Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, στις 31 Ιουλίου 2010, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας («τα Μέρη») Βάσει του εξαίρετου επιπέδου των πολιτικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Σερβίας, Υπενθυμίζοντας ότι η Σερβία είναι εν δυνάμει υποψήφια χώρα με ύστατο σκοπό την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2003, Βάσει του οράματος της Ατζέντας 2014 επί της περαιτέρω ενδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, Λαμβάνοντας υπόψη τό σταθερό προσανατολισμό της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εντατικές προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν μια περαιτέρω επιτάχυνση της ευρωπαϊκής πορείας της, Σημειώνοντας ότι η Σερβία, ως εν δυνάμει υποψήφια χώρα, διαθέτει ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει και της Ενδιάμεσης Συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα, καθώς και της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, εν όψει της πλήρους εφαρμογής της, Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική εμπειρία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, όσον αφορά στην λειτουργία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπό το φως των υφιστάμενων δυνατοτήτων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής της Σερβίας, Υπενθυμίζοντας το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, που υπεγράφη στο Βελιγράδι στις 17.10.1996, Έχουν συμφωνήσει τα εξής: Άρθρο 1 Τα Μέρη θα ενισχύσουν περαιτέρω την αμοιβαία συνεργασία και θα ενθαρρύνουν επίσης αυτή τη συνεργασία μεταξύ και άλλων κρατικών φορέων και θεσμών, με σκοπό τη συνδρομή προς τη Σερβία στην ευρωπαϊκή της πορεία, μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας, εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας κατά την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 2 Η συνεργασία αυτή θα περιλαμβάνει: α) εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, β) εξειδικευμένη αρωγή για την ανάπτυξη της θεσμικής υποδομής του δημόσιου τομέα, γ) εκπαιδευτικές επισκέψεις, δ) κοινές μελέτες και έρευνες, ε) ανταλλαγή ειδικών. Τα ως άνω πεδία συνεργασίας θα εστιάζουν σε θέματα σχετικά με την διαδικασία ολοκλήρωσης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιφερειακή συνεργασία. Άρθρο 3 Για την εξέλιξη και εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου τα Μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους να συστήσουν μια επιτροπή, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων, καθώς και τη σύνταξη σχετικών Σχεδίων Δράσης, κατά το τελευταίο εξάμηνο εκάστου έτους. Η επιτροπή αυτή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των σχετικών κρατικών φορέων, θα συναντάται τακτικά, με την κατάλληλη σύνθεση που θα αποφασιστεί, με σκοπό: α) να προετοιμάζει τις ως άνω δραστηριότητες,β) να ελέγχει την εφαρμογή των προγραμμάτων συνεργασίας και γ) να επιλύει ενδεχόμενα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων συνεργασίας. Η επικοινωνία μεταξύ των Μερών θα λαμβάνει χώρα μέσω διπλωματικών διαύλων. Άρθρο 4 Τα Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των Προγραμμάτων Συνεργασίας και των σχεδίων δράσης, μέσω της χρήσης των μηχανισμών θεσμικής συνεργασίας και χρηματοδότησης που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από τους αντίστοιχους εθνικούς προϋπολογισμούς, ανάλογα με την διαθεσιμότητά τους. Άρθρο 5 Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας ρηματικής διακοίνωσης με την οποία τα Μέρη θα ενημερώσουν αλλήλους, ότι έχουν ολοκληρώσει τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη θέση του σε ισχύ. Θα παραμείνει σε ισχύ για μια απεριόριστη περίοδο, εκτός εάν κάποιο εκ των Μερών επιθυμεί να το καταγγείλει με έγγραφη κοινοποίηση μέσω των διπλωματικών διαύλων. Το Μνημόνιο αυτό θα λήξει έξι μήνες μετά την παραλαβή της προαναφερθείσας κοινοποίησης από ένα εκ των Μερών. Υπεγράφη στο Βελιγράδι, την 31η Ιουλίου 2010, σε δύο αντίγραφα στην ελληνική, σερβική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι πρωτότυπα και αυθεντικά. Σε περίπτωση ερμηνευτικής απόκλισης υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία