Κύρωση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Περιφερειακού Γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Περιφερειακού Γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, που υπογράφηκε στην Κοπεγχάγη, στις 29 Σεπτεμβρίου 2008 και στην Αθήνα, στις 7 Οκτωβρίου 2008, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Συμφωνία Υποδοχής μεταξύ τηςΚυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίαςκαιτου Περιφερειακού Γραφείου για την Ευρώπητης Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείαςγια την ίδρυση τουΓραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη καιτον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειώνστην Αθήνα, Ελλάδα ΕισαγωγήΗ Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα») και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη (εφεξής αναφερόμενο ως «WΗΟ/ΕURΟ»), επιθυμώντας να βελτιώσουν τη συνεργασία τους, με στόχο την ενίσχυση του έργου για τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες, συμφωνούν στα ακόλουθα σημεία: Άρθρο 1Γενικές διατάξεις1.Η Ελλάδα και το WΗΟ/ΕURΟ συμφωνούν ότι θα ιδρυθεί από την Π.Ο.Υ. στην Αθήνα, Ελλάδα, ένα τεχνικό, γεωγραφικά κατανεμημένο, γραφείο της Π.Ο.Υ., με την επωνυμία Γραφείο Αθηνών, για την Υποστήριξη της Πρόληψης και του Ελέγχου των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών (εφεξής αναφερόμενο ως το Γραφείο Αθηνών). 2.Λεπτομερείς ρυθμίσεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση και την παροχή στέγης στο Γραφείο Αθηνών, θα θεσπιστούν με την παρούσα Συμφωνία Υποδοχής. Άρθρο 2Επίκεντρο Δραστηριοτήτων του ΓραφείουΑθηνών1.Η ίδρυση του Γραφείου Αθηνών στοχεύει στην ενίσχυση του έργου του WΗΟ/ΕURΟ για τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες, συνεπεία της υιοθέτησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών (ΕUR/56/R2) 2.Οι γενικοί στόχοι του Γραφείου Αθηνών θα είναι: • Ως αναπόσπαστο τμήμα του WΗΟ/ΕURΟ, να συμβάλει και να υποστηρίζει τις προσπάθειες του WΗΟ/ΕURΟ για μείωση της επιβάρυνσης των μη μεταδιδόμενων ασθενειών και των συναφών παραγόντων κινδύνου στον Ευρωπαϊκό χώρο, με έμφαση στην ενημέρωση, την πληροφόρηση και την ανάπτυξη και τη διαχείριση της γνώσης, και • Να βοηθά τα Κράτη-Μέλη να εφαρμόζουν τη στρατηγική Μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών (ΝDCs), η οποία υιοθετήθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή, στην πεντηκοστή έκτη συνοδό της. 3.Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο Αθηνών θα υποστηρίζει τα Κράτη-Μέλη του Ευρωπαϊκού Χώρου της Π.Ο.Υ. στο να κατανοούν και να καταπολεμούν καλύτερα τις Μη Μεταδιδόμενες Ασθένειες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, όπως αυτή συνοψίζεται από τα ακόλουθα βασικά μηνύματα, στα οποία αναμένεται να ανταποκριθούν τα συστήματα υγείας των Κρατών-Μελών: • πρόληψη, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ως αποτελεσματική επένδυση στην υγεία και την ανάπτυξη, • δημιουργία υποστηρικτικών περιβαλλόντων για την υγεία, καθιστώντας τις υγιείς επιλογές τις ευκολότερες επιλογές, • καθιστώντας τις υγειονομικές και ιατρικές υπηρεσίες κατάλληλες για το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν, ανταποκρινόμενες στην τρέχουσα επιβάρυνση των ασθενειών και αυξάνοντας τις ευκαιρίες για την προαγωγή της υγείας, • παρέχοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να προάγουν την υγεία τους, να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τις υπηρεσίες υγείας και να είναι ενεργοί συνεργάτες στη διαχείριση των ασθενειών, • διασφαλίζοντας την καθολική πρόσβαση στην προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να επιτευχθεί η δικαιοσύνη στην υγεία, και • διασφαλίζοντας ότι οι κυβερνήσεις, σε όλα τα επίπεδα, θα δημιουργούν υγιείς δημόσιες πολιτικές και ότι θα δραστηριοποιούνται σε όλους τους συναφείς τομείς. 4.Αυτό θα γίνει μέσω: • Εργασίας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της γνώσης, των πληροφοριών και των αποδεικτικών στοιχείων, προς υποστήριξη των αποφάσεων που λαμβάνει το WΗΟ/ΕURΟ, της αξιολόγησης των αναγκών για την υγεία, τον καθορισμό προτεραιοτήτων, τη χάραξη, εφαρμογή και ανάλυση πολιτικής, τις οικονομικώς αποδοτικές παρεμβάσεις, καθώς επίσης και τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, • Εργασίας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης (και, κατά περίπτωση, της προσαρμογής) εργαλείων, κατευθυντήριων οδηγιών, πόρων και εκπαιδευτικού υλικού, για την υποστήριξη του έργου των χωρών και την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των Κρατών-Μελών, • Παροχής τεχνικής υποστήριξης προς τα Κράτη-Μέλη, για την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων με το WΗΟ/ΕURΟ, στον τομέα των μη μεταδιδόμενων ασθενειών, • Συμβολής στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Π.Ο.Υ., στον τομέα των μη μεταδιδόμενων ασθενειών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια εργασίας. Άρθρο 3Σχέδιο εργασίας και αξιολόγηση του έργου1.Το Γραφείο Αθηνών θα αναπτύξει τις δραστηριότητες του ως τμήμα του οργανωτικού πλαισίου του WΗΟ/ΕURΟ και σύμφωνα με το διετή κύκλο σχεδιασμού του. Το στρατηγικό σχέδιο και ο προϋπολογισμός του Γραφείου Αθηνών θα συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό προϋπολογισμό του στρατηγικού προγράμματος της Π.Ο.Υ., θα επικυρώνονται από την Περιφερειακή Επιτροπή του WΗΟ/ΕURΟ, και θα εγκρίνονται από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας της Π.Ο.Υ. Η προετοιμασία, η εφαρμογή και η αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας θα ακολουθούν τις τυποποιημένες διαδικασίες του WΗΟ/ΕURΟ. 2.Ο επικεφαλής του Γραφείου Αθηνών θα εκπονεί ετήσιες εκθέσεις προόδου, προς υποβολή στον Περιφερειακό Διευθυντή της Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη, μέσω των σχετικών διοικητικών διαύλων. 3.Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, θα πραγματοποιείται, κάθε πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, μια αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Γραφείου Αθηνών. Βάσει της αξιολόγησης αυτής, θα λαμβάνεται μια απόφαση από την Ελλάδα και το WΗΟ/ΕURΟ, ως προς την παράταση λειτουργίας του Γραφείου Αθηνών. Άρθρο 4Οργανωτική Δομή του Γραφείου Αθηνών1.Η οργανωτική δομή και οι δραστηριότητες του Γραφείου Αθηνών θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του WΗΟ/ΕURΟ και, υπό τη μορφή αυτή, όλες οι δραστηριότητες οι οποίες θα υλοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, θα διέπονται από το καταστατικό, τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις πολιτικές της Π.Ο.Υ. Το WΗΟ/ΕURΟ θα είναι αρμόδιο για τη συνολική κατεύθυνση και καθοδήγηση του έργου του Γραφείου Αθηνών. 2.Ένα ανώτερο μέλος του προσωπικού της Π.Ο.Υ. θα διοριστεί ή θα τοποθετηθεί ως Επικεφαλής του Γραφείου Αθηνών, από τον Περιφερειακό Διευθυντή της Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη. Αυτός/αυτή θα ενεργεί σύμφωνα με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την εκχώρηση εξουσιών που έχουν θεσπιστεί, για το σκοπό αυτό, από το WΗΟ/ΕURΟ. 3.Υπό τον όρο της σύμφωνης γνώμης του WΗΟ/ΕURΟ και κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να αποσπαστεί προσωπικό στο Γραφείο Αθηνών, από την Ελλάδα ή από οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Π.Ο.Υ. ή από οποιαδήποτε οργάνωση συνεργάζεται με την Π.Ο.Υ. Αυτό το αποσπασμένο προσωπικό μπορεί να είναι επαγγελματικής κατηγορίας ή κατηγορίας γενικών υπηρεσιών. Συνεργάτες και εσωτερικό προσωπικό μπορούν, επίσης, να διοριστούν στο Γραφείο Αθηνών από το WΗΟ/ΕURΟ. 4.Η ανταλλαγή προσωπικού (επαγγελματικού και γενικών υπηρεσιών) μεταξύ του WΗΟ/ΕURΟ και του Γραφείου Αθηνών μπορεί να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και τους κανόνες της Π.Ο.Υ., χωρίς πρόσθετο κόστος για το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ελλάδας. 5.Όλο το προσωπικό του Γραφείου Αθηνών, συμπεριλαμβανόμενου και του αποσπασμένου προσωπικού, θα είναι μέλη του προσωπικού της Π.Ο.Υ., σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τους Κανόνες του Προσωπικού της Π. Ο.Υ. Το προσωπικό θα έχει το καθεστώς των υπαλλήλων της Π.Ο.Υ., για τους σκοπούς της εφαρμογής των ασυλιών και των προνομίων τα οποία προβλέπονται στο Άρθρο 6 της παρούσας Συμφωνίας. Η πρόσληψη και οι όροι υπηρεσίας του προσωπικού του Γραφείου Αθηνών θα υπόκεινται στους κανονισμούς, τους κανόνες και τις διαδικασίες της Π.Ο.Υ. και η τελική επιλογή αυτών των ατόμων θα αποφασίζεται από το WΗΟ/ΕURΟ. Η διάρκεια των διορισμών και η διάρκεια οποιασδήποτε παράτασης των διορισμών, θα καθορίζονται από το WΗΟ/ΕURΟ, σύμφωνα με τους κανονισμούς, τους κανόνες και τις διαδικασίες της Π.Ο.Υ. Άρθρο 5Νομικό καθεστώς1.Το Γραφείο Αθηνών, η λειτουργία του, καθώς επίσης και οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, τα κεφάλαια, η αλληλογραφία και το προσωπικό του, θα υπόκεινται στη Σύμβαση για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Εξειδικευμένων Οργανισμών και το Παράρτημα της VΙΙ, όπως υιοθετήθηκαν από την Πρώτη Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας της Π.Ο.Υ., στις 17 Ιουλίου 1948, (εφεξής αναφερόμενη ως η «Σύμβαση»), στην οποία η Ελλάδα προσχώρησε, όσον αφορά στην Π.Ο.Υ., στις 21 Ιουνίου 1977. 2.Οι όροι της παρούσας Συμφωνίας επιφυλάσσονται της Σύμβασης και η Ελλάδα θα παρέχει τα προνόμια και τις ασυλίες που διατυπώνονται στη Σύμβαση, χωρίς περιορισμό του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. 3.Με επιφύλαξη ως προς τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Σύμβασης, η Ελλάδα θα χορηγεί στην Π.Ο.Υ., για τους σκοπούς του Γραφείου Αθηνών, τα προνόμια, τις ασυλίες και τις διευκολύνσεις που διατυπώνονται στην παρούσα Συμφωνία. 4.Το WΗΟ/ΕURΟ θα απολαμβάνει, για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, της ανεξαρτησίας και ελευθερία δράσης που του αρμόζει, ως διεθνής οργάνωση. 5.Η Ελλάδα αναγνωρίζει τη νομική προσωπικότητα του WΗΟ/ΕURΟ και την ικανότητά του, μέσω του Γραφείου Αθηνών, να συμβάλλεται, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, να αποκτά και να διαθέτει κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και να ασκεί αγωγές. 6.Οι εγκαταστάσεις του Γραφείου Αθηνών και η κατοικία του Επικεφαλής του Γραφείου Αθηνών θα είναι απαραβίαστες. Τα περιουσιακά στοιχεία, οι λογαριασμοί και τα αρχεία του WΗΟ/ΕURΟ, οπουδήποτε και αν βρίσκονται και από οποιονδήποτε και αν τηρούνται, θα απολαμβάνουν ασυλίας από έρευνα, επίταξη, κατάσχεση, απαλλοτρίωση, δήμευση και από οποιαδήποτε άλλη μορφή παρέμβασης, μέσω εκτελεστικών, διοικητικών, δικαστικών ή νομοθετικών ενεργειών. 7.Οι αρμόδιες αρχές θα επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια προκειμένου να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία του Γραφείου Αθηνών και να διασφαλίζουν ότι η ασφάλεια και η γαλήνη του Γραφείου Αθηνών δεν θα διαταράσσονται από τη μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσώπων ή εξωτερικών ομάδων προσώπων ή από ταραχές στην πέριξ περιοχή. 8.Με επιφύλαξη ως προς τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, το WΗΟ/ΕURΟ θα αποτρέπει να καταστεί το Γραφείο Αθηνών άσυλο αποφυγής της δικαιοσύνης για πρόσωπα κατά των οποίων έχει εκδοθεί ποινική δικαστική απόφαση ή τα οποία διώκονται επ’ αυτοφώρω (flagrante delictο) ή κατά των οποίων έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές ένα ένταλμα σύλληψης ή μια διαταγή έκδοσης, απέλασης ή εκτόπισης. 9.Το WΗΟ/ΕURΟ θα απαλλάσσεται των τελωνειακών δασμών και απαγορεύσεων και περιορισμών, όσον αφορά στα αντικείμενα τα οποία εισάγονται ή εξάγονται από το Γραφείο Αθηνών, για επίσημη χρήση από αυτό. Ενώ το Γραφείο Αθηνών, κατά γενικό κανόνα, δεν θα απαιτεί να απαλλάσσεται από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και από τους φόρους επί των πωλήσεων κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι αποτελούν τμήμα του τιμήματος που πρόκειται να καταβληθεί, εντούτοις, όταν το Γραφείο Αθηνών προβαίνει σε σημαντικές αγορές για την επίσημη χρήση περιουσιακών στοιχείων, επί των οποίων έχουν χρεωθεί ή πρόκειται να χρεωθούν τέτοιοι δασμοί και φόροι, η Ελλάδα, όποτε αυτό είναι δυνατό, θα προβαίνει στις κατάλληλες διοικητικές ρυθμίσεις για την απαλλαγή ή την επιστροφή του ποσού του δασμού ή του φόρου. Άρθρο 6Υπάλληλοι1.Οι υπάλληλοι του Γραφείου Αθηνών θα απολαμβάνουν των ακόλουθων προνομίων και ασυλιών: 1)ασυλίας από δικαστικές διώξεις πάσης φύσεως, για προφορικό ή γραπτό λόγο, και για όλες τις πράξεις στις οποίες προέβησαν υπό την επίσημη ιδιότητά τους. Η ασυλία αυτή θα συνεχίσει να παρέχεται μετά τη λήξη της απασχόλησης τους στην Π.Ο.Υ., 2)απαλλαγής από οποιαδήποτε μορφή φορολογίας, όσον αφορά στους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις τους, που καταβάλλονται σε αυτούς από την Π.Ο.Υ., καθώς επίσης και απαλλαγής από τις υποχρεωτικές καταβολές ποσών, όπως οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, εκτός αν, με τη σύμφωνη γνώμη της Π.Ο.Υ., καλύπτονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας, 3)απαλλαγής, όσον αφορά τους ίδιους, τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους οι οποίοι εξαρτώνται από αυτούς, από τους μεταναστευτικούς περιορισμούς και τις καταχωρήσεις αλλοδαπών, 4)μαζί με τους/τις συζύγους και τους συγγενείς τους οι οποίοι εξαρτώνται από αυτούς, των ίδιων διευκολύνσεων επαναπατρισμού σε περίοδο διεθνούς κρίσης, με τους υπαλλήλους συγκρίσιμου βαθμού των διπλωματικών αποστολών, 5)ασυλίας από τις υποχρεώσεις εθνικής στρατιωτικής θητείας, σύμφωνα με το Άρθρο VΙ, Παράγραφος 20 της Σύμβασης, 6)του δικαιώματος να εισάγουν, χωρίς δασμούς και άλλα τέλη, συμπεριλαμβανόμενου και του φόρου προστιθεμένης αξίας, των απαγορεύσεων και των περιορισμών στις εισαγωγές, έπιπλα, προσωπικά είδη, συμπεριλαμβανόμενων και των αυτοκινήτων, και όλων των οικιακών συσκευών τους, κατά το χρόνο του πρώτου διορισμού τους στην Ελλάδα ή εντός έξι μηνών μετά το διορισμό τους στην Ελλάδα, 7)του δικαιώματος, μια φορά κάθε τρία έτη, να εισάγουν χωρίς τελωνειακούς δασμούς και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ένα αυτοκίνητο, ενώ είναι κατανοητό ότι η άδεια πώλησης ή διάθεσης του οχήματος στην ελεύθερη αγορά θα παρέχεται, συνήθως, μόνο δύο έτη μετά την εισαγωγή του. Περαιτέρω, είναι κατανοητό ότι οι τελωνειακοί δασμοί θα καταστούν απαιτητοί σε περίπτωση πώλησης ή διάθεσης ενός τέτοιου αυτοκινήτου, εντός τριών ετών μετά την εισαγωγή του, σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται της απαλλαγής αυτής, και8)οι αιτήσεις για θεωρήσεις διαβατηρίων (βίζες), όπου αυτές απαιτούνται, εκ μέρους των υπαλλήλων του Γραφείου Αθηνών, θα εξετάζονται από την Ελλάδα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Το ίδιο ισχύει για τις βίζες και τα λοιπά έγγραφα τα οποία διευκολύνουν την είσοδο στην Ελλάδα πρόσωπων εκτός του προσωπικού, τα οποία ταξιδεύουν για εργασία στο Γραφείο Αθηνών. 2.Τα ίδια προνόμια, όσον αφορά στις συναλλαγματικές διευκολύνσεις, όπως αυτές παρέχονται στους υπαλλήλους συγκρίσιμου βαθμού, οι οποίοι αποτελούν μέρος διπλωματικών αποστολών. Ειδικότερα, το WΗΟ/ΕURΟ θα δικαιούται, κατά τη λήξη της αποστολής του στην Ελλάδα, να μεταφέρει εκτός Ελλάδας, μέσω εγκεκριμένων οδών, χωρίς απαγορεύσεις ή περιορισμούς, κεφάλαια ίδιου ύψους με αυτά που είχαν εισαχθεί από αυτό στην Ελλάδα, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια, για τη νόμιμη κατοχή των οποίων μπορεί να επικαλεστεί σοβαρό λόγο. 3.Εκτός από τα προαναφερθέντα προνόμια και ασυλίες, ο Επικεφαλής του Γραφείου Αθηνών θα απολαμβάνει, όσον αφορά στον εαυτό του, το σύζυγό του/της και τους συγγενείς του/της, οι οποίοι εξαρτώνται από αυτόν/αυτήν, των προνομίων και των ασυλιών, απαλλαγών και διευκολύνσεων που, συνήθως, παρέχονται στους διπλωματικούς απεσταλμένους συγκρίσιμου βαθμού. Για το λόγο αυτό, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα τον/την συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο διπλωματικών αντιπροσώπων οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα. 4.Τα προνόμια και οι ασυλίες που παρέχονται μέσω των εδαφίων 1 (γ) έως (η) του παρόντος Άρθρου δεν θα επεκτείνονται στους υπαλλήλους του Γραφείου Αθηνών οι οποίοι είναι Έλληνες υπήκοοι ή οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Οι υπάλληλοι αυτοί θα απολαμβάνουν όσων άλλων προνομίων και ασυλιών μπορούν να δικαιούνται, σύμφωνα με το Άρθρο VΙΙΙ της Σύμβασης. 5.Τα προνόμια και οι ασυλίες, για τα οποία γίνεται πρόβλεψη στην παρούσα Συμφωνία, παρέχονται αποκλειστικά για τους σκοπούς της αποτελεσματικής υλοποίησης των στόχων και των σκοπών του WΗΟ/ΕURΟ. Ο Γενικός Διευθυντής της Π.Ο. Υ. θα έχει το δικαίωμα και το καθήκον να παραιτηθεί της ασυλίας οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού, οποτεδήποτε, αν, κατά τη γνώμη του, μια τέτοια ασυλία θα παρακώλυε την πορεία της απονομής της δικαιοσύνης και μπορεί να προβεί στην παραίτηση αυτή με επιφύλαξη ως προς τα συμφέροντα του WΗΟ/ΕURΟ. 6.Το Γραφείο Αθηνών θα συνεργάζεται, ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να διευκολύνει την ορθήαπονομή της δικαιοσύνης, να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους αστυνομικούς κανονισμούς και να αποτρέπει οποιαδήποτε κατάχρηση των προνομίων, απαλλαγών, ασυλιών και διευκολύνσεων που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 7Εμπειρογνώμονες σε Αποστολή1.Στους εμπειρογνώμονες οι οποίοι είναι σε αποστολή, για τους σκοπούς του Γραφείου, θα παρέχονται τα προνόμια και οι ασυλίες που καθορίζονται στο Παράρτημα VΙΙ της Σύμβασης. 2.Στους εμπειρογνώμονες οι οποίοι είναι σε αποστολή μπορούν να παρασχεθούν όσα επιπλέον προνόμια, ασυλίες και διευκολύνσεις μπορούν να συμφωνηθούν μεταξύ του WΗΟ/ΕURΟ και της Ελλάδας. 3.Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, ο όρος «Εμπειρογνώμονες σε Αποστολή» σημαίνει τα πρόσωπα, εκτός από τους υπαλλήλους και τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες εξ ονόματος της Οργάνωσης, που αναλαμβάνουν αποστολές για την Π. Ο.Υ. και εμπίπτουν στα πλαίσια του Παραρτήματος VΙΙ, παράγραφος 2, της Σύμβασης. Άρθρο 8Πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες για το WΗΟ/ΕURΟ1.Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες για το WΗΟ/ΕURΟ, για τους σκοπούς του Γραφείου Αθηνών: 1)θα απολαμβάνουν ασυλίας από δικαστικές διώξεις, για προφορικό ή γραπτό λόγο, και όλες τις πράξεις στις οποίες προβαίνουν υπό την επίσημη ιδιότητά τους. Μια τέτοια ασυλία θα συνεχίσει να παρέχεται μετά τη λήξη της θητείας τους στο WΗΟ/ΕURΟ, 2)θα τους παρέχονται, μαζί με τους συζύγους και τους συγγενείς τους, οι οποίοι εξαρτώνται από αυτά, οι ίδιες διευκολύνσεις επαναπατρισμού, σε περίοδο διεθνούς κρίσης, με τους υπαλλήλους συγκρίσιμου βαθμού των διπλωματικών αποστολών. 2.Προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να ασκήσουν τα καθήκοντα τους ανεξάρτητα και αποτελεσματικά, στα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες για το WΗΟ/ΕURΟ μπορούν να χορηγηθούν όσα άλλα προνόμια, ασυλίες και διευκολύνσεις μπορούν να συμφωνηθούν μεταξύ του WΗΟ/ΕURΟ και της Ελλάδας. 3.Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, ο όρος «Πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες για το WΗΟ/ΕURΟ» σημαίνει τους μεμονωμένους αναδόχους, εκτός από τους υπαλλήλους και τους Εμπειρογνώμονες σε Αποστολή, οι οποίοι εκτελούν ή βοηθούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων του. Άρθρο 9Πρόσωπα τα οποία προσκαλούνταισε συνεδριάσεις1.Με επιφύλαξη ως προς τα Άρθρα 6, 7, και 8, οποιαδήποτε πρόσωπα προσκαλούνται επίσημα από το WΗΟ/ΕURΟ, προκειμένου να παραστούν σε συνεδριάσεις οι οποίες συγκαλούνται για τους σκοπούς του Γραφείου Αθηνών, θα απολαμβάνουν ασυλίας από δικαστικές διώξεις, για προφορικό ή γραπτό λόγο, και όλες τις πράξεις στις οποίες προβαίνουν υπό την επίσημη ιδιότητά τους. Άρθρο 10Άδειες Διέλευσης (Laissez-Ρasser)1.Οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές θα αναγνωρίζουν και θα αποδέχονται τις Άδειες Διέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες έχουν εκδοθεί για υπαλλήλους, ως έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, ισοδύναμο με διαβατήριο. 2.Η Ελλάδα θα παρέχει θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, στους κατόχους Αδειών Διέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι κατονομάζονται, εγγράφως, από τον Επικεφαλής του Γραφείου ότι χρειάζονται μια τέτοια θεώρηση. Οι αιτήσεις για θεωρήσεις από άλλους κατόχους Αδειών Διέλευσης των Ηνωμένων Εθνών θα εξετάζονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Άρθρο 11Εγκαταστάσεις1.Η Ελλάδα θα είναι υπεύθυνη για την παροχή και τα έξοδα ενός κατάλληλου κτηρίου και χώρων γραφείων, συμπεριλαμβανόμενων και των εξόδων της συντήρησης και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα, επιπέδου παρόμοιου με αυτά που χρησιμοποιούνται από το WΗΟ/ΕURΟ κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Η Ελλάδα θα είναι υπεύθυνη για τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων με έπιπλα, οικοσκευή και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανόμενων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που θα είναι πλήρως συμβατά με τα πρότυπα του WΗΟ/ΕURΟ, όπως αυτά θα αναθεωρούνται, κατά περίπτωση, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και του WΗΟ/ΕURΟ, και για την κάλυψη όλων των εξόδων τους. Τα έξοδα αυτά είναι επιπλέον του ποσού των € 2.000.000, το οποίο προβλέπεται στο Άρθρο 12.1 της παρούσας Συμφωνίας. 2.Η σημαία και το έμβλημα της Π.Ο.Υ. θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον Κώδικα και τους Κανονισμούς Σημαιών, τα ψηφίσματα και τις πολιτικές της Π.Ο.Υ. 3.Η Ελλάδα θα είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του κτηρίου, των χώρων γραφείων, των επίπλων, του εξοπλισμού και όλων των εγκαταστάσεων, για την προμήθεια γραφικής ύλης και υλικού γραφείου και την κάλυψη όλων των εξόδων τους, και για την κάλυψη των τοπικών εξόδων, όπως οι υπηρεσίες καθαριότητας, η ασφάλεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, η ύδρευση, οι ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και οι συναφείς δαπάνες ασφάλισης. Το Γραφείο Αθηνών θα έχει τη δυνατότητα να συναλλάσσεται απευθείας με εργολάβους, προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα πραγματοποιούνται αμέσως, συμπεριλαμβανόμενης και της διασφάλισης ότι τα συστήματα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών θα συντηρούνται σε επίπεδο πλήρως συμβατό με τα πρότυπα του WΗΟ/ΕURΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 1του παρόντος Άρθρου. 4.Εάν αποφασιστεί, από την Ελλάδα και το WΗΟ/ΕURΟ, ότι το Γραφείο Αθηνών θα μετακινηθεί ή/και θα επεκταθεί από την άποψη του προσωπικού, οι υποχρεώσεις της Ελλάδας, οι οποίες διατυπώνονται στην παρούσα Συμφωνία, θα συνεχίσουν να ισχύουν για τη νέα θέση ή/και προσωπικό. Επιπλέον, η Ελλάδα θα είναι υπεύθυνη για όλα τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με μια τέτοια μετακίνηση ή/και επέκταση. Άρθρο 12Χρηματοδότηση του Γραφείου Αθηνών1.Η Ελλάδα θα παρέχει στο WΗΟ/ΕURΟ, ετησίως, όχι λιγότερα από € 2.000.000, επί δέκα έτη, προκειμένου να καλύψει την επάνδρωση (αρχικά με 13 μέλη προσωπικό) και τα λειτουργικά και προγραμματικά έξοδα τα οποία απαιτούνται προκειμένου να εφαρμοστεί το εγκεκριμένο σχέδιο του Γραφείου Αθηνών. Το ποσό αυτό θα τυγχάνει επαναδιαπραγμάτευσης κάθε δύο έτη. Τα ποσά θα τιμαριθμοποιούνται, σύμφωνα με τις τυπικές αποκλίσεις της Π.Ο.Υ., στην αρχή κάθε διετούς περιόδου της Π.Ο.Υ. 2.Όλα τα ποσά για τα έξοδα προσωπικού και προγραμμάτων, τα οποία καταβάλλονται από την Ελλάδα, θα μεταφέρονται σε ευρώ (€) μέσω ενός καθορισμένου τραπεζικού λογαριασμού του WΗΟ/ΕURΟ ή με επιταγή, μαζί με τα συμπληρωματικά έξοδα υποστήριξης των προγραμμάτων ύψους 13%, σύμφωνα με το Ψήφισμα WΗΑ34.17 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, του Μαΐου 1981. Οι διαδικασίες πληρωμής περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα 1. 3.Οποιαδήποτε αύξηση στα έξοδα, λόγω αποκλίσεων στις συναλλαγματικές διακυμάνσεις μεταξύ ευρώ και δολαρίου ΗΠΑ, θα καταβάλλεται από την Ελλάδα, όπως και ο πληθωρισμός και οι νόμιμες αυξήσεις κόστους. Μια εκτίμηση των εξόδων θα παρέχεται στην Ελλάδα από το WΗΟ/ΕURΟ, έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, βάσει ενός προϋπολογισμού τον οποίο θα εκπονεί ο WΗΟ/ΕURΟ. 4.Η Ελλάδα θα καταθέτει τα κεφάλαια για τη λειτουργία ενός ολόκληρου έτους 3 μήνες πριν, δηλ. μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. 5.Οι υποχρεώσεις του WΗΟ/ΕURΟ, στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, εξαρτώνται από την απρόσκοπτη προηγούμενη είσπραξη των ποσών, όπως προαναφέρθηκε. 6.Η Ελλάδα θα διορίσει έναν υπάλληλο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία που θα αφορά θέματα που σχετίζονται με τις διοικητικές και χρηματοοικονομικές πτυχές, για τις οποίες η Ελλάδα είναι υπεύθυνη, στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 13Διαχείριση των κεφαλαίων1.Σχετικά με τα κεφάλαια τα οποία εισπράττονται για την επάνδρωση και τις λειτουργίες του Κέντρου, το WΗΟ/ΕURΟ: 1)θα διαχειρίζεται τα κεφάλαια σύμφωνα με τους οικονομικούς και λοιπούς κανονισμούς, κανόνες και πολιτικές του, 2)θα διατηρεί ένα χωριστό λογαριασμό για τα κεφάλαια, για το Γραφείο Αθηνών, εμφανίζοντας όλες τις εισπράξεις και δαπάνες, και 3)οποιοιδήποτε τόκοι προέρχονται από τα κεφάλαια θα λογίζονται και θα πιστώνονται σύμφωνα με τους οικονομικούς κανονισμούς, τους κανόνες και τις πολιτικές της Π.Ο.Υ. 2.Όλα τα οικονομικά αρχεία, τα οποία τηρούνται σχετικά με τα κεφάλαια, θα εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ. Το εισόδημα και οι δαπάνες σε άλλα νομίσματα θα μετατρέπονται σε δολάρια ΗΠΑ, με τη συναλλαγματική ισοτιμία των Ηνωμένων Εθνών η οποία θα ισχύει κατά την ημερομηνία των συναλλαγών αυτών. 3.Οι οικονομικές συναλλαγές οι οποίες σχετίζονται με τα κεφάλαια: 1)θα εξετάζονται με μια περιεκτική διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, βασισμένη στους οικονομικούς κανονισμούς, τους κανόνες και τις πολιτικές που είναι εφαρμοστέοι στην Π.Ο.Υ. και ισχύουν κατά την παρούσα περίοδο και θα υπόκεινται στον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο της Π.Ο.Υ., και 2)θα πραγματοποιούνται σε αυστηρή συμμόρφωση με τους οικονομικούς κανονισμούς, τους κανόνες και τις πολιτικές της Π.Ο.Υ. που ισχύουν κατά την παρούσα περίοδο. 4.Οι λογαριασμοί οι οποίοι τηρούνται από το WΗΟ/ΕURΟ υπόκεινται και θα συνεχίσουν να υπόκεινται στον αυστηρό έλεγχο των εξωτερικών ελεγκτών, οι οποίοι θα διορίζονται από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας. Ο χωριστός λογαριασμός για τα κεφάλαια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων της Π.Ο.Υ. και συμπεριλαμβάνεται, ως εκ τούτου, στη γνωμοδότηση και την έκθεση λογιστικού ελέγχου του εξωτερικού ελεγκτή της Π.Ο.Υ., προς την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας. Ο εξωτερικός λογιστικός έλεγχος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Οικονομικούς Κανονισμούς της Π.Ο.Υ. και τον Πρόσθετο Καθορισμό Αρμοδιοτήτων που διέπουν τον εξωτερικό λογιστικό έλεγχο της Π.Ο.Υ. Άρθρο 14Επίλυση των Διαφορών1.Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν διευθετηθεί φιλικά, υπόκειται σε συμφιλίωση. Σε περίπτωση αποτυχίας του τελευταίου, η διαφορά θα επιλύεται με διαιτησία. Η διαιτησία θα διεξάγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα συμφωνηθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη ή, ελλείψει συμφωνίας, σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας της Επιτροπής Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, οι οποίοι ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα αποδέχονται την απόφαση της διαιτησίας ως τελεσίδικη. Άρθρο 15Τελικές Ρήτρες1.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης, με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενημερώνουν, το ένα το άλλο, ότι οι εσωτερικές διατυπώσεις τους για τη θέση της σε ισχύ έχουν ολοκληρωθεί. 2.Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για μια περίοδο 10 ετών από την έναρξη ισχύος της, ενώ η περίοδος αυτή θα ανανεώνεται αυτόματα για ίσες χρονικές περιόδους, ελλείψει καταγγελίας της, όπως αυτό προβλέπεται στη συνέχεια. Μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, οποτεδήποτε και, στην περίπτωση αυτή, η λήξη θα ισχύει έξι μήνες μετά τη γνωστοποίηση, από αυτό το συμβαλλόμενο μέρος προς το άλλο, εγγράφως, της πρόθεσής του να τερματίσει τη Συμφωνία. 3.Σε περίπτωση καταγγελίας, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, οι υποχρεώσεις οι οποίες αναλαμβάνονται από τα συμβαλλόμενα μέρη δυνάμει της παρούσας θα ισχύουν και μετά τη λήξη της, στο βαθμό που αυτό απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, η παύση ή η απόσυρση του προσωπικού, η επιστροφή των μη χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων, η τακτοποίηση των λογαριασμών, η τακτοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων που απαιτούνται για οποιοδήποτε προσωπικό, υπεργολάβους, συμβούλους και προμηθευτές. 4.Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα υλοποιείται με αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλόμενων μέρων, μέσω ενός υπογεγραμμένου εγγράφου, το οποίο ρητώς θα επιβεβαιώνει ότι αποτελεί τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας και θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. 5.Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της Ελλάδας και του WΗΟ/ΕURΟ, αντίστοιχα, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία σε δύο αντίτυπα, στα αγγλικά. Από:την Κυβέρνηση τηςΕλληνικής Δημοκρατίας την Παγκόσμια Οργάνωση ΥγείαςΠεριφερειακό Γραφείογια την Ευρώπη Αριστείδης Καλογερόπουλος -Στρατής Μarc Danzοn, Μ.D. Γενικός Γραμματέας Περιφερειακός Διευθυντής Υπουργείο Υγείας και ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης Ημερομηνία: 29/09/2008 Ημερομηνία: 07/10/2008
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 15 παράγραφος 1 αυτής
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία