Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και του Αρχηγείου του Διοικητού της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, που αφορά στη λειτουργική σχέση με το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και του Αρχηγείου του Διοικητού της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, που αφορά στη λειτουργική σχέση με το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, το οποίο υπογράφηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2008 στο Νοrfοlk των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ), του οποίου το κείμενο, στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ ΕισαγωγήΤο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Άμυνας του Βασιλείου των Ολλανδίας, το Γενικό Επιτελείο της Τουρκικής Δημοκρατίας και το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ (ΗQ SΑCΤ), εφεξής αναφερόμενοι, από κοινού, ως οι «Συμμετέχοντες» -ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, στα πλαίσια του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο υπεγράφη στις 4 Απριλίου 1949, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής 324/1 περί «Δομής της Στρατιωτικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ» (Τελική), της 28ης Μαΐου 2004, και το Μνημόνιο της Στρατιωτικής Επιτροπής -236- 03 περί της «Ιδέας της Στρατιωτικής Επιτροπής για τα Κέντρα Αριστείας», της 4ης Δεκεμβρίου 2003, οι Ρυθμίσεις Διοίκησης του ΝΑΤΟ (ΝCΑ) θα υποστηρίζονται από ένα δίκτυο Κέντρων Αριστείας (CΟΕ), τα οποία θα παρέχουν ευκαιρίες αναβάθμισης της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, προκειμένου να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα και τις ικανότητες, να συνδράμουν στην ανάπτυξη δογμάτων και να θέσουν σε δοκιμασία και να επικυρώσουν ιδέες, μέσω πειραματισμών, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι ο Διοικητής της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ (SΑCΤ), σύμφωνα με την απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής 58/3 περί «Καθορισμού Αρμοδιοτήτων για το Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ», της 17ης Μαΐου 2004, έχει τη γενική ευθύνη για το συντονισμό και τη χρησιμοποίηση των Κέντρων Αριστείας, εντός του ΝΑΤΟ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ την επιστολή του Αρχηγού του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού προς το Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, της 29ης Ιανουαρίου 2007, με την οποία προσφέρει το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα (CΟΕ CSW), ως Κέντρο Αριστείας του ΝΑΤΟ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι, στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης για τη Σύσταση, τη Διοίκηση και τη Λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα (CΟΕ CSW Οperatiοn ΜΟU), της 3ης Οκτωβρίου 2008, τα Έθνη-Χορηγοί (SΝs) ιδρύουν το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, ως Κέντρο Αριστείας το οποίο θα τεθεί στη διάθεση του ΝΑΤΟ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ την Ιδέα για το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, η οποία, σύμφωνα με την επιστολή του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ προς τον Αρχηγό του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, της 25ης Απριλίου 2007, προβλέπει μια εισφορά προστιθεμένης αξίας στις μετασχηματιστικές και επιχειρησιακές προσπάθειες του ΝΑΤΟ, όσον αφορά στις επιχειρήσεις σε περιορισμένα και αβαθή ύδατα, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλομένων στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, όσον αφορά στο Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων τους (ΝΑΤΟ SΟFΑ), της 19ης Ιουνίου 1951, το Πρωτόκολλο σχετικά με το Καθεστώς της Διεθνούς Στρατιωτικού Αρχηγείου, το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τη Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (Πρωτόκολλο του Παρισιού), της 28ης Αυγούστου 1952, τη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών-Συμβαλλόμενων Μερών στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και των Λοιπών Κρατών, τα οποία Συμμετέχουν στη Συνεργασία για την Ειρήνη, όσον αφορά στο Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων τους (SΟFΑ ΡfΡ), της 19ης Ιουνίου 1995, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών-Συμβαλλόμενων Μερών στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και των Λοιπών Κρατών, τα οποία Συμμετέχουν στη Συνεργασία για την Ειρήνη, όσον αφορά στο Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων τους (Πρόσθετο Πρωτόκολλο στο ΡfΡ SΟFΑ), της 19ης Ιουνίου 1995, και συμπεριλαμβανόμενου και του Περαιτέρω Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών-Συμβαλλόμενων Μερών στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και των Λοιπών Κρατών, τα οποία Συμμετέχουν στη Συνεργασία για την Ειρήνη, όσον αφορά στο Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων τους (Περαιτέρω Πρόσθετο Πρωτόκολλο στο ΡfΡ SΟFΑ), της 19ης Δεκεμβρίου 1997, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΨΗ τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Ανώτατου Αρχηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων της ευρώπης (SΗΑΡΕ), σε σχέση με τους πρόσθετους όρους που ισχύουν για τη σύσταση και λειτουργία του Διεθνούς Στρατιωτικού Αρχηγείου στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, της 13ης Μαρτίου 1967 (Συμφωνία SΗΑΡΕ-Γερμανίας) και την SG (2003) 0743, της 20ης Ιουνίου 2003, η οποία θεσπίζει τη νόμιμη διαδοχή του Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων ευρώπης από το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, με ισχύ από τις 19 Ιουνίου 2003, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΨΗ ότι με το Μνημόνιο της Στρατιωτικής Επιτροπής -236-03, της 4ης Δεκεμβρίου 2003, η Στρατιωτική Επιτροπή έχει θεσπίσει ότι μπορεί να χορηγηθεί το καθεστώς ενός Διεθνούς Στρατιωτικού Οργανισμού σε ένα Κέντρο Αριστείας, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Παρισιού, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα Έθνη-Χορηγοί, σε συντονισμό με το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ υποβάλλουν ένα αίτημα για την ενεργοποίηση του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, ως Διεθνούς Στρατιωτικού Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο ΧΙV του Πρωτοκόλλου του Παρισιού και ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θεσπίσουν τις ρυθμίσεις για ένα, στρατηγικά και επιχειρησιακά προσανατολισμένο και εστιασμένο στο μετασχηματισμό, Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, το οποίο θα υποστηρίζει το Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ κατά την υλοποίηση της αποστολής του συμφώνησαν στα ακόλουθα: ΤΜΗΜΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ1.Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία μια έννοια θα προσδιορίζεται στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης και τα επακόλουθα του έγγραφα, θα εφαρμόζεται το Γλωσσάριο Όρων και Ορισμών του ΝΑΤΟ (Συμμαχικές Διοικητικές Εκδόσεις - ΑΑΡ-6) και το Γλωσσάριο του ΝΑΤΟ για τις συντμήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στα έγγραφα και τις εκδόσεις του ΝΑΤΟ (Συμμαχικές Διοικητικές Εκδόσεις -15). 2.Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν για τους σκοπούς του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και τα επακόλουθα του έγγραφα: 1)Συμμαχική Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΑCΟ) - Όπως περιγράφεται στην απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής 324/1, το Ανώτατο Αρχηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης και οι λοιποί οργανισμοί οι οποίοι υπάγονται στον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή ευρώπης (SΑCΕUR). 2)Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού (ΑCΤ) - Όπως περιγράφεται στην απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής 324/1, το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ και οι λοιποί οργανισμοί οι οποίοι υπάγονται στο Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ. 3)Ιστορικές Πληροφορίες - Πληροφορίες οι οποίες δεν προέκυψαν κατά την εκτέλεση του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. 4)Κέντρο Αριστείας (CΟΕ) - Όπως ορίζεται στο Μνημόνιο της Στρατιωτικής Επιτροπής-236- 03, ένα πιστοποιημένο από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (ΝΑC), εθνικά ή πολυεθνικά υποστηριζόμενο κέντρο, το οποίο υποστηρίζει το ΝΑΤΟ. 5)Πρόγραμμα Εργασίας του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα - Το έγγραφο το οποίο καθορίζει τις δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. 6)Διοικούσα Επιτροπή (SC) του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα - Η επιτροπή η οποία συνιστάται από τα Έθνη-Χορηγούς, ως ο κύριος φορέας για την καθοδήγηση, την εποπτεία και τη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα που αφορούν στη σύσταση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα. 7)Δίκτυο Κέντρων Αριστείας - Το δίκτυο όλων των Κέντρων Αριστείας τα οποία υποστηρίζουν τις Ρυθμίσεις Διοίκησης του ΝΑΤΟ (ΝCΑ), συντονιζόμενο από το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ. 8)Κέντρο Αριστείας για τις Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα (CΟΕ CSW) - Το Κέντρο Αριστείας το οποίο προσφέρεται από τα Έθνη-Χορηγούς, ως Κέντρο Αριστείας του ΝΑΤΟ, παρέχοντας εμπειρία στο αντικείμενο, στον τομέα των επιχειρήσεων σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα. 9)Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα - Ο αξιωματικός που διευθύνει το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα και κύριος σύμβουλος του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, στον τομέα των επιχειρήσεων σε περιορισμένα και αβαθή ύδατα. 10)Πρόσφατες Πληροφορίες - Πληροφορίες οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. 11)Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ (ΗQ SΑCΤ) - Όπως ορίζεται στην απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής 324/1, το αρχηγείο της Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού. 11)Πληροφορίες - οποιεσδήποτε πληροφορίες, ανεξάρτητα από τη μορφή ή τον τύπο τους, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών που είναι επιστημονικής ή τεχνικής φύσεως και, επίσης, συμπεριλαμβανόμενων και των φωτογραφιών, των προσωρινών και τελικών εκθέσεων, των εγχειριδίων, των δεδομένων απειλών, των πειραματικών δεδομένων, των δοκιμών, των σχεδίων, των προδιαγραφών, των διαδικασιών, των τεχνικών, των εφευρέσεων, του λογισμικού -συμπεριλαμβανόμενου και του πηγαίου κώδικα-, των τεχνικών κειμένων, των ηχητικών εγγραφών, των εικονογραφημένων παρουσιάσεων και των λοιπών γραφικών παρουσιάσεων, είτε είναι σε μαγνητοταινία, σε μνήμη υπολογιστή είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή και είτε υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλη νομική προστασία, είτε όχι. 13)Στρατιωτική Επιτροπή (ΜC) - Η επιτροπή του ΝΑΤΟ η οποία παρέχει στρατιωτικές συμβουλές στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. 14)Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (ΝΑC) - Το συμβούλιο το οποίο συστήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. ν) Ρυθμίσεις Διοίκησης του ΝΑΤΟ (ΝCΑ) - Οι ρυθμίσεις και οι φορείς οι οποίοι υποστηρίζουν τη Δομή Διοίκησης του ΝΑΤΟ, όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής 324/1. 15)Δομή Διοίκησης του ΝΑΤΟ (ΝCS) - Στρατιωτικός οργανισμός του ΝΑΤΟ, όπως ορίζεται στην απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής 324/1. ο) Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα - Επιχειρήσεις σε παράκτιες περιοχές, όπου οι τρόποι δράσης τόσο των φίλιων όσο και των αντιπάλων δυνάμεων είναι περιορισμένοι, τουλάχιστον λόγω μερικών από τους ακόλουθους παράγοντες: αβαθή ύδατα, θαλάσσια στενά, ακανόνιστες και τραχιές ακτογραμμές, περιβάλλοντα προσομοιάζοντα αρχιπελάγη με μικρά νησιά, παλιρροιακές περιοχές και εκτενείς επίπεδες εκτάσεις και αβαθή, συχνά με μεταβαλλόμενο μέγεθος και μορφή, υπό την επήρεια ρευμάτων ή/και καιρικών συνθηκών. Περιλαμβάνει, επίσης, και εκείνες τις παράκτιες περιοχές από τις οποίες οι εχθρικές δυνάμεις μπορεί να είναι σε θέση να δράσουν κατά των ιδίων δυνάμεων. 16)Λοιποί πελάτες - Οποιοδήποτε έθνος, οργανισμός ή υπηρεσία η οποία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, εκτός από ένα Έθνος-Χορηγό ή τους φορείς του ΝΑΤΟ. 17)Έθνη-Χορηγοί (SΝs) - Οι εθνικές αμυντικές αρχές, οι οποίες προτείνουν στη Συμμαχία, από κοινού, το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα και οι οποίες παρέχουν την επάνδρωση, τον εξοπλισμό, τη χρηματοδότηση και τη λοιπή υποστήριξη ή τους πόρους για τη λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα. σ) Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής ευρώπης (SΑCΕUR) - Όπως ορίζεται στην απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής 324/1, ο Διοικητής της Συμμαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων. τ) Διοικητής της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ (SΑCΤ) - Όπως ορίζεται στην απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής 324/1, ο Διοικητής της Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΣΚΟΠΟΣΣκοπός του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης είναι να θεσπίσει τη λειτουργική σχέση μεταξύ των Εθνών-Χορηγών και του Αρχηγείου του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, όσον αφορά στο Κέντρο Αριστείας για τις Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, ως Κέντρο Αριστείας του ΝΑΤΟ για επιχειρήσεις σε περιορισμένα και αβαθή ύδατα. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ Αποστολή του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα είναι να παρέχει κοινή και συνδυασμένη εμπειρία στο αντικείμενο, στον τομέα των επιχειρήσεων σε περιορισμένα και αβαθή ύδατα, προκειμένου να υποστηρίζει το στρατιωτικό μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ, τα Έθνη-Χορηγούς και τους λοιπούς Πελάτες, βελτιώνοντας, με τον τρόπο αυτό, τη διαλειτουργικότητα της Συμμαχίας στον τομέα των επιχειρήσεων σε περιορισμένα και αβαθή ύδατα. ΤΜΗΜΑ ΙV ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα θα διασφαλίζει την πρώτη προτεραιότητα εργασίας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία ζητούνται από το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, εξ ονόματος φορέων του ΝΑΤΟ, ενώ η συνολική υποστήριξη του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα θα εξακολουθήσει να υπόκειται στην έγκριση και την κατανομή πόρων από τη Διοικούσα Επιτροπή. 2. Το Αρχηγείο του Ανώτατου Διοικητή της Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, ως ο καθορισμένος φορέας του ΝΑΤΟ για το συντονισμό των διαπιστευμένων από το ΝΑΤΟ Κέντρων Αριστείας και του δικτύου Κέντρων Αριστείας, θα συντονίζει και θα παρέχει όλα τα αιτήματα του ΝΑΤΟ προς το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα και θα παρακολουθεί την εκτέλεση τους. 3. Το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα θα αποτελεί τμήμα του ευρύτερου πλαισίου το οποίο υποστηρίζει τις Ρυθμίσεις Διοίκησης του ΝΑΤΟ. Δεν θα αποτελεί τμήμα της Δομής Διοίκησης του ΝΑΤΟ, ούτε το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα συνιστά μια σχέση διοίκησης μεταξύ του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ και του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα. 4. Υπό το συντονισμό του Αρχηγείου του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα θα δημιουργεί κατάλληλες σχέσεις με τη Συμμαχική Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού και του λοιπούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ. 5. Το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα θα τηρεί όλους τους κανονισμούς και τα πρότυπα του ΝΑΤΟ τα οποία είναι πρόσφορα για τις λειτουργίες του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα και, ειδικότερα, την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Αρχηγείο του Ανώτατου Διοικητή της Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ που προβλέπουν τη συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του δικτύου των Κέντρων Αριστείας. 6; Το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα θα αξιολογείται από το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ με τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο ΙΜSΜ-0416- 04, της 11ης Ιουνίου 04. Η πιστοποίηση υποβάλλεται προς έγκριση στη Στρατιωτική Επιτροπή και για τελική επικύρωση του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Αφού πιστοποιηθεί, το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα θα εξετάζεται περιοδικά από το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι συνεχίζει να ικανοποιεί τα κριτήρια. Εάν το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα αδυνατεί να ικανοποιήσει τα κατάλληλα κριτήρια, το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ θα προτείνει τα απαραίτητα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ικανοποιηθούν τα κριτήρια πιστοποίησης. Η συνεχής αδυναμία ικανοποίησης των κριτηρίων πιστοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πιστοποίησης του ως Κέντρου Αριστείας. 7. Μπορούν να συναφθούν Τεχνικές Συμφωνίες μεταξύ των Εθνών-Χορηγών και του Αρχηγείου του Ανώτατου Διοικητή της Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, προκειμένου να εξειδικεύσουν και να παράσχουν πρόσθετα στοιχεία, τα οποία δεν καλύπτονται από το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά περίπτωση, τα Έθνη-Χορηγοί μπορούν να εκχωρούν την εξουσία τους στο Διευθυντή Στρατιωτικών Μηχανικών (ΜΙLΕΝG) του Κέντρου Αριστείας. ΤΜΗΜΑ V ΕΥΘΥΝΕΣ1. Σύμφωνα με την ιδέα για το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα θα συγκεντρώνει και θα αναπτύσσει περαιτέρω την εμπειρία και τις ικανότητες του ΝΑΤΟ να διεξάγει θαλάσσιες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές περιορισμένων και αβαθών υδάτων. Οι συγκεκριμένες ευθύνες θα είναι: α. Ως εστιακό σημείο των δραστηριοτήτων του: να διευκολύνει την ανάπτυξη, την επικύρωση και την εφαρμογή των ιδεών και των δογμάτων, β. να συμβάλλει και παρέχει στοιχεία για τις διδαχθείσες διαδικασίες, καθώς επίσης και για τα πειράματα και τις προσπάθειες διαμόρφωσης μοντέλων και προσομοίωσης, γ. να συμπληρώνει και να συμβάλλει στις προσπάθειες του ΝΑΤΟ, στον τομέα των ασκήσεων, της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης, δ. να αξιολογεί τις απαιτήσεις, το παρόν καθεστώς και τη μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε περιορισμένα και αβαθή ύδατα, σε ένα κοινό και συνδυασμένο επιχειρησιακό περιβάλλον. 2. Προς υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, ως Κέντρου Αριστείας του ΝΑΤΟ, το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ: α. θα ενθαρρύνει, για την προαγωγή των μετασχηματιστικών στόχων του ΝΑΤΟ, τη βέλτιστη ανάπτυξη και χρήση των δυνατοτήτων του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, εντός του Δικτύου Κέντρων Αριστείας, β. θα παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες προκειμένου να καταστήσει το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα ικανό να διεξάγει αποτελεσματικά την αποστολή του, προς υποστήριξη του μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, και γ. όσον αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης, η οποία παρέχεται μέσω του ΙΜSΜ-0416- 04, θα δημιουργήσει το εξειδικευμένο πακέτο απαιτήσεων πιστοποίησης για το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, θα παρέχει συμβουλές προς το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα για θέματα σχετικά με την πιστοποίηση, θα διεξάγει την αρχική αξιολόγηση της πιστοποίησης και, εφεξής, θα εξετάζει, περιοδικά, το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα ικανοποιεί τα θεσπισμένα κριτήρια προκειμένου να διατηρεί την πιστοποίηση. ΤΜΗΜΑ VΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣΙ. Η Διοικούσα Επιτροπή θα αποφασίζει όσον αφορά στο ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, το οποίο θα καθορίζει τις υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται από το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα προς όλους τους πελάτες του. Για τους σκοπούς της δημιουργίας του Προγράμματος Εργασίας του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ θα διαβιβάζει τα συντονισμένα και πλέον σημαντικά αιτήματα για παροχή υπηρεσιών, εκ μέρους όλων των φορέων του ΝΑΤΟ, στο Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα. Το Αρχηγείο του Ανώτατου Διοικητή της Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ και άλλοι φορείς του ΝΑΤΟ μπορούν να προσκληθούν να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις σχετικές συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, προκειμένου να ενημερώσουν τη Διοικούσα Επιτροπή για τις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ. 2. Τα προκύπτοντα αιτήματα του ΝΑΤΟ θα διαβιβάζονται, επίσης, από το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ προς το Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, για κατάλληλη επεξεργασία. 3. Το Αρχηγείο του Ανώτατου Διοικητή της Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ και ο διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, σε συνεχή βάση, θα συντονίζουν την εκτέλεση του Προγράμματος Εργασίας του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, συμπεριλαμβανόμενου και του πιθανού αντίκτυπου των προκυπτόντων αιτημάτων των Εθνών-Χορηγών και άλλων πελατών. ΤΜΗΜΑ VΙΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης δεν προορίζεται να δημιουργήσει οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις, βάσει του διεθνούς δικαίου, ούτε να έλθει σε σύγκρουση με το δίκαιο των Εθνών-Χορηγών ή με οποιοδήποτε διεθνές δίκαιο. Στην περίπτωση μιας τέτοιας σύγκρουσης, θα επικρατεί το εθνικό ή διεθνές δίκαιο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση σύγκρουσης, ο Συμμετέχων θα ενημερώνει τους άλλους Συμμετέχοντες. 2. Όσον αφορά στα προϊόντα τα οποία παράγονται από το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, κατόπιν αιτήματος του Αρχηγείου του Ανώτατου Διοικητή της Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, τα Έθνη-Χορηγοί θα διασφαλίζουν - υπό τον όρο των περιορισμών οι οποίοι τίθενται από τον κάτοχο των πληροφοριών - ότι το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ - προς όφελος της Συμμαχίας και εντός των πλαισίων της αποστολής του να μετασχηματίσει το ΝΑΤΟ - θα έχει: α. δικαίωμα χρήσης και διανομής όλων των Πρόσφατων Πληροφοριών, β. δικαίωμα χρήσης και διανομής όλων των Ιστορικών Πληροφοριών, οι οποίες απαιτούνται για την κατάλληλη χρήση του προϊόντος, ενώ, σύμφωνα με τις παρούσες ρήτρες, το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ δεν θα χρεώνεται, κατ’ αρχάς, για οποιαδήποτε χρήση ή διανομή οποιουδήποτε είδους πληροφοριών και, το ίδιο, δεν θα αντλεί οποιοδήποτε έσοδο, από οποιαδήποτε διανομή. Περαιτέρω λεπτομέρειες και ιδιαίτερες απαιτήσεις ή περιορισμοί μπορούν να διατυπωθούν σε μια Τεχνική Συμφωνία. ΤΜΗΜΑ VΙΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ ΠΤΥΧΕΣ 1. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τους διεθνείς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς, τα Έθνη-Χορηγοί δεν θα επιβάλλουν φόρους, τέλη ή παρόμοιες χρεώσεις στις επίσημες δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα του ΝΑΤΟ. 2. Σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης για τη Λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, τα Έθνη-Χορηγοί θα επιβαρύνονται με όλες τις οικονομικές ευθύνες οι οποίες απορρέουν από τη λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα. 3. Γενικά, όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται στο ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, θα είναι δωρεάν. Οι εξαιρέσεις, περαιτέρω λεπτομέρειες και ιδιαίτερες απαιτήσεις ή περιορισμοί μπορούν να διατυπωθούν σε Τεχνικές Συμφωνίες. 4. Για τις σειρές μαθημάτων οι οποίες παρέχονται από ή μέσω του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, μπορούν να χρεώνονται δίδακτρα για μεμονωμένες σειρές μαθημάτων, υπό τον όρο ότι αυτά θα θεσπίζονται σύμφωνα με τις αρχές του Συμφωνίας Τυποποίησης (SΤΑΝΑG) 6002. ΤΜΗΜΑ ΙΧ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται, τυγχάνουν χειρισμού, παράγονται, διαβιβάζονται ή ανταλλάσσονται συνεπεία της εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το C-Μ (2002) 49 περί «Ασφάλειας εντός του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου», της 17ης Ιουνίου 2002, στην αντίστοιχη εγκεκριμένη έκδοση, συμπεριλαμβανόμενων και όλων των συμπληρωμάτων και των τροποποιήσεων του και των υφιστάμενων συμφωνιών και ρυθμίσεων ασφάλειας. 2. Το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα ή τα Έθνη-Χορηγοί ή οι αντιπρόσωποι τους δεν θα προβαίνουν, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε δημόσιο σχόλιο, δήλωση ή επικοινωνία, όσον αφορά στις λεπτομέρειες της εργασίας ή των υπηρεσιών που παρέχονται στο ΝΑΤΟ ή τις ρυθμίσεις του με το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, χωρίς προηγούμενο συντονισμό με το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, εκτός αν αυτό απαιτείται από το νόμο. ΤΜΗΜΑ Χ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης θα επιλύεται μόνο με διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμμετεχόντων και δεν θα παραπέμπεται σε οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές δικαστήριο ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέρος, προς επίλυση. ΤΜΗΜΑ ΧΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΤο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με αμοιβαία γραπτή συναίνεση όλων των Συμμετεχόντων. ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η προσθήκη ενός νέου Συμμετέχοντος στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα γίνεται μέσω μιας Σημείωσης Προσχώρησης, η οποία θα υπογράφεται από το νέο Συμμετέχοντα και τους υφιστάμενους Συμμετέχοντες. ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής του. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου αποφασίσουν, εγγράφως, διαφορετικά οι Συμμετέχοντες ή εάν η πιστοποίηση του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα ανακληθεί ή εάν το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ αποχωρήσει από το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης ή εάν καταγγελθεί το Μνημόνιο Κατανόησης για τη Λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα. 2. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων μπορεί να αποχωρήσει από το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης, μετά από γραπτή γνωστοποίηση, δώδεκα μήνες πριν, προς όλους τους άλλους Συμμετέχοντες. Η αποχώρηση ενός Έθνους-Χορηγού από το Μνημόνιο Κατανόησης για τη Λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα, θα έχει αντίστοιχη επίπτωση στη συμμετοχή του στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης. 3. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, οι σχετικές οικονομικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις ασφάλειας, στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης, θα συνεχίσουν να παραμένουν σε ισχύ, όπως αυτό απαιτείται. 4. Κάθε επακόλουθη Τεχνική Συμφωνία θα διέπεται από τους ίδιους όρους με το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης, με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής ρύθμισης στην ίδια την Τεχνική Συμφωνία. Στην περίπτωση κατά την οποία το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης καταγγελθεί, θα καταγγέλλονται και όλες οι επακόλουθες Τεχνικές Συμφωνίες του. 5. Ένα πρωτότυπο αντίτυπο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης υπογράφεται στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο θα κατατεθεί στο Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, ο οποίος θα παραδώσει επικυρωμένα αντίγραφα στα Έθνη-Χορηγούς. ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. Για το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν έχει υπογράψει το «Περαιτέρω Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών-Συμβαλλόμενων Μερών στη Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και των Λοιπών Κρατών, τα οποία Συμμετέχουν στη Συνεργασία για την Ειρήνη, σχετικά με το Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων τους» (Περαιτέρω Πρόσθετο Πρωτόκολλο στο ΡfΡ SΟFΑ), της 19ης Δεκεμβρίου 1997, το οποίο αναφέρεται στην εισαγωγή του Μνημονίου Κατανόησης για τη Λειτουργική Σχέση του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα. Η υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης για τη Λειτουργική Σχέση του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα και Αβαθή Ύδατα από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν υπονοεί οποιαδήποτε πρόθεση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να δεσμευτεί από τις ρήτρες του Περαιτέρω Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στο SΟFΑ ΡfΡ ή να υποχρεωθεί, από αυτό, με άλλο τρόπο. ΥπογραφήΟνοματεπώνυμο: Συνταγματάρχης Reiner SCΗWΑLΒ, DΕU Α Θέση: Εθνικός Σύνδεσμος, Αντιπρόσωπος στο Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ Τόπος/ημερομηνία: Νοrfοlk, ΗΠΑ, 3 Οκτωβρίου 2008 Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας θα καταστεί Συμμετέχων στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης από το Κοινοβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας ΥπογραφήΟνοματεπώνυμο: Πλοίαρχος Δημήτριος ΤΡΙΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό Θέση: Εθνικός Σύνδεσμος, Αντιπρόσωπος στο Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ του ΝΑΤΟ Τόπος/ημερομηνία: Νοrfοlk, ΗΠΑ, 3 Οκτωβρίου 2008 Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει ενημερώσει ότι το Κοινοβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει εγκρίνει το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης στις_____________, με επίσημη ανακοίνωση προς το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, με ημερομηνία_______________. Επικυρώθηκε και κατατέθηκε στο Νομικό Γραφείο του Αρχηγείου του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ. Υπογραφή/ΣφραγίδαΟνοματεπώνυμο/Θέση Τόπος/ΗμερομηνίαΓια το Υπουργείο Άμυνας του Βασιλείου των Ολλανδίας ΥπογραφήΟνοματεπώνυμο: Πλοίαρχος Ηenri ΝΟΟRDΑΝUS, Ολλανδικό Πολεμικό Ναυτικό Θέση: Εθνικός Σύνδεσμος, Αντιπρόσωπος στο Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ Τόπος/ημερομηνία: Νοrfοlk, ΗΠΑ, 3 Οκτωβρίου 2008 Για το Γενικό Επιτελείο της Τουρκικής Δημοκρατίας το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της έγκρισης του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Για το Γενικό Επιτελείο της Τουρκικής Δημοκρατίας ΥπογραφήΟνοματεπώνυμο: Πλοίαρχος Βurhan ΑΚΙΝCΙ, Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό Θέση: Αναπληρωτής Εθνικός Σύνδεσμος, Αντιπρόσωπος στο Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ Τόπος/ημερομηνία: Νοrfοlk, ΗΠΑ, 3 Οκτωβρίου 2008 Το Γενικό Επιτελείο της Τουρκικής Δημοκρατίας έχει ενημερώσει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης στις______________, με επίσημη ανακοίνωση προς το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, με ημερομηνία_________________. Επικυρώθηκε και κατατέθηκε στο Νομικό Γραφείο του Αρχηγείου του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ Υπογραφή/ΣφραγίδαΟνοματεπώνυμο/Θέση Τόπος/ΗμερομηνίαΓια το Αρχηγείο του Διοικητή της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ Ονοματεπώνυμο: Στρατηγός James Ν. ΜΑΤΤΙS, Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ Θέση: Διοικητής της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ Τόπος/ημερομηνία: Νοrfοlk, ΗΠΑ, 3 Οκτωβρίου 2008
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης που κυρώνεται σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες. Οι τροποποιήσεις του Μνημονίου θα γίνονται σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία