Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών Ασκήσεων και Εκπαίδευσης και την Παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, σχετικά με τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων κσι εκπαίδευσης και την παροχή υποστήριξης φιλοξενούντος έθνους, το οποίο υπογράφηκε στο Λονδίνο την 1η Δεκεμβρίου 2009 και στην Αθήνα στις 13 Ιανουαρίου 2010, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΑριθ. Άρθρου Επικεφαλίδα Αριθ. Σελίδας ΤΜΗΜΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 3-4 ΤΜΗΜΑ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 ΤΜΗΜΑ 3 ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 4 ΤΜΗΜΑ 4 ΕΥΘΥΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ 5-6 ΤΜΗΜΑ 5 ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 6 ΤΜΗΜΑ 6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 6-7 ΤΜΗΜΑ 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7-8 ΤΜΗΜΑ 8 ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 9 ΤΜΗΜΑ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ΤΜΗΜΑ 10 ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9 ΤΜΗΜΑ 11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 10 ΤΜΗΜΑ 12 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΤΜΗΜΑ 13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 11 ΤΜΗΜΑ 14 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 11 ΤΜΗΜΑ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 11 ΤΜΗΜΑ 16 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 11 ΤΜΗΜΑ 17 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 12 ΤΜΗΜΑ 18 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 12 ΤΜΗΜΑ 19 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ 12 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (εφεξής αναφερόμενα από κοινού ως «οι Συμμετέχοντες»): ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο υπεγράφη στην Ουάσιγκτον στις 4 Απριλίου 1949, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σχετικά με το Καθεστώς των Δυνάμεων τους (ΝΑΤΟ SΟFΑ), η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ιδέα η οποία υπάρχει πίσω από την ανάπτυξη των δυνάμεων των Συμμετεχόντων στη χώρα του άλλου, για τη διεξαγωγή αμοιβαία εγκεκριμένων ασκήσεων και εκπαίδευσης, ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ των αναγκών των δυνάμεων ενός Συμμετέχοντα για Υποστήριξη από το Φιλοξενών Έθνος (ΥΦΕ - ΗΝS), όταν αυτές αναπτύσσονται στη χώρα του άλλου, ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ στις ακόλουθες συμφωνίες: ΤΜΗΜΑ 1ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης (ΜΟU), ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α. Επισκεπτόμενες Δυνάμεις (ΕΔ). Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενός Συμμετέχοντος, όταν αυτές αναπτύσσονται στην επικράτεια του άλλου Συμμετέχοντα, για τους σκοπούς της διεξαγωγής αμοιβαία εγκεκριμένων ασκήσεων ή εκπαίδευσης. Ο όρος περιλαμβάνει τα πλοία, τα αεροσκάφη, τα οχήματα, τα εφόδια, τον εξοπλισμό, τα πυρομαχικά, τα βλήματα και τις προμήθειες, καθώς και τα πολιτικά στοιχεία των Δυνάμεων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο ΝΑΤΟ SΟFΑ, καθώς και όλες τις αεροπορυχές, θαλάσσιες και επίγειες μετακινήσεις πόρων, μαζί με τις υπηρεσίες υποστήριξης των, που απαιτούνται για την ανάπτυξη των εν λόγω Δυνάμεων. β. Φιλοξενούν Έθνος (ΦΕ). Ο Συμμετέχων ο οποίος δέχεται και φιλοξενεί, προσωρινά, τις Δυνάμεις του άλλου Συμμετέχοντος, κατά τη διάρκεια αμοιβαία εγκεκριμένων ασκήσεων ή εκπαίδευσης. γ. Υποστήριξη Φιλοξενούντος Έθνους (ΥΦΕ). Η πολιτική και στρατιωτική βοήθεια η οποία παρέχεται από ένα Συμμετέχοντα προς τις Δυνάμεις του άλλου Συμμετέχοντος, κατά τη διάρκεια αμοιβαία εγκεκριμένων ασκήσεων ή εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται στην επικράτεια, τον εναέριο χώρο ή τα χωρικά του ύδατα. δ. Ασκήσεις και Εκπαίδευση. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει τις διμερείς, μονομερείς και πολυμερείς ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν τόσο τις μονάδες όσο και τα άτομα και τις ανταλλαγές καθώς και τα αποσπασμένα τμήματα των μονάδων. ε. Συμφωνία Υλοποίησης (ΣΥ). Μια επακόλουθη συμφωνία του παρόντος ΜΟU, η οποία θα συνάπτεται για κάθε άσκηση ή εκπαιδευτική δραστηριότητα και η οποία θα περιγράφει λεπτομερώς τις απαιτήσεις των ΕΔ και την ΥΦΕ που είναι διαθέσιμη προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις αυτές. Η ΣΥ θα εξειδικεύει, επίσης, τις απαραίτητες λεπτομερείς διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν από τους Συμμετέχοντες για παροχή ΥΦΕ και κατά περίπτωση, τη διεξαγωγή άσκησης ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Η ΣΥ θα αποτελεί προσάρτημα του παρόντος ΜΟU και συνεπώς, θα συνάδει με τις διατάξεις και τα χαρακτηριστικά του. στ. Στρατιωτικές Αρχές, Η κατάλληλη υπηρεσία ή στρατιωτικός σχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων οποιουδήποτε Συμμετέχοντα που προσδιορίζονται, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, στη ΣΥ. ζ. Χώροι Εκπαίδευσης. Οι χώροι του ΦΕ οι οποίοι καθορίζονται στα σχέδια ασκήσεων και στους οποίους αναπτύσσονται οι ΕΔ για τους σκοπούς της διεξαγωγής της εν λόγω άσκησης ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας. ΤΜΗΜΑ 2ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.Σκοπός του παρόντος ΜΟU είναι να προσδιορίσει τις ευθύνες και τις γενικές αρχές που αφορούν τη διεξαγωγή των ασκήσεων και της εκπαίδευσης και την παροχή ΥΦΕ. Το ΜΟU περιγράφει, επίσης, τα πρότυπα, το είδος, το επίπεδο και τις μεθόδους υποστήριξης που το ΦΕ θα παράσχει στις ΕΔ κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 2.Οι λεπτομερείς διαδικασίες και οι γενικές απαιτήσεις υποστήριξης θα καλύπτονται από τις ΣΥ που εκπονούνται για την εν λόγω άσκηση ή εκπαιδευτική δραστηριότητα και είναι συναφείς με το παρόν ΜΟU. Η λεπτομερής υποστήριξη που εγκρίνεται για κάθε περιοχή άσκησης ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας θα τεκμηριώνεται στα Παραρτήματα των σχετικών ΣΥ. 3.Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ΜΟU, οι ρυθμίσεις ΥΦΕ οι οποίες περιγράφονται στο παρόν θα εφαρμόζονται από τη στιγμή της εισόδου των αρχικών τμημάτων των ΕΔ στην επικράτεια του ΦΕ και θα συνεχίζονται μέχρις ότου τα τελευταία τμήματα των Δυνάμεων αυτών αναχωρήσουν από το ΦΕ. 4.Το παρόν ΜΟU δεν προτίθεται να έρθει σε σύγκρουση με τους νόμους του ΦΕ ή οποιεσδήποτε διεθνείς συμφωνίες οι οποίες θα μπορούσαν να ισχύουν μεταξύ των Συμμετεχόντων και σε περίπτωση μιας τέτοιας σύγκρουσης, θα υπερισχύουν οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις ή συμφωνίες. ΤΜΗΜΑ 3ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Επιπλέον του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και της ΝΑΤΟ SΟFΑ, έχουν εφαρμογή και τα ακόλουθα έγγραφα: • Η σχετική Εντολή Διεξαγωγής Ασκήσεων (ΕΧΟΡΟRD), • Οι Αρχές και Πολιτικές του ΝΑΤΟ για τη Διοικητική Μέριμνα (ΜC 319/1), • Οι Αρχές και Πολιτικές του ΝΑΤΟ για το Σχεδιασμό ΥΦΕ (ΜC 334/1), • Το Συμμαχικό Κοινό Δόγμα & Διαδικασίες Φιλοξενούντος Έθνους (ΑJΡ 4.5), • Η Ασφάλεια εντός του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (όπως αυτή τροποποιήθηκε) - CΜ (2002) 49 της 17ης Ιουνίου 2002, • Οποιεσδήποτε σχετικές Συμφωνίες Τυποποίησης (SΤΑΝΑGs), και ιδίως: (1) Η SΤΑΝΑG 3113: Παροχή Υποστήριξης προς το Επισκεπτόμενο Προσωπικό, Αεροσκάφη και Οχήματα. (2) Η SΤΑΝΑG 2034: Τυποποιημένες Διαδικασίες του ΝΑΤΟ για Αμοιβαία Συνδρομή Διοικητικής Μέριμνας. ΤΜΗΜΑ 4ΕΥΘΥΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ Στο πλαίσιο των διατάξεων και επιπλέον της ανάληψης των ευθυνών που προσδιορίζονται σε άλλο σημείο του παρόντος ΜΟU, το ΦΕ θα: 1)Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ασκήσεων και υποστήριξης, εγκρίνει και θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διευκολύνει: (1) την ανάπτυξη των ΕΔ στα καθορισμένα σημεία υποδοχής και τους χώρους στάθμευσης/συγκέντρωσης. (2) την περαιτέρω μετακίνηση προς τους, καθορισθέντες Χώρους Εκπαίδευσης (3) τη διεξαγωγή της άσκησης ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, και (4) τη μετακίνηση των ΕΔ προς και μέσω του(ων) καθορισμένου(ων) σημείου(ων) αναχώρησης, 2)Εγκρίνει τη χρήση, εκ μέρους των ΕΔ, των εθνικών αεροδιαδρόμων, βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων και εθνικών διαδικασιών, 3)Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνει τη χρήση των αεροπορικών και λιμενικών εγκαταστάσεων, των αεροπορικών και θαλάσσιων διαδρόμων, των οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων, προκειμένου να διασφαλίσει την είσοδο, την υποδοχή, την ανάπτυξη των ΕΔ και την προμήθεια εφοδίων, όπως ορίζεται στα σχέδια των ασκήσεων ή της εκπαίδευσης, 4)Εγκρίνει και μεριμνά για τη χρήση/παροχή τοπικών πόρων, συμπεριλαμβανόμενων, και ειδικά εάν ζητηθεί, των υπηρεσιών από εμπορικές πηγές, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ΕΔ για εφόδια και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανόμενων των καυσίμων, μερίδων φαγητού, εξοπλισμού, οχημάτων, μέσων επικοινωνίας, εγκαταστάσεων, νοσοκομειακής περίθαλψης, της εργασίας και άλλων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στη (ις) ΣΥ του παρόντος ΜΟU, 5)Εγκρίνει, υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης ειδοποίησης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του ΝΑΤΟ, την εισαγωγή - διακίνηση στο εσωτερικό και την εξαγωγή από την επικράτεια του στρατιωτικού υλικού, όπλων και πυρομαχικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΕΔ, για τους σκοπούς της διεξαγωγής της άσκησης ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, 6)Βοηθά στη διευθέτηση των απαραίτητων τελωνειακών διαδικασιών για την εν λόγω άσκηση ή εκπαιδευτική δραστηριότητα και ενημερώνει τις ΕΔ για τυχόν ειδικές απαιτήσεις για τη διαχείριση της ασφαλούς εισαγωγής - διακίνησης στο εσωτερικό και εξαγωγής από την επικράτεια του, επικίνδυνων υλικών και ιδιαίτερα, των εκρηκτικών και πυρομαχικών, 7)Παρέχει συνδέσμους, όπως διερμηνέα, τελωνειακή διαχείριση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, εάν αυτά ορίζονται στις ΣΥ, 8)Εξασφαλίζει, στο μέτρο του δυνατού, ότι το επίπεδο των αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχονται στις ΕΔ είναι ισοδύναμο με εκείνο που προβλέπεται για το δικό του στρατιωτικό προσωπικό, αντίστοιχου βαθμού ή διαβάθμισης, εκτός αντίθετης αμοιβαίας απόφασης από τους Συμμετέχοντες, 9)Παρέχει εκτιμήσεις κόστους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τις αρχές του ΦΕ, 10)Εξουσιοδοτεί τις ΕΔ να εγκαταστήσουν συσκευές ελέγχου & μέτρησης της κατανάλωσης για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τις υπηρεσίες όπως, ύδρευση και ηλεκτρική ενέργεια, κατά περίπτωση, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές συσκευές θα αφαιρούνται στο τέλος της άσκησης ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας και ότι οι ΕΔ θα παραδίδουν όλες τις αναφερόμενες εγκαταστάσεις στην αρχική τους κατάσταση, μετά την αφαίρεση των συσκευών, 11)Παρέχει συμβουλές σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που θα ισχύουν κατά την άσκηση ή εκπαιδευτική δραστηριότητα, διευκρινίζοντας, στις συναφείς ΣΥ, τις ισχύουσες αρχές και διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος στον (ους) Χώρο (ους) Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ 5ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος ΜΟU, οι ΕΔ θα: 1)Διεξάγουν ασκήσεις και εκπαίδευση σύμφωνα με τη σχετική ΣΥ και χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ΦΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη ΣΥ και με οποιαδήποτε υφιστάμενα Εθνικά Σχέδια Διοικητικής Μέριμνας, που συμπληρώνουν τις ΣΥ, της άσκησης ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 2)Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 7 του παρόντος ΜΟU, αποζημιώνουν το ΦΕ για όλες τις αμοιβαία εγκεκριμένες προμήθειες και υπηρεσίες, που παρέχονται από τις στρατιωτικές αρχές του ΦΕ, εκτός από τα είδη εκείνα που παρέχονται για προσωρινή χρήση. Οποιαδήποτε είδη παρέχονται για προσωρινή χρήση από τις ΕΔ θα χρησιμοποιούνται με προσοχή και θα επιστρέφονται στις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές του ΦΕ, πριν την αναχώρηση, στην ίδια κατάσταση στην οποία είχαν παραληφθεί, εκτός από τη φθορά που προέκυψε κατά τη συνήθη χρήση τους. 3)Συμμορφώνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΝΑΤΟ SΟFΑ, με τις τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες του ΦΕ. 4)Παρέχουν συνδέσμους, με σκοπό το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων διοικητικής μέριμνας με τις τοπικές πολιτικές αρχές, κατά περίπτωση, και στα Σημεία Εισόδου/Αναχώρησης. 5)Συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την άσκηση ή την εκπαιδευτική δραστηριότητα, καθώς και με οποιουσδήποτε κανονισμούς ισχύουν στο ΦΕ και αφορούν την αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση των επικίνδυνων υλικών και πυρομαχικών. 6)Διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα πυρομαχικά (π.χ. Καθαρή Εκρηκτική Ποσότητα, είδος πυρομαχικών) που πρόκειται να μεταφερθούν, θα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές του ΦΕ, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ανάπτυξη τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τους λιμένες/αεροδρόμια, μέσω των οποίων τα πυρομαχικά ή επικίνδυνα υλικά σχεδιάζεται να μεταφερθούν και τους προορισμούς τους, συμπεριλαμβανόμενων και των ημερομηνιών άφιξης/αναχώρησης. 7)Συμμορφώνονται με τους εκπαιδευτικούς κανονισμούς ασφαλείας του ΦΕ που ισχύουν για τις δραστηριότητες/ οι οποίες θα αναληφθούν κατά τη διάρκεια της άσκησης ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 8)Συμμορφώνονται με τις λεπτομερείς διαδικασίες και ρυθμίσεις, που περιγράφονται συγκεντρωτικά στη σχετυχή ΕΧΟΡΟRD και ΣΥ, όσον αφορά διοικητικά θέματα και θέματα προσωπικού, συμπεριλαμβανόμενων και των διαδικασιών εισαγωγής χρηματικών ποσών, υποστήριξης από διερμηνέα, λειτουργιών οχημάτων, υποβολής εκθέσεων και επαναπατρισμού του θανόντος προσωπικού και της διενέργειας δημοσίων σχέσεων. ΤΜΗΜΑ 6ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.Εάν ένας Συμμετέχων προτίθεται να συμπεριλάβει προσωπικό από τις δυνάμεις μιας τρίτης χώρας, κατά την άσκηση ή τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην επικράτεια του άλλου μέρους, στο πλαίσιο του παρόντος ΜΟU, ο Συμμετέχων αυτός θα ενημερώνει’ σχετικά το ΦΕ εγγράφως, το συντομότερο δυνατό, κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των ασκήσεων, αλλά δεν θα είναι υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις και υποχρεώσεις σχετικά με το καθεστώς του προσωπικού της τρίτης χώρας, στην επικράτεια του ΦΕ. Ανάλογα με το εάν η τρίτη χώρα είναι ή δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος του ΝΑΤΟ ή της Σύμπραξης για την Ειρήνη (ΡfΡ/SΟFΑ), μια χωριστή συμφωνία μπορεί να απαιτείται μεταξύ του ΦΕ και της τρίτης χώρας. 2.Σε περίπτωση που ένας Συμμετέχων διοργανώνει μια άσκηση ή εκπαιδευτική δραστηριότητα στην επικράτεια μιας τρίτης χώρας και καλεί δυνάμεις του άλλοι) Συμμετέχοντος να λάβουν μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα, μπορεί να βοηθήσει τις δυνάμεις αυτές, εφόσον αυτό είναι δυνατό, παρέχοντας ορισμένα στοιχεία της ΥΦΕ, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Η ακριβής φύση της υποστήριξης θα ορίζεται στη ΣΥ για κάθε άσκηση ή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ωστόσο, ο Συμμετέχων που διοργανώνει (τη δραστηριότητα) δεν θα είναι υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις και υποχρεώσεις σχετικά με το καθεστώς των δυνάμεων του άλλου Συμμετέχοντος, στην εν λόγω τρίτη χώρα. ΤΜΗΜΑ 7ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Για κάθε υλικοτεχνική υποστήριξη, προμήθειες και υπηρεσίες που δεν παρέχονται δωρεάν, σύμφωνα με τη SΤΑΝΑG 3113 ή με κοινή συναίνεση, οι αρμόδιες αρχές του ΦΕ και των ΕΔ μπορούν να διαπραγματευθούν την πληρωμή σε μετρητά, στο νόμισμα που ορίζεται από το ΦΕ (εφεξής η «συναλλαγή αποζημίωσης»), ή με πληρωμή σε είδος (εφεξής η «συναλλαγή ανταλλαγής»), ή με πληρωμή «ίσης αξίας», που θα καθορίζεται μόνο σε χρηματικούς όρους. Κατά συνέπεια, οι ΕΔ θα καταβάλλουν στο ΦΕ, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις για κάθε είδος συναλλαγής, οι οποίες εξειδικεύονται στα εδάφια α, β και γ, στη συνέχεια, καθώς και με τις γενικότερες διατάξεις που αναφέρονται στο υπόλοιπο του παρόντος Άρθρου. Καμία διάταξη του παρόντος Άρθρου δεν έχει σκοπό να εμποδίσει τις αρχές των ΕΔ από το να συνάπτουν συμβάσεις απευθείας με εμπορυκούς φορείς του Φιλοξενούντος Έθνους. 1)Αποζημιούμενες Συναλλαγές. Οι ΕΔ θα καταβάλλουν τα ανεξόφλητα υπόλοιπα το αργότερο 60 ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου. Για την τιμολόγηση των Αποζημιούμενων Συναλλαγών, οι Συμμετέχοντες θα τηρούν τις ακόλουθες αρχές: (1) Ο υπεύθυνος εκπρόσωπος των αρχών των ΕΔ και ΦΕ θα διαπραγματεύονται μια τιμή, η οποία δεν θα συμπεριλαμβάνει τις χρεώσεις που εξαιρούνται στη συνέχεια. (2) Στην περίπτωση που μια οριστική τιμή δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης πριν την παραγγελία, η παραγγελία θα προσδιορίζει το μέγιστο όριο ευθύνης για τις ΕΔ, οι οποίες θα παραγγέλνουν την υλικοτεχνική υποστήριξη, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες, εν αναμονή της διαπραγμάτευσης μιας τελικής τιμής. Οι αρμόδιες αρχές των Συμμετεχόντων θα αρχίζουν αμέσως, διαπραγματεύσεις προκειμένου να καθορίσουν μια τελική τιμή, που μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να υπερβαίνει τον αρχικό μέγιστο όριο ευθύνης. Το βάρος αιτιολόγησης της αύξησης θα το φέρει ο Συμμετέχων που επιδιώκει να υπερβεί το μέγιστο. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές των Συμμετεχόντων δυσκολεύονται να διαπραγματευθούν μια τελική τιμή, μπορούν να εξετάσουν την περίπτωση αντικατάστασης σε είδος. (3) Κατά το χρόνο διακανονισμού των λογαριασμών, κανείς από τους Συμμετέχοντες δεν θα αποκομίζει ή διατηρεί οποιαδήποτε κέρδη προκύπτουν από τις συναλλαγές που διακανονίζονται. (4) Στην περίπτωση συγκεκριμένων αγορών από το ΦΕ, από τοπικούς αναδόχους, για λογαριασμό των ΕΔ, το κόστος δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκό από την τιμή που χρεώνεται στις Δυνάμεις του ΦΕ, για παρόμοια υποστήριξη, προμήθειες και υπηρεσίες, μείον τα ποσά που εξαιρούνται στη συνέχεια. Ωστόσο, η τιμή που θα χρεώνεται μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές που προκύπτουν από τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, τα σημεία παράδοσης και άλλα παρόμοια ζητήματα. (5) Στην περίπτωση μεταφορών με ιδίους πόρους του ΦΕ, το ποσό που θα καταβάλλεται από τις ΕΔ για την παρεχομένη υλικοτεχνική υποστήριξη, προμήθειες και υπηρεσίες θα είναι το ίδιο με αυτό που χρεώνει το ΦΕ τις δικές του δυνάμεις, από την ημερομηνία αποδοχής της παραγγελίας. 2)Συναλλαγές Ανταλλαγής. Οι ΕΔ θα αμείβουν τις στρατιωτικές αρχές του ΦΕ σε είδος, μεταφέροντας υλικοτεχνική υποστήριξη, προμήθειες και υπηρεσίες που είναι όμοιες ή ουσιωδώς παρόμοιες με αυτές που παραδόθηκαν ή εκτελέστηκαν και οι οποίες είναι ικανοποιητικές για τις στρατιωτικές αρχές του ΦΕ. Εάν οι ΕΔ δεν μπορούν να πληρώσουν σε είδος, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος αντικατάστασης που ισχύει κατά το χρόνο της αρχικής συναλλαγής, η συναλλαγή μπορεί, με κοινή συναίνεση, να θεωρηθεί ως συναλλαγή αποζημίωσης και να διέπεται από το (α) ανωτέρω εδάφιο, εκτός του ότι η τιμή θα βασίζεται στην ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα η πληρωμή σε είδος. 3)Ίση Αξία. Ο όρος «ίση αξία» σημαίνει την υλικοτεχνική υποστήριξη, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες που ορίζονται σε χρηματικούς όρους, με χρήση των πραγματικών ή των κατ’ εκτίμηση τιμών που ισχύουν κατά τη στιγμή που εγκρίνεται η συναλλαγή. Οι ΕΔ θα πληρώνουν τις στρατιωτικές αρχές του ΦΕ, μεταφέροντας υλικοτεχνική υποστήριξη, προμήθειες και υπηρεσίες που είναι ίσες σε αξία με αυτές που παραδόθηκαν ή εκτελέστηκαν και οι οποίες είναι ικανοποιητικές για τις στρατιωτικές αρχές του ΦΕ. Εάν οι ΕΔ δεν καταβάλλουν «ίση αξία», σύμφωνα με τους όρους ενός προγράμματος ανταλλαγών που ισχύει κατά το χρόνο της αρχικής συναλλαγής, σε χρονικά πλαίσια που δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις μήνες από την ημερομηνία της αρχικής συναλλαγής, η συναλλαγή θα θεωρείται ως συναλλαγή αποζημίωσης και θα διέπεται από το ανωτέρω εδάφιο (α). 2.Για την εκπλήρωση του συντονιστικού τους ρόλου, σε σχέση με τη διευκόλυνση των προμηθειών από εμπορικές πηγές, οι στρατιωτικές αρχές του ΦΕ δεν θα δέχονται υπηρεσίες ούτε θα δεσμεύονται από οποιεσδήποτε εμπορικές συμβάσεις, εξ ονόματος των ΕΔ, εκτός αν οι τελευταίες έχουν ρητά συναινέσει να δεχθούν τις υπηρεσίες, προμήθειες κλπ. και επίσης έχουν συμφωνήσει να καταβάλουν ένα συγκεκριμένο κόστος γι’ αυτές. Όλες οι υπηρεσίες και οι προμήθειες από εμπορικές πηγές θα βασίζονται σε επίσημες συμβατικές ρυθμίσεις. 3.Τόσο οι αρχές των ΕΔ όσο και αυτές του ΦΕ θα διατηρούν αρχεία όλων των συναλλαγών μεταξύ των Συμμετεχόντων. 4.Τα τιμολόγια για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης, προμηθειών ή υπηρεσιών θα αναφέρονται στο έντυπο του Τυποποιημένου Εντύπου του ΝΑΤΟ για την Αίτηση, Παραλαβή και Επιστροφή Τιμολογίων, στο Παράρτημα Β της SΤΑΝΑG 2034 και θα αναφέρονται στο παρόν ΜΟU (ή σε μια ισχύουσα ΣΥ), καθώς και σε οποιονδήποτε ισχύοντα αριθμό παραγγελίας. Τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από την απόδειξη παραλαβής από τις ΕΔ και θα διακανονίζονται σε τοπικό επίπεδο, μέσω των ρυθμίσεων που αναφέρονται λεπτομερώς στη ΣΥ ή θα αποστέλλονται προς τις στρατιωτικές αρχές των ΕΔ, το αργότερο 90 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η υλικοτεχνική υποστήριξη, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες προσφέρθηκαν στις δυνάμεις αυτές. Τα τιμολόγια θα αναλύουν τις χρεώσεις για την ποικίλη υλικοτεχνική υποστήριξη, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που χρεώνονται. 5.Οι ΕΔ θα πληρώνουν, κατά κανόνα, τις προμήθειες, τον εξοπλισμό ή τις υπηρεσίες από εμπορικές πηγές, όπως τρόφιμα, ενοικίαση αυτοκινήτων, πλυντήρια, κλπ. πριν την αναχώρηση από την επικράτεια του ΦΕ, εκτός εάν καθορισθεί διαφορετικά (συμβατική ρήτρα) ή εάν υφίσταται διαφορά, όσον αφορά στο κόστος ή τη λήψη των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που προκύψει η τελευταία κατάσταση, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς, το συντομότερο δυνατό, ώστε να επιταχυνθεί η εκκαθάριση των λογαριασμών. 6.Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, το ΦΕ θα παρέχει στο προσωπικό των ΕΔ σίτιση και στέγαση, του ίδιου επίπεδου με αυτό που παρέχεται στα μέλη των δυνάμεων του ΦΕ. Οι χρεώσεις που καταβάλλονται από τις ΕΔ θα είναι με το ισχύον τιμολόγιο «δικαιούχων» του ΦΕ, για λόγους αμοιβαιότητας. 7.Οι ΕΔ δεν θα μεταβιβάζουν εκ νέου την υλικοτεχνική υποστήριξη, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, σε ένα άλλο έθνος ή φορέα, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του ΦΕ. 8.Στο βαθμό που το επιτρέπουν οι υφιστάμενοι νόμοι, κανονισμοί και διεθνείς συμφωνίες, η κυβέρνηση του ΦΕ θα διασφαλίζει ότι φόροι, δασμοί και λοιπές παρόμοιες επιβαρύνσεις δεν θα επιβάλλονται σε σχέση με το παρόν ΜΟU. Στις περιπτώσεις που πρέπει να καταβληθούν φόροι, δασμοί και οι παρόμοιες επιβαρύνσεις, η κυβέρνηση του ΦΕ θα τις διαχειρίζεται κατά τον ευνοϊκότερο δυνατό τρόπο, για την ικανοποιητική εκτέλεση των ρυθμίσεων που αναγράφονται στο παρόν ΜΟU. 9.Περαιτέρω λεπτομερείς οικονομικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων για το διακανονισμό λογαριασμών, θα καθορίζονται κατά περίπτωση, στη ΣΥ που υποστηρίζουν το παρόν ΜΟU, της εν λόγω άσκησης ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας. ΤΜΗΜΑ 8ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1.Το καθεστώς δικαιοδοσίας που θα ισχύει για το προσωπικό των ΕΔ θα είναι το προβλεπόμενο στο Άρθρο VΙΙ της ΝΑΤΟ SΟFΑ και τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του. 2.Στην περίπτωση που συλληφθεί, από τις αρμόδιες αρχές του ΦΕ, προσωπικό των ΕΔ, το Διευθύνων Επιτελείο της άσκησης ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και οι ανώτεροι εκπρόσωποι του ΦΕ και των ΕΔ που συμμετέχουν στην άσκηση πρέπει να ενημερώνονται αμέσως. Αυτοί, με τη σειρά τους, θα ενημερώνουν, στη συνέχεια, τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές τους. 3.Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με το Άρθρο VΙΙ (ΝΑΤΟ SΟFΑ), οι αρχές του ΦΕ δικαιούνται να ασκήσουν δικαιοδοσία επί των μελών των ΕΔ, η δικαιοδοσία θα ασκείται στο πλαίσιο του συστήματος τακτικής ποινικής δικαιοσύνης που ισχύει για τους πολίτες τους και δεν θα ασκείται εντός του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης που ισχύει μόνο για τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων του ΦΕ. ΤΜΗΜΑ 9ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 1.Οι ρυθμίσεις διοίκησης και ελέγχου θα είναι σύμφωνες με τα εθνικά και τα νατοϊκά σχέδια και διαδικασίες ή με τα σχέδια και τις διαδικασίες που καθορίζονται μεταξύ των Συμμετεχόντων, κατά περίπτωση, για την άσκηση ή εκπαιδευτική δραστηριότητα και περιγράφονται αναλυτικά στις ΣΥ του παρόντος ΜΟU. 2.Το προσωπικό των ΕΔ που εμπλέκεται, για τους σκοπούς της άσκησης ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, σε ένα σχηματισμό του ΦΕ, δεν θα λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε μορφή αποστολής μάχης, αστυνόμευσης, ή διεθνών επιχειρήσεων ασφάλειας, χωρίς τη συναίνεση, της κυβέρνησης του. Σε περίπτωση εχθροπραξιών, είτε μετά από κήρυξη πολέμου είτε με άλλο τρόπο, το προσωπικό των ΕΔ δεν θα εμπλέκεται σε ενεργές επιχειρήσεις, υπό οποιονδήποτε ρόλο και θα επικουρείται από το ΦΕ, προκειμένου να αναζητήσει οδηγίες από την κυβέρνηση του. ΤΜΗΜΑ 10ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.Οι αξιώσεις που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, την εκτέλεση του παρόντος ΜΟU θα διεκπεραιώνονται από. το ΦΕ, σύμφωνα με το Άρθρο VΙΙΙ του ΝΑΤΟ SΟFΑ. Ειδικές διοικητικές ρυθμίσεις θα καλύπτονται στη ΣΥ κάθε άσκησης. 2.Οι αξιώσεις που απορρέουν από τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος ΜΟU, στην επικράτεια μιας τρίτης χώρας, στην οποία δεν ισχύει το Άρθρο VΙΙΙ του ΝΑΤΟ SΟFΑ, θα διεκπεραιώνονται από τον πλέον αρμόδιο Συμμετέχοντα, όπως αυτός θα καθορίζεται μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμμετεχόντων και θα καταγράφεται στη ΣΥ κάθε άσκησης. 3.Στην περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν σε ή από τα κοινά περιουσιακά στοιχεία των Συμμετεχόντων, όπου το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών αυτών δεν μπορεί να ανακτηθεί από έναν τρίτο, οι δαπάνες αυτές θα βαρύνουν εξίσου τους Συμμετέχοντες. 4.Οι Συμμετέχοντες δεν θα αποζημιώνουν τους αναδόχους έναντι αξιώσεων τρίτων για ευθύνες. ΤΜΗΜΑ 11ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1.Όλες οι διαβαθμισμένες πληροφορίες και υλικό που ανταλλάσσονται ή παράγονται σε σχέση με τον παρόν ΜΟU χρησιμοποιούνται, διαβιβάζονται, αποθηκεύονται, διακινούνται και φυλάσσονται σύμφωνα με τη Συμφωνία Γενικής Ασφάλειας [ΣΓΑ] μεταξύ του Υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, σχετικά με την Προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο χωρών, με ημερομηνία 2 Μαρτίου 2001. 2.Οι διεθνείς επισκέψεις μεταξύ των Συμμετεχόντων θα συντονίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 7 της προαναφερθείσας ΣΓΑ. 3.Το ΦΕ θα διασφαλίζει ότι η εκπαίδευση θα διεξάγεται χωρίς παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένο προσωπυκό, το οποίο θα εισέρχεται παράνομα στο πεδίο του(ων) Χώρου(ων) Εκπαίδευσης ή του(ων) χώρου(ων) υποστήριξης της άσκησης. Λεπτομερείς διαδικασίες ασφάλειας θα ορίζονται στη(ις) οχετική(ες) ΣΥ. ΤΜΗΜΑ 12ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.Ο Διοικητής ΕΔ θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι, ιατρικά και οδοντιατρικά, υγιές πριν τη συμμετοχή στην εν λόγω άσκηση ή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ο Διοικητής ΕΔ θα διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό του θα αναπτύσσεται με τις απαραίτητες ποσότητες από κάθε προσυνταγογραφημένα φάρμακα, για την κάλυψη της περιόδου ανάπτυξης και τη διασφάλιση της συνέχισης της θεραπείας, καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης. 2.Η ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη θα παρέχονται από το ΦΕ σύμφωνα με το Άρθρο ΙΧ της ΝΑΤΟ SΟFΑ. Επιπλέον, το προσωπικό ΕΔ θα καλύπτεται από κατάλληλη κρατική ή ιδιωτική ασφάλιση υγείας, κατά την ανάληψη δραστηριοτήτων που δεν αποτελούν μέρος της εγκεκριμένης εκπαίδευσης τους. 3.Η ιατρική και οδοντιατρική υποστήριξη οι οποίες θα παρέχονται στις ΕΔ πού συμμετέχουν στην άσκηση ή την εκπαιδευτυχή δραστηριότητα θα περιγράφονται στη σχετική ΣΥ, η οποία θα προσδιορίζει τις θέσεις και το είδος των ιατρικών εγκαταστάσεων που είναι διαθέσιμες στην περιοχή του (ων) προγραμματισμένου (ων) Χώρου (ων) Εκπαίδευσης. 4.Οι αρχές του ΦΕ θα διασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ότι τα Αεροσκάφη/Ελικόπτερα Υγειονομικής Εκκένωσης (ΜΕDΕVΑC) των ΕΔ, θα έχουν ύψιστη προτεραιότητα για τη διαμετακόμιση προς, εντός και από το σχετικό Χώρο Εκπαίδευσης και ότι θα τους επιτρέπεται η πρόσβαση στον εναέριο χώρο του ΦΕ, για την εκπλήρωση κάθε αποστολής έκτακτης ανάγκης. 5.Οι διατάξεις της SΤΑΝΑG 2061 «Διαδικασίες για τη Μεταφορά Συμμαχικών Ασθενών από Ιατρικές Εγκαταστάσεις» και SΤΑΝΑG 2132 «Τεκμηρίωση Σε Σχέση με την Υγειονομική Εκκένωση, τη Θεραπεία και την Αιτία Θανάτου Ασθενών» θα αναφέρονται κατά την εφαρμογή του παρόντος ΜΟU. 6.Η βασική ιατρική περίθαλψη και η επείγουσα οδοντιατρική περίθαλψη, από τις στρατιωτικές ιατρικές υπηρεσίες του ΦΕ, καθώς και η εκκένωση με στρατιωτικό αεροσκάφος, συμπεριλαμβανόμενων και των ελικοπτέρων, θα παρέχονται δωρεάν. Όμως, στις περιπτώσεις που απαιτείται βοήθεια, από πόρους του ΦΕ, για τη μεταφορά τραυματιών σε νοσοκομείο της επιλογής των ΕΔ, χρησιμοποιώντας περιουσιακά στοιχεία του ΦΕ, οι αρχές των ΕΔ θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε αποζημίωση απαιτηθεί για τα σχετικά έξοδα μεταφοράς. 7.Οι αρχές των ΕΔ θα αποζημιώνουν επίσης, τις αρχές του ΦΕ για τις εκκενώσεις λόγω έκτακτης ανάγκης, με πολιτικό ιατρικό αεροσκάφος, καθώς και για την ιατρική περίθαλψη που θα παρέχεται στο προσωπικό τους, σε τοπικές πολιτικές ιατρικές εγκαταστάσεις του ΦΕ, με την εξαίρεση ότι οι ΕΔ μπορούν να επωφεληθούν από οποιεσδήποτε ισχύουσες διεθνείς ή διμερείς συμφωνίες για ιατρική/κοινωνική ασφάλιση, προκειμένου να καλύψουν το κόστος της περίθαλψης αυτής. ΤΜΗΜΑ 13ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 8, η ανάκριση για ένα ατύχημα ή περιστατικό, στο οποίο εμπλέκεται προσωπικό των ΕΔ, θα αποτελεί ευθύνη του ΦΕ, αλλά οι αρχές των ΕΔ δύναται να έχουν έναν παρατηρητή παρόντα σε κάθε ανάκριση. Ο παρατηρητής δεν θα έχει δικαίωμα να εξετάζει κατ’ αντιπαράσταση ή να συμμετέχει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και δεν θα είναι παρών όταν συσκέπτεται η ανακριτική επιτροπή, σε σχέση με τα ευρήματα και τις προτάσεις της. Ο παρατηρητής θα είναι, κατά κανόνα, όχι ανώτερος, σε αντίστοιχο βαθμό, από τον Πρόεδρο της ανακριτικής επιτροπής. Οι αρχές των ΕΔ θα μπορούν να προβαίνουν σε όσες περαιτέρω ανακρίσεις απαιτούνται από τις νομοθετικές ή κανονιστυχές διατάξεις τους. Οι ΕΔ θα επιβαρύνονται με όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε μια ανάκριση. 2.Στις στρατιωτικές αρχές των ΕΔ θα παρέχονται, κατά κανόνα, τα σχετικά ευρήματα και οι προτάσεις της έκθεσης του ατυχήματος. Κάθε αίτημα για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες θα εξετάζεται με κατανόηση από το ΦΕ. ΤΜΗΜΑ 14ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 1.Ο θάνατος ενός μέλους των ΕΔ στην επικράτεια του ΦΕ θα δηλώνεται στην αρμόδια αρχή του ΦΕ και στον Σύμβουλο Άμυνας της Πρεσβείας, ο οποίος θα διασφαλίζει την υποστήριξη του Φιλοξενούντος Έθνους. Ο θάνατος θα πιστοποιείται από ένα γιατρό του ΦΕ. 2.Εάν το δίκαιο του ΦΕ απαιτεί να διενεργηθεί αυτοψία στο θανόντα, αυτή θα διενεργείται σύμφωνα με τις εθνικές του διαδικασίες, από ένα γιατρό του ΦΕ ο οποίος θα διορίζεται για το σκοπό αυτό. Το ΦΕ θα ενημερώνει το Διοικητή των ΕΔ, εκ των προτέρων, για το χρόνο και τον τόπο κάθε προγραμματισμένης αυτοψίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρουσία, κατά την αυτοψία, ενός γιατρού διορισμένου από τις αρχές των ΕΔ, ως παρατηρητή. 3.Οι σοροί θα επαναπατρίζονται με: βάση τις διαδικασίες που θα γίνονται από τις ΕΔ, σύμφωνα με τους οικείους νόμους και κανονισμούς του ΦΕ. Λεπτομέρειες των διευθετήσεων για τη μετακίνηση των σορών θα παρέχονται στο ΦΕ, μέσω του Διοικητή ΕΔ. Το ΦΕ καλείται να διευκολύνει την κυκλοφορία του επαναπατριζόμενου προσωπικού των ΕΔ ή των εκπροσώπων τους, στο εσωτερικό της χώρας. Οι ΕΔ θα επιβαρύνονται με όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την απαίτηση αυτή. ΤΜΗΜΑ 15ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Λεπτομερείς διαδικασίες για. την προστασία του περιβάλλοντος θα περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, στη ΣΥ για την εν λόγω άσκηση ή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Όλες οι αξιώσεις σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα θα αντιμετωπίζονται με βάση τις αρχές που περιγράφονται στο Άρθρο Άρθρο 10. ΤΜΗΜΑ 16ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Οι αρχές του ΦΕ θα παρέχουν ένα εύρος τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών, δεδομένων και ραδιοφωνικών διευκολύνσεων, όπως αυτές θα αναφέρονται λεπτομερώς στη ΣΥ, για την εν λόγω άσκηση ή εκπαιδευτική δραστηριότητα. ΤΜΗΜΑ 17ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος ΜΟU ή τις ΣΥ του, θα επιλύεται με διαπραγματεύσεις μεταξύ των Συμμετεχόντων, στο κατώτερο δυνατό επίπεδο και δεν θα παραπέμπεται, προς επίλυση, σε οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές δικαστήριο ή τρίτο μέρος. ΤΜΗΜΑ 18ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ Το παρόν ΜΟU μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή, εγγράφως, με κοινή συναίνεση των Συμμετεχόντων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 19. ΤΜΗΜΑ 19ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ 1.Το παρόν ΜΟU θα τεθεί σε ισχύ μετά την υπογραφή του και από τους δύο Συμμετέχοντες και όταν ληφθεί ειδοποίηση από το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές εσωτερικές διαδικασίες και θα παραμείνει σε ισχύ εφόσον δεν καταγγελθεί, είτε με κοινή συναίνεση είτε από ένα Συμμετέχοντα, μετά από γραπτή ειδοποίηση προς τον άλλο, έξι μήνες πριν. 2.Σε περίπτωση που το παρόν ΜΟU λήξει: 1)Οι διατάξεις των Άρθρων 7 (Διοικητική Μέριμνα και Οικονομικά Θέματα), 10 (Αξιώσεις και Υποχρεώσεις) και 17 (Επίλυση Διαφορών) θα παραμείνουν σε ισχύ, μέχρις ότου όλες οι εκκρεμείς πληρωμές, αξιώσεις και διαφορές διακανονιστούν οριστικά, και 2)Οι διατάξεις του Άρθρου 11 (Ασφάλεια και Προστασία των πληροφοριών) θα παραμείνουν σε ισχύ, μέχρις ότου όλες αυτές οι πληροφορίες και το υλικό είτε καταστραφούν είτε επιστραφούν στο Συμμετέχοντα, από τον οποίο προέρχονται. Τα ανωτέρω αποτελούν τη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, για τα θέματα που αναφέρονται σε αυτή. Υπεγράφη εις τριπλούν στην αγγλική γλώσσα. Για το Υπουργείο Για το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Εθνικής Άμυνας της Βασίλειου της Ελληνικής Δημοκρατίας Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ΑCΡ Κennett CΒΕ Χρήστος Κατσαρός ΠΝ Μajοr General Υποναύαρχος Directοr General Land Warfare Βοηθός Επιτελάρχη Land Cοmmand Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας Whitehall, Lοndοn Χολαργός Αθήνα Date: 1 Dec. 2009 Ημερομηνία: 13 Ιαν. 2010
Άρθρο 2
1.  
    Οι ιδιαίτερες Συμφωνίες Υποστήριξης μεταξύ των Συμμετεχόντων για κάθε άσκηση χωριστά, που προβλέπονται στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης, μεταφέρονται στην ελληνική έννομη τάξη σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτής
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 19 παράγραφος 1 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία