ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3929

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-03-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-03-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-03-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής, που υπογράφηκε στο Μπουένος Άιρες, στις 13 Μαΐου 2008, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αργεντινής, εφεξής αναφερόμενες ως «οι Συμβαλλόμενοι», Επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να αναπτύξουν θετικά τις παραδοσιακές οικονομικές σχέσεις τους. Εκφράζοντας την προθυμία τους να συνεργαστούν για την αναζήτηση τρόπων και μέσων ενίσχυσης και ανάπτυξης αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας. Τηρώντας τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το καθεστώς της Δημοκρατίας της Αργεντινής ως μέλους της ΜΕRCΟSUR και το καθεστώς της Ελληνικής Δημοκρατίας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πεπεισμένες ότι η παρούσα Συμφωνία θα συμβάλει στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των Συμβαλλομένων και ιδίως στην αύξηση της αμοιβαία επωφελούς οικονομικής και βιομηχανικής συνεργασίας, καθώς και στη ροή αμοιβαίων επενδύσεων, συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1 Οι Συμβαλλόμενοι θα προωθήσουν την ανάπτυξη διμερών οικονομικών σχέσεων βάσει της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με τους οικείους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στις δύο χώρες, και θα ενθαρρύνουν την οικονομική και βιομηχανική συνεργασία, καθώς και τη ροή αμοιβαίων επενδύσεων. Άρθρο 2 Οι Συμβαλλόμενοι θα προωθήσουν την οικονομική συνεργασία μεταξύ άλλων στους τομείς της βιομηχανίας, της γεωργίας, της δασοκομίας, της ενέργειας, των κατασκευών, της έρευνας και της ανάπτυξης, της τεχνολογίας πληροφορικής, των μεταφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και της υγείας. Τα έργα, προγράμματα και δραστηριότητες συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας θα αποτελούν αντικείμενο ειδικών συζητήσεων μεταξύ των δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων που θα ορίζουν οι Συμβαλλόμενοι σε κάθε περίπτωση. Εν προκειμένω, οι Συμβαλλόμενοι θα προωθούν τη συνεργασία μεταξύ φυσικών προσώπων, εταιριών και δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών, με σκοπό την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρθρο 3 Στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, μπορούν να εξεταστούν οι ακόλουθες δραστηριότητες: 1.Ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ κρατικών ιδρυμάτων, επαγγελματικών οργανώσεων και ενώσεων, επιχειρηματικών επιμελητηρίων και ενώσεων, περιφερειακών και τοπικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής οικονομικών πληροφοριών αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και αμοιβαίων επισκέψεων αντιπροσώπων των ιδρυμάτων και των εταιριών των Συμβαλλομένων. 2.Ανταλλαγή επιχειρηματικών πληροφοριών, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, παροχή βοήθειας στους αντιπροσώπους εταιριών για τη διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, συμποσίων κ.λπ., και συνεργασία σε νέες αγορές. 3.Μεγαλύτερη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη αμοιβαίων οικονομικών σχέσεων, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων αυτών. 4.Συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος σχετικά με υπηρεσίες μάρκετινγκ, συμβουλευτικής και εμπειρογνωμόνων, σύνταξη μελετών και κατάρτιση κοινών προγραμμάτων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, της παραγωγής και της μεταφοράς πρώτων υλών και ενέργειας, των μεταφορών, των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, των τηλεπικοινωνιών και οποιουδήποτε άλλου τομέα που θα αναγνωριστεί ως τομέας κοινού ενδιαφέροντος. 5.Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών. 6.Προώθηση της ανάπτυξης βιομηχανικής, τεχνικής και τεχνολογικής συνεργασίας και συνεργασίας σχετικά με πιστοποιήσεις, άδειες και μετρολογία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα θέματα αυτά, καθώς και υποστήριξη για τη σύνταξη μελετών για επενδυτικά σχέδια και βοήθεια για την ανάπτυξη διμερών επενδύσεων, καθώς και για την ίδρυση γραφείων αντιπροσωπείας και θυγατρικών εταιριών των Συμβαλλομένων. Άρθρο 4 Όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, οι Συμβαλλόμενοι θα συστήσουν Μικτή Επιτροπή Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδος - Αργεντινής, η οποία θα έχει την αρμοδιότητα να εκδώσει τον κανονισμό λειτουργίας της. Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων: α) Θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο των Συμβαλλομένων σχετικά με την οικονομική, βιομηχανική και επενδυτική συνεργασία. β) Θα ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις και τα αναπτυξιακά προγράμματα κάθε κράτους και θα προωθεί τον εντοπισμό ευκαιριών ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής, βιομηχανικής και επενδυτικής συνεργασίας. γ) Θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων των δύο χωρών. Άρθρο 5 Της Επιτροπής θα συμπροεδρεύουν αντιπρόσωποι των υπουργείων που είναι αρμόδια για τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, με βαθμό υπουργού ή υφυπουργού, ανάλογα με την περίπτωση, ή αξιωματούχοι που θα διορίζονται για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά τη βοήθεια αξιωματούχων διαφόρων δημόσιων οργάνων και ιδρυμάτων των δύο χωρών και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει στις δραστηριότητες της εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα που μπορεί να έχουν κάποιο συμφέρον στην προώθηση αμοιβαίας συνεργασίας. Η Επιτροπή θα συνέρχεται όποτε οι Συμβαλλόμενοι το κρίνουν ενδεδειγμένο, εναλλάξ στη Δημοκρατία της Αργεντινής και την Ελληνική Δημοκρατία. Άρθρο 6 Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας ισχύουν στο βαθμό που δεν είναι ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς της Δημοκρατίας της Αργεντινής ως μέλους της ΜΕRCΟSUR και το καθεστώς της Ελληνικής Δημοκρατίας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα Συμφωνία δεν μπορεί να ισχύει ή να ερμηνεύεται με τρόπο που να αλλάζει ή να επηρεάζει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τα ακόλουθα νομικά κείμενα: - Συμφωνία - Πλαίσιο Εμπορικής και Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής (Λουξεμβούργο, 1990), - Διαπεριφερειακή Συμφωνία - Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφενός, και της Νότιας Κοινής Αγοράς και των Συμβαλλόμενων Κρατών της, αφετέρου (Μαδρίτη, 1995), ή/και - Οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ της Δημοκρατίας της Αργεντινής ή της ΜΕRCΟSUR, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφετέρου. Άρθρο 7 Οι Συμβαλλόμενοι θα επιλύουν μέσω διαπραγματεύσεων κάθε διαφορά που μπορεί να ανακύπτει μεταξύ τους σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 8 Κάθε Συμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει τον άλλο γραπτώς, διά της διπλωματικής οδού, για την εκ μέρους του εκπλήρωση όλων των εσωτερικών απαιτήσεων για την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία της τελευταίας ειδοποίησης. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία πενταετία και στη συνέχεια θα παρατείνεται σιωπηρά για άλλο ένα έτος κάθε φορά, εκτός εάν οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλομένους καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία γραπτώς διά της διπλωματικής οδού τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της αρχικής ή οποιασδήποτε επόμενης περιόδου ισχύος. Τυχόν καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει τη φυσική εξέλιξη και ολοκλήρωση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συνεργασίας που βρίσκονται υπό εκτέλεση. Έγινε στο Μπουένος Άιρες, στις 13 Μαΐου 2008, σε δύο πρωτότυπα, στην ελληνική, την ισπανική, και την αγγλική γλώσσα, τα οποία είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορών κατά την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Για την Ελληνική Για τη ΔημοκρατίαΔημοκρατία της ΑργεντινήςΓΙΑΝΝΗΣ ΑLFRΕDΟ VΙCΕΝΤΕΒΑΛΗΝΑΚΗΣ CΗΙΑRΑDΙΑΥφυπουργός Υφυπουργός Εμπορίου Εξωτερικών και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία