Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006για την Τροπική Ξυλεία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Διεθνής Συμφωνία του 2006 για την Τροπική Ξυλεία, που υιοθετήθηκε στη Γενεύη, στις 27 Ιανουαρίου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ 2006ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟΤα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας, (α) Υπενθυμίζοντας τη Δήλωση και το Πρόγραμμα Δράσης για την Εγκαθίδρυση μιας Νέας Διεθνούς Οικονομικής Τάξης Πραγμάτων, το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βασικών Προϊόντων, τη Νέα Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη, και το Πνεύμα του Σάο Πάολό και της Συναίνεσης του Σάο Πάολο, όπως υιοθετήθηκαν από τη ΔΗΕΕΑ ΧΙ, (ενδέκατη σύνοδο της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη), (β) Υπενθυμίζοντας επίσης τη Διεθνή Συμφωνία για την Τροπική Ξυλεία, 1983, και τη Διεθνή Συμφωνία για την Τροπική Ξυλεία, 1994, και αναγνωρίζοντας το έργο του Διεθνούς Οργανισμού Τροπικής Ξυλείας και τα επιτεύγματα του από την ίδρυση του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η στρατηγική για την Διεθνή εμπορική εκμετάλλευση τροπικής ξυλείας από πηγές αειφόρου διαχείρισης, (γ) Υπενθυμίζοντας επιπλέον τη Δήλωση του Γιοχάνεσμπουργκ και το Σχέδιο Εφαρμογής που υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη το Σεπτέμβριο του 2002, το Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση το οποίο συστήθηκε τον Οκτώβριο του 2000 και τη συναφή δημιουργία της Σύμπραξης Συνεργασίας για τα Δάση, μέλος της οποίας είναι ο Διεθνής Οργανισμός Τροπικής Ξυλείας, καθώς και τη διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, τη Νομικώς μη δεσμευτική Δήλωση Αρχών για την Παγκόσμια Συναίνεση για τη Διαχείριση, η Διατήρηση και την Αειφόρο Ανάπτυξη Κάθε Τύπου Δασών, και τα σχετικά Κεφάλαια της Ατζέντας 21, όπως αυτή υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη των Ινωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη τον Ιούνιο του 1992, τη Συμφωνία - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της Ερημοποίησης, (δ) Αναγνωρίζοντας ότι, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τα Κράτη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα εκμετάλλευσης των ιδίων πόρων τους σύμφωνα με τις ίδιες περιβαλλοντικές πολιτικές τους κι έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες εντός της δικαιοδοσίας τους ή υπό τον έλεγχο τους δεν βλάπτουν το περιβάλλον άλλων Κρατών ή περιοχών πέραν των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας, όπως ορίζεται στην αρχή 1(α) της Νομικώς Μη Δεσμευτικής Δήλωσης Αρχών για την Παγκόσμια Συναίνεση για τη Διαχείριση, Διατήρηση και Αειφόρο Ανάπτυξη Κάθε Τύπου Δασών, (ε) Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ξυλείας και του συναφούς εμπορίου για τις οικονομίες των χωρών που παράγουν ξυλεία, (στ) Επίσης αναγνωρίζοντας τη σημασία των πολλαπλών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ωφελειών που παρέχουν τα δάση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ξυλεία και τα άλλα δασικά προϊόντα εκτός της ξυλείας και οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες, στα πλαίσια της αειφόρου διαχείρισης των δασών, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τη συμβολή της αειφόρου διαχείρισης των δασών στην αειφόρο ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας και την εκπλήρωση των διεθνώς συμφωνηθέντων στόχων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι στόχοι του Διαγγέλματος για τη Νέα Χιλιετία, (ζ) Αναγνωρίζοντας επιπλέον την ανάγκη προώθησης και εφαρμογής συγκρίσιμων κριτηρίων και δεικτών για την αειφόρο διαχείριση των δασών, ως σημαντικά εργαλεία που επιτρέπουν σε όλα τα μέλη την αξιολόγηση, παρακολούθηση και ενθάρρυνση της προόδου προς την κατεύθυνση της αειφόρου διαχείρισης των δασών τους, (η) Λαμβάνοντας υπόψη το συσχετισμό του εμπορίου τροπικής ξυλείας και της διεθνούς αγοράς ξυλείας και της ευρύτερης παγκόσμιας οικονομίας καθώς και την ανάγκη να υιοθετηθεί παγκόσμια προοπτική προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια στο διεθνές εμπόριο ξυλείας, (θ) Βεβαιώνοντας εκ νέου τη δέσμευση τους να εξασφαλίσουν το ταχύτερο δυνατό εξαγωγές τροπικής ξυλείας και παράγωγων προϊόντων από πόρους αειφόρου διαχείρισης (Στόχος του ΙΤΤΟ για το 2000) και υπενθυμίζοντας την ίδρυση του Ταμείου για την Εταιρική Σχέση του Μπαλί, (ι) Υπενθυμίζοντας τη δέσμευση των μελών - καταναλωτών τον Ιανουάριο ταυ 1994 να διατηρήσουν ή να επιτύχουν την αειφόρο διαχείριση των δασών τους, (ια) Σημειώνοντας ότι η χρηστή διακυβέρνηση, οι σαφείς ρυθμίσεις για την έγγεια ιδιοκτησία και ο διατομεακός συντονισμός συμβάλλουν στην επίτευξη αειφόρου διαχείρισης των δασών και εξαγωγών νόμιμα παραχθείσας ξυλείας, (ιβ) Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των μελών, των διεθνών οργανισμών, του ιδιωτικού ταμέα και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και άλλων κύκλων συμφερόντων για την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των δασών, (ιγ) Αναγνωρίζοντας επίσης- τη σημασία μιας τέτοιας συνεργασίας για την καλύτερη επιβολή της δασικής νομοθεσίας και την προώθηση του εμπορίου νομίμως υλοτομηθείσας ξυλείας, (ιδ) Σημειώνοντας ότι η ενίσχυση των δυνατοτήτων των εξαρτώμενων από τα δάση αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών και διαχειριστών δασικών εκτάσεων, μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, (ιε) Σημειώνοντας επίσης την ανάγκη να βελτιωθούν το επίπεδο διαβίωσης και οι συνθήκες εργασίας στο δασικό τομέα, λαμβανομένων υπόψη των συναφών διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών στον τομέα αυτό, καθώς και των σχετικών Συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και των οργάνων της, (ιστ) Σημειώνοντας ότι, σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα, η ξυλεία αποτελεί ανανεώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον πρώτη ύλη υψηλής ενεργειακής απόδοσης, (ιζ) Αναγνωρίζοντας ότι είναι αναγκαίο να αυξηθούν οι επενδύσεις όσον αφορά την αειφόρο διαχείριση των δασών, συμπεριλαμβανομένης της επανεπένδυσης των εσόδων που απορρέουν από τα δάση, μεταξύ άλλων από το εμπόριο ξυλείας, (ιη) Αναγνωρίζοντας επίσης τα πλεονεκτήματα των τιμών αγοράς που αντανακλούν το κόστος της αειφόρου διαχείρισης των δασών, (ιθ) Αναγνωρίζοντας επιπλέον ότι, για να προωθηθεί η επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, απαιτούνται ενισχυμένοι και προβλέψιμοι χρηματοδοτικοί πόροι, προερχόμενοι από ευρεία κοινότητα χορηγών, (κ) Σημειώνοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών παραγωγών τροπικής ξυλείας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤΟΧΟΙ Άρθρο 1ΣΤΟΧΟΙΟι στόχοι της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006 για την Τροπική Ξυλεία (εφεξής αποκαλούμενη «η παρούσα Συμφωνία») είναι να προωθηθούν η διεύρυνση και η διαφοροποίηση του διεθνούς εμπορίου τροπικής ξυλείας που προέρχεται από δάση αειφόρου διαχείρισης που υλοτομούνται νομίμως, καθώς και να προωθηθεί η αειφόρος διαχείριση των δασών παραγωγής τροπικής ξυλείας με τους εξής τρόπους: α) την παροχή αποτελεσματικού πλαισίου για τις διαβουλεύσεις, τη διεθνή συνεργασία και χάραξη πολιτικών μεταξύ όλων των μελών όσον αφορά όλες τις συναφείς πτυχές της οικονομίας της ξυλείας σε παγκόσμιο επίπεδο, β) την παροχή φόρουμ διαβουλεύσεων για την προώθηση πρακτικών που δεν προωθούν διακρίσεις στο εμπόριο ξυλείας. γ) τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και την ανακούφιση της φτώχειας, δ) την ενίσχυση της ικανότητας των μελών να εφαρμόζουν στρατηγικές με σκοπό να εξασφαλίσουν εξαγωγές τροπικής ξυλείας και παράγωγων προϊόντων από πηγές αειφόρου διαχείρισης, ε) τη βελτίωση της κατανόησης των διαρθρωτικών συνθηκών των διεθνών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων τάσεων της παραγωγής και της κατανάλωσης, των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόσβαση στην αγορά, των προτιμήσεων των καταναλωτών και των τιμών, καθώς και των συνθηκών που οδηγούν σε τιμές οι οποίες αντανακλούν το κόστος της αειφόρου διαχείρισης των δασών, στ) την προώθηση και υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των δασών και την αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ξυλείας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων ξυλείας σε σχέση με άλλα υλικά, καθώς και την αύξηση της ικανότητας διατήρησης και ενίσχυσης άλλων δασικών αξιών στα τροπικά δάση παραγωγής ξυλείας, ζ) την ανάπτυξη και υποστήριξη μηχανισμών που αποσκοπούν στην εξασφάλιση νέων και πρόσθετων οικονομικών πόρων με σκοπό την προώθηση κατάλληλης και προβλέψιμης χρηματοδότησης και εμπειρογνωμοσύνης που είναι αναγκαίες για την ενίσχυση της ικανότητας των μελών - παραγωγών να επιτύχουν τους στόχους της παρούσας Συμφωνίας, η) τη βελτίωση της γνώσης της αγοράς και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών στη διεθνή αγορά ξυλείας ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις αγορές και τις τάσεις των αγορών, ιδίως με τη συγκέντρωση, συστηματοποίηση και διάδοση των σχετικών με το εμπόριο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που συνδέονται με τα είδη ξυλείας που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, θ) την ενθάρρυνση της εντατικής και περαιτέρω μεταποίησης της τροπικής ξυλείας από αειφόρες πήγες στις χώρες μέλη παραγωγούς, με σκοπό την προώθηση της εκβιομηχάνισης τους και συνεπώς την αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης και των εσόδων τους από τις εξαγωγές, ι) την ενθάρρυνση των μελών να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν την αναδάσωση των δασών τροπικής ξυλείας, καθώς και την αποκατάσταση και ανανέωση των υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των συμφερόντων των τοπικών κοινοτήτων που εξαρτώνται από τους δασικούς πόρους, ια) τη βελτίωση της εμπορίας και διανομής των εξαγωγών τροπικής ξυλείας και παράγωγων προϊόντων από πηγές αειφόρου διαχείρισης και νόμιμης υλοτομίας που διατίθενται στην αγορά νομίμως, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, ιβ) την ενίσχυση της ικανότητας των μελών να συγκεντρώνουν, να επεξεργάζονται και να διαδίδουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με το εμπόριο ξυλείας τους καθώς και πληροφορίες για την αειφόρο διαχείριση των τροπικών δασών τους, ιγ) την ενθάρρυνση των μελών να αναπτύσσουν εθνικές πολιτικές που αποβλέπουν στην αειφόρο χρησιμοποίηση και διατήρηση των δασών παραγωγής ξυλείας, καθώς και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, στο πλαίσιο του εμπορίου τροπικής ξυλείας, ιδ) την ενίσχυση την, κοινότητας των μελών να βελτιώνουν την επιβολή της νομοθεσίας και τη διακυβέρνηση στο δασικό τομέα, καθώς και να καταπολεμούν την παράνομη υλοτομία τροπικής ξυλείας και το συναφές εμπόριο, ιε) την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των προαιρετικών μηχανισμών όπως, μεταξύ άλλων, της πιστοποίησης, ώστε να προωθηθεί η αειφόρος διαχείριση των τροπικών δασών και να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα μέλη στον τομέα αυτό, ιστ) την προώθηση της πρόσβασης σε τεχνολογίες και της μεταφοράς τους, καθώς και της τεχνικής συνεργασίας, για την εφαρμογή των στόχων της παρούσας Συμφωνίας, μεταξύ άλλων, όσον αφορά ευνοϊκούς και προτιμησιακούς όρους και συνθήκες, όπως έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία, ιζ) τη βελτίωση της κατανόησης όσον αφορά τη συμβολή των δασικών προϊόντων εκτός της ξυλείας και των περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην αειφόρο διαχείριση των τροπικών δασών, με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας των μελών να αναπτύσσουν στρατηγικές για την ενίσχυση της συμβολής αυτής στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης των δασών, καθώς και τη συνεργασία με συναφή ιδρύματα και τη συμμετοχή σε διαδικασίες για το σκοπό αυτό, ιη) την ενθάρρυνση των μελών να αναγνωρίσουν το ρόλο των εξαρτώμενων από τα δάση αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων για την επίτευξη της αειφόρου διαχείρισης των δασών και τη χάραξη στρατηγικών για την ενίσχυση της ικανότητας αυτών των κοινοτήτων να διαχειρίζονται κατά τρόπο αειφόρο τα δάση παραγωγής τροπικής ξυλείας, και ιθ) τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση σχετικών νέων ή αναδυόμενων θεμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 2ΟΡΙΣΜΟΙΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: 1.Ος «τροπική ξυλεία» νοείται η τροπική ξυλεία για βιομηχανικές χρήσεις, η οποία παράγεται στις χώρες που βρίσκονται μεταξύ του Τροπικού του Καρκίνου και του Τροπικού του Αιγόκερω ή προέρχεται από τα δάση τους. Ο όρος αυτός καλύπτει τους κορμούς δένδρων, την πριονισμένη ξυλεία, τα φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και τα φύλλα κόντρα πλακέ από ξύλο, 2.Η «αειφόρος διαχείριση των δασών» νοείται σύμφωνα με τα συναφή έγγραφα πολιτικής και τις τεχνικές οδηγίες του Οργανισμού, 3.Ως «μέλος» νοείται μια Κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή οποιοσδήποτε διακυβερνητικός οργανισμός του άρθρου 5 που δέχεται να δεσμευθεί από την παρούσα Συμφωνία, είτε αυτή ισχύει προσωρινά είτε οριστικά, 4.Ως «μέλος - παραγωγός» νοείται κάθε χώρα που βρίσκεται μεταξύ του Τροπικού του Καρκίνου και του Τροπικού του Αιγόκερω και διαθέτει πόρους τροπικής ξυλείας ή/και αποτελεί καθαρό εξαγωγέα τροπικής ξυλείας, με βάση τον όγκο, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος Α και γίνεται συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Συμφωνίας, ή κάθε χώρα που διαθέτει πόρους τροπικής ξυλείας ή/και αποτελεί καθαρό εξαγωγέα τροπικής ξυλείας, με βάση τον όγκο, μη συμπεριλαμβανόμενη στον κατάλογο αυτό, η οποία γίνεται συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Συμφωνίας και την οποία το Συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη του εν λόγω μέλους, κατατάσσει στα μέλη - παραγωγούς, 5.Ως «μέλος - καταναλωτής» νοείται κάθε μέλος - εισαγωγέας τροπικής ξυλείας, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος Β και γίνεται συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Συμφωνίας, ή κάθε μέλος - εισαγωγέας τροπικής ξυλείας που δεν περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο και προσχωρεί ως συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα Συμφωνία και το οποίο το Συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη του εν λόγω μέλους, κατατάσσει στα μέλη - καταναλωτές, 6.Ως «Οργανισμός» νοείται ο Διεθνής Οργανισμός Τροπικής Ξυλείας, που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με το άρθρο 3, 7.Ως «Συμβούλιο» νοείται το Διεθνές Συμβούλιο Τροπικής Ξυλείας, που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με το άρθρο 6, 8.Ως «ειδική ψηφοφορία» νοείται ψηφοφορία για την οποία απαιτούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα των ψήφων των μελών - παραγωγών που είναι παρόντα και ψηφίζουν, και τουλάχιστον το 60 τοις εκατό των ψήφων των μελών - καταναλωτών που είναι παρόντα και ψηφίζουν, καταμετρούμενων χωριστά, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω ψήφοι προέρχονται από το ήμισυ τουλάχιστον των μελών - παραγωγών που είναι παρόντα και ψηφίζουν και από το ήμισυ τουλάχιστον των μελών - καταναλωτών που είναι παρόντα και ψηφίζουν, 9.Ως «απλή επιμερισμένη πλειοψηφική ψηφοφορία» νοείται ψηφοφορία για την οποία απαιτείται αριθμός ψήφων μεγαλύτερος από το ήμισυ των ψήφων των μελών - παραγωγών που είναι παρόντα και ψηφίζουν και μεγαλύτερος από το ήμισυ των ψήφων των μελών - καταναλωτών που είναι παρόντα και ψηφίζουν, καταμετρούμενων χωριστά, 10.Ως «οικονομική διετία» νοείται η χρονική περίοδος από την 1η Ιανουαρίου ενός έτους έως και τις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. 11.Ως «ελευθέρως μετατρέψιμα νομίσματα» νοούνται το ευρώ, το ιαπωνικό γεν, η λίρα στερλίνα, το ελβετικό φράγκο, το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών και οποιοδήποτε άλλο νόμισμα που έχει κατά καιρούς καθορίσει ένας αρμόδιος διεθνής νομισματικός οργανισμός ως πράγματι ευρέως χρησιμοποιούμενο για πληρωμές στις διεθνείς συναλλαγές και ως ευρέως διαπραγματεύσιμο μέσο στις κύριες αγορές συναλλάγματος. 12.Για τον υπολογισμό της κατανομής των ψήφων, βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2(β), ως «τροπικοί δασικοί πόροι» νοούνται τα πυκνά φυσικά δάση και οι δασικές φυτείες που βρίσκονται μεταξύ του Τροπικού του Καρκίνου και του Τροπικού του Αιγόκερω. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 3ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ1.Ο Διεθνής Οργανισμός Τροπικής Ξυλείας, που ιδρύθηκε με τη Διεθνή Συμφωνία για την Τροπική Ξυλεία του 1983, εξακολουθεί να υφίσταται για να εφαρμόζει τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και να εποπτεύει τη λειτουργία της. 2.Ο Οργανισμός ασκεί τις δραστηριότητες του μέσω του Συμβουλίου που συστήθηκε βάσει του άρθρου 6, των επιτροπών και άλλων επικουρικών οργάνων που αναφέρονται στο άρθρο 26, καθώς και του Εκτελεστικού Διευθυντή και του προσωπικού του. 3.Η έδρα του Οργανισμού ευρίσκεται πάντοτε στην επικράτεια ενός μέλους. 4.Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στη Γιοκοχάμα, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά με ειδική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 12. 5.Είναι δυνατό να δημιουργηθούν περιφερειακά γραφεία του Οργανισμού, εφόσον το Συμβούλιο το αποφασίσει με ειδική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 12. Άρθρο 4ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΠροβλέπονται δύο κατηγορίες μελών του οργανισμού, και συγκεκριμένα: α) οι παραγωγοί, και β) οι καταναλωτές. Άρθρο 5ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ1.Οποιαδήποτε αναφορά, στην παρούσα συμφωνία, σε «Κυβερνήσεις» θεωρείται ότι περιλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και κάθε άλλο διακυβερνητικό οργανισμό με ανάλογες αρμοδιότητες όσον αφορά τη διαπραγμάτευση, τη σύναψη και την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών, ιδίως δε συμφωνιών για τα βασικά προϊόντα. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε μνεία, στην παρούσα Συμφωνία, υπογραφής, κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ή κοινοποίησης προσωρινής εφαρμογής, ή προσχώρησης, θεωρείται, στην περίπτωση των εν λόγω οργανισμών, ότι συμπεριλαμβάνει αναφορά στην υπογραφή, κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή στην κοινοποίηση της Προσωρινής εφαρμογής, ή την προσχώρηση, από τους εν λόγω οργανισμούς. 2.Σε περίπτωση ψηφοφορίας επί θεμάτων της αρμοδιότητας τους, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι άλλοι διακυβερνητικοί οργανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ψηφίζουν με αριθμό ψήφων ίσο προς το συνολικό αριθμό ψήφων που παρέχονται στα Κράτη - Μέλη τους που είναι μέρη της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 10. Στις περιπτώσεις αυτές, τα Κράτη Μέλη των εν λόγω οργανισμών δεν δικαιούνται να ασκήσουν σε ατομική βάση το δικαίωμα ψήφου τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙVΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ Άρθρο 6ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ1.Η ανώτατη αρχή του Οργανισμού είναι το Διεθνές Συμβούλιο Τροπικής Ξυλείας, το οποίο αποτελείται από όλα τα μέλη του Οργανισμού. 2.Κάθε μέλος εκπροσωπείται στο Συμβούλιο από έναν εκπρόσωπο και δύναται να ορίζει αναπληρωτές και συμβούλους που θα παρίστανται στις συνόδους του Συμβουλίου. 3.Σε περίπτωση που απουσιάζει ο εκπρόσωπος, ή σε ειδικές περιστάσεις, εξουσιοδοτείται ένας αναπληρωτής να ενεργεί και να ψηφίζει εξ ονόματος του εκπροσώπου. Άρθρο 7ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤο Συμβούλιο ασκεί όλες τις σχετικές εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας ή μεριμνά για την εκτέλεση τους. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) εκδίδει, με ειδική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 12, τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίοι για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και συνάδουν με αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού του κανονισμού, του δημοσιονομικού του κανονισμού και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Οργανισμού. Αυτές οι δημοσιονομικές ρυθμίσεις και οι κανόνες διέπουν, μεταξύ άλλων, τις καταθέσεις και εκταμιεύσεις κεφαλαίων από τους λογαριασμούς που δημιουργούνται με το άρθρο 18. Το Συμβούλιο δύναται να προβλέιψει, στον εσωτερικό κανονισμό του, διαδικασία που θα του επιτρέπει, χωρίς προηγούμενη συνεδρίαση του, τη λήψη αποφάσεων επί ειδικών θεμάτων, β) λαμβάνει τις αποφάσεις που κρίνει αναγκαίες για να διασφαλίσει την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού, και γ) τηρεί τα αρχεία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων του βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 8ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ1.Για κάθε ημερολογιακό έτος, το Συμβούλιο εκλέγει έναν Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο, των οποίων οι αποδοχές δεν καταβάλλονται από τον Οργανισμό. 2.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται, ο ένας από τους εκπροσώπους των μελών - παραγωγών και ο άλλος από τους εκπροσώπους των μελών - καταναλωτών. 3.Οι δύο κατηγορίες μελών ασκούν κάθε χρόνο εκ περιτροπής τα αξιώματα αυτά, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο δεν παρεμποδίζει την επανεκλογή ενός εξ αυτών ή και των δύο, σε εξαιρετικές περιστάσεις. 4.Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου. Σε περίπτωση ταυτόχρονης προσωρινής απουσίας του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου, ή σε περίπτωση απουσίας ενός εξ αυτών ή και των δύο για την εναπομένουσα διάρκεια της θητείας τους, το Συμβούλιο δύναται να εκλέξει νέο προεδρείο από τους εκπροσώπους των μελών - παραγωγών ή/και από τους εκπροσώπους των μελών - καταναλωτών, ανάλογα με την περίπτωση, είτε προσωρινά ή για το εναπομένον διάστημα της θητείας του(των) προκατόχου(ων) τους. Άρθρο 9ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ1.Κατά γενικό κανόνα, το Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική σύνοδο τουλάχιστον μία φορά ετησίως. 2.Το Συμβούλιο συνέρχεται σε έκτακτη σύνοδο εφόσον το αποφασίσει, ή εφόσον τούτο ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος ή από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, και: 1)από την πλειοψηφία των μελών - παραγωγών ή την πλειοψηφία των μελών - καταναλωτών, ή 2)από την πλειοψηφία των μελών. 3.Οι σύνοδοι του Συμβουλίου διεξάγονται στην έδρα του Οργανισμού, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, με ειδική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 12. Εν προκειμένω, το Συμβούλιο προσπαθεί να συγκαλεί εκ περιτροπής συνόδους εκτός της έδρας του Οργανισμού, κατά προτίμηση σε μια χώρα - παραγωγό. 4.Κατά τον καθορισμό της συχνότητας των συνόδων και του τόπου διεξαγωγής τους, το Συμβούλιο μεριμνά για τη διάθεση επαρκών κεφαλαίων. 5.Ο Εκτελεστικός - Διευθυντής ειδοποιεί τα μέλη για τη διεξαγωγή των συνόδων και τους κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων τουλάχιστον έξι εβδομάδες ενωρίτερα, με εξαίρεση τις επείγουσες περιπτώσεις, στις οποίες η ειδοποίηση κοινοποιείται τουλάχιστον επτά ημέρες ενωρίτερα. Άρθρο 10ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ1.Τα μέλη- παραγωγοί διαθέτουν από κοινού 1.000 ψήφους και τα μέλη - καταναλωτές διαθέτουν από κοινού 1.000 ψήφους. 2.Οι ψήφοι των μελών - παραγωγών κατανέμονται ως εξής: 1)Τετρακόσιες ψήφοι κατανέμονται εξίσου μεταξύ των τριών περιοχών παραγωγής, δηλαδή της Αφρικής, της Ασίας - Ειρηνικού, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Οι ψήφοι που διατίθενται κατά τον τρόπο αυτό σε καθεμία από τις περιοχές αυτές κατανέμονται στη συνέχεια εξίσου μεταξύ των μελών - παραγωγών της ίδιας περιοχής, 2)Τριακόσιες ψήφοι κατανέμονται μεταξύ των μελών - παραγωγών σύμφωνα με τα αντίστοιχα μερίδια τους από το σύνολο των πόρων από τροπικά δάση όλων των μελών - παραγωγών, και 3)Τριακόσιες ψήφοι κατανέμονται μεταξύ των μελών - παραγωγών ανάλογα με τη μέση αξία των αντίστοιχων καθαρών εξαγωγών τους τροπικής ξυλείας κατά την πλέον πρόσφατη τριετία, για την οποία διατίθενται οριστικά στοιχεία. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το σύνολη των ψήφων που διατίθενται στα μέλη - παραγωγούς από την Αφρική, υπολογιζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, κατανέμεται εξίσου μεταξύ όλων των μελών - παραγωγών της Αφρικής. Εάν υπάρχει υπόλοιπο αδιάθετων ψήφων, καθεμία από τις ψήφους αυτές διατίθεται σε ένα μέλος - παραγωγό από την Αφρική: η πρώτη ψήφος στο μέλος - παραγωγό που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τον υπολογισμό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η δεύτερη ψήφος στο μέλος - παραγωγό που έχει λάβει τις αμέσως λιγότερες σε αριθμό ψήφους, και ούτω καθεξής, έως ότου κατανεμηθούν όλες οι υπόλοιπες ψήφοι. 4.Υπό τον όρο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, οι ψήφοι των μελών - καταναλωτών κατανέμονται ως εξής: κάθε μέλος - καταναλωτής διαθέτει αρχικά δέκα ψήφους· οι υπόλοιπες ψήφοι κατανέμονται μεταξύ των μελών - καταναλωτών, σε αναλογία με το μέσο όγκο των αντίστοιχων καθαρών εισαγωγών τους σε τροπική ξυλεία κατά την πενταετία που αρχίζει εξι ημερολογιακά έτη πριν από την κατανομή των ψήφων. 5.Οι ψήφοι που κατανέμονται σε ένα μέλος - καταναλωτή για μια δεδομένη διετία δεν υπερβαίνουν το 5% επιπροσθέτως των ψήφων που είχαν διατεθεί στο εν λόγω μέλος για την προηγούμενη διετία. Οι επιπλέον ψήφοι ανακατανέμονται μεταξύ των μελών - καταναλωτών, σε αναλογία με το μέσο όγκο των αντίστοιχων καθαρών εισαγωγών τους σε τροπική ξυλεία κατά την πενταετία που αρχίζει έξι ημερολογιακά έτη πριν από την κατανομή των ψήφων. 6.Το Συμβούλιο δύναται, με ειδική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12, να τροποποιήσει το ελάχιστο ποσοστό απαιτούμενο για ειδική ψηφοφορία από τα μέλη - καταναλωτές, αν το κρίνει απαραίτητο. 7.Το Συμβούλιο κατανέμει τις ψήφους για κάθε οικονομική διετία στην αρχή της πρώτης συνόδου της διετίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η κατανομή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της διετίας με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. 8.Σε περίπτωση μεταβολών στη σύνθεση των μελών του Οργανισμού ή όταν τα δικαιώματα ψήφου ενός μέλους αναστέλλονται ή αποκαθίστανται, δυνάμει διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, το Συμβούλιο προβαίνει σε ανακατανομή των ψήφων στο εσωτερικό της θιγόμενης κατηγορίας ή των κατηγοριών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο αποφασίζει από πότε αρχίζει να ισχύει η εν λόγω ανακατανομή. 9.Οι ψήφοι είναι αδιαίρετες. Άρθρο 11ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ1.Κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίζει με τον αριθμό ψήφων που διαθέτει και κανένα μέλος δεν δύναται να προβαίνει σε κατάτμηση των ψήφων του. Ωστόσο, ένα μέλος δύναται να ψηφίζει διαφορετικά όταν ασκεί δικαιώματα ψήφου για τα οποία έχει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 2.Κάθε μέλος - παραγωγός δύναται να εξουσιοδοτεί, με δική του ευθύνη, με γραπτή κοινοποίηση του απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, οποιοδήποτε άλλο μέλος - παραγωγό, και κάθε μέλος - καταναλωτής δύναται να εξουσιοδοτεί, με δική του ευθύνη, οποιοδήποτε άλλο μέλος - καταναλωτή να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του και να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου του σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Συμβουλίου. 3.Σε περίπτωση που κάποιο μέλος απέχει, θεωρείται ότι το μέλος αυτό δεν ψήφισε. Άρθρο 12ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ1.Το Συμβούλιο επιδιώκει να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις του και να διατυπώνει όλες τις συστάσεις του με συναίνεση. 2.Εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συναίνεση, το Συμβούλιο λαμβάνει όλες τις αποφάσεις και διατυπώνει όλες τις συστάσεις με απλή επιμερισμένη πλειοψηφία, εκτός εάν η παρούσα Συμφωνία προβλέπει ειδική ψηφοφορία. 3 Όταν ένα μέλος επωφελείται των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 2, και τα δικαιώματα ψήφου του ασκούνται σε συνεδρίαση του Συμβουλίου, το μέλος αυτό θεωρείται, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ότι είναι παρόν και ότι ψηφίζει. Άρθρο 13ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ1.Για οποιαδήποτε συνεδρίαση του Συμβουλίου, θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών κάθε κατηγορίας που αναφέρεται στο άρθρο 4, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά κατέχουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα του συνόλου των ψήφων στις αντίστοιχες κατηγορίες τους. 2.Αν δεν επιτυγχάνεται απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, την ήμερα που έχει καθοριστεί για τη συνεδρίαση και την επομένη της, τότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, τις επόμενες ημέρες της συνόδου, εφόσον παρίσταται η πλειοψηφία των μελών κάθε κατηγορίας που αναφέρεται στο άρθρο 4, υπό τον όρο ότι τα παρόντα μέλη διαθέτουν την πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων στην αντίστοιχη κατηγορία τους. 3. Η εκπροσώπηση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 θεωρείται ως παρουσία. Άρθρο 14ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ1.Το Συμβούλιο διορίζει τον Εκτελεστικό Διευθυντή με ειδική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 12. 2.Το Συμβούλιο καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες διορισμού του Εκτελεστικού Διευθυντή. 3.Ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι ο ανώτατος διοικητικός λειτουργός του Οργανισμού και είναι υπόλογος στο Συμβούλιο για τη διαχείριση και λειτουργία της Συμφωνίας αυτής σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου. 4.Ο Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζει το προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που θεσπίζει το Συμβούλιο. Το προσωπικό είναι υπόλογο στον Εκτελεστικό Διευθυντή. 5.Τόσο ο Εκτελεστικός Διευθυντής όσο και οποιοδήποτε από τα μέλη του προσωπικού δεν επιτρέπεται να έχουν οικονομικά συμφέροντα στη βιομηχανία ή το εμπόριο ξυλείας, ή σε συναφείς εμπορικές δραστηριότητες. 6.Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο Εκτελεστικός Διευθυντής και το προσωπικό δεν επιτρέπεται να ζητούν ούτε να λαμβάνουν οδηγίες από οποιοδήποτε μέλος ή οποιαδήποτε ξένη προς τον Οργανισμό αρχή. Απέχουν από κάθε ενέργεια που ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη θέση τους ως διεθνών λειτουργών, υπόλογων τελικά ενώπιον του Συμβουλίου. Κάθε μέλος σέβεται τον αποκλειστικά διεθνή χαρακτήρα των καθηκόντων του Εκτελεστικού Διευθυντή και του προσωπικού και δεν επιτρέπεται να επιδιώκει να τους επηρεάσει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Άρθρο 15ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ1.Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας, το Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες διευθετήσεις για τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων και τη συνεργασία με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και τους ειδικευμένους οργανισμούς και τα όργανα του, συμπεριλαμβανομένων της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ) και άλλων συναφών διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και θεσμών, καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών. 2.Ο Οργανισμός αξιοποιεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τις δυνατότητες, τις υπηρεσίες και τις ειδικές γνώσεις των διακυβερνητικών, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα έτσι ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη των προσπαθειών που καταβάλλονται για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας και να ενισχυθεί η συμπληρωματικότητα και αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων τους. 3.Ο οργανισμός επωφελείται πλήρως από τις δυνατότητες του Κοινού Ταμείου για τα Βασικά Προϊόντα. Άρθρο 16ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝΤο Συμβούλιο δύναται να καλέσει οποιοδήποτε μέλος ή Κράτος- παρατηρητή των Ηνωμένων Εθνών που δεν είναι μέρος της παρούσας Συμφωνίας ή οποιονδήποτε από τους οργανισμούς του άρθρου 15 που ενδιαφέρεται για τις δραστηριότητες του Οργανισμού, να παραστεί ως παρατηρητής σπς συνόδους του Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ Άρθρο 17ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ1.Ο οργανισμός έχει νομική προσωπικότητα. Δύναται συγκεκριμένα να συνάπτει συμβάσεις, να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων. 2.Το καθεστώς, τα προνόμια και οι ασυλίες του Οργανισμού, του Εκτελεστικού Διευθυντή του, του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων του, καθώς και των εκπροσώπων των μελών στο έδαφος της Ιαπωνίας, εξακολουθούν να διέπονται από τη Συμφωνία για την Έδρα μεταξύ της Κυβέρνησης της Ιαπωνίας και του Διεθνούς Οργανισμού Τροπικής Ξυλείας, η οποία υπογράφηκε στο Τόκιο στις 27 Φεβρουαρίου 1988, με τις ενδεχομένως αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας τροποποιήσεις. 3.Ο Οργανισμός δύναται να συνάψει, με. μία ή περισσότερες χώρες, συμφωνίες, οι οποίες πρέπει να εγκρίνονται από το Συμβούλιο, σχετικά με τις δυνατότητες, τα προνόμια και τις ασυλίες που είναι ενδεχομένως αναγκαία για την ορθή λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας. 4.Σε περίπτωση που η έδρα του Οργανισμού μεταφερθεί σε άλλη χώρα, το εν λόγω μέλος συνάπτει με τον Οργανισμό, το συντομότερο δυνατό, Συμφωνία Έδρας, η οποία πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο. Ενόσω εκκρεμεί η σύναψη της εν λόγω Συμφωνίας, ο Οργανισμός αιτεί από τη νέα φιλοξενούσα Κυβέρνηση, στο βαθμό που το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία της, να απαλλάξει από τη φορολογία τις αποδοχές που καταβάλλει ο Οργανισμός στους υπαλλήλους του, τα στοιχεία του ενεργητικού, τα έσοδα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού. 5.Η Συμφωνία Έδρας είναι ανεξάρτητη από την παρούσα Συμφωνία. Εντούτοις δύναται να λυθεί: 1)με συμφωνία μεταξύ της φιλοξενούσας Κυβέρνησης και του Οργανισμού, 2)σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας του Οργανισμού εκτός της επικράτειας της φιλοξενούσας Κυβέρνησης, ή 3)σε περίπτωση που παύει να υφίσταται ο Οργανισμός. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 18ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ1.Δημιουργούνται: 1)ο Διοικητικός Λογαριασμός, ο οποίος τροφοδοτείται από τις εισφορές των μελών, 2)ο Ειδικός Λογαριασμός και το Ταμείο για την Εταιρική Σχέση του Μπαλί, που τροφοδοτούνται από προαιρετικές εισφορές, και 3)άλλοι λογαριασμοί που ενδέχεται να κριθούν κατάλληλοι και αναγκαίοι από το Συμβούλιο. 2.Το Συμβούλιο θεσπίζει, σύμφωνα με το άρθρο 7, δημοσιονομικούς κανόνες που διασφαλίζουν διαφανή διαχείριση και διοίκηση των λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων που διέπουν την εκκαθάριση των λογαριασμών κατά τη λύση ή κατά τη λήξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. 3.Ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών λογαριασμών και λογοδοτεί ενώπιον του Συμβουλίου. Άρθρο 19ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ1.Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη διαχείριση της παρούσας Συμφωνίας καταλογίζονται στον Διοικητικό Λογαριασμό και καλύπτονται από τις ετήσιες εισφορές των μελών, σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές ή θεσμικές διαδικασίες, υπολογίζονται δε σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του Παρόντος άρθρου. 2.Ο Διοικητικός Λογαριασμός καλύπτει: 1)τις βασικές διοικητικές δαπάνες, όπως είναι οι μισθοί και οι παροχές, τα έξοδα εγκατάστασης και τα έξοδα ταξιδίων, και 2)τις κύριες δαπάνες λειτουργίας, όπως είναι οι δαπάνες που έχουν σχέση με τον επικοινωνιακό τομέα και την ευαισθητοποίηση, τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων που συγκαλεί το Συμβούλιο και την επεξεργασία και δημοσίευση μελετών και αξιολογήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 24, 27 και 28 της παρούσας Συμφωνίας. 3.Οι δαπάνες των αντιπροσωπειών στο Συμβούλιο, τις επιτροπές και όλα τα άλλα επικουρικά όργανα του Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 26 επιβαρύνουν τα μέλη που αφορούν. Σε περίπτωση που ένα μέλος επιθυμεί την παροχή ειδικών υπηρεσιών από τον Οργανισμό, το Συμβούλιο ζητεί από το μέλος αυτό να καταβάλει τα έξοδα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. 4.Το Συμβούλιο, πριν από το τέλος κάθε οικονομικής διετίας, εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Διοικητικού Λογαριασμού του Οργανισμού για την επόμενη διετία και υπολογίζει την εισφορά κάθε μέλους στον προϋπολογισμό αυτό. 5.Οι εισφορές στο Διοικητικό Λογαριασμό για κάθε οικονομική διετία υπολογίζονται ως εξής: 1)οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (α) του παρόντος άρθρου κατανέμονται εξίσου μεταξύ των μελών - παραγωγών και των μελών - καταναλωτών και υπολογίζονται για κάθε μέλος σύμφωνα με την αναλογία μεταξύ του αριθμού ψήφων του και του συνολικού αριθμού ψήφων της ομάδας του, 2)οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (β) του παρόντος άρθρου κατανέμονται μεταξύ των μελών σε αναλογία 20% για τους παραγωγούς και 80% για τους καταναλωτές και υπολογίζονται για κάθε μέλος σύμφωνα με την αναλογία μεταξύ του αριθμού ψήφων του και του συνολικού αριθμού ψήφων της ομάδας του, 3)οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (β) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (α) του παρόντος άρθρου. Το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει με συναίνεση την τροποποίηση του ορίου αυτού για μια συγκεκριμένη οικονομική διετία, 4)στο πλαίσιο της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 33, το Συμβούλιο δύναται να επανεξετάσει κατά πόσον ο Διοικητικός Λογαριασμός και οι προαιρετικοί λογαριασμοί συμβάλλουν στην αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού, και 5)κατά τον υπολογισμό των εισφορών, οι ψήφοι κάθε μέλους υπολογίζονται ανεξαρτήτως τυχόν αναστολής των δικαιωμάτων ψήφου κάποιου μέλους ή επακόλουθης ανακατανομής ψήφων. 6.Το Συμβούλιο υπολογίζει την αρχική εισφορά κάθε μέλους που προσχωρεί στον Οργανισμό μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας με βάση τον αριθμό ψήφων που πρέπει να διαθέτει το μέλος αυτό και με το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας οικονομικής διετίας, χωρίς όμως να μεταβάλλονται οι υπολογισμοί των εισφορών των άΛλων μελών για την τρέχουσα οικονομική διετία. 7.Οι εισφορές στο Διοικητικό Λογαριασμό είναι απαιτητές την πρώτη ημέρα κάθε οικονομικού έτους. Οι εισφορές των μελών για την οικονομική διετία κατά την οποία προσχωρούν στον Οργανισμό είναι απαιτητές την ημερομηνία κατά την οποία γίνονται μέλη. 8.Αν ένα μέλος δεν έχει καταβάλει πλήρως την εισφορά του στο Διοικητικό Λογαριασμό εντός του Τετραμήνου που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία αυτή καθίσταται απαιτητή, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής καλεί το μέλος αυτό να καταβάλει την πληρωμή του το ταχύτερο δυνατόν. Εάν, μετά την πάροδο διμήνου μετά το αίτημα αυτό, το μέλος αυτό δεν έχει ακόμη καταβάλει την εισφορά του, καλείται να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε να καταβάλει την πληρωμή. Εάν, μετά την πάροδο επταμήνου μετά την ημερομηνία οφειλής της εισφοράς, το μέλος αυτό δεν έχει ακόμη καταβάλει την εισφορά του, αναστέλλονται τα δικαιώματα ψήφου του έως ότου καταβάλει πλήρως την εισφορά του, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά με ειδική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 12. Αν ένα μέλος δεν έχει καταβάλει πλήρως την εισφορά του επί δύο διαδοχικά έτη, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 30, δεν έχει πλέον το δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις για χρηματοδότηση έργου ή προτάσεις σχεδιαζόμενου έργου δυνάμει του άρθρου 25, παράγραφος 1. 9.Αν ένα μέλος καταβάλει πλήρως την εισφορά του στο Διοικητικό Λογαριασμό εντός του τετραμήνου που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία αυτή καθίσταται απαιτητή σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, παρέχεται στο μέλος έκπτωση επί της εισφοράς όπως καθορίζει το Συμβούλιο στους δημοσιονομικούς κανόνες του Οργανισμού. 10.Το μέλος, του οποίου τα δικαιώματα έχουν ανασταλεί σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, παραμένει υπόχρεο για την εξόφληση της εισφοράς του. Άρθρο 20ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ1.Ο Ειδικός Λογαριασμός περιλαμβάνει δύο επιμέρους λογαριασμούς: 1)τον Επιμέρους Λογαριασμό των Θεματικών Προγραμμάτων, και 2)τον επιμέρους Λογαριασμό των Έργων. 2.Οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού είναι οι εξής: 1)το Κοινό Ταμείο Βασικών Προϊόντων, 2)τα περιφερειακά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 3)οι προαιρετικές εισφορές των μελών, και 4)άλλες πηγές. 3.Το Συμβούλιο καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες για τη διαφανή λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού. Στις διαδικασίες αυτές λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη ισόρροπης εκπροσώπησης των μελών, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν εισφορές, στη λειτουργία του Επιμέρους Λογαριασμού των Θεματικών Προγραμμάτων και του Επιμέρους Λογαριασμού των Έργων. 4.Σκοπός του Επιμέρους Λογαριασμού των Θεματικών Προγραμμάτων είναι να διευκολύνει την καταβολή εισφορών χωρίς ειδικό προορισμό για τη χρηματοδότηση εγκεκριμένων προγραμματιζόμενων έργων, έργων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με τα Θεματικά Προγράμματα που έχει καθορίσει το Συμβούλιο με βάση τις προτεραιότητες γενικής πολιτικής και τις προτεραιότητες έργων, οι οποίες προσδιορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25. 5.Οι χορηγοί μπορούν να διαθέσουν την εισφορά τους σε ειδικά Θεματικά Προγράμματα ή να ζητήσουν από τον Εκτελεστικό Διευθυντή να παρουσιάσει προτάσεις για την διάθεση των εισφορών τους. 6.Ο Εκτελεστικός Διευθυντής υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Συμβούλιο σχετικά με την κατανομή και χρησιμοποίηση των κεφαλαίων του Επιμέρους Λογαριασμού των Θεματικών Προγραμμάτων, και σχετικά με την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμματιζόμενων έργων, των έργων και των δραστηριοτήτων, καθώς και με τη χρηματοδότηση που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση των Θεματικών Προγραμμάτων. 7.Σκοπός του Επιμέρους Λογαριασμού των Έργων είναι να διευκολύνει την καταβολή εισφορών με ειδικό προορισμό για τη χρηματοδότηση προγραμματιζόμενων έργων, έργων και δραστηριοτήτων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25. 8.Οι εισφορές με ειδικό προορισμό στον Επιμέρους Λογαριασμό των Έργων χρησιμοποιούνται μόνο για τα προγραμματιζόμενα έργα, τα έργα και τις δραστηριότητες για τα οποία έχουν προβλεφθεί, εκτός αν ο χορηγός αποφασίσει διαφορετικά κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Εκτελεστικό Διευθυντή. Μετά την ολοκλήρωση ή λήξη προγραμματιζόμενου έργου, έργου ή δραστηριότητας, ο χορηγός αποφασίζει για τη χρησιμοποίηση κεφαλαίων που έχουν τυχόν εναπομείνει. 9.Για να εξασφαλισθεί η απαραίτητη δυνατότητα πρόβλεψης όσον αφορά τα κεφάλαια του Ειδικού Λογαριασμού, δεδομένου του προαιρετικού χαρακτήρα των εισφορών, τα μέλη πρέπει να προσπαθούν να τον τροφοδοτούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς πόροι, προκειμένου να πραγματοποιούνται πλήρως τα προγραμματιζόμενα έργα, τα έργα και οι δραστηριότητες που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο. 10.Όλα τα έσοδα από ειδικά προγραμματιζόμενα έργα, έργα και δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του Επιμέρους Λογαριασμού Έργων ή του Επιμέρους Λογαριασμού Θεματικών Προγραμμάτων πιστώνονται στον αντίστοιχο Επιμέρους Λογαριασμό. Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τα εν λόγω προγραμματιζόμενα έργα, έργα ή δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών και των εξόδων ταξιδιών των συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, χρεώνονται στον ίδιο Επιμέρους Λογαριασμό. 11.Η συμμετοχή στον Οργανισμό δεν συνεπάγεται καμία ευθύνη για τα μέλη· όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο μέλος ή οντότητα σχετικά με τα προγραμματιζόμενα έργα, τα έργα ή τις δραστηριότητες. 12.Ο Εκτελεστικός Διευθυντής παρέχει βοήθεια για την επεξεργασία προτάσεων προγραμματιζόμενων έργων: έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 και επιδιώκει να αναζητεί, με τους συγκεκριμένους όρους και συνθήκες που αποφασίζει το Συμβούλιο, την επαρκή και εγγυημένη χρηματοδότηση των εγκεκριμένων προγραμματιζόμενων έργων, έργων και δραστηριοτήτων. Άρθρο 21ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΛΙ1.Ιδρύεται Ταμείο για την αειφόρο διαχείριση των δασών που παράγουν τροπική ξυλεία, το οποίο βοηθά τα μέλη - παραγωγούς να προβαίνουν σε επενδύσεις αναγκαίες για την επίτευξη του καθοριζόμενου στο άρθρο 1 (δ) της παρούσας Συμφωνίας στόχου. 2.Το Ταμείο συνίσταται από: 1)εισφορές των μελών - χορηγών, 2)το 50% των εσόδων που προέρχονται από δραστηριότητες που συνδέονται με τον Ειδικό Λογαριασμό, 3)πόρους που προέρχονται από άλλες πηγές, ιδιωτικές ή δημόσιες, τους οποίους ο Οργανισμός δύναται να αποδεχθεί, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς του κανόνες, και 4)άλλες πηγές που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο. 3.Οι πόροι του Ταμείου διατίθενται από το -Συμβούλιο αποκλειστικά για προγραμματιζόμενα έργα και έργα με τον καθοριζόμενο στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σκοπό, τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25. 4.Για την κατανομή των πόρων του Ταμείου, το Συμβούλιο καθορίζει τα κριτήρια και τις προτεραιότητες σχετικά με τη χρησιμοποίηση του Ταμείου, αφού λάβει υπόψη τα εξής: 1)τις ανάγκες παροχής βοήθειας στα μέλη, ούτως ώστε οι εξαγωγές τροπικής ξυλείας και παράγωγων προϊόντων να προέρχονται από πηγές αειφόρου διαχείρισης, 2)τις ανάγκες των μελών να υιοθετούν και να διαχειρίζονται σημαντικά προγράμματα διατήρησης των δασών παραγωγής ξυλείας, και 3)τις ανάγκες των μελών να εφαρμόζουν προγράμματα αειφόρου διαχείρισης των δασών. 5.Ο Εκτελεστικός Διευθυντής παρέχει βοήθεια για την επεξεργασία των προτάσεων έργων, σύμφωνα με το άρθρο 25 και επιδιώκει να αναζητεί, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που δύναται να αποφασίσει το Συμβούλιο, την επαρκή και εγγυημένη χρηματοδότηση έργων που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο. 6.Τα μέλη προσπαθούν να τροφοδοτούν επαρκώς το Ταμείο για την Εταιρική Σχέση του Μπαλί ώστε να προωθούνται οι στόχοι του Ταμείου. 7.Το Συμβούλιο εξετάζει κατά τακτά διαστήματα την επάρκεια των πόρων που διαθέτει το ταμείο και προσπαθεί να αποκτήσει τους συμπληρωματικούς πόρους που είναι αναγκαίοι προκειμένου τα μέλη- παραγωγοί να επιτύχουν το σκοπό του Ταμείου. Άρθρο 22ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ1.Οι οικονομικές εισφορές στους λογαριασμούς που δημιουργούνται με το άρθρο 18 καταβάλλονται σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα καθαιρούνται από συναλλαγματικούς περιορισμούς. 2.Το Συμβούλιο δύναται επίσης να αποφασίσει να αποδεχθεί άλλους τρόπους εισφοράς στους λογαριασμούς που δημιουργούνται με το άρθρο 18, εκτός του διοικητικού λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού ή προσωπικού, για να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των εγκεκριμένων έργων. Άρθρο 23ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ1.Το Συμβούλιο διορίζει ανεξάρτητους ελεγκτές, επιφορτισμένους με τον έλεγχο των λογαριασμών του Οργανισμού. 2.Το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, το αργότερο ένα εξάμηνο μετά την ημερομηνία αυτή, διατίθενται στα μέλη ισολογισμοί των λογαριασμών που δημιουργούνται με το άρθρο 18, ελεγμένοι από ανεξάρτητους ελεγκτές, και υποβάλλονται προς έγκριση στο Συμβούλιο κατά την επόμενη συνοδό του, κατά το δέον. Στη συνέχεια δημοσιεύεται σύνοψη των ελεγμένων λογαριασμών και του ισολογισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 24ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ1.Για να Επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, ο Οργανισμός αναλαμβάνει δραστηριότητες γενικής πολιτικής και δραστηριότητες έργων εντός ενιαίου πλαισίου. 2.Οι δραστηριότητες γενικής πολιτικής του οργανισμού θα πρέπει να συμβάλλουν ευρέως στην επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας για τα μέλη του ΙΤΤΟ. 3.Το Συμβούλιο εκπονεί κατά τακτά διαστήματα σχέδιο δράσης για τον προσανατολισμό των δραστηριοτήτων γενικής πολιτικής και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και των θεματικών προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 20, παράγραφος 4, της παρούσας Συμφωνίας. Οι προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης αντανακλώνται στα προγράμματα εργασιών που εγκρίνει το Συμβούλιο. Οι δραστηριότητες γενικής πολιτικής μπορούν να περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών, εγχειριδίων, μελετών, εκθέσεων, μέσων κοινοποίησης και ευαισθητοποίησης καθώς και παρόμοιες δραστηριότητες που προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης του Οργανισμού. Άρθρο 25ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ1.Τα μέλη και ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις σχεδιαζόμενων έργων και προτάσεις έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας καθώς και έναν ή περισσότερους τομείς δράσης που έχουν προτεραιότητα ή θεματικά προγράμματα που προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης που εγκρίνει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 24. 2.Για την έγκριση έργων και σχεδιαζόμενων έργων, το Συμβούλιο καθορίζει κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συνάφεια τους με τους στόχους της παρούσας Συμφωνίας και τους τομείς προτεραιότητας ή τα θεματικά προγράμματα, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους, τις σχέσεις τους με τα εθνικά δασικά προγράμματα και τις στρατηγικές, τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας, τις τεχνικές και περιφερειακές ανάγκες, την ανάγκη αποφυγής επικαλύψεων και την ανάγκη συνεκτίμησης των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί. 3.Το Συμβούλιο καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία για την υποβολή, την εκτίμηση, την έγκριση και την ιεράρχηση των σχεδιαζόμενων έργων και των έργων για τα οποία έχει ζητηθεί χρηματοδότηση από τον Οργανισμό, καθώς και για την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους. 4.Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύναται να αναστείλει την εκταμίευση κεφαλαίων του οργανισμού για κάποιο σχεδιαζόμενο έργο ή έργο εφόσον τα κεφάλαια αυτά δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την περιγραφή του έργου, ή σε περίπτωση απάτης, σπατάλης, αμέλειας ή κακοδιαχείρισης. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής υποβάλλει προς εξέταση στο Συμβούλιο τη σχετική έκθεση στην επόμενη σύνοδο. Το Συμβούλιο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. 5.Το Συμβούλιο δύναται να περιορίσει, σύμφωνα με κριτήρια που αποφασίζονται, τον αριθμό των έργων και σχεδιαζόμενων έργων που μπορεί να προτείνει ένα μέλος ή ο Εκτελεστικός Διευθυντής σε ένα δεδομένο κύκλο έργων. Το Συμβούλιο δύναται επίσης να λάβει τα μέτρα που επιβάλλονται, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή παύσης της χορηγίας του για οποιοδήποτε σχεδιαζόμενο έργο ή έργο, μετά από έκθεση του Εκτελεστικού Διευθυντή. Άρθρο 26ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ1.Συγκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές του Οργανισμού, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη: 1)Επιτροπή Δασικού Βιομηχανικού κλάδου, 2)Επιτροπή Οικονομίας, Στατιστικών και Αγορών, 3)Επιτροπή Αναδάσωσης και Διαχείρισης Δασών, 4)Επιτροπή Οικονομικών και Διοίκησης. 2.Το Συμβούλιο δύναται, με ειδική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12, να προβεί στη σύσταση ή λύση των επιτροπών και των επικουρικών οργάνων, εφόσον καταστεί αναγκαίο. 3.Το Συμβούλιο καθορίζει τη λειτουργία και το πεδίο εργασιών των επιτροπών και των άλλων επικουρικών οργάνων. Οι Επιτροπές και τα άλλα επικουρικά όργανα λογοδοτούν στο Συμβούλιο και εργάζονται υπό την εποπτεία του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Άρθρο 27ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ1.Το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Εκτελεστικό Διευθυντή να συνάπτει και να διατηρεί στενές σχέσεις με συναφείς διακυβερνητικούς, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για να διευκολύνει την εξασφάλιση πρόσφατων και αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων για την παραγωγή και το εμπόριο τροπικής ξυλείας, τις τάσεις και τα αντιφατικά δεδομένα, καθώς και συναφών πληροφοριών που αφορούν τη μη τροπική ξυλεία και τη διαχείριση των δασών παραγωγής ξυλείας. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας, ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τους εν λόγω φορείς αυτούς, συλλέγει, ταξινομεί, αναλύει και δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές. 2.Ο Οργανισμός συμβάλλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την τυποποίηση και την εναρμόνιση σε διεθνές επίπεδο των εκθέσεων που αφορούν τα δάση, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις και επαναλήψεις κατά τη συλλογή δεδομένων που προέρχονται από διάφορους οργανισμούς. 3.Τα μέλη παρέχουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό που δεν αντιβαίνει στην εθνική τους νομοθεσία, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Εκτελεστικός Διευθυντής, στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την ξυλεία, το εμπόριο της και τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αειφόρο διαχείριση των δασών παραγωγής ξυλείας, καθώς και άλλα συναφή στοιχεία που ζητεί το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφασίζει για το -είδος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και για τη μορφή παρουσίασης των πληροφοριών αυτών. 4.Κατόπιν αιτήσεως ή εφόσον είναι αναγκαίο, το Συμβούλιο προσπαθεί να ενισχύει τις τεχνικές δυνατότητες των χωρών μελών, ιδίως των αναπτυσσόμενων χωρών μελών, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υποβολής στατιστικών και εκθέσεων που προβλέπει η παρούσα Συμφωνία. 5.Αν ένα μέλος δεν έχει παράσχει, επί δύο διαδοχικά έτη, τα στατιστικά στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπει η παράγραφος 3 και δεν έχει ζητήσει τη βοήθεια του Εκτελεστικού Διευθυντή, ο Εκτελεστικός Διευθυντής ζητεί αρχικά από το μέλος αυτό να δώσει εξηγήσεις εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Αν δεν δοθεί ικανοποιητική εξήγηση, το Συμβούλιο λαμβάνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα. 6.Το Συμβούλιο φροντίζει ώστε να αναληφθούν τυχόν σχετικές μελέτες για τις τάσεις και τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα των διεθνών αγορών ξυλείας, καθώς και για την πρόοδο προς την επίτευξη της αειφόρου διαχείρισης των δασών παραγωγής ξυλείας. Άρθρο 28ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ1.Το Συμβούλιο δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει σκόπιμη. 2.Το Συμβούλιο επανεξετάζει και αξιολογεί κάθε διετία: 1)τη διεθνή κατάσταση στον τομέα της ξυλείας, και 2)άλλους παράγοντες, ζητήματα και εξελίξεις που κρίνει σημαντικά για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. 3.Η επανεξέταση πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα στοιχεία: 1)τις πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη σχετικά με την εθνική τους παραγωγή, το εμπόριο, την προμήθεια, τα αποθέματα, την κατανάλωση και τις τιμές της ξυλείας, 2)άλλα στατιστικά στοιχεία και ειδικούς δείκτες που παρέχουν τα μέλη εφόσον τα ζητήσει το Συμβούλιο, 3)πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη σχετικά με την πρόοδο τους προς την επίτευξη της αειφόρου διαχείρισης των δασών τους παραγωγής ξυλείας, 4)διάφορες άλλες συναφείς πληροφορίες που μπορεί να έχει στη διάθεση του το Συμβούλιο είτε απευθείας, είτε μέσω των οργανισμών του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και διακυβερνητικών, κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών οργανισμών, και 5)πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει για τη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου και πληροφοριών όσον αφορά την παράνομη υλοτόμηση και το παράνομο εμπόριο τροπικής ξυλείας και δασικών προϊόντων εκτός της ξυλείας. 4.Το Συμβούλιο ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των χωρών μελών όσον αφορά: 1)την κατάσταση σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών παραγωγής ξυλείας και τα συναφή ζητήματα στις χώρες μέλη, και 2)τις ροές των πόρων και τις απαιτήσεις όσον αφορά τους στόχους, τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει ο Οργανισμός. 5.Κατόπιν αιτήσεως, το Συμβούλιο προσπαθεί να ενισχύσει τις τεχνικές δυνατότητες των χωρών μελών, ιδιαίτερα δε των αναπτυσσόμενων χωρών μελών, όσον αφορά τη συλλογή των δεδομένων που είναι αναγκαία για την ικανοποιητική ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στα μέλη πόρων για κατάρτιση και εξοπλισμό. 6.Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης καταχωρούνται στα αντίστοιχα πρακτικά των συνόδων του Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧΔΙΑΦΟΡΑ Άρθρο 29ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ1.Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, τα μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και συνεργάζονται ώστε να προωθήσουν την επίτευξη των στόχων της και να αποφύγουν κάθε ενέργεια που αντιβαίνει σε αυτούς. 2.Τα μέλη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να αποδέχονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και δεν υιοθετούν μέτρα που θα είχαν ως επίπτωση να περιορίζουν την εφαρμογή τους ή να συγκρούονται με αυτές. Άρθρο 30ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ1.Όταν είναι απαραίτητο, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων ή έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρας βίας χωρίς αυτό να προβλέπεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, το Συμβούλιο δύναται, με ειδική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12, να απαλλάξει ένα μέλος από μια υποχρέωση στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής, εάν η εξήγηση που παρέχεται από το εν λόγω μέλος θεωρηθεί ικανοποιητική όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκπληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση. 2.Το Συμβούλιο, όταν χορηγεί απαλλαγή σε κάποιο μέλος δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναφέρει ρητά τους όρους και τις προϋποθέσεις λόγω των οποίων απαλλάσσεται το μέλος από την υποχρέωση αυτή, καθώς και την περίοδο για την οποία απαλλάσσεται και τους λόγους για τους οποίους χορηγείται η απαλλαγή. Άρθρο 31ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣΚάθε μέλος δύναται να παρουσιάσει ενώπιον του Συμβουλίου οποιαδήποτε καταγγελία εναντίον άλλου μέλους για αθέτηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία καθώς και οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τα θέματα αυτά λαμβάνονται με συναίνεση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, είναι οριστικές και δεσμευτικές. Άρθρο 32ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ/ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ1.Τα μέλη - καταναλωτές που είναι αναπτυσσόμενες χώρες των οποίων τα συμφέροντα θίγονται από τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας μπορούν να ζητούν από το Συμβούλιο να λάβει τα αρμόζοντα διακριτικά και αντισταθμιστικά μέτρα. Το Συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης κατάλληλων μέτρων σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ παράγραφοι 3 και 4 του ψηφίσματος 93 (ΙV) της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη. 2.Τα μέλη που ανήκουν στην κατηγορία των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, μπορούν να ζητήσουν από το Συμβούλιο να τύχουν ειδικών μέτρων, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ παράγραφος 4 του ψηφίσματος 93 (ΙV) και με τις παραγράφους 56 και 57 της Δήλωσης του Παρισιού και με το Πρόγραμμα Δράσης για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες για τη δεκαετία του 1990. Άρθρο 33ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΤο Συμβούλιο δύναται να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, μεταξύ άλλων τους στόχους και τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Άρθρο 34ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΗ παρούσα Συμφωνία ουδόλως επιτρέπει την προσφυγή σε μέτρα για τον περιορισμό ή την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου ξυλείας και παράγωγων προϊόντων, ειδικότερα δε όσον αφορά τις εισαγωγές και την αξιοποίησή τους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΤΕΛΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 35ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣΩς θεματοφύλακας της παρούσας Συμφωνίας ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 36ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΚΥΡΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ1.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή από τις Κυβερνήσεις που είχαν κληθεί στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη διαπραγμάτευση Διαδόχου Συμφωνίας της Διεθνούς Συμφωνίας του 1994 για την Τροπική Ξυλεία, στην Έδρα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, από τις 3 Απριλίου 2006 μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 2.Κάθε Κυβέρνηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί: 1)κατά την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, να δηλώσει ότι, με την υπογραφή αυτή, εκφράζει τη συναίνεση της να δεσμευθεί από αυτή (οριστική υπογραφή), ή 2)αφού υπογράψει την παρούσα Συμφωνία, να την κυρώσει, να την αποδεχθεί ή να την εγκρίνει με την κατάθεση σχετικού εγγράφου στον θεματοφύλακα. 3.Κατά την υπογραφή και την κύρωση, την αποδοχή, την έγκριση, την προσχώρηση ή την προσωρινή εφαρμογή, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή οποιοσδήποτε άλλος διακυβερνητικός οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, καταθέτει δήλωση που εκδίδει η αρμόδια αρχή του εν λόγω οργανισμού, στην οποία διευκρινίζονται η φύση και το πεδίο των αρμοδιοτήτων του όσον αφορά τα θέματα που διέπονται από την παρούσα Συμφωνία, και ενημερώνει το θεματοφύλακα για τυχόν επακόλουθες σημαντικές μεταβολές αυτών των αρμοδιοτήτων. Εφόσον ο εν λόγω οργανισμός δηλώσει αποκλειστική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που διέπονται από την παρούσα Συμφωνία, τα Κράτη μέλη του οργανισμού αυτού δεν ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2, το άρθρο 37 και το άρθρο 38, δεν λαμβάνουν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 41 ούτε αποσύρουν την κοινοποίηση προσωρινής εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 38. Άρθρο 37ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ1.Οι κυβερνήσεις μπορούν να προσχωρήσουν στην παρούσα συμφωνία υπό τους όρους που καθορίζονται από το Συμβούλιο οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν χρονική προθεσμία για την κατάθεση των εγγράφων προσχώρησης. Το Συμβούλιο διαβιβάζει τους όρους αυτούς στο θεματοφύλακα. Το Συμβούλιο μπορεί ωστόσο να δώσει παράταση στις κυβερνήσεις οι οποίες δεν είναι σε θέση να προσχωρήσουν εντός της καθορισμένης στους όρους προσχώρησης προθεσμίας. 2.Η προσχώρηση πραγματοποιείται με την κατάθεση εγγράφου προσχώρησης στο θεματοφύλακα. Άρθρο 38ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΚάθε υπογράφουσα κυβέρνηση η οποία προτίθεται να κυρώσει, να αποδεχθεί ή να εγκρίνει την παρούσα συμφωνία, ή μια κυβέρνηση για την προσχώρηση της οποίας το Συμβούλιο καθόρισε μεν όρους, αλλά η οποία δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει τα έγγραφά της, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα ότι θα εφαρμόσει προσωρινά την παρούσα Συμφωνία σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της, είτε όταν αρχίσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39, είτε, αν ισχύει ήδη, από συγκεκριμένη ημερομηνία. Άρθρο 39ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ1.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ οριστικά την 1η Φεβρουηρίου 2008 ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, εάν 12 κυβερνήσεις χωρών - παραγωγών, οι οποίες κατέχουν τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ψήφων, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσας Συμφωνίας, και 10 κυβερνήσεις χωρών - καταναλωτών που απαριθμούνται στο παράρτημα Β και αντιπροσώπευαν το 60% του συνολικού όγκου εισαγωγών τροπικής ξυλείας κατά το έτος αναφοράς 2005, έχουν υπογράψει οριστικά την παρούσα Συμφωνία ή την έχουν επικυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2 ή το άρθρο 37. 2.Αν, την 1η Φεβρουαρίου 2008, η παρούσα Συμφωνία δεν έχει τεθεί σε ισχύ οριστικά, θα τεθεί σε ισχύ προσωρινά κατά την ημερομηνία αυτή ή σε οποιανδήποτε ημερομηνία εντός του επόμενου εξαμήνου, εάν 10 κυβερνήσεις χωρών - παραγωγών, που κατείχαν τουλάχιστον το 50% του συνόλου των ψήφων, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσας Συμφωνίας και επτά κυβερνήσεις χωρών- καταναλωτών, που απαριθμούνται στο παράρτημα Β και αντιπροσώπευαν το 50% του συνολικού όγκου των εισαγωγών τροπικής ξυλείας κατά το έτος αναφοράς 2005, έχουν υπογράψει οριστικά την παρούσα Συμφωνία ή την έχουν κυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2, ή έχουν κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα, σύμφωνα με το άρθρο 38, ότι θα εφαρμόσουν την παρούσα Συμφωνία προσωρινά. 3.Εάν την 1η Σεπτεμβρίου 2008 δεν πληρούνται οι όροι για την έναρξη ισχύος σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών καλεί όσες κυβερνήσεις έχουν υπογράψει την παρούσα Συμφωνία οριστικά ή την έχουν επικυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2, ή έχουν κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα ότι θα εφαρμόσουν την παρούσα Συμφωνία προσωρινά, να συνεδριάσουν το συντομότερο δυνατό για να αποφασίσουν κατά πόσον η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ προσωρινά ή οριστικά μεταξύ τους, συνολικά ή εν μέρει. Οι κυβερνήσεις που αποφασίζουν να θέσουν την παρούσα συμφωνία προσωρινά σε ισχύ μεταξύ τους μπορούν να συναντώνται κατά καιρούς, για να επανεξετάζουν την κατάσταση και να αποφασίζουν κατά πόσον η παρούσα συμφωνία θα τεθεί οριστικά σε ισχύ μεταξύ τους. 4.Για κάθε κυβέρνηση η οποία δεν έχει κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 38 ότι θα εφαρμόσει την παρούσα συμφωνία προσωρινά και η οποία καταθέτει έγγραφο κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της κατάθεσης αυτής. 5.Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού συγκαλεί το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 40ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ1.Το Συμβούλιο δύναται να εισηγείται στα μέλη, με ειδική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12, τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο καθορίζει την ημερομηνία μέχρι την οποία τα μέλη κοινοποιούν στο θεματοφύλακα την αποδοχή της τροποποίησης. 3.Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ 90 ημέρες μετά την παραλαβή από το θεματοφύλακα της κοινοποίησης αποδοχής από μέλη που συνιστούν τα δύο τρίτα τουλάχιστον των μελών - παραγωγών και που διαθέτουν συνολικά το 75% τουλάχιστον των ψήφων των μελών - παραγωγών, και από μέλη που συνιστούν τα δύο τρίτα τουλάχιστον των μελών - καταναλωτών και που διαθέτουν το 75% τουλάχιστον των ψήφων των μελών - καταναλωτών. 4.Αφού ο θεματοφύλακας ενημερώσει το Συμβούλιο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης, και με κάθε επιφύλαξη προς τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου σχετικά με την καθοριζόμενη από το Συμβούλιο ημερομηνία, τα μέλη μπορούν ακόμη να κοινοποιήσουν στο θεματοφύλακα ότι αποδέχονται την τροποποίηση, υπό τον όρο ότι η σχετική κοινοποίηση έχει γίνει πριν τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση. 5.Όποιο μέλος δεν έχει κοινοποιήσει την εκ μέρους του αποδοχή της τροποποίησης μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ, παύει, από την ημερομηνία αυτή, να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, εκτός εάν αποδείξει στο Συμβούλιο ότι αδυνατούσε να προβεί έγκαιρα σε αποδοχή της τροποποίησης, εξαιτίας δυσχερειών που αντιμετώπισε για την ολοκλήρωση των θεσμικών ή συνταγματικών διαδικασιών του και το Συμβούλιο αποφασίσει την παράταση της προθεσμίας αποδοχής της τροποποίησης για το εν λόγω μέλος. Το μέλος αυτό δεν δεσμεύεται από την τροποποίηση, πριν κοινοποιήσει τη σχετική αποδοχή του. 6.Εάν δεν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης μέχρι την ημερομηνία που έχει καθορίσει το Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι η σχετική τροποποίηση έχει αποσυρθεί. Άρθρο 41ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ1.Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ανά πάσα στιγμή από την παρούσα συμφωνία μετά την έναρξη ισχύος της, κοινοποιώντας γραπτώς την αποχώρηση του στον θεματοφύλακα. Το μέλος αυτό ενημερώνει ταυτόχρονα το Συμβούλιο για τα μέτρα που έλαβε. 2.Η αποχώρηση καθίσταται ενεργή 90 ημέρες από την παραλαβή της κοινοποίησής της από το θεματοφύλακα. 3.Ή αποχώρηση δεν απαλλάσσει τα μέλη από τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας έναντι του Οργανισμού. Άρθρο 42ΑΠΟΠΟΜΠΗΕάν το Συμβούλιο αποφασίσει ότι ένα μέλος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας και αποφασίσει επιπλέον ότι η παράβαση αυτή παρεμποδίζει σημαντικά τη λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας, δύναται, με ειδική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12, να αποπέμψει το μέλος αυτό από την παρούσα Συμφωνία. Το Συμβούλιο κοινοποιεί αμέσως την απόφαση του στο θεματοφύλακα. Το εν λόγω μέλος παύει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Συμφωνίας έξι μήνες μετά την ημερομηνία της απόφασης του Συμβουλίου. Άρθρο 43ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ Ή ΑΠΟΠΕΜΦΘΕΙΉ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ1.Το Συμβούλιο προβαίνει σε εκκαθάριση των λογαριασμών μέλους το οποίο παύει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Συμφωνίας λόγω: 1)μη αποδοχής μιας τροποποίησης της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 40. 2)αποχώρησης από την παρούσα Συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 41, ή 3)αποπομπής από την παρούσα Συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 42. 2.Το Συμβούλιο παρακρατά τυχόν ποσοστά συμμετοχής ή εισφορές που έχουν καταβληθεί στους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 από μέλος που παύει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. 3.Κατά τη λύση της παρούσας Συμφωνίας, ένα μέλος που έπαψε να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Συμφωνίας δεν δικαιούται μερίδιο από το προϊόν ρευστοποίησης ή από τα άλλα στοιχεία ενεργητικού του οργανισμού, ούτε είναι υπόχρεο πληρωμής κανενός μέρους ενδεχομένου ελλείμματος του οργανισμού. Άρθρο 44ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ1.Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ για δέκα έτη από την έναρξη ισχύος της, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει, με ειδική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12, την παράταση, την αναδιαπραγμάτευση ή τη λύση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2.Το Συμβούλιο, με ειδική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12, δύναται να αποφασίσει να παρατείνει την ισχύ της παρούσας Συμφωνίας για δύο περιόδους, μια αρχική περίοδο πέντε ετών και μια πρόσθετη περίοδο τριών ετών. 3.Εάν, πριν την παρέλευση της δεκαετίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή πριν την παρέλευση της περιόδου παράτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση, έχει γίνει διαπραγμάτευση νέας Συμφωνίας, σε αντικατάσταση της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχει όμως ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε οριστικά, είτε προσωρινά, το Συμβούλιο δύναται, με ειδική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12, να παρατείνει την ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, έως ότου τεθεί προσωρινά ή οριστικά σε ισχύ η νέα Συμφωνία. 4.Αν γίνει διαπραγμάτευση της νέας Συμφωνίας και τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια παράτασης της ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η παρούσα Συμφωνία, όπως έχει παραταθεί, λύεται τη στιγμή έναρξης ισχύος της νέας Συμφωνίας. 5.Το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή, με ειδική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12, τη λύση της παρούσας Συμφωνίας, με ισχύ από την ημερομηνία που θα καθορίσει. 6.Παρά τη λύση της παρούσας Συμφωνίας, το Συμβούλιο εξακολουθεί να υφίσταται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες, προκειμένου να προβεί στη ρευστοποίηση του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης των λογαριασμών και, με την επιφύλαξη σχετικών αποφάσεων που λαμβάνονται με ειδική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12, το Συμβούλιο διατηρεί, κατά την εν λόγω περίοδο, τις εξουσίες και τα καθήκοντα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς. 7.Το Συμβούλιο κοινοποιεί στο θεματοφύλακα οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Άρθρο 45ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣΔεν επιτρέπεται να διατυπωθεί καμία επιφύλαξη σχετικά με οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 46ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1.Η παρούσα συμφωνία διαδέχεται τη Διεθνή Συμφωνία του 1994 για την Τροπική Ξυλεία. 2.Όλες οι πράξεις που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της Διεθνούς Συμφωνίας του 1983 για την Τροπική Ξυλεία ή/και της Διεθνούς Συμφωνίας του 1994 για την Τροπική Ξυλεία, εκ μέρους ή εξ ονόματος είτε του Οργανισμού είτε ενός από τα όργανα του, οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας και των οποίων οι όροι δεν προβλέπουν ότι η ισχύς τους λήγει κατ’ αυτήν την ημερομηνία, παραμένουν σε ισχύ, εκτός αν τροποποιούνται από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. ΕΓΙΝΕ στη Γενεύη, στις 27 Ιανουαρίου 2006, τα δε κείμενα της Συμφωνίας αυτής στην αραβική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος των κυβερνήσεων που έλαβαν μέρος στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη διαπραγμάτευση Διάδοχης Συμφωνίας της Διεθνούς Συμφωνίας του 1994 για την Τροπική Ξυλεία, ως δυνητικών μελών - παραγωγών όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 (Ορισμοί), και ενδεικτική κατανομή των ψήφων δυνάμει του άρθρου 10 (Κατανομή των ψήφων) Μέλη Σύνολο ψήφων ΑΦΡΙΚΗ 249 Ανγκόλα 18 Μπενίν 17 Καμερούν (*) 18 Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (*) 18 Ακτή Ελεφαντοστού (*) 18 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (*) 18 Γκαμπόν (*) 18 Γκάνα(*) 18 Λιβερία (*) 18 Μαδαγασκάρη 18 Νιγηρία (*) 18 Δημοκρατία του Κονγκό (*) 18 Ρουάντα 17 Τόγκο (*) 17 Μέλη Σύνολο ψήφων ΑΣΙΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 389 Καμπότζη (*) 15 Φίτζι(*) 14 Ινδία (*) 22 Ινδονησία (*) 131 Μαλαισία (*) 105 Μιανμάρ (*) 33 Παπουασία - Νέα Γουινέα (*) 25 Φιλιππίνες (*) 14 Ταϊλάνδη (*) 16 Βανουάτου (*) 14 Μέλη Σύνολο ψήφων ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 362 Μπαρμπάντος 7 Βολιβία(*) 19 Βραζιλία (*) 157 Κολομβία (*) 19 Κόστα Ρίκα 7 Δομινικανή Δημοκρατία 7 Ισημερινός (*) 11 Γουατεμάλα(*) 8 Γουιάνα (*) 12 Αϊτή 7 Ονδούρα (*) 8 Μεξικό (*) 15 Νικαράγουα 8 Παναμάς (*) 8 Παραγουάη 10 Περού(*) 24 Σουρινάμ (*) 10 Τρινιντάντ και Τομπάγκο (*) 7 Βενεζουέλα (*) 18 ΣΥΝΟΛΟ(*) Μέλος της Διεθνούς Συμφωνίας του 1994 για την Τροπική Ξυλεία. 1000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Κατάλογος των Κυβερνήσεων που έλαβαν μέρος στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη διαπραγμάτευση Διάδοχης Συμφωνίας της Διεθνούς Συμφωνίας του 1994 για την Τροπική Ξυλεία, ως δυνητικών μελών - καταναλωτών όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 (Ορισμοί) ΑλβανίαΑλγερία Αυστραλία (*) Καναδάς (*) Κίνα(*) Αίγυπτος (*) Ευρωπαϊκή Κοινότητα (*) Αυστρία (*) Βέλγιο (*) Τσεχική Δημοκρατία ΕσθονίαΦινλανδία (*) Γαλλία (*) Γερμανία (*) Ελλάδα (*) Ιρλανδία (*) Ιταλία (*) ΛιθουανίαΛουξεμβούργο (*) Κάτω Χώρες (*) ΠολωνίαΠορτογαλία (*) ΣλοβακίαΙσπανία (*) Σουηδία (*) Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (*) Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν) ΙράκΙαπωνία (*) ΛεσόθοΑραβική Λιβυκή Σοσιαλιστική Λαϊκή Δημοκρατία ΜαρόκοΝεπάλ (*) Νέα Ζηλανδία (*) Νορβηγία (*) Δημοκρατία της Κορέας (*) Ελβετία (*) Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (*) (*) Μέλος της Διεθνούς Συμφωνίας του 1994 για την Τροπική Ξυλεία.
Άρθρο 2
1.  
    Οι τροποποιήσεις του άρθρου 40 της Συμφωνίας εγκρίνονται σύμφωνα με τις κείμενες συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 38 και οριστικά από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 39 αυτής
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-05-26 Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006για την Τροπική Ξυλεία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/124
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία