ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3950

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-04-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τις Θαλάσσιες Μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν, που υπογράφηκε στη Μανάμα, στις 2 Μαΐου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Μπαχρέϊν (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη). ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν την συνεργασία-μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της Εμπορικής Ναυτιλίας και με σκοπό να συμβάλουν στην ανάπτυξη ττ|ς διεθνούς ναυτιλίας με βάση τις αρχές της ελευθερίας της εμπορικής ναυτιλίας. ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τις βασικές, αρχές, που τέθηκαν από το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα από τις Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις στις οποίες τα δύο Μέρη είναι μέλη. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ την σύναψη της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 1 Στη Συμφωνία αυτή: 1.Ο όρος «πλοίο του Συμβαλλομένου Μέρους» σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο νηολογημένο στα Νηολόγια του Μέρους αυτού και το οποίο φέρει την σημαία του. Εν τούτοις, ο όρος αυτός δεν θα περιλαμβάνει: 1)Τα πολεμικά πλοία και τα βοηθητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, 2)Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά διοικητική ή κρατική υπηρεσία, 3)Τα πλοία επιστημονικής έρευνας και 4)Τα αλιευτικά πλοία. 2.Ο όρος «μέλος του πληρώματος» σημαίνει τον πλοίαρχο και κάθε άλλο πρόσωπο, που εκτελεί επί του πλοίου καθήκοντα και υπηρεσίες που συνδέονται με την λειτουργία του και περιλαμβάνεται στην κατάσταση πληρώματος. 3.Ο όρος «ακτοπλοΐα» σημαίνει μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Ο όρος «ακτοπλοΐα» περιλαμβάνει κάθε μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία, άν και συνοδεύονται από φορτωτική συνεχείας και ανεξαρτήτως της προελεύσεως ή του προορισμού τους, μεταφορτώνονται άμεσα ή έμμεσα στα λιμάνια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη για να μεταφερθούν σε άλλο λιμάνι του ιδίου Συμβαλλομένου Μέρους. Οι ίδιες διατάξεις θα εφαρμόζονται και προκειμένου για μεταφορές επιβατών έστω και αν είναι εφοδιασμένοι με εισιτήρια συνεχείας. 4.Ο όρος «διεθνής θαλάσσια μεταφορά» σημαίνει κάθε μεταφορά με πλοίο, εκτός της περίπτωσης που το πλοίο δραστηριοποιείται αποκλειστικά μεταξύ περιοχών που βρίσκονται στην επικράτεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους. Άρθρο 2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιδιώκουν την ανάπτυξη των ναυτιλιακών τους σχέσεων, με βάση τις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και θα απέχουν από κάθε ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και το εμπόριο. Η αρχή της μη διακρίσεως θα εφαρμόζεται στις εμπορικές δραστηριότητες των φυσικών ή νομικών προσώπων που εκμεταλλεύονται πλοία που φέρουν σημαία του ενός Συμβαλλομένου Μέρους στην επικράτεια του άλλου Μέρους. Άρθρο 31.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεχίσουν, εντός των ορίων της σχετικής νομοθεσίας τους, τις προσπάθειες τους για την διατήρηση και ανάπτυξη μονίμου συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων Αρχών των χωρών τους. Συγκεκριμένα τα δύο Μέρη συμφωνούν να συνδιασκέπτονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ των αρμοδίων για τις ναυτιλιακές υποθέσεις Αρχών των χωρών τους. 2.Ο όρος «αρμόδια Αρχή» σημαίνει: - για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και - για το Βασίλειο του Μπαχρέϊν, το Υπουργείο Οικονομικών. 3.Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής αναφορικά με τα ονόματα ή τις λειτουργίες των αρμοδίων Αρχών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβαίνουν στις αναγκαίες γνωστοποιήσεις μέσω της διπλωματικής οδού. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να παρέχουν μεταξύ τους, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών. Γι’ αυτό το σκοπό τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν και θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων που ασχολούνται ή έχουν σχέση με τη ναυτιλία. Άρθρο 51.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ακολουθούν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές τις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και ειδικότερα: 1)Να εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των πλοίων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μπαχρέϊν στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων των Συμβαλλομένων Μερών. 2)Να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία τους ελεύθερα θα παρέχουν διεθνείς θαλάσσιες-ποτάμιες υπηρεσίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Συμβαλλομένων Μερών. 3)Να συνεργάζονται στην εξάλειψη των εμποδίων τα οποία μπορεί να παρακωλύουν την ανάπτυξη του θαλασσίου εμπορίου μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλομένων Μερών. 4)Να απέχουν από μέτρα που μπορεί να εμποδίζουν την συμμετοχή των πλοίων των Συμβαλλομένων Μερών στο θαλάσσιο εμπόριο, μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλομένων Μερών και των λιμανιών τρίτων χωρών. 5)Να καταργήσουν οποιουσδήποτε μονομερείς περιορισμούς που σχετίζονται με την διεθνή θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και που επιφυλάσσονται εν όλω ή εν μέρει για τα πλοία των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουν το δικαίωμα των πλοίων τρίτων χωρών να συμμετέχουν στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλομένων Μερών. 3.Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν θα εμποδίζουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης συμμετοχής των εμπορικών τους στόλων στο διεθνές εμπόριο, στα πλαίσια του εμπορικού ανταγωνισμού. Άρθρο 6 Τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όταν προσεγγίζουν σε λιμάνι του άλλου Μέρους για εκφόρτωση μέρους του φορτίου τους, μπορούν, συμμορφούμενα προς τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας αυτής, να διατηρούν επ’ αυτών το μέρος του φορτίου τους που προορίζεται για άλλο λιμάνι, είτε της ίδιας είτε άλλης χώρας ή να το μεταφορτώνουν σε άλλο πλοίο, χωρίς να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλα επιπλέον τέλη, εκτός από εκείνα που επιβάλλονται, σε παρόμοια περίπτωση, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος στα πλοία αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα πλοία καθενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα μπορούν να προσεγγίζουν σε ένα ή και περισσότερα λιμάνια του άλλου Μέρους για φόρτωση ολοκλήρου ή μέρους του φορτίου τους που προορίζεται για ξένα λιμάνια, χωρίς να καταβάλλουν άλλα τέλη εκτός από εκείνα που επιβάλλονται σε παρόμοιες περιπτώσεις, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος στα πλοία αυτού. Άρθρο 71.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει στα πλοία του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους την ίδια μεταχείριση την οποία παρέχει στα δικά του πλοία που απασχολούνται σε διεθνείς πλόες, σε ό,τι αφορά την ελεύθερη πρόσβαση στα λιμάνια, την διάθεση των προβλητών και την πλήρη χρήση των λιμενικών ευκολιών τους, την φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων, την μεταφόρτωση, την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, την πληρωμή οιωνδήποτε τελών και φόρων, την χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην ναυτιλία και την άσκηση συνήθων εμπορικών πράξεων. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού: 1)δεν θα εφαρμόζονται σε λιμάνια που δεν είναι ανοιχτά για την είσοδο ξένων πλοίων. 2)δεν θα επηρεάζουν τους κανονισμούς που αφορούν στην είσοδο και παραμονή αλλοδαπών. 3)δεν θα εφαρμόζονται προκειμένου για δραστηριότητες, που επιφυλάσσονται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος για τα πλοία που φέρουν την σημαία του ή για τις δικές του επιχειρήσεις και οργανισμούς, και που περιλαμβάνουν ειδικότερα την ακτοπλοΐα, την θαλάσσια αλιεία, την πλοήγηση, την ρυμούλκηση, την ναυαγιαίρεση και την επιθαλάσσια αρωγή. 4)δεν θα υποχρεώνουν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος να επεκτείνει στα πλοία του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους εξαίρεση από απαιτήσεις για υποχρεωτική πλοήγηση, που παρέχεται στα δικά του πλοία. 5)δεν θα εφαρμόζονται στην μετανάστευση και στην μεταφορά μεταναστών. Άρθρο 81.Εάν από την Συμφωνία αυτή δεν προβλέπεται διαφορετικά, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν μεταξύ τους μεταχείριση ίδια προς αυτήν του μάλλον ευνοούμενου κράτους σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εμπορική ναυτιλία. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θα εφαρμόζονται προκειμένου για πλεονεκτήματα που απορρέουν από την συμμετοχή κάθε Συμβαλλομένου Μέρους σε Συμφωνία Οικονομικής Ολοκλήρωσης οιασδήποτε μορφής. Άρθρο 9 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υιοθετούν, εντός των ορίων της νομοθεσίας τους και των κανονισμών λιμένος, καθώς επίσης και των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, όλα τα αναγκαία μέτρα για την διευκόλυνση και επίσπευση της ναυτιλιακής κίνησης, για την αποφυγή των μη αναγκαίων καθυστερήσεων των πλοίων, και για την επίσπευση και απλούστευση κατά το δυνατόν, της διεξαγωγής των τελωνειακών, υγειονομικών, αστυνομικών και λιμενικών διατυπώσεων καθώς και λοιπών διατυπώσεων που εφαρμόζονται στα λιμάνια. Άρθρο 101.Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εθνικότητα των πλοίων, καθώς και όλα τα άλλα ναυτιλιακά έγγραφα των πλοίων, που έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από ένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, θα αναγνωρίζονται και από το άλλο Μέρος. Όσον αφορά τον τομέα της ασφαλείας ναυσιπλοΐας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναγνωρίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά των πλοίων τους που έχουν εκδοθεί από αυτά, με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις που είναι σε ισχύ. 2.Τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, που έχουν εφοδιασθεί με Πιστοποιητικά Καταμέτρησης Χωρητικότητας, δεν θα υπόκεινται σε ανακαταμέτρηση στα λιμάνια του άλλου Μέρους και οι αριθμοί που σημειώνονται στο Πιστοποιητικό θα λαμβάνονται ως βάση για τον υπολογισμό των κάθε είδους ή φύσεως λιμενικών τελών, υπό την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση Καταμέτρησης Χωρητικότητας. Τα πιστοποιητικά καταμετρήσεως των σκαφών κάτω των 24 μέτρων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία θα αναγνωρίζονται αμοιβαία. Ειδικότερα, για τα φιλικά προς το περιβάλλον δεξαμενόπλοια με δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος ή διπλά τοιχώματα, τα λιμενικά τέλη και τα τέλη πλοήγησης θα μειώνονται: 1)με την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμάτων από την ολική χωρητικότητα του πλοίου σύμφωνα με την [Α 747(18)] Απόφαση του Ι.Μ.Ο., ή 2)με τον υπολογισμό εκπτώσεως κατ’ αναλογία του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η χωρητικότητα των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμάτων στην ολική χωρητικότητα του πλοίου. 3.Εκτός από την αναγκαστική πώληση λόγω δικαστικής απόφασης τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να εγγραφούν στο Νηολόγιο του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού, που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές του Μέρους από το οποίο τα πλοία προέρχονται, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα πλοία έχουν διαγραφεί από το Νηολόγιο του εν λόγω Μέρους. Άρθρο 111.Καθένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, θα αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ταυτότητας που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές του άλλου Μέρους για μέλη του πληρώματος, που είναι υπήκοοι του Μέρους αυτού, και θα παρέχει στους κατόχους αυτών των αποδεικτικών ταυτότητας τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 της Συμφωνίας αυτής, υπό τους όρους που αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτά. Τα εν λόγω αποδεικτικά ταυτότητας είναι: - στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας το Ελληνικό Ναυτικό Φυλλάδιο ή το Ελληνικό Διαβατήριο - στην περίπτωση του Βασιλείου του Μπαχρέϊν το Μπαχρεϊνό Ναυτικό Φυλλάδιο 2.Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 θα εφαρμόζονται εξίσου επί οιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν είναι υπήκοος κανενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αλλά κατέχει αποδεικτικό ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης για την Διευκόλυνση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης (1965) και του Παραρτήματος αυτής, ή το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με την Σύμβαση αριθμ. 108 της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (1958), που αφορά τα αποδεικτικά ταυτότητας των ναυτικών. 3.Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 της Συμφωνίας αυτής, θα εφαρμόζονται, κατά το δυνατόν, επί οιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν είναι υπήκοος της Ελληνικής Δημοκρατίας ή υπήκοος του Βασιλείου του Μπαχρέϊν και κατέχει αποδεικτικό ταυτότητας διαφορετικό από αυτά που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Άρθρο 121.Μέλη πληρώματος πλοίων ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, κάτοχοι αποδεικτικών ταυτότητας ναυτικού που αναφέρονται στο άρθρο 11 αυτής της Συμφωνίας, επιτρέπεται να παραμένουν με προσωρινή άδεια εξόδου στην ξηρά χωρίς προξενική θεώρηση (νisa), κατά την διάρκεια της παραμονής των πλοίων στα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, με την προϋπόθεση ότι οι πλοίαρχοι υποβάλλουν στις αρμόδιες Αρχές κατάσταση πληρώματος σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στα λιμάνια αυτά. 2.Κατά την αποβίβαση και επιστροφή στα πλοία, τα προαναφερθέντα πρόσωπα υπόκεινται σε έλεγχο εισόδου και εξόδου καθώς και σε τελωνειακό έλεγχο, οι οποίοι ισχύουν στο εν λόγω λιμάνι. Άρθρο 131.Οι κάτοχοι των αποδεικτικών ταυτότητας ναυτικού, που αναφέρονται στο άρθρο 11 αυτής της Συμφωνίας, επιτρέπεται να εισέρχονται ή να εξέρχονται από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ως επιβάτες οιουδήποτε μεταφορικού μέσου με σκοπό να συναντήσουν το πλοίο τους ή νά μετακινηθούν σε άλλο πλοίο, ή να διέρχονται ΤΡΑΝΖΙΤ στην περίπτωση που πηγαίνουν να συναντήσουν το πλοίο τους σε άλλη χώρα, ή να επαναπατρίζονται ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που θα γίνεται αποδεκτός από τις Αρχές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. 2.Σε κάθε περίπτωση που περιγράφεται λεπτομερώς στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες προξενικές θεωρήσεις (νisa) του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, που θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Αρχές το συντομότερο δυνατό. Άρθρο 141.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 της Συμφωνίας αυτής οι εθνικοί κανονισμοί οι σχετικοί με την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση αλλοδαπών παραμένουν σε πλήρη ισχύ στις επικράτειες των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Καθένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο και / ή την παραμονή στην επικράτειά του σε ναυτικούς τους οποίους θεωρεί ανεπιθύμητους. 3.Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 της Συμφωνίας αυτής εφαρμόζονται επίσης και σε πρόσωπα επί πλοίων των Συμβαλλομένων Μερών τα οποία δεν είναι μέλη πληρώματος ούτε περιλαμβάνονται στην κατάσταση πληρώματος, πλην όμως απασχολούνται με την εκτέλεση καθηκόντων σχετιζομένων με την υπηρεσία ή την λειτουργία του πλοίου κατά την διάρκεια του πλου και περιλαμβάνονται σε ειδική κατάσταση. Άρθρο 151.Πλοιοκτήτες κάθε ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να ναυτολογούν ως μέλη πληρώματος για τα πλοία τους που φέρουν τη σημαία των Συμβαλλομένων Μερών, ναυτικούς, υπηκόους του άλλου Μέρους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας τη σημαία της οποίας φέρει το πλοίο. 2.Οι όροι ναυτολόγησης συμφωνούνται ελεύθερα μεταξύ των πλοιοκτητών και των ναυτικών και περιλαμβάνονται στη σύμβαση ναυτολογήσεως. Οι όροι ναυτολόγησης μπορεί να καθοριστούν και από συλλογικές συμφωνίες, που συνάπτονται μεταξύ μιας Ενώσεως των πλοιοκτητών του ενός Μέρους και της Ομοσπονδίας Ναυτικών του άλλου Μέρους ή της Δημόσιας Αρχής του άλλου Μέρους. 3.Πλοία που φέρουν τη σημαία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, οποτεδήποτε καταπλέουν σε λιμάνια του άλλου Μέρους ή ναυσιπλοούν στη χωρική θάλασσα ή τα εσωτερικά ύδατα αυτού του Μέρους, αυτό οφείλει να παράσχει στους ναυτικούς που υπηρετούν στα πλοία αυτά διευκολύνσεις που αφορούν στην αντικατάσταση αυτών και στον επαναπατρισμό τους. 4.Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς η οποία προκύπτει από τη σχετική σύμβαση ναυτολογήσεως, εφαρμόζεται η νομοθεσία και ασκείται η δικαιοδοσία του Κράτους τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο. Άρθρο 161.Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος πληρώματος πλοίου ενός εκ των δύο Συμβαλλομένων Μερών διαπράξει αδίκημα στο πλοίο για όσο χρόνο αυτό βρίσκεται στα εσωτερικά ύδατα του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, οι Αρχές του Μέρους αυτού δεν θα διώκουν αυτό χωρίς την συγκατάθεση της αρμοδίας διπλωματικής ή προξενικής Αρχής του πρώτου Μέρους, εκτός εάν: 1)οι συνέπειες του αδικήματος επεκτείνονται στην επικράτεια του δευτέρου Μέρους, ή 2)το αδίκημα είναι τέτοιου είδους ώστε να διαταράσσει την ειρήνη ή την δημόσια τάξη και την ασφάλεια του άλλου Μέρους, ή 3)η δίωξη είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ή 4)ο πλοίαρχος του πλοίου έχει ζητήσει την δίωξη του δράστη, ή 5)το αδίκημα έχει διαπραχθεί σε βάρος προσώπου που δεν είναι μέλος πληρώματος του πλοίου αυτού. 2.Σε περίπτωση κατά την οποία έχει διαπραχθεί αδίκημα επί πλοίου που φέρει την σημαία ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το οποίο διέρχεται από την χωρική θάλασσα του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, όσον αφορά την ποινική δικαιοδοσία, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης για το Δίκαιο της θάλασσας του Ο.Η.Ε. 3.1)Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, πριν από την λήψη οιωνδήποτε μέτρων, οι Αρχές του παρακτίου κράτους θα πρέπει να ειδοποιούν προηγουμένως τις αρμόδιες διπλωματικές ή προξενικές Αρχές του κράτους την σημαία του οποίου φέρει το πλοίο. 2)Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η ανωτέρω ειδοποίηση μπορεί να γίνει κατά τον χρόνο λήψης των ανωτέρω μέτρων. 3)Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουν το δικαίωμα των Αρχών των Συμβαλλομένων Μερών να διεξάγουν οποιαδήποτε επιθεώρηση ή έρευνα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. 4.Κατά την άσκηση της ποινικής, αστικής και πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της κρατήσεως των πλοίων του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. Εάν αυτή η κράτηση είναι απολύτως απαραίτητη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα περιορίσουν αυτή στο ελάχιστο ή θα επιτρέψουν τον απόπλου του πλοίου με την καταβολή εγγυήσεως. Άρθρο 17 Οι δικαστικές και/ή οι διοικητικές Αρχές καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα επιλαμβάνονται της εκδίκασης οιωνδήποτε αστικών διαφορών ή άλλων μέτρων, που έχουν σχέση με την σύμβαση εργασίας μέλους πληρώματος του πλοίου του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, παρά μόνον εάν κάτι τέτοιο τους ζητηθεί από την αρμόδια Διπλωματική ή Προξενική Αρχή της χώρας την σημαία της οποίας φέρει το πλοίο. Άρθρο 181.Εάν πλοίο ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη ναυαγήσει, προσαράξει, εξωκείλει ή πάθει οποιοδήποτε άλλο ατύχημα έξω από τις ακτές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, το πλοίο και το φορτίο θα απολαμβάνουν στην επικράτεια του τελευταίου Μέρους την ίδια μεταχείριση, που παρέχεται στα εθνικά πλοία και φορτία. 2.Στο πλοίο, πλήρωμα, επιβάτες και το φορτίο θα παρέχεται, σε οποιονδήποτε χρόνο βοήθεια και αρωγή σε ίδια έκταση με αυτή που παρέχεται στην περίπτωση εθνικού πλοίου. 3.Το φορτίο και τα είδη, που έχουν εκφορτωθεί ή διασωθεί από το πλοίο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν θα υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους τελωνειακούς δασμούς με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραδοθούν για χρήση ή κατανάλωση μέσα στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. 4.Το πλοίο, που εξώκειλε ή ναυάγησε, καθώς επίσης και όλα τα μέρη ή υπολείμματα ή εξαρτήματα και όλες οι συσκευές, εξοπλισμός, εφόδια και εμπορεύματα τα οποία διασώθηκαν μαζί με εκείνα τα οποία ρίχτηκαν στην θάλασσα από τέτοια πλοία ή από πλοία, που βρίσκονται σε κίνδυνο ή το προϊόν της πώλησής τους εάν πουλήθηκαν, καθώς επίσης και όλα τα έγγραφα που βρέθηκαν στο πλοίο που εξώκειλε ή ναυάγησε ή που ανήκαν σ’ αυτό, θα παραδίδονται στον πλοιοκτήτη ή τους αντιπροσώπους του οποτεδήποτε ζητηθούν από αυτούς. 5.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν καθόλου το δικαίωμα καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή εκείνων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Μέρος αυτό να απαιτήσει από το άλλο Μέρος ή από εκείνους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το δεύτερο Μέρος αποζημίωση για οποιεσδήποτε ενέργειες, που έγιναν για την διάσωση του πλοίου ή οποιαδήποτε βοήθεια που παρασχέθηκε στο πλοίο, στο πλήρωμά του, στους επιβάτες και στο φορτίο του. Άρθρο 19 Οι διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών, τα οποία προκύπτουν από τις εν ισχύει Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες, τις σχετικές με ναυτιλιακά θέματα. Άρθρο 201.Τα κέρδη που προέρχονται από την δραστηριοποίηση ή πώληση πλοίων στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο θα φορολογούνται μόνον στο Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο τα πλοία είναι νηολογημένα ή από το οποίο έχουν εφοδιασθεί με προσωρινά ναυτιλιακά έγγραφα. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται επίσης στα κέρδη που προέρχονται από τη συμμετοχή σε όμιλο επιχειρήσεων, σε μικτή επιχείρηση ή σε διεθνές ναυτιλιακό πρακτορείο. 3.Το εισόδημα που προέρχεται από τη δραστηριοποίηση πλοίων συμπεριλαμβάνει εισόδημα από τη χρήση, τη συντήρηση ή ενοικίαση εμπορευματοκιβωτίων συμπεριλαμβανομένης της ρυμούλκας και του σχετικού εξοπλισμού για τη μεταφορά τους) σε σχέση με τη μεταφορά αγαθών ή εμπορευμάτων στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο. Άρθρο 211.Για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής και προς εξέταση σοβαρών προβλημάτων, που ανακύπτουν στις διμερείς’ σχέσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συστήσουν Μικτή Επιτροπή, η οποία θα συγκαλείται κατόπιν αιτήσεως και των δύο Μερών. Η Επιτροπή αυτή, εκτός του έργου της εποπτείας της εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας, θα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει συστάσεις προς τις αρμόδιες Αρχές των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Η σύνθεση της ανωτέρω Μικτής Επιτροπής, καθώς επίσης και τα θέματα, που πρόκειται να συζητηθούν, θα συμφωνούνται μεταξύ των αρμοδίων Αρχών των Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 22 Οι οποιεσδήποτε διαφορές, που αναφέρονται στην ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, θα διευθετούνται με διαπραγματεύσεις που θα καθορίζονται δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 231.Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα, αφ’ ότου τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσουν το ένα στο άλλο, μέσω της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των αντιστοίχων συνταγματικών διαδικασιών που απαιτούνται για να τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία. 2.Η Συμφωνία αυτή θα παραμένει σε ισχύ μέχρι της καταγγελίας της από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει την Συμφωνία αυτή, μέσω της διπλωματικής οδού, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως δώδεκα μήνες νωρίτερα. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι παρακάτω δεόντως εξουσιοδοτημένοι, από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. ΕΓΙΝΕ σε δύο αντίγραφα, στην Μανάμα, την Μαΐου 2006, στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα, ενώ και τα τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως ως προς την ερμηνεία κατισχύει το Αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 23 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία