Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 2009, το κείμενο της οποίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝμεταξύτης Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίαςκαιτης Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, εφεξής αναφερόμενες ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», Όντας Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία τέθηκε προς υπογραφή στο Σικάγο, στις 7 Δεκεμβρίου 1944, Επιθυμώντας εξίσου να συνάψουν μια Συμφωνία, με σκοπό την καθιέρωση και εκτέλεση προγραμματισμένων αεροπορικών δρομολογίων, μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων επικρατειών τους, Συμφώνησαν ως εξής: Άρθρο 1ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν τα συμφραζόμενα απαιτούν κάτι διαφορετικό: α. Ο όρος «Αεροπορικές Αρχές» σημαίνει, στην περίπτωση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, το Διευθυντή της Κρατικής Διοίκησης Πολιτικής Αεροπορίας, και οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται να ασκεί οποιαδήποτε καθήκοντα ασκούνται, προς το παρόν, από τον εν λόγω Οργανισμό ή παρόμοια καθήκοντα και, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται να ασκεί οποιαδήποτε καθήκοντα ασκούνται, προς το παρόν, από την εν λόγω Αρχή ή παρόμοια καθήκοντα. β. Ο όρος «η Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία τέθηκε προς υπογραφή στο Σικάγο, την εβδόμη Δεκεμβρίου 1944, και περιλαμβάνει: (i) οποιαδήποτε τροποποίησή της έχει τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με το Άρθρο της 94 (α) και έχει επικυρωθεί και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, και (ii) οποιοδήποτε Παράρτημα ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της υιοθετήθηκαν, σύμφωνα με το Άρθρο 90 της Σύμβασης αυτής, στο βαθμό που αυτή η τροποποίηση ή το Παράρτημα αυτό ισχύουν, οποτεδήποτε, γι’ αυτά τα Συμβαλλόμενα Μέρη. γ. Ο όρος «Συμφωνία» σημαίνει την παρούσα Συμφωνία, το Παράρτημά της που επισυνάπτεται και οποιαδήποτε Πρωτόκολλα ή παρόμοια έγγραφα τροποποιούν την παρούσα Συμφωνία ή το Παράρτημα. δ. Ο όρος «διορισμένη αεροπορική εταιρεία» σημαίνει μια αεροπορική εταιρεία, η οποία έχει διοριστεί και έχει εξουσιοδοτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 της παρούσας Συμφωνίας. ε. Ο όρος «συμφωνηθέντα δρομολόγια» σημαίνει τα προγραμματισμένα αεροπορικά δρομολόγια, στις διαδρομές που προσδιορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας, για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό. στ. Ο όρος «χωρητικότητα», σε σχέση με ένα αεροσκάφος, σημαίνει το ωφέλιμο φορτίο του αεροσκάφους αυτού, το οποίο είναι διαθέσιμο σε μια διαδρομή ή σε ένα τμήμα μιας διαδρομής και ο όρος «χωρητικότητα», σε σχέση με «ένα συμφωνηθέν δρομολόγιο», σημαίνει τη χωρητικότητα του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τέτοιων δρομολογίων, πολλαπλασιαζόμενη επί τη συχνότητα των δρομολογίων του αεροσκάφους, κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου και μιας διαδρομής ή ενός τμήματος μιας διαδρομής. ζ. Ο όρος «επικράτεια», σε σχέση με ένα κράτος, έχει την έννοια του Άρθρου 2 της Σύμβασης. η. Οι όροι «αεροπορικό δρομολόγιο», «διεθνές αεροπορικό δρομολόγιο», «αεροπορική εταιρεία» και «στάθμευση για μη εμπορικούς σκοπούς» θα έχουν τις έννοιες που ορίζονταν, αντίστοιχα, γι’ αυτούς στο Άρθρο 96 της Σύμβασης. θ. Ο όρος «τιμολόγιο» σημαίνει την τιμή που πρόκειται να χρεωθεί για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ισχύουν οι τιμές αυτές, συμπεριλαμβανόμενων και των τιμών και όρων για την πρακτόρευση και τις λοιπές βοηθητικές υπηρεσίες που παρέχονται από το μεταφορέα, σε σχέση με την αεροπορική μεταφορά, αλλά εξαιρούμενων των αμοιβών και των όρων για τη μεταφορά ταχυδρομείου, ι. Ο όρος «τέλος χρήσης» σημαίνει μια χρέωση η οποία επιβάλλεται στην αεροπορική εταιρεία για την παροχή αερολιμενικών ή αεροναυτιλιακών εγκαταστάσεων ή διευκολύνσεων αεροπορικής ασφάλειας. Είναι κατανοητό ότι οι τίτλοι οι οποίοι τίθενται στα Άρθρα της παρούσας Συμφωνίας δεν περιορίζουν ούτε επεκτείνουν, σε καμία περίπτωση, τις έννοιες οποιασδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 2Παροχή δικαιωμάτων1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τα δικαιώματα τα οποία καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, με σκοπό την εκτέλεση τακτικών διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ως εξής: 1)να υπερίπταται, χωρίς προσγείωση, της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 2)να σταθμεύει στην εν λόγω επικράτεια, για μη εμπορικούς λόγους και 3)να σταθμεύει στην εν λόγω επικράτεια, στα σημεία της διαδρομής που προσδιορίζονται στον Πίνακα Διαδρομών, ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα Συμφωνία, με σκοπό την επιβίβαση και αποβίβαση διεθνούς κίνησης επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό. 2.Ουδεμία επίκληση των διατάξεων της παραγράφου (1) δεν μπορεί να θεωρείται ότι παρέχει στην αεροπορική εταιρεία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους το δικαίωμα να επιβιβάζει, στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, επιβάτες, φορτίο ή ταχυδρομείο, τα οποία μεταφέρονται επ’ αμοιβή ή με μίσθωση και προορίζονται για ένα άλλο σημείο της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 3Διορισμός και εξουσιοδοτήσεις1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να διορίζει και να πληροφορεί, δια της διπλωματικής οδού, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, μια ή περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές, και να αποσύρει ή να αλλάζει τους διορισμούς αυτούς. 2.Με την παραλαβή ενός διορισμού, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα χορηγεί τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και άδειες, με την ελάχιστη διαδικαστική καθυστέρηση, υπό τον όρο ότι: 1)στην περίπτωση μιας αεροπορικής εταιρείας η οποία διορίζεται από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν: (i) αυτή είναι εγκαταστημένη στην επικράτεια της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και κατέχει άδεια εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, και (ii) η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν ασκεί και διατηρεί ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας, 2)στην περίπτωση μιας αεροπορικής εταιρείας η οποία διορίζεται από την Ελληνική Δημοκρατία: (i) αυτή είναι εγκαταστημένη στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπό την Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κατέχει έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, και (ii) ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος της αεροπορικής εταιρείας ασκείται και διατηρείται από το Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα της και η αρμόδια Αεροπορική Αρχή προσδιορίζεται σαφώς στο διορισμό, και (iii) η αεροπορική εταιρεία τελεί υπό την κυριότητα και θα εξακολουθήσει να τελεί υπό την άμεση ή κατά πλειοψηφία κυριότητα Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή/και υπηκόων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή/και άλλων κρατών καθοριζόμενων στο Παράρτημα 2 ή/και υπηκόων των άλλων αυτών κρατών, θα υπόκειται δε πάντοτε σε ουσιαστικό έλεγχο από τα εν λόγω κράτη ή/και τους υπηκόους τους. 3)η διορισμένη αεροπορική εταιρεία κατέχει τα τυπικά προσόντα προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται βάσει των νόμων και των κανονισμών που συνήθως ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, για την εκτέλεση των διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο αποδέχεται το διορισμό. 3.Μετά την λήψη της εξουσιοδότησης λειτουργίας της παραγράφου (2), μια διορισμένη αεροπορική εταιρεία μπορεί, οποτεδήποτε, να αρχίσει να εκτελεί τα συμφωνηθέντα δρομολόγια για τα οποία έχει διοριστεί, υπό τον όρο ότι η αεροπορική εταιρεία θα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 4Αναστολή και ανάκληση1.Οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να ανακαλέσει, να αναστείλει ή να περιορίσει την εξουσιοδότηση λειτουργίας ή τις τεχνικές άδειες μιας αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, όταν: 1)στην περίπτωση μιας αεροπορικής εταιρείας η οποία διορίζεται από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν. (i) αυτή δεν είναι εγκαταστημένη στην επικράτεια της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή δεν κατέχει άδεια εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, ή (ii) η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν δεν διατηρεί ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας, 2)στην περίπτωση μιας αεροπορικής εταιρείας η οποία διορίζεται από την Ελληνική Δημοκρατία: (i) αυτή δεν είναι εγκαταστημένη στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπό την Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και δεν κατέχει έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, ή (ii) ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος της αεροπορικής εταιρείας δεν ασκείται ή δεν διατηρείται από το Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα της και η αρμόδια Αεροπορική Αρχή δεν προσδιορίζεται σαφώς στο διορισμό, (iii) η αεροπορική εταιρεία δεν τελεί υπό την άμεση ή κατά πλειοψηφία κυριότητα ή δεν υπόκειται σε ουσιαστικό έλεγχο από Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή/και υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή/και από άλλα κράτη καθοριζόμενα στο Παράρτημα 2 ή/και από υπηκόους των άλλων αυτών κρατών, 3)η αεροπορική αυτή εταιρεία δεν μπορεί να αποδείξει οτι είναι ικανή να πληροί στις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται, βάσει των νόμων και των κανονισμών που συνήθως και εύλογα ισχύουν, σύμφωνα με τη Σύμβαση για την εκτέλεση των διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, από το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο αποδέχεται το διορισμό, ή 4)η αεροπορική εταιρεία αδυνατεί να συμμορφωθεί με τους νόμους ή/και τους κανονισμούς του Συμβαλλόμενου Μέρους το οποίο εκχωρεί αυτά τα δικαιώματα, ή 5)η αεροπορική εταιρεία, με άλλο τρόπο, δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. 2.Εκτός από την περίπτωση που η άμεση ανάκληση ή η αναστολή ή η επιβολή των όρων, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος. Άρθρου, είναι ουσιαστική για την αποτροπή περαιτέρω παραβιάσεων των νόμων ή/και των κανονισμών, το δικαίωμα αυτό θα ασκείται μόνο μετά από διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το Άρθρο 16 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5Εφαρμογή των νόμων και κανονισμών1.Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι διαδικασίες ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, σχετικά με την είσοδο, την παραμονή ή την αναχώρηση από την επικράτειά του αεροσκαφών τα οποία εμπλέκονται στη διεθνή αεροναυτιλία ή σχετικά με τη λειτουργία και την πλοήγηση των αεροσκαφών αυτών, θα τηρούνται από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, κατά την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση από την εν λόγω επικράτεια. 2.Οι νόμοι και οι κανονισμοί ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, όσον αφορά στην είσοδο, την ελευθεροκοινωνία, την παραμονή ή τη διέλευση, την αποδημία ή τη μετανάστευση, τα διαβατήρια, τα τελωνεία και τα μέτρα υγειονομικής προστασίας θα τηρούνται από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και από ή για λογαριασμό του πληρώματος, των επιβατών, του φορτίου και του ταχυδρομείου, κατά τη διέλευση, είσοδο, παραμονή και αναχώρηση από την επικράτεια αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Οι επιβάτες, οι αποσκευές και το φορτίο, απευθείας διερχόμενα από την επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και μη απομακρυνόμενα από το χώρο του αεροδρομίου ο οποίος προορίζεται γι’ αυτό το σκοπό, θα υποβάλλονται, μόνο, σε έναν απλουστευμένο έλεγχο. Οι αποσκευές και το φορτίο σε απευθείας διέλευση θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς και λοιπούς, παρόμοιους, φόρους. Άρθρο 6Αναγνώριση πιστοποιητικών καν αδειών1.Τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας, τα πιστοποιητικά ικανότητας και οι άδειες που εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, συμπεριλαμβανόμενων, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας και των νόμων και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και τα οποία παραμένουν σε ισχύ, θα αναγνωρίζονται ως έγκυρα από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των συμφωνηθέντων δρομολογίων, υπό τον όρο, πάντοτε, ότι οι απαιτήσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν ή επικυρώθηκαν αυτά τα πιστοποιητικά ή άδειες, είναι ίσες ή ανώτερες από τα ελάχιστα επίπεδα τα οποία καθιερώνονται από τη Σύμβαση. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί, εντούτοις, το δικαίωμα να αρνηθεί να αναγνωρίσει, για τους σκοπούς των πτήσεων πάνω από την επικράτειά του, τα πιστοποιητικά ικανότητας και τις άδειες που χορηγήθηκαν στους υπηκόους του ή τα οποία αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα γι’ αυτούς από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή από οποιοδήποτε άλλο Κράτος. 2.Εάν τα προνόμια ή οι όροι των αδειών ή των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο (1) και εκδόθηκαν από τις Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, για οποιοδήποτε πρόσωπο ή διορισμένη αεροπορική εταιρεία ή για ένα αεροσκάφος το οποίο εκτελεί τα συμφωνηθέντα δρομολόγια στις καθορισμένες διαδρομές, θα επέτρεπαν μια απόκλιση από τα πρότυπα τα οποία καθιερώνονται από τη Σύμβαση και η οποία απόκλιση έχει καταχωρισθεί στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, οι Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν διαβουλεύσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 16 της παρούσας Συμφωνίας, με τις Αεροπορικές Αρχές αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους, με σκοπό να πειστούν ότι η εν λόγω πρακτική είναι αποδεκτή σε αυτές. Αποτυχία επίτευξης ικανοποιητικής συμφωνίας θα συνιστά λόγο εφαρμογής του Άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 7Διατάξεις Ασφάλειας Πτήσεων1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει δια-βουλεύσεις, οποτεδήποτε, σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας τα οποία τηρούνται από μια αεροπορική εταιρεία που διορίζεται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σε οποιαδήποτε τομέα, σχετικά με τα πληρώματα, τα αεροσκάφη ή τη λειτουργία τους. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα πραγματοποιούνται εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος αυτού. 2.Εάν, μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος διαπιστώσει ότι τα πρότυπα ασφαλείας, στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία είναι τουλάχιστον ίσα με τα ελάχιστα επίπεδα που ισχύουν τότε, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου, δεν τηρούνται και δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά, όσον αφορά στις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες διορίζονται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος θα ειδοποιεί το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για τις διαπιστώσεις αυτές και τα μέτρα τα οποία θεωρεί απαραίτητα, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τα Πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ) και το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Η παράλειψη του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να λάβει κατάλληλα μέτρα, εντός 15 ημερών ή ενός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος, όπως αυτό μπορεί να συμφωνηθεί, θα αποτελεί λόγο εφαρμογής του Άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας. 3.Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 33 της Σύμβασης του Σικάγου, συμφωνείται ότι οποιαδήποτε αεροσκάφη χρησιμοποιούνται από ή για λογαριασμό της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας ή αεροπορικών εταιρειών ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, σε δρομολόγια προς ή από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν, ενόσω βρίσκονται στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, επί και πέριξ του αεροσκάφους, προκειμένου να ελεγχθεί τόσο η ισχύς των αεροναυτιλιακών εγγράφων και εκείνων του πληρώματός του όσο και η εμφανής κατάσταση του αεροσκάφους και του εξοπλισμού του (στο παρόν Άρθρο αναφερόμενη ως «επιθεώρηση πίστας»), υπό τον όρο ότι αυτό δεν οδηγεί σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. 4.Εάν οποιαδήποτε επιθεώρηση πίστας ή σειρά επιθεωρήσεων πίστας αποτελέσει αφορμή για: 1)σοβαρές ανησυχίες ότι ένα αεροσκάφος ή η λειτουργία ενός αεροσκάφους δεν συμμορφώνονται με τα ελάχιστα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου, ή 2)σοβαρές ανησυχίες ότι υφίσταται έλλειψη αποτελεσματικής συντήρησης και εφαρμογής των εκάστοτε ισχυόντων προτύπων ασφαλείας, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου, το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο πραγματοποιεί την επιθεώρηση, για τους σκοπούς του Άρθρου 33 της Σύμβασης του Σικάγου, θα είναι ελεύθερο να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν ή κατέστησαν έγκυρα τα πιστοποιητικά ή οι άδειες που αφορούν το αεροσκάφος αυτό ή το πλήρωμα αυτού του αεροσκάφους ή ότι οι απαιτήσεις υπό τις οποίες λειτουργεί το αεροσκάφος αυτό, δεν είναι ίσες ή ανώτερες από τα ελάχιστα επίπεδα τα οποία ισχύουν σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου. 5.Σε περίπτωση που η πρόσβαση, για τους σκοπούς της πραγματοποίησης μιας επιθεώρησης πίστας ενός αεροσκάφους, το οποίο χρησιμοποιείται από την αεροπορική εταιρεία ή τις αεροπορικές εταιρείες ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με την παράγραφο (3), απαγορεύεται από τον αντιπρόσωπο αυτής της αεροπορικής εταιρείας ή αυτών των αεροπορικών εταιρειών, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα δύναται να συμπεράνει ότι προκύπτουν σοβαρές ανησυχίες, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο (4), και να συνάγει τα συμπεράσματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 6.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει, αμέσως, την εξουσιοδότηση λειτουργίας μιας αεροπορικής εταιρείας ή αεροπορικών εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σε περίπτωση που το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος συμπεράνει, είτε συνεπεία μιας επιθεώρησης πίστας, μιας σειράς επιθεωρήσεων πίστας μιας άρνησης πρόσβασης για επιθεώρηση πίστας, διαβουλεύσεων, είτε με άλλο τρόπο, ότι απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία μιας αεροπορικής εταιρείας. 7.Οποιαδήποτε ενέργεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τις παραγράφους (2) ή (6), θα διακόπτεται μόλις πάψει να υφίσταται η βάση για την ανάληψη της ενέργειας αυτής. Άρθρο 8Αεροπορική Ασφάλεια1.Σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιώνουν ότι η υποχρέωση, του ενός προς το άλλο, να προστατεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από πράξεις παράνομης επέμβασης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους, βάσει του διεθνούς δικαίου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν, ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης περί Αδικημάτων και Ορισμένων Άλλων Πράξεων που Διαπράττονται σε Αεροσκάφη, η οποία υπεγράφη στο Τόκιο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, της Συνθήκης για την Καταστολή της Παράνομης Κατακράτησης Αεροσκαφών, η οποία υπεγράφη στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970 και της Συνθήκης για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971, του Πρωτοκόλλου για την Καταστολή των Παράνομων Ενεργειών Βίας στα Αεροδρόμια που εξυπηρετούν Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, το οποίο υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988, της Σύμβασης για τη Σήμανση Πλαστικών Εκρηκτικών με σκοπό τον Εντοπισμό τους, η οποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ την 1η Μαρτίου 1991, και όλων των άλλων διεθνών επίσημων πράξεων, στον ίδιο τομέα, οι οποίες μπορεί να επικυρωθούν, στο μέλλον, από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν, κατόπιν υποβολής αιτήματος, κάθε απαραίτητη συνδρομή, το ένα προς το άλλο, προκειμένου να αποτρέψουν πράξεις παράνομης κατακράτησης πολιτικών αεροσκαφών και άλλες παράνομες πράξεις κατά της ασφάλειας των αεροσκαφών αυτών, των επιβατών και του πληρώματός τους, των αερολιμένων, και των εγκαταστάσεων αεροπλοΐας, και οποιαδήποτε άλλη απειλή για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στις αμοιβαίες σχέσεις τους, θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας, οι οποίες θεσπίστηκαν από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και καθορίζονται ως Παραρτήματα της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, στο βαθμό που αυτές οι διατάξεις ασφάλειας ισχύουν για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Θα απαιτείται από τους εκμεταλλευόμενους αεροσκάφη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα τους ή τους εκμεταλλευόμενους αεροσκάφη αεροπορικών εταιρειών που έχουν την κύρια έδρα της επιχείρησής τους ή τη μόνιμη κατοικία τους στην επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών ή, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους εκμεταλλευόμενους αεροσκάφη αεροπορικών εταιρειών που έχουν εγκατάσταση στην επικράτειά της, υπό την Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κατέχουν έγκυρες Άδειες Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, καθώς και από τους εκμεταλλευόμενους αεροδρόμια στην επικράτειά τους, να ενεργούν σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας. 4.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί ότι οι δικοί του εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη θα απαιτείται να τηρούν, κατά την αναχώρηση ή για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τις διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας, σύμφωνα με το δίκαιο το οποίο ισχύει στη χώρα αυτή, συμπεριλαμβανόμενου, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, και του Κοινοτικού Δικαίου. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διασφαλίζει ότι θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά, στην επικράτεια του, επαρκή μέτρα, τα οποία προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να προστατεύονται τα αεροσκάφη και να ελέγχονται οι επιβάτες και τα μεταφερόμενα από αυτούς αντικείμενα και να πραγματοποιούνται κατάλληλοι έλεγχοι στα πληρώματα, τις αποσκευές, τα φορτία και τα εφόδια των αεροσκαφών, πριν και κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή φόρτωσης. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα δίνει, επίσης, ιδιαίτερη προσοχή σε οποιοδήποτε αίτημα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, για εύλογα ειδικά μέτρα ασφάλειας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια συγκεκριμένη απειλή. 5.Όταν συμβεί ένα γεγονός ή μια απειλή ενός γεγονότος παράνομης κατακράτησης πολιτικού αεροσκάφους ή άλλες παράνομες πράξεις κατά της ασφάλειας των αεροσκαφών αυτών, των επιβατών και του πληρώματός τους, των αερολιμένων ή των εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνδράμουν το ένα το άλλο, διευκολύνοντας την επικοινωνία και τα λοιπά κατάλληλα μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην ταχεία και ασφαλή λήξη ενός τέτοιου γεγονότος ή απειλής. Άρθρο 9Εμπορικές Ευκαιρίες1.Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί τη δική της εκπροσώπηση στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σχετικά με την είσοδο, την παραμονή και την απασχόληση, να μετακαλεί και να διατηρεί στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους το διευθυντικό, πωλήσεων, τεχνικό, λειτουργικό και λοιπό ειδικό προσωπικό, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση αεροπορικών δρομολογίων. 3.Σε περίπτωση διορισμού ενός γενικού εκπροσώπου ή ενός γενικού εκπροσώπου πωλήσεων, ο εκπρόσωπος αυτός θα διορίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Κάθε διορισμένη αεροπορική εταιρεία θα έχει το δικαίωμα πώλησης υπηρεσιών αερομεταφορών στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, απευθείας ή μέσω των εκπροσώπων της και οποιοδήποτε πρόσωπο θα είναι σε θέση να αγοράσει μια τέτοια μεταφορά, σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 5.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα χορηγεί, στη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το δικαίωμα να μεταφέρει στη χώρα του, μετά από αίτημα, σύμφωνα με τους ισχύοντες συναλλαγματικούς κανονισμούς, το πλεόνασμα των εσόδων έναντι των εξόδων, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, στα συμφωνηθέντα δρομολόγια, στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 6.Εάν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιβάλλει περιορισμούς στη μεταφορά του πλεονάσματος των εσόδων, το οποίο επιτεύχθηκε από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει επίσης το δικαίωμα να επιβάλει τους ίδιους περιορισμούς στην αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 10Απαλλαγή από τελωνειακούς και λοιπούς δασμούς1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, βάσει της αμοιβαιότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του, θα απαλλάσσει τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, βάσει του σχετικού ισχύοντος δικαίου του, από περιορισμούς εισαγωγών, τελωνειακούς δασμούς, άλλους φόρους, τέλη επιθεώρησης και λοιπούς εθνικούς δασμούς και τέλη για τα αεροσκάφη, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, τις αναλώσιμες τεχνικές προμήθειες, τα ανταλλακτικά συμπεριλαμβανόμενων και των μηχανών, το συνήθη εξοπλισμό των αεροσκαφών, τα εφόδια των αεροσκαφών και τα λοιπά αντικείμενα, τα οποία προορίζονται για χρήση ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε σχέση με τη λειτουργία ή τη συντήρηση των αεροσκαφών της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας αυτού του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, η οποία εκτελεί τα συμφωνηθέντα δρομολόγια. 2.Οι απαλλαγές οι οποίες προβλέπονται με το παρόν Άρθρο θα ισχύουν για τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου, τα οποία: 1)εισάγονται στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, από ή για λογαριασμό της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 2)παραμένουν στα αεροσκάφη της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, μόλις αυτό φθάσει ή αναχωρήσει από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 3)φορτώνονται στα αεροσκάφη της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων, είτε τα αντικείμενα αυτά χρησιμοποιούνται είτε καταναλώνονται, πλήρως, εντός της επικράτειας του Συμβαλλόμενου Μέρους το οποίο χορηγεί την απαλλαγή είτε όχι, υπό τον όρο ότι τα αντικείμενα αυτά δεν θα μεταφέρονται στην επικράτεια του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Ο συνήθης αερομεταφερόμενος εξοπλισμός, καθώς επίσης και τα υλικά και οι προμήθειες που συνήθως παραμένουν επί των αεροσκαφών οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μπορούν να εκφορτωθούν στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μόνο με έγκριση των τελωνειακών αρχών αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα τίθενται υπό την Επίβλεψη των τελωνειακών αρχών, μέχρις ότου επανεξαχθούν ή με άλλο τρόπο διατεθούν, σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν θα εμποδίζει την Ελληνική Δημοκρατία να επιβάλει, επί τη βάσει της αμοιβαιότητας, φόρους; τέλη, δασμούς, δικαιώματα ή χρεώσεις επί των καύσιμων τα οποία παρέχονται στην επικράτεια της, για χρήση σε ένα αεροσκάφος μιας διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, η οποία εκτελεί δρομολόγια μεταξύ ενός σημείου στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενός άλλου σημείου στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας ή στην επικράτεια ενός άλλου Κράτους-Μέλους Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Άρθρο 11Παρακράτηση φόρου1.Τα κέρδη των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών του Συμβαλλόμενου Μέρους, τα οποία προέρχονται από διεθνή δρομολόγια, θα είναι φορολογήσιμα μόνο στην επικράτεια αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται μια ειδική Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας, όσον αφορά στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου, μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 12Τέλη χρήσης1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί να επιβάλει ή να επιτρέπει να επιβληθούν δίκαιες και εύλογες χρεώσεις για τη χρήση των αερολιμένων και λοιπών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι υπό τον έλεγχό του. 2.Εντούτοις, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί ότι οι χρεώσεις αυτές δεν θα είναι υψηλότερες από αυτές που θα πληρώνονταν για τη χρήση των αερολιμένων και εγκαταστάσεων αυτών από τα εθνικά του αεροσκάφη, τα οποία εκτελούν παρόμοια διεθνή δρομολόγια. Άρθρο 13Κανονισμοί χωρητικότητας και έγκριση δρομολογίων1.Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών θα τυγχάνουν δίκαιης και ίσης μεταχείρισης, προκειμένου να μπορούν να απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών, κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές. 2.Εκτελώντας τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ώστε να μην επηρεάζονται αδικαιολόγητα τα δρομολόγια τα οποία παρέχει η τελευταία, γενικά ή εν μέρει, στις ίδιες διαδρομές. 3.Τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, τα οποία παρέχονται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών, θα έχουν ως κύριο στόχο τους την παροχή, με εύλογο συντελεστή πληρότητας, επαρκούς χωρητικότητας για τις τρέχουσες και εύλογα προσδοκώμενες απαιτήσεις μεταφοράς επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, μεταξύ της επικράτειας του Συμβαλλόμενου Μέρους το οποίο διορίζει την αεροπορική εταιρεία και της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Η πρόβλεψη μεταφοράς επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε σημεία των διαδρομών, τα οποία θα καθοριστούν, στις επικράτειες κρατών άλλων από αυτό που διορίζει την αεροπορική εταιρεία, θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. 5.Η χωρητικότητα που θα παρασχεθεί, συμπεριλαμβανόμενης και της συχνότητας των δρομολογίων και του τύπου των αεροσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών, στα συμφωνηθέντα δρομολόγια, θα συμφωνηθεί από τις Αεροπορικές Αρχές. 6.Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, τα ζητήματα, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 5, θα διευθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της παρούσας Συμφωνίας. Εν αναμονή μιας τέτοιας συμφωνίας, η χωρητικότητα η οποία παρέχεται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα παραμείνει αμετάβλητη. 7.Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα υποβάλουν προς έγκριση σης Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους πίνακες δρομολογίων, το αργότερο εντός τριάντα ημερών πριν την εκτέλεση των δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές. Αυτό, ομοίως, θα ισχύει και για μεταγενέστερες αλλαγές. Σε ειδικές περιπτώσεις, αυτή η προθεσμία μπορεί να μειωθεί, υπό τον όρο της έγκρισης των εν λόγω αρχών. Άρθρο 14Αεροπορικά τιμολόγια1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιτρέπει να διαμορφώνονται ελεύθερα τα τιμολόγια των αεροπορικών δρομολογίων, από κάθε διορισμένη αεροπορική εταιρεία. 2.Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν θα μπορεί να απαιτήσει τη γνωστοποίηση ή την κατάθεση οποιουδήποτε τιμολογίου πρόκειται να χρεωθεί από μια αεροπορική εταιρεία ή αεροπορικές εταιρείες που διορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. 3.Τα τιμολόγια θα διαμορφώνονται σε εύλογα επίπεδα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανόμενων και των συμφερόντων των χρηστών, του κόστους λειτουργίας, των χαρακτηριστικών του δρομολογίου, του εύλογου κέρδους και άλλων εμπορικών εκτιμήσεων στην αγορά. Τα τιμολόγια δεν μπορούν να είναι αδικαιολόγητα μεροληπτικά, αδικαιολόγητα υψηλά, τεχνητά χαμηλά ή περιοριστικά. Άρθρο 15Παροχή στατιστικών στοιχείωνΟι Αεροπορικές Αρχές οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μετά από αίτημά τους, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κίνηση η οποία μεταφέρεται στα συμφωνηθέντα δρομολόγια από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους, προς και από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τα οποία μπορούν, φυσιολογικά, να προετοιμαστούν και να υποβληθούν από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες προς τις εθνικές Αεροπορικές Αρχές τους. Οποιαδήποτε πρόσθετα στατιστικά στοιχεία κίνησης μπορεί να επιθυμήσουν οι Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους από τις Αεροπορικές αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, θα αποτελούν, κατόπιν υποβολής αιτήματος, αντικείμενο αμοιβαίας συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 16Διαβουλεύσεις και τροποποιήσεις1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ή οι Αεροπορικές Αρχές του μπορούν, οποτεδήποτε, να ζητήσουν διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή με τις Αεροπορικές Αρχές του. 2.Οι διαβουλεύσεις, οι οποίες ζητούνται από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή τις Αεροπορικές Αρχές τους, θα αρχίζουν εντός μιας χρονικής περιόδου εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. 3.Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Συμφωνία θα τίθεται σε ισχύ όταν τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν ειδοποιήσει, το ένα το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, όσον αφορά στην εκπλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών τους, σχετικά με τη σύναψη και τη θέση σε ισχύ των διεθνών συμφωνιών. 4.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (3), μπορούν να συμφωνηθούν τροποποιήσεις στον Πίνακα Δρομολογίων, ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα Συμφωνία, απευθείας μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών. Θα τίθενται σε ισχύ αφού επιβεβαιωθούν, μέσω ανταλλαγής διπλωματικών διακοινώσεων. Άρθρο 17Επίλυση διαφορών1.Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του Παραρτήματός της, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθούν, αρχικά, να τη διευθετήσουν μέσω διαπραγματεύσεων. 2.Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να φθάσουν σε διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων, μπορεί να συμφωνήσουν να παραπέμψουν τη διαφορά, για συμβουλευτική γνωμοδότηση, σε κάποιο πρόσωπο ή φορέα. 3.Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να φθάσουν σε διευθέτηση σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2), η διαφορά θα παραπέμπεται σε ένα δικαστήριο τριών διαιτητών, ένας από τους οποίους θα διορίζεται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και ο τρίτος θα συμφωνείται από τους δύο που θα διοριστούν με τον τρόπο αυτό. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίζει ένα διαιτητή, εντός μιας χρονικής περιόδου εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, μιας ειδοποίησης από το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, με την οποία θα ζητά την παραπομπή σε διαιτησία της διαφοράς, από ένα τέτοιο δικαστήριο, και ο τρίτος διαιτητής θα διορίζεται εντός μιας περαιτέρω χρονικής περιόδου εξήντα (60) ημερών. Εάν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αμελήσει να διορίσει το διαιτητή του εντός της χρονικής περιόδου η οποία καθορίζεται, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να κληθεί, από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, να διορίσει ένα διαιτητή ή διαιτητές, κατά περίπτωση. Υπό τον όρο ότι, εάν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπήκοος οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ή, εάν και αυτός είναι υπήκοος, το Αρχαιότερο Μέλος του Συμβουλίου το οποίο δεν είναι τέτοιος υπήκοος, θα μπορούν να κληθούν προκειμένου να προβούν τους διορισμούς, κατά περίπτωση. Ο τρίτος διαιτητής, εντούτοις, θα είναι υπήκοος ενός τρίτου κράτους και θα ενεργεί ως Πρόεδρος του Δικαστηρίου και θα καθορίζει τον τόπο όπου πραγματοποιηθεί η διαιτησία. 4.Το δικαστήριο θα καθορίζει τις διαδικασίες του. 5.Οι δαπάνες του δικαστηρίου θα κατανέμονται εξίσου μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. 6.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με οποιαδήποτε απόφαση εκδοθεί σε εφαρμογή του παρόντος Άρθρου. 7.Εάν και εφ’ όσον, οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή η διορισμένη αεροπορική του εταιρεία, παραλείψουν να συμμορφωθούν με μια απόφαση η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο της παραγράφου (3) του παρόντος Άρθρου, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να περιορίσει, να παρακρατήσει ή να ανακαλέσει οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια, τα οποία έχει χορηγήσει δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 18ΛήξηΟποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί, οποτεδήποτε, να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για την πρόθεση του να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία, δια της διπλωματικής οδού. Η ειδοποίηση αυτή θα κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Συμφωνία θα τερματίζεται δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός αν η ειδοποίηση περί λήξης αποσυρθεί, με συμφωνία των Μερών, πριν την παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου. Απουσία της βεβαίωσης παραλαβής από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την παραλαβή της ειδοποίησης από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 19Συμμόρφωση με Πολυμερείς ΣυνθήκεςΕάν τεθεί σε ισχύ μια γενική πολυμερής συνθήκη ή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, η οποία θα αφορά και στα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, η παρούσα Συμφωνία και το Παράρτημά της θα θεωρούνται ότι τροποποιήθηκαν αναλόγως. Άρθρο 20ΚαταχώρησηΗ παρούσα Συμφωνία, το Παράρτημά της και όλες οι τροποποιήσεις τους θα καταχωρηθούν στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας από την Ελληνική Δημοκρατία. Άρθρο 21Έναρξη ισχύοςΗ παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής, δια της διπλωματικής οδού, της τελευταίας γραπτής αναγγελίας των Συμβαλλόμενων Μερών, η οποία θα επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών νομικών διαδικασιών τους, που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, όντας νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.Συντάχθηκε στην Αθήνα σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, σήμερα στις 16 Φεβρουαρίου 2009, στην ελληνική, αζερική και αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διάστασης στην ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝΔιαδρομή 1 Δρομολόγια τα οποία θα εκτελούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις, από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν: Σημείααναχώρησης Ενδιάμεσασημεία Σημείαπροορισμού Σημείαπέραν Σημεία στο Αζερμπαϊτζάν Σημεία σε τρίτες χώρες Αθήνα και ένα ακόμη σημείο στην Ελλάδα, επιλεγόμενο ελεύθερα από την πλευρά του Αζερμπαϊτζάν Σημεία σε τρίτες χώρες Διαδρομή 2 Δρομολόγια τα οποία θα εκτελούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις, από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία της Ελληνικής Δημοκρατίας: Σημείααναχώρησης Ενδιάμεσασημεία Σημείαπροορισμού Σημείαπέραν Σημεία στηνΕλλάδα Σημεία σε τρίτες χώρες Μπακού και ένα ακόμη σημείο στο Αζερμπαϊτζάν, επιλεγόμενο ελεύθερα από την Ελληνική πλευρά Σημεία σε τρίτες χώρες Σημειώσεις:1.Τα ενδιάμεσα σημεία και τα σημεία πέραν των Συμβαλλόμενων Μερών μπορούν να παραλειφθούν σε κάθε διαδρομή. 2.Τα ενδιάμεσα σημεία και τα σημεία πέραν θα εξυπηρετούνται από τις αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών, χωρίς άσκηση των δικαιωμάτων κυκλοφορίας, μεταξύ των σημείων στην επικράτεια τρίτων χωρών και των σημείων στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Το δικαίωμα της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας ενός Συμβαλλόμενου Μέρους να εκτελεί πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου, μεταξύ σημείων στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και σημείων στην επικράτεια τρίτων χωρών (δικαιώματα κυκλοφορίας 5ης ελευθερίας) θα υπόκεινται σε χωριστή Συμφωνία μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Κατάλογος των Κρατών τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 3 και το Άρθρο Άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας: α. Η Δημοκρατία της Ισλανδίας (στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) β. Το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν (στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) γ. Το Βασίλειο της Νορβηγίας (στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) δ. Η Ελβετική Ομοσπονδία (στο πλαίσιο της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για τις Αεροπορικές Μεταφορές).
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 21 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία