Κύρωση της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μετά της Τελικής Πράξεως αυτής και των Κοινών Δηλώσεων των συμβαλλομένων μερών της Συμφωνίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μετά της Τελικής Πράξεως αυτής και των Κοινών Δηλώσεων των συμβαλλομένων μερών της Συμφωνίας, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες, στις 25 Ιουλίου 2007, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΜΑΛΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ εφεξής «κράτη μέλη της ΕΚ», Η ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, εφεξής «κράτη της ΕΖΕΣ», εφεξής από κοινού «τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη», καιΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Συνθήκη για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «Συνθήκη προσχώρησης») υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Απριλίου 2005? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο 128 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που υπεγράφη στο Πόρτο στις 2 Μαΐου 1992, κάθε ευρωπαϊκό κράτος οφείλει, εφόσον καθίσταται μέλος της Κοινότητας, να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «συμφωνία ΕΟΧ»)? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία υπέβαλαν αίτηση προσχώρησης στη συμφωνία ΕΟΧ? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της συμμετοχής αυτής υπόκεινται σε συμφωνία μεταξύ των παρόντων συμβαλλόμενων μερών και των κρατών που υπέβαλαν αίτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την ακόλουθη συμφωνία: Άρθρο 11.Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ και εφεξής καλούνται «τα νέα συμβαλλόμενα μέρη». 2.Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, οι διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ, όπως τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που εκδόθηκαν πριν από την 1η Οκτωβρίου 2004, είναι δεσμευτικές για τα νέα συμβαλλόμενα μέρη, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. 3.Τα παραρτήματα της παρούσας Συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Άρθρο 21.ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΧ 1)Προοίμιο:Ο κατάλογος των συμβαλλόμενων μερών αντικαθίσταται από τον εξής κατάλογο: «Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΜΑΛΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, καιΗ ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ,» 2)Άρθρο 2: (i) Στην παράγραφο β), διαγράφονται οι λέξεις «Δημοκρατία της»? (ii) Μετά την παράγραφο δ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:« 3)ως «Πράξη προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005» νοείται η Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκδόθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Απριλίου 2005? 4)ως «Πρωτόκολλο προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005» νοείται το Πρωτόκολλο σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνήφθη στο Λουξεμβούργο στις 25 Απριλίου 2005.»? 5)Άρθρο 117: Το κείμενο του άρθρου 117 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι διατάξεις που διέπουν τον χρηματοδοτικό μηχανισμό περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο 38, στο πρωτόκολλο 38α και στη προσθήκη του πρωτοκόλλου 38α.» 6)Άρθρο 126: Στην παράγραφο 1, διαγράφονται οι λέξεις «Δημοκρατία της»? 7)Άρθρο 129: (i) Στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Μετά τη διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα κείμενα της παρούσας Συμφωνίας στη βουλγαρική, εσθονική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ουγγρική, πολωνική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβένικη και τσεχική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά.»? 5)Στο πρωτόκολλο 38α προστίθενται τα ακόλουθα: «Προσθήκη στο Πρωτόκολλο 38α ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΟΧ ΓΙΑΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Άρθρο 11.Το πρωτόκολλο 38α εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου 38α δεν εφαρμόζεται. Δεν γίνεται ανακατανομή των πόρων σε οποιοδήποτε άλλο δικαιούχο κράτος στην περίπτωση που δεν έχουν δεσμευτεί οι διαθέσιμοι πόροι της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 3.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το άρθρο 7 του πρωτοκόλλου 38α δεν εφαρμόζεται. 4.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι συνεισφορές σε μη κρατικούς οργανισμούς και κοινωνικούς εταίρους μπορεί να ανέρχονται μέχρι το 90% του κόστους των σχεδίων. Άρθρο 2 Τα συμπληρωματικά ποσά της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία καθορίζονται σε 21,5 εκατομμύρια ΕUR για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και σε 50,5 εκατομμύρια ΕUR για τη Ρουμανία για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως και τις 30 Απριλίου 2009. Τα ποσά αυτά γίνονται διαθέσιμα από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή συμφωνίας για την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας, και χορηγούνται σε ενιαία δόση το 2007». α) Το κείμενο του Πρωτοκόλλου 44 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1.Εφαρμογή του άρθρου 112 της συμφωνίας στη γενική οικονομική ρήτρα διασφάλισης και στους μηχανισμούς διασφάλισης που περιλαμβάνονται σε ορισμένες μεταβατικές διατάξεις στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των οδικών μεταφορών Το άρθρο 112 της Συμφωνίας εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται ή αναφέρονται 1)στις διατάξεις του άρθρου 37 της Πράξης προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, και του άρθρου 36 της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005, και 2)στους μηχανισμούς διασφάλισης που περιλαμβάνονται στις μεταβατικές διατάξεις υπό τον τίτλο «Μεταβατική περίοδος», στο παράρτημα V (Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων) και στο παράρτημα VΙΙΙ (Δικαίωμα εγκατάστασης), στο σημείο 30 (Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) του παραρτήματος ΧVΙΙΙ (Υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία, εργατικό δίκαιο και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών) και στο σημείο 26γ (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συμβουλίου) του παραρτήματος ΧΙΙΙ (Μεταφορές) για την ίδια χρονική διάρκεια, το ίδιο πεδίο εφαρμογής και με τα ίδια αποτελέσματα που καθορίζονται σ’ αυτές τις διατάξεις. 2.Ρήτρα διασφάλισης για την εσωτερική αγορά Η γενική διαδικασία λήψης αποφάσεων που προβλέπεται από τη Συμφωνία εφαρμόζεται και στις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 38 της Πράξης προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, και του άρθρου 37 της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005.». Άρθρο 31.Όλες οι τροποποιήσεις των πράξεων που εξέδωσαν τα κοινοτικά όργανα οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ, που απορρέουν από των Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή, κατά περίπτωση, από το Πρωτόκολλο σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωματώνονται στη συμφωνία ΕΟΧ της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος. 2.Για το σκοπό αυτό, στα σημεία των παραρτημάτων και πρωτοκόλλων της συμφωνίας ΕΟΧ που περιέχουν τις παραπομπές στις πράξεις που εξέδωσαν τα ενδιαφερόμενα κοινοτικά όργανα, προστίθεται η επόμενη περίπτωση: «- 1 2005 SΑ: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θεσπίστηκε στις 25 Απριλίου 2005 (ΕΕ L 157, 21.6.2005, σ. 203)». 3.Μετά την ενδεχόμενη έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, η περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται από την εξής: «- 1 2005 SΡ: Πρωτόκολλο σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνήφθη στις 25 Απριλίου 2005 (ΕΕ L 157, 21.6.2005, σ. 29).». 4.Εάν η περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή 3 είναι η πρώτη περίπτωση του εν λόγω σημείου, τότε προηγουμένως αναφέρονται οι λέξεις «, όπως τροποποιήθηκε με:». 5.Το παράρτημα Α της παρούσας Συμφωνίας απαριθμεί τα σημεία των παραρτημάτων και πρωτοκόλλων της συμφωνίας ΕΟΧ, στα οποία προστίθεται το κείμενο που αναφέρεται στις παραγράφους 2, 3 και 4. 6.Όταν, λόγω της συμμετοχής των νέων συμβαλλόμενων μερών, πράξεις ενσωματωμένες στη συμφωνία ΕΟΧ πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας απαιτούν προσαρμογές, και οι αναγκαίες προσαρμογές δεν προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, οι προσαρμογές αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ. Άρθρο 41.Οι λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στην Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναφέρονται στο παράρτημα Β της παρούσας Συμφωνίας, ενσωματώνονται στη συμφωνία ΕΟΧ της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος. 2.Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, οι διατάξεις που αναφέρονται στο παράρτημα Β θεωρείται ότι έχουν εισαχθεί στο Πρωτόκολλο σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 3.Κάθε διάταξη που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη συμφωνία ΕΟΧ και αναφέρεται ή θεσπίζεται δυνάμει της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν εμφαίνεται στο παράρτημα Β της παρούσας Συμφωνίας, εξετάζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ. Άρθρο 5 Τα μέρη της παρούσας Συμφωνίας μπορούν να υποβάλουν στη Μικτή Επιτροπή του ΕΟΧ οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της συμφωνίας. Η Μικτή Επιτροπή του ΕΟΧ μελετά το θέμα και προσπαθεί να βρει μία αποδεκτή λύση, ώστε να διατηρηθεί η καλή λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ. Άρθρο 61.Η παρούσα Συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη και τα νέα συμβαλλόμενα μέρη με βάση τις οικείες διαδικασίες. Τα έγγραφα κύρωσης ή έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.Αρχίζει να ισχύει την ημέρα που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου επικύρωσης ή έγκρισης παρόντος συμβαλλόμενου μέρους ή νέου συμβαλλόμενου μέρους, υπό τον όρο ότι οι ακόλουθες σχετικές συμφωνίες και τα πρωτόκολλα τίθενται επίσης σε ισχύ την ίδια ημέρα: 1)Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με ένα πρόγραμμα συνεργασίας για οικονομική μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη στη Βουλγαρία? 2)Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με ένα πρόγραμμα συνεργασίας για οικονομική μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη στη Ρουμανία? 3)Πρόσθετο πρωτόκολλο της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας μετά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? και 4)Πρόσθετο πρωτόκολλο της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας μετά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρο 7 Η παρούσα Συμφωνία, η οποία συντάσσεται σε ένα αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβένικη, σλοβακική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική, ισλανδική και νορβηγική γλώσσα και τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο της στις κυβερνήσεις των μερών της παρούσας Συμφωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συμφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΟΧ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝμε την πράξη περί των όρων προσχωρήσεωςτης Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίαςκαι των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ή,κατά περίπτωση, με το Πρωτόκολλο σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειεςτης προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, παρεμβάλλονται στα ακόλουθα σημεία στα παραρτήματα και πρωτόκολλα της συμφωνίας ΕΟΧ: Στο Κεφάλαιο ΧΧVΙΙ (Οινοπνευματώδη ποτά) του παραρτήματος ΙΙ (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση): Σημείο 1 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου), - Σημείο 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου)? Στο παράρτημα ΧΙΙΙ (Μεταφορές): Σημείο 19 (Οδηγία 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου), Στο παράρτημα ΧVΙΙ (Πνευματική ιδιοκτησία): - Σημείο 6 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 του Συμβουλίου), - Σημείο 6α (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1610/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΧ Γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στα παραρτήματα της συμφωνίας ΕΟΧ: Στο παράρτημα V (Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων): 1) Στο σημείο 3 (Οδηγία του Συμβουλίου 68/360/ΕΟΚ), η προσαρμογή (ε) (ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(ii) η υποσημείωση αντικαθίσταται από τα εξής: «Βελγική, βουλγαρική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, ισλανδική, ισπανική, γαλλική, ιρλανδική, ιταλική, κυπριακή, λετονική, επικράτεια του Λιχτενστάιν, λιθουανική, λουξεμβουργιανή, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, νορβηγική, αυστριακή, πολωνική, πορτογαλική, σλοβένικη, σλοβακική, φινλανδική, σουηδική και βρετανική, ανάλογα με τη χώρα που εκδίδει την άδεια.». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 4 της συμφωνίας Τα παραρτήματα της συμφωνίας ΕΟΧ τροποποιούνται ως εξής: Παράρτημα ΙΙ (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση): 1) Στο κεφάλαιο ΧV, σημείο 12α (Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μετά την παράγραφο σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 5, Τμήμα Β, Μέρος ΙΙ).»? 2) Στο Κεφάλαιο ΧVΙΙ, σημείο 7 (Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μεταξύ της παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και του κειμένου προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 10, Τμήμα Β, σημείο 2) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Β, σημείο 2).»? 3) Στο Κεφάλαιο ΧVΙΙ, σημείο 8 (Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μεταξύ της παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και του κειμένου προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 10, Τμήμα Α, σημείο 1) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Α).»? 4) Στο κεφάλαιο ΧΧV, σημείο 3 (Οδηγία 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 7).». Παράρτημα V (Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων): Το κείμενο της δεύτερης παραγράφου υπό τον τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ» αντικαθίσταται από τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 1) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 1). Όσον αφορά τους μηχανισμούς διασφάλισης που περιέχονται στις μεταβατικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις για τη Μάλτα, ισχύει το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 44 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.» Παράρτημα VΙΙΙ (Δικαίωμα εγκατάστασης): Το κείμενο της δεύτερης παραγράφου υπό τον τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ» αντικαθίσταται από τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 1) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 1). Όσον αφορά τους μηχανισμούς διασφάλισης που περιέχονται στις μεταβατικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις για τη Μάλτα, ισχύει το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 44 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.» Παράρτημα ΙΧ (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες): Στο σημείο 30γ (Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 2) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 2).». Παράρτημα ΧΙ (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών): Στο σημείο 5γιγ (Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 9).». Παράρτημα ΧΙΙ (Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων): Μετά την παράγραφο υπό τον τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ» παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 3) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 3).» Παράρτημα ΧΙΙΙ (Μεταφορές): 1) Στο σημείο 15α (Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 5, σημείο 3) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 6, σημείο 2).» 2) Στο σημείο 18α (Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μεταξύ της παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και του κειμένου προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 6, σημείο 3).» 3) Στο σημείο 19 (Οδηγία 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μεταξύ της παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και του κειμένου προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 5, σημείο 2).» 4) Στο σημείο 26γ (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συμβουλίου), το κείμενο της δεύτερης παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις αντικαθίσταται από τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 5, σημείο 1) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 6, σημείο 1).». Όσον αφορά τους μηχανισμούς διασφάλισης που περιέχονται στις μεταβατικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, ισχύει το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 44 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.» Παράρτημα ΧV (Κρατικές ενισχύσεις): 1. Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο τέλος του κειμένου υπό τον τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ»: «Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα υφιστάμενα καθεστώτα παροχής ενίσχυσης που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 (Πολιτική ανταγωνισμού) του παραρτήματος V της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005, ισχύουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.»? 2. Παρεμβάλλονται τα εξής πριν από τον τίτλο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ»: «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 4).»? Παράρτημα ΧVΙΙ (Πνευματική ιδιοκτησία): Προστίθενται τα ακόλουθα κάτω από τον τίτλο «ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ»: «Οι ειδικοί μηχανισμοί που ορίζονται στο κεφάλαιο 1 (Εταιρικό δίκαιο) του παραρτήματος V της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005, ισχύουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.» Παράρτημα ΧVΙΙΙ (Υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία, εργατικό δίκαιο και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών): Στο σημείο 30 (Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), το κείμενο της δεύτερης παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις αντικαθίσταται από τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 1) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 1). Όσον αφορά τους μηχανισμούς διασφάλισης που περιέχονται στις μεταβατικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, ισχύει το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 44 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.» Παράρτημα ΧΧ (Περιβάλλον): 1. Στο σημείο 1στ (Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 10, Τμήμα Δ, σημείο 1) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Δ, σημείο 1).»? 2) Στο σημείο 7α (Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Γ, σημείο 5).»? 3) Στο σημείο 9 (Οδηγία 83/513/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μεταξύ της παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και του κειμένου προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Γ, σημείο 1).»? 4) Στο σημείο 10 (Οδηγία 84/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μεταξύ της παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και του κειμένου προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Γ, σημείο 1).»? 5) Στο σημείο 11 (Οδηγία 84/491/ΕΟΚ του Συμβουλίου), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Γ, σημείο 2).»? 6) Στο σημείο 12 (Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μεταξύ της παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και του κειμένου προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Γ, σημείο 3).»? 7) Στο σημείο 13 (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μεταξύ της παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και του κειμένου προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 10, Τμήμα Γ) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Γ, σημείο 4).»? 8) Στο σημείο 19α (Οδηγία 2001/80/ΕΚ χου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μεταξύ της παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και του κειμένου προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 10, Τμήμα Δ, σημείο 2) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Δ, σημείο 3).»? 9) Στο σημείο 21αδ (Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μεταξύ της παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και του κειμένου προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 10, Τμήμα Α, σημείο 2).»? 10) Στο σημείο 32γ (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μεταξύ της παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και του κειμένου προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 10, Τμήμα Β, σημείο 1) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Β, σημείο 1).»? 11) Στο σημείο 32δ (Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 10, Τμήμα Β, σημείο 3) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Β, σημείο 3).»? 12) Στο σημείο 32στ (Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Δ, σημείο 2).»? 13) Στο σημείο 32 στα (Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μεταξύ της παραγράφου σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και του κειμένου προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 για τη Βουλγαρία (Παράρτημα VΙ, Κεφάλαιο 10, Τμήμα Β, σημείο 4) και τη Ρουμανία (Παράρτημα VΙΙ, Κεφάλαιο 9, Τμήμα Β, σημείο 4).»?. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, εφεξής «η Κοινότητα», και:ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενων μερών της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, εφεξής «κράτη μέλη της ΕΚ», οι πληρεξούσιοι: ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, εφεξής «κράτη της ΕΖΕΣ», που είναι όλα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπεγράφη στο Πόρτο στις 2 Μαΐου 1992, εφεξής «συμφωνία ΕΟΧ», εφεξής από κοινού «τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη», και οι πληρεξούσιοι: ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, εφεξής «τα νέα συμβαλλόμενα μέρη», συνελθόντες στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες επτά για την υπογραφή της συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο υιοθέτησαν τα ακόλουθα κείμενα: Ι. Συμφωνία για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «η συμφωνία»)? ΙΙ. Τα κείμενα που απαριθμούνται κατωτέρω και τα οποία είναι προσαρτημένα στη συμφωνία: Παράρτημα Α: Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 3 της συμφωνίας Παράρτημα Β: Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 4 της συμφωνίας. Οι πληρεξούσιοι των παρόντων συμβαλλόμενων μερών και οι πληρεξούσιοι των νέων συμβαλλόμενων μερών υιοθέτησαν τις κοινές δηλώσεις που απαριθμούνται κατωτέρω και προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη: 1. Κοινή δήλωση για την έγκαιρη κύρωση της συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 2. Κοινή δήλωση για την ημερομηνία λήξης των μεταβατικών ρυθμίσεων. 3. Κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 4. Κοινή δήλωση για το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων. 5. Κοινή δήλωση για τις τομεακές προσαρμογές του Λιχτενστάιν στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. 6. Κοινή δήλωση για τους τομείς προτεραιότητας που αναφέρονται στο πρωτόκολλο 38α. 7. Κοινή δήλωση για τη χρηματοδοτική συνεισφορά. Οι πληρεξούσιοι των παρόντων συμβαλλόμενων μερών και οι πληρεξούσιοι των νέων συμβαλλόμενων μερών έλαβαν υπόψη τις δηλώσεις που απαριθμούνται κατωτέρω και προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη: 1. Γενική κοινή δήλωση των κρατών ΕΖΕΣ. 2. Κοινή δήλωση των κρατών ΕΖΕΣ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. 3. Μονομερής δήλωση της Κυβέρνησης του Λιχτενστάιν για την προσθήκη στο πρωτόκολλο 38α. Επίσης συμφώνησαν ότι, το αργότερο έως την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η συμφωνία ΕΟΧ, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο για την προσαρμογή της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τα πλήρη κείμενα όλων των αποφάσεων της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, πρέπει να καταρτισθούν και να κυρωθούν από τους αντιπροσώπους των παρόντων συμβαλλόμενων μερών και των νέων συμβαλλόμενων μερών στη βουλγαρική και ρουμανική γλώσσα. Λαμβάνουν υπόψη τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με το πρόγραμμα συνεργασίας για την οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Βουλγαρία, το οποίο είναι επίσης προσαρτημένο στην παρούσα Τελική Πράξη. Επίσης λαμβάνουν υπόψη τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με το πρόγραμμα συνεργασίας για την οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Ρουμανία, το οποίο είναι επίσης προσαρτημένο στην παρούσα Τελική Πράξη. Επίσης λαμβάνουν υπόψη το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας μετά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι προσαρτημένο στην παρούσα Τελική Πράξη. Επίσης λαμβάνουν υπόψη το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νορβηγίας μετά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι προσαρτημένο στην παρούσα Τελική Πράξη. Επίσης, τονίζουν ότι οι προαναφερθείσες συμφωνίες και πρωτόκολλα συμφωνήθηκαν υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο παραμένει αμετάβλητη. ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΥΡΩΣΗΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη και τα νέα συμβαλλόμενα μέρη τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης κύρωσης ή έγκρισης της συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη και τα νέα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους ώστε να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη Προσχώρησης περιλαμβάνονται στη συμφωνία ΕΟΧ και λήγουν την ίδια ημερομηνία που θα έληγαν εάν η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ είχε πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα την 1η Ιανουαρίου 2007. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ,ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ 1. Τα πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδονται κανονικά από κράτος ΕΖΕΣ ή από νέο συμβαλλόμενο μέρος στο πλαίσιο προτιμησιακής συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των κρατών ΕΖΕΣ και του νέου συμβαλλόμενου μέρους ή στο πλαίσιο μονομερών εθνικών νομοθετημάτων κράτους ΕΖΕΣ ή νέου συμβαλλόμενου μέρους, θεωρούνται πιστοποιητικά προτιμησιακής καταγωγής ΕΟΧ, εφόσον: α) το πιστοποιητικό καταγωγής και τα έγγραφα μεταφοράς έχουν εκδοθεί το αργότερο την παραμονή της προσχώρησης του νέου συμβαλλόμενου μέρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, β) το πιστοποιητικό καταγωγής υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Εάν τα εμπορεύματα έχουν δηλωθεί για εισαγωγή από κράτος ΕΖΕΣ ή νέο συμβαλλόμενο μέρος σε, αντίστοιχα, νέο συμβαλλόμενο μέρος ή κράτος ΕΖΕΣ πριν από την ημερομηνία προσχώρησης του νέου συμβαλλόμενου μέρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών που ίσχυαν τότε μεταξύ κράτους ΕΖΕΣ και νέου συμβαλλόμενου μέρους, το πιστοποιητικό καταγωγής που έχει εκδοθεί αναδρομικά στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών μπορεί επίσης να γίνεται αποδεκτό στα κράτη ΕΖΕΣ ή τα νέα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. 2. Τα κράτη ΕΖΕΣ, αφενός, και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία, αφετέρου, εξουσιοδοτούνται να φυλάσσουν τις άδειες με τις οποίες παρέχεται η ιδιότητα του «εγκεκριμένου εξαγωγέα» στο πλαίσιο συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών ΕΖΕΣ, αφενός, και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αφετέρου, υπό τον όρο ότι οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς εφαρμόζουν τους κανόνες καταγωγής ΕΟΧ. Οι άδειες αυτές αντικαθίστανται από τα κράτη ΕΖΕΣ και τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία, το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, με νέες άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο πρωτόκολλο 4 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 3. Οι αιτήσεις για μεταγενέστερο έλεγχο του πιστοποιητικού καταγωγής που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο των προτιμησιακών συμφωνιών και ρυθμίσεων που αναφέρονται πιο πάνω στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες αρχές των κρατών ΕΖΕΣ και των νέων συμβαλλόμενων μερών για χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού καταγωγής και ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται από τις εν λόγω αρχές επί χρονικό διάστημα τριών ετών μετά την αποδοχή του πιστοποιητικού καταγωγής. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗΠΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση του ΕΟΧ, άρχισαν διαβουλεύσεις μεταξύ των παρόντων συμβαλλόμενων μερών και των νέων συμβαλλόμενων μερών για να εξετάσουν κατά πόσον είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν οι διμερείς εμπορικές παραχωρήσεις σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα στα σχετικά τμήματα της συμφωνίας ΕΟΧ ή στις σχετικές διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη και τα νέα συμβαλλόμενα μέρη εξέτασαν τους όρους πρόσβασης στην αγορά για κάθε προϊόν ξεχωριστά και συμφώνησαν ότι δεν θα προστεθεί στις υφιστάμενες συμφωνίες καμία πρόσθετη εμπορική παραχώρηση σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα στο πλαίσιο της διεύρυνσης. 3. Τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη και τα νέα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν ότι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία δεν θα προβάλουν αξιώσεις, απαιτήσεις ή αιτήματα και δεν θα τροποποιήσουν ούτε θα ανακαλέσουν παραχωρήσεις σύμφωνα με τα άρθρα ΧΧΙV παράγραφος 6 και ΧΧVΙΙΙ της συμφωνίας GΑΤΤ του 1994 για γεωργικά προϊόντα σε σχέση με τη συγκεκριμένη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη και τα νέα συμβαλλόμενα μέρη, Σχετικά με τις τομεακές προσαρμογές όσον αφορά το Λιχτενστάιν στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων που θεσπίσθηκαν με την απόφαση της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 191/1999 και τροποποιήθηκαν με τη συμφωνία για τη συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, της 14ης Οκτωβρίου 2003, - Διαπιστώνοντας τη συνεχή αύξηση των αιτήσεων εκ μέρους υπηκόων των κρατών μελών της ΕΚ και των κρατών ΕΖΕΣ που διαμένουν στο Λιχτενστάιν, οι οποίες υπερβαίνουν τον καθαρό ρυθμό μετανάστευσης που καθορίζεται στο προαναφερθέν καθεστώς, Εκτιμώντας ότι η συμμετοχή της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον ΕΟΧ έχει ως αποτέλεσμα να επικαλούνται περισσότεροι υπήκοοι αυτών των κρατών το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων όπως προβλέπεται στη συμφωνία ΕΟΧ, συμφωνούν να λάβουν δεόντως υπόψη την πραγματική αυτή κατάσταση καθώς και την αμετάβλητη ικανότητα απορρόφησης του Λιχτενστάιν, όταν θα επανεξετάσουν τις τομεακές προσαρμογές στα παραρτήματα V και VΙΙΙ της συμφωνίας ΕΟΧ. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 38Α Τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη και τα νέα συμβαλλόμενα μέρη υπενθυμίζουν ότι δεν πρέπει να καλύπτονται σε κάθε δικαιούχο κράτος όλοι οι τομείς προτεραιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου 38α. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη και τα νέα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι διάφορες ρυθμίσεις για τη χρηματοδοτική συνεισφορά που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της διεύρυνσης του ΕΟΧ δεν αποτελούν προηγούμενο για την περίοδο μετά τη λήξη τους στις 30 Απριλίου 2009. ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ Τα κράτη ΕΖΕΣ λαμβάνουν υπόψη τις δηλώσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για τη συμφωνία για τον ΕΟΧ και επισυνάπτονται στην Τελική Πράξη της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, (κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής «Ενωσης) και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη ΕΖΕΣ τονίζουν ότι οι δηλώσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για τη συμφωνία ΕΟΧ και είναι προσαρτημένες στην Τελική Πράξη της Συνθήκης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν μπορούν να ερμηνεύονται ή να εφαρμόζονται κατά τρόπο που αντιβαίνει στις υποχρεώσεις των παρόντων συμβαλλόμενων μερών και των νέων συμβαλλόμενων μερών που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία ή τη συμφωνία ΕΟΧ. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Τα κράτη ΕΖΕΣ τονίζουν τα ισχυρά στοιχεία της διαφοροποίησης και ευελιξίας των διατάξεων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Επιδιώκουν να παράσχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας στους υπηκόους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, με σκοπό την επιτάχυνση της προσέγγισης του κεκτημένου. Κατά συνέπεια, οι ευκαιρίες απασχόλησης στα κράτη ΕΖΕΣ για τους υπηκόους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά με την προσχώρηση αυτών των κρατών. Επίσης, τα κράτη ΕΖΕΣ θα χρησιμοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τις προτεινόμενες διατάξεις ώστε, το συντομότερο δυνατό, να εφαρμοσθεί πλήρως το κεκτημένο στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Για το Λιχτενστάιν, αυτό θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις όπως προβλέπεται στις τομεακές προσαρμογές του παραρτήματος V (ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων) και του παραρτήματος VΙΙΙ (δικαίωμα εγκατάστασης) της συμφωνίας ΕΟΧ. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΔΗΛΩΣΗΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 38Α Η κυβέρνηση του Λιχτενστάιν, - Αναφερόμενη στην προσθήκη στο πρωτόκολλο 38α, - Υπενθυμίζοντας ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα πρέπει να απολαύουν εξίσου των συνεισφορών από τα κράτη ΕΖΕΣ για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ως τα δικαιούχα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου 38α, και λαμβάνοντας υπόψη την κλείδα κατανομής που προβλέπεται σ’ αυτό το άρθρο, - Επισημαίνοντας ότι τα κράτη ΕΖΕΣ κατέβαλαν εξαιρετική προσπάθεια στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ για την αύξηση της χρηματοδότησης υπέρ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, Δηλώνει ότι συνάγει ότι κατά την προβλεπόμενη επανεξέταση του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου 38α κάθε τυχόν συμφωνηθείσα περαιτέρω χρηματοδοτική ρύθμιση θα λάβει υπόψη την ήδη επιτευχθείσα μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, ώστε να μειωθούν ανάλογα οι συνεισφορές, εάν ένα ή περισσότερα από τα σημερινά δικαιούχα κράτη δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση στο πλαίσιο τέτοιας ρύθμισης.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας με την Τελική Πράξη και τις Κοινές Δηλώσεις των συμβαλλομένων μερών αυτής, που κυρώνονται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 της Συμφωνίας. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Κέρκυρα, 24 Απριλίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία