Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας, που υπογράφηκε στο Ερεβάν στις 3 Ιουλίου 2009, το κείμενο της οποίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αρμενίας, εφεξής αναφερόμενες ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», Όντας Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία τέθηκε προς υπογραφή στο Σικάγο, στις 7 Δεκεμβρίου 1944, Επιθυμώντας να συνάψουν μια Συμφωνία, με σκοπό την καθιέρωση προγραμματισμένων αεροπορικών δρομολογίων, μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων επικρατειών τους και σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου, Συμφώνησαν ως εξής: Άρθρο 1ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν το κείμενο προβλέπει κάτι διαφορετικό: α. Ο όρος «Αεροπορικές Αρχές» σημαίνει, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, και οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα εξουσιοδοτημένο να ασκεί οποιαδήποτε καθήκοντα ασκούνται από τον εν λόγω Οργανισμό ή παρόμοια καθήκοντα και, στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Αρμενίας, το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας και οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα εξουσιοδοτημένο να ασκεί οποιαδήποτε καθήκοντα από τον εν λόγω Οργανισμό. β. Ο όρος «η Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία τέθηκε προς υπογραφή στο Σικάγο, την εβδόμη Δεκεμβρίου 1944, και περιλαμβάνει: (i) οποιαδήποτε τροποποίησή της έχει τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με το Άρθρο της 94, (α) και έχει επικυρωθεί και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, και (ii) οποιοδήποτε Παράρτημα ή οποιαδήποτε τροποποίηση της υιοθετήθηκαν, σύμφωνα με το Άρθρο 90 της Σύμβασης αυτής, στο βαθμό που αυτή η τροποποίηση ή το Παράρτημα αυτό ισχύουν, οποτεδήποτε, γι’ αυτά τα Συμβαλλόμενα Μέρη. γ. Ο όρος «Συμφωνία» σημαίνει την παρούσα Συμφωνία, το Παράρτημά της που επισυνάπτεται και οποιαδήποτε Πρωτόκολλα ή παρόμοια έγγραφα τροποποιούν την παρούσα Συμφωνία ή το Παράρτημα. δ. Ο όρος «διορισμένη αεροπορική εταιρεία» σημαίνει μια αεροπορική εταιρεία, η οποία έχει διοριστεί και έχει εξουσιοδοτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 της παρούσας Συμφωνίας. ε. Ο όρος «συμφωνηθέντα δρομολόγια» σημαίνει τα προγραμματισμένα αεροπορικά δρομολόγια, στις διαδρομές που προσδιορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας, για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό. στ. Ο όρος «χωρητικότητα», σε σχέση με ένα αεροσκάφος, σημαίνει το ωφέλιμο φορτίο του αεροσκάφους αυτού, το οποίο είναι διαθέσιμο σε μια διαδρομή ή σε ένα τμήμα μιας διαδρομής και ο όρος «χωρητικότητα», σε σχέση με «ένα συμφωνηθέν δρομολόγιο», σημαίνει τη χωρητικότητα του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τέτοιων δρομολογίων, πολλαπλασιαζόμενη επί τη συχνότητα των δρομολογίων του αεροσκάφους, κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου και μιας διαδρομής ή ενός τμήματος μιας διαδρομής. ζ. Ο όρος «επικράτεια», σε σχέση με ένα κράτος, έχει την έννοια τού Άρθρου 2 της Σύμβασης. η. Οι όροι «αεροπορικό δρομολόγιο», «διεθνές αεροπορικό δρομολόγιο», «αεροπορική εταιρεία» και «στάθμευση για μη εμπορικούς σκοπούς» θα έχουν τις έννοιες που ορίζονται, αντίστοιχα, γι’ αυτούς στο Άρθρο 96 της Σύμβασης. θ. Ο όρος «τιμολόγιο» σημαίνει την τιμή που πρόκειται να χρεωθεί για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου και τους όρους υπό τους οποίους ισχύουν οι τιμές αυτές, συμπεριλαμβανόμενων και των τιμών και όρων για την πρακτόρευση και τις λοιπές. βοηθητικές υπηρεσίες που παρέχονται από το μεταφορέα, σε σχέση με την αεροπορική μεταφορά, αλλά εξαιρούμενων των αμοιβών και των όρων για τη μεταφορά ταχυδρομείου. ι. Ο όρος «τέλος χρήσης» σημαίνει μια χρέωση η οποία επιβάλλεται στην αεροπορική εταιρεία για την παροχή αερολιμενικών ή αεροναυτιλιακών εγκαταστάσεων ή διευκολύνσεων αεροπορικής ασφάλειας. Οι τίτλοι οι οποίοι τίθενται στα Άρθρα της παρούσας Συμφωνίας δεν περιορίζουν ούτε επεκτείνουν, σε καμία περίπτωση, τις έννοιες οποιασδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 2Παροχή Δικαιωμάτων1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τα δικαιώματα τα οποία καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, με σκοπό την εκτέλεση τακτικών διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ως εξής: 1)να υπερίπταται, χωρίς προσγείωση, της επικράτειας του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 2)να σταθμεύει στην εν λόγω επικράτεια του Κράτους, για μη εμπορικούς λόγους, και 3)να σταθμεύει στην εν λόγω επικράτεια του Κράτους, στα σημεία της διαδρομής που προσδιορίζονται στον Πίνακα Διαδρομών, ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα Συμφωνία, με σκοπό την επιβίβαση και αποβίβαση διεθνούς κίνησης επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό. 2.Ουδεμία επίκληση των διατάξεων της παραγράφου (1) δεν μπορεί να θεωρείται ότι παρέχει στην αεροπορική εταιρεία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους το δικαίωμα να επιβιβάζει, στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, επιβάτες, φορτίο ή ταχυδρομείο, τα οποία μεταφέρονται επ’ αμοιβή ή με μίσθωση και προορίζονται για ένα άλλο σημείο της επικράτειας του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 3Διορισμός και Εξουσιοδοτήσεις1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να διορίζει και να πληροφορεί, δια της διπλωματικής οδού, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, μια ή περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές, καινά αποσύρει ή να αλλάζει τους διορισμούς αυτούς. 2.Με την παραλαβή ενός διορισμού, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα χορηγεί τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και άδειες, με την ελάχιστη διαδικαστική καθυστέρηση, υπό τον όρο ότι: 1)στην περίπτωση μιας αεροπορικής εταιρείας η οποία διορίζεται από την Ελληνική Δημοκρατία.» (i) αυτή είναι εγκαταστημένη στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπό την Ιδρυτική -Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κατέχει έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, και (ii) ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος της αεροπορικής εταιρείας ασκείται και διατηρείται από το Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα της και η αρμόδια Αεροπορική Αρχή προσδιορίζεται σαφώς στο διορισμό, και 2)στην περίπτωση μιας αεροπορικής εταιρείας η οποία διορίζεται από τη Δημοκρατία της Αρμενίας: (i) αυτή είναι εγκαταστημένη στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Αρμενίας και κατέχει άδεια εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Δημοκρατίας της Αρμενίας, και (ii) η Δημοκρατία της Αρμενίας ασκεί και διατηρεί ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας, και 3)η διορισμένη αεροπορική εταιρεία είναι ικανή να πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται βάσει των νόμων και των κανονισμών που συνήθως ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, για την εκτέλεση των διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο αποδέχεται το διορισμό. 3.Μετά την λήψη της εξουσιοδότησης λειτουργίας της παραγράφου (2) του παρόντος Άρθρου, μια διορισμένη αεροπορική εταιρεία μπορεί, οποτεδήποτε, να αρχίσει να εκτελεί τα συμφωνηθέντα δρομολόγια για τα οποία έχει διοριστεί, υπό τον όρο ότι η αεροπορική εταιρεία θα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 4Αναστολή και Ανάκληση1.Οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να ανακαλέσει, να αναστείλει ή να περιορίσει την εξουσιοδότηση λειτουργίας ή τις τεχνικές άδειες μιας αεροπορικής εταιρείας διορισμένης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, όταν: 1)στην περίπτωση μιας αεροπορικής εταιρείας η οποία διορίζεται από την Ελληνική Δημοκρατία: (i) αυτή δεν είναι εγκαταστημένη στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπό την Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή δεν κατέχει έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, ή (ii) ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος της αεροπορικής εταιρείας δεν ασκείται ή δεν διατηρείται από το Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα της και η αρμόδια Αεροπορική Αρχή δεν προσδιορίζεται σαφώς στο διορισμό, 2)στην περίπτωση μιας αεροπορικής εταιρείας η οποία διορίζεται από τη Δημοκρατία της Αρμενίας: (i) αυτή δεν είναι εγκαταστημένη στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Αρμενίας και δεν κατέχει άδεια εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Δημοκρατίας της Αρμενίας, ή (ii) η Δημοκρατία της Αρμενίας δεν διατηρεί ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας, ή 3)η αεροπορική αυτή εταιρεία δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι ικανή να πληροί στις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται, βάσει των νόμων και των κανονισμών που συνήθως και εύλογα εφαρμόζονται, σύμφωνα με τη Σύμβαση για την εκτέλεση των διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, από το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο αποδέχεται το διορισμό, ή 4)η αεροπορική εταιρεία αδυνατεί να συμμορφωθεί με τους νόμους ή/και τους κανονισμούς του Κράτους του Συμβαλλόμενου Μέρους το οποίο εκχωρεί αυτά τα δικαιώματα (και, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανόμενου και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου), ή 5)η αεροπορική εταιρεία, με άλλο τρόπο, δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. 2.Εκτός από την περίπτωση που η άμεση ανάκληση ή η αναστολή ή η επιβολή των όρων, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου, είναι ουσιαστική για την αποτροπή περαιτέρω παραβιάσεων των νόμων ή/και των κανονισμών του Κράτους και, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανόμενου και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, το δικαίωμα αυτό θα ασκείται μόνο μετά από διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5Εφαρμογή Νόμων και Κανονισμών1.Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι διαδικασίες του Κράτους ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανόμενου και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, σχετικά με την είσοδο, την παραμονή ή την αναχώρηση από την επικράτεια του Κράτους των αεροσκαφών τα οποία εμπλέκονται στη διεθνή αεροναυτιλία ή σχετικά με τη λειτουργία και την πλοήγηση των αεροσκαφών αυτών, θα τηρούνται από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, κατά την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση από την εν λόγω επικράτεια του Κράτους. 2.Οι νόμοι και οι κανονισμοί του Κράτους ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανόμενου και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, όσον αφορά στην είσοδο, την ελευθεροκοινωνία, την παραμονή ή τη διέλευση, την αποδημία ή τη μετανάστευση, τα διαβατήρια, τα τελωνεία και τα μέτρα υγειονομικής προστασίας θα τηρούνται από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και από ή για λογαριασμό του πληρώματος, των επιβατών, του φορτίου και του ταχυδρομείου, κατά τη διέλευση, είσοδο, παραμονή και αναχώρηση από την επικράτεια αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Οι επιβάτες, οι αποσκευές και το φορτίο, απευθείας διερχόμενα από την επικράτεια του Κράτους ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και μη απομακρυνόμενα από το χώρο του αεροδρομίου ο οποίος προορίζεται γι’ αυτό το σκοπό, θα υποβάλλονται, μόνο, σε έναν απλουστευμένο έλεγχο. Οι αποσκευές και το φορτίο σε απευθείας διέλευση θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς και λοιπούς, παρόμοιους φόρους. Άρθρο 6Αναγνώριση Πτυχίων και Αδειών1.Τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας, τα πιστοποιητικά ικανότητας και οι άδειες που εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του Κράτους ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, συμπεριλαμβανόμενων, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας και των νόμων και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και τα οποία παραμένουν σε ισχύ, θα αναγνωρίζονται ως έγκυρα από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των συμφωνηθέντων δρομολογίων, υπό τον όρο, πάντοτε, ότι οι απαιτήσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν ή επικυρώθηκαν αυτά τα πιστοποιητικά ή άδειες, είναι ίσες ή ανώτερες από τα ελάχιστα επίπεδα τα οποία καθιερώνονται από τη Σύμβαση. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί, εντούτοις, το δικαίωμα να αρνηθεί να αναγνωρίσει, για τους σκοπούς των πτήσεων πάνω από την επικράτεια του Κράτους του, τα πιστοποιητικά ικανότητας και τις άδειες που χορηγήθηκαν στους υπηκόους του ή τα οποία αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα γι’ αυτούς από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή από οποιοδήποτε άλλο Κράτος. 2.Εάν τα προνόμια ή οι όροι των αδειών ή των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο (1) και εκδόθηκαν από τις Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, για οποιοδήποτε πρόσωπο ή διορισμένη αεροπορική εταιρεία ή για ένα αεροσκάφος το οποίο εκτελεί τα συμφωνηθέντα δρομολόγια στις καθορισμένες διαδρομές, θα επέτρεπαν μια απόκλιση από τα πρότυπα τα οποία καθιερώνονται από τη Σύμβαση και η οποία απόκλιση έχει καταχωρισθεί στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, οι Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν διαβουλεύσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας Συμφωνίας, με τις Αεροπορικές Αρχές αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους, με σκοπό να πειστούν ότι η εν λόγω πρακτική είναι αποδεκτή σε αυτές. Αποτυχία επίτευξης ικανοποιητικής συμφωνίας θα συνιστά λόγο εφαρμογής του Άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 7Διατάξεις Ασφάλειας Πτήσεων1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις, οποτεδήποτε, σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας τα οποία τηρούνται από μια αεροπορική εταιρεία που διορίζεται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σε οποιοδήποτε τομέα, σχετικά με τα πληρώματα των αεροσκαφών, τα αεροσκάφη ή τη λειτουργία τους. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα πραγματοποιούνται εντός 30 (τριάντα) ημερών από την υποβολή του αιτήματος αυτού. 2.Εάν, μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος διαπιστώσει ότι τα πρότυπα ασφαλείας, στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο (1), τα οποία είναι τουλάχιστον ίσα με τα ελάχιστα επίπεδα που ισχύουν κατά τον χρόνο αυτό, σύμφωνα με τη Σύμβαση, δεν τηρούνται και δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά, όσον αφορά στις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες διορίζονται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος θα ειδοποιεί το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για τις διαπιστώσεις αυτές και τα μέτρα τα οποία θεωρεί απαραίτητα, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τα Πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ) και το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Η παράλειψη του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να λάβει κατάλληλα μέτρα, εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών ή ενός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος, όπως αυτό μπορεί να συμφωνηθεί, θα αποτελεί λόγο εφαρμογής του Άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας. 3.Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 33 της Σύμβασης, συμφωνείται ότι οποιαδήποτε αεροσκάφη χρησιμοποιούνται από ή για λογαριασμό της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας ή αεροπορικών εταιρειών ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, σε δρομολόγια προς ή από την επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν, ενόσω βρίσκονται στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, επί και πέριξ του αεροσκάφους, προκειμένου να ελεγχθεί τόσο η ισχύς των αεροναυτιλιακών εγγράφων και εκείνων του πληρώματος του όσο και η εμφανής κατάσταση του αεροσκάφους και του εξοπλισμού του (στο παρόν Άρθρο αναφερόμενη ως «επιθεώρηση πίστας»), υπό τον όρο ότι αυτό δεν οδηγεί σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. 4.Εάν οποιαδήποτε επιθεώρηση πίστας ή σειρά επιθεωρήσεων πίστας αποτελέσει αφορμή για: 1)σοβαρές ανησυχίες ότι ένα αεροσκάφος ή η λειτουργία ενός αεροσκάφους δεν συμμορφώνονται με τα ελάχιστα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, σύμφωνα με τη Σύμβαση, ή 2)σοβαρές ανησυχίες ότι υφίσταται έλλειψη αποτελεσματικής συντήρησης και εφαρμογής των εκάστοτε ισχυόντων προτύπων ασφαλείας, σύμφωνα με τη Σύμβαση, το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο πραγματοποιεί την επιθεώρηση, για τους σκοπούς του Άρθρου 33 της Σύμβασης, θα είναι ελεύθερο να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν ή κατέστησαν έγκυρα τα πιστοποιητικά ή οι άδειες που αφορούν το αεροσκάφος αυτό ή το πλήρωμα αυτού του αεροσκάφους ή ότι οι απαιτήσεις υπό τις οποίες λειτουργεί το αεροσκάφος αυτό, δεν είναι ίσες ή ανώτερες από τα ελάχιστα επίπεδα τα οποία ισχύουν σύμφωνα με τη Σύμβαση. 5.Σε περίπτωση που η πρόσβαση, για τους σκοπούς της πραγματοποίησης μιας επιθεώρησης πίστας ενός αεροσκάφους, αεροπορικής εταιρείας ή αεροπορικών εταιρειών ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (3), απαγορεύεται από τον αντιπρόσωπο αυτής της αεροπορικής εταιρείας ή αυτών των αεροπορικών εταιρειών, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα δύναται να συμπεράνει ότι προκύπτουν σοβαρές ανησυχίες, όπως αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο (4), και να συνάγει τα συμπεράσματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 6.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει, αμέσως, την εξουσιοδότηση λειτουργίας μιας αεροπορικής εταιρείας ή αεροπορικών εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σε περίπτωση που το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος συμπεράνει, είτε συνεπεία μιας επιθεώρησης πίστας, μιας σειράς επιθεωρήσεων πίστας, μιας άρνησης πρόσβασης για επιθεώρηση πίστας, διαβουλεύσεων, είτε με άλλο τρόπο, ότι απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία μιας αεροπορικής εταιρείας. 7.Οποιαδήποτε ενέργεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τις παραγράφους (2) ή (6) του παρόντος Άρθρου, θα διακόπτεται μόλις πάψει να υφίσταται το αίτιο για την ανάληψη της ενέργειας αυτής. Άρθρο 8Αεροπορική Ασφάλεια1.Σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιώνουν ότι η υποχρέωση, του ενός προς το άλλο, να προστατεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από πράξεις παράνομης επέμβασης, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους, βάσει του διεθνούς δικαίου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν, ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραβάσεων και Ορισμένων Αλλων Πράξεων που Διαπράττονται σε Αεροσκάφη, η οποία υπεγράφη στο Τόκιο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, της Σύμβασης για την Καταστολή της Παράνομης Κατακράτησης Αεροσκαφών, η οποία υπεγράφη στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970 και της Σύμβασης για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971, του Πρωτοκόλλου για την Καταστολή των Παράνομων Ενεργειών Βίας στα Αεροδρόμια που εξυπηρετούν Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, το οποίο υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988, της Σύμβασης για τη Σήμανση Πλαστικών Εκρηκτικών με σκοπό τον Εντοπισμό τους, η οποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ την 1η Μαρτίου 1991, και όλων των άλλων διεθνών επίσημων νομικών πράξεων, στον ίδιο τομέα, οι οποίες μπορεί να επικυρωθούν, στο μέλλον, από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν, κατόπιν υποβολής αιτήματος, κάθε απαραίτητη συνδρομή, το ένα προς το άλλο, προκειμένου να αποτρέψουν πράξεις παράνομης κατακράτησης πολιτικών αεροσκαφών και άλλες παράνομες πράξεις κατά της ασφάλειας των αεροσκαφών αυτών, των επιβατών και του πληρώματος τους, των αερολιμένων και των εγκαταστάσεων αεροπλοΐας, και οποιαδήποτε άλλη απειλή για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στις αμοιβαίες σχέσεις τους, θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας, οι οποίες θεσπίστηκαν από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και καθορίζονται ως Παραρτήματα της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, στο βαθμό που αυτές οι διατάξεις ασφάλειας ισχύουν για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Θα απαιτείται από τους εκμεταλλευόμενους αεροσκάφη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα τους ή τους εκμεταλλευόμενους αεροσκάφη αεροπορικών εταιρειών που έχουν την κύρια έδρα της επιχείρησής τους ή τη μόνιμη κατοικία τους στην επικράτεια των Κρατών των Συμβαλλόμενων Μερών ή, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους εκμεταλλευόμενους αεροσκάφη αεροπορικών εταιρειών που έχουν εγκατάσταση στην επικράτεια του Κράτους της, υπό την Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κατέχουν έγκυρες Αδειες Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, καθώς και από τους εκμεταλλευόμενους αεροδρόμια στην επικράτεια του Κράτους τους, να ενεργούν σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας. 4.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί ότι οι δικοί του εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη θα απαιτείται να τηρούν, κατά την αναχώρηση ή για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τις διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας, σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους το οποίο ισχύει στη χώρα αυτή, συμπεριλαμβανόμενου, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, και του Κοινοτικού Δικαίου. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διασφαλίζει ότι θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά, στην επικράτεια του Κράτους του, επαρκή μέτρα, προκειμένου να προστατεύονται τα αεροσκάφη και να ελέγχονται οι επιβάτες και οι χειραποσκευές τους και να πραγματοποιούνται κατάλληλοι έλεγχοι στα πληρώματα, τις αποσκευές, τα φορτία και τα εφόδια των αεροσκαφών, πριν και κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή φόρτωσης. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα δίνει, επίσης, ιδιαίτερη προσοχή σε οποιοδήποτε αίτημα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, για εύλογα ειδικά μέτρα ασφάλειας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια συγκεκριμένη απειλή. 5.Όταν συμβεί ένα γεγονός ή μια απειλή ενός γεγονότος παράνομης κατακράτησης πολιτικού αεροσκάφους ή άλλες παράνομες πράξεις κατά της ασφάλειας των αεροσκαφών αυτών, των επιβατών και του πληρώματος τους, των αερολιμένων ή των εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνδράμουν το ένα το άλλο, διευκολύνοντας την επικοινωνία και τα λοιπά κατάλληλα μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην ταχεία και ασφαλή λήξη ενός τέτοιου γεγονότος ή απειλής. Άρθρο 9Εμπορικές Ευκαιρίες1.Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί τη δική της εκπροσώπηση στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους (και, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανόμενου και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου) σχετικά με την είσοδο, την παραμονή και την απασχόληση, να μετακαλεί και να διατηρεί στην επικράτεια του Κράτους άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους το διευθυντικό, πωλήσεων, τεχνικό, λειτουργικό και λοιπό ειδικό προσωπικό, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση αεροπορικών δρομολογίων. 3.Σε περίπτωση διορισμού ενός γενικού εκπροσώπου ή ενός γενικού εκπροσώπου πωλήσεων, ο εκπρόσωπος αυτός θα διορίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς του Κράτους κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους και, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανόμενου και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου. 4.Κάθε διορισμένη αεροπορική εταιρεία θα έχει το δικαίωμα πώλησης υπηρεσιών αερομεταφορών στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, απευθείας ή μέσω των εκπροσώπων της και οποιοδήποτε πρόσωπο θα είναι σε θέση να αγοράσει μια τέτοια μεταφορά, σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς του Κράτους και, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανόμενου και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου. 5.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα χορηγεί, στη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το δικαίωμα να μεταφέρει στη χώρα του, μετά από αίτημα, σύμφωνα με τους ισχύοντες συναλλαγματικούς κανονισμούς, το πλεόνασμα των εσόδων έναντι των εξόδων, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, στα συμφωνηθέντα δρομολόγια, στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 6.Εάν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιβάλλει περιορισμούς στη μεταφορά του πλεονάσματος των εσόδων, το οποίο επιτεύχθηκε από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει, επίσης, το δικαίωμα να επιβάλει τους ίδιους περιορισμούς στην αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 10Απαλλαγή από Τελωνειακούςκαι Λοιπούς Δασμούς1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, βάσει της αμοιβαιότητας, θα απαλλάσσει τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, βάσει του σχετικού ισχύοντος δικαίου του Κράτους του και, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανόμενου και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, από περιορισμούς εισαγωγών, τελωνειακούς δασμούς, άλλους φόρους, τέλη επιθεώρησης και λοιπούς εθνικούς δασμούς και τέλη για τα αεροσκάφη, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, τις αναλώσιμες τεχνικές προμήθειες, τα ανταλλακτικά -συμπεριλαμβανόμενων και των κινητήρων-, το συνήθη εξοπλισμό των αεροσκαφών, τα εφόδια των αεροσκαφών και τα λοιπά αντικείμενα, τα οποία προορίζονται για χρήση ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε σχέση με τη λειτουργία ή την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας αυτού του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, η οποία εκτελεί τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, καθώς επίσης και τον εξοπλισμό γραφείου ο οποίος εισάγεται στην επικράτεια του Κράτους οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στα γραφεία της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας, εντός των ορίων των διεθνών αεροδρομίων στα οποία δραστηριοποιείται η διορισμένη αεροπορική εταιρεία, τα εισιτήρια, τις φορτωτικές εναέριων μεταφορών, οποιοδήποτε έντυπο υλικό φέρει τα διακριτικά της εταιρείας τυπωμένα επάνω του και το σύνηθες διαφημιστικό υλικό το οποίο διανέμεται δωρεάν από αυτή τη διορισμένη εταιρεία. 2.Οι απαλλαγές οι οποίες προβλέπονται με το παρόν Άρθρο θα ισχύουν για τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου, τα οποία: 1)εισάγονται στην επικράτεια του Κράτους ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, από ή για λογαριασμό της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 2)παραμένουν στα αεροσκάφη της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, μόλις αυτό φθάσει ή αναχωρήσει από την επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 3)φορτώνονται στα αεροσκάφη της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων, είτε τα αντικείμενα αυτά χρησιμοποιούνται είτε καταναλώνονται, πλήρως, εντός της επικράτειας του Κράτους του Συμβαλλόμενου Μέρους το οποίο χορηγεί την απαλλαγή είτε όχι, υπό τον όρο ότι η κυριότητα και/ή η χρήση των αντικειμένων αυτών δεν θα μεταφέρονται στην επικράτεια του Κράτους του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Ο συνήθης αερομεταφερόμενος εξοπλισμός, καθώς επίσης και τα υλικά και οι προμήθειες που συνήθως παραμένουν επί των αεροσκαφών οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μπορούν να εκφορτωθούν στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μόνο με έγκριση των τελωνειακών αρχών αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούν να τίθενται υπό την επίβλεψη των εν λόγω αρχών, μέχρις ότου επανεξαχθούν ή με άλλο τρόπο διατεθούν, σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς. 4.Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν θα εμποδίζει την Ελληνική Δημοκρατία να επιβάλει, επί τη βάσει της μη διακριτικής μεταχείρισης, φόρους, τέλη, δασμούς, δικαιώματα ή χρεώσεις επί των καύσιμων τα οποία παρέχονται στην επικράτεια του Κράτους της, για χρήση σε ένα αεροσκάφος μιας διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, η οποία εκτελεί δρομολόγια μεταξύ ενός σημείου στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενός άλλου σημείου στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας ή στην επικράτεια ενός άλλου Κράτους-Μέλους Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Άρθρο 11Τέλη Χρήσης1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί να επιβάλει ή να επιτρέπει να επιβληθούν δίκαιες και εύλογες χρεώσεις για τη χρήση των αερολιμένων και λοιπών-εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι υπό τον έλεγχό του. 2.Εντούτοις, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί ότι οι χρεώσεις αυτές δεν θα είναι υψηλότερες από αυτές που θα πληρώνονταν για τη χρήση των αερολιμένων και εγκαταστάσεων αυτών από τα εθνικά του αεροσκάφη, τα οποία εκτελούν παρόμοια διεθνή δρομολόγια. Άρθρο 12Κανονισμοί Χωρητικότηταςκαι Έγκριση Δρομολογίων1.Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών θα τυγχάνουν δίκαιης και ίσης μεταχείρισης, προκειμένου να μπορούν να απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών, κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές. 2.Εκτελώντας τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ώστε να μην επηρεάζονται αδικαιολόγητα τα δρομολόγια τα οποία παρέχει η τελευταία, στο σύνολο ή τμήμα των ίδιων διαδρομών. 3.Τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, τα οποία παρέχονται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών, θα έχουν ως κύριο στόχο τους την παροχή, με εύλογο συντελεστή πληρότητας, επαρκούς χωρητικότητας για τις τρέχουσες και εύλογα προσδοκώμενες απαιτήσεις μεταφοράς επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, μεταξύ της επικράτειας του Κράτους του Συμβαλλόμενου Μέρους το οποίο διορίζει την αεροπορική εταιρεία και της επικράτειας του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Η πρόβλεψη μεταφοράς επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε σημεία των διαδρομών, τα οποία θα καθοριστούν, στις επικράτειες Κρατών άλλων από αυτό που διορίζει την αεροπορική εταιρεία, θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. 5.Η χωρητικότητα που θα παρασχεθεί, συμπεριλαμβανόμενης και της συχνότητας των δρομολογίων και του τύπου των αεροσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών, στα συμφωνηθέντα δρομολόγια, θα συμφωνηθεί από τις Αεροπορικές Αρχές. 6.Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, τα ζητήματα, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (5), θα διευθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 15 της παρούσας Συμφωνίας. Εν αναμονή μιας τέτοιας συμφωνίας, η χωρητικότητα η οποία παρέχεται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα παραμείνει αμετάβλητη. 7.Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα υποβάλουν προς έγκριση στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους πίνακες δρομολογίων, το αργότερο εντός 30 (τριάντα) ημερών πριν την εκτέλεση των δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές. Αυτό, ομοίως, θα ισχύει και για μεταγενέστερες αλλαγές. Σε ειδικές περιπτώσεις, αυτή η προθεσμία μπορεί να μειωθεί, υπό τον όρο της έγκρισης των εν λόγω Αρχών. Άρθρο 13Αεροπορικά Τιμολόγια1.Τα τιμολόγια τα οποία θα χρεώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών, σε σχέση με τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, θα διαμορφώνονται σε εύλογα επίπεδα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανόμενου και του κόστους λειτουργίας, του εύλογου κέρδους, των χαρακτηριστικών του δρομολογίου και, όπου αυτό κρίνεται πρόσφορο, των τιμολογίων άλλων αεροπορικών εταιρειών οι οποίες εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια στο σύνολο ή σε μέρος των ίδιων διαδρομών. 2.Τα τιμολόγια τα οποία προτείνονται από τις διορισμένες εταιρείες θα υποβάλλονται προς έγκριση από τις Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών, τουλάχιστον 60 (εξήντα) μέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία υιοθέτησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί, με τη συναίνεση των εν λόγω Αρχών. 3.Κανένα τιμολόγιο δεν θα ισχύει αν δεν το έχουν εγκρίνει οι αεροναυτικές αρχές και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. 4.Οι Αεροπορικές Αρχές και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών θα εξετάζουν και θα λαμβάνουν αποφάσεις σε σχέση με απαράδεκτα τιμολόγια, τα οποία είναι αδικαιολόγητα μεροληπτικά, αδικαιολόγητα υψηλά ή περιοριστικά, λόγω κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ή τεχνητά χαμηλά, λόγω άμεσης ή έμμεσης επιχορήγησης ή υποστήριξης ή είναι το αποτέλεσμα αθέμιτης πρακτικής τιμολόγησης. 5.Τα τιμολόγια, τα οποία διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, θα παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου διαμορφωθούν νέα τιμολόγια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. 6.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, τα τιμολόγια τα οποία θα χρεώνονται από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία της Δημοκρατίας της Αρμενίας, για μεταφορές εξ ολοκλήρου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, θα υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο. Άρθρο 14Παροχή Στατιστικών ΣτοιχείωνΟι Αεροπορικές Αρχές οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μετά από αίτημά τους, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κίνηση η οποία μεταφέρεται στα συμφωνηθέντα δρομολόγια από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους, προς και από την επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τα οποία μπορούν, φυσιολογικά, να προετοιμαστούν και να υποβληθούν από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες προς τις εθνικές Αεροπορικές Αρχές τους. Οποιαδήποτε πρόσθετα στατιστικά στοιχεία κίνησης μπορεί να επιθυμήσουν οι Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους από τις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, θα αποτελούν, κατόπιν υποβολής αιτήματος, αντικείμενο αμοιβαίας συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 15Διαβουλεύσεις και Τροποποιήσεις1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ή οι Αεροπορικές Αρχές του μπορούν, οποτεδήποτε, να ζητήσουν διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή με τις Αεροπορικές Αρχές του. 2.Οι διαβουλεύσεις, οι οποίες ζητούνται από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή τις Αεροπορικές Αρχές τους, θα αρχίζουν εντός μιας χρονικής περιόδου 60 (εξήντα) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. 3.Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Συμφωνία θα τίθεται σε ισχύ όταν τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν ειδοποιήσει, το ένα το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, όσον αφορά στην εκπλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών τους, σχετικά με τη σύναψη και τη θέση σε ισχύ των διεθνών συμφωνιών. 4.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (3), μπορούν να συμφωνηθούν τροποποιήσεις στον Πίνακα Δρομολογίων, ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα Συμφωνία, απευθείας μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών. Θα τίθενται σε ισχύ αφού επιβεβαιωθούν, μέσω ανταλλαγής διπλωματικών διακοινώσεων. Άρθρο 16Επίλυση Διαφορών1.Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του Παραρτήματος της, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθούν, αρχικά, να τη διευθετήσουν μέσω διαπραγματεύσεων. 2.Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να φθάσουν σε διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων, μπορεί να συμφωνήσουν να παραπέμψουν τη διαφορά, για συμβουλευτική γνωμοδότηση, σε κάποιο πρόσωπο ή φορέα. 3.Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να φθάσουν σε διευθέτηση σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2), η διαφορά μπορεί να παραπεμφθεί, με αμοιβαία συμφωνία των Συμβαλλόμενων Μερών, σε ένα Δικαστήριο τριών διαιτητών. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίζει ένα διαιτητή, εντός μιας χρονικής περιόδου 60 (εξήντα) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, μιας ειδοποίησης από το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, με την οποία θα ζητά την παραπομπή σε διαιτησία της διαφοράς, από ένα τέτοιο Δικαστήριο, και οι δύο διαιτητές, οι οποίοι θα διορίζονται με τον τρόπο αυτό, θα ορίζουν, με κοινή συμφωνία, τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, εντός μιας περαιτέρω χρονικής περιόδου 60 (εξήντα) ημερών. Εάν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αμελήσει να διορίσει το διαιτητή του εντός της καθορισθείσας χρονικής περιόδου ή εάν ο τρίτος διαιτητής δεν έχει διοριστεί εντός της χρονικής περιόδου η οποία προαναφέρθηκε, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να κληθεί, από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, να διορίσει ένα διαιτητή ή διαιτητές, κατά περίπτωση. Υπό τον όρο ότι, εάν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπήκοος οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ή, εάν και αυτός είναι υπήκοος, το αρχαιότερο Μέλος του Συμβουλίου το οποίο δεν είναι τέτοιος υπήκοος, θα μπορούν να κληθούν προκειμένου να προβούν τους διορισμούς, κατά περίπτωση. Ο τρίτος διαιτητής, εντούτοις, θα είναι υπήκοος ενός τρίτου κράτους και θα ενεργεί ως Πρόεδρος του Δικαστηρίου και θα καθορίζει τον τόπο όπου πραγματοποιηθεί η διαιτησία. 4.Το δικαστήριο θα καθορίζει τις διαδικασίες του. 5.Οι δαπάνες του δικαστηρίου θα κατανέμονται εξίσου μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. 6.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με οποιαδήποτε απόφαση εκδοθεί σε εφαρμογή του παρόντος Άρθρου. 7.Εάν και εφ’ όσον, οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή η διορισμένη αεροπορική του εταιρεία, παραλείψουν να συμμορφωθούν με μια απόφαση η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο της παραγράφου (6) του παρόντος Άρθρου, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να περιορίσει, να παρακρατήσει ή να ανακαλέσει οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια, τα οποία έχει χορηγήσει δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 17ΛήξηΟποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί, οποτεδήποτε, να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για την πρόθεσή του να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία, δια της διπλωματικής οδού. Η ειδοποίηση αυτή θα κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Συμφωνία θα τερματίζεται δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός αν η ειδοποίηση περί λήξης αποσυρθεί, με συμφωνία, πριν την παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου. Απουσία της βεβαίωσης παραλαβής από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί δεκατέσσερις 14 (δεκατέσσερις) ημέρες μετά την παραλαβή της ειδοποίησης από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 18Συμμόρφωση με Πολυμερείς ΣυνθήκεςΕάν τεθεί σε ισχύ μια γενική πολυμερής συνθήκη ή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, η οποία θα αφορά και στα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, η παρούσα Συμφωνία θα τροποποιείται αναλόγως, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες διατάξεις αυτής της πολυμερούς συνθήκης. Άρθρο 19ΚαταχώρησηΗ παρούσα Συμφωνία, το Παράρτημά της και όλες οι τροποποιήσεις τους θα καταχωρηθούν στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 20Έναρξη ισχύοςΗ παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, δια της διπλωματικής οδού, γραπτών αναγγελιών μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, με τις οποίες θα ενημερώνουν το ένα το άλλο για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών νομικών διαδικασιών τους, που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Μόλις τεθεί σε ισχύ, η παρούσα Συμφωνία θα υπερισχύει της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας, η οποία υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1994 στην Αθήνα. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, όντας νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στο Ερεβάν σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, σήμερα 3 Ιουλίου 2009 στην ελληνική, αρμενική και αγγλική γλώσσες, όλα τα κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διάστασης στην ερμηνεία, όσον αφορά στο κείμενο, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 1.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 Δρομολόγια τα οποία θα εκτελούνται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες της Δημοκρατίας της Αρμενίας: Σημεία στην Αρμενία - Αθήνα, Ελλάδα 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 Δρομολόγια τα οποία θα εκτελούνται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες της Ελληνικής Δημοκρατίας: Σημεία στην Ελλάδα - Γιερεβάν, Αρμενία Τα ενδιάμεσα σημεία και τα σημεία πέραν μπορούν να εξυπηρετούνται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες. Τα δικαιώματα κυκλοφορίας 5ης Ελευθερίας θα ασκούνται μεταξύ των σημείων αυτών και της επικράτειας του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μόλις επιτευχθεί συμφωνία, για το σκοπό αυτό, μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςκαι την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία