ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3936

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-03-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-03-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-03-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε θέματα ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε θέματα ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας, που υπογράφηκε στη Λευκωσία, στις 3 Δεκεμβρίου 2007, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΑΙΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας καλούμενες εφεξής «τα Μέρη», επιθυμώντας να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, Σεβόμενες τις διεθνείς συμφωνίες και τις νομοθεσίες που ισχύουν σε αμφότερα τα Κράτη και υπό την επιφύλαξη ανειλημμένων υποχρεώσεων τους, βάσει διμερών και πολυμερών συμφωνιών με τρίτα κράτη, Λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ωθούμενες από τη θέληση να συμβάλουν ενεργά στην πρόληψη και καταπολέμηση των διαφόρων μορφών εγκληματικότητας και ιδιαίτερα του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας, Μεριμνώντας για μια αποτελεσματική συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, Αναγνωρίζοντας τα αμοιβαία πλεονεκτήματα από την αστυνομική συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, πρόληψης και καταπολέμησης του εγκλήματος, συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1Πεδίο ΕφαρμογήςΤα Μέρη συνεργάζονται στα θέματα της εσωτερικής ασφάλειας και θα παρέχουν αμοιβαία αρωγή στους ακόλουθους τομείς: 1.καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 2.καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 3.καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής, διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, 4.καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, 5.καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, 6.καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της εγκληματικότητας που σχετίζεται με αυτή, 7.καταπολέμηση της παραχάραξης και πλαστογραφίας μέσων πληρωμής, εγγραφών ταυτότητας, διαβατηρίων και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων, 8.καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής, διακίνησης και εμπορίας όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών καί Ρ.Β.Χ.Π. υλικών, 9.καταπολέμηση της κλοπής και παράνομης διακίνησης οχημάτων, καθώς και της πλαστογράφησης αδειών οδήγησης και άλλων συναφών εγγράφων, 10.καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών και έργων τέχνης, 11.καταπολέμηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, 12.έρευνα για πρόσωπα που αγνοούνται ή καταζητούνται, 13.συνεργασία αναφορικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση εγκλημάτων που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο ή/και με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 14 ασφάλεια επισήμων αντιπροσωπειών, κυβερνητικών απεσταλμένων καθώς και άλλων προσώπων που απολαμβάνουν διπλωματικών προνομίων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 15.βελτίωση μεθόδων και μέσων τήρησης και αποκατάστασης της δημόσιας τάξης και χειρισμού καταστάσεων κρίσεως, 16.ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του αστυνομικού προσωπικού για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 17.ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών, 18.ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα ασφάλειας μέσων μεταφοράς (αεροπορικών, θαλάσσιων και χερσαίων), 19.ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε θέματα τροχαίας, 20.συνεργασία στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της ψυχαγωγίας των μελών των Αστυνομικών Σωμάτων περιλαμβανομένης και ανταλλαγής επισκέψεων για ψυχαγωγία στη βάση που θα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών. Τα Μέρη συνεργάζονται σε άλλους τομείς, που αφορούν στην εγκληματικότητα γενικά, την πρόληψη του εγκλήματος και την τήρηση της δημόσιας τάξης, εφόσον υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον. Άρθρο 2Εκτέλεση Αιτημάτων1.Το σύνολο των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία διεξάγεται από τα Μέρη σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. 2.Κάθε Μέρος μπορεί συνολικώς ή μερικώς να αρνηθεί τη συνεργασία ή την εκτέλεση αιτήματος, σε εκείνες τις περιπτώσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τα εθνικά του συμφέροντα ή είναι αντίθετες στην εθνική του νομοθεσία. 3.Η άρνηση για συνεργασία ή για εκτέλεση αιτήματος κοινοποιείται γραπτώς στο άλλο Μέρος χωρίς καθυστέρηση. Άρθρο 3Πρόληψη και Καταστολή Αξιόποινων ΠράξεωνΤα Μέρη συνεργάζονται για την πρόληψη και την καταστολή των αξιόποινων πράξεων που συνιστούν τις διάφορες μορφές εγκληματικότητας. Προς αυτό το σκοπό: 1.Τα Μέρη κοινοποιούν το ένα στο άλλο όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τα πρόσωπα που ενέχονται στις διάφορες μορφές του διεθνούς εγκλήματος, στο μέτρο που αυτές είναι αναγκαίες για την πρόληψη και καταστολή αξιόποινων πράξεων, στην επικράτεια του άλλου Μέρους. 2.Κάθε Μέρος, με βάση τις κοινοποιηθείσες πληροφορίες, λαμβάνει οποιαδήποτε αστυνομικά μέτρα θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη και καταστολή αξιόποινων πράξεων. 3.Κάθε Μέρος μπορεί να θέσει στη διάθεση του άλλου, κατόπιν αίτησης του, ή αντικείμενα ή πληροφορίες, σχετικά με τις μεθόδους και τις νέες μορφές της εγκληματικότητας. 4.Τα Μέρη ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες στη χρήση εργαστηριακής τεχνολογίας, καθώς και στις μεθόδους και μέσα της εγκληματολογικής έρευνας. 5.Τα Μέρη επικουρούνται, όπου κρίνεται αναγκαίο, με αστυνομικούς εμπειρογνώμονες, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων υψηλού επιπέδου και την αποτελεσματικότερη χρήση μέσων, μεθόδων και σύγχρονων τεχνικών για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Άρθρο 4Καταπολέμηση της ΤρομοκρατίαςΣτο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τα Μέρη προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με: 1.σχεδιαζόμενες, προπαρασκευαστικές ή διαπραχθείσες πράξεις τρομοκρατίας, τους τρόπους με τους οποίους έχουν εκτελεσθεί, τα τεχνικά μέσα και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη τους, 2.τρομοκρατικές οργανώσεις, πρόσωπα, ομάδες ή οντότητες που σχεδιάζουν, προπαρασκευάζουν, διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν, ή έχουν διαπράξει τρομοκρατικές πράξεις στην επικράτεια του ενός εκ των Μερών και θίγουν τα συμφέροντα του άλλου. Άρθρο 5Καταπολέμηση των ΝαρκωτικώνΓια την καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, τα δύο Μέρη λαμβάνουν συντονισμένα μέτρα και προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων, επί των νέων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, για τη διεθνή τους διακίνηση, απόκρυψη και διανομή, καθώς και επί των νέων μεθόδων για την καταπολέμηση αυτών, σύμφωνα με την Ενιαία Σύμβαση περί Ναρκωτικών του 1961, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο Τροποποίησης του 1972, τη Σύμβαση περί Ψυχοτρόπων Ουσιών του 1971 και τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1988 κατά της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών. Άρθρο 6Αξιωματικοί Σύνδεσμοι1.Κάθε Μέρος μπορεί να αποσπά έναν ή περισσότερους Αξιωματικούς Συνδέσμους στη διπλωματική αποστολή ή προξενική αρχή του στην επικράτεια του άλλου Μέρους, για ορισμένη ή αόριστη χρονική περίοδο. 2.Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι επιφορτίζονται με πληροφοριακές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα τους θα περιλαμβάνουν: 1)Συνεργασία με αστυνομικές αρχές του Μέρους όπου έχουν τοποθετηθεί. 2)Προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση εγκληματικών πράξεων. 3)Παροχή βοήθειας, σχετικά με τις δραστηριότητες των αρμοδίων αρχών για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων των Κρατών τους. 3.Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι δεν έχουν επιχειρησιακά καθήκοντα. 4.Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι ενός εκ των Μερών, που είναι αποσπασμένοι σε τρίτα κράτη, σε διεθνείς οργανισμούς και σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεριμνούν για τα συμφέροντα του άλλου Μέρους και εκτελούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, αιτήματα συνδρομής υπέρ αυτού, κατ’ εφαρμογή της Απόφασης 2003/170/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2003 για την κοινή αξιοποίηση των Αξιωματικών Συνδέσμων που τοποθετούνται στο εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών-Μελών της Ε.Ε. 5.Τα Μέρη ενημερώνονται αμοιβαίως για την απόσπαση Αξιωματικών Συνδέσμων σε τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς, ή σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 7Εφαρμογή της Συμφωνίας1.Ο Υπουργός Εσωτερικών εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν την ευθύνη της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας. 2.Για το σκοπό αυτό συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία προεδρεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας ή από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των δύο Υπουργείων, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. 3.Η Επιτροπή Παρακολούθησης διασφαλίζει επίσης την προώθηση και αξιολόγηση της παρούσας Συμφωνίας. 4.Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων ή Κυβερνητικών Αρχών μπορούν να παρακολουθήσουν τις συσκέψεις της Επιτροπής, εφόσον είναι απαραίτητο. 5.Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται σε περιόδους που καθορίζονται μέσω διαβουλεύσεων, διαδοχικά, στην Ελλάδα και την Κύπρο. 6.Για την προώθηση αποτελεσματικής εφαρμογής της Συμφωνίας, Υπηρεσίες των δύο Υπουργείων, ειδικά εξουσιοδοτημένες, μπορούν να συνομολογούν και να υπογραφούν Πρωτόκολλα συνεργασίας, στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους. 7.Τα Μέρη καθορίζουν τους οργανισμούς που εντέλλονται να εφαρμόσουν τους διάφορους τομείς της συνεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. Ο καθορισμός αυτός φέρεται σε γνώση του άλλου Μέρους δια της διπλωματικής οδού. 8.Τα Μέρη, για άμεση συνεργασία σε πολύ επείγουσες περιπτώσεις, θα ανταλλάξουν κατάλογο με τις εξουσιοδοτημένες Υπηρεσίες τους που είναι υπεύθυνες για την εν λόγω συνεργασία. 9.Τα Μέρη προκειμένου να βελτιώσουν τη συνεργασία σε εξειδικευμένους τομείς, οργανώνουν συναντήσεις εμπειρογνωμόνων οποτεδήποτε αμφότερα συμφωνούν ότι αυτό είναι πρόσφορο. Άρθρο 8Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα1.Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής και επεξεργασίας κάθε είδους προσωπικών στοιχείων για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη δεσμεύονται να εφαρμόσουν όλες τις σχετικές διατάξεις, που περιέχονται στην περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσία τους. 2.Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει ανταλλαγής και επεξεργασίας πρέπει να καταστραφούν αμέσως. Άρθρο 9Διαβίβαση Πληροφοριών1.Πληροφορίες που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας δεν μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτο Κράτος χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Μέρους που τις παρέχει. 2.Πληροφορίες τις οποίες το αποστέλλον Μέρος χαρακτηρίζει ως διαβαθμισμένες τυγχάνουν του ανάλογου χειρισμού από το λαμβάνον Μέρος. Άρθρο 10Επίλυση ΔιαφορώνΟποιαδήποτε διαφορά αναφορικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας διευθετείται με διαβουλεύσεις μεταξύ των Μερών. Άρθρο 11Σχέση με Διεθνείς ΣυμφωνίεςΗ παρούσα Συμφωνία δε θίγει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από άλλες Διεθνείς Συμφωνίες που δεσμεύουν τα Μέρη. Άρθρο 12ΔαπάνεςΟι δαπάνες, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας και αφορούν έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής, αναλαμβάνονται από το κάθε Μέρος για τα δικά του μέλη, εκτός αν υπάρξει διαφορετική διευθέτηση μεταξύ των Μερών. Άρθρο 13Τελικές ΔιατάξειςΗ παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας λήψης της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης με την οποία ένα Μέρος ενημερώνει το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών του διαδικασιών. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε Μέρος μπορεί ανά πάσα στιγμή να την καταγγείλει με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος δια της διπλωματικής οδού. Η Συμφωνία καθίσταται ανενεργή τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης της καταγγελίας. Η καταγγελία δεν επηρεάζει τις ενέργειες οι οποίες είναι στο στάδιο υλοποίησης, εκτός εάν τα Μέρη αποφασίσουν διαφορετικά. Κάθε Μέρος μπορεί να αναστείλει ολοσχερώς ή μερικώς την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης και δημόσιας υγείας. Η αναστολή θα κοινοποιείται στο άλλο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας συμφωνούνται γραπτώς και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Συμφωνίας τερματίζεται η ισχύς της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε θέματα ασφάλειας που υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 11 Δεκεμβρίου 1993. Έγινε στη Λευκωσία στις 3 Δεκεμβρίου 2007 σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, και των δύο κειμένων όντων εξίσου αυθεντικών.
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας του άρθρου 7.6 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 13 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.