Κύρωση της Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που υπογράφηκε στο Αμπού Ντάμπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, το κείμενο της οποίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ Ευρετήριο Άρθρων ΕΙΣΑΓΩΓΗΆρθρο 1-ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 2-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Άρθρο 3-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Άρθρο 4-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 5-ΑΡΧΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Άρθρο 6-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο 7-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Άρθρο 8-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ Άρθρο 9-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ Άρθρο 10-ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 11-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Άρθρο 12-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 13-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 14-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΠΩΝ Άρθρο 15-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 16-ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Άρθρο 17-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ Άρθρο 18-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 19-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Άρθρο 20-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Άρθρο 21-ΛΗΞΗ Άρθρο 22-ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (εφεξής αναφερόμενες ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη») ’Οντας είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία τέθηκε προς υπογραφή στο Σικάγο, την εβδόμη Δεκεμβρίου 1944, Επιθυμώντας να συνάψουν μια Συμφωνία, σύμφωνη και συμπληρωματικό της εν λόγω Σύμβασης, με σκοπό την καθιέρωση και την εκτέλεση αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων επικρατειών τους, Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αεροπορικών μεταφορών, ως μέσου για τη δημιουργία και την προώθηση της φιλίας, της κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών των δύο χωρών, Επιθυμώντας να διευκολύνουν την επέκταση των ευκαιριών διεθνών αεροπορικών μεταφορών, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1ΟΡΙΣΜΟΙ1.Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν τα συμφραζόμενα απαιτούν κάτι διαφορετικό, οι όροι: 1)«Αεροπορική Αρχή» σημαίνει, στην περίπτωση της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και, στην περίπτωση της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ή, και στις δύο περιπτώσεις, οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα εξουσιοδοτείται να ασκεί οποιαδήποτε καθήκοντα με τα οποία σχετίζεται η παρούσα Συμφωνία, 2)«Συμφωνηθέντα Δρομολόγια» σημαίνει προγραμματισμένα Διεθνή Αεροπορικά Δρομολόγια μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων επικρατειών της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), στα σημεία της(ων) διαδρομής (ων) που καθορίζονται στον Πίνακα Δρομολόγιων που επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία, για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή με οποιοδήποτε συνδυασμό, 3)«Συμφωνία», σημαίνει την παρούσα Συμφωνία, τα Παραρτήματα που καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή της, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση της Συμφωνίας ή των Παραρτημάτων, 4)«Αεροπορικό Δρομολόγιο», «Αεροπορική Εταιρεία», «Διεθνές Αεροπορικό Δρομολόγιο» και «στάθμευση για μη εμπορικούς σκοπούς», αντίστοιχα, έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στο Άρθρο Άρθρο 96 της Σύμβασης, ε) το «Παράρτημα 1» θα περιλαμβάνει τον πίνακα διαδρομών που επισυνάπτεται στη Συμφωνίας και οποιεσδήποτε ρήτρες ή σημειώσεις περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα και κάθε τροποποίηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 της παρούσας Συμφωνίας, στ) «Σύμβαση», σημαίνει τη Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία τέθηκε προς υπογραφή στο Σικάγο, την εβδόμη Δεκεμβρίου 1944 και περιλαμβάνει: (i) κάθε τροποποίηση που έχει τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 94 (α) της Σύμβασης και έχει επικυρωθεί από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, και (ii) κάθε παράρτημα ή η τροπολογία που εγκρίθηκαν δυνάμει του Άρθρου 90 της εν λόγω Σύμβασης, στο βαθμό που το εν λόγω παράρτημα ή η τροπολογία ισχύουν, ανά πάσα στιγμή, και για τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, ζ) «Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία», σημαίνει μία αεροπορική εταιρεία ή εταιρείες που έχουν διοριστεί και εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 3 της παρούσας Συμφωνίας, η) «Τιμολόγια» σημαίνει τις τιμές που χρεώνονται για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι τιμές αυτές ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενων και των τιμών και ορών για την πρακτόρευση και τις λοιπές βοηθητικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον αερομεταφορέα, σε σχέση με την αεροπορική μεταφορά, αλλά εξαιρούμενων των αμοιβών και των όρων για τη μεταφορά του ταχυδρομείου, θ) «Επικράτεια», σε σχέση με ένα Κράτος, έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Άρθρο Άρθρο 2 της Σύμβασης, ι) «Τέλη Χρήσης» σημαίνει τις χρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται στις αεροπορικές εταιρείες από τις αρμόδιες αρχές ή επιτρέπεται να επιβάλλονται από αυτές για την παροχή αερολιμενικών εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων ή/και αεροναυτιλιακών εγκαταστάσεων, την ασφάλεια των αερομεταφορών, συμπεριλαμβανόμενων των συναφών υπηρεσιών και διευκολύνσεων για τα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες, τις αποσκευές, το φορτίο και το ταχυδρομείο τους, ια) «Κράτη-Μέλη» σημαίνει τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 2.Τα Παραρτήματα της παρούσας Συμφωνίας θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της. 3.Κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, στο βαθμό που οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές. Άρθρο 2ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τα δικαιώματα που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στις Διορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες του να καθιερώσουν και να εκτελούν τα Συμφωνηθέντα Δρομολόγια. 2.Οι Διορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα, 1)να υπερίπτανται της Επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, χωρίς προσγείωση, 2)να σταθμεύουν στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, για μη εμπορικούς σκοπούς, και 3)να σταθμεύουν στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, στα σημεία της(ων) διαδρομής(ων) που καθορίζονται στον Πίνακα Διαδρομών που επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία, με σκοπό την επιβίβαση και/ή την αποβίβαση διεθνούς κίνησης επιβατών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε οποιοδήποτε συνδυασμό, ενώ θα εκτελεί τα Συμφωνηθέντα Δρομολόγια. 3.Και οι λοιπές αεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, θα έχουν, επίσης, τα δικαιώματα που ορίζονται στην παράγραφο 2 (α) και 2 (β) του παρόντος Άρθρου. 4.Με το παρόν ΄Αρθρο δεν πρέπει να θεωρείται ότι παρέχεται σε οποιαδήποτε Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη το προνόμιο της επιβίβασης, στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, επιβατών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου, επιβάτες επ’ αμοιβή ή με μίσθωση και με προορισμό ένα άλλο σημείο εντός της Επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 5.Η Διορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες θα δικαιούνται να χρησιμοποιούν όλους τους αεροδιάδρομους, αεροδρόμια και λοιπές διευκολύνσεις που παρέχονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Άρθρο 3ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ1.Η Αεροπορική Αρχή κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους δικαιούται να διορίσει μία ή περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, με σκοπό την εκτέλεση των Συμφωνηθέντων Δρομολογίων και να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει το διορισμό οποιασδήποτε τέτοιας αεροπορικής εταιρείας ή να υποκαταστήσει μια προηγουμένως διορισμένη με μία άλλη αεροπορική εταιρεία. Ένας τέτοιος διορισμός μπορεί να προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδότησης που παρέχεται σε κάθε αεροπορική εταιρεία, σε σχέση με την εκτέλεση των Συμφωνηθέντων Δρομολογίων. Οι διορισμοί και οι τυχόν αλλαγές τους θα πρέπει να γίνονται γραπτώς από την Αεροπορική Αρχή του Συμβαλλόμενου Μέρους που έχει διορίσει την εταιρεία, προς την Αεροπορική Αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Με τη λήψη μιας ειδοποίησης διορισμού, υποκατάστασης ή μεταβολής, και μετά από υποβολή αίτησης από τη Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία, με τη μορφή και τον τρόπο που προβλέπεται, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων (3) και (4) του παρόντος ΄Αρθρου, χωρίς καθυστέρηση, θα παρέχει στη(ις) διορισμένη(ες) αεροπορική(ές) εταιρεία(ες) τις κατάλληλες άδειες λειτουργίας. 3.Η Αεροπορική Αρχή ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί να απαιτήσει από μια αεροπορική εταιρεία που διορίζεται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος να την ικανοποιήσει ότι διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις προκειμένου να εκπληρώσει τους όρους που προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται, κατά κανόνα και εύλογα, κατά την εκτέλεση των Διεθνών Αεροπορικών Δρομολογίων, από αυτή την αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης. 4.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει τις άδειες λειτουργίας που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του παρόντος ΄Αρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι: 1)στην περίπτωση ενός αερομεταφορέα που διορίζεται από την Ελληνική Δημοκρατία: i. ο αερομεταφορέας είναι εγκατεστημένος στην Επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κατέχει έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης από Κράτος-Μέλος, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ii. ασκείται και διατηρείται ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος του αερομεταφορέα από το Κράτος-Μέλος το οποίο είναι υπεύθυνο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα και η σχετική αεροπορική αρχή προσδιορίζεται σαφώς στο διορισμό, και iii. ο αερομεταφορέας έχει την κύρια εγκατάσταση του στην Επικράτεια του Κράτους-Μέλους που του έχει χορηγήσει την έγκυρη ΄Αδεια Εκμετάλλευσης, και iν. ο αερομεταφορέας ανήκει ιδιοκτησιακά, είτε άμεσα είτε κατά πλειοψηφία και, ουσιαστικά, ελέγχεται από Κράτη-Μέλη ή/και υπηκόους των Κρατών-Μελών, ή/και άλλων κρατών τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα 2 ή/και υπηκόους των συγκεκριμένων άλλων Κρατών. 2)στην περίπτωση ενός αερομεταφορέα διορισμένου από τα ΗΑΕ: i. ο αερομεταφορέας είναι εγκατεστημένος στην Επικράτεια των ΗΑΕ και έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο των ΗΑΕ, και ii. τα ΗΑΕ έχουν και διατηρούν ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα. Όταν μια αεροπορική εταιρεία έχει διοριστεί και αδειοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αρχίσει να εκτελεί τα Συμφωνηθέντα Δρομολόγια, εν όλω ή εν μέρει, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καθιερωθεί ένας πίνακας διαδρομών, σύμφωνα με το ΄Αρθρο 14 της παρούσας Συμφωνίας, όσον αφορά στα δρομολόγια αυτά. Άρθρο 4ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ1.Η Αεροπορική Αρχή κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, σε σχέση με μια αεροπορική εταιρεία που διορίζεται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, θα δικαιούται να ανακαλεί την Άδεια Εκμετάλλευσης ή να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που ορίζονται στο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας, ή να επιβάλλει όρους, προσωρινά ή μόνιμα, που τυχόν θεωρεί αναγκαίους για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, 1)σε περίπτωση παράλειψης της εν λόγω αεροπορικής εταιρείας να συμμορφωθεί με τους νόμους και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται, κατά κανόνα και εύλογα, από την Αεροπορική Αρχή του Συμβαλλόμενου Μέρους η οποία παρέχει τα δικαιώματα αυτά, σύμφωνα με τη Σύμβαση, ή 2)σε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία άλλως παραλείπει να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, ή 3)1. στην περίπτωση ενός αερομεταφορέα διορισμένου από την Ελληνική Δημοκρατία: i) ο αερομεταφορέας δεν είναι εγκατεστημένος στην Επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή δεν διαθέτει έγκυρη ΄Αδεια Εκμετάλλευσης, παρεχόμενη από ένα Κράτος-Μέλος, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή ii) δεν ασκείται ή δεν διατηρείται ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος του αερομεταφορέα από το Κράτος-Μέλος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα, ή η σχετική αεροπορική αρχή δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια στο διορισμό, ή iii) ο αερομεταφορέας δεν έχει την κύρια εγκατάσταση του στην Επικράτεια του Κράτους-Μέλους που του έχει χορηγήσει την ΄Αδεια Εκμετάλλευσης, ή iν) ο αερομεταφορέας δεν ανήκει ιδιοκτησιακά, είτε άμεσα είτε κατά πλειοψηφία, ή δεν ελέγχεται, ουσιαστικά, από Κράτη-Μέλη ή/και υπηκόους των Κρατών-Μελών, ή/και άλλων Κρατών αναφερόμενων στο Παράρτημα 2 ή/και υπηκόους αυτών των άλλων Κρατών, ή ν) ο αερομεταφορέας διαθέτει Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα εκδοθέν από ένα άλλο Κράτος-Μέλος και μπορεί να αποδειχθεί ότι, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων κυκλοφορίας, βάσει της παρούσας Συμφωνίας, σε ένα δρομολόγιο που περιλαμβάνει σημείο στην Επικράτεια αυτού του άλλου Κράτους-Μέλους, συμπεριλαμβανόμενης και της εκτέλεσης ενός δρομολογίου το οποίο διατίθεται στην αγορά, ή άλλως συνιστά ένα δρομολόγιο διέλευσης, θα καταστρατηγούσε, ουσιαστικά, τους περιορισμούς ως προς τα δικαιώματα κυκλοφορίας που επιβάλλονται από μια διμερή αεροπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του συγκεκριμένου άλλου Κράτους-Μέλους, ή νi) ο αερομεταφορέας διαθέτει Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα εκδοθέν από ένα Κράτος-Μέλος και δεν υφίσταται διμερής αεροπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΑΕ και του εν λόγω Κράτος-Μέλος, και μπορεί να αποδειχθεί ότι τα δικαιώματα κυκλοφορίας που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή της προτεινόμενης λειτουργίας δεν είναι αμοιβαία διαθέσιμα στον(ους) αερομεταφορέα(είς) που διορίζεται(ονται) από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 2.στην περίπτωση ενός αερομεταφορέα διορισμένου από τα ΗΑΕ: i) ο αερομεταφορέας δεν είναι εγκατεστημένος στην Επικράτεια των ΗΑΕ ή δεν έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο των ΗΑΕ, ή ii) τα ΗΑΕ δεν έχουν ή δεν διατηρούν ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα, ή iii) ο αερομεταφορέας ανήκει κατά πλειοψηφία και ελέγχεται από υπηκόους ενός Κράτους, εκτός από τα ΗΑΕ και μπορεί να αποδειχθεί ότι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων κυκλοφορίας βάσει της παρούσας Συμφωνίας, σε ένα δρομολόγιο που περιλαμβάνει σημείο σε αυτό το άλλο Κράτος, συμπεριλαμβανόμενης και της εκτέλεσης ενός δρομολογίου το οποίο διατίθεται στην αγορά, ή άλλως συνιστά ένα δρομολόγιο διέλευσης, θα καταστρατηγούσε τους περιορισμούς ως προς τα δικαιώματα κυκλοφορίας που επιβάλλονται από μια διμερή αεροπορική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και αυτού του άλλου Κράτος, ή iν) ο αερομεταφορέας ανήκει κατά πλειοψηφία και ελέγχεται από υπηκόους ενός Κράτους, εκτός από τα ΗΑΕ και δεν υφίσταται διμερής αεροπορική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και αυτού του άλλου Κράτους, και ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι τα δικαιώματα κυκλοφορίας που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή της προτεινόμενης λειτουργίας δεν είναι αμοιβαία διαθέσιμα στον(ους) αερομεταφορέα(-είς) που διορίζεται(ονται) από την Ελληνική Δημοκρατία. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων βάσει της παρούσας παραγράφου, και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους βάσει της παραγράφου γ) iν) και νi) του παρόντος ΄Αρθρου, τα ΗΑΕ δεν θα εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των Κοινοτικών αερομεταφορέων, για λόγους εθνικότητας. 1)σύμφωνα με την παράγραφο (6) του ΄Αρθρου 9 της παρούσας Συμφωνίας, ε) σε περίπτωση παράλειψης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας, σύμφωνα με την παράγραφο (2) του ΄Αρθρου 9 της παρούσας Συμφωνίας, ή 2)σε κάθε περίπτωση που το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος αδυνατεί να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση ή διάταξη προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 18 της παρούσας Συμφωνίας, 2.Εκτός από την περίπτωση που μια άμεση ανάκληση, αναστολή ή επιβολή των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, το δικαίωμα αυτό θα ασκείται μόνο μετά από διαβουλεύσεις με την Αεροπορική Αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους; όπως προβλέπεται στο Άρθρο 17. 3.Σε περίπτωση ενέργειας ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, βάσει του παρόντος ΄Αρθρου, τα δικαιώματα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με το Άρθρο 18 δεν πρέπει να θίγονται. Άρθρο 5ΑΡΧΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιτρέπει, αμοιβαία, στις Διορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες και των δύο Συμβαλλομένων Μερών να ανταγωνίζονται ελεύθερα κατά την προσφορά των διεθνών αεροπορικών, μεταφορών που διέπονται από την παρούσα Συμφωνία. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, εντός της δικαιοδοσίας του, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων και πρακτικών κατά του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. 3.Παρά τις τυχόν αντίθετες διατάξεις, καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα (i) ευνοεί την υιοθέτηση συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, τις αποφάσεις από ενώσεις επιχειρήσεων ή τις εναρμονισμένες πρακτικές που εμποδίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό, (ii) ενισχύει τις επιπτώσεις οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας, απόφασης ή εναρμονισμένης πρακτικής, ή (iii) αναθέτει σε ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς την ευθύνη λήψης μέτρων που εμποδίζουν, στρεβλώνουν ή περιορίζουν τον ανταγωνισμό. 4.Η ικανότητα που θα παρέχεται, συμπεριλαμβανόμενης και της συχνότητας των δρομολογίων και του τύπου των αεροσκαφών που θα χρησιμοποιούνται από τη Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία των Συμβαλλόμενων Μερών στα Συμφωνηθέντα Δρομολόγια, θα συμφωνείται από τις Αεροπορικές Αρχές. 5.Η(οι) Διορισμένη(ες) Αεροπορική(ες) Εταιρεία(ες) κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα έχουν δίκαιες και ίσες ευκαιρίες να ανταγωνιστούν για κάθε συμφωνηθέν δρομολόγιο, μεταξύ των επικρατειών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 6ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος απαλλάσσει, βάσει αμοιβαιότητας, τις Διορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία του, από περιορισμούς εισαγωγών, τελωνειακούς δασμούς, άμεσους ή έμμεσους φόρους, τέλη επιθεώρησης, καθώς και όλους τους άλλους εθνικούς ή/και τοπικούς δασμούς και επιβαρύνσεις που αφορούν τα αεροσκάφη, αλλά και τον τακτικό εξοπλισμό, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, τον εξοπλισμό συντήρησης, τα εργαλεία των αεροσκαφών, τα αναλώσιμα τεχνικά εφόδια, τα ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανόμενων και των κινητήρων, τα εφόδια των αεροσκαφών, συμπεριλαμβανόμενων, αλλά χωρίς περιορισμό, των ειδών όπως τρόφιμα, ποτά, καπνός και άλλα προϊόντα προς πώληση ή χρήση από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης και άλλων ειδών που προτίθενται να χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε σχέση με την εκτέλεση ή τη συντήρηση των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από τη Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία που εκτελεί τα Συμφωνηθέντα Δρομολόγια, καθώς και τα τυπωμένα εισιτήρια, τις φορτωτικές, στολές του προσωπικού, τους υπολογιστές και τους εκτυπωτές εισιτήριων που χρησιμοποιούνται από τη Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία για κρατήσεις και έκδοση εισιτηρίων, κάθε έντυπου υλικού που φέρει τα διακριτικά της Διορισμένης Αεροπορικής Εταιρείας τυπωμένα επάνω του και το σύνηθες διαφημιστικό υλικό το οποίο διανέμεται δωρεάν από αυτή τη Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία. 2.Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από το παρόν Άρθρο θα ισχύουν για τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου, τα οποία: 1)εισάγονται στην Επικράτεια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη από ή για λογαριασμό της Διορισμένης Αεροπορικής Εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 2)παραμένουν στα αεροσκάφη μιας Διορισμένης Αεροπορικής Εταιρείας ενός Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την άφιξη και μέχρι την αναχώρηση από την Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και/ή καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της πτήσης επάνω από την Επικράτειά του, 3)φορτώνονται στα αεροσκάφη της Διορισμένης Αεροπορικής Εταιρείας ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και προορίζονται για χρήση κατά την εκτέλεση των Συμφωνηθέντων Δρομολογίων, είτε τα αντικείμενα αυτά χρησιμοποιούνται ή καταναλώνονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εντός του Επικράτειας του Συμβαλλόμενου Μέρους που χορηγεί την απαλλαγή είτε όχι, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα αυτά δεν μεταφέρονται στην Επικράτεια του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Ο συνήθης αερομεταφερόμενος εξοπλισμός, καθώς επίσης και τα υλικά, οι προμήθειες και τα εφόδια που συνήθως παραμένουν επί των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από τη Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία του ενός των Συμβαλλομένων Μερών είναι δυνατόν να εκφορτώνονται στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μόνο με έγκριση των τελωνειακών αρχών του εν λόγω άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Στην περίπτωση αυτή, αυτός ο εξοπλισμός και τα αντικείμενα θα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να απαιτηθεί να τεθούν υπό την εποπτεία των εν λόγω αρχών, μέχρις ότου επανεξαχθούν ή άλλως διατεθούν σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς. 4.Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από το παρόν Άρθρο θα είναι, επίσης, διαθέσιμες και σε περιπτώσεις όπου ή Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχει συνάψει συμφωνία με άλλη(ες) αεροπορική(ές) εταιρεία(ες), για το δανεισμό ή τη μεταφορά στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, του συνήθους εξοπλισμού και των λοιπών αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι η άλλη εταιρεία θα απολαμβάνει την(ις) ίδια(ες) απαλλαγή(ες) από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. 5.Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα εμποδίζει την Ελληνική Δημοκρατία να επιβάλλει, χωρίς διακρίσεις, φόρους, εισφορές, δασμούς, τέλη ή επιβαρύνσεις επί των καυσίμων που διατίθενται στην Επικράτεια της, προς χρήση από αεροσκάφη μιας Διορισμένης Αεροπορικής Εταιρείας των ΗΑΕ, η οποία εκτελεί δρομολόγια μεταξύ σημείων στην Επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενός άλλου σημείου στην Επικράτεια αυτή ή στην Επικράτεια ενός άλλου Κράτους-Μέλους. Στην περίπτωση αυτή, τα ΗΑΕ θα μπορούσαν να έχουν παρόμοιο δικαίωμα ανταπόδοσης, χωρίς διακρίσεις, της επιβολής παρόμοιων φόρων, εισφορών, δασμών, τελών ή επιβαρύνσεων επί των καυσίμων που διατίθενται στην Επικράτειά τους. Άρθρο 7ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ1.Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι διαδικασίες του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σχετικά με την είσοδο, την παραμονή ή την αναχώρηση από την Επικράτειά του, των αεροσκαφών τα οποία εμπλέκονται στη διεθνή αεροναυτιλία, ή στη λειτουργία και την πλοήγηση των αεροσκαφών αυτών, ενώ βρίσκονται εντός της Επικράτειας του, θα εφαρμόζονται στα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από την(ις) αεροπορική(ές) εταιρεία(ες) του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, χωρίς διάκριση ως προς την εθνικότητα, όπως αυτές ισχύουν για τις δικές του, και θα πρέπει να τηρούνται από τα αεροσκάφη αυτά κατά την είσοδο, την αναχώρηση και ενώ βρίσκονται εντός της Επικράτειας αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι διαδικασίες του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε σχέση με την είσοδο, την παραμονή ή την αναχώρηση από την Επικράτεια του των επιβατών, των αποσκευών, των πληρωμάτων, του φορτίου και του ταχυδρομείου που μεταφέρονται επί των αεροσκαφών, όπως οι κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν την είσοδο, την ελευθεροκοινωνία, την αεροπορική ασφάλεια, τη μετανάστευση, τα διαβατήρια, τα τελωνεία, το νόμισμα, την υγεία, την απομόνωση και τα υγειονομικά μέτρα ή, στην περίπτωση του ταχυδρομείου, των ταχυδρομικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, θα πρέπει να τηρούνται από ή για λογαριασμό αυτών των επιβατών, αποσκευών, πληρωμάτων, φορτίου και ταχυδρομείου, κατά την είσοδο και αναχώρηση από και ενώ βρίσκονται εντός του Επικράτειας του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορεί να δώσει οποιαδήποτε προτίμηση στη(ις) δική(ές) του ή σε οποια(ες)δήποτε άλλη(ες) αεροπορική(ές) εταιρεία(ες), εις βάρος της(ων) Διορισμένης(ων) Αεροπορικής(ών) Εταιρείας(ών) του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, κατά την εφαρμογή των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που προβλέπονται στο παρόν ΄Αρθρο. 4.Επιβάτες, αποσκευές, φορτίο και ταχυδρομείο σε απευθείας διέλευση μέσω της Επικράτειας ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, που προβλέπουν χώρους του αερολιμένα για το σκοπό αυτό θα υπόκεινται, εκτός από ό,τι αφορά στα μέτρα ασφαλείας κατά της βίας, της αεροπειρατείας και του ελέγχου των ναρκωτικών, μόνο σε έναν απλοποιημένο έλεγχο. Οι εν λόγω αποσκευές, φορτία και ταχυδρομείο, θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς, φόρους κατανάλωσης και λοιπούς παρόμοιους εθνικούς και/ή τοπικούς φόρους και τέλη. Άρθρο 8ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ1.Τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας, τα πιστοποιητικά ικανότητας και άδειες που εκδόθηκαν, ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρες από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος και εξακολουθούν να ισχύουν, πρέπει να αναγνωρίζονται ως έγκυρα από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, συμπεριλαμβανόμενων, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τους σκοπούς της εκτέλεσης των Συμφωνηθέντων Δρομολογίων, υπό την προϋπόθεση, πάντοτε, ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά ή άδειες εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα, κατ ’εφαρμογή και σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, δικαιούται, ωστόσο, να αρνηθεί να αναγνωρίσει, όσον αφορά σε πτήσεις επάνω από την Επικράτειά του, τα πιστοποιητικά ικανότητας και τις άδειες που χορηγούνται στους υπηκόους του από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή από οποιοδήποτε άλλο Κράτος. 3.Εάν τα προνόμια ή οι όροι των αδειών ή των πιστοποιητικών που εκδίδονται ή έχουν αναγνωριστεί ως έγκυρα από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιτρέπουν μια διαφορά από τα πρότυπα που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης, είτε η διαφορά αυτή έχει κατατεθεί ενώπιον του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας είτε όχι, η Αεροπορική Αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του πρώτου Συμβαλλομένου Μέρους, σύμφωνα με το Άρθρο 9 (2), να ζητήσει διαβουλεύσεις με την Αεροπορική Αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με το Άρθρο 17, με σκοπό να διασφαλίσει ότι η εν λόγω πρακτική είναι αποδεκτή από αυτή. Η αδυναμία επίτευξης ικανοποιητικής συμφωνίας θα αποτελεί λόγο για την εφαρμογή του Αρθρου 4 (1) της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 9ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις, ανά πάσα στιγμή, όσον αφορά στα πρότυπα ασφαλείας που τηρεί, σε σχέση με μια αεροπορική εταιρεία διορισμένη από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σε κάθε τομέα που αφορά στο πλήρωμα, το αεροσκάφος ή τη λειτουργία τους, όπως εγκρίθηκαν από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος αυτού. 2.Εάν, μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος κρίνει ότι το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν τηρεί και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα πρότυπα ασφαλείας, σε οποιονδήποτε τέτοιο τομέα, που είναι τουλάχιστον ίσα με τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται κατά το χρόνο εκείνο, σύμφωνα με τη Σύμβαση, το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενημερώνει το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για τις διαπιστώσεις αυτές και τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα, και αυτό το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Η παράλειψη από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος να λάβει κατάλληλα μέτρα εντός 15 ημερών ή εντός μιας μεγαλύτερης χρονικής περιόδου, που θα συμφωνηθεί, θα αποτελεί λόγο για την εφαρμογή του ΄Αρθρου 4 (1) της παρούσας Συμφωνίας. 3.Εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 33 της Σύμβασης του Σικάγου, συμφωνείται ότι κάθε αεροσκάφος που εκμεταλλεύεται μια αεροπορική εταιρεία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σε δρομολόγια από ή προς την Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί, ενώ βρίσκεται εντός της Επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, να υποβάλλεται σε εξέταση από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, επί και πέριξ του αεροσκάφους, προκειμένου να ελεγχθεί τόσο η εγκυρότητα των εγγράφων του αεροσκάφους και αυτών του πληρώματος του όσο και η εμφανής κατάσταση του αεροσκάφους και του εξοπλισμού του (στο παρόν ΄Αρθρο αναφερόμενη ως «επιθεώρηση πίστας»), υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 4.Αν οποιαδήποτε τέτοια επιθεώρηση πίστας ή η σειρά επιθεωρήσεων πίστας αποτελέσει αφορμή για: 1)σοβαρές ανησυχίες ότι ένα αεροσκάφος ή η λειτουργία ενός αεροσκάφους δεν είναι σύμφωνη με τα ελάχιστα πρότυπα που έχουν καθοριστεί, κατά το χρόνο εκείνο, σύμφωνα με τη Σύμβαση, ή 2)σοβαρές ανησυχίες ότι υφίσταται έλλειψη αποτελεσματικής συντήρησης και διαχείρισης των προτύπων ασφαλείας που έχουν καθοριστεί, κατά το χρόνο εκείνο, σύμφωνα με τη Σύμβαση, το Συμβαλλόμενο Μέρος που προβαίνει στην επιθεώρηση θα είναι ελεύθερο να καταλήξει στο συμπέρασμα, για τους σκοπούς του Άρθρου 33 της Σύμβασης, ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το πιστοποιητικό ή άδειες σε σχέση με το αεροσκάφος ή σε σχέση με το πλήρωμα του αεροσκάφους έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί ως έγκυρα ή ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες λειτουργεί το αεροσκάφος αυτό δεν είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τα ελάχιστα πρότυπα που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση. 5.Στην περίπτωση που η πρόσβαση για τους σκοπούς της εκτέλεσης της επιθεώρησης πίστας ενός αεροσκάφους το οποίο λειτουργεί μια αεροπορική εταιρεία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με την παράγραφο (3) του παρόντος Άρθρου, απορρίπτεται από τον εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα πρέπει να είναι ελεύθερη να συμπεράνει ότι προκύπτουν σοβαρές ανησυχίες του είδους που αναφέρεται στην παράγραφο (4) του παρόντος Άρθρου και να εξάγει τα συμπεράσματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 6.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστέλλει ή να τροποποιεί την έγκριση λειτουργίας μίας αεροπορικής εταιρείας ή αεροπορικών εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, αμέσως, σε περίπτωση που το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος συνάγει το συμπέρασμα, είτε ώς αποτέλεσμα μιας επιθεώρησης πίστας, μιας σειράς επιθεωρήσεων πίστας, μιας άρνησης πρόσβασης για επιθεώρηση πίστας, διαβουλεύσεων ή άλλως, ότι απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία μιας αεροπορικής εταιρείας. 7.Οποιαδήποτε ενέργεια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τις παραγράφους (2) ή (6) του παρόντος Άρθρου, θα διακόπτεται μόλις η βάση για την ανάληψη της ενέργειας αυτής πάψει να υφίσταται. 8.Στις περιπτώσεις που η Ελληνική Δημοκρατία έχει διορίσει έναν αερομεταφορέα του οποίου ο ρυθμιστικός έλεγχος ασκείται και διατηρείται από ένα άλλο Κράτος-Μέλος, τα δικαιώματα των ΗΑΕ, με βάση τις διατάξεις ασφαλείας της παρούσας Συμφωνίας, θα ισχύουν εξίσου, όσον αφορά στην υιοθέτηση, την εκτέλεση ή τη διατήρηση των προτύπων ασφαλείας από αυτό το άλλο Κράτος-Μέλος και όσον αφορά την Άδεια Εκμετάλλευσης του εν λόγω αερομεταφορέα. Άρθρο 10ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα Τέλη Χρήσης που επιβάλλονται ή επιτρέπεται να επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για την επιβολή τελών στις Διορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, για τη χρήση των αεροδρομίων και των λοιπών αεροπορικών εγκαταστάσεων, είναι δίκαια και εύλογα. Τα τέλη αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε υγιείς οικονομικές αρχές και δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερα από εκείνα που καταβάλλονται από άλλες αεροπορικές εταιρείες για τις υπηρεσίες αυτές. 2.Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν θα δίνει προτεραιότητα, όσον αφορά στα Τέλη Χρήσης, στη(ις) δική(ές) του ή σε οποια(εσ)δήποτε άλλη(ες) αεροπορική(ές) εταιρεία(ες) που εκτελεί παρόμοια Διεθνή Αεροπορικά Δρομολόγια, και δεν Θα επιβάλλει ή επιτρέπει να επιβληθούν, στη(ις) Διορισμένη(ες) Αεροπορική(ές) Εταιρεία(ες) του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους Τέλη Χρήσης υψηλότερα από εκείνα που επιβάλλονται στη(ις) δική(ές) του Διορισμένη(ες) Αεροπορική(ες) Εταιρείας(ες) που εκτελεί παρόμοια Διεθνή Αεροπορικά Δρομολόγια, χρησιμοποιώντας παρόμοια αεροσκάφη και συναφείς εγκαταστάσεις και δρομολόγια. Άρθρο 11ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ1.Σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επαναβεβαιώνουν ότι η υποχρέωση τους, έναντι του άλλου, για προστασία της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από ενέργειες παράνομης επέμβασης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. 2.Χωρίς περιορισμό των γενικών διατάξεων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ενεργούν, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης περί Αδικημάτων και Ορισμένων Άλλων Πράξεων που Διαπράττονται σε Αεροσκάφη, η οποία υπεγράφη στο Τόκιο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, της Συνθήκης για την Καταστολή της Παράνομης Κατακράτησης Αεροσκαφών, η οποία υπεγράφη στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970, της Συνθήκης για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου, 1971 και του Πρωτοκόλλου για την Καταστολή των Παράνομων Ενεργειών Βίας στα Αεροδρόμια που εξυπηρετούν Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, συμπληρωματικού της Συνθήκης για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας που συνήφθη στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971 και υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988, καθώς και κάθε άλλης συμφωνίας που διέπει την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και δεσμεύει και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν, κατόπιν υποβολής αιτήματος, κάθε αναγκαία αμοιβαία συνδρομή για την πρόληψη ενεργειών παράνομης κατάληψης αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας και άλλων παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας αεροσκάφους, των επιβατών και του πληρώματος του, των αερολιμένων και των εγκαταστάσεων αεροπλοΐας, καθώς και κάθε άλλης σχετικής απειλής για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. 4.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στις αμοιβαίες σχέσεις τους, θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας που καθορίζονται από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και θα ορίζονται ως Παραρτήματα της Σύμβασης, στο βαθμό που οι διατάξεις ασφάλειας ισχύουν για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 5.Επιπλέον, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα τους ή τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που έχουν την κύρια έδρα της επιχείρησης τους ή τη μόνιμη κατοικία τους στην Επικράτεια τους ή, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, από τους φορείς εκμετάλλευσης των αεροσκαφών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Επικράτεια της, στο πλαίσιο της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κατέχουν έγκυρες Άδειες Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τους φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων στην Επικράτεια τους, να ενεργούν σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας που ισχύουν για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 6.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών του θα απαιτείται να τηρούν τις διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου, οι οποίες εφαρμόζονται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, συμπεριλαμβανόμενου, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για την είσοδο, την αναχώρηση, ή την παραμονή εντός της Επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 7.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται, αποτελεσματικά, κατάλληλα μέτρα στην Επικράτεια του για την προστασία των αεροσκαφών και τον έλεγχο των επιβατών, των πληρωμάτων και των μεταφερόμενων από αυτούς αντικειμένων και 6α διενεργεί κατάλληλους ελέγχους ασφάλειας για τις αποσκευές, τα φορτία, το ταχυδρομείο και τα εφόδια των αεροσκαφών πριν την επιβίβαση ή τη φόρτωση. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί, επίσης, να εξετάζει θετικά κάθε αίτημα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, για εύλογα ειδικά μέτρα ασφαλείας, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης απειλής. 8.Όταν συμβεί ένα περιστατικό ή απειλή περιστατικού παράνομης κατάληψης αεροσκάφους πολιτικής αεροπορίας ή άλλες παράνομες πράξεις κατά της ασφάλειας ενός τέτοιου αεροσκάφους, των επιβατών και του πληρώματος του, των αερολιμένων και των εγκαταστάσεων αεροπλοΐας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα βοηθούν το ένα το άλλο διευκολύνοντας τις συνεννοήσεις και τα λοιπά κατάλληλα μέτρα που αποσκοπούν στον τερματισμό του εν λόγω περιστατικού ή απειλής, το ταχύτερο δυνατό, με ανάλογο ελάχιστο κίνδυνο για τη ζωή από το εν λόγω περιστατικό ή απειλή. 9.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει τα μέτρα που ενδέχεται να θεωρεί εφικτά προκειμένου να διασφαλίσει ότι το αεροσκάφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο υπόκειται σε μια πράξη παράνομης κατάληψης ή άλλες ενέργειες παράνομης παρέμβασης, που βρίσκεται στην Επικράτειά του, θα κρατείται εκεί, εκτός αν η αναχώρηση του επιβάλλεται από το επιτακτικό καθήκον προστασίας της ζωής των επιβατών και του πληρώματος. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά πρέπει να αναγνωρίζουν το σοβαρό κίνδυνο που συνεπάγονται για τις περαιτέρω πτήσεις. Τα Κράτη θα πρέπει, επίσης, να αναγνωρίζουν τη σημασία των διαβουλεύσεων, οποτεδήποτε αυτό είναι εφικτό, μεταξύ του Κράτους στο οποίο έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος και του Κράτους του χειριστή του αεροσκάφους, καθώς και της ενημέρωσης από το Κράτος, στο οποίο έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος, προς τα Κράτη του υποτιθέμενου ή δηλωθέντος προορισμού. 10.Όταν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος έχει ήδη παρεκκλίνει από τις διατάξεις του παρόντος Αρθρου, η Αεροπορική Αρχή του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί να ζητήσει άμεσες διαβουλεύσεις με την Αεροπορική Αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Η αδυναμία επίτευξης ικανοποιητικής συμφωνίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω αίτησης θα συνιστά λόγο εφαρμογής της παραγράφου (1) του ΄Αρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, το Συμβαλλόμενο «Μέρος μπορεί να λάβει ενδιάμεσα μέτρα, με βάση την παράγραφο (1) του ΄Αρθρου 4, πριν την πάροδο των δεκαπέντε (15) ημέρες. Κάθε μέτρο το οποίο λαμβάνεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα πρέπει να διακόπτεται μόλις υπάρξει συμμόρφωση από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος προς τις διατάξεις ασφάλειας του παρόντος ΄Αρθρου. Άρθρο 12ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ1.Η Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα δικαιούται να δημιουργήσει, στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, γραφεία, με σκοπό την προώθηση των αεροπορικών μεταφορών και την πώληση μεταφορικών εγγράφων, καθώς και για άλλα συναφή προϊόντα και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την παροχή αεροπορικών μεταφορών. 2.Η Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα δικαιούται να εισάγει και να διατηρεί στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους εκείνο το διευθυντικό, εμπορικό, επιχειρησιακό, πωλήσεων, τεχνικό και λοιπό προσωπικό και αντιπροσώπους της που μπορεί να απαιτούνται σε σχέση με την παροχή αεροπορικών μεταφορών. 3.Αυτές οι απαιτήσεις σε αντιπροσώπους και σε προσωπικό που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρον, μπορούν, ανάλογα με την επιλογή της Διορισμένης Αεροπορικής Εταιρείας, να ικανοποιούνται από το προσωπικό οποιασδήποτε εθνικότητας ή με τη χρήση των υπηρεσιών οποιασδήποτε άλλης αεροπορικής εταιρείας, οργανισμού ή εταιρείας που λειτουργεί στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και εξουσιοδοτείται να εκτελεί τα δρομολόγια αυτά στην Επικράτεια του εν λόγω άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Η Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, είτε άμεσα και κατά την κρίση της, μέσω πρακτόρων, θα δικαιούται να εμπλέκεται στην πώληση αεροπορικών μεταφορών και των βοηθητικών προϊόντων και εγκαταστάσεων στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Για το σκοπό αυτό, οι Διορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες θα δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους μεταφορικά έγγραφα. Η Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα δικαιούται να πωλεί, και κάθε πρόσωπο θα είναι ελεύθερο να αγοράσει, αυτή τη μεταφορά και τα βοηθητικά προϊόντα και τις εγκαταστάσεις της, στο τοπικό νόμισμα ή σε οποιοδήποτε άλλο ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα. 5.Η Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα δικαιούται να πληρώνει τα τοπικά έξοδα στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους στο τοπικό νόμισμα ή υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς του τοπικούς νομίσματος, σε οποιοδήποτε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα. 6.Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 13ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ1.Υπό την επιφύλαξη των κανονισμών που ισχύουν στα Συμβαλλόμενα Μέρη, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στις Διορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους το δικαίωμα μεταφοράς, στη χώρα τους, του πλεονάσματος των εσόδων έναντι των δαπανών που εισπράττεται από τις εν λόγω αεροπορικές εταιρείες στην Επικράτειά του, σε σχέση με την πώληση αερομεταφορών και την πώληση άλλων βοηθητικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η μεταβίβαση αυτή θα πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε μετατρέψιμο νόμισμα, σύμφωνα με τους συναλλαγματικούς κανονισμούς του Συμβαλλόμενου Μέρους, στην Επικράτεια του οποίου προέκυψαν τα έσοδα. Η μεταβίβαση αυτή θα πραγματοποιείται βάσει των επίσημων συναλλαγματικών ισοτιμιών ή όταν δεν υφίσταται επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία, οι μεταφορές αυτές θα πραγματοποιούνται με βάση τις επικρατούσες τιμές της αγοράς συναλλάγματος για τρέχουσες πληρωμές. 2.Αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιβάλλει περιορισμούς στη μεταφορά στου πλεονάσματος των εσόδων έναντι των δαπανών από τη Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το τελευταίο θα δικαιούται να επιβάλλει αμοιβαίους περιορισμούς στις Διορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Σε περίπτωση που υφίσταται ειδική συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών, η συμφωνία αυτή θα υπερισχύει. Άρθρο 14ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ1.Η Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα υποβάλλει προς έγκριση στην Αεροπορική Αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, πριν την έναρξη των δρομολογίων, τον πίνακα προτιθέμενων δρομολογίων, προσδιορίζοντας τη συχνότητα, τον τύπο των αεροσκαφών, και την περίοδο ισχύος. Η απαίτηση αυτή θα ισχύει και για κάθε τροποποίησή του. 2.Εάν μια αεροπορική εταιρεία επιθυμεί να εκτελεί ειδικές (ad-hοc) πτήσεις, συμπληρωματικές αυτών που καλύπτονται στους εγκεκριμένους πίνακες, θα πρέπει να ζητά, προηγουμένως, άδεια από την Αεροπορική Αρχή του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο θα εξετάζει θετικά και ευνοϊκά το αίτημα αυτό. Άρθρο 15ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιτρέπει οι ναύλοι να καθορίζονται από κάθε Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία, με βάση τις εμπορικές παραμέτρους της στην αγορά. Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν θα απαιτεί από τη Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία να συμβουλεύεται άλλες αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τις τιμές που αυτές χρεώνουν ή προτίθενται να χρεώσουν. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητά, πριν την υποβολή τους στις Αεροπορικές Αρχές τους, τις τιμές που πρόκειται να χρεώνονται προς ή από την Επικράτειά του, από τις Διορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες και των δύο Συμβαλλομένων Μερών. Οι εν λόγω υποβολή από ή για λογαριασμό των Διορισμένων Αεροπορικών Εταιρειών μπορεί να απαιτείται σε διάστημα όχι περισσότερων από 30 ημερών πριν την προτεινόμενη ημερομηνία ισχύος. Σε μεμονωμένες περατώσεις, η υποβολή μπορεί να επιτρέπεται σε βραχύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι συνήθως απαιτείται. Αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιτρέπει σε μια αεροπορική εταιρεία να υποβάλλει μία τιμή σε σύντομο χρονικό διάστημα, η τιμή θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία που προτείνεται για την κυκλοφορία που προέρχεται από την Επικράτεια του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Άρθρο, κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα λαμβάνει μονομερή μέτρα για να αποτρέψει την έναρξη ή τη συνέχιση μιας τιμής που προτείνεται να χρεώνεται ή χρεώνεται από τη Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη για διεθνείς αεροπορικές μεταφορές. 4.Η παρέμβαση των Αεροπορικών Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών θα περιορίζεται: 1)στην αποτροπή ναύλων που εισάγουν παράλογες διακρίσεις ή/και η εφαρμογή των οποίων συνιστά συμπεριφορά εις βάρος του ανταγωνισμού, που έχει ή είναι πιθανόν ή προορίζεται να έχει ως αποτέλεσμα την αχρήστευση ενός ανταγωνιστή ή τον αποκλεισμό ενός ανταγωνιστή από ένα δρομολόγιο, 2)στην προστασία των καταναλωτών από τιμές που. είναι υπερβολικά υψηλές ή περιοριστικές, λόγω κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, και 3)στην προστασία των Διορισμένων Αεροπορικών Εταιρειών από τιμές που είναι τεχνητά χαμηλές, λόγω άμεσης ή έμμεσης επιδότησης ή υποστήριξης, ή που έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη τιμών. 5.Αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος πιστεύει ότι η τιμή που προτείνεται να χρεωθεί από μια Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για διεθνείς αεροπορικές μεταφορές έρχεται σε αντίθεση με/τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο (4) του παρόντος Άρθρου, θα ζητά διαβουλεύσεις και θα ενημερώσει σχετικά το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για τους λόγους της δυσαρέσκειας του, το συντομότερο δυνατό. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα πραγματοποιούνται όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά την παραλαβή του αιτήματος και τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλίζουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για μια αιτιολογημένη επίλυση του ζητήματος. Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταλήξουν σε συμφωνία, όσον αφορά σε μια τιμή για την οποία υφίσταται προειδοποίηση δυσαρέσκειας, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να τεθεί η συμφωνία αυτή σε ισχύ. Χωρίς αμοιβαία συμφωνία για το αντίθετο, η προηγουμένως υφιστάμενη τιμή θα εξακολουθεί να ισχύει. 6.Οι ναύλοι που επιβάλλονται από τον(ους) αερομεταφορέα(είς) που διορίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για μεταφορές εξ ολοκλήρου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, θα υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο. 7.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος ΄Αρθρου, ο(οι) αερομεταφορέας(είς) που διορίζεται από τα ΗΑΕ θα επιτρέπεται να ταυτίζει τις υφιστάμενες τιμές που χρεώνονται από άλλες αεροπορικές εταιρείες, για αεροπορικές μεταφορές εξ ολοκλήρου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Άρθρο 16ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ1.Οι Αεροπορικές Αρχές και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, το ταχύτερο δυνατόν, σχετικά με τις υφιστάμενες άδειες που έχουν δοθεί στις αντίστοιχες Διορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες, προκειμένου να εκτελούν δρομολόγια προς, μέσω και από την Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Αυτό θα περιλαμβάνει και αντίγραφα των υφιστάμενων πιστοποιητικών και αδειών για δρομολόγια σε προτεινόμενες διαδρομές, μαζί με τις τροποποιήσεις ή τις εντολές εξαίρεσης. 2.Οι Αεροπορικές Αρχές οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μετά από αίτημα τους, τις περιοδικές ή λοιπές δηλώσεις στατιστικών στοιχείων εισερχόμενης και εξερχόμενης κυκλοφορίας στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, όπως αυτές μπορεί εύλογα να απαιτηθούν. Άρθρο 17ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ1.Με πνεύμα στενής συνεργασίας, οι Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών θα διαβουλεύονται μεταξύ τους, κατά καιρούς, με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής και την ικανοποιητική συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία, την ισχύ ή την τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας. 2.Υπό την επιφύλαξη των Άρθρων 4, 9 και 11, οι διαβουλεύσεις αυτές, οι οποίες μπορούν να γίνουν μέσω συζητήσεων ή αλληλογραφίας, θα αρχίζουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήψης του σχετικού αιτήματος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. 3.Όσον αφορά στα τέλη χρήσης, όπως αυτά προβλέπονται στο ΄Αρθρο 10, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενθαρρύνει τις διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμοδίων για τις χρεώσεις φορέων και των Διορισμένων Αεροπορικών Εταιρειών που χρησιμοποιούν τις δρομολόγια και τις εγκαταστάσεις. Εύλογη προειδοποίηση θα γίνεται, όποτε αυτό είναι δυνατό, προς τους χρήστες αυτούς, για κάθε πρόταση αλλαγής των Τελών Χρήσης, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες, ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν τις απόψεις τους πριν αναθεωρηθούν τα τέλη. Άρθρο 18ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ1.Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθούν, αρχικά, να την επιλύσουν μέσω διαπραγματεύσεων. 2.Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αδυνατούν να καταλήξουν σε διακανονισμό με διαπραγματεύσεις, τότε μπορούν να συμφωνήσουν να παραπέμψουν τη διαφορά, για λήψη απόφασης, σε κάποιο άτομο ή φορέα διαμεσολάβησης. 3.Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν συμφωνούν στη διαμεσολάβηση, ή αν δεν επιτεύχθηκε μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων, η διαφορά, κατόπιν αιτήματος ενός των Συμβαλλομένων Μερών, θα υποβάλλεται για λήψη απόφασης σε ένα δικαστήριο τριών (3) διαιτητών, το οποίο θα συγκροτείται κατά τον ακόλουθο τρόπο: 1)Εντός 60 ημερών από τη λήψη του αιτήματος για διαιτησία, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίζει ένα διαιτητή. Ένας υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος θα ενεργεί υπό την ιδιότητα του προέδρου του δικαστηρίου, θα διορίζεται ως ο τρίτος διαιτητής, από τους δύο διορισμένους διαιτητές, εντός 60 ημερών από το διορισμό του δεύτερου, 2)Εάν, εντός της προθεσμίας που ορίζεται ανωτέρω, δεν έχει γίνει κανείς διορισμός, οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να ζητά από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας να προβεί στον απαιτούμενο διορισμό εντός 30 ημερών. Εάν ο Πρόεδρος έχει την ίδια υπηκοότητα με ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ο ανώτερος ιεραρχικά Αντιπρόεδρος, ο οποίος δεν αποκλείεται για τον ίδιο λόγο, θα προβαίνει στο διορισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο ή οι διαιτητές που διορίζονται από τον εν λόγω Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο, κατά περίπτωση, δεν πρέπει να είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι των Κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Συμφωνίας. 4.Εκτός από ό,τι προβλέπεται στο παρόν ΄Αρθρο ή έχει διαφορετικά συμφωνηθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το δικαστήριο θα καθορίζει τον τόπο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία και τα όρια της δικαιοδοσίας του, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Το δικαστήριο θα θεσπίζει τη δική του διαδικασία. Μια διάσκεψη για τον προσδιορισμό των ακριβών θεμάτων που θα πρέπει να επιδιαιτητευθούν θα συγκαλείται το αργότερο 30 ημέρες μετά την πλήρη συγκρότηση του δικαστηρίου. 5.Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή προβλέπεται από το δικαστήριο, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υποβάλλει ένα υπόμνημα εντός 45 ημερών μετά την πλήρη συγκρότηση του δικαστηρίου. Οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν 60 ημέρες αργότερα. Το δικαστήριο διεξάγει ακροαματική διαδικασία, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ή κατά την κρίση του, εντός 30 ημερών μετά το χρόνο έκδοσης των απαντήσεων. 6.Το δικαστήριο θα επιχειρεί να εκδώσει μια γραπτή απόφαση, εντός 30 ημερών μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας ή, εφόσον δεν πραγματοποιήθηκε ακροαματική διαδικασία, 30 ημέρες μετά από την υποβολή και των δύο απαντήσεων. Η απόφαση θα λαμβάνεται με πλειοψηφία. 7.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα διευκρίνησης της απόφασης, εντός 15 ημερών από τη λήψη της απόφασης του δικαστηρίου και η διευκρίνιση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται εντός 15 ημερών από την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. 8.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμμορφώνονται με οποιαδήποτε διάταξη, προσωρινή ή οριστική απόφαση του δικαστηρίου. 9.Υπό την επιφύλαξη της τελεσίδικης απόφασης του δικαστηρίου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιβαρύνονται με τα έξοδα του διαιτητή του και με ίσο μερίδιο των λοιπών δαπανών του δικαστηρίου, συμπεριλαμβανόμενων και όλων των εξόδων με τα οποία επιβαρύνθηκαν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της παραγράφου 3 (β) του παρόντος Άρθρου. 10.Αν, και για όσο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αδυνατεί να συμμορφωθεί με μια απόφαση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (8) του παρόντος Άρθρου, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να περιορίζει, να αναστέλλει ή να ανακαλεί τα δικαιώματα ή τα προνόμια τα οποία έχει χορηγήσει βάσει της παρούσας Συμφωνίας στο Συμβαλλόμενο Μέρος που αθετεί τις υποχρεώσεις του. Άρθρο 19ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ1.Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (2) του παρόντος Άρθρου, εάν, οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, κρίνει σκόπιμο να τροποποιήσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας, η εν λόγω τροποποίηση θα συμφωνείται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Άρθρου 17 και θα πραγματοποιείται με ανταλλαγή Ρηματικών Διακοινώσεων και θα τίθεται σε ισχύ σε μια ημερομηνία που θα καθορίζεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η οποία ημερομηνία θα εξαρτάται από την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών επικύρωσης του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Τυχόν τροποποιήσεις των Παραρτημάτων της παρούσας Συμφωνίας μπορούν να συμφωνούνται απευθείας μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών. Οι τροποποιήσεις αυτές θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που έχουν συμφωνηθεί. 3.Η παρούσα Συμφωνία, με τις απαραίτητες αλλαγές, θα θεωρείται ότι έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις εκείνες οποιασδήποτε διεθνούς σύμβασης ή πολυμερούς συμφωνίας, που καθίστανται δεσμευτικές και για τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 20ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΗ παρούσα Συμφωνία και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις της, εκτός από ης τροποποιήσεις των Παραρτημάτων, θα υποβάλλονται από την Ελληνική Δημοκρατία στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, για καταχώριση. Άρθρο 21ΛΗΞΗ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να γνωστοποιήσει, γραπτώς, μέσω της διπλωματικής οδού, στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, την απόφαση του να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Στην περίπτωση αυτή, η Συμφωνία παύει να ισχύει δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός αν η γνωστοποίηση της καταγγελίας αποσυρθεί, με τη σύμφωνη γνώμη τους, πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 2.Ελλείψει επιβεβαίωσης της λήψης της γνωστοποίησης της καταγγελίας από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, η γνωστοποίηση θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί από αυτό δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 22ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣΗ παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημέρα που λαμβάνεται η τελευταία γραπτή ειδοποίηση, μέσω ρηματικής διακοίνωσης η οποία επιβεβαιώνει ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν εκπληρώσει όλες τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Με τη θέση της σε ισχύ, η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά την προηγούμενη Αεροπορική Συμφωνία η οποία υπεγράφη στο Αμπού Ντάμπι, στις 16 Δεκεμβρίου 1991. ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, όντας νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία, σε δύο αντίτυπα, στην ελληνική, αραβική και αγγλική γλώσσα, ενώ όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί ένα πρωτότυπο σε κάθε γλώσσα, για λόγους εφαρμογής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ως προς την ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Συντάχθηκε στο Αμπού Ντάμπι σήμερα 18 Ιανουαρίου του έτους 2010. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Τμήμα 1: Δρομολόγια τα οποία θα εκτελούνται από τη(ις) Διορισμένη(ες) Αεροπορική(ές) Εταιρεία(ες) της Ελληνικής Δημοκρατίας ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΕΡΑΝΟποιοδήποτε σημείο στην Ελληνική Δημοκρατία Οποιοδήποτε Σημείο Οποιαδήποτε Τρία Σημεία στα ΗΑΕ Οποιαδήποτε Σημεία Τμήμα 2: Δρομολόγια τα οποία θα εκτελούνται από τη(ις) Διορισμένη(ες) Αέροπορική(ές) Εταιρεία(ες) των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΑΠΕΡΑΝ Οποιαδήποτε Σημεία στα ΗΑΕ Οποιοδήποτε Σημείο Οποιαδήποτε Τρία Σημεία στην Ελληνική Δημοκρατία Οποιαδήποτε Σημεία ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣα) Η(οι) Διορισμένη(ες) Αεροπορική(ές) Εταιρεία(ες) κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί(ούν), όπως τους διευκολύνει, για μέρος ή το σύνολο των δρομολόγιων τους: • να εκτελούν πτήσεις προς μία ή και τις δύο κατευθύνσεις, • να παραλείπουν σταθμεύσεις σε ένα ή περισσότερα σημεία των καθορισμένων δρομολογίων, • να τροποποιούν τη σειρά εξυπηρέτησης των σημείων των καθορισμένων δρομολογίων (περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ενδιάμεσων σημείων, ως σημείων πέραν και αντίστροφα και παράλειψης στάθμευσης σε μια κατεύθυνση ενός δρομολογίου), • να τερματίζουν τα δρομολόγια τους στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ή πέραν αυτής, • να μεταβάλλουν τα μη συγκεκριμένα σημεία του Πίνακα Διαδρομών, με κοινοποίηση προς την Αεροπορική Αρχή. β) Η άσκηση των δικαιωμάτων κυκλοφορίας πέμπτης ελευθερίας από μια Διορισμένη(ες) Αεροπορική(ές) Εταιρεία(ες) κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, σε επιβατικά δρομολόγια μεταξύ ενδιάμεσων σημείων ή σημείων πέραν, σε τρίτες χώρες και στην Επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους; θα υπόκειται σε Συμφωνία μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών και των δύο Συμβαλλομένων Μερών. γ) Οι Διορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα δικαιούνται να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα κυκλοφορίας πέμπτης ελευθερίας, σε κάθε ενδιάμεσο σημείο ή/και σημείο πέραν της επιλογής τους, χωρίς απολύτως κανένα περιορισμό, ενώ εκτελούν δρομολόγια μόνο φορτίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 3 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (α) Δημοκρατία της Ισλανδίας (βάσει της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), (β) Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν (βάσει της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), (γ) Βασίλειο της Νορβηγίας (βάσει της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο),(δ) Ελβετική Συνομοσπονδία (βάσει της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας)
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία