Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρα­τίας του Βιετνάμ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου 2009, το κείμενο της οποίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ ΕΙΣΑΓΩΓΗΗ Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας καιη Κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ όντας Συμβαλλόμενα Μέρη στη Συνθήκη για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία τέθηκε προς υπογραφή στο Σικάγο, την 7η Δεκεμβρίου 1944 επιθυμώντας εξίσου να συνάψουν μια Συμφωνία με σκοπό την καθιέρωση και εκτέλεση προγραμματισμένων αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων επικρατειών τους Συμφώνησαν ως εξής: Άρθρο 1ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν τα συμφραζόμενα απαιτούν κάτι διαφορετικό: 1.Ο όρος «Αεροπορικές Αρχές» σημαίνει, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν οποιεσδήποτε λειτουργίες που ασκούνται αυτή τη στιγμή από την εν λόγω Αρχή ή παρόμοιες λειτουργίες και, στην περίπτωση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, τη Διοίκηση Πολιτικής Αεροπορίας του Βιετνάμ, του Υπουργείου Μεταφορών, και οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν οποιεσδήποτε λειτουργίες ασκούνται αυτή τη στιγμή από τον εν λόγω Οργανισμό ή παρόμοιες λειτουργίες. 2.Ο όρος «η Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη σχετικά με τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία τέθηκε προς υπογραφή στο Σικάγο, την έβδομη Δεκεμβρίου 1944, και περιλαμβάνει: 1)οποιαδήποτε τροποποίησή της έχει τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 94 (α) αυτής και έχει επικυρωθεί από αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη και 2)οποιοδήποτε Παράρτημα ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 90 της παρούσας Συνθήκης, στο μέτρο που μια τέτοια τροποποίηση ή Παράρτημα είναι οποτεδήποτε σε ισχύ γι’ αυτά τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 3.Ο όρος «Συμφωνία» σημαίνει την παρούσα Συμφωνία, το συνημμένο Παράρτημά της, και οποιαδήποτε Πρωτόκολλα ή παρόμοια έγγραφα τροποποιούν την παρούσα Συμφωνία ή Παράρτημα. 4.Ο όρος «διορισμένη αεροπορική εταιρεία» σημαίνει, οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία η οποία έχει διοριστεί και έχει εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας Συμφωνίας. 5.Ο όρος «συμφωνηθέντα δρομολόγια» σημαίνει τα προγραμματισμένα αεροπορικά δρομολόγια στις διαδρομές που διευκρινίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό. 6.Ο όρος «χωρητικότητα», σε σχέση με ένα αεροσκάφος, σημαίνει το ωφέλιμο φορτίο αυτού του αεροσκάφους το οποίο είναι διαθέσιμο σε μια διαδρομή ή ένα τμήμα μιας διαδρομής και ο όρος «χωρητικότητα» σε σχέση με ένα «συμφωνηθέν δρομολόγιο» σημαίνει τη χωρητικότητα του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιο δρομολόγιο, πολλαπλασιαζόμενη επί τη συχνότητα που αυτό εκτελείται από το αεροσκάφος αυτό στη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου και μιας διαδρομής ή ενός τμήματος μιας διαδρομής. 7.Ο όρος «επικράτεια» σε σχέση με ένα Κράτος έχει την έννοια του άρθρου 2 της Συνθήκης. 8.Οι όροι «αεροπορικά δρομολόγια», «διεθνή αεροπορικά δρομολόγια», «αεροπορική εταιρεία» και «στάση για μη-κυκλοφοριακούς λόγους» θα έχουν τις έννοιες που ορίζονται αντίστοιχα γι’ αυτούς στο άρθρο 96 της Συνθήκης. 9.Ο όρος «τιμολόγιο» σημαίνει την τιμή που πρόκειται να χρεωθεί για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου και τους όρους υπό τους οποίους ισχύουν αυτές οι τιμές, συμπεριλαμβανομένων και των τιμών και όρων για την αντιπροσωπεία και τις λοιπές βοηθητικές υπηρεσίες που παρέχονται από το μεταφορέα σε σχέση με την εναέρια μεταφορά, αλλά εξαιρούμενων των αμοιβών και όρων για τη μεταφορά ταχυδρομείου. 10.Ο όρος «τέλη χρήσης» σημαίνει μια χρέωση που επιβάλλεται στις αεροπορικές εταιρείες για την παροχή ακινήτων ή εγκαταστάσεων αερολιμένων, αεροπλοΐας ή αεροπορικής ασφάλειας. Είναι κατανοητό ότι οι τίτλοι που δίνονται στα Άρθρα της παρούσας Συμφωνίας δεν περιορίζουν ή επεκτείνουν σε καμιά περίπτωση τις έννοιες οποιασδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 2Παροχή δικαιωμάτων1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εκχωρεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τα δικαιώματα που προσδιορίζονται στην παρούσα Συμφωνία για τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από τη(ις) διορισμένη (ες) αεροπορική(ές) εταιρεία(ες) του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ως εξής: 1)Να υπερίπτανται της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, χωρίς προσγείωση 2)Να σταθμεύουν στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, για μη εμπορικούς σκοπούς, και 3)Να πραγματοποιούν στάσεις στην εν λόγω επικράτεια, στα σημεία της διαδρομής που προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Διαδρομών που προσαρτάται στην παρούσα Συμφωνία, με σκοπό την επιβίβαση και αποβίβαση διεθνούς κυκλοφορίας επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό. 2.Καμία διάταξη της παραγράφου (Ι) δεν θα θεωρείται ότι παρέχει στην(ις) αεροπορική(ές) εταιρεία(ες) ενός Συμβαλλόμενου Μέρους το δικαίωμα να επιβιβάζει(ουν), στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, επιβάτες, φορτίο ή ταχυδρομείο που μεταφέρονται επ’ αμοιβή ή με μίσθωση και προορίζονται για ένα άλλο σημείο της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 3Διορισμός και εξουσιοδοτήσεις1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα δικαιούται να διορίζει και να ενημερώνει, δια της διπλωματικής οδού, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για μια ή περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, με σκοπό τη εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές, και να αποσύρει ή να αλλάζει τέτοιους διορισμούς. 2.Με την παραλαβή ενός τέτοιου διορισμού, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα χορηγεί τις κατάλληλες εγκρίσεις και άδειες με την ελάχιστη διαδικαστική καθυστέρηση, υπό τον όρο ότι: 1)στην περίπτωση μιας αεροπορική εταιρείας που διορίζεται από την Ελληνική Δημοκρατία: i) αυτή έχει έδρα στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κατέχει έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, και ii) ασκείται και διατηρείται αποτελεσματικός κανονιστικός έλεγχος της αεροπορικής εταιρείας από το Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα και η αρμόδια Αεροπορική Αρχή προσδιορίζεται σαφώς στο διορισμό, 2)στην περίπτωση μιας αεροπορικής εταιρείας που διορίζεται από τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ: i) αυτή έχει έδρα στην επικράτεια της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ και κατέχει άδεια σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ και ii) η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ έχει και διατηρεί αποτελεσματικό κανονιστικό έλεγχο της αεροπορική εταιρείας και 3)η διορισμένη αεροπορική εταιρεία κατέχει τα τυπικά προσόντα προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται βάσει των νόμων και των κανονισμών που συνήθως ισχύουν - σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης - για την εκτέλεση των διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο αποδέχεται το διορισμό. 3.Με την παραλαβή της έγκρισης λειτουργίας της παραγράφου 2, μια διορισμένη αεροπορική εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αρχίσει να εκτελεί τα συμφωνηθέντα δρομολόγια για τις οποία έχει διοριστεί, υπό τον όρο ότι αυτή η αεροπορική εταιρεία θα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 4Αναστολή και Ανάκληση1.Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ανακαλέσει, να αναστείλει ή να περιορίσει την άδεια λειτουργίας ή τις τεχνικές άδειες μιας αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενο Μέρος, όταν: 1)στην περίπτωση μιας αεροπορικής εταιρείας που διορίζεται από την Ελληνική Δημοκρατία: i) αυτή δεν έχει έδρα στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή δεν κατέχει μια έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο ή ii) δεν ασκείται ή δεν διατηρείται αποτελεσματικός κανονιστικός έλεγχος της αεροπορική εταιρείας από το Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα ή η αρμόδια Αεροπορική Αρχή δεν προσδιορίζεται σαφώς στο διορισμό, 2)στην περίπτωση μιας αεροπορικής εταιρείας που διορίζεται από τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ: i) αυτή δεν έχει έδρα στην επικράτεια της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ και δεν κατέχει άδεια σύμφωνα με τον ισχύον δίκαιο της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ ή ii) η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ δεν διατηρεί αποτελεσματικό κανονιστικό έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας ή 3)μια τέτοια αεροπορική εταιρεία δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις που ορίζονται, βάσει των νόμων και των κανονισμών που κανονικά και εύλογα ισχύουν σύμφωνα με τη Συνθήκη για την εκτέλεση των διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, από το Συμβαλλόμενο Μέρος που αποδέχεται το διορισμό ή 4)η αεροπορική εταιρεία αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τους νόμους ή/και τους κανονισμούς του Συμβαλλόμενου Μέρους το οποίο εκχωρεί αυτά τα δικαιώματα ή 5)η αεροπορική εταιρεία αποτυγχάνει να λειτουργήσει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. 2.Εκτός από την περίπτωση που η άμεση ανάκληση ή αναστολή ή επιβολή των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου είναι ουσιαστική, προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω παραβάσεις των νόμων ή/και των κανονισμών, το δικαίωμα αυτό θα ασκείται μόνο μετά από διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5Δυνατότητα εφαρμογής των νόμωνκαι των κανονισμών1.Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι διαδικασίες ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, σχετικά με την είσοδο, την παραμονή ή την αναχώρηση από την επικράτεια του αεροσκαφών που εμπλέκονται στη διεθνή αεροπλοΐα ή με τη λειτουργία και πλοήγηση τέτοιων αεροσκαφών, θα τυγχάνουν συμμόρφωσης από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση από την εν λόγω επικράτεια. 2.Οι νόμοι και οι κανονισμοί ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, όσο αφορά στην είσοδο, τον έλεγχο διέλευσης, την παραμονή ή τη διέλευση, την αποδημία ή τη μετανάστευση, τα διαβατήρια, τα τελωνεία και την καραντίνα, θα τυγχάνουν συμμόρφωσης από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και από ή εξ ονόματος του πληρώματος, των επιβατών, του φορτίου και του ταχυδρομείου, κατά τη διέλευση, είσοδο, παραμονή και αναχώρηση από την επικράτεια αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Οι επιβάτες, οι αποσκευές και το φορτίο υπό άμεση διαμετακόμιση δια μέσου της επικράτειας ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, που δεν εγκαταλείπουν την περιοχή του αερολιμένα που προορίζεται γι’ αυτό το σκοπό, θα υποβάλλονται μόνο σε έναν απλουστευμένο έλεγχο. Οι αποσκευές και το φορτίο υπό άμεση διαμετακόμιση θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς και άλλους παρόμοιους φόρους. Άρθρο 6Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Αδειών1.Τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας, τα πιστοποιητικά ικανότητας και οι άδειες που εκδίδονται ή επικυρώνονται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, περιλαμβανόμενων, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, των νόμων και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα οποία δεν έχουν λήξει, θα αναγνωρίζονται ως έγκυρα από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, με σκοπό την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων, υπό τον όρο πάντοτε ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν ή επικυρώθηκαν τέτοια πιστοποιητικά ή άδειες, είναι ίσες ή ανώτερες από τα ελάχιστα επίπεδα που καθιερώνονται στο πλαίσιο της Συνθήκης. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί εντούτοις το δικαίωμα να αρνηθεί να αναγνωρίσει, για τους σκοπούς των πτήσεων πάνω από την επικράτειά του, τα πιστοποιητικά ικανότητας και τις άδειες που χορηγούνται στους υπηκόους του ή καθίστανται έγκυρα γι’ αυτούς από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή από οποιοδήποτε άλλο Κράτος. 2.Εάν τα προνόμια ή οι όροι των αδειών ή των πιστοποιητικών, που αναφέρονται στην παράγραφο (1) και εκδόθηκαν από τις Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους για οποιαδήποτε πρόσωπο ή διορισμένη αεροπορική εταιρεία ή για ένα αεροσκάφος που εκτελούν τα συμφωνηθέντα δρομολόγια στις καθορισμένες διαδρομές, θα επέτρεπαν μια απόκλιση από τα πρότυπα που καθιερώνονται στο πλαίσιο της Συνθήκης και η οποία απόκλιση έχει κατατεθεί στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, οι Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν διαβουλεύσεις, σύμφωνα με το Αρθρο 15 της παρούσας Συμφωνίας, με τις Αεροπορικές Αρχές αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους, με σκοπό να πειστούν ότι η εν λόγω πρακτική είναι αποδεκτή σε αυτές. Η αποτυχία επίτευξης μιας ικανοποιητικής συμφωνίας θα συνιστά λόγο εφαρμογής του Άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 7Ασφάλεια Πτήσεων1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις οποιαδήποτε στιγμή σχετικά με τα πρότυπα ασφάλειας που τηρούνται από μια αεροπορική εταιρεία που διορίζεται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σε οποιοδήποτε τομέα σχετικά με τα πληρώματα των αεροσκαφών, τα αεροσκάφη ή τη λειτουργία τους. Τέτοιες διαβουλεύσεις θα πραγματοποιούνται μέσα σε 30 ημέρες από το αίτημα αυτό. 2.Εάν, μετά από τέτοιες διαβουλεύσεις, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος διαπιστώσει ότι τα πρότυπα ασφάλειας στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία είναι τουλάχιστον ίσα με τα ελάχιστα επίπεδα που ισχύουν εκείνη τη στιγμή σύμφωνα με τη Συνθήκη του Σικάγου, δεν τηρούνται και διαχειρίζονται αποτελεσματικά από τις αεροπορικές εταιρείες που διορίζονται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος θα ειδοποιεί το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για τα συμπεράσματα αυτά και τα βήματα που θεωρούνται απαραίτητα, προκειμένου να προσαρμοστεί με τα πρότυπα ΙCΑΟ και το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Η αποτυχία, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, να λάβει κατάλληλα μέτρα εντός 15 ημερών ή μιας πιο μεγάλης περιόδου, όπως αυτό θα συμφωνηθεί, θα αποτελεί λόγο εφαρμογής του Άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας. 3.Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 33 της Συνθήκης του Σικάγου, συμφωνείται ότι οποιαδήποτε αεροσκάφη χρησιμοποιούνται από ή εξ ονόματος της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας ή αεροπορικών εταιρειών ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σε δρομολόγια προς ή από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν, ενόσω βρίσκονται στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, επί και πέριξ του αεροσκάφους, προκειμένου να ελεγχθεί τόσο η εγκυρότητα των εγγράφων του αεροσκάφους και εκείνων του πληρώματός του όσο και η προφανής κατάσταση του αεροσκάφους και του εξοπλισμού του (στο παρόν Άρθρο αποκαλούμενη «επιθεώρηση πίστας»), υπό τον όρο ότι αυτό δεν οδηγεί σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 4.Εάν οποιαδήποτε επιθεώρηση πίστας ή σειρά επιθεωρήσεων πίστας δώσει αφορμή για: 1)σοβαρές ανησυχίες ότι ένα αεροσκάφος ή η λειτουργία ενός αεροσκάφους δεν συμμορφώνονται με τα ελάχιστα επίπεδα που ισχύουν εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Σικάγου, ή 2)σοβαρές ανησυχίες ότι υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικής συντήρησης και διαχείρισης των προτύπων ασφάλειας που ισχύουν εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Σικάγου, το Συμβαλλόμενο Μέρος που πραγματοποιεί την επιθεώρηση θα είναι ελεύθερο, για τους σκοπούς του Άρθρου 33 της Συνθήκης του Σικάγου, να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν ή κατέστησαν έγκυρες τα πιστοποιητικά ή οι άδειες σχετικά με εκείνο το αεροσκάφος ή το πλήρωμα εκείνου του αεροσκάφους, ή ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χρησιμοποιείται εκείνο το αεροσκάφος, δεν είναι ίσες ή ανώτερες από τα ελάχιστα επίπεδα που ισχύουν σύμφωνα με τη Συνθήκη του Σικάγου. 5.Σε περίπτωση που η πρόσβαση, για τους σκοπούς της πραγματοποίησης μιας επιθεώρησης πίστας ενός αεροσκάφους το οποίο χρησιμοποιείται από την αεροπορική εταιρεία ή τις αεροπορικές εταιρείες ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με την παράγραφο 3, απαγορεύεται από τον αντιπρόσωπο αυτής της αεροπορικής εταιρείας ή αυτών των αεροπορικών εταιρειών, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα είναι ελεύθερο να συμπεράνει ότι προκύπτουν σοβαρές ανησυχίες του τύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και να συνάγει τα συμπεράσματα που αναφέρονται σε εκείνη την παράγραφο. 6.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να μεταβάλλει αμέσως την έγκριση λειτουργίας μιας αεροπορικής εταιρείας ή αεροπορικών εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σε περίπτωση που το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος συμπεράνει, είτε συνεπεία μιας επιθεώρησης πίστας, μιας σειράς επιθεωρήσεων πίστας, μιας απαγόρευσης πρόσβασης για επιθεώρηση πίστας, διαβουλεύσεων είτε με άλλο τρόπο, ότι άμεσες ενέργειες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια λειτουργίας μιας αεροπορικής εταιρείας. 7.Οποιαδήποτε ενέργεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 6, θα διακόπτεται μόλις πάψει να υφίσταται η βάση για τη ανάληψη της ενέργειας αυτής. Άρθρο 8Αεροπορική Ασφάλεια1.Σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επαναβεβαιώνουν ότι η υποχρέωση του ενός προς το άλλο να προστατεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από πράξεις παράνομης παρέμβασης, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους βάσει του διεθνούς δικαίου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν ιδιαιτέρως σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης περί Αδικημάτων και Ορισμένων Αλλων Πράξεων που Διαπράττονται σε Αεροσκάφη, η οποία υπογράφηκε στο Τόκιο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, της Συνθήκης για την Καταστολή της Παράνομης Κατάληψης Αεροσκαφών, η οποία υπογράφηκε στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970 και της Συνθήκης για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971, του Πρωτοκόλλου για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας των Διεθνών Αερολιμένων, το οποίο υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988, τη Σύμβαση για τη Σήμανση Πλαστικών Εκρηκτικών με σκοπό τον Εντοπισμό τους, η οποία υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 1 Μαρτίου 1991 και όλων των άλλων διεθνών επίσημων εγγράφων στον ίδιο τομέα, τα οποία μπορούν να επικυρωθούν στο μέλλον από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως, κάθε απαραίτητη συνδρομή το ένα στο άλλο, προκειμένου να αποτρέψουν πράξεις παράνομης κατάληψης πολιτικών αεροσκαφών και άλλες παράνομες πράξεις κατά της ασφάλειας τέτοιων αεροσκαφών, των επιβατών και του πληρώματός τους, των αερολιμένων και εγκαταστάσεων αεροπλοΐας, και οποιασδήποτε άλλης απειλής για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στις αμοιβαίες σχέσεις τους, θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας, οι οποίες καθιερώθηκαν από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και καθορίζονται ως Παραρτήματα της Συνθήκης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, στο βαθμό που αυτές οι διατάξεις ασφάλειας ισχύουν για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Θα απαιτούν από τους χειριστές αεροσκαφών του νηολογίου τους ή τους χειριστές αεροσκαφών που έχουν την κύρια έδρα της επιχείρησής τους ή τη μόνιμη κατοικία τους στην επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών ή, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους χειριστές των αεροσκαφών που έχουν έδρα στην επικράτειά της, στο πλαίσιο της Συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κατέχουν έγκυρες Άδειες Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τους διαχειριστές αερολιμένων στην επικράτειά της, να ενεργούν σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας. 4.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί ότι οι χειριστές αεροσκαφών του θα απαιτείται να τηρούν, κατά την αναχώρηση ή για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται μέσα στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τις διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας, σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει στη χώρα αυτή, συμπεριλαμβανομένου, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, και του κοινοτικού δικαίου. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά στην επικράτεια του επαρκή μέτρα, προκειμένου να προστατεύουν τα αεροσκάφη και να ελέγχουν τους επιβάτες και τα μεταφερόμενα από αυτούς αντικείμενα και να πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους στα πληρώματα, τις αποσκευές, το φορτίο και τα καταστήματα των αεροσκαφών, πριν και κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή φόρτωσης. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα δώσει επίσης ιδιαίτερη προσοχή σε οποιοδήποτε αίτημα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για εύλογα ειδικά μέτρα ασφάλειας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια συγκεκριμένη απειλή. 5.Όταν συμβεί ένα γεγονός ή απειλή ενός γεγονότος παράνομης κατάληψης πολιτικού αεροσκάφους ή άλλων παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας τέτοιων αεροσκαφών, των επιβατών και του πληρώματός τους, των αερολιμένων ή των εγκαταστάσεων αεροπλοΐας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνδράμουν το ένα το άλλο, διευκολύνοντας τις επικοινωνίες και τα λοιπά κατάλληλα μέτρα που έχουν σκοπό να λήξει γρήγορα και ακίνδυνα ένα τέτοιο γεγονός ή απειλή. Άρθρο 9Εμπορικές Ευκαιρίες1.Η(οι) διορισμένη(ες) αεροπορική(ές) εταιρεία(ες) ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα δικαιού(ν)ται να διατηρεί(ούν) τη δική της(τους) αντιπροσωπεία στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Η(οι) διορισμένη(ες) αεροπορική(ές) εταιρεία(ες) ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί(ούν), σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την είσοδο, τη διαμονή και την απασχόληση, να φέρει(ουν) και να διατηρεί(ούν) στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους διευθυντικό, πωλήσεων, τεχνικό, λειτουργικό και άλλο ειδικό προσωπικό, το οποίο απαιτείται για τη παροχή αεροπορικών υπηρεσιών. 3.Σε περίπτωση διορισμού ενός γενικού αντιπροσώπου ή ενός γενικού αντιπροσώπου πωλήσεων, ο αντιπρόσωπος αυτός θα διορίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Κάθε διορισμένη αεροπορική εταιρεία θα δικαιούται να ασχολείται με την πώληση αεροπορικών μεταφορών στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, απευθείας ή μέσω των αντιπροσώπων της και οποιοδήποτε πρόσωπο θα είναι σε θέση να αγοράσει τέτοιες μεταφορές, σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 5.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα χορηγεί στη(ις) διορισμένη(ες) αεροπορική(ές) εταιρεία(ες) του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους το δικαίωμα να μεταφέρει(ουν) στη χώρα του(ς) μετά από αίτημα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς συναλλάγματος, το υπερβάλλον υπόλοιπο των εσόδων από τα έξοδα, το οποίο επιτυγχάνεται σε σχέση με τη μεταφορά των επιβατών, του φορτίου και του ταχυδρομείου, στα συμφωνηθέντα δρομολόγια στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 6.Εάν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιβάλλει περιορισμούς στη μεταφορά του υπερβάλλοντος υπολοίπου των εσόδων που επιτεύχθηκε από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα δικαιούται να επιβάλει επίσης τους ίδιους περιορισμούς στην αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 10Απαλλαγή από τελωνειακούς και λοιπούς δασμούς1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, βάσει αμοιβαιότητας, θα απαλλάσσει τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιό του, από περιορισμούς εισαγωγών, τελωνειακούς δασμούς, λοιπούς φόρους, τέλη επιθεώρησης και άλλους εθνικούς δασμούς και χρεώσεις επί αεροσκαφών, καυσίμων, λιπαντικών, αναλώσιμων τεχνικών προμηθειών, ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανόμενων και των μηχανών, συνήθους εξοπλισμού των αεροσκαφών, των καταστημάτων αεροσκαφών και των λοιπών στοιχείων που προορίζονται για χρήση ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε σχέση με τη λειτουργία ή την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο εκτελεί τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, καθώς επίσης και του εξοπλισμού γραφείων που εισάγεται στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στα γραφεία της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας, εντός των ορίων των διεθνών αεροδρομίων στα οποία λειτουργεί η διορισμένη αεροπορική εταιρεία, του αποθέματος εισιτηρίων, των φορτωτικών, οποιουδήποτε έντυπου υλικού φέρει τα διακριτικά της επιχείρησης τυπωμένα πάνω του και του συνήθους διαφημιστικού υλικού που διανέμεται χωρίς χρέωση από αυτή τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία. 2.Οι απαλλαγές που χορηγούνται με αυτό το Άρθρο θα ισχύουν για τα στοιχεία που αναφέρονται, στην παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου, τα οποία: (α) εισήχθησαν στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους από ή εξ ονόματος της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους (β) τηρούνται στα αεροσκάφη της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας ενός Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την άφιξη ή την αναχώρηση από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους 1)μεταφέρθηκαν στα αεροσκάφη της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και προορίζονται για χρήση κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων, είτε τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται ή καταναλώνονται πλήρως μέσα στην επικράτεια του Συμβαλλόμενου Μέρους το οποίο χορηγεί την απαλλαγή είτε όχι, υπό τον όρο ότι η ιδιοκτησία και / ή η χρήση των στοιχείων αυτών δεν μεταφέρεται στην επικράτεια του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Ο συνήθης αερομεταφερόμενος εξοπλισμός, καθώς επίσης και τα υλικά και οι προμήθειες που συνήθως τηρούνται επί των αεροσκαφών κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, μπορούν να ξεφορτωθούν στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μόνο με έγκριση των τελωνειακών αρχών αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορούν να τεθούν υπό από τη επίβλεψη των εν λόγω αρχών, μέχρις ότου επανεξαχθούν ή με άλλο τρόπο διατεθούν σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς. Άρθρο 11Τέλη ΧρήσηςΚάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να επιβάλει ή να επιτρέψει να επιβληθούν δίκαιες και εύλογες χρεώσεις για τη χρήση των αερολιμένων και λοιπών εγκαταστάσεων οι οποίες είναι υπό τον έλεγχό του. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί, εντούτοις, ότι οι χρεώσεις αυτές δεν θα είναι υψηλότερες από αυτές που θα πληρώνονταν για τη χρήση αυτών των αερολιμένων και εγκαταστάσεων από τα εθνικά του αεροσκάφη, τα οποία εκτελούν παρόμοια διεθνή δρομολόγια. Άρθρο 12Κανονισμοί Χωρητικότηταςκαι Έγκριση Δρομολογίων1.Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών θα τυγχάνουν δίκαιης και ίσης μεταχείρισης, προκειμένου να μπορούν να απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές. 2.Εκτελώντας τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, έτσι ώστε να μη επηρεαστούν αδικαιολόγητα τα δρομολόγια που το τελευταίο παρέχει γενικά ή εν μέρει στις ίδιες διαδρομές. 3.Τα συμφωνηθέντα δρομολόγια που παρέχονται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών θα έχουν ως κύριο στόχο τους την πρόβλεψη, με ένα εύλογο παράγοντα φορτίου, χωρητικότητας επαρκούς να μεταφέρει τις τρέχουσες και εύλογα προσδοκώμενες απαιτήσεις μεταφοράς επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου μεταξύ της επικράτειας του Συμβαλλόμενου Μέρους που διορίζει την αεροπορική εταιρεία και της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Η πρόβλεψη μεταφοράς επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται σε σημεία των διαδρομών που θα διευκρινιστούν στις επικράτειες των κρατών, εκτός από αυτά που υποδεικνύει η αεροπορική εταιρεία, θα συμφωνηθεί σχετικά μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. 5.Η χωρητικότητα που θα προβλεφθεί, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας των δρομολογίων και του τύπου αεροσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών στα συμφωνηθέντα δρομολόγια, θα συμφωνηθεί σχετικά από τις Αεροπορικές Αρχές. 6.Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 θα διευθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της παρούσας Συμφωνίας. Έως ότου επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, η χωρητικότητα που προβλέπεται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα παραμείνει αμετάβλητη. 7.Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα υποβάλουν για έγκριση στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το αργότερο εντός τριάντα ημερών πριν την καθιέρωση των δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές, τα χρονοδιαγράμματα πτήσης. Αυτό, ομοίως, θα ισχύει και σε μεταγενέστερες αλλαγές. Σε ειδικές περιπτώσεις, αυτό το χρονικό όριο μπορεί να μειωθεί, υπό τον όρο της έγκρισης των εν λόγω Αρχών. Άρθρο 13Αεροπορικά Τιμολόγια1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιτρέπει τον ελεύθερο καθορισμό των τιμολογίων των αεροπορικών δρομολογίων από κάθε διορισμένη αεροπορική εταιρεία. 2.Κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορεί να απαιτήσει την κοινοποίηση ή την κατάθεση των τιμολογίων που θα χρεώνονται από μια αεροπορική εταιρία ή εταιρίες που διορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. 3.Τα τιμολόγια θα καθορίζονται σε εύλογα επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των συμφερόντων των χρηστών, του κόστους λειτουργίας, των χαρακτηριστικών των δρομολογίων, του εύλογου κέρδος και άλλων εμπορικών παραμέτρων στην αγορά. Τα τιμολόγια δεν μπορούν να εισάγουν παράλογες διακρίσεις, να είναι υπερβολικά υψηλά, τεχνητά χαμηλά ή περιοριστικά. Άρθρο 14Παροχή Στατιστικών ΣτοιχείωνΟι Αεροπορικές Αρχές κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα παρέχουν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μετά από αίτημά τους, πληροφορίες και στατιστικές σχετικά με την κυκλοφορία που μεταφέρεται στα συμφωνηθέντα δρομολόγια από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους, προς και από το έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τα οποία μπορούν φυσιολογικά να προετοιμαστούν και να υποβληθούν από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες προς τις εθνικές Αεροπορικές Αρχές τους. Οποιαδήποτε πρόσθετα στατιστικά στοιχεία κυκλοφορίας τα οποία μπορεί να επιθυμούν οι Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους από τις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα αποτελέσουν, κατόπιν αιτήματος, αντικείμενο αμοιβαίας συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 15Διαβουλεύσεις και Τροποποιήσεις1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ή οι Αεροπορικές Αρχές του μπορούν, οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσουν διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή με τις Αεροπορικές Αρχές του. 2.Διαβουλεύσεις που ζητούνται από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή τις Αεροπορικές Αρχές του θα αρχίζουν εντός μιας περιόδου εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. 3.Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας ειδοποίησης, με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώνουν, το ένα το άλλο, εγγράφως, δια της διπλωματικής οδού, για την εκπλήρωση των νομικών διαδικασιών τους, για τη θέση της σε ισχύ. 4.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (3), τροποποιήσεις στο πρόγραμμα διαδρομών που προσαρτάται στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να συμφωνηθούν απευθείας μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών. Θα τίθενται σε ισχύ αφού επιβεβαιωθούν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων. Άρθρο 16Διευθέτηση Διαφορών1.Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας και του Παραρτήματός της, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθήσουν κατά πρώτο λόγο να τη διευθετήσουν με διαπραγματεύσεις. 2.Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να φθάσουν σε μια διευθέτηση με διαπραγμάτευση, μπορούν να συμφωνήσουν να παραπέμψουν τη διαφωνία, για συμβουλευτική γνωμοδότηση, σε κάποιο πρόσωπο ή σώμα. 3.Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να φθάσουν σε διευθέτηση, ,σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, η διαφωνία μπορεί να παραπεμφθεί, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των Συμβαλλόμενων Μερών, σε ένα δικαστήριο τριών διαιτητών. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ορίζει ένα διαιτητή εντός μιας περιόδου εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μιας ειδοποίησης από το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, με την οποία θα ζητά τη διαιτησία της διαφωνίας από ένα τέτοιο Δικαστήριο και οι δύο διαιτητές που θα διορίζονται με τον τρόπο αυτό θα υποδεικνύουν, με κοινή συμφωνία, τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, εντός μιας περαιτέρω περιόδου εξήντα (60) ημερών. Εάν κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παραλείψει να ορίσει το διαιτητή του εντός της περιόδου που καθορίζεται ή εάν ο τρίτος διαιτητής δεν έχει οριστεί εντός της περιόδου που καθορίζεται, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να κληθεί από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος να διορίσει ένα διαιτητή ή διαιτητές, όπως μπορεί να απαιτεί η περίπτωση. Υπό τον όρο ότι, εάν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπήκοος οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους, ο ανώτερος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ή, εάν και αυτός είναι υπήκοος, το Ανώτερο Μέλος του Συμβουλίου που δεν είναι τέτοιος υπήκοος, μπορούν να κληθούν να κάνουν τους διορισμούς, κατά περίπτωση. Ο τρίτος διαιτητής, εντούτοις, θα είναι υπήκοος τρίτου κράτους και θα ενεργεί ως Πρόεδρος του Δικαστηρίου και θα καθορίζει τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί η διαιτησία. 4.Το δικαστήριο θα καθορίζει τις διαδικασίες του. 5.Οι δαπάνες του δικαστηρίου θα κατανέμονται εξίσου μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. 6.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεσμεύονται να συμμορφώνονται με οποιαδήποτε απόφαση εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο (3) του παρόντος Άρθρου. 7.Εάν και εφ’ όσον οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος ή η διορισμένη αεροπορική εταιρεία του αποτύχουν να συμμορφωθούν με μια απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο της παραγράφου (3) του παρόντος άρθρου, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να περιορίσει, να παρακρατήσει ή να ανακαλέσει οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια τα οποία έχει χορηγήσει δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 17ΛήξηΚάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, οποτεδήποτε, να στείλει γραπτή προειδοποίηση, δια της διπλωματικής οδού, στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος σχετικά με την πρόθεσή του να τερματίσει την παρούσα συμφωνία. Μια τέτοια ειδοποίηση θα κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Συμφωνία θα λήγει δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός αν ή ειδοποίηση λήξης αποσυρθεί με συμφωνία πριν τη λήξη της παρούσας περιόδου. Ελλείψει βεβαίωσης παραλαβής από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την παραλαβή της ειδοποίησης από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 18Συμμόρφωση με Πολυμερείς ΣυνθήκεςΕάν μια γενική πολυμερής σύμβαση ή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, τεθεί σε ισχύ και για τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, η παρούσα Συμφωνία και το Παράρτημά της θα θεωρείται ότι θα τροποποιηθούν αναλόγως. Άρθρο 19ΚαταχώρησηΗ παρούσα Συμφωνία, το Παράρτημά της και όλες οι τροποποιήσεις της θα καταχωρηθούν στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας από την Ελληνική Δημοκρατία. Άρθρο 20Έναρξη ΙσχύοςΗ παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας ειδοποίησης, με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώνουν, το ένα το άλλο, εγγράφως, δια της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών τους για τη θέση της σε ισχύ. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι πληρεξούσιοι υπογράφοντες, όντας δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία. Έγινε στην Αθήνα σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, σήμερα (ημέρα) 22 (μήνας) Ιουνίου, 2009, στην ελληνική, βιετναμέζικη και αγγλική γλώσσα, και τα τρία κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας όσο αφορά στην ερμηνεία, το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Δρομολόγια που θα εκτελούνται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ: Σημεία αναχώρησης Ενδιάμεσα σημεία Σημεία προορισμού Σημεία πέραν Σημεία στο Βιετνάμ Οποιαδήποτε σημεία Δύο σημεία τα οποία θα επιλεγούν ελεύθερα Οποιαδήποτε σημεία ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Δρομολόγια που θα εκτελούνται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες της Ελληνικής Δημοκρατίας: Σημεία αναχώρησης Ενδιάμεσα σημεία Σημεία προορισμού Σημεία πέραν Σημεία στην Ελλάδα Οποιαδήποτε σημεία Δύο σημεία τα οποία θα επιλεγούν ελεύθερα Οποιαδήποτε σημεία ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ(i) Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν, σε οποιεσδήποτε ή σε όλες τις πτήσεις, να παραλείπουν να προσεγγίζουν σε οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα σημεία, υπό τον όρο ότι το δρομολόγιο, στη διαδρομή αυτή, αρχίζει και τερματίζει στην επικράτεια αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. (ii) Το δικαίωμα των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη να μεταφέρει επιβάτες, φορτίο και ταχυδρομείο, μεταξύ των σημείων στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και σημείων στην επικράτεια Τρίτων θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί από τις Αεροπορικές Αρχές των δύο Συμβαλλομένων Μερών.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 20 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία