Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουμανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την Εκτέλεση των Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουμανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας όσον αφορά στην παροχή υποστήριξης έθνους υποδοχής για την εκτέλεση των επιχειρήσεων και ασκήσεων του ΝΑΤΟ, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 10 Οκτωβρίου 2006 και στο Βουκουρέστι στις 14 Δεκεμβρίου 2006, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα, το κείμενο του οποίου στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (ΜΟU) ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ Η Κυβέρνηση της Ρουμανίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφεξής αναφερόμενες ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη: Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο υπεγράφη στις 4 Απριλίου1949 και ειδικότερα το άρθρο 3, Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της «Συμφωνίας σχετικά με το Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ SΟFΑ)», η οποία υπεγράφη στις 19 Ιουνίου 1951, Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του «Πρωτοκόλλου σχετικά με το Καθεστώς του Διεθνούς Στρατιωτικού Αρχηγείου το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (Πρωτοκόλλου Παρισίων), της 28 Αυγούστου 1952, Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική αντίληψη για την ανάπτυξη των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην ή μέσω της Ρουμανίας ή/και των εδαφών της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια περιόδων ειρήνης, έκτακτης ανάγκης, κρίσεων και συρράξεων, προς υποστήριξη των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική αντίληψη των ασκήσεων και επιχειρήσεων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με δυνάμεις του ΝΑΤΟ και με τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες επιχειρούν υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ, και Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Κυβέρνησης της Ρουμανίας ή/και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν συμφωνήσει στα εξής: Άρθρο 1ΟΡΙΣΜΟΙ(1) Δυνάμεις: Στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης (ΜΟU) ο όρος «δυνάμεις» σημαίνει όλα τα συστατικά στοιχεία, στρατιωτικά και πολιτικά, των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου και όλου του προσωπικού, του στρατιωτικού υλικού και των προμηθειών, όπως αυτά καθορίζονται στη Συμφωνία σχετικά με το Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ και του Πρωτοκόλλου των Παρισίων. Περιλαμβάνουν επίσης, όλα τα πλοία, αεροσκάφη, οχήματα, εφόδια, εξοπλισμό, πυρομαχικά και τις προμήθειες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των δυνάμεων. (2) Επιχειρήσεις ΝΑΤΟ: Στρατιωτικές ενέργειες, ή διεξαγωγή μιας στρατηγικής, τακτικής, υπηρεσιακής, εκπαιδευτικής ή διοικητικής στρατιωτικής αποστολής, καθώς και η διαδικασία διεξαγωγής μάχης, συμπεριλαμβανομένης και της επίθεσης, της άμυνας, της μετακίνησης, του εφοδιασμού και των ελιγμών που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί των πολεμικών επιχειρήσεων ή των εκστρατειών. Οι «επιχειρήσεις» αυτές, συμπεριλαμβάνονται και οι ασκήσεις, θα διενεργούνται από δυνάμεις του ΝΑΤΟ, όπως περιγράφονται στην παράγραφο (1) του παρόντος. (3) Σχέδια έκτακτης Ανάγκης (CΟΡ(s)): Σχέδια, τα οποία αναπτύσσονται για πιθανές επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παράγοντες σχεδιασμού (π.χ. πεδίο εφαρμογής, δυνάμεις, προορισμός, κίνδυνοι, τομέας ευθυνών, κλπ), έχουν προσδιοριστεί ή μπορούν να υποτεθούν. Τα σχέδια έκτακτης Ανάγκης είναι βασισμένα σε εγκεκριμένες οδηγίες σχεδιασμού και εκπονούνται με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων και των δυνατοτήτων των δυνάμεων/απαιτουμένων δυνάμεων και των επιλογών ανάπτυξης των. Τα σχέδια έκτακτης Ανάγκης παρέχουν μια βάση για επιχειρησιακό σχεδιασμό από τα έθνη ή από το προσωπικό του ΝΑΤΟ. (4) Αποστέλλον Έθνος (SΝ): Ο όρος «Αποστέλλον Έθνος» σημαίνει τη Ρουμανία ή την Ελληνική Δημοκρατία, αντίστοιχα, οι οποίες παρέχουν δυνάμεις, εκτός των συνόρων τους, προς υποστήριξη των επιχειρήσεων ή ασκήσεων ΝΑΤΟ. (5) Έθνος Υποδοχής/Φιλοξενούσα Χώρα (ΗΝ): Ο όρος «έθνος υποδοχής» σημαίνει τη Ρουμανία ή την Ελληνική Δημοκρατία. (6) Υποστήριξη Έθνους Υποδοχής (ΗΝS): Η πολιτική και στρατιωτική βοήθεια η οποία παρέχεται σε περίοδο ειρήνης, έκτακτης ανάγκης, κρίσεων και συρράξεων, από το Έθνος Υποδοχής, προς τις δυνάμεις του Αποστέλλοντος Έθνους, οι οποίες βρίσκονται ή επιχειρούν ή διέρχονται μέσω του εδάφους, των χωρικών υδάτων, ή του εναέριου χώρου, επάνω από το έδαφος και τα ύδατα του Έθνους Υποδοχής. Οι συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται μεταξύ των αρμοδίων αρχών του Έθνους Υποδοχής και του Αποστέλλοντος Έθνους, αποτελούν τη βάση μιας τέτοιας βοήθειας. (7) Δαπάνες: Οι δαπάνες εκείνες οι οποίες συνδέονται με τη δημιουργία, την υποστήριξη και τη συντήρηση του εθνικού, πολυεθνικού ή διεθνούς στρατηγείου, των δυνάμεων ή των σχηματισμών. Για τους σκοπούς του παρόντος Μνημονίου Συμφωνίας (ΜΟU) και των υποστηρικτικών εγγράφων του: α. Ο όρος «Επιμεριζόμενες Δαπάνες» σημαίνει τις δαπάνες εκείνες, οι οποίες συμφωνείται εκ των προτέρων, να αποτελούν κοινή ευθύνη περισσότερων του ενός εθνών. β. Ο όρος «Άμεσες Εθνικές Δαπάνες» σημαίνει τις δαπάνες εκείνες οι οποίες θεωρείται ότι αποτελούν ευθύνη ενός μόνο έθνους. (8) Οι λεπτομέρειες της παροχής Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους (ΗΝS) θα θεσπιστούν με κανόνες εφαρμογής. Αυτή είναι η Τεχνική Διευθέτηση (ΤΔ) και η Κοινή Συμφωνία Εφαρμογής (JΙΑ). (9) Τεχνική Διευθέτηση (ΤΔ): Η Τεχνική Διευθέτηση είναι παρεπόμενο έγγραφο του ΜΟU για την Υποστήριξη Έθνους Υποδοχής, που εξειδικεύει τη γενική αντίληψη και τις διαδικασίες για την παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής. (10) Κοινή Συμφωνία Εφαρμογής (ΜΑ): Παρεπόμενο έγγραφο στις Τεχνικές Διευθετήσεις (ΤΔ), το οποίο θεσπίζει τη δέσμευση μεταξύ των συμμετεχόντων, σχετικά με την παροχή και τη λήψη Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους (ΗΝS). Περιλαμβάνει αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη και προσφερόμενη υποστήριξη, τις συγκεκριμένες για την περιοχή, διαδικασίες για την εφαρμογή των συμφωνιών υποστήριξης και τις λεπτομέρειες αποζημιώσεων. (11) Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία μια έννοια διευκρινίζεται στο παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας (ΜΟU), κατά τα λοιπά θα ισχύει το «Λεξιλόγιο Όρων και Ορισμών του ΝΑΤΟ-Συμμαχική Διοικητική Έκδοση (ΑΑΡ-6)». Άρθρο 2ΣΚΟΠΟΣ(1) Σκοπός του παρόντος ΜΟU είναι να θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία διμερών χώρων υποστήριξης διοικητικής μέριμνας και την παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής, προς τις Ρουμανικές και Ελληνικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ. (2) Το παρόν ΜΟU και τα υποστηρικτικά έγγραφα του, προορίζονται να χρησιμεύσουν ως βάση για τη διαδικασία σχεδιασμού της Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους, για ποικίλες επιχειρήσεις και ασκήσεις. Ενώ ο προηγούμενος σχεδιασμός και η διαμόρφωση της πολιτικής και των διαδικασιών θα λαμβάνουν υπόψη τα Σχέδια έκτακτης Ανάγκης (CΟΡs) και άλλες γενικές ιδέες επιχειρήσεων, οι πραγματικές αποστολές που 6α υποστηρίζονται, συμπεριλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Σχέδια (ΟΡLΑΝs) και στις Επιχειρησιακές Διαταγές (ΟΡΟRDs). Το παρόν ΜΟU θα εφαρμόζεται εξίσου τόσο σε πραγματικές αποστολές, όσο και σε ασκήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν και εκείνες για τις οποίες οι δυνάμεις προς ανάπτυξη έχουν προσδιοριστεί και εκείνες για τις οποίες οι δυνάμεις πρόκειται να προσδιοριστούν. Άρθρο 3ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ(1) Οι διατάξεις της Συμφωνίας σχετικά με το Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, του Πρωτοκόλλου των Παρισίων και οποιονδήποτε άλλων σχετικών συμφωνιών, οι οποίες είναι σε ισχύ μεταξύ του /των Στρατηγικού(-ών) Διοικητή(-ών) και του Έθνους Υποδοχής, θα ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις υποστήριξης οι οποίες ενεργοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος ΜΟU. Τα συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι το Πολυεθνικό Κοινό Κέντρο Διοικητικής Μέριμνας (ΜJLC) ή/οι Πολυεθνική(-ές) Διοίκηση(-ες) Διοικητικής Μέριμνας (ΜΝLCs), το/τα Προκεχωρημένο(-α) Σύστημα(-τα) Διοικητικής Μέριμνας (ΑLSs), το/τα Επιτόπου Σύστημα/τα Διοικητικής Μέριμνας (FLCs), θα αποτελούν τμήματα/αποσπάσματα του Στρατηγικού Διοικητή (SC) που τα δημιουργεί και ότι τις δραστηριότητες των τμημάτων /αποσπασμάτων αυτών, θα αποτελούν υποχρέωση του Στρατηγικού Διοικητή. Οι συμφωνίες Διοίκησης και Ελέγχου θα προσδιορίζονται στο ισχύον επιχειρησιακό σχέδιο ή στο σχέδιο άσκησης. (2) Το παρόν ΜΟU είναι σύμφωνο με τις πιο πρόσφατες εγκεκριμένες εκδόσεις της απόφασης της Στρατιωτικής Επιτροπής (ΜC 334) και της Συμμαχικής Κοινής Έκδοσης (ΑJΡ 4.5). Εκεί προβλέπεται μια συμφωνία και δομή - ομπρέλα για την υποστήριξη της εγκεκριμένης ταχείας εισόδου των δυνάμεων του Αποστέλλοντος Έθνους. (3) Το Έθνος Υποδοχής θα παρέχει υποστήριξη κατά περίπτωση και εντός των ορίων των πρακτικών περιορισμών των περιστάσεων που θα υφίστανται τότε, στις δυνάμεις του Αποστέλλοντος Έθνους οι οποίες αναπτύσσονται σε πολυεθνικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Οι λεπτομέρειες της υποστήριξης αυτής θα εξετάζονται στους κανόνες εφαρμογής. (4) Οι διατάξεις του παρόντος ΜΟU θα εφαρμόζονται λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την εθνική νομοθεσία του Έθνους Υποδοχής και τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες. (5) Οι διατάξεις του παρόντος ΜΟU θα εφαρμόζονται σε περίοδο ειρήνης, κρίσεων και συρράξεων ή σε περιόδους διεθνούς έντασης, όπως θα αποφασίζεται από κοινού από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας (6) Οι επιχειρήσεις ή οι ασκήσεις οι οποίες υποστηρίζονται από το παρόν ΜΟU, μπορεί να απαιτούν πολυεθνικές αεροπορικές επιχειρήσεις διοικητικής μέριμνας με αεροσκάφη σταθερών πτερύγων και ελικόπτερα και στην περίπτωση των λιμένων, με εμπορικά και στρατιωτικά πλοία υποστήριξης. Το Έθνος Υποδοχής αναγνωρίζει ότι η μετακίνηση αυτών των αεροσκαφών, ελικοπτέρων, πλοίων και των πληρωμάτων τους, θα λαμβάνει χώρα με μια γενική άδεια διέλευσης, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ή των ασκήσεων. Το Έθνος Υποδοχής θα διαχειρίζεται/ελέγχει όλες τις πτυχές μιας τέτοιας άδειας διέλευσης. (7) Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ρουμανικού Γενικού Επιτελείου μπορούν να εκχωρήσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πρόσφατων εγκεκριμένων εκδόσεων της απόφασης της Στρατιωτικής Επιτροπής (ΜC 334) και της Κοινής Συμμαχικής Έκδοσης (ΑJΡ 4.5), την εξουσία διαπραγμάτευσης, των εγγράφων τα οποία θα υποστηρίξουν και θα επεξηγήσουν το παρόν ΜΟU. Άρθρο 4ΕΥΘΥΝΕΣ(1) Εντός του πλαισίου των διατάξεων του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης (ΜΟU), το Έθνος Υποδοχής: (α) Θα παρέχει υποστήριξη, όπως εκτίθενται λεπτομερώς στους κανόνες εφαρμογής του παρόντος ΜΟU. Οι ελλείψεις στο μέγεθος ή τον τύπο της υποστήριξης, οι οποίες αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της πρακτικής εφαρμογής της προγραμματισμένης υποστήριξης, θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. (β) Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των κανόνων εφαρμογής του παρόντος ΜΟU και καθώς θα προκύπτουν αλλαγές, αλλά και μετά την ολοκλήρωση των εγγράφων αυτών, το Έθνος Υποδοχής θα ενημερώνει το Αποστέλλον Έθνος, σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δυνατοτήτων Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους και θα παρέχει εκθέσεις. (γ) Προκειμένου να παράσχει αποδεκτή υποστήριξη το Έθνος Υποδοχής θα συνάπτει τις απαραίτητες συμφωνίες με τις πηγές υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών και εμπορικών πηγών. (δ) Το Έθνος Υποδοχής θα τηρεί τα διοικητικά και οικονομικά αρχεία τα οποία απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αποζημίωσης του Έθνους Υποδοχής, για τους πόρους τους οποίους παρέχει στις δυνάμεις και για λογιστικό έλεγχο, κατά περίπτωση. (ε) Το επίπεδο των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από το Έθνος Υποδοχής θα είναι σύμφωνο με τις λεπτομέρειες οι οποίες παρατίθενται στους κανόνες εφαρμογής του παρόντος ΜΟU. (στ) Το Έθνος Υποδοχής θα διατηρεί τον έλεγχο των δικών του πόρων Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής, εκτός αν ο έλεγχος των πόρων αυτών αποδεσμευτεί. (ζ) Το Έθνος Υποδοχής, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των κανόνων εφαρμογής, θα παρέχει στο Αποστέλλον Έθνος αντίγραφα οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών κανονισμών, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος ΜΟU, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε κανονισμών αφορούν στην αποθήκευση, τη μετακίνηση, ή τη διάθεση επικίνδυνων υλικών ή πυρομαχικών. (η) Το Έθνος Υποδοχής αποδέχεται ότι τα αντίγραφα δηλωτικών φορτίου του Αποστέλλοντος Έθνους, για τον εξοπλισμό και τις προμήθειες, τόσο για στρατιωτική όσο και για προσωπική χρήση, σύμφωνα με το Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ SΟFΑ), θα αποτελούν επαρκή τεκμηρίωση, για τελωνειακούς σκοπούς. (θ) Και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα διασφαλίζουν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ότι οι κανόνες εφαρμογής θα διευκρινίζουν τον τύπο, την ποσότητα και την ποιότητα της απαιτούμενης υποστήριξης. (2) Εντός του πλαισίου των διατάξεων του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης (ΜΟU), το Αποστέλλον Έθνος. (α) Μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει στη δομή και τις διαδικασίες για κοινή υποστήριξη διοικητικής μέριμνας, μέσω ενός Πολυεθνικού Κοινού Κέντρου Διοικητικής Μέριμνας (ΜJLC)/Πολυεθνικής Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας (ΜΝLC)/Προκεχωρημένου Συστήματος Διοικητικής Μέριμνας (ΑLS)/Επιτόπιου Συστήματος Διοικητικής Μέριμνας (FLS). (β) Θα προσδιορίζει τις απαιτήσεις Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους από το Έθνος Υποδοχής. Εάν οι απαιτήσεις του Αποστέλλοντος Έθνους (είτε θεωρούνται Κοινές Δαπάνες, είτε Άμεσες Εθνικές Δαπάνες), έρχονται σε σύγκρουση με τις προτεραιότητες διανομής πόρων του Στρατηγικού Διοικητή, ο Στρατηγικός Διοικητής θα επιλύει τη σύγκρουση, μαζί με το Αποστέλλον Έθνος και το Έθνος Υποδοχής. (γ) Για τις απαιτήσεις Άμεσων Εθνικών Δαπανών, το Αποστέλλον Έθνος θα διαπραγματεύεται, συνήθως, την τιμή απευθείας με το Έθνος Υποδοχής και θα παρέχει άμεση αποζημίωση. Ο Στρατηγικός Διοικητής θα διευκολύνει τη διαδικασία. (δ) Το Αποστέλλον Έθνος, έχει την ευθύνη για τη δική του υποστήριξη διοικητικής μέριμνας και τον εξοπλισμό, αλλά μπορεί επίσης, να χρησιμοποιήσει τα αγαθά και τις υπηρεσίες τα οποία καθίστανται διαθέσιμα από το Έθνος Υποδοχής και τα οποία καθορίζονται στις Τεχνικές Συμφωνίες. (ε) Το Αποστέλλον Έθνος θα υποβάλλει, προς το Έθνος Υποδοχής, τις απαιτήσεις Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής, το συντομότερο δυνατό, και το Αποστέλλον Έθνους Υποδοχής μπορεί να διαπραγματεύεται απευθείας με το Έθνος Υποδοχής για την παροχή των υπηρεσιών και του υλικού, από κοινού με τους κατάλληλους αναδόχους, με τη βοήθεια του συντονιστικού οργανισμού Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής, εάν αυτό απαιτείται. (στ) Το Αποστέλλον Έθνος θα αποζημιώνει το Έθνος Υποδοχής για όλα τα συμφωνηθέντα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το Έθνος Υποδοχής, εκτός από εκείνα που παρέχονται ανέξοδα ή έναντι δανείου. Οι διατάξεις, οι οποίες παρατίθενται στις κατάλληλες Συμφωνίες Τυποποίησης και τις Τεχνικές Διευθετήσεις (ΤΔ), θα ισχύουν. ζ. Το Αποστέλλον Έθνος θα μεριμνά για τα δανεισθέντα αντικείμενα και τα παρεχόμενα μέσα και θα τα επιστρέφει, στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν, εκτός από τη φυσική τους φθορά, λόγω χρήσης. η. Το Αποστέλλον Έθνος θα συντονίζει όλες τις μετακινήσεις επικίνδυνων εκρηκτικών υλικών, με το συντονιστικό κέντρο Υποστήριξης Φιλοξονούντος Έθνους. θ. Το Αποστέλλον Έθνος θα υποβάλλει τις απαιτήσεις Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους, τις επακόλουθες μεταβολές και τις εκθέσεις προόδου, κατά περίπτωση, προς το Έθνος Υποδοχής, καθώς αυτές θα γίνονται γνωστές ή θα προκύπτουν. ι. Το Αποστέλλον Έθνος θα προσπαθήσει να παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων διοικητικής μέριμνας (μεταφορές, επικοινωνίες, ιατρική βοήθεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τραπεζικών εργασιών ή συναλλάγματος κλπ) με το Έθνος Υποδοχής. Το προσωπικό αυτό θα εδρεύει, ιδανικά, στο συντονιστικό κέντρο του Έθνους Υποδοχής. κ. Το προσωπικό του Αποστέλλοντος Έθνους θα σέβεται τους νόμους του Έθνους Υποδοχής και θα σέβεται τον πολιτισμό, τα ήθη και τις παραδόσεις του πληθυσμού του. λ. Το προσωπικό του Αποστέλλοντος Έθνους θα φέρει στρατιωτικές ταυτότητες και θα συμμορφώνεται κατά την είσοδο του στο έδαφος του Έθνους Υποδοχής, με τις οδηγίες του Έθνους Υποδοχής και τις κατευθύνσεις των τελωνειακών ή των συνοριακών αστυνομικών. μ. Το Αποστέλλον Έθνος θα σέβεται πλήρως τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και διαδικασίες, καθώς και θα συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε κανονισμούς αφορούν στην αποθήκευση, μετακίνηση ή διάθεση επικίνδυνων υλικών ή πυρομαχικών. Οποιεσδήποτε ιδιαιτερότητες και λεπτομέρειες θα καθορίζονται στην Τεχνική Διευθέτηση (ΤΔ), προκειμένου να αποτρέπονται ασάφειες ή παρανόηση μεταξύ του Έθνους Υποδοχής και του Αποστέλλοντος Έθνους. Άρθρο 5ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(1) Οι εθνικές δυνάμεις και τα μεμονωμένα στρατεύματα τα οποία θα παρέχονται στο ΝΑΤΟ για τους σκοπούς εκτέλεσης, των επιχειρήσεων ή των ασκήσεων, θα απαλλάσσονται με αμοιβαία συμφωνία και διεθνή συνθήκη, από όλους τους φόρους, δασμούς, τέλη και όλες τις παρόμοιες χρεώσεις, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά προτίμηση υπό την αιγίδα των προϊστάμενων κανόνων εφαρμογής του Αρχηγείου του ΝΑΤΟ για τη Συμφωνία σχετικά με το Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ ή το Πρωτόκολλο των Παρισίων. Οι δαπάνες για τις προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων/λιπαντικών, οι οποίες παρέχονται από τις στρατιωτικές πηγές του Έθνους Υποδοχής, θα διακανονίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες αιτημάτων/τιμολόγησης οι οποίες διευκρινίζονται στις ισχύουσες Συμφωνίες Τυποποίησης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά στην Τεχνική Διευθέτηση (ΤΔ). (2) Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η πλήρης απαλλαγή από φόρους, δασμούς, τέλη και παρόμοιες χρεώσεις, οι χρεώσεις θα επιβάλλονται στο ελάχιστο ποσό και με το λιγότερο δυνατό αριθμό συνοδευτικών απαιτήσεων διοικητικού χαρακτήρα. (3) Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η εκπόνηση των οικονομικών ρυθμίσεων Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής, προς υποστήριξη οποιουδήποτε Σχεδίου έκτακτης Ανάγκης (CΟΡ), Σχεδίου Επιχειρήσεων (ΟΡLΑΝ) ή άσκησης, θα είναι μια εξελικτική διαδικασία - η οποία συνεχίζει να ολοκληρώνεται καθώς θα γίνονται γνωστές περισσότερες πληροφορίες. (4) Οι κανόνες εφαρμογής, οι οποίοι εξαρτώνται από το παρόν ΜΟU, θα παρέχουν την αρχική βάση για την κατηγοριοποίηση των δαπανών, ως Άμεσων Εθνικών Δαπανών. (5) Οι δαπάνες για τον πολιτικό και στρατιωτικό εξοπλισμό και υπηρεσίες θα χρεώνονται με το ίδιο ποσό με το χρεώνονται τα Συμβαλλόμενα Μέρη του παρόντος ΜΟU, αλλά μπορούν να εμφανίζουν διαφορές τιμών, λόγω των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης, των σημείων παράδοσης ή παρόμοιων παραγόντων. (6) Οι συμβατικές αξιώσεις θα επιλύονται σύμφωνα με το δίκαιο του Έθνους Υποδοχής, με αποζημίωση από το Αποστέλλον Έθνος. (7) Το Έθνος Υποδοχής δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για λογαριασμό του Αποστέλλοντος Έθνους, εκτός εάν του ζητηθεί να το κάνει συγκεκριμένα και εκτός αν γίνει αποδεκτή η ευθύνη για την πληρωμή των δαπανών. (8) Οι αξιώσεις οι οποίες προκύπτουν από ή σχετικά με, το παρόν ΜΟU, θα επιλύονται σύμφωνα με τη Συμφωνία σχετικά με το Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, κατά περίπτωση. (9) Λεπτομερείς οικονομικές ρυθμίσεις και διαδικασίες αποζημίωσης θα διευκρινιστούν στους κανόνες εφαρμογής του παρόντος ΜΟU. (10) Η δημιουργία χώρων, διοικητικής μέριμνας, για την υποστήριξη μιας επιχείρησης ή άσκησης, δεν συνεπάγεται την κατασκευή ή αποκατάσταση υποδομών. (11) Η πληρωμή για τις υπηρεσίες και τις προμήθειες αγαθών θα γίνεται σε ευρώ. Άρθρο 6ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ(1) Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται εμπιστευτικά, από το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος προς το άλλο και οι πληροφορίες οι οποίες εκπονούνται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με το παρόν ΜΟU και απαιτούν εμπιστευτικότητα, είτε θα διατηρούν την αρχική διαβάθμιση τους, είτε θα τους αποδίδεται μια διαβάθμιση η οποία θα εξασφαλίζει, ένα βαθμό προστασίας έναντι αποκαλύψεων, αντίστοιχο με αυτόν που απαιτείται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. (2) Όλες οι πληροφορίες και το υλικό τα οποία παρέχονται εμπιστευτικά, βάσει του παρόντος ΜΟU, θα συνεχίζουν να προστατεύονται σε περίπτωση λήξης, συνεπεία της καταγγελίας του από οποιοδήποτε Μέρος. (3) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει όλα τα νομικά μέτρα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε αυτό, προκειμένου να αποτρέψει οποιαδήποτε αποκάλυψη πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται εμπιστευτικά στο πλαίσιο του παρόντος ΜΟU, εκτός εάν το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος συναινεί σε μια τέτοια αποκάλυψη. (4) Προκειμένου να συνδράμει στην παροχή της επιθυμητής προστασίας, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, θα χαρακτηρίζει τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες παρέχονται στο άλλο, ως εμπιστευτικές, με μια επισήμανση η οποία θα αναφέρει την προέλευση τους, τη διαβάθμιση ασφάλειας, τους όρους γνωστοποίησης/αποδέσμευσης, το ότι οι πληροφορίες αυτές αφορούν το παρόν ΜΟU και το ότι παρέχονται εμπιστευτικά. Άρθρο 7ΑΣΦΑΛΕΙΑ(1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αποθηκεύουν, διαχειρίζονται, διαβιβάζουν και προστατεύουν όλο το διαβαθμισμένο υλικό το οποίο τηρείται, χρησιμοποιείται, παράγεται, παρέχεται ή ανταλλάσσεται στο πλαίσιο του παρόντος ΜΟU, σύμφωνα με τις διατάξεις των προδιαγραφών C-Μ (55) 15, της 15ηζ Οκτωβρίου 1997, περί της «Ασφάλειας εντός του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου», ή όπως αυτές θα τροποποιηθούν. (2) Οι επισκέψεις προσωπικού θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες οι οποίες καθορίζονται στις προδιαγραφές C-Μ (55) 15, ή όπως αυτές θα τροποποιηθούν. Άρθρο 8ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ(1) Το παρόν ΜΟU θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήψης της τελευταίας γραπτής ειδοποίησης, μέσω της οποίας τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώσουν, το ένα το άλλο, ότι όλες οι εσωτερικές νομικές διαδικασίες τους, οι οποίες απαιτούνται για τη θέση του σε ισχύ, έχουν ολοκληρωθεί. (2) Το Μνημόνιο Κατανόησης θα παραμείνει σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα τα δύο Κράτη θα εξακολουθήσουν να παραμένουν Συμβαλλόμενα Μέρη στην Βορειοαντλαντική Συμμαχία, εκτός αν καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, με ειδοποίηση προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Η καταγγελία θα τίθεται σε ισχύ 6 μήνες μετά την ημερομηνία μιας τέτοιας ειδοποίησης. Άρθρο 9ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ(1) Το παρόν ΜΟU μπορεί να τροποποιηθεί ή να δεχθεί μετατροπές, εγγράφως, με αμοιβαία συναίνεση, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι τροποποιήσεις και οι μεταβολές θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία θεσπίζεται στο Άρθρο 8, παράγραφος (1). (2) Υπό τους όρους των διατάξεων του Άρθρου 5 παράγραφος 8, οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος ΜΟU, θα επιλύεται με διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών και δεν θα παραπέμπεται, προς διευθέτηση, σε ένα δικαστήριο ή τρίτο μέρος. Οι υπογράφοντες, όντας νόμιμα εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό, υπέγραψαν το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης. Υπεγράφη σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα, στην Αγγλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση Της Ρουμανίας της Ελληνικής ΔημοκρατίαςΒαθμός Βrigadier General Ταξίαρχος Ονοματεπώνυμο Dr, Ρetru Βejinariu Δημήτριος Χρυσούλης Τίτλος GS/Lοgistic Directοrate ΓΕΕΘΑ/Δ-4 (ΔΕΠΥΠ) Ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου 2006 10 Οκτωβρίου 2006 Βουκουρέστι, Ρουμανία Αθήνα, Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» του Μνημονίου Κατανόησης (ΜΟU) ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Οι πιο πρόσφατες εγκεκριμένες εκδόσεις των ακόλουθων εγγράφων θα εφαρμόζονται στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης. α. Το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο το οποίο υπεγράφη στην Ουάσιγκτον, στις 4 Απριλίου 1949, β. Η Συμφωνία σχετικά με το Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων ΝΑΤΟ, η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951, εν συντομία «ΝΑΤΟ SΟFΑ». γ. Το Πρωτόκολλο σχετικά με το Καθεστώς του Διεθνούς Στρατιωτικού Αρχηγείου, σύμφωνα με το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι, στις 28 Αυγούστου 1952, εν συντομία «Πρωτόκολλο Παρισίων». δ. Η Απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής ΜC 36/2, για την Κατανομή Αρμοδιοτήτων σε Εμπόλεμη Περίοδο μεταξύ των Εθνικών Διοικητών και των Κύριων Κατώτερων Συμμαχικών Διοικητών. ε. Η Απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής ΜC 317, για τη Δομή της Δύναμης του ΝΑΤΟ. στ. Η Απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής ΜC 319, για τις Αρχές και Πολιτικές του ΝΑΤΟ για τη Διοικητική Μέριμνα. ζ. Η Απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής ΜC 326, για τις Αρχές και Πολιτικές του ΝΑΤΟ για την Ιατρική Υποστήριξη. η. Η Απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής ΜC 334, για τις Αρχές και Πολιτικές του ΝΑΤΟ για την Υποστήριξη Φιλοξενούντος Έθνους (ΗΝS). θ. Η Απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής ΜC 336, για τη Γενική Αντίληψη της Μετακίνησης και των Μεταφορών στο ΝΑΤΟ. ι. Η Απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής ΜC 400, για τις Οδηγίες της Στρατιωτικής Επιτροπής για τη Στρατιωτική Εφαρμογή της Στρατηγικής της Συμμαχίας. κ. Η Συμφωνία Τυποποίησης του ΝΑΤΟ/SΤΑΝΑGs και οι Οδηγίες οι οποίες εφαρμόζονται για την Υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας και την Οικονομική Αποζημίωση. κα. Η Γενική Αντίληψη τόυ ΝΑΤΟ για τις Θαλάσσιες Επιχειρήσεις (CΟΝΜΑRΟΡS). κβ. Η Συμμαχική Έκδοση Διοικητικής Μέριμνας (ΑLΡ-9), για το Δόγμα Διοικητικής Μέριμνας Χερσαίων Δυνάμεων. κγ. Η Συμμαχική Έκδοση Διοικητικής Μέριμνας (ΑLΡ-11), για τη Διοικητική Μέριμνα των Πολυεθνικών Θαλάσσιων Δυνάμεων. κδ. Η Συμμαχική Κοινή Έκδοση (ΑJΡ-4.5), για το Συμμαχικό Κοινό Δόγμα και τις Διαδικασίες Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής (ΗΝS). κε. Η Συμμαχική Έκδοση Διοικητικής Μέριμνας (ΑLΡ-13), για το Δόγμα Αεροπορικής Διοικητικής Μέριμνας (Σχέδιο). κστ. Η Συμμαχική Διοικητική Έκδοση (ΑΑΡ-6), για το Λεξιλόγιο Όρων και Ορισμών ΝΑΤΟ. κζ. Οι οδηγίες Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (GΟΡ) κη. Οι προδιαγραφές C-Μ (55) 15, για την Ασφάλεια εντός του ΝΑΤΟ, όπως έχουν τροποποιηθεί. κθ. Η Απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής ΜC 94/4, για την Πολιτική Στρατιωτικών Ασκήσεων του ΝΑΤΟ.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία