ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3962

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-04-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-04-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-04-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης αυτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης αυτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους (ν. 2147/1993, Α΄ 96, 16.6.1993), που υπογράφηκε στα Τίρανα, στις 12 Μαρτίου 2010, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ«ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» ΠΡΟΟΙΜΙΟΗ Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, καλούμενα εφεξής «το Συμβαλλόμενα Μέρη» και εκπροσωπούμενα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, Σύμφωνα με το άρθρο 9 της «Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης αυτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους», που υπεγράφη στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου 1992, καλούμενης εφεξής «η Συμφωνία», και με στόχο την εφαρμογή αυτής, συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 της υπογραφείσας Συμφωνίας, επεκτείνονται και στους παρακάτω τομείς: α. Καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων σε σχέση με όπλα, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, χημικών και ραδιολογικών όπλων, των πυρομαχικών, των εκρηκτικών, των πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών, καθώς και των δηλητηριωδών ουσιών. β. Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται στη διακίνηση παράνομων μεταναστών. γ. Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση. δ. Καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της ζωής. ε. Καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της περιουσίας. στ. Καταπολέμηση της παράνομης διασυνοριακής διακίνησης και κυκλοφορίας κλαπέντων οχημάτων στην επικράτεια του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους. ζ. Έρευνα για τον εντοπισμό αγνοουμένων και ατόμων που έχουν διαπράξει εγκλήματα στην επικράτεια του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους, καθώς και ταυτοποίηση πτωμάτων. η. Καταπολέμηση της παραβατικότητας των ανηλίκων. θ. Καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. ι. Καταπολέμηση των παραβιάσεων της εθνικής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. ια. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος). ιβ. Προστασία μαρτύρων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 2 Η συνεργασία μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών στους τομείς που αναφέρονται στο Άρθρο Άρθρο 1 ανωτέρω, καθώς και στο άρθρο 1 της «Συμφωνίας», θα επιτυγχάνεται επίσης με: α. Ανταλλαγή εμπειριών στη χρήση τεχνολογίας στον τομέα της εγκληματολογίας, καθώς και σπς μεθόδους και τα μέσα διενέργειας ποινικών ερευνών για εγκλήματα βίας. β. Ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους, καθώς και παροχή υλικής και τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, για την πρόληψη της παράνομης εισόδου και της παράνομης μετανάστευσης. γ. Ανίχνευση πλαστών και παραποιημένων ταξιδιωτικών εγγράφων για την πρόληψη της παράνομης εισόδου και της παράνομης μετανάστευσης. δ. Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας (mοdus οperandi) όλων των μορφών του οργανωμένου εγκλήματος. ε. Εμπεριστατωμένος έλεγχος και επεξεργασία των παρεχόμενων πληροφοριών σχετικά με τη δράση παράνομων μεταναστών, εγκληματικών κυκλωμάτων, καθώς και άμεση διαβίβαση των ζητούμενων στοιχείων για την εξάρθρωσή τους και για τον εντοπισμό και την παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη. στ. Άμεση και απευθείας προειδοποίηση, μέσω σημείων επαφής που έχουν οριστεί σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, σχετικά με τη μαζική ροή παράνομων μεταναστών στα σύνορα, ώστε να μπορούν και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη να προβαίνουν στην ταχεία λήψη των αναγκαίων κατά περίπτωση μέτρων. ζ. Ανταλλαγή πληροφοριών για την πρόληψη και την καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης όπλων και ραδιενεργών υλικών. η. Ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και βοήθειας σχετικά με τις νέες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, για τη διεθνή παράνομη διακίνηση, απόκρυψη και διανομή τους, καθώς και τις νέες μεθόδους για την καταπολέμηση όλων των ανωτέρω παράνομων πράξεων, σύμφωνα με την Ενιαία Σύμβαση του 1961 για τα ναρκωτικά, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο Τροποποίησης του 1972, τη Σύμβαση του 1971 για τις ψυχοτρόπες ουσίες και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1988 κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. θ. Ταυτόχρονες περιπολίες εκατέρωθεν των συνόρων, στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων τις οποίες διενεργεί καθένα οπό τα Συμβαλλόμενα Μέρη επί του εδάφους του, με σκοπό την καταπολέμηση όλων των μορφών του οργανωμένου εγκλήματος. ι. Παροχή βοήθειας στους τομείς της Δημόσιας Τάξης και των Δυνάμεων Άμεσης Επέμβασης, για επιχειρησιακούς σκοπούς και για την εκπαίδευση του αντίστοιχου αστυνομικού προσωπικού. Άρθρο 3 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να αποσπά έναν ή περισσότερους Αξιωματικούς Συνδέσμους στη διπλωματική αποστολή ή στην προξενική αρχή του στην επικράτεια του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα. Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι θα είναι επιφορτισμένοι με αρμοδιότητες παροχής πληροφοριών και συμβουλών. Συγκεκριμένα, τα καθήκοντά τους θα περιλαμβάνουν: α. Την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση αξιόποινων πράξεων. β. Την παροχή βοήθειας σχετικά με τις δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών για την επιτήρηση των κρατικών συνόρων τους. Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι δεν θα έχουν επιχειρησιακά καθήκοντα. Άρθρο 4 Για την αντιμετώπιση ζητημάτων τα οποία άπτονται των τομέων συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Συμφωνίας και στο άρθρο 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής, καθώς και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας τους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφάσισαν τα ακόλουθα: α. Την πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των Αρχηγών της Ελληνικής και της Αλβανικής Αστυνομίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο Αρχηγείων Αστυνομίας, δύο φορές ετησίως ή όποτε κρίνεται αναγκαίο εναλλάξ στην Αθήνα και στα Τίρανα. β. Τη συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων, τα μέλη της οποίας θα ορίζονται από τους Αρχηγούς της Αστυνομίας και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, για την αξιολόγηση θεμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στο παρόν Πρωτόκολλο Εφαρμογής. Η εν λόγω Επιτροπή θα πραγματοποιεί συναντήσεις ανά τέσσερις μήνες εναλλάξ στην Αθήνα και στα Τίρανα. γ. Την πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των Αστυνομικών Διευθυντών των Περιφερειών στις οποίες υπάγονται οι γειτονικές παραμεθόριες περιοχές των δύο χωρών ανά δύο μήνες εναλλάξ στην Ελλάδα και στην Αλβανία. δ. Την πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των Αστυνομικών Διοικητών όμορων Υπηρεσιών των Συνοριακών Σημείων Ελέγχου, σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, εναλλάξ στην Ελλάδα και στην Αλβανία, στην έδρα των Υπηρεσιών τους. Άρθρο 5 Οι δαπάνες που απορρέουν, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής, από τη φιλοξενία των αντιπροσωπειών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διατροφής, εσωτερικής μετακίνησης και ιατρικής περίθαλψης των αντιπροσωπειών, θα καλύπτονται από το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής. Άρθρο 6 Έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών δύναται να αρνηθεί προσωρινά, πλήρως ή εν μέρει, την παροχή βοήθειας, για λόγους σχετικούς με την εθνική ασφάλεια ή άλλα σημαντικά ζητήματα δημοσίου συμφέροντος ή στην περίπτωση που κάτι τέτοιο αντίκειται στην εθνική του νομοθεσία. Το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενημερώνεται πάραυτα και εγγράφως για τους λόγους αυτής της άρνησης. Άρθρο 7 Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ μετά τη λήψη της τελευταίας γραπτής ειδοποίησης, μέσω της οποίας τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, σχετικά με την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία τους, και θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) έτη. Το παρόν Πρωτόκολλο θα ανανεώνεται αυτομάτως για περαιτέρω περιόδους δύο (2) ετών, εκτός εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ειδοποιήσει το άλλο γραπτώς σχετικά με την πρόθεσή του να καταγγείλει το παρόν Πρωτόκολλο έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη οποιασδήποτε περιόδου δύο (2) ετών. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς του θα παύει ταυτόχρονα με τη λήξη ισχύος της Συμφωνίας. Έγινε στα Τίρανα την 12η Μαρτίου 2010 σε δυο (2) πρωτότυπα αντίτυπα, έκαστο στην ελληνική, αλβανική και αγγλική γλώσσα, με όλα τα κείμενα να είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ως προς την ερμηνεία του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Κέρκυρα, 24 Απριλίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία