ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3987

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-07-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-07-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-07-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, που υπογράφηκε στο Μινσκ, στις 5 Μαρτίου 2009, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας Εφεξής αναφερόμενες ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη», Επιθυμώντας να προωθήσουν την ανάπτυξη της οικονομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τους, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της ισότητας, του αμοιβαίου οφέλους και της αμοιβαιότητας, Αναγνωρίζοντας τη σημασία των μακροπρόθεσμων μέτρων για την επιτυχή ανάπτυξη της συνεργασίας και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ τους, σε διάφορα επίπεδα και, ειδικότερα, στο επίπεδο των οικονομικών φορέων τους, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: Άρθρο 11.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στο πλαίσιο της νομοθεσίας των Κρατών τους και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, καθώς επίσης τις συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, σε όλους τους τομείς οι οποίοι κρίνεται ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον και όφελός τους. Εφαρμόζοντας την παρούσα Συμφωνία, η Ελληνική Δημοκρατία θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζοντας την παρούσα Συμφωνία, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας θα σεβαστεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από τη συμμετοχή της σε συμφωνίες περιφερειακής ένταξης. 2.Η συνεργασία αυτή θα στοχεύει ειδικότερα: - στην ενίσχυση και διαφοροποίηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, - στο άνοιγμα νέων αγορών, - στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών φορέων των αντίστοιχων χωρών τους, - στην ενίσχυση των επιστημονικών σχέσεων μεταξύ των επιστημόνων και στη διεύρυνση των τομέων κοινής επιστημονικής έρευνας. Άρθρο 21.Η συνεργασία, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 1, θα επεκταθεί, ειδικότερα, στους ακόλουθους τομείς: - βιομηχανίας, - ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, - γεωργίας, συμπεριλαμβανόμενης και της αγροτοβιομηχανίας, - κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής κατοικιών, - μεταφορών, συμπεριλαμβανόμενων των θαλάσσιων μεταφορών, - τραπεζικών εργασιών, ασφαλειών και λοιπών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, - τουρισμού, - άλλων δραστηριοτήτων υπηρεσιών αμοιβαίου ενδιαφέροντος, - επιστημονικής έρευνας στον τομέα των εφαρμοσμένων και βασικών επιστημών, - επαγγελματικής κατάρτισης και κατάρτισης διοίκησης επιχειρήσεων, - προώθησης της κατάρτισης των επιστημόνων και των εμπειρογνωμόνων. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διαβουλεύονται προκειμένου να προσδιορίσουν τους τομείς προτεραιότητας στη συνεργασία τους, καθώς επίσης και τους νέους τομείς οικονομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Άρθρο 31.Η οικονομική συνεργασία η οποία προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, θα διεξάγεται, κυρίως, βάσει των συμφωνιών και των συμβάσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, των οργανώσεων και των εταιρειών, των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του Κράτους κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνουν την δραστηριότητα αυτή, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες οικονομικής συνεργασίας, και ειδικότερα: - αναπτύσσοντας ένα ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις, - διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών, - διευκολύνοντας τις ανταλλαγές και τις επαφές μεταξύ των οικονομικών φορέων των χωρών τους, - διευκολύνοντας τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων, παρουσιάσεων, συμποσίων, και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων, - ενθαρρύνοντας τις δραστηριότητες εμπορικής προβολής. Άρθρο 41.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς επίσης και μεταξύ των αντίστοιχων ιδρυμάτων, οργανώσεων ή εταιριών τους, βάσει των προτεραιοτήτων των εθνικών πολιτικών και σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κρατών τους. 2.Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή, μεταξύ άλλων: - εκπόνησης κοινών επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων, - διοργάνωσης επισκέψεων και ταξιδιωτικών προγραμμάτων μελετών, για εξειδικευμένες αντιπροσωπείες, - διοργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, - παροχής τεχνικής και επιστημονικής εμπειρίας, - επιστημονικής άσκησης και επιστημονικής εργασίας, στο πλαίσιο των ανταλλαγών επιστημόνων, - διοργάνωσης συμποσίων και συναντήσεων. Άρθρο 51.Συνιστάται μια Μικτή Διακυβερνητική Επιτροπή οικονομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (εφεξής αναφερόμενη ως «η Μικτή Επιτροπή»), με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας. 2.Η Μικτή Επιτροπή, θα αποτελείται από αντιπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών και θα συνέρχεται, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους, σε χρόνο που θα συμφωνείται αμοιβαία, δια της διπλωματικής οδού. 3.Η Μικτή Επιτροπή θα εξετάζει την πρόοδο που σημειώνεται προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της παρούσας Συμφωνίας και, εάν είναι αναγκαίο, θα διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή της. 4.Η Μικτή Επιτροπή θα καθορίσει τους διαδικαστικούς της κανόνες. Άρθρο 61.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας έγγραφης ανακοίνωσης με την οποία κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος γνωστοποιεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, μέσω της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση της εσωτερικής διαδικασίας που απαιτείται για τον σκοπό αυτό. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών. 2.Εκτός εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταγγείλει τη Συμφωνία, τουλάχιστον έξι μήνες πριν την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της, η παρούσα Συμφωνία θα παρατείνεται εν συνεχεία σιωπηρώς για ετήσιες διαδοχικές περιόδους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία, κατόπιν ανακοινώσεως, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως της τρέχουσας περιόδου ισχύος της. 3.Όσον αφορά συμφωνίες και συμβάσεις που συνήφθησαν μεταξύ οικονομικών παραγόντων των χωρών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τα προηγούμενα άρθρα θα συνεχίσουν να ισχύουν για μια περαιτέρω περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αυτήν. Συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα, στο ΜΙΝΣΚ την 05/03/2009, καθένα στην Ελληνική, Λευκορωσική και Αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία