ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-07-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-07-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τουρισμό μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον τουρισμό μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ, που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 3 Μαΐου 2010, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Κατάρ (αποκαλούμενες εφεξής ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»), Επιθυμώντας να ενδυναμώσουν τις σχέσεις. μεταξύ των δυο χωρών και να στηρίξουν και να αναπτύξουν τα μέσα συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού βασιζόμενες στα αμοιβαία συμφέροντα των αντίστοιχων χωρών τους, Αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πυλώνα της οικονομίας και ένα από τα μέσα ενδυνάμωσης και κατανόησης μεταξύ των κρατών, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1Δημιουργία πλαισίου συνεργασίαςΤα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθήσουν για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού προς αμοιβαίο όφελος των δυο χωρών. Σε εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου, η Ελληνική Δημοκρατία θα σέβεται τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ιδιότητα της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 2Πεδία συνεργασίαςΤα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και χωρίς να θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις στα ακόλουθα πεδία: Α-Σχεδιασμός και ανάπτυξη: Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας καθώς επίσης και εκδόσεων, μελετών, πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων μεταξύ των αρμοδίων τουριστικών αρχών των δύο χωρών. Β- Εμπορία, διαφήμιση και προώθηση: Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν σε αυτόν τον τομέα μέσω της ανταλλαγής προγραμμάτων, προωθητικού και διαφημιστικού υλικού, εκδόσεων, ταινιών σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς των χωρών τους. Προς τον σκοπό αυτό, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα εξετάσει επίσης τις δυνατότητες συμμετοχής σε τουριστικές πανηγύρεις, εκθέσεις και άλλες τουριστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και της ανταλλαγής ταξιδιωτικών δημοσιογράφων και προσωπικού άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γ- Συνεργασία στον ιδιωτικό τουριστικό τομέα μεταξύ των δυο χωρών: Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την στενή συνεργασία στον ιδιωτικό τουριστικό τομέα μεταξύ των δυο χωρών όπως των διοργανωτών ταξιδιών, των ταξιδιωτικών πρακτόρων και άλλων επαγγελματιών του τουρισμού προκειμένου να αυξηθεί η τουριστική κίνηση μεταξύ των δυο χωρών. Δ- Τουριστικές επενδύσεις: Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσουν στον τουρισμό. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί προς την ανάπτυξη και την υλοποίηση τουριστικών προγραμμάτων επωφελών για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Ε- Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και υποστηρικτικό υλικό στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολείται στον τουριστικό τομέα. Άρθρο 3Μικτή ΕπιτροπήΤα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συστήσουν μία Μικτή Επιτροπή για την εφαρμογή των μέτρων που θα υλοποιήσουν τους στόχους που τίθενται στο παρόν Μνημόνιο. Η εν λόγω Επιτροπή θα πραγματοποιεί τις συναντήσεις της όποτε απαιτείται. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνούνται δια της διπλωματικής οδού. Τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τη χώρα αποστολής, ενώ εκείνα της φιλοξενίας τη χώρα υποδοχής. Άρθρο 4ΣυντονισμόςΤα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα, στις συναντήσεις συνέδρια και φόρουμ των διεθνών εξειδικευμένων τουριστικών οργανισμών. Άρθρο 5Διευθέτηση διαφωνιώνΟποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου θα διευθετείται φιλικά μέσω άμεσων διαβουλεύσεων και διαλόγου μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, η διευθέτηση θα γίνεται με διπλωματικά μέσα. Άρθρο 6Τροποποίηση του Μνημονίου ΚατανόησηςΤο παρόν Μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί με την αμοιβαία γραπτή συναίνεση των Συμβαλλομένων Μερών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 7, παρ. 1 του παρόντος Μνημονίου. Άρθρο 7Θέση σε ισxύ, διάρκεια και λήξηΤο παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία και τα δυο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει το ένα στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των νομικών διατυπώσεων που απαιτούνται σε κάθε χώρα για την θέση σε ισχύ του παρόντος Μνημονίου. Το παρόν Μνημόνιο θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία θέσης του σε ισχύ και θα ανανεώνεται αυτόματα για μεταγενέστερη πενταετή περίοδο ή περιόδους εκτός εάν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος γνωστοποιήσει στο άλλο γραπτώς την πρόθεσή του να το τερματίσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της αρχικής ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης περιόδου διαρκείας. Σε περίπτωση λήξης, όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό και που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την περίοδο ισχύος θα παραμείνουν σε ισχύ έως την ολοκλήρωσή τους. Εις πίστωσιν των ανωτέρω, οι υπογράφοντες δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν το παρόν Μνημόνιο. Έγινε σε δυο αντίτυπα στην Αθήνα την 3η Μαΐου 2010, το κάθε ένα στην ελληνική, αραβική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξ’ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ως προς την ερμηνεία του παρόντος Μνημονίου θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία