Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για συνεργασία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 16 Φεβρουαρίου 2009, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (εφεξής αναφερόμενες ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»), Όντας πρόθυμες να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία τους στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και των δύο χωρών, Έχοντας παρόμοιους σκοπούς και στόχους, όσον αφορά στην παροχή αποτελεσματικών και αξιόπιστων υπηρεσιών στον πληθυσμό και των δύο χωρών, Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η βελτίωση, στον παρόντα βαθμό, της συνεργασίας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, μέσω της ανταλλαγής ιδεών, πληροφοριών, δεξιοτήτων και εμπειριών, θα αποβεί προς όφελος και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, Λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο δυναμικό στις ενισχυμένες εμπορικές σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, και την ανάγκη να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ικανότητες και τις ευκαιρίες του τομέα αυτού, Δεδομένου ότι και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη είναι πρόθυμα να αυξήσουν τις επενδύσεις, τις κοινοπραξίες, τα κοινά συμφέροντα, την τεχνολογική ανάπτυξη και το εμπόριο στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, Συμφώνησαν στα εξής: Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, βάσει του αμοιβαίου οφέλους και σύμφωνα με τη νομοθεσία η οποία ισχύει στην επικράτειά τους και τα σχετικά πρότυπα και αρχές του διεθνούς δικαίου, καθώς επίσης και σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν την οικονομική, βιομηχανική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία τους, στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Άρθρο 2 Η συνεργασία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΙCΤ), συμπεριλαμβανόμενων και των θεμάτων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΕΜC), θα καλύψει τους ακόλουθους τομείς: 1.της ενημέρωσης για την εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει η Ελληνική Δημοκρατία, όσον αφορά στην κανονιστική ρύθμιση των τηλεπικοινωνιών 2.της συνεργασίας στον τομέα των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικών υπογραφών 3.της ενθάρρυνσης των επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν 4.της ενθάρρυνσης της δημιουργίας κοινοπραξιών στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, μέσω αμοιβαία εφαρμοστέων όρων 5.της παροχής εκπαιδευτικών σειρών μαθημάτων, για Αζέρους λειτουργούς, σε τηλεπικοινωνιακούς φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας 6.της διεξαγωγής κοινών σεμιναρίων, διασκέψεων, φόρουμ και εκθέσεων 7.της αμοιβαίας υποστήριξης σε διεθνείς οργανισμούς (όπως η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UΡU) και η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU)), οπουδήποτε συμπίπτουν τα εθνικά συμφέροντα και των δύο χωρών 8.της πρόβλεψης αμοιβαίων ταξιδιών από αντιπροσωπευτικές ομάδες και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών 9.της ανάπτυξης συνεργασίας στον τομέα της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, λαμβάνοντας σχετικά μέτρα τα οποία θα αποσκοπούν στην υποστήριξη, ενθάρρυνση και πιστοποίηση των προϊόντων τους. 10.άλλων θεμάτων, με αμοιβαία συμφωνία. Άρθρο 3 Αποσκοπώντας στην προαγωγή των δραστηριοτήτων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στην αύξηση της συνεργασίας και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στην προώθηση των κοινοπραξιών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τους συναφείς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις και των δύο χωρών να συνεργαστούν για την προαγωγή της στενότερης αλληλεπίδρασης και μιας στενότερης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και, όπου αυτό είναι δυνατό, να συνεργαστούν για την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων και έργων. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα μεριμνούν ώστε ειδικοί και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη να προβαίνουν σε κοινές ενέργειες, με σκοπό την εφαρμογή των εμπειριών που τόσο η Ελληνική Δημοκρατία όσο και η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν έχουν αποκτήσει στον τομέα της προώθησης των αγροτικών τηλεπικοινωνιών, της μετάπτωσης στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και της κανονιστικής ρύθμισης των τοπικών δικτύων. Άρθρο 4 Οι όροι της παρούσας Συμφωνίας δεν θα έχουν επιπτώσεις στις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών, οι οποίες απορρέουν από άλλες διεθνείς Συμφωνίες στις οποίες είναι συμμέτοχοι, ούτε στις υποχρεώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες απορρέουν από την ιδιότητα της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να προστατεύσουν πλήρως, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, οι οποίες ανταλλάσσονται στα πλαίσια των κοινών δραστηριοτήτων και δεν θα αποκαλύπτουν ούτε θα διαδίδουν, σε τρίτους, οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, χωρίς τη γραπτή εξουσιοδότηση του τελευταίου. Η παρούσα διάταξη θα ισχύσει επί τρία έτη μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 6 Οποιεσδήποτε διαφορές, όσον αφορά στην ερμηνεία ή την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, θα επιλύονται με διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 7 Οι εξουσιοδοτημένοι φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και για το συντονισμό των δραστηριοτήτων είναι: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας - εξ’ ονόματος της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, και Υπουργείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν - εξ ονόματος της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Η αγγλική θα είναι η γλώσσα εργασίας, κατά τη διάρκεια των αμοιβαίων δραστηριοτήτων των εξουσιοδοτημένων φορέων, για την εφαρμογή των θεμάτων τα οποία απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας, μπορούν να ορίσουν άλλους κυβερνητικούς φορείς, ως αρμόδιους για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και θα ειδοποιούν, το ένα το άλλο, δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 8 Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα συμπεριλαμβάνεται σε ένα χωριστό Πρωτόκολλο, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας και θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία παρατίθεται στο Άρθρο 9 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 9 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής ανακοίνωσης, με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώνουν, το ένα το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εσωτερικών νομικών διαδικασιών τους. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μια αρχική διετή περίοδο. Μετά την πάροδο της, θα ανανεωθεί για άλλη μια διετή περίοδο, εκτός αν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ειδοποιήσει το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος περί του αντιθέτου, δια της διπλωματικής οδού, τουλάχιστον έξι μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της παρούσας Συμφωνίας. Συντάχθηκε στην Αθήνα, στις 16 Φεβρουαρίου 2009, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, καθένα στην ελληνική, αζερική και αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διάστασης απόψεων ως προς την ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 9 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία