Νομοθετική κύρωση του Πέμπτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πέμπτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Α΄ 3/7.1.2000), το οποίο υπογράφηκε στις 21 Οκτωβρίου του έτους 2009 στη Σόφια, το κείμενο του οποίου στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:Τα Κράτη-Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (ΜΡFSΕΕ), η οποία υπεγράφη στα Σκόπια, στις 26 Σεπτεμβρίου 1998, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλό της, το οποίο υπεγράφη στην Αθήνα, στις 12 Ιανουαρίου 1999, το Δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο το οποίο υπεγράφη στο Βουκουρέστι στις 30 Νοεμβρίου 1999, το Τρίτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο, το οποίο υπεγράφη στην Αθήνα, στις 21 Ιουνίου 2000, και το Τέταρτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο, το οποίο υπεγράφη στη Ρώμη, στις 11 Δεκεμβρίου 2002. Επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση τους στους στόχους και τις αρχές που προβλέπονται στη Συμφωνία για την ΜΡFSΕΕ (εφεξής η «Συμφωνία»). Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης και επίλυσης των ζητημάτων ανάπτυξης του Στρατηγείου (ΗQ) της Ταξιαρχίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SΕΕΒRΙG). Όντας πρόθυμα να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν περαιτέρω τη Συμφωνία, προκειμένου να διευκολύνουν τη διεύρυνση της πρωτοβουλίας ΜΡFSΕΕ. Επαναλαμβάνοντας τη σημασία της ΜΡFSΕΕ, ως μιας περιφερειακής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση και την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των εθνών της SΕDΜ (Αμυντική Υπουργική Διαδικασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης), ως προς την περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια. Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Στο Άρθρο ΙΙ, προστίθεται μια νέα παράγραφος 5, ως εξής:« 5.Όλα τα λειτουργικά και τα ζητήματα Διοικητικές Μέριμνας τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες της SΕΕΒRΙG θα διενεργούνται/αναπτύσσονται, κατ’ αρχήν και όπου αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με τις SΤΑΝΑG (Συμφωνίες Τυποποίησης) του ΝΑΤΟ». Άρθρο 2 Στο Άρθρο ΙV, διαγράφεται η παράγραφος 8. Η αρίθμηση των επόμενων παραγράφων αλλάζει ανάλογα. Άρθρο 3 Στο Άρθρο ΙV, τροποποιείται η παράγραφος 11 στ της Συμφωνίας, ως εξής: «στ. Κοινός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανόμενων, αλλά όχι περιοριστικά, των προϋπολογισμών του Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG, του Προσωπικού Πυρήνα, των Αποστολών και των Ασκήσεων Άρθρο 4 Στο Άρθρο ΙV της Συμφωνίας, προστίθεται νέα παράγραφος 17, η οποία αναφέρει τα εξής:« 17.Η ΡΜSC (Πολιτικοστρατιωτική Κατευθύνουσα Επιτροπή) μπορεί να απονέμει Μετάλλια Αποστολών, βάσει πρότασης του Διοικητή της SΕΕΒRΙG (CΟΜSΕΕΒRΙG). Ο τύπος και ο τίτλος θα εγκρίνονται και θα πιστοποιούνται από την Πολιτικοστρατκοτική Κατευθύνουσα Επιτροπή.» Άρθρο 5 Η παράγραφος 1 του Άρθρου VΙΙ της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής:« 1.Η δομή της Δύναμης του Στρατηγείου (ΗQ), συμπεριλαμβανόμενου και του Προσωπικού Πυρήνα και της Οργανωτικής Δομής Έκτακτης Ανάγκης (CΕ) για το Στρατηγείο της Δύναμης και της Συνήθους Οργανωτικής Δομής (ΡΕ) για το Προσωπικό Πυρήνα, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ (Στρατηγείο της Δύναμης) της παρούσας Συμφωνίας. Οι θέσεις προσωπικού - εκτός από την Ομάδα Διοίκησης της Ταξιαρχίας -πρόκειται να κατανεμηθούν στα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με την αναλογία των αντίστοιχων εισφορών τους σε δυνάμεις. Τα Έθνη της ΜΡFSΕΕ με το καθεστώς του Παρατηρητή μπορούν να αποστέλλουν Προσωπικό-Συνδέσμους στο Στρατηγείο της SΕΕΒRΙG.» Άρθρο 6 Στο Άρθρο VΙΙ της Συμφωνίας, το Άρθρο Άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:« 2.Η Ομάδα Διοίκησης της Ταξιαρχίας θα απαρτίζεται από το Διοικητή της Ταξιαρχίας, τους δύο Υποδιοικητές, τον Επιτελάρχη και τους δύο Βοηθούς Επιτελάρχες. Τα καθήκοντα του Διοικητή της Ταξιαρχίας θα ανατίθενται, σε διετή βάση, σε έναν Ταξίαρχο του Στρατού Ξηράς των Συμβαλλόμενων Μερών, ενώ ένας συνταγματάρχης του Έθνους Φιλοξενίας θα ασκεί τα καθήκοντα του Επιτελάρχη της Ταξιαρχίας. Οι υπόλοιπες θέσεις-κλειδιά της διοίκησης θα καλύπτονται εκ περιτροπής, μία φορά κάθε δύο με τρία έτη, μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Η ακριβής διάρκεια της εναλλαγής θα υπόκειται σε εκ των προτέρων διαβουλεύσεις. Όλες οι αντικαταστάσεις του Εναλλασσόμενου Προσωπικού Πυρήνα του Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG πρέπει να λαμβάνουν χώρα μετά την ολοκλήρωση της καθορισμένης θητείας, συμπεριλαμβανόμενης και μιας περίοδο αλληλοεπικάλυψης. Η προαναφερθείσα αντικατάσταση πρέπει να λαμβάνει χώρα, κατά προτίμηση, πριν το τέλος Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους. Η προαναφερθείσα περίοδος αλληλοεπικάλυψης ισχύει και για κάθε αντικατάσταση του εθνικού Προσωπικού Πυρήνα του Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG. Το Έθνος Φιλοξενίας θα αποκλείεται από την εναλλαγή στις θέσεις του Διοικητή, ΤCDV Υποδιοικητών και των Βοηθών Επιτελαρχών.» Άρθρο 7 Στο Άρθρο VΙΙΙ της Συμφωνίας, η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:« 3.Η συνδυασμένη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανόμενων και των δραστηριοτήτων αναγνώρισης, των ασκήσεων Σταθμών Διοικήσεως (ΤΑΜΣ), καθώς και των ασκήσεων διαχείρισης κρίσεων, θα διεξάγεται σύμφωνα με κοινώς συμφωνημένα σχέδια και προγράμματα.» Άρθρο 8 Στο Άρθρο VΙΙΙ της Συμφωνίας προστίθεται νέα παράγραφος 4 της Συμφωνίας, ως εξής:« 4.Πριν την ανάπτυξη σε μια Επιχείρηση Υποστήριξης της Ειρήνης/Χώρο Επιχειρήσεων (ΑΟΟ), και υπό τον όρο της έγκρισης από την Πολιτικό στρατιωτική Κατευθύνουσα Επιτροπή, το Στρατηγείο της SΕΕΒRΙG «μπορεί» να διεξάγει κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τους εταίρους του Συνασπισμού/της Συμμαχίας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επερχόμενης αποστολής.» Άρθρο 9 Στο Άρθρο Χ της Συμφωνίας τροποποιείται η παράγραφος 3γ, ως εξής: «Γ. Επείγουσα περίθαλψη σε πολιτικά ή στρατκυτικά νοσοκομεία, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση, στο Προσωπικό Πυρήνα και στις οικογένειες τους» Άρθρο 10 Στο Άρθρο Χ της Συμφωνίας τροποποιείται η παράγραφος 2, ως εξής:« 2.Ένα πολυεθνικό σύστημα διοικητικής μέριμνας πρόκειται να αναπτυχθεί μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Χωριστές συμφωνίες/μνημόνια αμοιβαίας κατανόησης (ΜΟU) θα μπορούσαν να συναφθούν, κατά περίπτωση, προκειμένου να διευκρινίσουν τις αρχές για την παροχή διοικητικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και των ασκήσεων.» Άρθρο 11 Στο Άρθρο Χ της Συμφωνίας προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:« 3.Για την εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας και των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων της, ο Διοικητής της SΕΕΒRΙG μπορεί να εξουσιοδοτείται, κατά περίπτωση, από την Πολιτικοστρατιωτική Κατευθύνουσα Επιτροπή, να υπογράψει Τεχνικές Συμφωνίες ή άλλες απαραίτητες, συναφείς με αποστολές, ρυθμίσεις, σύμφωνα με εγκεκριμένες Τυποποιημένες Διαδικασίες Επιχειρήσεων (SΟΡ) της SΕΕΒRΙG.» Η αρίθμηση των επόμενων παραγράφων αλλάζει ανάλογα. Άρθρο 12 Στο Άρθρο ΧΙ της Συμφωνίας τροποποιείται η παράγραφος 2, ως εξής:« 2.Χωριστές συμφωνίες, κατά περίπτωση, θα μπορούσαν να διευκρινίσουν το καθεστώς των δυνάμεων, όταν η Ταξιαρχία αναπτύσσεται για ειρηνευτικές επιχειρήσεις.» Άρθρο 13 Στο Άρθρο ΧΙΙ της Συμφωνίας τροποποιείται η παράγραφος 3, ως εξής:« 3.Εξοπλισμός που αγοράστηκε με κοινά κεφάλαια αποτελεί κοινή ιδιοκτησία των Συμβαλλόμενων Μερών. Ο ενοικιαζόμενος και μισθούμενος εξοπλισμός/υπηρεσίες, μέσω κοινών κεφαλαίων, θα υποστηρίζονται από κοινό προϋπολογισμό, με βάση τη σύμβαση. Το καθεστώς της κοινής περιουσίας, του εκμισθούμενου και ενοικιαζόμενου εξοπλισμού/υπηρεσιών, καθώς και ο εθνικός εξοπλισμός που παρέχεται από το Έθνος Φιλοξενίας για προσωρινή χρήση, θα καταγράφονται σε χωριστές καταστάσεις απογραφής και οι αγορές αυτές θα συμπεριλαμβάνονται, ως πλήρης κατάλογος, στις ετήσιες εκθέσεις. Άρθρο 14 Η συντομογραφία «ΔΕΕ» (Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση) αντικαθίσταται από τη συντομογραφία «ΕΕ» (Ευρωπαϊκή Ένωση) στο σύνολο της Συμφωνίας και των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων της. Επιπλέον, ο όρος «δολάρια ΗΠΑ» θα αντικατασταθεί από τον όρο «ευρώ», σε όλη τη Συμφωνία και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα της. Άρθρο 15 Στο Παράρτημα Α της Συμφωνίας τροποποιείται η παράγραφος 2, ως εξής: «Κάθε Μονάδα Ελιγμού θα αποτελείται από 2 ή 3 λόχους, μονάδες υποστήριξης μάχης και υποστήριξης υπηρεσιών μάχης, αν και σε όσο βαθμό απαιτείται, και θα πρέπει να έχει δυνατότητες όπως:» Το κείμενο των εδαφίων α, β, γ, δ παραμένει αμετάβλητο. Άρθρο 16 Στο Παράρτημα Α της Συμφωνίας τροποποιείται η παράγραφος 2δ, ως εξής: «Δ. Επικοινωνίες, κατ’ αρχήν, σύμφωνα με τις SΤΑΝΑG του ΝΑΤΟ» Άρθρο 17 Στο Παράρτημα Γ της Συμφωνίας τροποποιείται η παράγραφος 5α (7) (α) (VΙ), ως εξής: «(VΙΙ) Εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για τη διοικητική μέριμνα και τη διαλειτουργικότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων Μάχης (CΙS).» Άρθρο 18 Στο Παράρτημα Γ, παράγραφος 5α (7) (β) της Συμφωνίας προστίθεται μια νέα παράγραφος (VΙ), ως εξής: «(VΙ) Συντονισμός των απαιτήσεων των Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ). Τα κριτήρια αυτά ίσως τροποποιηθούν με απόφαση της Πολιτικοστρατιωτικής Κατευθύνουσας Επιτροπής». Άρθρο 19 Στο Παράρτημα Γ, παράγραφος 5α, προστίθεται ένα νέο εδάφιο (8), ως εξής: «(8). Τα Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών σε τοποθεσίες ανάπτυξης του Στρατηγείου, σύμφωνα με το Προσάρτημα 6, θα απαιτήσουν περαιτέρω χωριστές ρυθμίσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 20 Στο Παράρτημα Γ της Συμφωνίας τροποποιείται η παράγραφος 6ε, ως εξής: «Ε. G5 (ΣΧΕΔΙΑ): μεσο/μακροπροθεσμα σχέδια και σχέδια έκτακτης ανάγκης.» Άρθρο 21 Στο Παράρτημα Γ της Συμφωνίας προστίθεται νέα παράγραφος 61, ως εξής: «Ι. G-9 Στρατιωτικοπολιτική Συνεργασία (CΙΜΙC): Τα σχέδια και οι πολιτικές CΒVΗC, το Κέντρο CΙΜΙC, η Μικτή Στρατιωτική Επιτροπή (JΜC), τα προγράμματα και τα έργα, τα καθήκοντα του συνδέσμου CΙΜΤC και η Ενημέρωση του Κοινού σε καιρό ειρήνης, αν δεν ενεργοποιηθεί το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού (ΡΙΟ).» Τα επόμενα εδάφια θα επαναριθμηθούν αναλόγως. Άρθρο 22 Στο Παράρτημα Δ, Άρθρο ΙΙ της Συμφωνίας, τροποποιείται η παράγραφος 5, ως εξής:« 5.Ο όρος «Προσωπικό Πυρήνα» σημαίνει το βασικό προσωπικό του Στρατηγείου, το οποίο παρέχεται σε μόνιμη βάση από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και τίθεται υπό την εξουσία του Διοικητή της SΕΕΒRΙG, για το συνήθη σχεδιασμό και τα λοιπά καθήκοντα του προσωπικού, όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Γ (Δύναμη του Στρατηγείου) Προσάρτημα 3 (Προσωπικό Πυρήνα).» Άρθρο 23 Στο Παράρτημα Δ, Άρθρο ΙV, της Συμφωνίας προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής: «Το Έθνος Φιλοξενίας μπορεί να πληροί τα κριτήρια των Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών της SΕΕΒRΙG, σύμφωνα με το Προσάρτημα 2. Τα κριτήρια αυτά ίσως τροποποιηθούν με απόφαση της Πολιτικό στρατιωτικής Κατευθύνουσας Επιτροπής». Άρθρο 24 Στο Παράρτημα Ε, Άρθρο 3, παράγραφος 1γ (1), προστίθενται νέα εδάφια (η) και (θ), ως εξής: «(η) Όλα τα έξοδα για την αποστολή του Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG, του Λόχου Στρατηγείου και του Λόχου Διαβιβάσεων θα χρηματοδοτούνται από κοινό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τις δαπάνες για την ιατρική περίθαλψη ΡΟΛΟΥ 3, τους μισθούς, την ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης για το προσωπικό που βρίσκεται σε άδεια.» «(θ) Οι δαπάνες που θα προκύψουν για τρόφιμα, διαμονή και μετακινήσεις για το Προσωπικό Περιόδου Έκτακτης Ανάγκης αποτελούν εθνική ευθύνη, εκτός της περιόδου ΤΟΑ (Μεταβίβασης Εξουσιών) στον Διοικητή της SΕΕΒRΙG. Η περίοδος Μεταβίβασης Εξουσιών θα αποφασίζεται, για όλα τα Έθνη, από την Πολιτικοστρατιωτική Κατευθύνουσα Επιτροπή, για κάθε συγκεκριμένη αποστολή.» Άρθρο 25 Στο Παράρτημα Ε, το Άρθρο 3, παράγραφος 1δ της Συμφωνίας, τροποποιείται το εδάφιο (1), ως εξής: «(1) Το μερίδιο δαπανών αποτελεί τη συνεισφορά κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους στον κοινό προϋπολογισμό και θα υπολογίζεται βάσει του αριθμού των θέσεων της Ειρηνικής Περιόδου του Στρατηγείου της ΜΡFSΕΕ που διατίθενται σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, κατά την περίοδο ειρήνης. Κενές, εναλλασσόμενες και προσωρινά αυξημένες θέσεις δεν θα επηρεάζουν το μερίδιο δαπανών. Κατ’ αρχήν, τα μερίδια δαπανών θα ισχύουν για ολόκληρο το οικονομικό έτος. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε αλλαγές στην κατανομή θέσεων της Ειρηνικής Περιόδου, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, θα ισχύουν στα μερίδια δαπανών των Συμβαλλόμενων Μερών για το επόμενο οικονομικό έτος. Για τους σκοπούς των αποστολών, ο τύπος επιμερισμού των δαπανών θα βασίζεται στον αριθμό των θέσεων της Περιόδου Έκτακτης Ανάγκης που διατίθενται στο πλαίσιο της κατάστασης επάνδρωσης που εγκρίνεται για τη συγκεκριμένη αποστολή.» Άρθρο 26 Στο Παράρτημα Ε, Άρθρο 5, στο τέλος της παραγράφου 1, προστίθεται ένα νέο εδάφιο, ως εξής: «Για τις λοιπές περιπτώσεις, εκτός της περιόδου ειρήνης, (αποστολές, επιχειρήσεις), η καταβολή εισφορών θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται από την Πολιτικό στρατιωτική Κατευθύνουσα Επιτροπή, με βάση τις προτάσεις του Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG.» Άρθρο 27 Στο Παράρτημα Ε, Άρθρο 5, προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής:« 6.Ο Διοικητής της SΕΕΒRΙG είναι εξουσιοδοτημένος να συνάπτει τις συμβάσεις που απαιτούνται για την ειρηνευτική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα Ισχύοντα Οικονομικά Όρια διακριτικής εξουσίας είναι σύμφωνα με το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε. Για τις περιόδους αποστολών, ο Διοικητής της SΕΕΒRΙG θα εξουσιοδοτείται, από την Πολιτικοστρατιωτική Κατευθύνουσα Επιτροπή, να συνάπτει τις συμβάσεις που απαιτούνται για την αποστολή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα είναι σύμφωνες με τα Ισχύοντα Οικονομικά Όρια διακριτικής εξουσίας, μέχρι 30.000 ευρώ για το επίπεδο Α, μέχρι 137.000 ευρώ για το επίπεδο Β και μέχρι 211.000 ευρώ για το επίπεδο Γ. Εντός των ορίων αυτών, ο Διοικητής της SΕΕΒRΙG θα χρειάζεται ειδική έγκριση της Πολιτικοστρατιωτικής Κατευθύνουσας Επιτροπής.» Άρθρο 28 Οι τίτλοι των Προσαρτημάτων του Παραρτήματος Α της Συμφωνίας τροποποιήθηκαν ως εξής: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-1: Γενική Δομή της SΕΕΒRΙG ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-2: Εισφορές σε Στρατεύματα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-3: Οργάνωση της SΕΕΒRΙG. Άρθρο 29 Επισυνάπτονται ενημερωμένες εκδόσεις των Προσαρτημάτων 2 και 3 του Παραρτήματος Α της Συμφωνίας. Άρθρο 30 Οι τίτλοι των Προσαρτημάτων του Παραρτήματος Γ της Συμφωνίας τροποποιήθηκαν ως εξής: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-1: Δομή του Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-2: Δομή του Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG κατά τη διάρκεια αποστολών ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-3: Κατάλογος Επάνδρωσης του Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου (Προσωπικό Πυρήνα) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-4: Οργανωτική Δομή του Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG σε περίοδο Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο 31 Επισυνάπτονται ενημερωμένες εκδόσεις των Προσαρτημάτων 1, 2, 3 και 4 του Παραρτήματος Γ της Συμφωνίας και τα νέα Προσαρτήματα 5 και 6. Οι τίτλοι των νέων Προσαρτημάτων 5 και 6 έχουν ως εξής: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-5: Προκαταρκτική Κατάσταση Επάνδρωσης του Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG κατά τη διάρκεια αποστολών (Οργανωτική Δομή Ειρηνικής Περιόδου + Οργανωτική Δομή Περιόδου Κρίσεων) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-6: Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών σε τοποθεσίες ανάπτυξης του Στρατηγείου. Άρθρο 32 Ο τίτλος του Προσαρτήματος 1 του Παραρτήματος Δ της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-1: Υποστήριξη Έθνους Φιλοξενίας για τη δημιουργία και τη λειτουργία του μόνιμου Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG. Επιπλέον, επισυνάπτονται μια ενημερωμένη έκδοση του Προσαρτήματος 1 και ένα νέο Προσάρτημα 2 του Παραρτήματος Δ. Ο τίτλος αυτού του νέου Προσαρτήματος 2 είναι «Συνδεσιμότητα Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών στο Στρατηγείο περιόδου ειρήνης». Άρθρο 33 Επισυνάπτεται το Προσάρτημα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε της Συμφωνίας. Άρθρο 34 Επισυνάπτεται στο παρόν ενημερωμένη έκδοση του γραφήματος της ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ SΕΕΒRΙG ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, το οποίο ήταν συνημμένο στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας και τροποποιήθηκε με το Τέταρτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο. Άρθρα 35 Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση ή έγκριση. Δέκα ημέρες αφότου όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν ειδοποιήσει το θεματοφύλακα της Συμφωνίας για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών τους, το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ. Ο θεματοφύλακας της Συμφωνίας θα ειδοποιεί τα Συμβαλλόμενα Μέρη για κάθε κατάθεση (εγγράφου), καθώς και σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΜΡFSΕΕΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ Τα Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών στις τοποθεσίες ανάπτυξης του Στρατηγείου αποτελούν ευθύνη του Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG. α. Το Στρατηγείο μπορεί να φιλοξενήσει, να στεγάσει και να ενσωματώσει τις Υπηρεσίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ στο Κεντρικό Στρατηγείο της SΕΕΒRΙG, με τις ακόλουθες δυνατότητες: 1.Συνδέσεις Δορυφορικών Επικοινωνιών (SΑΤCΟΜ) με τα Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ. 2.Εξοπλισμός οπτικής επαφής (LΟS). 3.Μικρής εμβέλειας εξοπλισμός οπτικής επαφής. 4.Δυνατότητα δημιουργίας ενός μερικού Απόρρητου Τοπικού Δικτύου (ΝS LΑΝ) του ΝΑΤΟ. 5.Δυνατότητα δημιουργίας ενός μερικού Απόρρητου Τοπικού Δικτύου Υπολογιστών Θεάτρου Επιχειρήσεων 6.Δυνατότητα δημιουργίας ενός μερικού Αδιαβάθμητου Τοπικού Δικτύου (ΝU LΑΝ) του ΝΑΤΟ. 7.Ένα τηλεφωνικό κέντρο (ΡΑΒΧ), με μερικό τηλεφωνικό εξοπλισμό για τερματισμό. 8.Ασφαλή τηλέφωνα (ΝΒSVΙΙ). 9.Ασφαλή σουίτα εικονοτηλεδιάσκεψης (VΤC). 1)Το Στρατηγείο της SΕΕΒRΙG μπορεί να είναι σε θέση να εγκαταστήσει τις ακόλουθες υπηρεσίες στις αντίστοιχες Διοικήσεις (CΡ) και το Στρατηγείο του Τάγματος: Διευκρινιστικό σχόλιο: Οι ακόλουθες δυνατότητες αναφέρονται στις δυνατότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνες οι μονάδες του Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG/των Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών. 1.Όλα τα αναγκαία Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών εντός της Ταξιαρχίας, για Διοίκηση και Έλεγχο. [Διευκρινιστικό Σχόλιο: Η φράση «Εντός της Ταξιαρχίας» θα πρέπει να ερμηνευθεί ως εντός και μεταξύ όλων των διοικήσεων της Ταξιαρχίας της SΕΕΒRΙG και σε 1 επίπεδο κάτω από το Στρατηγείο της SΕΕΒRΙG (μέχρι 5 κύρια υφιστάμενα Στρατηγεία, και μέχρι 10 Μονάδες Υποστήριξης Μάχης/Υπηρεσίες Υποστήριξης Μάχης/λοιπούς σχηματισμούς/μονάδες του Στρατηγείου). Επιπλέον: το ΝΑΤΟ ή άλλοι οργανισμοί μπορούν να παρέχουν τα μέσα μετάδοσης, τον «αγωγό» έως την Κύρια Διοίκηση της SΕΕΒRΙG. Ο απαραίτητος εξοπλισμός, εντός των Διοικήσεων της SΕΕΒRΙG, τα αναγκαία μέσα μετάδοσης μεταξύ των Διοικήσεων της SΕΕΒRΙG και τα αναγκαία μέσα μετάδοσης, καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός για το επόμενο κατώτερο επίπεδο, αποτελούν ευθύνη του(ων) Έθνους(ων) χορηγού(ων)/της SΕΕΒRΙG.] 2.Ο Κύριος Σταθμός Διοίκησης (ΜCΡ) μπορεί να έχει πρόσβαση στα Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ μέσω της κατοχής διαλειτουργικού εξοπλισμού. 3.Όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό Τοπικού Δικτύου Υπολογιστών και το ανθρώπινο δυναμικό για την ενίσχυση των επί μέρους Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών, προκειμένου να καταστεί το Στρατηγείο πλήρως λειτουργικό. 4.Πρόσθετο φωνητικό και ασφαλή φωνητικό εξοπλισμό. 5.Όλα τα Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών μπορούν να παρέχουν Διοίκηση και Έλεγχο, για έως και 5 κύριους υφιστάμενους σχηματισμούς και μέχρι 10 υφιστάμενες Μονάδες Υποστήριξης Μάχης/Υπηρεσίες Υποστήριξης Μάχης/σχηματισμούς/άλλους σχηματισμούς/μονάδες, με τις ακόλουθες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενων και των αποσπασμάτων/πακέτων Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών γι’ αυτούς τους σχηματισμούς/μονάδες και του αναγκαίου προσωπικού Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση τους. i. δίκτυο Μ/ΤS (Αποστολή/Θέατρο Επιχειρήσεων - ΑΠΟΡΡΗΤΟ) ii. Αδιαβάθμητο δίκτυο ΝΑΤΟ. iii. Ασφαλή και μη ασφαλή φωνητική επικοινωνία. iν. Φαξ προς ανάπτυξη. ν. Ασφαλή φαξ προς ανάπτυξη. νi. Δυνατότητα φιλοξενίας Απόρρητου Τοπικού Δικτύου Υπολογιστών του ΝΑΤΟ. (Παροχή Χώρου Κατηγορίας ΙΙ για μερικό Απόρρητο Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών του ΝΑΤΟ, το οποίο παρέχεται από το ΝΑΤΟ). νii. Τα κυκλώματα και οι υπηρεσίες μπορούν να επεκταθούν στους υποδεχόμενους σχηματισμούς/μονάδες, ανεξάρτητα από το δικό τους εξοπλισμό και πρότυπα Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών. 1)Η SΕΕΒRΙG μπορεί να αναπτύξει έναν Κόμβο Ανταλλαγής Πληροφοριών (ΕΕG) για σύνδεση με Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών άλλων οργανισμών. 2)Οι ενιαίες μονάδες Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών βρίσκονται κοντά στο Στρατηγείο, είναι λειτουργικές και μπορούν να διατηρούν τις ακόλουθες ελάχιστες υπηρεσίες/δυνατότητες: 1) Ασφαλές, πολυκαναλικού κορμού (οπτικής επαφής) σύστημα, το οποίο θα παρέχει ασφαλείς και μη ασφαλείς επικοινωνίες φωνής και δεδομένων, ώστε να επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων - θα παρέχεται σε όλα τα αναπτυχθέντα Στρατηγεία της Ταξιαρχίας, σε κύριους υφιστάμενους σχηματισμούς και σε όλα τα υφιστάμενα Στρατηγεία. 2) Ικανά κυκλώματα δεδομένων απαιτούνται για τις ακόλουθες υπηρεσίες: Απόρρητο Δίκτυο Αποστολής-ή Θεάτρου Επιχειρήσεων-Αδιαβάθμητο Δίκτυο ΝΑΤΟ (Διαδίκτυο), 3) Συνδεσιμότητα επεκτάσιμη στους πλευρικούς σχηματισμούς (τουλάχιστον στο δεξιό γείτονα), με παρόμοιες υπηρεσίες. 4) Ικανά να επεκτείνουν τα στρατιωτικά συστήματα φωνής και δεδομένων Οπτικής Επαφής/Δορυφορικών Επικοινωνιών της SΕΕΒRΙG. 5) Ικανά να επεκτείνουν τις υπηρεσίες Ταχυδρομείου, Τηλεφωνίας και Τηλεγραφίας του Έθνους Φιλοξενίας. 6) Το προσωπικό και ο εξοπλισμός Δορυφορικών Επικοινωνιών/Οπτικής Επαφής είναι διαθέσιμα για επικοινωνίες σε όλα τα αναπτυχθέντα Στρατηγεία της Ταξιαρχίας, για έως και 5 κύριους υφιστάμενους σχηματισμούς και μέχρι 10 Μονάδες Υποστήριξης Μάχης/Υπηρεσίες Υποστήριξης Μάχης/σχηματισμούς/άλλους σχηματισμούς/μονάδες. 7) Το Στρατηγείο της SΕΕΒRΙG μπορεί να ενσωματώσει στα δικά του Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (που παραλαμβάνεται από το ΝΑΤΟ), προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δορυφορικά συστήματα του ΝΑΤΟ. 8) Ασφαλή στοιχεία Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών, ως δευτερεύοντα μέσα, είναι διαθέσιμα και επιχειρησιακά (ΗF/VΗF). 9) Τα αποσπάσματα επικοινωνιών του Στρατηγείου μπορούν να υποστηρίξουν μέχρι 5 κύριους υφιστάμενους σχηματισμούς και μέχρι 10 Μονάδες Υποστήριξης Μάχης/Υπηρεσίες Υποστήριξης Μάχης/σχηματισμούς/άλλους σχηματισμούς/μονάδες, με τις απαραίτητες υπηρεσίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών. Οι κανόνες ασφαλείας της SΕΕΒRΙG, όσον αφορά στην επέκταση των Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών της SΕΕΒRΙG και την κρυπτογράφηση προς στρατεύματα εκτός του ΝΑΤΟ, δεν περιορίζουν τις επιχειρήσεις. ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΜΡFSΕΕΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ SΕΕΒRΙG 1.ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ. Το Έθνος Φιλοξενίας, σε εθελοντική βάση, μπορεί να παρέχει στο Στρατηγείο της SΕΕΒRΙG ολοκληρωμένες, αποτελεσματικές και διαλειτουργικές δυνατότητες Διοίκησης και Ελέγχου και Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών, με σκοπό τη διεξαγωγή επιχειρήσεων που αφορούν ένα ευρύ φάσμα δυνάμεων, συμπεριλαμβανόμενων και των κρατών εκτός ΝΑΤΟ και των κρατών-Εταίρων 1)Το Στρατηγείο μπορεί να έχει πρόσβαση σε Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ, με τις ακόλουθες υπηρεσίες εγκατεστημένες και επιχειρησιακές: 1.Συνδεσιμότητα με Στοιχεία Κυκλωμάτων Μεταγωγής (CSC), Στοιχεία Μεταφοράς Πακέτων (ΡΤC), και Εξοπλισμό Διαχείρισης Εύρους Φάσματος (ΒΜΕ). 2.Απόρρητο Δίκτυο Ευρείας Περιοχής του ΝΑΤΟ/Απόρρητο Σύστημα Υψηλού Τοπικού Δικτύου Υπολογιστών του ΝΑΤΟ. (Διευκρινιστικό Σχόλιο: Η αγορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών του Στρατηγείου της SΕΕΒRΙG πρέπει να είναι σύμφωνη με τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες του ΝΑΤΟ για τα Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών. 1)Το Στρατηγείο μπορεί να έχει ένα ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, (ΡΑΒΧ) με: 1.Πρόσβαση στο Γενικό Σύστημα Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ ΝGCS). 2.Πρόσβαση σε τοπικές και διεθνείς απλές τηλεφωνικές γραμμές (ΡSΤΝ). 3.Πρόσβαση σε στρατιωτικά συστήματα φωνής του Έθνους Φιλοξενίας. 1)Το Στρατηγείο μπορεί να έχει ένα Αδιαβάθμητο Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών, με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 2)Το Στρατηγείο μπορεί να έχει εξοπλισμό για τον τερματισμό των υπηρεσιών Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών, συμβατό με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ: 1.Τηλέφωνα.2.Ασφαλή τηλέφωνα. 3.Φαξ.4.Ασφαλή φαξ. 5.Διακομιστές και δρομολογητές για τη διαχείριση των απαραίτητων δικτύων δεδομένων. 6.Απαραίτητο εξοπλισμό Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών/Δικτύων Ευρείας Περιοχής. 7.Σταθμούς εργασίας για το Διαδίκτυο. 8.Απαραίτητες συσκευές κρυπτογράφησης. Το Στρατηγείο της SΕΕΒRΙG θα ήταν προτιμότερο να έχει τις δικές του, συμβατές με το ΝΑΤΟ, συσκευές κρυπτογράφησης, όπως ασφαλή τηλέφωνα, ασφαλή φαξ, μεγάλου μεγέθους συσκευές κρυπτογράφησης και ούτω καθεξής. 1)Η διάθεση κλειδιών SΕΕΒRΙG και ΝΑΤΟ δημιουργείται και σχεδιάζεται/ασκείται για ανάπτυξη. 2)Το Μηχανογραφικό Κέντρο του Στρατηγείου είναι σύγχρονο και μπορεί να είναι σε θέση να διαχειρίζεται όλες τις εφαρμογές λογισμικού του ΝΑΤΟ (Λειτουργικό Σύστημα, Αυτοματισμό Γραφείου και Εργαλεία Δικτύου) στην αγγλική γλώσσα. 3)Το Στρατηγείο μπορεί να έχει τερματικούς σταθμούς για, εμπορικά διαθέσιμα, αναλογικά, ψηφιακά και ΙSDΝ κυκλώματα. 4)Το Στρατηγείο έχει δυνατότητα σύνδεσης με στρατιωτικά, στατικά και/ή κινητά Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών του Έθνους Φιλοξενίας/SΕΕΒRΙG. 5)Οι συνεργαζόμενοι σχηματισμοί/μονάδες θα μπορούσαν να έχουν διαθέσιμα Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών στο Εθνικό τους Στρατηγείο Ειρηνικής Περιόδου, για σύνδεση με το Στρατηγείο Περιόδου Ειρήνης της SΕΕΒRΙG. 6)Το Στρατηγείο είναι ικανό και έχει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να διενεργεί: 1.Διαχείριση συχνοτήτων. 2.Διοίκηση δικτύων και έλεγχο των τοπικών ρυθμίσεων. 3.Διαχείριση δικτύων. 4.Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης δικτύων και επισκευές. 1)Οι χρήστες από το προσωπικό του Στρατηγείου είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση των ειδικών εφαρμογών λογισμικού και των διαδικασιών Μηχανογραφικής Ασφάλειας (CΟΜΡUSΕC) από τα Έθνη, πριν το διορισμό, και από τη SΕΕΒRΙG.
Άρθρο 2
1.  
    Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μεταφέρονται στην ελληνική έννομη τάξη οι ιδιαίτερες Τεχνικές Συμφωνίες μεταξύ των Συμμετεχόντων Μερών, που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Πέμπτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, καθώς και με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και των συναρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πέμπτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 35 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία