Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας με σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας με σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, που υπογράφηκε, στην Αθήνα, την 1η Δεκεμβρίου 2009, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας (καλούμενα στη συνέχεια - τα Μέρη), λαμβάνοντας υπόψη τις άριστες πολιτικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (καλούμενη στη συνέχεια - ΕΕ) αναγνωρίζει την Ουκρανία ως Ευρωπαϊκή χώρα και χαιρετίζει την προσέγγισή της στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία συμφώνησαν να συνάψουν εντατικές πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις, καθώς και σχέσεις στον τομέα της ασφάλειας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο και τη σημαντική εμειρία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας στη λειτουργία των θεσμών της ΕΕ και στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας να συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων που έχει αναλάβει η Ουκρανία με σκοπό την περαιτέρω προσέγγιση της Ουκρανίας στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση των δυο Υπουργείων να συνεργασθούν στενά με σκοπό την περαιτέρω προσέγγιση της Ουκρανίας στην ΕΕ, έχοντας υπόψη το από 27 Ιουνίου 2000 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Διπλωματικής Ακαδημίας και της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ουκρανίας συμφώνησαν για τα παρακάτω: Άρθρο 1 Τα Μέρη θα αναπτύξουν αμοιβαία συνεργασία και θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αντίστοιχης συνεργασίας άλλων κρατικών οργάνων και ιδρυμάτων των δυο Μερών με σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας στην ΕΕ, μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας, ειδικών εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνογνωσίας στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ. Άρθρο 2 Η ως άνω συνεργασία θα περιλαμβάνει την προετοιμασία και την υλοποίηση: α) εκπαιδευτικών προγραμμάτων, β) προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων δημοσίων υπαλλήλων, γ) εκπαιδευτικών επισκέψεων, δ) σεμιναρίων ε) κοινών σπουδών και ερευνών, ζ) ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων. Η συνεργασία αυτή θα περιλαμβάνει επίσης την παροχή συνδρομής εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη της θεσμικής υποδομής και επαγγελματικής εκπαίδευσης δημόσιων υπαλλήλων και ατόμων, που εργάζονται σε κρατικά όργανα και ιδρύματα της Ουκρανίας, σε θέματα που αφορούν τη διαδικασία προσέγγισης της Ουκρανίας στην ΕΕ. Άρθρο 3 Για την ανάπτυξη και υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου τα Μέρη προτίθενται να ανταλλάσσουν ιδέες και προτάσεις το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους με στόχο την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης με συγκεκριμένα μέτρα. Τα Μέρη προτίθενται να συναντιούνται επίσης τακτικά σε κατάλληλα επίπεδα για: α) την προετοιμασία των ως άνω δραστηριοτήτων, β) την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων συνεργασίας, γ) τη διευθέτηση ενδεχομένων ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση προγραμμάτων συνεργασίας. Η επικοινωνία μεταξύ των Μερών θα γίνεται μέσω της διπλωματικής οδού. Άρθρο 4 Τα Μέρη εξετάζουν τη δυνατότητα τα προγράμματα συνεργασίας και τα σχέδια δράσης να χρηματοδοτούνται, είτε, από την χρήση των μηχανισμών θεσμικής συνεργασίας και χρηματοδότησης που λειτουργούν στο πλαίσιο της ΕΕ, είτε από τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς. Άρθρο 5 Το παρόν Μνημόνιο θα ισχύει από την ημερομηνία της τελευταίας από τις ρηματικές διακοινώσεις, με τις οποίες τα Μέρη, δια της διπλωματικής οδού, θα ενημερώσουν το ένα το άλλο ότι έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες για τη θέση του σε ισχύ. Το Μνημόνιο ισχύει επ’ αόριστον, εφ’ όσον κάποιο από τα Μέρη δεν το καταγγείλει με γραπτή ανακοίνωση μέσω της διπλωματικής οδού. Το παρόν Μνημόνιο παύει να ισχύει έξι μήνες μετά τη λήψη της ως άνω καταγγελίας από ένα από τα Μέρη. Έγινε στην Αθήνα, την 1η Δεκεμβρίου 2009 σε δύο πρωτότυπα το καθένα στην ελληνική, ουκρανική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά Σε περίπτωση διαφωνίας επί της ερμηνείας, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 5 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία