ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3958

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-04-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-04-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-04-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονομική, Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέματα καινοτομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία και τη συνεργασία σε θέματα καινοτομίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 3 Απριλίου 2009, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: Συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία και τη συνεργασία σε θέματα καινοτομίας. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, αποκαλούμενες στο εξής «τα Μέρη», επιθυμώντας να προωθήσουν την ανάπτυξη της οικονομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τους, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της ισότητος, της αμοιβαιότητος και προς το αμοιβαίο όφελος, και αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των μακροπροθέσμων μέτρων για την επιτυχή ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας και της ενίσχυσης των μεταξύ τους δεσμών σε διάφορα επίπεδα και, ιδίως, στο επίπεδο των οικονομικών παραγόντων τους, συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 11.Τα Μέρη, στα πλαίσια της αντιστοίχου νομοθεσίας τους και λαμβανομένων υπόψιν των διεθνών τους υποχρεώσεων καθώς και Συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και της συνεργασίας σε θέματα καινοτομιών, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, σε όλους τους τομείς που θα θεωρηθούν αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οφέλους. Κατά την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2.Η συνεργασία αυτή αποβλέπει ειδικώτερα: 1)στην ενίσχυση και διεύρυνση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των Μερών, και 2)στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών παραγόντων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων, των κοινοπραξιών, των συμφωνιών παροχής δικαιωμάτων χρήσεως και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ τους. Άρθρο 21.Η συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τομείς: 1)βιομηχανία, και ειδικότερα το ναυπηγοκατασκευαστικό και ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, τον αεροδιαστημικό τομέα, τις τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις κατασκευαστικές και οικοδομικές δραστηριότητες, 2)γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής βιομηχανίας και δασοπονίας, 3)υπηρεσίες και ειδικότερα, τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των θαλασσίων μεταφορών, τις τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τον τουρισμό, την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση στον τομέα του μάνατζμεντ και άλλους τομείς υπηρεσιών αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 2.Τα Μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να εντοπίσουν τους τομείς προτεραιότητος στη συνεργασία τους, καθώς επίσης και νέους τομείς οικονομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Άρθρο 31.Η οικονομική συνεργασία, που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, θα πραγματοποιηθεί, κυρίως, επί τη βάσει συμφωνιών και συμβάσεων μεταξύ ελληνικών και βραζιλιανών επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε Μέρους. 2.Η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία θα πραγματοποιηθεί, κυρίως, επί τη βάσει προγραμμάτων, προτάσεων και δράσεων που θα καθορισθούν και θα συμφωνηθούν, μέσω ειδικών προς το σκοπό αυτό Συμφωνιών. 3.Για την εφαρμογή της Συμφωνίας τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομική συνεργασία και για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως δε: 1)με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις επενδύσεις, 2)με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα, 3)με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών εμπορικής και οικονομικής φύσεως, 4)με τη διευκόλυνση ανταλλαγών και επαφών μεταξύ των οικονομικών τους παραγόντων, 5)με τη διευκόλυνση της διοργάνωσης πανηγύρεων, εκθέσεων, συμποσίων κ.λπ., 6)με την οργάνωση δραστηριοτήτων για την προώθηση του εμπορίου. Άρθρο 41.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν, επί τη βάσει του αμοιβαίου οφέλους, τις ανταλλαγές και την επιστημονική συνεργασία στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογίας, της Καινοτομίας και της Ανάπτυξης, και θα παρέχουν κατάλληλες ευκαιρίες για επαφές μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, ερευνητικών και τεχνολογικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων ανωτέρας εκπαίδευσης, άλλων φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και εμπειρογνώμονες στις δυο χώρες επίσης, θα ενθαρρύνουν κοινές δραστηριότητες σε εξειδικευμένους τομείς και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 2.Προκειμένου να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την επιστημονική τους συνεργασία, τα Μέρη θα διευκολύνουν: 1)την οργάνωση επισκέψεων, μορφωτικών ταξιδιών και διαβουλεύσεων ερευνητών, επιστημόνων και άλλων εμπειρογνωμόνων, 2)την κοινή επεξεργασία και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και σχεδίων, και ανταλλαγή των αποτελεσμάτων αυτών, 3)την οργάνωση κοινών επιμορφωτικών προγραμμάτων, συνεδρίων και συμποσίων, 4)την ανταλλαγή οπτικοακουστικού υλικού επιστημονικής φύσεως, 5)τη διοργάνωση επιστημονικών εκθέσεων, και ειδικότερα αυτών που αφορούν προϊόντα καινοτομίας, 6)την ανταλλαγή επιστημονικών εντύπων, τεκμηρίων και πληροφοριών. Άρθρο 51.Συνιστάται, με την παρούσα Συμφωνία, Μικτή Επιτροπή με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας. 2.Η Μικτή Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους των δύο Μερών και θα συνέρχεται κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε Μέρους, σε κάθε μια από τις δυο χώρες εναλλάξ, σε χρόνο που θα συμφωνείται από κοινού, δια της διπλωματικής οδού. Σε κάθε σύνοδο θα προεδρεύει ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της χώρας υποδοχής. 3.Η Μικτή Επιτροπή θα προβαίνει σε επισκόπηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί για την υλοποίηση των στόχων της παρούσης Συμφωνίας και θα διατυπώνει, από κοινού, αν απαιτείται, συστάσεις για την εφαρμογή της στα Μέρη. Άρθρο 6 Οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας διευθετείται φιλικά από τα Μέρη, με απευθείας διαβουλεύσεις, μέσω της διπλωματικής οδού. Άρθρο 71.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη αντήλλαξαν, δια της διπλωματικής οδού, έγγραφες γνωστοποιήσεις, με τις οποίες πληροφορούν σχετικά με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων για τη θέση της σε ισχύ εσωτερικών τους διαδικασιών. 2.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ, και παρατείνεται εν συνεχεία σιωπηρά για ετήσιες διαδοχικές περιόδους, εκτός εάν ένα από τα Μέρη καταγγείλει εγγράφως τη Συμφωνία, δια της διπλωματικής οδού, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της αρχικής ή όποιας μεταγενέστερης περιόδου ισχύος της. 3.Η λήξη της παρούσης Συμφωνίας δεν θίγει μη εκπληρωθείσες υποχρεώσεις που απορρέουν από συμφωνίες και συμβάσεις που συνήφθησαν μεταξύ οικονομικών παραγόντων των Μερών ή στο πλαίσιο της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, κατά τη διάρκεια της ισχύος της, εκτός αν διαφορετικά συμφωνηθεί αμοιβαία από τα Μέρη. 4.Τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας θα τίθενται σε ισχύ με την διαδικασία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος Αρθρου. Έγινε εις διπλούν, στην Αθήνα, την 3η Απριλίου 2009, έκαστο στην ελληνική, πορτογαλική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ CΕLCΟ ΑΜΟRΙΜ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία