. αναστολή και ανάκληση αδειών και ειδοποίηση της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του διαχειριστή υποδομής που τις εξέδωσε για τις αιτιολογημένες αιτήσεις αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29?
 4. αναγνώριση ιατρών ή ψυχολόγων, όπως προβλέπουν τα άρθρα 11 και 16?
 5. δημοσίευση και προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα του μητρώου αναγνωρισμένων προσώπων και οργανισμών, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20?
 6. τήρηση και προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα μητρώου αδειών όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 και του άρθρου 22 παράγραφος 1?
 7. παρακολούθηση της διαδικασίας πιστοποίησης των μηχανοδηγών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26?
 8. διεξαγωγή επιθεωρήσεων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29?
 9. καθορισμός κριτηρίων για τους εξεταστές, όπως προβλέπει το άρθρο 25 παράγραφος 5.
 10. Η Αρχή ανταποκρίνεται ταχέως στις αιτήσεις πληροφοριών και ζητεί χωρίς καθυστέρηση τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες κατά την προετοιμασία των αδειών.
2.  
  Η Αρχή απαγορεύεται να μεταβιβάζει σε τρίτους τα καθήκοντα που περιγράφονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ζ΄ και θ΄ της παραγράφου 1
3.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να μεταβιβάζονται ή να ανατίθενται σε τρίτους κατά διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, χωρίς να προκαλείται σύγκρουση συμφερόντων, τα καθήκοντα που περιγράφονται στις περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄ και η΄ της παραγράφου 1. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα αμοιβών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
4.  
  Όταν μεταβιβάζονται ή ανατίθενται καθήκοντα, οι εντολοδόχοι ή οι συμβασιούχοι πρέπει να τηρούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, τις υποχρεώσεις που ο παρών νόμος προβλέπει για την Αρχή
5.  
  Η Αρχή καθορίζει με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζει σύστημα ελέγχου του τρόπου εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών που έχουν μεταβιβαστεί ή ανατεθεί και εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι όροι των παραγράφων 2 και 4
Άρθρο 20
1.  
  Η αναγνώριση προσώπων ή οργανισμών που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο βασίζεται σε κριτήρια ανεξαρτησίας, επάρκειας και αμεροληψίας. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών κέντρων ως αναγνώριση νοείται η χορήγηση αδείας από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., που δίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παραγράφου 12 του άρθρου 23. Το κριτήριο της ανεξαρτησίας δεν εφαρμόζεται στην εκπαίδευση που προβλέπει το άρθρο 23 παράγραφοι 5 και 6.
2.  
  Η Αρχή εξασφαλίζει τη δημοσίευση και την προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα μητρώου των προσώπων και οργανισμών που έχει αναγνωρίσει, δυνάμει του παρόντος νόμου
Άρθρο 21
1.  
  Η Αρχή αιτιολογεί τις αποφάσεις της
2.  
  Οι πράξεις της Αρχής που αφορούν σε οποιαδήποτε εφαρμογή δυνάμει του παρόντος νόμου, υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Αρχής εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους
3.  
  Οι αποφάσεις της Αρχής, με τις οποίες απορρίπτονται οι ενδικοφανείς προσφυγές της παραγράφου 2, υπόκεινται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους. Την αίτηση ακύρωσης δικαιούται να ασκήσει όποιος έχει έννομο συμφέρον. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κρίνει τη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ακύρωσης και η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Αρχής επιφυλασσομένων των γενικών διατάξεων περί αναστολής.
Άρθρο 22
1.  
  Η Αρχή υποχρεούται:
 1. να τηρεί μητρώο όλων των αδειών που έχουν εκδοθεί, προσαρμοσθεί στα πρόσφατα δεδομένα, ανανεωθεί, τροποποιηθεί, λήξει, ανασταλεί, ανακληθεί ή δηλωθεί ότι έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.
 2. Το μητρώο περιλαμβάνει τα δεδομένα κάθε άδειας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 2010/17/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2009 (ΕΕ L8/13.1.2010), τα οποία μπορούν να ανευρεθούν με τη βοήθεια του εθνικού αριθμού που χορηγείται σε κάθε μηχανοδηγό.
 3. Το μητρώο προσαρμόζεται τακτικά στα πρόσφατα δεδομένα?.
 4. να παρέχει, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης, πληροφορίες για την κατάσταση των εν λόγω αδειών στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό ή σε κάθε εργοδότη μηχανοδηγών
2.  
  Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση και διαχειριστής υποδομής υποχρεούνται:
 1. να τηρούν μητρώο όλων των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί, προσαρμοσθεί στα πρόσφατα δεδομένα, τροποποιηθεί, λήξει, ανασταλεί, ανακληθεί ή δηλωθεί ότι έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ή να μεριμνούν για την τήρηση του μητρώου.
 2. Το μητρώο περιλαμβάνει τα δεδομένα για κάθε πιστοποιητικό, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της 2010/17/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2009.
 3. Το μητρώο προσαρμόζεται τακτικά στα πρόσφατα δεδομένα?.
 4. να συνεργάζονται με την Αρχή για να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να της παρέχουν πρόσβαση στα ζητούμενα δεδομένα?
 5. να παρέχουν, κατόπιν σχετικής αίτησης, πληροφορίες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών αυτών στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτό απαιτείται λόγω των διασυνοριακών τους δραστηριοτήτων
3.  
  Οι μηχανοδηγοί δύνανται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν και είναι αποθηκευμένα στο μητρώο της Αρχής ή στο μητρώο των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή του διαχειριστή υποδομής. Ύστερα από σχετική αίτηση δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφο των εν λόγω δεδομένων.
4.  
  Η Αρχή συνεργάζεται με τον Οργανισμό για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των μητρώων των παραγράφων 1 και 2
5.  
  Η Αρχή, οι διαχειριστές υποδομής και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα μητρώα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 και οι τρόποι εκμετάλλευσης των μητρώων αυτών είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 30 Α΄) που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 23
1.  
  Η εκπαίδευση των μηχανοδηγών περιλαμβάνει:
 1. ένα μέρος το οποίο αφορά την άδεια και αντικατοπτρίζει γενικές επαγγελματικές γνώσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 31 Παράρτημα ΙΙΙ και
 2. ένα μέρος το οποίο αφορά το πιστοποιητικό και αντικατοπτρίζει ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 31 Παραρτήματα ΙV και V
2.  
  Η εκπαιδευτική μέθοδος πρέπει να πληροί τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 31
3.  
  Οι αναλυτικοί στόχοι της εκπαίδευσης καθορίζονται στο άρθρο 31 Παράρτημα ΙΙΙ όσον αφορά την άδεια και στο άρθρο 31 Παραρτήματα ΙV και V όσον αφορά το πιστοποιητικό. Οι αναλυτικοί αυτοί στόχοι της εκπαίδευσης μπορούν να συμπληρώνονται:.
 1. είτε με τις σχετικές ΤΠΔ που θεσπίζονται σύμφωνα με την Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6) ή την Οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1)?.
 2. είτε με τα κριτήρια τα οποία προτείνει ο Οργανισμός βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 881/2004.
4.  
  Τα εκπαιδευτικά κέντρα οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι υποψήφιοι μηχανοδηγοί να έχουν ισότιμη και αμερόληπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση που απαιτείται για να εκπληρώσουν τους όρους απόκτησης της αδείας και του πιστοποιητικού. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και διαχειριστές υποδομής οφείλουν να παρέχουν ισότιμη και αμερόληπτη συνδρομή στα εκπαιδευτικά κέντρα όπου τούτο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
5.  
  Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τις γενικές επαγγελματικές γνώσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4, τις γλωσσικές γνώσεις όπως προβλέπει το άρθρο 12 και τις επαγγελματικές γνώσεις σχετικά με το τροχαίο υλικό, όπως προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 1, εκτελούνται από πρόσωπα ή οργανισμούς αναγνωρισμένους από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σύμφωνα με το άρθρο 20.
6.  
  Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τη γνώση της υποδομής όπως προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων της διαδρομής και των κανόνων και των διαδικασιών λειτουργίας, εκτελούνται από πρόσωπα ή οργανισμούς αναγνωρισμένους από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Οι διαχειριστές υποδομής μεριμνούν για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ως προς την οικεία υποδομή, το αργότερο εντός εξαμήνου από τον καθορισμό των κριτηρίων για την αναγνώριση σύμφωνα με την παράγραφο 12.
7.  
  Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων άδειας μηχανοδηγού. Όσον αφορά τις άδειες, το γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄) εξακολουθεί να ισχύει για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των μηχανοδηγών, οι οποίοι είναι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό εκπαίδευσής τους σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα.
8.  
  Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση και διαχειριστής υποδομής οφείλει να δημιουργήσει, ως μέρος του οικείου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, διαδικασία επιμόρφωσης για να διατηρείται η επάρκεια του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 Παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 στοιχείο ε΄ του π.δ. 160/2007.
9.  
  Η εκπαίδευση των υποψήφιων μηχανοδηγών για το μέρος που αφορά στην άδεια κατά το στοιχείο α΄ της παραγράφου 1, παρέχεται από τα εκπαιδευτικά κέντρα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα παρακάτω, με την επιφύλαξη και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου:
 1. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακά τετράμηνα και πρόσβαση σε αυτήν έχουν απόφοιτοι κατ’ ελάχιστο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμης
 2. Η ανωτέρω εκπαίδευση είναι θεωρητική μετά το πέρας της οποίας ακολουθεί, υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού κέντρου, πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στον διαχειριστή υποδομής και στη σιδηροδρομική επιχείρηση για την οποία εκπαιδεύονται.
 3. Η ανωτέρω πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευση.
 4. Η πρακτική άσκηση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τα 2/3 αυτής σε αμαξοστοιχίες που εκτελούν τακτικά δρομολόγια με υποχρεωτική παρουσία μηχανοδηγού εν ενεργεία κατ’ αρχάς και αργότερα με πιστοποιημένο εκπαιδευτή.
 5. Στην περίπτωση που κατά την εκπαίδευση χρησιμοποιηθούν προσομοιωτές ή/και εξιδεικευμένες τρισδιάστατες μαγνητοσκοπήσεις διαδρομών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, η εκπαίδευση επί τακτικών δρομολογίων δύναται να περιοριστεί στα 3/5 της πρακτικής άσκησης και να γίνεται εκ παραλλήλου με σύγχρονα συστήματα προσομοιωτών ή/και εξιδεικευμένων τρισδιάστατων μαγνητοσκοπήσεων διαδρομών.
 6. Το εκπαιδευτικό κέντρο συντάσσει οδηγό σπουδών τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
10.  
  Η εκπαίδευση των μηχανοδηγών για το μέρος που αφορά το Πιστοποιητικό κατά το στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται από τα εκπαιδευτικά κέντρα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα παρακάτω, με την επιφύλαξη και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου:
 1. Τα εκπαιδευτικά κέντρα εκπονούν τα σχετικά προγράμματα κατάρτισης.
 2. Η διδακτέα ύλη, τα προγράμματα κατάρτισης και η διάρκεια αυτών υποβάλλεται προς έγκριση στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
 3. Τα προγράμματα κατάρτισης υποχρεωτικά περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
 4. Στις περιπτώσεις όπου το αντικείμενο κατάρτισης συνδέεται με κάποιο πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. επαγγελματικό περίγραμμα, ενδείκνυται η ανάπτυξη του προγράμματος τόσο ως προς τις θεματικές ενότητες όσο και τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες με βάση το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα, καθώς και η αξιολόγηση αυτών.
 5. Η πρακτική εκπαίδευση των προγραμμάτων αυτών είναι υποχρεωτική, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών.
 6. Ειδικότερα η πρακτική εκπαίδευση του προγράμματος κατάρτισης που αφορά στην υποδομή περιλαμβάνει οδήγηση του κάθε τύπου τροχαίου υλικού, όπως αυτό αναγράφεται στο πιστοποιητικό, επί της σιδηροδρομικής υποδομής που θα εργαστεί ο μηχανοδηγός.
11.  
  Τα προγράμματα κατάρτισης που αφορούν στα Παραρτήματα ΙΙΙ, ΙV και V του άρθρου 30 είναι διακριτά μεταξύ τους
12.  
  Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται ειδικότερα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε σχετικό θέμα
12.  
  Στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι υποχρεωτικό να γίνεται εκπαίδευση από το εξειδικευμένο προσωπικό του διαχειριστή υποδομής για το γενικό κανονισμό κίνησης, τον κανονισμό σημάτων και τις διαδικασίες ασφαλείας, όπως περιγράφονται από τις εγκυκλίους του διαχειριστή υποδομής.
Άρθρο 24 "("
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορίζονται μέτρα ώστε να μην επωφεληθεί αδικαιολογήτως από την επένδυση στην οποία έχει προβεί σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδομής για την κατάρτιση οδηγού, άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση ή άλλος διαχειριστής υποδομής, εφόσον ο εν λόγω οδηγός μεταπηδά εθελουσίως στην άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση ή στον άλλο διαχειριστή υποδομής
Άρθρο 25
1.  
  Οι εξετάσεις και οι εξεταστές που προβλέπονται για τον έλεγχο των απαιτούμενων προσόντων καθορίζονται:
 1. για το μέρος που αφορά την άδεια:
 2. από την Αρχή, κατά τον καθορισμό της διαδικασίας απόκτησης αδείας κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 1?
 3. για το μέρος που αφορά το πιστοποιητικό:
 4. από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή από τον διαχειριστή υποδομής κατά τον καθορισμό της διαδικασίας απόκτησης πιστοποιητικού κατ’ άρθρο 15
2.  
  Οι εξετάσεις της παραγράφου 1 επιτηρούνται από ικανούς εξεταστές, αναγνωρισμένους από τον Ε.Ο.Π.Π. σύμφωνα με το άρθρο 20. Οι εξετάσεις οργανώνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων.
3.  
  Η αξιολόγηση των γνώσεων για την υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων για το δρομολόγιο και τους κανόνες λειτουργίας, πραγματοποιείται από πρόσωπα ή οργανισμούς αναγνωρισμένους από τον Ε.Ο.Π.Π.
4.  
  Οι εξετάσεις της παραγράφου 1 οργανώνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας ο εξεταστής να ανήκει στη σιδηροδρομική επιχείρηση ή τον διαχειριστή υποδομής που εκδίδει το πιστοποιητικό
5.  
  Η επιλογή των εξεταστών και οι εξετάσεις διενεργούνται με κριτήρια τα οποία καθορίζονται από την Αρχή μέχρι την τυχόν θέσπιση κοινοτικών κριτηρίων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 25 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ
6.  
  Στο τέλος της εκπαίδευσης, πρέπει να προβλέπονται θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Η αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης πραγματοποιείται με δοκιμασίες οδήγησης στο δίκτυο. Προσομοιωτές μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα για τον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας και των επιδόσεων του μηχανοδηγού σε ιδιαίτερα δυσχερείς καταστάσεις.
7.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 κριτήρια, βάσει των οποίων θα γίνεται η αναγνώριση των εξεταστών από τον Ε.Ο.Π.Π., τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, το ύψος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη του κόστους των εξετάσεων που οργανώνει η Αρχή, το πλαίσιο συνεργασίας της Αρχής με τον Ε.Ο.Π.Π. σχετικά με τις εξετάσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, καθώς και το είδος της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης που χορηγεί ο Ε.Ο.Π.Π. και κάθε σχετικό θέμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 26 "("
1.  
  Η Αρχή εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και την προσαρμογή των αδειών και των πιστοποιητικών στα πρόσφατα δεδομένα παρακολουθούνται συνεχώς στο πλαίσιο συστήματος ποιοτικών προτύπων που θεσπίζει προς το σκοπό αυτόν με απόφασή της η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για δραστηριότητες που καλύπτονται ήδη από συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας που εγκαθιστούν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 160/2007.
Άρθρο 27
1.  
  Η Αρχή, τουλάχιστον ανά πενταετία, αναθέτει σε ανεξάρτητους αξιολογητές την αξιολόγηση των διαδικασιών απόκτησης και αξιολόγησης των επαγγελματικών γνώσεων και της επάρκειας, καθώς και του συστήματος έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για δραστηριότητες που καλύπτονται ήδη από συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας που εγκαθιστούν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 160/2007. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ειδικευμένα άτομα που δεν συμμετέχουν προσωπικώς στις συγκεκριμένες δραστηριότητες.
2.  
  Τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων αυτών αξιολογήσεων τεκμηριώνονται δεόντως και κοινοποιούνται στην Αρχή. Η Αρχή υποχρεούται με αποφάσεις της να λάβει μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά την ανεξάρτητη αξιολόγηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 28 "("
1.  
  Μέχρις ότου να ρυθμιστούν ειδικότερα τα θέματα που αφορούν στο λοιπό προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα κρίσιμα για την ασφάλεια κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ, ισχύουν τα αναφερόμενα στο οικείο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και του διαχειριστή υποδομής που προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 9του π.δ. 160/2007.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 29
1.  
  Η Αρχή διενεργεί έλεγχο στους συρμούς που κυκλοφορούν στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή
2.  
  Εάν κατά τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου διαπιστωθεί ότι ο μηχανοδηγός:
 1. δεν κατέχει άδεια μηχανοδηγού,
 2. δεν κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό για το τροχαίο υλικό και την υποδομή που χρησιμοποιεί,
 3. δεν κατέχει τα νόμιμα έγγραφα πιστοποίησης μηχανοδηγών τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών για διασυνοριακές μεταφορές σύμφωνα με το άρθρο 8,
 4. οδηγεί χωρίς ισχύουσα άδεια ή πιστοποιητικό ή με άδεια ή πιστοποιητικό που έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί,
 5. κατέχει ή χρησιμοποιεί πλαστή ή παραποιημένη άδεια μηχανοδηγού,
 6. κατέχει ή χρησιμοποιεί πλαστό ή παραποιημένο πιστοποιητικό,
 7. έχει παραχωρήσει την οδήγηση σε πρόσωπο χωρίς άδεια ή πιστοποιητικό ή που του έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία αυτά,
 8. οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ, με συγκέντρωση στο αίμα (εκπνεόμενο αέρα):
 9. άνω των 0,20g/l (0.10 mg/l).
 10. Τα εν λόγω όρια συγκεντρώσεων μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του συναρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,.
 11. οδηγεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 2, επιβάλλεται πρόστιμο στον διαχειριστή υποδομής ή στη σιδηροδρομική επιχείρηση, κατά περίπτωση, ποσού πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και η΄ και ποσού τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για τις λοιπές περιπτώσεις, καθώς και πρόστιμο στον μηχανοδηγό ποσού πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και η΄ και τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις λοιπές περιπτώσεις.
 12. Ειδικότερα στην περίπτωση η΄ αν διαπιστωθεί ότι ο μηχανοδηγός οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ, με συγκέντρωση στο αίμα (εκπνεόμενο αέρα), άνω των 0,80g/l (0.40 mg/l), επιπρόσθετα της επιβολής προστίμου αναστέλλεται η άδεια του μηχανοδηγού για έξι (6) μήνες και σε περίπτωση υποτροπής η άδεια ανακαλείται οριστικά.
3.  
  Η επιβολή του προστίμου της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με πράξη του διενεργούντα τον έλεγχο, την οποία συντάσσει επί τόπου. Αντίγραφο της πράξης επιβολής προστίμου με πρόσκληση στον παραβάτη ή τους παραβάτες για πληρωμή του προστίμου εντός είκοσι (20) ημερών διαβιβάζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για βεβαίωση. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4.  
  Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 ο μηχανοδηγός, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις λοιπές κυρώσεις τιμωρείται και με ποινική κύρωση ως εξής:
 1. στις περιπτώσεις α΄, β΄ γ΄, δ΄, ζ΄ και θ΄ με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών,
 2. στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα,
 3. στην περίπτωση η΄ με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών εάν οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ, με συγκέντρωση στο αίμα (εκπνεόμενο αέρα) άνω των 0,20g/l (0.10 mg/l) και με φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών εάν οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ, με συγκέντρωση στο αίμα (εκπνεόμενο αέρα), άνω των 0,80g/l (0.40 mg/l), ενώ σε περίπτωση υποτροπής τα ελάχιστα όρια φυλάκισης για την παρούσα περίπτωση διπλασιάζονται.
5.  
  Η Αρχή είναι αρμόδια για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου από τους μηχανοδηγούς, τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους διαχειριστές υποδομής, τους εξεταστές και τα εκπαιδευτικά κέντρα. Εάν διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους ότι:.
 1. δεν τηρήθηκε η σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 23 υποχρέωση διαχειριστή υποδομής,
 2. δεν τηρούνται τα κριτήρια με τα οποία έγινε η αναγνώριση εκπαιδευτικού κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 23,
 3. δεν τηρείται η διάρκεια εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 23,
 4. δεν τηρούνται τα κριτήρια για τους εξεταστές σύμφωνα με το άρθρο 25,
 5. δεν τηρούνται οι περιοδικές ιατρικές εξετάσεις και δοκιμασίες σύμφωνα με το άρθρο 16,
 6. δεν έχει ενημερωθεί η Αρχή για παύση εργασίας μηχανοδηγού σύμφωνα με το άρθρο 17,
 7. δεν τηρείται η διαδικασία παρακολούθησης μηχανοδηγών σύμφωνα με το άρθρο 18,
 8. δεν τηρείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 15,
 9. δεν τηρείται μητρώο των πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 22, συντάσσεται έκθεση και δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, η Αρχή να επιβάλει στη σιδηροδρομική επιχείρηση ή στον διαχειριστή υποδομής τις παρακάτω κυρώσεις:
 10. (i) σύσταση για συμμόρφωση προς τις συγκεκριμένες διατάξεις της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής και (ii) σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για την περίπτωση στ΄, τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την περίπτωση γ΄, πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις περιπτώσεις β΄, δ΄ και ζ΄, εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για τις περιπτώσεις ε΄, η΄ και θ΄ και εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για την περίπτωση α΄.
6.  
  Η επιβολή του προστίμου της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με πράξη της Αρχής. Αντίγραφο της πράξης επιβολής προστίμου με πρόσκληση στον παραβάτη ή τους παραβάτες για πληρωμή του προστίμου εντός είκοσι (20) ημερών διαβιβάζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για βεβαίωση. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7.  
  Η Αρχή μόλις ενημερωθεί από την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων ότι μηχανοδηγός προκάλεσε ατύχημα ή συμβάν, διενεργεί ελέγχους για το μηχανοδηγό αυτόν επί του συνόλου των προϋποθέσεων του άρθρου 13
8.  
  Εάν η Αρχή διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι μηχανοδηγός δεν πληροί πλέον μία ή περισσότερες από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρών νόμος ή, κατά περίπτωση, η Οδηγία 2007/59/ΕΚ για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού και πιστοποιητικού αντίστοιχα, λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:
 1. Εφόσον πρόκειται για άδεια εκδοθείσα από την Αρχή:
 2. Η Αρχή αναστέλλει ή ανακαλεί αμέσως την άδεια με αιτιολογημένη απόφασή της.
 3. Η αναστολή ή ανάκληση αποφασίζεται ανάλογα με το μέγεθος των προβλημάτων που δημιουργούνται για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
 4. Η Αρχή αποστέλλει την απόφασή της στον ενδιαφερόμενο μηχανοδηγό και τον εργοδότη του, ενημερώνοντάς τους για το δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 21.
 5. Η Αρχή στην απόφαση αυτή αναφέρει και τη διαδικασία για την ανάκτηση της άδειας.
 6. Εφόσον πρόκειται για άδεια εκδοθείσα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
 7. Η Αρχή επικοινωνεί με αυτήν και της υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα είτε για τη διεξαγωγή περαιτέρω επιθεώρησης είτε για την αναστολή ή ανάκληση της άδειας μηχανοδηγού.
 8. Η Αρχή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις λοιπές αρμόδιες αρχές για το αίτημά της.
 9. Η Αρχή μπορεί να απαγορεύει στους μηχανοδηγούς να εργάζονται στην Ελλάδα μέχρι να της κοινοποιηθεί η απόφαση της εκδούσας αρχής.
 10. Εφόσον πρόκειται για πιστοποιητικό:
 11. Η Αρχή επικοινωνεί με την σιδηροδρομική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδομής που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό αυτό και ζητεί είτε τη διενέργεια περαιτέρω επιθεώρησης είτε την αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού.
 12. Η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό αυτό λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως ενδεικτικώς, αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού ή υποβολή του μηχανοδηγού σε ελέγχους του άρθρου 16, και ενημερώνει την Αρχή εντός τεσσάρων εβδομάδων.
 13. Η Αρχή μπορεί να απαγορεύει στους μηχανοδηγούς να εργάζονται στην Ελλάδα μέχρι να της κοινοποιηθεί η έκθεση της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή διαχειριστή υποδομής που εξέδωσε το πιστοποιητικό και ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.
9.  
  Σε κάθε περίπτωση, εάν η Αρχή κρίνει ότι συγκεκριμένος μηχανοδηγός συνιστά σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, μπορεί να ζητήσει από το διαχειριστή υποδομής να ακινητοποιήσει το συρμό, μέχρι να αντικατασταθεί ο οδηγός με μηχανοδηγό που κατέχει ισχύουσα άδεια και πιστοποιητικό ή να λάβει κάθε άλλο απαιτούμενο κατά την κρίση της Αρχής μέτρο. Το αίτημα για την ακινητοποίηση του συρμού από τον ελεγκτή απευθύνεται τηλεφωνικά προς τον υπεύθυνο του πλησιέστερου σιδηροδρομικού σταθμού και προς τους υπεύθυνους ασφάλειας του διαχειριστή υποδομής και της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Η Αρχή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις λοιπές αρμόδιες αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ για κάθε τέτοια απόφαση.
10.  
  Η Αρχή ενημερώνει το μητρώο του άρθρου 22 σε κάθε περίπτωση που μεταβάλλονται τα στοιχεία του μητρώου από τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις
11.  
  Αν η Αρχή κρίνει ότι απόφαση που έλαβε αρμόδια αρχή άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις της παραγράφου 8, δεν πληροί τα σχετικά κριτήρια, προσφεύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 29 της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ, έχοντας τη δυνατότητα διατήρησης της απαγόρευσης οδήγησης του μηχανοδηγού στην Ελλάδα μέχρι να ληφθεί η οριστική απόφαση.
12.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των προστίμων του παρόντος άρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
1.  
  Η τήρηση των μητρώων του άρθρου 22 αρχίζει από τις 29.10.2011.
2.  
 1. Το αργότερο μέχρι τις 29.10.2011, εκδίδονται πιστοποιητικά ή άδειες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο σε μηχανοδηγούς που εργάζονται σε διασυνοριακά δρομολόγια, σε ενδομεταφορές ή μεταφορές εμπορευμάτων σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή που εργάζονται σε τουλάχιστον δύο κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3.
 2. Από την ίδια ημερομηνία, όλοι οι μηχανοδηγοί που εκτελούν τα ανωτέρω καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν διαθέτουν ακόμη άδεια ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τον παρόντα νόμο πρέπει να συμμορφώνονται με τους τακτικούς ελέγχους που προβλέπει το άρθρο 16.
 3. Το αργότερο μέχρι τις 29.10.2013, όλες οι νέες άδειες και πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3.
 4. Το αργότερο μέχρι τις 29.10.2018, όλοι οι μηχανοδηγοί πρέπει να διαθέτουν άδειες και πιστοποιητικά σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
3.  
  Οι μηχανοδηγοί οι οποίοι εκτελούσαν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου 2 περιπτώσεις α΄ ή β΄, μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες βάσει των αδειών τους, χωρίς να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, το αργότερο μέχρι τις 29.10.2018, εφόσον τα στοιχεία τους έχουν εισαχθεί στο μητρώο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση μαθητευόμενων που έχουν αρχίσει εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή εγκεκριμένο κύκλο κατάρτισης πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 2 περιπτώσεις α΄ ή β΄, οι μηχανοδηγοί πιστοποιούνται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Για τους μηχανοδηγούς και τους μαθητευομένους που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, η Αρχή μπορεί να χορηγεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απαλλαγές από τις ιατρικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 31 Παράρτημα Ι. Η ισχύς της άδειας που εκδίδεται με τέτοια εξαίρεση περιορίζεται στο έδαφος της Ελλάδας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση της Αρχής καθορίζονται οι περιπτώσεις εκείνες που δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις κατά τα ανωτέρω και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
4.  
  Η Αρχή, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής διασφαλίζουν τη σταδιακή εφαρμογή τακτικών ελέγχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16, στους μηχανοδηγούς που δεν διαθέτουν άδειες και πιστοποιητικά σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Αρχής ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα της παρούσας παραγράφου.
5.  
  Προκειμένου να μη δημιουργείται περιττή διοικητική και οικονομική επιβάρυνση από την υποχρέωση της περ. γ΄ της παραγράφου 2, οι εκδότες των αδειών και πιστοποιητικών λαμβάνουν υπόψη τους τις επαγγελματικές δεξιότητες που έχει ήδη αποκτήσει κάθε μηχανοδηγός και κατοχυρώνουν άδειες και πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί χωρίς την τήρηση εν όλω ή εν μέρει των όρων του παρόντος νόμου. Πάντως, οι εκδότες των αδειών και πιστοποιητικών μπορούν να αποφασίζουν, για μεμονωμένους μηχανοδηγούς ή για ομάδες μηχανοδηγών, ότι απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις ή/και εκπαίδευση για τη χορήγηση των αδειών ή/και των πιστοποιητικών βάσει του παρόντος νόμου. Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, η Αρχή και κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση και διαχειριστής υποδομής υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος να αρχίσουν την τήρηση μητρώου μη πιστοποιημένων κατά τον παρόντα νόμο, μηχανοδηγών. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν και αφορούν τις επαγγελματικές γνώσεις ή την εμπειρία ή τη μέχρι την έναρξη τήρησης μητρώου εκπαίδευση των μηχανοδηγών και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των δύο πρώτων εδαφίων.
6.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 13 του π.δ. 160/2007 δεν έχουν εφαρμογή προκειμένου για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των μηχανοδηγών, υπό την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 31 "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι(Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ"
1.  
  ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός: - να συλλέγει τα αναγκαία έγγραφα και εξοπλισμό, - να ελέγχει τις ικανότητες της μονάδας έλξης, - να ελέγχει τις ενδείξεις που αναγράφονται στα επί της μονάδας έλξης έγγραφα, - να εξακριβώνει, πραγματοποιώντας τους προβλεπόμενους ελέγχους και δοκιμές, ότι η μονάδα έλξης μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη δύναμη έλξης και ότι ο εξοπλισμός ασφάλειας λειτουργεί, - να ελέγχει την ετοιμότητα και τη λειτουργικότητα των προβλεπόμενων εξοπλισμών προστασίας και ασφάλειας κατά την παράδοση μιας μηχανής έλξης ή κατά την αρχή του ταξιδιού, - να εκτελεί εργασίες συνήθους προληπτικής συντήρησης - αιφνίδια απώλεια συνείδησης, - μείωση της προσοχής ή της συγκέντρωσης, - αιφνίδια ανικανότητα, - απώλεια της ισορροπίας ή του συντονισμού, - σημαντικό περιορισμό κινητικότητας. 1.2. Όραση Πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις για την όραση: - οξύτητα όρασης σε απόσταση, υποβοηθούμενη ή μη: 1,0 ελάχιστη 0,5 για τον πλέον ασθενή οφθαλμό, - μέγιστοι διορθωτικοί φακοί: υπερμετρωπία +5 μυωπία –8. Επιτρέπονται παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά τη γνωμάτευση ειδικού, κατόπιν της οποίας ο ιατρός αποφασίζει, - όραση κοντινής και ενδιάμεσης απόστασης: επαρκής, υποβοηθούμενη ή μη, - επιτρέπονται οι φακοί επαφής και τα γυαλιά εφόσον ελέγχονται τακτικά από ειδικό, - φυσιολογική αντίληψη των χρωμάτων: χρήση αναγνωρισμένου τεστ, όπως το Ιshihara, συμπληρουμένου από άλλο αναγνωρισμένο τεστ εφόσον απαιτείται, - οπτικό πεδίο: πλήρες, - όραση και για τους δύο οφθαλμούς: αποτελεσματική? δεν απαιτείται αν το άτομο έχει κατάλληλη προσαρμογή και επαρκή πείρα αντιστάθμισης. Μόνο στην περίπτωση απώλειας της διοφθαλμικής όρασης μετά την έναρξη της απασχόλησής του, - διοφθαλμική όραση: αποτελεσματική, - αναγνώριση των έγχρωμων σημάτων: η δοκιμασία θα βασίζεται στην αναγνώριση απλών χρωμάτων και όχι σε σχετικές διαφορές, - ευαισθησία στις αντιθέσεις: επαρκής, - έλλειψη σταδιακά επιδεινούμενης ασθένειας των οφθαλμών, - τα οφθαλμικά εμφυτεύματα, οι κερατοτομές και οι κερατεκτομές επιτρέπονται μόνον εφόσον παρακολουθούνται σε ετήσια βάση ή με περιοδικότητα που έχει επιβάλει ο ιατρός, - ικανότητα αντοχής στο θάμβος, - δεν επιτρέπονται οι έγχρωμοι φακοί επαφής και οι φωτοχρωματικοί φακοί, επιτρέπονται όμως οι φακοί με υπεριώδη ηθμό. 1.3. Απαιτήσεις για την ακοή και την ομιλία Επαρκής ακοή επιβεβαιωμένη με ακουόγραμμα, ήτοι: - επαρκής ακοή για τη διεξαγωγή τηλεφωνικής συνδιάλεξης και για την ικανότητα αντίληψης των ακουστικών σημάτων συναγερμού και των ραδιοφωνικών μηνυμάτων. Οι κάτωθι τιμές πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικές: - η μείωση της ακοής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 dΒσε 500 και 1000 Ηz, - η μείωση της ακοής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 dΒ σε 2000 Ηz για το αυτί που έχει τη χειρότερη εναέρια αγωγιμότητα του ήχου, - να μην υπάρχει ανωμαλία του αιθουσαίου συστήματος, - να μην υπάρχει χρόνια διαταραχή της ομιλίας (δεδομένης της ανάγκης ανταλλαγής ηχηρών και σαφών μηνυμάτων), - επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας. 1.4. Εγκυμοσύνη Σε περίπτωση χαμηλής ανοχής ή παθολογικής κατάστασης, η εγκυμοσύνη θεωρείται προσωρινή αιτία αποκλεισμού για τις μηχανοδηγούς. Οι νομικές διατάξεις προστασίας των εγκύων μηχανοδηγών πρέπει να εφαρμόζονται.
2.  
  ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Για να οδηγεί μια μηχανή έλξης, ο μηχανοδηγός οφείλει να γνωρίζει όλα τα όργανα χειρισμού και τους δείκτες που έχει στη διάθεσή του, ιδίως εκείνα που αφορούν: - να λαμβάνει γνώση των πληροφοριών που του μεταδίδονται, όπως παραδείγματος χάρη, τα όρια ταχύτητας ή οι ενδεχόμενες μεταβολές της σηματοδότησης, - να προσδιορίζει τον τύπο κίνησης και το όριο ταχύτητας του συρμού του, συναρτήσει των χαρακτηριστικών της γραμμής Για να μπορεί να αναγνωρίζει και να εντοπίζει τυχόν ανωμαλίες στο τροχαίο υλικό, να τις επισημαίνει και να κρίνει τι χρειάζεται για την επιδιόρθωσή τους, και σε ορισμένες περιπτώσεις, να παρεμβαίνει, οφείλει να είναι εξοικειωμένος με: - τις μηχανικές δομές, - τα όργανα ανάρτησης και ζεύξης, - τα κινούμενα στοιχεία, - τον εξοπλισμό ασφάλειας, - τις δεξαμενές καυσίμου, τις διατάξεις τροφοδοσίας σε καύσιμο, τις διατάξεις εξάτμισης, - τη σημασία των σημάνσεων στις εσωτερικές και εξωτερικές όψεις του τροχαίου υλικού, ιδίως δε τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, - τα συστήματα καταγραφής διαδρομών, - τα ηλεκτρικά και αεροϋδροστατικά συστήματα, - τα συστήματα τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα και υψηλής τάσης, - τον εξοπλισμό επικοινωνίας (ραδιοεπικοινωνία εδάφους - συρμού κ.λπ.), - τις ρυθμίσεις των διαδρομών, - τα συστατικά στοιχεία του τροχαίου υλικού, το ρόλο τους και τις ιδιαίτερες διατάξεις του ρυμουλκούμενου υλικού, ιδίως το σύστημα ακινητοποίησης του συρμού με εξαερισμό του σωλήνα πέδησης, - το σύστημα πέδησης, - τα ιδιαίτερα στοιχεία των μηχανών έλξης, - την αλυσίδα έλξης, τους κινητήρες και τις μεταδόσεις κίνησης. Ψυχολογικές εξετάσεις για την επαγγελματική καταλληλότητα Σκοπός των ψυχολογικών εξετάσεων για την επαγγελματική καταλληλότητα είναι να βοηθήσουν στην πρόσληψη και στη διαχείριση του προσωπικού. Στον καθορισμό του περιεχομένου της ψυχολογικής αξιολόγησης, η εξέταση πρέπει να κρίνει ότι ο υποψήφιος μηχανοδηγός δεν πάσχει από διαπιστωμένα επαγγελματοψυχολογικά προβλήματα, ιδίως στις λειτουργικές του ικανότητες ή σε οποιονδήποτε συναφή παράγοντα προσωπικότητας, ικανά να παρακωλύσουν την ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του.
3.  
  ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός να προβλέπει τα προβλήματα και να αντιδρά αναλόγως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τις άλλες επιδόσεις, όπως ακρίβεια δρομολογίου και οικονομικές πτυχές. - να ελέγχει και να υπολογίζει, πριν από την αναχώρηση του συρμού, ότι η ισχύς πέδησης του συρμού αντιστοιχεί στην απαιτούμενη ισχύ πέδησης για τη συγκεκριμένη γραμμή, όπως προσδιορίζεται στα έγγραφα του οχήματος, - να ελέγχει τη λειτουργία των διάφορων εξαρτημάτων του συστήματος πέδησης της μηχανής έλξης και του συρμού, αν χρειάζεται, πριν από την εκκίνηση, κατά την έναρξη λειτουργίας και εν κινήσει Ο αναγνωρισμένος δυνάμει του άρθρου 20 ιατρός ορίζει μεγαλύτερη συχνότητα εξέτασης εφόσον το απαιτεί η κατάσταση υγείας του μέλους του προσωπικού. - οι συνθήκες εκμετάλλευσης (αλλαγές σιδηροτροχιών, μονόδρομη κυκλοφορία κ.λπ.), - η ικανότητα να κάνει έλεγχο διαδρομής και να συμβουλεύεται τα σχετικά έγγραφα, - η αναγνώριση των σιδηροτροχιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έναν δεδομένο τύπο κυκλοφορίας, - οι εφαρμοστέοι κανόνες κυκλοφορίας και η σημασία του συστήματος σηματοδοσίας, - το καθεστώς εκμετάλλευσης, - ο τύπος του συστήματος αποκλεισμού και οι σχετικοί κανονισμοί, - η ονομασία, η θέση και η εξ αποστάσεως αναγνώριση των σιδηροδρομικών σταθμών και των θέσεων σηματοδοσίας για την προσαρμογή της οδήγησης, - η σηματοδότηση μετάβασης από το ένα σύστημα εκμετάλλευσης ή τροφοδοσίας σε ενέργεια στο άλλο, - τα όρια ταχύτητας για τις διάφορες κατηγορίες οδηγούμενων συρμών, - τα τοπογραφικά στοιχεία, - οι ιδιαίτερες συνθήκες πέδησης, όπως σε ιδιαίτερα επικλινείς γραμμές, - οι ιδιαιτερότητες εκμετάλλευσης: Η σωματική ικανότητα ελέγχεται τακτικά και ύστερα από κάθε εργατικό ατύχημα και κάθε χρονικό διάστημα διακοπής της εργασίας ύστερα από ατύχημα με θύματα. Ο αναγνωρισμένος δυνάμει του άρθρου 20 ιατρός μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια κατάλληλης συμπληρωματικής ιατρικής εξέτασης, ιδίως μετά αναρρωτική άδεια τουλάχιστον τριάντα ημερών. Ο εργοδότης πρέπει να ζητήσει από τον αναγνωρισμένο δυνάμει του άρθρου 20 ιατρό να ελέγξει τη σωματική ικανότητα του μηχανοδηγού εφόσον υποχρεώθηκε να τον αποσύρει από την υπηρεσία για λόγους ασφάλειας. 3.2. Ελάχιστο περιεχόμενο της περιοδικής ιατρικής εξέτασης Εφόσον ο μηχανοδηγός πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια της εξέτασης που πραγματοποιείται πριν από την πρόσληψή του, οι περιοδικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον: - γενική ιατρική εξέταση, - εξέταση των αισθήσεων (όραση, ακοή, αντίληψη των χρωμάτων), - αιματολογική ή ουρολογική εξέταση για τον εντοπισμό σακχαρώδους διαβήτη και άλλων καταστάσεων που έδειξε η κλινική εξέταση, - δοκιμές για ναρκωτικά όταν το καθιστά ενδεδειγμένο η κλινική εξέταση. Για τους άνω των 40 ετών μηχανοδηγούς, απαιτείται επίσης ηλεκτροκαρδιογράφημα αναπαύσεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ(Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας) ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χρειάζεται ορθή κατανομή μεταξύ της θεωρητικής εκπαίδευσης (διδασκαλία σε αίθουσα και επιδείξεις) και της πρακτικής εκπαίδευσης (πείρα εργασίας, οδήγηση με εποπτεία και οδήγηση χωρίς εποπτεία σε σιδηροτροχιές που είναι κλειστές στην κυκλοφορία για εκπαιδευτικούς λόγους). Η εκπαίδευση με υπολογιστή είναι αποδεκτή για την ατομική εκμάθηση των κανόνων εκμετάλλευσης, των καταστάσεων σηματοδότησης κ.λπ. Η χρήση προσομοιωτών, παρόλο που δεν είναι υποχρεωτική, μπορεί να αποβεί χρήσιμη στην αποτελεσματική εκπαίδευση των μηχανοδηγών? χρησιμοποιούνται ιδίως για την εξάσκηση σε ασυνήθεις καταστάσεις εργασίας ή για κανονισμούς που εφαρμόζονται σπάνια. Οι προσομοιωτές διαθέτουν ιδιαίτερο πλεονέκτημα λόγω της ικανότητάς τους να παρέχουν μάθηση μέσων της πρακτικής εξάσκησης για καταστάσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες. Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προσομοιωτές τελευταίας γενεάς. Όσον αφορά την απόκτηση γνώσεων για τις διαδρομές, πρέπει να προτιμάται η συνοδεία του υποψήφιου μηχανοδηγού από άλλο μηχανοδηγό επί ένα κατάλληλο αριθμό διαδρομών κατά μήκος του δρομολογίου, ημέρα και νύκτα. Οι μαγνητοσκοπήσεις των διαδρομών, όπως αυτές φαίνονται στο θάλαμο οδήγησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων μεθόδων, ως συμπλήρωμα εκπαίδευσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ(Παράρτημα ΙV της Οδηγίας) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ Στο πλαίσιο της γενικής κατάρτισης επιδιώκονται οι κάτωθι στόχοι: - απόκτηση της γνώσης και της πρακτικής των σιδηροδρομικών τεχνολογιών, περιλαμβανομένων των αρχών της ασφάλειας και της φιλοσοφίας που διαπνέει τους κανόνες εκμετάλλευσης, - απόκτηση γνώσεων και πρακτικής των κινδύνων που συνδέονται με τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση και των διάφορων μέσων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους, - απόκτηση γνώσεων και πρακτικής που αφορούν τις αρχές που καθοδηγούν έναν ή περισσότερους τρόπους εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων, - απόκτηση γνώσεων και πρακτικής σχετικά με τους συρμούς, τη σύνθεσή τους και τις απαιτήσεις επί των μονάδων έλξης, τα φορτηγά και επιβατικά βαγόνια και τα άλλα είδη τροχαίου υλικού. Συγκεκριμένα, ο μηχανοδηγός πρέπει να είναι ικανός: - να εκτιμά τις συγκεκριμένες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος του μηχανοδηγού, το συμφέρον και τις επαγγελματικές και προσωπικές απαιτήσεις (μακρές περίοδοι εργασίας, απουσία από την οικογενειακή εστία κ.λπ.), - να θέτει σε πρακτική εφαρμογή τους κανόνες ασφάλειας του προσωπικού, - να αναγνωρίζει το τροχαίο υλικό, - να γνωρίζει και να εφαρμόζει με ακριβή τρόπο μια μέθοδο εργασίας, - να αναγνωρίζει τα διάφορα έγγραφα αναφοράς και εφαρμογής (εγχειρίδιο διαδικασιών και βιβλιάριο γραμμής, όπως αυτά καθορίζονται στην ΤΠΔ «εκμετάλλευσης», εγχειρίδιο μηχανοδηγού, οδηγός επισκευών κ.λπ.), - να μαθαίνει μορφές συμπεριφοράς συμβατές με τις κρίσιμες για την ασφάλεια ευθύνες, - να γνωρίζει την ύπαρξη των διαδικασιών σε περίπτωση ατυχήματος με θύματα, - να διακρίνει τους κινδύνους που συνδέονται με τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση εν γένει, - να γνωρίζει τις αρχές που διέπουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας, - να γνωρίζει τις βασικές αρχές της ηλεκτροτεχνικής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV(Παράρτημα V της Οδηγίας) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Μετά το πέρας της ειδικής εκπαίδευσης στο τροχαίο υλικό, ο μηχανοδηγός πρέπει να μπορεί να εκτελέσει τα εξής καθήκοντα:.
4.  
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός: - να θέτει το συρμό σε κίνηση μόνον εφόσον πληρούνται οι ρυθμιστικοί όροι (ωράριο, εντολή ή σήμα αναχώρησης, λειτουργία των σημάτων ενδεχομένως κ.λπ.), - να παρατηρεί τη σηματοδότηση (πλευρική και μέσα στο θάλαμο οδήγησης), να την ερμηνεύει χωρίς δισταγμό ή σφάλμα και να πράττει τα δέοντα, - να κυκλοφορεί με πλήρη ασφάλεια σύμφωνα με τους ιδιαίτερους τρόπους εκμετάλλευσης: ιδιαίτερος τρόπος κίνησης κατόπιν εντολής, προσωρινοί περιορισμοί της ταχύτητας, κυκλοφορία σε αντίθετη κατεύθυνση από την κανονική, άδεια παραβίασης κλειστών σημάτων, ελιγμοί, στροφές, κυκλοφορία σε εργοταξιακή γραμμή κ.λπ., - να σέβεται τις προγραμματισμένες και προαιρετικές στάσεις και να εκτελεί ενδεχομένως εργασίες εξυπηρέτησης των επιβατών κατά τη διάρκεια των στάσεων αυτών, ιδίως το άνοιγμα και το κλείσιμο των θυρών.
5.  
  ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός: - να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη θέση του επί της γραμμής από την οποία διέρχεται, - να χρησιμοποιεί την πέδηση για τις επιβραδύνσεις και τις στάσεις, σεβόμενος το τροχαίο υλικό και τις εγκαταστάσεις, - να ρυθμίζει την κίνηση του συρμού σύμφωνα με το ωράριο και τις τυχόν οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της μηχανής έλξης, του συρμού, της γραμμής και του περιβάλλοντος
6.  
  ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός: - να διακρίνει τα ασυνήθη περιστατικά στη συμπεριφορά του συρμού, - να επιθεωρεί το συρμό και να αναγνωρίζει τις ενδείξεις ανωμαλιών, να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ τους, να αντιδρά αναλόγως και να προσπαθεί να τις διορθώσει, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και των προσώπων, - να γνωρίζει τα διαθέσιμα μέσα προστασίας και επικοινωνίας σήματα, σιδηροτροχιές, τροφοδοσία σε ενέργεια, διέλευση από ανισόπεδες διαβάσεις, περίγυρος της σιδηροτροχιάς, άλλη κυκλοφορία, - να γνωρίζει τη συγκεκριμένη απόσταση για την αποφυγή εμποδίων, - να ειδοποιεί, το συντομότερο δυνατό, τον διαχειριστή υποδομής για τον τόπο και τη φύση των ανωμαλιών που διαπίστωσε και να βεβαιώνεται ότι έγινε πλήρως αντιληπτός από τον συνομιλητή του, - λαμβάνοντας υπόψη την υποδομή, να εξασφαλίζει ή να λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της κυκλοφορίας και των προσώπων, όποτε αυτό είναι αναγκαίο
7.  
  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός: - να λαμβάνει τα μέτρα προστασίας και συναγερμού σε περίπτωση ατυχήματος προσώπου επιβαίνοντος στο συρμό, - να προσδιορίζει εάν ο συρμός μεταφέρει επικίνδυνες ύλες και να τις αναγνωρίζει με βάση τα έγγραφα του συρμού και τους πίνακες των αμαξοστοιχιών, - να γνωρίζει τις διαδικασίες εκκένωσης του συρμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
8.  
  ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Οι μηχανοδηγοί που χρειάζεται να επικοινωνούν με το διαχειριστή υποδομής για θέματα κρίσιμα για την ασφάλεια πρέπει να διαθέτουν γνώση της ελληνικής γλώσσας, και δη σε βαθμό που να τους επιτρέπει να επικοινωνούν ενεργά και αποτελεσματικά υπό συνθήκες ρουτίνας, δυσκολιών ή έκτακτης ανάγκης. Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός να κρίνει αν είναι απαραίτητος έλεγχος από ειδικό πριν ο συρμός μπορέσει να συνεχίσει. Οι μηχανοδηγοί οφείλουν να είναι ικανοί να επικοινωνούν σύμφωνα με το επίπεδο 3 του ακόλουθου πίνακα: Επίπεδο γλώσσας και επικοινωνίας Η ικανότητα προφορικής χρήσης μιας γλώσσας μπορεί να ταξινομηθεί σε πέντε επίπεδα: ΕπίπεδοΠεριγραφή 5 – προσαρμόζει τον τρόπο που μιλά σε οποιονδήποτε συνομιλητή – μπορεί να εκφράσει μια γνώμη – μπορεί να διαπραγματευθεί – μπορεί να πείσει – μπορεί να συμβουλεύσει 4 – μπορεί να αντιμετωπίσει τελείως απροσδόκητες καταστάσεις – μπορεί να κάνει παραδοχές – μπορεί να υποστηρίξει τη γνώμη του με επιχειρήματα 3 – μπορεί να αντιμετωπίσει πρακτικές καταστάσεις όπου υπεισέρχεται απρόβλεπτο στοιχείο – μπορεί να περιγράψει – μπορεί να κρατήσει μια απλή συνομιλία 2 – μπορεί να αντιμετωπίσει απλές πρακτικές καταστάσεις – μπορεί να κάνει ερωτήσεις – μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις 1 – μπορεί και μιλά με απομνημονευμένες φράσειςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ(Παράρτημα VΙΙ της Οδηγίας) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ελάχιστη συχνότητα των περιοδικών ελέγχων είναι η εξής:.
 1. γλωσσικές γνώσεις (μόνο προκειμένου για άτομα άλλης μητρικής γλώσσας):
 2. κάθε τρία έτη ή ύστερα από απουσία άνω του ενός έτους,
 3. γνώση της υποδομής (συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών και των κανόνων εκμετάλλευσης):
 4. κάθε τρία έτη ή ύστερα από απουσία άνω του ενός έτους από την οικεία διαδρομή,
 5. γνώση του τροχαίου υλικού:
 6. κάθε τρία έτη
9.  
  ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός να λαμβάνει μέτρα ούτως ώστε ο συρμός ή μέρη του να μην τίθενται άκαιρα σε λειτουργία ή σε κίνηση, ακόμη και υπό τις πλέον δυσμενείς συνθήκες. Επιπλέον, ο μηχανοδηγός οφείλει να γνωρίζει τα μέτρα που σταματούν το συρμό ή μέρη του αν έχουν τεθεί άκαιρα σε κίνηση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V(Παράρτημα VΙ της Οδηγίας) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΘέματα σχετικά με τις υποδομές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32 "Παράβολο έγκρισης θέσης σε λειτουργία"
1.  
  Οι αιτήσεις που προβλέπονται από το π.δ. 104/2010 (ΦΕΚ 181 Α΄) για την έγκριση θέσης σε λειτουργία των δομικών υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος και των οχημάτων από την Αρχή που ορίζεται στο άρθρο 2 του εν λόγω π.δ/τος 104/2010, συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του δημοσίου, ως ανταποδοτικό τέλος, για την κάλυψη του διοικητικού κόστους έκδοσης της έγκρισης. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται και δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του παραβόλου ή να δημιουργούνται διαφορετικές κατηγορίες ύψους παραβόλου ανάλογα με το υποσύστημα ή όχημα που αφορά η αίτηση για έγκριση.
Άρθρο 33 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-02-08 Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/12
2013-10-11 Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας, καθορίζονται τα έντυπα που βεβαιώνουν την πλήρωση των όρων των παραγράφων 2 και 3, ο χρόνος ισχύος των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, οι ειδικότητες των ιατρών που απαιτούνται, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των ιατρών από την Αρχή και καταχώρισής τους στο μητρώο που τηρείται από την Αρχή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, η αποζημίωση των αναγνωρισμένων ιατρών και τυχόν αναπροσαρμογή αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης των αναφερομένων στο Παράρτημα Ι σημείο 3 του άρθρου 31, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Αντικατάσταση
A/2013/216
2018-03-30 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι υποχρεωτικό να γίνεται εκπαίδευση από το εξειδικευμένο προσωπικό του διαχειριστή υποδομής για το γενικό κανονισμό κίνησης, τον κανονισμό σημάτων και τις διαδικασίες ασφαλείας, όπως περιγράφονται από τις εγκυκλίους του διαχειριστή υποδομής.
Προσθήκη
 • Η ανωτέρω εκπαίδευση είναι θεωρητική μετά το πέρας της οποίας ακολουθεί, υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού κέντρου, πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στον διαχειριστή υποδομής και στη σιδηροδρομική επιχείρηση για την οποία εκπαιδεύονται.
 • Η ανωτέρω πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευση.
 • Η πρακτική άσκηση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τα 2/3 αυτής σε αμαξοστοιχίες που εκτελούν τακτικά δρομολόγια με υποχρεωτική παρουσία μηχανοδηγού εν ενεργεία κατ’ αρχάς και αργότερα με πιστοποιημένο εκπαιδευτή.
 • Στην περίπτωση που κατά την εκπαίδευση χρησιμοποιηθούν προσομοιωτές ή/και εξιδεικευμένες τρισδιάστατες μαγνητοσκοπήσεις διαδρομών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, η εκπαίδευση επί τακτικών δρομολογίων δύναται να περιοριστεί στα 3/5 της πρακτικής άσκησης και να γίνεται εκ παραλλήλου με σύγχρονα συστήματα προσομοιωτών ή/και εξιδεικευμένων τρισδιάστατων μαγνητοσκοπήσεων διαδρομών.
 • Αντικατάσταση
  A/2018/59
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/2010 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/2010 2017
  Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
  Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
  Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
  ΝΟΜΟΣ 2004/881 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/881 2004
  Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 2005/3385 2005
  Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010
  Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών. 1998/363 1998
  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις άδειες σε σιδηροδρομικές[...]" 2005/41 2005
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2004/50/ΕΚ (ΕΕL 220/40 Οδηγίας της 21.6.2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 96/48/Ε[...]" 2007/159 2007
  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδ[...]" 2007/160 2007
  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191/1 της 18.7.2008),[...]" 2010/104 2010
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 2010/38 2010