Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την παροχή εκπαίδευσης σε Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Αρμενίας σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Στρατιωτικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, για την παροχή εκπαίδευσης σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενίας σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Στρατιωτικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2008, το κείμενο του οποίου, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αποκαλούμενα περαιτέρω «Φιλοξενόν Μέρος» και «Αποστέλλον Μέρος» αντίστοιχα, συμμορφούμενες προς τους όρους της υπογραφείσας στις 18 Ιουν 1998 στην Αθήνα και στις 08 Μαϊ 1998 στο Ερεβάν συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας και του Υπουργείου Εθνικής ’Άμυνας της Δημοκρατίας της Ελλάδος και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 13 που αναφέρεται στην διαδικασία παροχής εκπαίδευσης σε στελέχη των ΕΔ της Αρμενίας σε Στρατιωτικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Ελλάδας συμφώνησαν τα παρακάτω: Άρθρο 1 Παρέχεται εκπαίδευση σε στελέχη των ΕΔ της Αρμενίας στα κάτωθι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Ελλάδος: 1.Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) 2.Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) 3.Σχολή Διοικήσεως Επιτελών ΣΞ - ΠΝ - ΠΑ (ΣΔΙΕΠ) 4.Σχολεία Εφαρμογής- Μετεκπαίδευσης -Εξειδίκευσης Σ- - ΠΝ - ΠΑ Άρθρο 21.Οι αρμόδιες υπηρεσίες των δύο χωρών, υπεύθυνες για την εκπαίδευση στα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι: 1)Για την Ελληνική Δημοκρατία: Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - Δνση Εκπαίδευσης 2)Για την Δημοκρατία της Αρμενίας: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας- Δνση Εκπαίδευσης, Τμήμα προσωπικού. Άρθρο 31.Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Αρμενίας, τα οποία θα αποστέλλονται για εκπαίδευση, πρέπει να γνωρίζουν τις αρχές λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων του Φιλοξενούντος Μέρους καθώς επίσης να έχουν προσόντα και να πληρούν τις προϋποθέσεις για εκπαίδευση στα αντίστοιχα Στρατιωτικά Ιδρύματα. 2.Οι υποψήφιοι σπουδαστές θα καθορίζονται κατόπιν γραπτού αιτήματος της Αποστέλλοντος Μέρους. Η τελική κατανομή θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Φιλοξενούντος Μέρους το οποίο δε δεσμεύεται ως προς την ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων. 3.Η διαδικασία κατανομής των υποτροφιών υλοποιείται σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 1)Υποβολή αιτημάτων από του Αποστέλλοντος Μέρους μέχρι 20 Μαΐου εκάστου έτους. 2)Κοινοποίηση της κατανομής των υποτροφιών από το ΓΕΕΘΑ προς το Αποστέλλον Μέρος μέχρι 20 Ιουνίου εκάστου έτους. 3)Κοινοποίηση της αποδοχής των υποτροφιών από το Αποστέλλων Μέρος προς το ΓΕΕΘΑ μέχρι 05 Ιουλίου. 4)Έκδοση Δγής για ρύθμιση χρονικών και λοιπών λεπτομερειών μέχρι 20 Ιουλίου. 4.Η επιλογή των Στρατιωτικών υποψηφίων για εκπαίδευση, θα βασίζεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Για την εκπαίδευση στις Σχολές του άρθρου 1 οι προτεινόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν λάβει το απαιτούμενο στη Χώρα τους επίπεδο εκπαιδεύσεως κατά περίπτωση ή να είναι απόφοιτοι των Ελληνικών ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ. 2)Τεχνικά - επαγγελματικά και ατομικά προσόντα, άνωθεν των καθορισμένων ορίων για την συγκεκριμένη εκπαίδευση. 3)Ηλικία και κατεχόμενος βαθμός. ως κάτωθι: (1) Σχολεία Εφαρμογής- Μετεκπαίδευσης - Εξειδίκευσης Ανθυπολοχαγοί Υπολοχαγοί, Λοχαγοί ή αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων μέχρι ηλικίας 36 χρόνων. (2) Σχολή Διοικήσεως Επιτελών - Λοχαγοί ή αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων μέχρι ηλικίας 36 χρονών. (3) Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) Ταγματάρχες, Αντισυνταγματάρχες ή αντίστοιχοι άλλων Κλάδων μέχρι ηλικίας 44 χρονών. (4) Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) Συνταγματάρχες ή αντίστοιχοι άλλων Κλάδων μέχρι ηλικίας 50 χρονών. 4)Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Ελληνομάθειας τουλάχιστον «Β» (αντίστοιχο του «Lοwer» για την αγγλική γλώσσα) που απαιτείται για την ενεργό συμμετοχή του υποψηφίου στην εκπαίδευση. Άρθρο 4 Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται επί βάσει των παρακάτω οικονομικών όρων: 1.Το Φιλοξενόν μέρος θα παρέχει: 1)Το διδακτικό προσωπικό. 2)Την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη, τον εξοπλισμό αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων, τον τεχνικό εξοπλισμό και τα λοιπά εξαρτήματα/υλικά που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα, εκπαίδευσης. 3)Την πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, αίθουσες σπουδών, γυμναστήρια και άλλες αναγκαίες διευκολύνσεις με τις ίδιες συνθήκες που ισχύουν για το οικείο στρατιωτικό προσωπικό. 4)Όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με τη μεταφορά, διαμονή και διατροφή κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών ταξιδιών στην επικράτειά της. 5)Την αναγκαία διαμονή εντός οικημάτων των Ε.Δ. και διατροφή, σύμφωνα με τους οικείους εσωτερικούς κανονισμούς. 6)Μηνιαίο επίδομα για την κάλυψη των προσωπικών εξόδων των σπουδαστών, το ύψους του οποίου ορίζεται κατόπιν ειδικής Δγής του ΓΕΕΘΑ. 2.Το Αποστέλλον Μέρος θα παρέχει: 1)Τα μεταφορικά έξοδα των εκπαιδευομένων και των αποσκευών τους μέχρι τον χώρο εκπαιδεύσεως του Φιλοξενούντος Μέρους και αντιστρόφως. 2)Τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις Αρχές του Φιλοξενούντος Μέρους για την είσοδο και έξοδο από το έδαφός της. 3)Την απαραίτητη ασφάλιση για το διάστημα παραμονής στο Φιλοξενόν Μέρος. 4)Έξοδα μεταφοράς σορού και ταφής σε περίπτωση θανάτου εκπαιδευομένων, κατά τον χρόνο εκπαιδεύσεως. 3.Σε περίπτωση θανάτου σπουδαστών, κατά την εκπαίδευση, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του Αποστέλλοντος Μέρους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα, τα αφορούντα τις αιτίες θανάτου. Για τον σκοπό αυτό, το Φιλοξενόν Μέρος θα παρέχει την αναγκαία βοήθεια στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους. 4.Σε περίπτωση που οι σπουδαστές επιθυμούν διαμονή, διατροφή και διευκολύνσεις άλλες από αυτές που παρέχει το Φιλοξενόν Μέρος, η δαπάνη θα βαρύνει τους ίδιους. Άρθρο 51.Οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν άδεια σύμφωνα με τις διαταγές των αρμοδίων οργάνων του Φιλοξενούντος Μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι το Αποστέλλον Μέρος δεν θα έχει αντιρρήσεις. 2.Οι εκπαιδευόμενοι του Αποστέλλοντος Μέρους θα μπορούν να λαμβάνουν άδεια κατά τις εθνικές εορτές της Χώρας των, σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία. Άρθρο 61.Μόνο επείγουσα οδοντιατρική θεραπεία και χειρουργικές επεμβάσεις θα παρέχονται από τα στρατιωτικά νοσοκομεία του Φιλοξενούντος Μέρους στους σπουδαστές του Αποστέλλοντος Μέρους. 2.Τα έξοδα για εξετάσεις και θεραπεία σε μη στρατιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές θα βαρύνουν τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. 3.Τα έξοδα εξετάσεων και νοσηλείας (συμπεριλαμβανομένων και των οδοντιατρικών) των μελών των οικογενειών των εκπαιδευομένων θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Άρθρο 71.Τα διπλώματα των εκπαιδευομένων, θα επιδίδονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Φιλοξενούντος Μέρους και δε θα διαφέρουν εκείνων που επιδίδονται στους εκπαιδευόμενούς της. 2.Η όλη αλληλογραφία σχετικά με την εκπαίδευση θα πραγματοποιείται μέσω των Στρατιωτικών Ακολούθων των δύο χωρών, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 2. Άρθρο 81.Το Φιλοξενόν Μέρος θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των πληροφοριών, που θα λαμβάνεται κατά τον χρόνο εκπαίδευσης σύμφωνα με την Εθνική του νομοθεσία και τα μέτρα ασφαλείας, που έχουν διαταχθεί από αυτό, επί των οποίων είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται και οι εκπαιδευόμενοι του Αποστέλλοντος Μέρους. 2.Πληροφορίες λαμβανόμενες κατά την περίοδο εκπαιδεύσεως, δε δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε βάρος των συμφερόντων των Χωρών. 3.Η μεταβίβαση προς Τρίτες Χώρες των εγγράφων και άλλων στοιχείων πληροφοριών, που ελήφθησαν κατά την διάρκεια της εκπαιδεύσεως, διαβαθμισμένων ή αδιαβάθμητων, ως προς το επίπεδο ασφαλείας θα γίνεται μόνο με τη γραπτή γνώμη του Φιλοξενούντος Μέρους. 4.Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αυστηρώς τους κανόνες ασφαλείας απόρρητων εγγράφων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση στο έδαφος του Φιλοξενούντος Μέρους. Άρθρο 91.Για το διάστημα της Εκπαιδεύσεως αναφορικά με τους Στρατιωτικούς του Αποστέλλοντος Μέρους, θα εφαρμόζεται η νομοθεσία του Φιλοξενούντος Μέρους. 2.Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να τηρούν τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που φοιτούν και τις εντολές των καθηγητών σε ότι αφορά την εκπαίδευση. 3.Το Φιλοξενόν Μέρος θα ενημερώνει τον Ακόλουθο Άμυνας του Αποστέλλοντος Μέρους για διαπραττόμενες σοβαρές πειθαρχικές παραβάσεις εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Φιλοξενούντος Μέρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις και εφόσον απαιτηθεί η αποπομπή τους, το Αποστέλλον Μέρος σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακαλεί τους εκπαιδευόμενους μετά από συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα του Φιλοξενούντος Μέρους. Άρθρο 101.Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία, κατά την οποία το Φιλοξενόν Μέρος και το Αποστέλλον Μέρος θα έχουν ανταλλάξει έγγραφα, με τα οποία θα έχουν ενημερώσει το ένα το άλλο ότι οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες για τη θέση του σε ισχύ έχουν ολοκληρωθεί. Κάθε έτος μέχρι την 30 Αυγούστου μεταξύ των χωρών υπογράφεται Παράρτημα του Προγράμματος σχετικά με τον αριθμό των εκπαιδευομένων και τα είδη των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα οποία έχουν κατανεμηθεί, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόστατο μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε τροποποίηση ή συμπλήρωση από τις Χώρες μόνο με αμοιβαία συμφωνία, η οποία θα εκφρασθεί εγγράφως. Οι διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των Χωρών σχετικά με την εφαρμογή του, θα επιλύονται με αμοιβαία κατανοήσεως. 3.Το παρόν Πρωτόκολλο μπορεί να καταγγελθεί από το κάθε συμβαλλόμενο μέρος κατόπιν εξαμήνου γραπτής προειδοποιήσεως δια της διπλωματικής οδού. Υπεγράφη στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2008 σε δύο πρωτότυπα το καθένα στην Ελληνική, Αρμενική και Αγγλική Γλώσσα και τα τρία κείμενα έχουν την ίδια ισχύ. Σε περίπτωση διαφορών ως προς την ερμηνεία υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ (Ι) ΑΔΑΜ ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΕΕΘΑ ΜΟΥΡΑΝΤ ΙΣΑΚΧΑΡΙΑΝ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 αυτού. Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 2 αυτού γίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 10 παρ. 1. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία