Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία στον τομέα του Ευάλωτου της Κλιματικής Αλλαγής, της Αξιολόγησης Κινδύνων, της Προσαρμογής και του Μετριασμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία στον τομέα του Ευάλωτου της Κλιματικής Αλλαγής, της Αξιολόγησης Κινδύνων, της Προσαρμογής και του Μετριασμού, που υπογράφηκε στη Ν. Υόρκη, στις 23 Σεπτεμβρίου 2008, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣκαι τουΚΕΝΤΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣγια τηνΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΤΗΣΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ,ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ Το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής, εφεξής «ΚΚΑΚΚ», το οποίο για τους σκοπούς του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης είναι η αρμόδια αρχή της Κοινότητας της Καραϊβικής, εφεξής «CΑRΙCΟΜ» και Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο για τους σκοπούς του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης είναι η αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη υλοποίησης της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και το Πρωτόκολλο του Κιότο, την Σύμβαση Βιοποικιλότητας και την Σύμβαση Απερήμωσης. Υπενθυμίζοντας ότι η Ελληνική Δημοκρατία και τα Κράτη Μέλη της CΑRΙCΟΜ έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Συμφωνία που συστήνει το ΚΚΑΚΚ η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων τους Σκοπούς, τις Υπηρεσίες, τις καθοδηγητικές αρχές, την Σύνθεση και την Διακυβέρνηση του ΚΚΑΚΚ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ επίσης στην έναρξη ισχύος της Συμφωνίας που Συστήνει το ΚΚΑΚΚ την 1η Φεβρουαρίου 2005. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και των κλιματικών συστημάτων για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η παγκόσμια φύση κλιματικής αλλαγής απαιτεί την ευρύτερη συνεργασία και την δραστική ανταπόκριση στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πρέπει να βασίζεται στις σχετικές επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές μελέτες, που διαρκώς επανεκτιμούνται υπό το φως νέων ευρημάτων σε αυτούς τους τομείς, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συνεργαστούν προκειμένου να διευκολύνουν την προστασία του κλιματικού συστήματος στην περιοχή της CΑRΙCΟΜ, καθώς και να προαγάγουν τις δυνατότητες της περιφέρειας για να ανταποκριθούν δραστικά στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή, Συμφώνησαν στην κατάρτιση του παρόντος Μνημονίου: Άρθρο 1Σκοπός1.1 Το ΚΚΑΚΚ θα παρέχει στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας προτάσεις και οικονομικές εκτιμήσεις για Έργα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Την πρωτοβουλία των προτάσεων για τα Έργα μπορεί επίσης να αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται συναινετικά. 1.2 Το ΚΚΑΚΚ και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν από κοινού προγράμματα, έργα και δραστηριότητες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που δημιουργεί το παρόν Μνημόνιο, το οποίο μεταξύ άλλων θα προάγει την προστασία του κλιματικού συστήματος των Μελών του ΚΚΑΚΚ, θα αυξάνει τις περιφερειακές θεσμικές δυνατότητες για τον συντονισμό ανταποκρίσεων σε εθνικό επίπεδο στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, θα παρέχει πολιτική και τεχνική υποστήριξη στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, και θα στηρίζει μηχανισμούς για το ευάλωτο της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή και την αξιολόγηση κινδύνων. 1.3 Κατά την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων, θα δίνεται προσοχή στην συμμετοχή του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και, όπου είναι αναγκαίο, στα πανεπιστήμια, τους φορείς επιστημονικής και τεχνικής έρευνας και στους μη κυβερνητικούς οργανισμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Κρατών Μελών του ΚΚΑΚΚ, καθώς και των Ιδρυμάτων της CΑRΙCΟΜ. 1.4 Η συνεργασία που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους θα πραγματοποιείται με βάση την ισότητα, την αμοιβαιότητα και τα αμοιβαία οφέλη. 1.5 Τα προγράμματα, τα έργα και οι δραστηριότητες για την υλοποίηση αυτού του ΜΚ θα συντονίζονται με τα προγράμματα, τα έργα και τις δραστηριότητες άλλων πολυμερών περιβαλλοντικών οργάνων, ειδικότερα με αυτά που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε να αυξηθούν οι συνέργιες και η αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Άρθρο 2ΔραστηριότητεςΤα προγράμματα, τα έργα και οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν βάσει των όρων του παρόντος Μνημονίου θα είναι εν γένει, ενδεικτικά, τα κάτωθι: (α) συλλογή, ανάλυση και διάδοση μετεωρολογικών δεδομένων και δεδομένων στάθμης της θάλασσας σχετικών με την παρατήρηση της κλιματικής αλλαγής και την μέτρηση της επίδρασης της στους πιθανούς ευάλωτους τομείς των οικονομιών της περιοχής, όπως γεωργία, υγεία και τουρισμός, περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων για την διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας, των φυσικών πηγών και της ενέργειας, (β) ανάπτυξη της δημόσιας παιδείας και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τον μετριασμό και την προσαρμογή σε κλιματική αλλαγή, καθώς και για τα πιθανά οφέλη από την υλοποίηση του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο, (γ) ανάπτυξη περιφερειακών πολιτικών και ειδικών προγραμμάτων για την διαχείριση της παράκτιας ζώνης, της διαχείρισης καταστροφών, την έγκαιρη προειδοποίηση, την αξιολόγηση επιδράσεων, τον μετριασμό κοινοτικού επιπέδου και τα μέτρα προσαρμογής, (δ) ανάπτυξη δυνατοτήτων για περιφερειακές ερευνητικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένης της μοντελοποίησης επιδράσεων και προσαρμογής, της ανταλλαγής των καλύτερων πρακτικών και της ενίσχυσης των δικτύων για την δημιουργία συμμαχιών σε δραστηριότητες εθνικού και περιφερειακού επιπέδου. Άρθρο 3Αναγνώριση ΈργωνΗ Κοινή Επιτροπή που συστήνεται βάσει των διατάξεων του Άρθρου 4 θα αναγνωρίζει και θα επιλέγει τα προγράμματα, τα έργα και τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μνημονίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συνεισφέρει σε πρόγραμμα, έργο και δραστηριότητα επί τη βάσει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου αποκατάστασης με ξεχωριστή συμφωνία (Συμφωνία) η οποία θα λάβει ουσιαστικά την μορφή που αναφέρεται στο Παράρτημα Α. Άρθρο 4Συντονισμός μεταξύ του ΚΚΑΚΚ και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ΔημοκρατίαςΣυστήνεται Κοινή Επιτροπή για την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου, η οποία συγκροτείται από δύο εκπροσώπους του ΚΚΑΚΚ και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το ΚΚΑΚΚ θα εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του ΚΚΑΚΚ και έναν εμπειρογνώμονα. Η Κοινή Επιτροπή θα συνεδριάσει σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Μνημονίου. Κατά την πρώτη συνέλευση, η Κοινή Επιτροπή θα συμφωνήσει σε θέματα εργασιών, κανόνων και διαδικασιών καθώς και για την συχνότητα των συνελεύσεων. Άρθρο 5Κατανομή και Διαχείριση ΧρημάτωνΟι πληρωμές θα καταβάλλονται σε Δολάρια ΗΠΑ στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Scοtiabank Βelize στην: JΡ Μοrgan Chase Βank Ν.Α. 153 West 51st Street 4th Flοοr Νew Υοrk, Νew Υοrk 10019 SWΙFΤ Βic: CΗΑSUS33 Chips ΑΒΑ: 0002 Fed Wire ΑΒΑ: 021000021 Αρ. λογαριασμού: 001058527 Όνομα δικαιούχου: Scοtiabank Βelize Ltd. Να διαβιβαστεί στον κάτωθι λογαριασμό του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής για περαιτέρω πίστωση: Caribbean Cοmmunity Climate Change Centre Ρ.Ο. Βοx 563 2nd Flοοr Lawrence Νichοlas Βldg. Βelmοpan City ΒΕLΙΖΕΥποκατάστημα: Μπέλμοπαν Τοπικός swift cοde: ΝΟSCΒΖΒS Αρ. λογαριασμού: 193-2178 Αρ. διεκπεραίωσης: 19075 Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συνεισφέρει στο ΚΚΑΚΚ το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ (το αντίστοιχό του σε Δολάρια ΗΠΑ) για την περάτωση προγραμμάτων/έργων που αφορούν στην προσαρμογή σε κλιματική αλλαγή εντός της χρονικής περιόδου τεσσάρων ετών ετησίως και έως 1 εκατομμύριο ευρώ κατ’ έτος, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Η καταβολή θα γίνεται πριν από την υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων/έργων. Μπορεί να τροποποιηθεί για να είναι σύμφωνη με την πρόοδο της παράδοσης προγράμματος/έργου. Εκτός εάν το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (το αντίστοιχο του σε Δολάρια ΗΠΑ) που περιλαμβάνει την ετήσια συνεισφορά του προηγούμενου έτους προορίζεται για προγράμματα/έργα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν υποχρεούται να διαθέσει την ετήσια συνεισφορά του επόμενου έτους. Επομένως, το διαθέσιμο ποσό κάθε έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (το αντίστοιχο του σε Δολάρια ΗΠΑ) εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Όλοι οι οικονομικοί λογαριασμοί και καταστάσεις θα είναι εκπεφρασμένες σε Δολάρια ΗΠΑ. Άρθρο 6 Διαχείριση ΧρημάτωνΤο ΚΚΑΚΚ θα διαχειρίζεται τις Συνεισφορές του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας που πραγματοποίησε βάσει του παρόντος ΜΚ, σύμφωνα, όπου χρειάζεται, με την σχετική Επικουρική Συμφωνία και τους κανόνες και κανονισμούς του Γραφείου Συνεργασίας ΕURΟΡΕΑΙD. Το ΚΚΑΚΚ θα καταβάλλει την ίδια επιμέλεια για την εκτέλεση των υπηρεσιών της βάσει του παρόντος ΜΚ που καταβάλλει για την διαχείριση των δικών της υποθέσεων και δεν θα έχει άλλη ευθύνη απέναντι στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας εκτός από αυτή που αναφέρεται στο παρόν ΜΚ και την Επικουρική Συμφωνία. Τυχόν εισόδημα από τόκο που προκύψει από τις Συνεισφορές του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας θα πιστώνεται στον σχετικό ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Οι Συνεισφορές του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και τυχόν υπόλοιπο από κλειστά Έργα βάσει του παρόντος ΜΚ και σχετικής Επικουρικής Συμφωνίας θα ανακατανέμονται με την σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Δημοκρατίας. Άρθρο 7 Υποβολή Εκθέσεων και ΛογιστικάΤο ΚΚΑΚΚ θα τηρεί τα δέοντα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του Γραφείου Συνεργασίας ΕURΟΡΕΑΙD για την λήψη και την εκταμίευση κάθε Συνεισφοράς της Ελληνικής Δημοκρατίας βάσει του παρόντος ΜΚ και όποιας σχετικής Επικουρικής Συμφωνίας. Το ΚΚΑΚΚ θα παρέχει ετησίως στην Ελληνική Δημοκρατία οικονομικά στοιχεία και ενημέρωση για την εξέλιξη ενός έργου, καθώς και έκθεση με τα αποτελέσματα κάθε Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του Γραφείου Συνεργασίας ΕURΟΡΕΑΙD. Παρά τον έλεγχο που πραγματοποιεί το ΚΚΑΚΚ, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας θα έχει επίσης το δικαίωμα να συμμετέχει με τους εκπροσώπους του στους εν λόγω ελέγχους του τομέα και/ή να πραγματοποιεί τέτοιους ελέγχους έχοντας πλήρη πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα, με τους εκπροσώπους του μόνο και/ή σε συνεργασία με τους σχετικούς οργανισμούς ή όργανα των ΗΕ ή της ΕΕ. Το ΚΚΑΚΚ θα παρέχει κάθε χρόνο επικυρωμένη οικονομική κατάσταση έτους που λήγει στις 31η Δεκεμβρίου, η οποία θα υποβάλλεται το αργότερο στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Επίσης, θα υποβάλλεται επικυρωμένη οικονομική κατάσταση εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση ή λήξη του έργου. Το ΚΚΑΚΚ θα ενημερώνει εγκαίρως το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας για κάθε γεγονός που, κατά την γνώμη του ΚΚΑΚΚ, παρεμβαίνει ή απειλείται να παρέμβει στην επιτυχή υλοποίηση ενός Έργου. Τα Μέρη μπορεί να επιθυμούν και να δέχονται από κοινού την κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων προόδου βάσει του παρόντος ΜΚ. Τα Μέρη μπορεί επίσης να επιθυμούν και να δέχονται από κοινού την κατάρτιση παρουσιάσεων δραστηριοτήτων συνεργασίας βάσει του παρόντος Μ Κ σε εκδηλώσεις για την Κλιματική Αλλαγή. Άρθρο 8ΠρομήθειαΤο ΚΚΑΚΚ θα προμηθεύει αγαθά και θα παρέχει υπηρεσίες για ένα Έργο σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του Γραφείου Συνεργασίας ΕURΟΡΕΑΙD μαζί με άλλους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς του Γραφείου Συνεργασίας ΕURΟΡΕΑΙD και διοικητικές οδηγίες. Άρθρο 9 Τελικές ΔιατάξειςΤο παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής κοινοποίησης με την οποία ένα Μέρος ενημερώνει το άλλο δια της διπλωματικής οδού ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εσωτερικές νομικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη της ισχύος. Η οικονομική συνεισφορά για την υλοποίηση προγραμμάτων/έργων έως το τέλος του 2008, θα χορηγείται με ανταλλαγή επιστολών και θα θεωρείται ότι είναι η πρώτη συνεισφορά που προβλέπεται στο ΜΚ και στην συνημμένη συμφωνία έως την επίσημη εφαρμογή της. Το Μνημόνιο θα ισχύει για πέντε χρόνια, εκτός εάν το ΚΚΑΚΚ ή η Ελληνική Δημοκρατία ενημερώσει το άλλο μέρος για την πρόθεση του/της να το καταγγείλει, δια της διπλωματικής οδού, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία καταγγελίας. Θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του ΜΚ για πέντε χρόνια ακόμη βάσει συμφωνίας των δύο Μερών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν τα Μέρη. Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να τροποποιείται με κοινή συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΚΚΑΚΚ. Τυχόν τέτοια τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. Διαφορά στην ερμηνεία, διαχείριση ή εκτέλεση του Μνημονίου θα επιλύεται δια της διπλωματικής οδού και κοινής συμφωνίας. Έγινε στην Νέα Υόρκη, στις 23 Σεπτεμβρίου 2008, σε δύο γνήσια αντίγραφα στην Αγγλική γλώσσα. Για το Υπουργείο Εξωτερικών Για το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας της Κοινότητας της Καραϊβικής (υπογραφή) (υπογραφή) Θεόδωρος Σκυλακάκης Δρ Κένρικ Ρ. Λέσλι Γενικός Γραμματέας Εκτελεστικός Διευθυντής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Συνεργασίας για την Ανάπτυξη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣχετικά με το ΜΚ μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΚΚΑΚΚ που αφορά στην συνεργασία στον τομέα της προσαρμογή σε κλιματική αλλαγή, που συνήφθη «ημερομηνία» μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής, Υπουργείο Εξωτερική της Ελληνικής Δημοκρατίας) και του ΚΚΑΚΚ (εφεξής, ΚΚΑΚΚ) Επειδή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας αποφάσισε να ενισχύσει το έργο «τίτλος» με το συνολικό ποσό των «ποσό». Αυτό το ποσό δεν θα υπερβαίνει το τρέχον αντίστοιχο ποσό σε ευρώ. Επειδή το ΚΚΑΚΚ είναι έτοιμο να δεχθεί την ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους του προαναφερθέντος ΜΚ. Συνεπώς, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το ΚΚΑΚΚ δέχονται τα εξής: Θα δοθεί ενίσχυση για την περίοδο από «ημερομηνία έναρξης» έως «ημερομηνία λήξης». Οι όροι του ΜΚ θα ισχύουν για αυτή την συμφωνία, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά στην παρούσα. Επίσης, θα ισχύουν τα κάτωθι: 1.Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας θα καταθέσει το ποσό στον συμφωνηθέντα Λογαριασμό, ως εξής: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας θα καταθέσει «ποσό» με την παραλαβή από το ΚΚΑΚΚ της πλήρως υπογεγραμμένης διευθέτησης του έργου. 2.Το ΚΚΑΚΚ θα ευθύνεται για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο έγγραφο του έργου το οποίο προσαρτάται στην επιστολή του ΚΚΑΚΚ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, την «ημερομηνία». 3.Επειδή η υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το προαναφερθέν ΜΚ και τις διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το ΚΚΑΚΚ υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία εις διπλούν. Για το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας Για το ΚΚΑΚΚ «ημερομηνία και τόπος» «ημερομηνία και τόπος»
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςκαι την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία