Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ, που υπογράφηκε στην πόλη του Κουβέιτ στις 20 Ιανουαρίου 2010, το κείμενο της οποίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΙΤ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Κουβέιτ, εφεξής αναφερόμενες ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη, Επιθυμώντας να προωθήσουν την ανάπτυξη των Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ και να προωθήσουν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τη διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτό. Επιθυμώντας να εφαρμόζονται, σε αυτές τις μεταφορές, οι αρχές και οι διατάξεις της Σύμβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και της Συμφωνίας Διαμετακόμισης Διεθνών Αεροπορικών Μεταφορών, που τέθηκε προς υπογραφή στο Σικάγο την εβδόμη Δεκεμβρίου 1944, Συμφώνησαν στα εξής: Άρθρο 1ΟΡΙΣΜΟΙΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εφόσον το κείμενο δεν ορίζει διαφορετικά: α) «ΣΥΜΒΑΣΗ», σημαίνει τη Σύμβαση περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία τέθηκε προς υπογραφή στο Σικάγο την εβδόμη Δεκεμβρίου του 1944, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Παράρτημα υιοθετήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 90 της εν λόγω Σύμβασης και κάθε τροποποίηση των Παραρτημάτων ή της Σύμβασης, βάσει των Άρθρων της 90 και 94, υπό τον όρο ότι αυτά τα Παραρτήματα και οι τροποποιήσεις έχουν εγκριθεί και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. β) «ΣΥΜΦΩΝΙΑ», σημαίνει την παρούσα Συμφωνία, το Παράρτημα που επισυνάπτεται σε αυτή, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της Συμφωνίας ή του Παραρτήματος γ) «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ» σημαίνει, στην περίπτωση του Κράτους του Κουβέιτ, τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή, και στις δύο περιπτώσεις, κάθε άλλο πρόσωπο ή υπηρεσία εξουσιοδοτημένα να εκτελούν τα καθήκοντα που ασκούνται από τις εν λόγω αρχές, δ) «ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σημαίνει οποιονδήποτε αερομεταφορέα τον οποίο ένα Συμβαλλόμενο Μέρος έχει διορίσει, εγγράφως, στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της παρούσας Συμφωνίας, ως αερομεταφορέα ο οποίος πρόκειται να πραγματοποιεί τα συμφωνηθέντα αεροπορικά δρομολόγια στις καθορισμένες διαδρομές, σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας, ε) «ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ», «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ», «ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ» και «ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ» θα έχουν, για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, την έννοια που προβλέπεται στα Άρθρα 2 και 96 της Σύμβασης, στ) «ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» σημαίνει: Ι) σε σχέση με ένα αεροσκάφος, το ωφέλιμο φορτίο του αεροσκάφους το οποίο είναι διαθέσιμο σε μια διαδρομή ή σε ένα τμήμα διαδρομής. ΙΙ) σε σχέση με ένα συγκεκριμένο αεροπορικό δρομολόγιο, τη χωρητικότητα του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται στο εν λόγω δρομολόγιο επί τη συχνότητα που αυτό εκτελείται από το εν λόγω αεροσκάφος, επί μια συγκεκριμένη περίοδο, σε μια διαδρομή ή σε ένα τμήμα διαδρομής. ζ) «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» σημαίνει την τιμή που πρόκειται να χρεωθεί για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου και τους όρους υπό τους οποίους ισχύουν οι τιμές αυτές, συμπεριλαμβανόμενων και των τιμών και όρων για την αντιπροσωπεία και τις λοιπές βοηθητικές υπηρεσίες, αλλά εξαιρούμενων των αμοιβών και όρων για τη μεταφορά ταχυδρομείου, η) «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» σημαίνει τον πίνακα διαδρομών που επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία ή όπως αυτός θα τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (3) του Άρθρου 17 της παρούσας Συμφωνίας. Ο Πίνακας Διαδρομών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας και όλες οι αναφορές στη Συμφωνία θα περιλαμβάνουν αναφορά στον Πίνακα Διαδρομών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά. θ) «ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ» σημαίνει μια χρέωση που επιβάλλεται στους αερομεταφορείς για την παροχή αερολιμενικών, αεροναυτιλιακών ή αεροπορικής ασφαλείας εγκαταστάσεις ή διευκολύνσεις. ι) «Αναφορά σε Υπηκόους» Οι αναφορές, στην παρούσα Συμφωνία, σε υπηκόους της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα νοούνται ως αναφορές σε υπηκόους των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. κ) «Αναφορά σε Αεροπορικές Εταιρείες» Οι αναφορές στην παρούσα Συμφωνία σε αερομεταφορέα (-εις) της Ελληνικής Δημοκρατίας θα νοούνται ως αναφορές σε αερομεταφορέα (-εις) διορισμένο (-ους) από την Ελληνική Δημοκρατία. Άρθρο 2ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ1) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τα δικαιώματα που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, ώστε ο διορισμένος από αυτό αερομεταφορέας να μπορεί να καθιερώσει και να εκτελέσει διεθνή αεροπορικά δρομολόγια στις διαδρομές που καθορίζονται στο αντίστοιχο τμήμα του συνημμένου Πίνακα Δρομολογίων (εφεξής αναφερόμενα ως «ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ» και «ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» αντίστοιχα). 2) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, ο διορισμένος αερομεταφορέας κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα απολαμβάνει, για όσο χρονικό διάστημα εκτελεί ένα συμφωνηθέν δρομολόγιο σε μια καθορισμένη διαδρομή, τα ακόλουθα προνόμια: α) να υπερίπταται, χωρίς προσγείωση, της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, β) να σταθμεύει στην εν λόγω επικράτεια για μη εμπορικούς σκοπούς, και γ) να σταθμεύει στην εν λόγω επικράτεια, στο σημείο ή στα σημεία που καθορίζονται, για το εν λόγω δρομολόγιο, στον Πίνακα Δρομολογίων, με σκοπό την επιβίβαση και αποβίβαση διεθνούς κυκλοφορίας επιβατών, ταχυδρομείου και φορτίου. 3) Καμία διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου δεν θα θεωρείται ότι παρέχει σε ένα διορισμένο αερομεταφορέα ενός Συμβαλλόμενου Μέρους το προνόμιο να επιβιβάζει, στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, επιβάτες, φορτίο ή ταχυδρομείο που μεταφέρονται επ’ αμοιβή ή με μίσθωση και προορίζονται για ένα άλλο σημείο της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 3ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ1) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα δικαιούται να διορίζει, εγγράφως, στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, έναν αερομεταφορέα ή αερομεταφορείς, με σκοπό την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές και να αποσύρει το διορισμό οποιουδήποτε αερομεταφορέα ή να αντικαθιστά έναν διορισμένο προηγουμένως αερομεταφορέα με έναν άλλο. 2) Ο διορισμός αυτός θα πραγματοποιείται βάσει γραπτής αναγγελίας μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών και των δύο Συμβαλλομένων Μερών, η οποία θα επιβεβαιώνεται με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων. 3) Ο αερομεταφορέας ή αερομεταφορείς που διορίζονται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορούν να υποχρεωθούν να ικανοποιήσουν το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος που πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις οι οποίες, συνήθως και εύλογα, εφαρμόζονται από αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος κατά την εκτέλεση διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης. 4) Μετά τη λήψη του εν λόγω διορισμού, οι Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα χορηγούν τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις και άδειες, με την ελάχιστη διαδικαστική καθυστέρηση, υπό τον όρο ότι: α) στην περίπτωση ενός αερομεταφορέα που διορίζεται από την Ελληνική Δημοκρατία: i) είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έχει έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ii) ασκείται και διατηρείται ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος του αερομεταφορέα από το Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα του, και η σχετική αεροπορική αρχή προσδιορίζεται ρητώς στο διορισμό. β) Στην περίπτωση ενός αερομεταφορέα που διορίζεται από την Κυβέρνηση του Κράτους του Κουβέιτ: i) ο αερομεταφορέας εδρεύει στην επικράτεια του Κράτους του Κουβέιτ και έχει έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το δίκαιο του Κουβέιτ, και ii) το Κράτος του Κουβέιτ ασκεί και διατηρεί ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα και είναι υπεύθυνο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα του. (5) Όταν ένας αερομεταφορέας έχει διοριστεί και λάβει άδεια με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αρχίσει να εκτελεί τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 4ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΩΝ1) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα δικαιούται να αρνηθεί τη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται, στην παρούσα Συμφωνία, σε έναν αερομεταφορέα που διορίζεται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, ή να επιβάλει τέτοιους όρους στην άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, όσους κρίνει αναγκαίους, όταν: α) Στην περίπτωση των αερομεταφορέων που διορίζει η Ελληνική Δημοκρατία: i) ο αερομεταφορέας είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή δεν διαθέτει έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή ii) δεν ασκείται ή δεν διατηρείται ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος του αερομεταφορέα από το Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα του, ή η σχετική Αεροπορική Αρχή δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια στο διορισμό, ή iii) ο αερομεταφορέας έχει ήδη διοριστεί, βάσει διμερούς Συμφωνίας μεταξύ του Κράτους του Κουβέιτ και ενός άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κράτος του Κουβέιτ μπορεί να αποδείξει ότι, ασκώντας τα δικαιώματα κίνησης που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία σε ένα δρομολόγιο που περιλαμβάνει ένα σημείο σε ένα άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αερομεταφορέας θα καταστρατηγούσε τους περιορισμούς, των δικαιωμάτων κίνησης που επιβάλλονται από μια διμερή Συμφωνία μεταξύ του Κράτους του Κουβέιτ και του άλλου Κράτους-Μέλους, iν) ο αερομεταφορέας διαθέτει Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα που έχει εκδοθεί από ένα Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υφίσταται διμερής Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ του Κράτους του Κουβέιτ και αυτού του Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό το Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρνηθεί να παραχωρήσει δικαιώματα κίνησης στους αερομεταφορείς που διορίζονται από το Κράτος του Κουβέιτ. β) Στην περίπτωση των αερομεταφορέων που διορίζονται από την Κυβέρνηση του Κράτους του Κουβέιτ: i) ο αερομεταφορέας δεν εδρεύει στην επικράτεια του Κράτους του Κουβέιτ ή δεν έχει λάβει άδεια, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του Κουβέιτ, ή ii) το Κράτος του Κουβέιτ δεν ασκεί ή δεν διατηρεί ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα. γ) σε κάθε περίπτωση στην οποία ο αερομεταφορέας αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του Συμβαλλόμενου Μέρους που παρέχει τα προνόμια αυτά ή, με άλλο τρόπο, αδυνατεί να λειτουργήσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, ιδίως με τα Άρθρα για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών, υπό την προϋπόθεση ότι, εκτός αν η άμεση αναστολή ή επιβολή των όρων θεωρούνται αναγκαίες για την πρόληψη περαιτέρω παραβάσεων των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή είναι προς το συμφέρον της ασφαλείας των αερομεταφορών, το δικαίωμα αυτό θα ασκείται μόνο μετά από διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. 2) Στην περίπτωση ενεργειών από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δυνάμει του παρόντος Άρθρου, τα λοιπά δικαιώματα και των δύο Συμβαλλομένων Μερών δεν θα θίγονται. Άρθρο 5ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝΟποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να επιβάλλει ή να επιτρέπει την επιβολή δίκαιων και εύλογων τελών για τη χρήση των αεροδρομίων και των λοιπών διευκολύνσεων υπό τον έλεγχό του. Τα τέλη που επιβάλλονται στην επικράτεια ενός των Συμβαλλομένων Μερών, για τη χρήση των αεροδρομίων και των λοιπών αεροπορικών διευκολύνσεων, στο αεροσκάφος του διορισμένου αερομεταφορέα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους δεν μπορούν να είναι υψηλότερα από εκείνα που επιβάλλονται στα αεροσκάφη των εθνικών αερομεταφορέων που εκτελούν παρόμοια διεθνή αεροπορικά δρομολόγια. Άρθρο 6ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, επί τη βάσει της αμοιβαιότητας, θα απαλλάσσει το διορισμένο αερομεταφορέα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τη σχετική του εφαρμοστέα νομοθεσία, από περιορισμούς εισαγωγών, τελωνειακούς δασμούς, λοιπούς φόρους, τέλη επιθεώρησης και λοιπά εθνικά τέλη και δασμούς επί των αεροσκαφών, των καυσίμων, των λιπαντικών, τα αναλώσιμων τεχνικών εφοδίων, των ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανόμενων και των κινητήρων, του συνήθους εξοπλισμού των αεροσκαφών, των εφοδίων των αεροσκαφών και των λοιπών ειδών που προορίζονται για χρήση ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με τη λειτουργία ή τη συντήρηση των αεροσκαφών του διορισμένου αερομεταφορέα αυτού του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ο οποίος εκτελεί τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, καθώς και του εξοπλισμού γραφείων που εισήχθη στην επικράτεια των Συμβαλλομένων Μερών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στα γραφεία του διορισμένου αερομεταφορέα, εντός των ορίων των διεθνών αεροδρομίων στα οποία λειτουργεί ο διορισμένος αερομεταφορέας, των αποθεμάτων εισιτηρίων, των αεροπορικών φορτωτικών, κάθε έντυπου υλικού το οποίο φέρει τυπωμένο το διακριτικό σήμα της εταιρείας και του συνηθισμένου διαφημιστικού υλικού που διανέμεται χωρίς επιβάρυνση από αυτόν το διορισμένο αερομεταφορέα. 2.Οι απαλλαγές που παρέχονται από το παρόν Άρθρο θα εφαρμόζονται στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου: 1)τα οποία εισάγονται στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, από ή για λογαριασμό του αερομεταφορέα που διορίζεται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, 2)τα οποία διατηρούνται επί του αεροσκάφους του αερομεταφορέα που διορίζεται από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, μετά την άφιξη ή την αναχώρηση από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 3)τα οποία παραλαμβάνονται επί του αεροσκάφους του αερομεταφορέα που διορίζεται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος και προορίζονται για χρήση κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων, είτε αυτά τα είδη χρησιμοποιούνται ή καταναλώνονται εξ ολοκλήρου εντός της επικράτειας του Συμβαλλόμενου Μέρους που παρέχει την απαλλαγή είτε όχι, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιοκτησία και/ή η χρήση των ειδών αυτών δεν έχουν μεταβιβαστεί στην επικράτεια του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Ο συνήθης αερομεταφερόμενος εξοπλισμός, καθώς και τα υλικά και τα εφόδια που συνήθως διατηρούνται επί του αεροσκάφους του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να εκφορτώνονται στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μόνο με την έγκριση των Τελωνειακών Αρχών του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να τίθενται υπό την εποπτεία των εν λόγω Αρχών μέχρι και τη στιγμή που θα επανεξαχθούν ή με άλλο τρόπο διατεθούν, σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς. Άρθρο 7ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ1.Ο διορισμένος αερομεταφορέας ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα δικαιούται να διατηρεί τη δική του αντιπροσώπευση στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Ο διορισμένος αερομεταφορέας ενός Συμβαλλομένου Μέρους μπορεί, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του άλλου Μέρους που αφορούν στην είσοδο, τη διαμονή και την απασχόληση, να μετακαλεί και να διατηρεί στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους διευθυντικά στελέχη, προσωπικό πωλήσεων, τεχνικό, λειτουργικό και λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο απαιτείται για την παροχή αεροπορικών δρομολογίων. 3.Στην περίπτωση διορισμού ενός γενικού αντιπροσώπου ή γενικού αντιπροσώπου πωλήσεων, ο αντιπρόσωπος αυτός θα διορίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Κάθε διορισμένος αερομεταφορέας θα δικαιούται να προβαίνει στην πώληση αεροπορικών μεταφορών στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, απευθείας ή μέσω των αντιπροσώπων του, και κάθε πρόσωπο θα μπορεί να αγοράζει τις εν λόγω μεταφορές, σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 5.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα χορηγεί, στο διορισμένο αερομεταφορέα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το δικαίωμα να μεταφέρει στη χώρα του, κατόπιν υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες συναλλαγματικούς κανονισμούς, το πλεόνασμα των εσόδων έναντι των δαπανών, το οποίο επιτεύχθηκε σε σχέση με τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, στα συμφωνηθέντα δρομολόγια, στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 6.Στην περίπτωση που ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιβάλλει περιορισμούς στη μεταφορά στου πλεονάσματος των εσόδων το οποίο επιτεύχθηκε από το διορισμένο αερομεταφορέα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το άλλο Μέρος θα έχει, επίσης, το δικαίωμα να επιβάλει τους ίδιους περιορισμούς στον αερομεταφορέα του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. Άρθρο 8ΜΙΣΘΩΣΗ1) Όταν ένας διορισμένος αερομεταφορέας προτίθεται να χρησιμοποιήσει στα συμφωνηθέντα δρομολόγια ένα αεροσκάφος, εκτός από αυτά που του ανήκουν, αυτό θα γίνεται με τους ακόλουθους όρους: α) ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν ισοδυναμούν με την παροχή, στον εκμισθωτή αερομεταφορέα της άλλης χώρας, πρόσβασης σε δικαιώματα κυκλοφορίας τα οποία, διαφορετικά, δεν είναι διαθέσιμα σε αυτόν το μεταφορέα, β) ότι το οικονομικό όφελος που θα προκύπτει για τον εκμισθωτή αερομεταφορέα δεν θα σχετίζονται με την άμεση οικονομική επιτυχία των εργασιών του εν λόγω διορισμένου αερομεταφορέα. γ) ότι τα συμφωνηθέντα δρομολόγια από το διορισμένο αερομεταφορέα που χρησιμοποιεί το μισθωμένο αεροσκάφος δεν θα συνδέονται με τρόπο που να παρέχουν ενδιάμεσες υπηρεσίες, από το ίδιο αεροσκάφος, προς ή από τα δρομολόγια του εκμισθωτή αερομεταφορέα, στο δικό του δρομολόγιο ή δρομολόγια. δ) τα πρότυπα ασφαλείας, όσον αφορά στη συντήρηση και τη λειτουργία των μισθωμένων αεροσκαφών, θα είναι ισοδύναμα με εκείνα που ορίζονται από τις Αεροπορικές Αρχές του διορισμένου αερομεταφορέα. 2) Ένας διορισμένος αερομεταφορέας δεν απαγορεύεται, με άλλο τρόπο, να παρέχει υπηρεσίες μέσω μισθωμένων αεροσκαφών, υπό τον όρο ότι οποιαδήποτε συμφωνία μίσθωσης υπογραφεί θα πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω. 3) Ένας διορισμένος αερομεταφορέας θα ειδοποιεί εγγράφως, προ εξήντα (60) ημερών, τις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για οποιαδήποτε χρηματοδοτική μίσθωση αεροσκαφών, μαζί με τους όρους των εν λόγω συμφωνιών και θα λαμβάνει προηγούμενη έγκριση από τις εν λόγω Αεροπορικές Αρχές, πριν τη χρήση οποιουδήποτε μισθωμένου αεροσκάφους. 4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η μίσθωση αεροσκαφών καθίσταται αναγκαία για λόγους επείγουσας ανάγκης και η μίσθωση δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες, η έγκριση δεν μπορεί να απορρίπτεται μόνο για το λόγο ότι δεν υπήρξε ειδοποίηση προς εξήντα (60) ημερών, εάν υπήρξε εύλογη προηγούμενη ειδοποίηση. 5) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προηγούμενη διάταξη, στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής του αεροσκάφους: α) δεν είναι ούτε αερομεταφορέας ούτε ελέγχεται από αερομεταφορέα, και β) δεν είναι ούτε θυγατρική εταιρεία, συνδεδεμένη εταιρεία, ούτε συνεργαζόμενη εταιρεία ενός αερομεταφορέα. μια απλή ειδοποίηση προς τις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα είναι αρκετή. Άρθρο 9ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ1) Οι νόμοι, οι κανόνες και οι κανονισμοί που ισχύουν σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, σχετικά με την άφιξη ή την αναχώρηση από την επικράτειά του, επιβατών, πληρωμάτων ή φορτίου και ταχυδρομείου αεροσκαφών (όπως οι κανονισμοί που αφορούν στην είσοδο, τον εκτελωνισμό, τη μετανάστευση, τα διαβατήρια, τα τελωνεία και τα μέτρα υγειονομικής προστασίας), θα ισχύουν για τους επιβάτες, το πλήρωμα ή το φορτίο του αεροσκάφους του αερομεταφορέα που διορίζεται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για όσο χρονικό διάστημα είναι στην επικράτεια του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2) Οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ενός Συμβαλλόμενου Μέρους που σχετίζονται με την άφιξη, την παραμονή ή την αναχώρηση από την επικράτεια του αεροσκαφών που εκτελούν διεθνή αεροπορικά δρομολόγια, ή με την εκμετάλλευση και τις πτήσεις των αεροσκαφών αυτών, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται εντός της επικράτειάς του, θα εφαρμόζονται στα αεροσκάφη και των δύο Συμβαλλομένων Μερών, χωρίς διάκριση λόγω εθνικότητας, και θα τηρούνται από τα εν λόγω αεροσκάφη κατά την άφιξη ή την αναχώρηση ή κατά την παραμονή στην επικράτεια του εν λόγω Μέρους. 3) Επιβάτες, αποσκευές, φορτίο και ταχυδρομείο σε απευθείας διέλευση από την επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, θα υπόκειται σε απλουστευμένη μορφή τελωνειακού και/ή μεταναστευτικού ελέγχου. Αποσκευές, φορτίο και ταχυδρομείο θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς, τέλη επιθεώρησης και λοιπούς εθνικούς δασμούς και τέλη, εφόσον είναι σε απευθείας διέλευση. Άρθρο 10ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ1) Τα πιστοποιητικά πτητικής ικανότητας, τα πιστοποιητικά ικανότητας και οι άδειες που έχουν εκδοθεί ή τίθενται σε ισχύ και δεν έχουν λήξει, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, συμπεριλαμβανόμενων, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, και της νομοθεσίας και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, θα αναγνωρίζονται ως έγκυρα από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, υπό τον όρο ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν ή κατέστησαν έγκυρα τα εν λόγω πιστοποιητικά ή άδειες είναι ίσες ή ανώτερες από τα ελάχιστα πρότυπα τα οποία καθορίζονται ή μπορούν να καθοριστούν σύμφωνα με τη Σύμβαση. 2) Εάν τα προνόμια ή οι όροι των αδειών ή πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο (1) ανωτέρω, που έχουν εκδοθεί από τις Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, για κάθε πρόσωπο ή διορισμένο αερομεταφορέα ή όσον αφορά σε ένα αεροσκάφος που εκτελεί τα συμφωνηθέντα δρομολόγια στις καθορισμένες διαδρομές, θα επέτρεπαν μια διαφορά από τα πρότυπα που ορίζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση, και η οποία διαφορά έχει κατατεθεί στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, η Αεροπορική Αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 17 της παρούσας Συμφωνίας, με τις Αεροπορικές Αρχές του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, με σκοπό να βεβαιωθεί ότι η εν λόγω πρακτική είναι αποδεκτή από αυτές. Η αδυναμία επίτευξης μιας ικανοποιητικής συμφωνίας θα αποτελεί λόγο για την εφαρμογή του Άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 11ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ1) Θα υπάρχει δίκαιη και ίση ευκαιρία για τον αερομεταφορέα που διορίζει κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων σε οποιαδήποτε καθορισμένη διαδρομή, σύμφωνα με την παράγραφο (1) του Άρθρου 2 της παρούσας Συμφωνίας, μεταξύ των αντίστοιχων επικρατειών τους. 2) Τα συμφωνηθέντα δρομολόγια που εκτελούνται από ένα διορισμένο αερομεταφορέα θα τηρούν, ως πρωταρχικό τους στόχο, τις διατάξεις της χωρητικότητας που είναι επαρκείς για την τρέχουσα, με ένα εύλογο συντελεστή πληρότητας, χωρητικότητα που επαρκεί για την κάλυψη των τρεχουσών και εύλογα αναμενόμενων απαιτήσεων για τη μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου και φορτίου, που προέρχονται ή προορίζονται για την επικράτεια του Συμβαλλόμενου Μέρους που διορίζει τον αερομεταφορέα. Το δικαίωμα του αερομεταφορέα, που έχει διοριστεί από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, να επιβιβάζει ή να αποβιβάζει, σε σημείο εντός της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, διεθνή κυκλοφορία που προορίζεται ή προέρχεται από τρίτες χώρες, θα είναι σύμφωνο με τις αρχές ότι μια τέτοια κυκλοφορία θα είναι συμπληρωματικού χαρακτήρα και ότι η χωρητικότητα θα σχετίζεται με: α) τις απαιτήσεις κίνησης μεταξύ της επικράτειας του Συμβαλλόμενου Μέρους που διορίζει τον αερομεταφορέα και των σημείων στις καθορισμένες διαδρομές, β) τις απαιτήσεις κίνησης των περιοχών, μέσω των οποίων διέρχεται ο αερομεταφορέας, αφού ληφθούν υπόψη τα άλλα αεροπορικά δρομολόγια που εκτελούνται από τους αερομεταφορείς των κρατών που περιλαμβάνει η περιοχή, και γ) τις απαιτήσεις των ενδιάμεσων υπηρεσιών του αερομεταφορέα. Άρθρο 12ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ1) Οι διορισμένοι αερομεταφορείς θα ανακοινώνουν στις Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλομένων Μερών, όχι αργότερα από τριάντα ημέρες πριν την έναρξη των συμφωνηθέντων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας, το είδος του δρομολογίου, τους τύπους των αεροσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν και τον πίνακα δρομολογίων. Αυτό θα ισχύει και για μεταγενέστερες αλλαγές, καθώς και πριν κάθε θερινό και χειμερινό πρόγραμμα. 2) Οι Αεροπορικές Αρχές που θα λαμβάνουν το εν λόγω πρόγραμμα δρομολογίων θα εγκρίνουν, κανονικά, τα προγράμματα ή θα προτείνουν τροποποιήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, οι διορισμένοι αερομεταφορείς δεν θα αρχίζουν τα δρομολόγιά τους πριν τα προγράμματα δρομολογίων εγκριθούν από τις ενδιαφερόμενες Αεροπορικές Αρχές. Η διάταξη αυτή θα ισχύει και για μεταγενέστερες αλλαγές. Άρθρο 13ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΟι Αεροπορικές Αρχές κάθε Συμβαλλομένου Μέρους θα παρέχουν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μετά από αίτημά τους, όσα περιοδικά ή λοιπά στατιστικά στοιχεία μπορούν εύλογα να απαιτηθούν, για τον έλεγχο της χωρητικότητας που προβλέπεται από το διορισμένο αερομεταφορέα του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους, στις καθορισμένες διαδρομές, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον καθορισμό της ποσότητας της κίνησης που μεταφέρεται. Άρθρο 14ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ1) Τα τιμολόγια που αφορούν στα διεθνή αεροπορικά δρομολόγια που εκτελούνται από/προς/μέσω των επικρατειών των δύο Συμβαλλομένων Μερών θα καθορίζονται από τους διορισμένους αερομεταφορείς σε εύλογα επίπεδα, λαμβανομένων υπόψη όλων των συναφών παραγόντων, συμπεριλαμβανόμενων των δαπανών λειτουργίας και εύλογου κέρδους. 2) Τα τιμολόγια που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν θα απαιτείται να κατατεθούν από τους διορισμένους αερομεταφορείς του ενός Συμβαλλομένου Μέρους στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα δικαιούται να παρέμβει, ώστε: α) να προλαμβάνει παράλογα διακριτικές τιμές ή πρακτικές, β) να προστατεύει τους καταναλωτές από τις τιμές που είναι αδικαιολόγητα υψηλές ή περιοριστικές, λόγω κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, και γ) να προστατεύει τους αερομεταφορείς από τιμές που είναι τεχνητά χαμηλές, λόγω επιδοτήσεων ή στήριξης, ή όπου υφίστανται αποδείξεις πρόθεσης εξάλειψης του ανταγωνισμού. 3) Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, οι διορισμένοι αερομεταφορείς του ενός Συμβαλλομένου Μέρους θα παρέχουν, κατόπιν αιτήματος, στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των τιμολογίων, κατά τρόπο και σε μορφή που θα καθορίζεται από τις Αρχές αυτές. Άρθρο 15ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ1) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητά διαβουλεύσεις, ανά πάσα στιγμή, σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας, σε κάθε τομέα που αφορά τα πληρώματα, τα αεροσκάφη ή τη λειτουργία τους, που υιοθετούνται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα εντός 30 ημερών από την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. 2) Εάν μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος διαπιστώσει ότι το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν τηρεί και δεν διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα πρότυπα ασφαλείας σε κάθε τέτοιο τομέα, τα οποία είναι τουλάχιστον ίσα με τα ελάχιστα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου, το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος θα ειδοποιεί το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για τις διαπιστώσας αυτές και τα μέτρα που θεωρούνται αναγκαία για τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα και αυτό το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Η παράλειψη, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, λήψης των κατάλληλων μέτρων εντός 15 ημερών ή εντός της μεγαλύτερης χρονικής περιόδου που θα συμφωνηθεί, θα αποτελεί λόγο εφαρμογής του Άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας. 3) Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 33 της Σύμβασης του Σικάγου, συμφωνείται ότι οποιοδήποτε αεροσκάφος εκμεταλλεύεται ο αερομεταφορέας ή οι αερομεταφορείς του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, για δρομολόγια προς ή από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους είναι δυνατόν, ενόσω αυτό βρίσκεται στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, επί του αεροσκάφους και γύρω από αυτό, προκειμένου να ελεγχθεί τόσο η εγκυρότητα των εγγράφων του αεροσκάφους και αυτών του πληρώματός του, όσο και η εμφανής κατάσταση του αεροσκάφους και του εξοπλισμού του (στο παρόν Άρθρο αναφερόμενη ως «επιθεώρηση πίστας»), εφόσον αυτό δεν οδηγεί σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 4) Εάν οποιαδήποτε επιθεώρηση πίστας ή σειρά επιθεωρήσεων πίστας προκαλέσει: α) σοβαρές ανησυχίες ότι ένα αεροσκάφος ή η λειτουργία ενός αεροσκάφους δεν συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου, ή β) σοβαρές ανησυχίες ότι υφίσταται έλλειψη αποτελεσματικής τήρησης και διαχείρισης των προτύπων ασφαλείας που έχουν θεσπισθεί εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου, το Συμβαλλόμενο Μέρος που προβαίνει στην επιθεώρηση, για τους σκοπούς του Άρθρου 33 της Σύμβασης του Σικάγου, θα είναι ελεύθερο να συμπεράνει ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το πιστοποιητικό άδειας, όσον αφορά στο εν λόγω αεροσκάφος ή σε σχέση με το πλήρωμα του αεροσκάφους, έχει εκδοθεί ή τέθηκε σε ισχύ, ή ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες λειτουργεί το αεροσκάφος αυτό, δεν είναι ίσες ή ανώτερες από τα ελάχιστα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου. 5) Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης για τους σκοπούς της διεξαγωγής μιας επιθεώρηση πίστας ενός αεροσκάφους που εκμεταλλεύεται ο αερομεταφορέας ή οι αερομεταφορείς ενός Συμβαλλομένου Μέρους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 ανωτέρω, από τον εκπρόσωπο του ίδιου του αερομεταφορέα ή των αερομεταφορέων, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα είναι ελεύθερο να συμπεράνει ότι προκύπτουν σοβαρές ανησυχίες, του τύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ανωτέρω, και να συνάγει τα συμπεράσματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 6) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τροποποιεί ανάλογα την άδεια λειτουργίας ενός αερομεταφορέα ή αερομεταφορέων του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, αμέσως, σε περίπτωση που το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος καταλήξει στο συμπέρασμα, είτε ως αποτέλεσμα μιας επιθεώρησης πίστας, μιας σειράς επιθεωρήσεων πίστας, μιας άρνησης πρόσβασης για επιθεώρηση πίστας, διαβουλεύσεων ή με άλλο τρόπο, ότι απαιτείται άμεση δράση για την ασφάλεια της λειτουργίας ενός αερομεταφορέα. 7) Κάθε ενέργεια από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 6 ανωτέρω, θα διακόπτεται μόλις η βάση για την ανάληψη της δράσης αυτής πάψει να υφίσταται. 8) Στις περιπτώσεις που η Ελληνική Δημοκρατία έχει διορίσει ένα αερομεταφορέα, το ρυθμιστικό έλεγχο του οποίου ασκεί και διατηρεί ένα άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα δικαιώματα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, δυνάμει του παρόντος Άρθρου, θα ισχύουν εξίσου, σε ό,τι αφορά στην υιοθέτηση, την άσκηση ή τη διατήρηση των προτύπων ασφαλείας από αυτό το άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και όσον αφορά στην άδεια λειτουργίας του εν λόγω αερομεταφορέα. Άρθρο 16ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ1) Σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επαναβεβαιώνουν ότι η υποχρέωση του ενός προς το άλλο να προστατεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από πράξεις παράνομης παρέμβασης, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους βάσει του διεθνούς δικαίου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν ιδιαιτέρως σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης περί Αδικημάτων και Ορισμένων Άλλων Πράξεων που Διαπράττονται σε Αεροσκάφη, η οποία υπογράφηκε στο Τόκιο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, της Συνθήκης για την Καταστολή της Παράνομης Κατάληψης Αεροσκαφών, η οποία υπογράφηκε στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970 και της Συνθήκης για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971, του Συμπληρωματικού του Πρωτοκόλλου για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας των Διεθνών Αερολιμένων, το οποίο υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988, τη Σύμβαση για τη Σήμανση Πλαστικών Εκρηκτικών με σκοπό τον Εντοπισμό τους, η οποία υπογράφηκε στο Μόντρεαλ την 1 Μαρτίου 1991 και κάθε άλλη Σύμβαση στην οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμμετάσχουν. 2) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν, κατόπιν αιτήματος, κάθε απαραίτητη συνδρομή, το ένα στο άλλο, προκειμένου να αποτρέψουν πράξεις παράνομης κατάληψης πολιτικών αεροσκαφών και άλλες παράνομες πράξεις κατά της ασφαλείας τέτοιων αεροσκαφών, των επιβατών και του πληρώματός τους, των αερολιμένων και των εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, και οποιασδήποτε άλλης απειλής για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. 3) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στις αμοιβαίες σχέσεις τους, θα ενεργούν σύμφωνα με τα αεροπορικά πρότυπα και, στο βαθμό που εφαρμόζονται από αυτά, τις Συνιστώμενες Πρακτικές που έχουν θεσπιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και έχουν ενσωματωθεί ως Παραρτήματα της Σύμβασης και θα απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών του νηολογίου τους, φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι έχουν την έδρα τους ή τη μόνιμη κατοικία τους στην επικράτεια των Συμβαλλομένων Μερών ή, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, από τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά της, βάσει της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έχουν έγκυρες Άδειες Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, και από τους φορείς εκμετάλλευσης ή τους αερολιμένες στην επικράτειά τους, να ενεργούν σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις αεροπορικής ασφαλείας. Στην παράγραφο αυτή, η αναφορά στα πρότυπα ασφαλείας των αερομεταφορών περιλαμβάνει οποιαδήποτε διαφορά κοινοποιήθηκε από το οικείο Συμβαλλόμενο Μέρος. 4) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διαβεβαιώνεται ότι θα λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα εντός της επικρατείας του, για την προστασία των αεροσκαφών, να ελέγχονται οι επιβάτες και τα μεταφερόμενα από αυτούς αντικείμενα, και τη διενέργεια κατάλληλων ελέγχων για το πλήρωμα, το φορτίο (συμπεριλαμβανόμενων και των χειραποσκευών) και των καταστημάτων των αεροσκαφών, πριν και κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή της φόρτωσης και ότι τα εν λόγω μέτρα θα προσαρμόζονται για την αντιμετώπιση της αύξησης της απειλής. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί ότι οι φορείς του εκμετάλλευσης αεροσκαφών θα οφείλουν να τηρούν, κατά την αναχώρηση ή κατά την παραμονή τους στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τις διατάξεις αεροπορικής ασφαλείας, σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει στη χώρα αυτή, συμπεριλαμβανόμενου, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενεργεί, επίσης, θετικά σε κάθε αίτημα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για τη λήψη εύλογων ειδικών μέτρων αεροπορικής ασφαλείας, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης απειλής. 5) Σε περίπτωση συμβάντος ή απειλής συμβάντος παράνομης κατάληψης αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας ή άλλων παράνομων πράξεων κατά της ασφαλείας του αεροσκάφους αυτού, των επιβατών και του πληρώματός του, των αεροδρομίων ή της αεροναυτιλίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνδράμουν το ένα το άλλο, διευκολύνοντας τις επικοινωνίες και τα λοιπά κατάλληλα μέτρα, με σκοπό να τερματιστούν το συντομότερο δυνατόν, με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο για ζωές, τα εν λόγω περιστατικά ή απειλές. 6) Όταν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος έχει αποκλίνει από τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει άμεσες διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη συμφωνίας για τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη των αμεσότερων λόγων ανησυχίας και την υιοθέτηση, στο πλαίσιο των προτύπων ασφαλείας του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ), των δράσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ασφαλείας. 7) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, τα οποία μπορεί να θεωρεί εφικτά, προκειμένου να διασφαλίζει ότι ένα αεροσκάφος το οποίο είναι αντικείμενο μιας πράξης παράνομης κατάληψης ή άλλων ενεργειών παράνομης παρέμβασης, το οποίο έχει προσγειωθεί στην επικράτειά του, θα κρατείται στο έδαφος, εκτός αν η αναχώρησή του υπαγορεύεται από το επιτακτικό καθήκον για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όπου αυτό είναι δυνατό, τα μέτρα αυτά θα λαμβάνονται επί τη βάσει αμοιβαίων διαβουλεύσεων. Άρθρο 17 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ1) Ανταλλαγή απόψεων θα λαμβάνει χώρα, κατά περίπτωση, μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των Συμβαλλομένων Μερών, προκειμένου να επιτυγχάνεται στενότερη συνεργασία και συμφωνία σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. 2) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, με σκοπό την τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας ή του Πίνακα Διαδρομών. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα αρχίζουν εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία λήψης του σχετικού αιτήματος. Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες συμφωνούνται ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών, θα εγκρίνονται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με τις συνταγματικές του διαδικασίες και θα τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία ανταλλαγής των διπλωματικών διακοινώσεων οι οποίες θα αναφέρουν την έγκριση αυτή, αν και είναι δυνατόν να συμφωνηθεί η εφαρμογή της τροποποίησης που συμφωνήθηκε, προσωρινά, από την ημερομηνία της συμφωνίας. 3) Εάν η τροποποίηση αφορά μόνο τον Πίνακα Διαδρομών, οι διαβουλεύσεις θα πραγματοποιούνται μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των δύο Συμβαλλομένων Μερών. Όταν οι Αρχές αυτές συμφωνήσουν σε ένα νέο ή αναθεωρημένο Πίνακα Διαδρομών, οι συμφωνηθείσες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που θα έχουν επιβεβαιωθεί με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων. Άρθρο 18ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ1) Εάν προκύπτει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του Παραρτήματός της, τα Συμβαλλόμενα Μέρη, κατά πρώτον, θα προσπαθούν να τη διευθετήσουν με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. 2) Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αδυνατούν να καταλήξουν, μέσα σε 60 ημέρες, σε διακανονισμό μέσω διαπραγματεύσεων, θα παραπέμπουν τη διαφορά για λήψη απόφασης σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή, κατόπιν αιτήματος ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε ένα διαιτητικό δικαστήριο. Το διαιτητικό δικαστήριο θα απαρτίζεται από τους εξής: α) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίζει ένα διαιτητή. Εάν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος παραλείψει να διορίσει το διαιτητή του εντός 60 ημερών, ο εν λόγω διαιτητής θα διορίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας, κατόπιν αιτήματος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. β) Ο τρίτος διαιτητής, ο οποίος θα είναι υπήκοος ενός τρίτου Κράτους και ο οποίος θα προεδρεύει του διαιτητικού δικαστηρίου, θα διορίζεται είτε, 1.με συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, είτε 2.εάν, εντός 60 ημερών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν συμφωνήσουν, με διορισμό από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από το αίτημα ενός των Συμβαλλομένων Μερών. 3) Το διαιτητικό δικαστήριο θα λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι δεσμευτικές για τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιβαρύνεται με το κόστος των ιδίων μελών του, καθώς και με αυτό της εκπροσώπησής του στα πλαίσια της διαιτητικής διαδικασίας. Το κόστος του Προέδρου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, θα βαρύνουν ισομερώς τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το διαιτητικό δικαστήριο θα καθορίζει τη δική του διαδικασία. 4) Εάν και εφόσον οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή ο διορισμένος αερομεταφορέας του παραλείψουν να συμμορφωθούν με μια απόφαση η οποία εκδίδεται βάσει της παραγράφου (3) του παρόντος Άρθρου, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να περιορίζει, να καθυστερεί ή να ανακαλεί οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια αφορούν στο αντικείμενο της διαφοράς, τα οποία έχει χορηγήσει δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, έως ότου αποδειχθεί η συμμόρφωση. Άρθρο 19ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣΟποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ειδοποιήσει το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος εγγράφως, δια της διπλωματικής οδού, για την απόφασή του να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία. Ένα αντίγραφο της ειδοποίησης θα κοινοποιείται, ταυτόχρονα, στο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας. Εάν σταλεί μια τέτοια ειδοποίηση, η παρούσα Συμφωνία θα τερματίζεται δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία λήψης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος της ειδοποίησης για τον τερματισμό, εκτός αν, με συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, η εν λόγω ειδοποίηση ανακληθεί πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. Σε περίπτωση που το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος παραλείπει να γνωρίσει τη λήψη, η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί δεκατέσσερις ημέρες μετά την ημερομηνία λήψης του αντιγράφου της από το Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 20ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣε περίπτωση που μια γενική πολυμερής σύμβαση αεροπορικών μεταφορών, η οποία έχει γίνει δεκτή από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, τεθεί σε ισχύ, οι διατάξεις της εν λόγω σύμβασης θα υπερισχύουν. Οποιεσδήποτε συζητήσεις με σκοπό να καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο η παρούσα Συμφωνία τερματίζεται, αντικαθίσταται, τροποποιείται ή συμπληρώνεται από τις διατάξεις της πολυμερούς σύμβασης, θα λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Άρθρου 17 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 21ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΗ παρούσα Συμφωνία και το Παράρτημα της θα καταχωρηθούν στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, από το Κράτος του Κουβέιτ. Άρθρο 22ΤΙΤΛΟΙΟι τίτλοι προστίθενται στην παρούσα Συμφωνία στην αρχή κάθε Άρθρου, για σκοπούς αναφοράς και ευκολίας και σε καμία περίπτωση προκειμένου να ορίσουν, περιορίσουν ή περιγράψουν το πεδίο εφαρμογής ή την πρόθεση της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 23ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣΗ παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά την εκπλήρωση των εσωτερικών νομικών απαιτήσεων από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, τα οποία θα ενημερώσουν αμοιβαία για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών, μέσω της ανταλλαγής διπλωματικών διακοινώσεων. Η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήψης της τελευταίας ειδοποίησης. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, όντας δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία στην Πόλη του Κουβέιτ σήμερα 20 Ιανουαρίου 2010. Η παρούσα Συμφωνία συντάχθηκε σε έξι (6) πρωτότυπα, από δύο (2) για την αραβική, την ελληνική και την αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία των δύο άλλων κειμένων. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΪΤ Σπύρος Κουβέλης Η.Ε. Κhalid S. Αl-Jarallah Υφυπουργός Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 1.ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Διαδρομές που θα εκτελούνται από το διορισμένο αερομεταφορέα του Κράτους του Κουβέιτ, με πλήρη δικαιώματα κίνησης και προς στις δύο κατευθύνσεις: Σημεία στο Κράτος του Κουβέιτ Ενδιάμεσα σημεία Σημεία στην Ελληνική Δημοκρατία Σημεία πέραν Σημεία στο Κράτος του Κουβέιτ Τρία σημεία Οποιαδήποτε τρία σημεία στην Ελληνική Δημοκρατία Οποιαδήποτε σημεία 2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Διαδρομές που θα εκτελούνται από το διορισμένο αερομεταφορέα της Ελληνικής Δημοκρατίας, με πλήρη δικαιώματα κίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις: Σημεία στην Ελληνική Δημοκρατία Ενδιάμεσα σημεία Σημεία στο Κράτος του Κουβέιτ Σημεία πέραν Σημεία στην Ελληνική Δημοκρατία Τρία σημεία Σημεία στο Κράτος του Κουβέιτ Οποιαδήποτε σημεία Σημειώσεις:1.Τα ενδιάμεσα σημεία και τα σημεία πέραν μπορούν, κατ’ επιλογή του (-ων) διορισμένου (-ων) αερομεταφορέα (-ων), να παραλείπονται σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις πτήσεις, προς κάθε κατεύθυνση. 2.Τα σημεία στην επικράτεια του Κουβέιτ και τα σημεία στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2 του παρόντος Παραρτήματος και τα ενδιάμεσα σημεία και τα σημεία πέραν που καθορίζονται και στις δύο διαδρομές θα επιλέγονται ελεύθερα από τους διορισμένους αερομεταφορείς κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους και θα γνωστοποιούνται στις Αεροπορικές Αρχές και των δύο Συμβαλλομένων Μερών τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη των δρομολογίων. Τα σημεία που αρχικά επιλέγονται μπορούν, ομοίως, να αντικατασταθούν. 3.Οι συχνότητες και οι πίνακες δρομολογίων που καθορίζονται για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων θα γνωστοποιούνται στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη της εκτέλεσης. Αυτό θα εφαρμόζεται, επίσης, και πριν κάθε θερινό και χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 23 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία