Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Τσέχικης Δημοκρατίας για την Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Τσέχικης Δημοκρατίας για την εκπαίδευση και επιμόρφωση στρατιωτικού προσωπικού σε στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τους, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 30 Μαΐου 2001, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Τσέχικης Δημοκρατίας (αποκαλούμενα περαιτέρω «Μέρη») σχετικά με την Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Τσέχικης Δημοκρατίας σε θέματα Συνεργασίας στον Στρατιωτικό Τομέα, η οποία υπογράφηκε στις 27 Ιανουαρίου 1998, συμφωνούν όπως παρακάτω: Άρθρο 1ο Αμφότερα τα Μέρη θα ανταλλάσουν στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων τους (αποκαλούμενα περαιτέρω «Σπουδαστές»), με σκοπό να τους εκπαιδεύουν στα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τους. Άρθρο 2ο Ο αριθμός των σπουδαστών, οι ειδικότητες και η διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα καθορίζονται, σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις, μέσω Ετησίων Προγραμμάτων Συνεργασίας, με τον τύπο που προσαρτάται στο παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 3ο Οι αρμόδιες υπηρεσίες, υπεύθυνες για την εκπαίδευση στα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι: 1 Στην Ελληνική Δημοκρατία: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Δνση Εκπαιδεύσεως (ΔΕΚΠ) Πολυεθνική Διακλαδική Εκπαίδευση, Χολαργός Αθήνα. 2.Στην Τσέχικη Δημοκρατία: Το Τμήμα Πολιτικής Προσωπικού και Εκπαίδευσης, Δνση Πολιτικής Προσωπικού και Κοινωνικής Πολιτικής, το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας Πράγα. Άρθρο 4ο1.Οι σπουδαστές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις αρχές λειτουργίας των ΕΔ του Αποστέλλοντος Κράτους, να έχουν τα προσόντα και να πληρούν τις προϋποθέσεις για εκπαίδευση στα στρατιωτικά ιδρύματα του Μέρους Υποδοχής. 2.Η επιλογή των υποψηφίων για εκπαίδευση θα βασίζεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Τεχνικά / επαγγελματικά και ατομικά προσόντα άνω του μέσου όρου για την συγκεκριμένη εκπαίδευση. 2)Επαρκής γνώση της γλώσσας του Κράτους Υποδοχής ώστε να παρακολουθήσουν την συγκεκριμένη εκπαίδευση. 3.Πριν από την έναρξη της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, το Μέρος Υποδοχής μπορεί να οργανώσει προπαρασκευαστική σειρά μαθημάτων για τους Σπουδαστές ώστε να εξοικειωθούν με την γλώσσα, την οργάνωση από την γενική / ειδική ορολογία για τις ΕΔ του Κράτους Υποδοχής. 4.Οι προπαρασκευαστικές σειρές μαθημάτων θα διαρκούν από έξι έως δέκα μήνες, ανάλογα με την γλωσσική ευχέρεια των Σπουδαστών. Άρθρο 5ο1.Οι σπουδαστές θα καθορίζονται κατόπιν γραπτού αιτήματος του Αποστέλλοντος Μέρους. 2.Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους τις καταστάσεις των προσφερομένων θέσεων για το επόμενο ημερολογιακό έτος, υπογεγραμμένες από τους επικεφαλής των Αρχών που καθορίστηκαν στο Άρθρο Άρθρο 3. Οι προσφερόμενες θέσεις θα περιλαμβάνουν: α. Ειδικότητες, αριθμό σπουδαστών (ανάλογα με τον τύπο σπουδών) Υπηρεσίες και Κλάδους. β. Αναγκαιότητα οργανώσεως τμημάτων προπαιδεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 4. 3.Μέχρι την 31η Μαΐου του ιδίου έτους, θα επιβεβαιώνεται η δυνατότητα ανταλλαγής του εγκριθέντος αριθμού σπουδαστών για τα στρκα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 4.Ο αριθμός των σπουδαστών προς ανταλλαγή θα περιλαμβάνεται στα ετήσια προγράμματα Συνεργασίας. Η ανταλλαγή Σπουδαστών θα καθορίζεται βάση της αμοιβαιότητας. Άρθρο 6ο1.Οι Σπουδαστές κατά την παραμονή τους στο κράτος υποδοχής, θα υπακούουν στους νόμους του, θα συμμορφώνονται με τα έθιμα και τις παραδόσεις και θα ενεργούν σύμφωνα με τους πειθαρχικούς κανόνες και κανονισμούς του συγκεκριμένου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Οι σπουδαστές δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτικής φύσεως στο έδαφος του κράτους Υποδοχής. 2.Οι Σπουδαστές οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και /ή θεωρούνται ακατάλληλοι να συνεχίσουν τις σπουδές για ιατρικούς λόγους και / ή δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος και / ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις εκπαιδεύσεως ή τις οδηγίες των εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και οι Σπουδαστές που ανακαλούνται με απόφαση του Αποστέλλοντος Μέρους, θα απομακρύνονται από τη συγκεκριμένη εκπαίδευση και θα επαναπατρίζονται με έξοδα του Αποστέλλοντος Μέρους. 3.Το Μέρος Υποδοχής θα ενημερώνει, σε κατάλληλο χρόνο το Αποστέλλον Μέρος για τους λόγους πο.υ επιβάλλουν την απομάκρυνση των Σπουδαστών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 4.Το Μέρος Υποδοχής δεν έχει δικαιοδοσία να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές σε σπουδαστές του Αποστέλλοντος Μέρους. Στους σπουδαστές δεν μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα διαφορετικά από αυτά που σχετίζονται με την εκπαίδευση. 5.Άμεσος προϊστάμενος των Σπουδαστών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Κράτος Υποδοχής, είναι ένας απεσπασμένος στρατιωτικός του Αποστέλλοντος Κράτους εξουσιοδοτημένος στο Κράτος Υποδοχής. Άρθρο 7ο1.Οι βαθμοί των Σπουδαστών θα είναι αμοιβαία σεβαστοί. 2.Κατά το διάστημα της παραμονής τους στο έδαφος του Κράτους Υποδοχής, οι Σπουδαστές θα συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανονισμούς σχετικά με τη στρατιωτική στολή. 3.Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, οι Σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιούν την’ ειδική στολή των Ενόπλων Δυνάμεων του Κράτους Υποδοχής, που θα τους χορηγηθεί από αυτό. Άρθρο 8ο1.Το Μέρος Υποδοχής θα παρέχει: 1)Το διδακτικό προσωπικό. 2)Την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη και εξοπλισμό για τις αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, τον τεχνικό εξοπλισμό και τα λοιπά εξαρτήματα / υλικά που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως του συγκεκριμένου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. 3)Την πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, αίθουσες σπουδών, γυμναστήρια και άλλες αναγκαίες διευκολύνσεις με τις ίδιες συνθήκες που ισχύουν για το οικείο στρατιωτικό προσωπικό. 4)Όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με τη μεταφορά, διαμονή και διατροφή κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών ταξιδιών στην επικράτεια του. 5)Την αναγκαία διαμονή και διατροφή, σύμφωνα με τους οικείους εσωτερικούς κανονισμούς. Τα Μέρη θα πληροφορούν αλλήλους για την δυνατότητα τους να εκπληρώνουν τους όρους αυτής της παραγράφου κατά την αρχική προσφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 5. 6)Την μεταφορά των Σπουδαστών από τον προκαθορισμένο χώρο στο Κράτος Υποδοχής στο χώρο διαμονής τους και αντιστρόφως. 7)Πολιτιστικό πρόγραμμα. 2.Σε περίπτωση που οι Σπουδαστές επιθυμούν διαμονή, διατροφή και διευκολύνσεις άλλες από αυτές που παρέχει το Μέρος Υποδοχής, η δαπάνη θα βαρύνει τους ίδιους ή το Αποστέλλον Μέρος. Άρθρο 9ο1.Το Αποστέλλον Μέρος θα παρέχει: 1)Μεταφορά των σπουδαστών και των αποσκευών τους στο προκαθορισμένο χώρο στην Υποδέχουσα Χώρα και αντιστρόφως. 2)Προσωπικά έξοδα που θα καλύπτουν τη διάρκεια της παραμονής. 3)Έγγραφα που απαιτούνται από τις Αρχές της Υποδέχουσας Χώρας για να παρουσιάζονται κατά την είσοδο και έξοδο από το έδαφος της. 4)Δαπάνες κηδείας και ταφής σε περίπτωση θανάτου σπουδαστών, κατά τη διάρκεια εκπσεως. Σε περίπτωση θανάτου σπουδαστών, κατά την εκπση, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της Αποστέλλουσας Χώρας θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα, τα αφορούντα τις αιτίες θανάτου. Για τον σκοπό αυτό, το Υποδέχον Μέρος θα παρέχει την αναγκαία βοήθεια στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους. Άρθρο 10ο1.Οι σπουδαστές θα λαμβάνουν άδεια για τον σκοπό που καθορίζεται από τη νομοθεσία της Αποστέλλουσας Χώρας,, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του συγκεκριμένου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της Αποστέλλουσας χώρας. 2.Οι σπουδαστές θα λαμβάνουν ακόμη άδεια κατά τις εθνικές, θρησκευτικές και στρκες εορτές της Αποστέλλουσας χώρας. Άρθρο 11ο1.Στους σπουδαστές και τις συζύγους ή τα προστατευόμενα από αυτούς τέκνα θα παρέχεται δωρεάν υγειονομική και οδοντιατρική περίθαλψη και αναγκαία νοσηλεία σε στρκα νοσοκομεία του Υποδέχοντος Μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Υποδέχοντος Μέρους και τις υποχρεώσεις αυτού από το Διεθνές Δίκαιο. 2.Τα έξοδα για ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις ή περίθαλψη σε μη στρατιωτικά νοσοκομεία θα βαρύνουν τους σπουδαστές. Άρθρο 12ο1.Τα αντίστοιχα διπλώματα εκπαιδεύσεως των σπουδαστών θα ετοιμάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες του Υποδέχοντος Μέρους. 2.Τα λοιπά έγγραφα που αφορούν την εκπαίδευση των σπουδαστών θα προωθούνται μέσω της στρατιωτικής διπλωματικής οδού στις Αρχές που καθορίζονται στο Άρθρο 3. Άρθρο 13ο1.Τα Μέρη θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών που θα λαμβάνονται κατά την εκπση, σύμφωνα με την εθνική τους Νομοθεσία και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από το Μέρος, από το οποίο προέρχονται οι πληροφορίες. 2.Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την εκπση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενάντια των συμφερόντων των Μερών. 3.Οι σπουδαστές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας που αφορούν τα διαβαθμισμένα έγγραφα που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαίδευση, στο έδαφος του Υποδέχοντος Μέρους. 4.Τα έγγραφα και οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την εκπαίδευση,, διαβαθμισμένα ή όχι, μπορούν να δοθούν σε τρίτα μέρη κατόπιν έγγραφης εγκρίσεως του Μέρους, από το οποίο προέρχονται οι πληροφορίες ή τα έγγραφα. 5.Τα Μέρη καθορίζουν τις παρακάτω διαβαθμίσεις ασφαλείας: Για το ΥΕΘΑ Αγγλική Ερμηνεία Για το ΥΠΑΜ της Ελληνικής της Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Τσεχίας Περιορισμένης Χρήσεως RΕSΤRΙCΤΕD VΥΗRΑΖΕΝΕ Εμπιστευτικό CΟΝFΙDΕΝΤΙΑL DUVΕRΝΕ Απόρρητο SΕCRΕΤ ΤΑJΝΕ Ακρως Απόρρητο ΤΟΡ SΕCRΕΤ ΡRΙSΜΕ ΤΑJΝΕ Άρθρο 14ο Οποιαδήποτε απαίτηση που πιθανόν προκύψει, αφορούσα την επιμόρφωση των Σπουδαστών, θα επιλύεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συμφωνίας μεταξύ των Μερών του βορειοατλαντικού Συμφώνου που αφορά το καθεστώς δυνάμεων τους, που υπεγράφη στο Λονδίνο την 19 Ιουν 1951. Άρθρο 15ο Οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει ως προς την ερμηνεία η εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα επιλύεται μέσω απευθείας διαπραγματεύσεως των Μερών. Άρθρο 16ο1.Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε έγκριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας των Κρατών - Μερών και θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία ανταλλαγής των εγγράφων που επιβεβαιώνουν την αποδοχή. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο θα παραμείνει σε ισχύ για ακαθόριστη περίοδο. Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να καταγγείλει εγγράφως το παρόν Πρωτόκολλο, η καταγγελία θα τεθείσε ισχύ έξι μήνες μετά την αποστολή αυτής. 3.Το παρόν Πρωτόκολλο μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε εγγράφως με αμοιβαία συμφωνία, κατόπιν αιτήματος των Μερών. Συνετάγη στην Αθήνα την 30 Μαΐου 2001, εις διπλούν, στη Ελληνική, Τσέχικη και Αγλλική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας, η Αγγλική γλώσσα θα υπερισχύει. Για το Υπουργείο Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας Της Ελληνικής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας Στρατηγός Αντιστράτηγος Μανούσος Παραγιουδάκης Jiri Sediνy ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ Ε.Δ. ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου ΧVΙ αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία