Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής του νόμου Ποινική δίωξη - Ανάκριση Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται για: 1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη μήνυση, την έγκληση α) κακουργήματα τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθμί- ή την αναφορά, για την τέλεση πράξης του προηγούμε [...]"
5.  
  Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανά-μπορούν να διατάξουν με αιτιολογημένη διάταξη τους κρίσης, και όταν από την έρευνα της ουσίας της υπόθε-την άρση του φορολογικού, τραπεζικού και χρηματιστή- σης κρίνει ότι δεν θεμελιώνεται προβλεπόμενο από το ριακού απορρήτου. Η διάταξη πρέπει να αναφέρει το άρθρο 1 έγκλημα. πρόσωπο που έχει σχέση με την ερευνώμενη υπόθεση και να περιέχει το ακριβές χρονικό διάστημα για το ο-.
Άρθρο 7 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. δ. 3026/1954 (Α’ 235), Υποθέσεις του άρθρου 1 που εκκρεμούν σε οποιοδή- όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3910/2011 (Α’ ποτέ στάδιο της ποινικής διαδικασίας και σε οποιοδήπο- 11) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 68 του ν. 3994/2011 τε βαθμό συνεχίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πα- (Α’ 165), αντικαθίσταται από την ισχύ του ν. 3910/2011 ρόντος νόμου. (Α’ 11) ως εξής:«
5.  
  Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι μηνών, μπο
Άρθρο 8 "δικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία ή στο Ειρηνοδικείο"
1.  
  Η εκδίκαση των πολιτικών και ποινικών υποθέσεων της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγε-που έχουν προσδιορισθεί για να δικασθούν μετά τη 16η γραμμένος ο ασκούμενος. Ο συνολικός αριθμός και η κα-Σεπτεμβρίου 2011 στη μεταβατική έδρα του Εφετείου Α- τανομή των ασκούμενων δικηγόρων στα Δικαστήρια και θηνών στη Χαλκίδα και στις μεταβατικές έδρες του Εφε- Εισαγγελίες της Ελλάδος, η διαδικασία και ο τρόπος επι-τείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και τη Χίο περιέρχεται αντί- λογής, ο καθορισμός της έναρξης και ο ακριβής χρόνος στοιχα στα Εφετεία Ευβοίας και Βορείου Αιγαίου. άσκησης, η εξειδίκευση των καθηκόντων που οι ασκού2. Οι πολιτικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Μενοι θα επιτελούν, ο τρόπος καταβολής της αμοιβής, Εφετείων Αθηνών, Πατρών, Αιγαίου και Κρήτης και υπά- καθω£:και οποιαδήποτε άλλα ειδικότερα ζητήματα σχετι-γονται εφεξής στην αρμοδιότητα των Εφετείων Ευβοί- κά ^ε την ασκηση των ασκούμενων δικηγόρων καθορίζο-ας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου και Ανα- νται ^ κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-τολικής Κρήτης αντίστοιχα, μεταφέρονται και εκδικάζο- <Ράνεια<:και Ανθρωπίνων Δικαΐωμάτων και του Υπουργού νται από τα τελευταία αυτά Εφετεία, αφού τηρηθούν οι Οικονομικών. » κατανομή των ασκουμένων δικηγόρων διατάξεις του άρθρου 498 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο- ανα Ε(Ρετει0’ Πρωτοδικείο, Εισαγγελία η Ειρηνοδικείο . καθορίζονται απο τα όργανα διοίκησης του Εφετείου,.
3.  
  "Οι ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν σε οποιοδή- Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας ή του Ειρηνοδικείου μεποτε στάδιο είτε της προδικασίας είτε της διαδικασίας τα απ° σ Για την εκδίκαση των υ- c Τ siη ? •,ls ν’^ . Λ, ’. ’ «5. Τα της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωμής των ποθεσεων αυτών ενώπιον των νέων Εφετείων τηρούνται * ., •>->!.->-?-. ΙWCWΟUΙVUUΙΙU c ω iuν UJV VCUJ L.if.ciοiwνi^u δαπανών για την αντιμετώπιση των αναγκών της παραοι διατάξεις των άρθρων 320 επόμενα του Κώδικα Ποινι- Q 1 καθο ίζονται κοινή από των Υπ .κης Δικονομίας. Κατ εξαίρεση οι ποινικές υποθέσεις που γών 0ικονομικών και Δικαιοσυνης, Διαφάνειας και Ανεχουν προσδιορισθεί να εκδικασθούν μέχρι 31 Μαρτίου θρωπίνων Δικαιωματων. Με την ίδια απόφαση καθορίζε2012 απο το Εφετείο Κρήτης παραμένουν και εκδικάζο- ΤQl και 0 τρόπος ελέγχου χων απολογιστικών σΤ0ιχείων νται απο το δικαστήριο αυτό. τΓ)ς διαχείρισης του ποσού της ετήσιας επιχορήγησης των ως άνω Δικαστηρίων.».
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ¬ση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο4 "ποίο ισχύει η άρση, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έ- Διαδικασία να μήνα. Όταν κρίνεται ότι η άρση πρέπει να διαρκέσει περισσότερο, ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας υπόχρεου- 1. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων του άρθρου 1 νται να εισαγάγουν το ζήτημα σ [...]"
6.  
  Ο ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, το πολύ ημέρες. Αν μετά τη διακοπή, δεν μπορεί να συμπορεί να απαγορεύσει την κίνηση κάθε είδους λογαρια- νεχισθεί η δίκη για οποιοδήποτε λόγο, αναβάλλεται και σμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τη- προσδιορίζεται σε ημέρα που δεν απέχει περισσότερο αρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργά- πό δύο μήνες, σε αυτήν προεδρεύει δε ο ίδιος δικαστής νισμό, καθώς και το άνοιγμα των θυρίδων θησαυροφυλα- που είχε αρχικά κληρωθεί ή ορισθεί. κίου του κατηγορουμένου, έστω και κοινών οποιουδήπο- 3. Στις άνω υποθέσεις ο ορισμός δικασίμου από τον τε είδους με άλλο πρόσωπο, όταν υπάρχουν βάσιμες υ- αρμόδιο εισαγγελέα γίνεται υποχρεωτικά κατ’ απόλυτη πόνοιες ότι οι λογαριασμοί, οι τίτλοι, τα χρηματοπιστωτι- προτεραιότητα, σε ημέρα που δεν απέχει περισσότερο κά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγμα- από δύο μήνες από την διαβίβαση σε αυτόν των εγγράτα που προέρχονται από την τέλεση του ερευνώμενου ε- φων. Εφόσον ασκηθεί έφεση, η υπόθεση εισάγεται κατ’ γκλήματος. Με την ίδια διάταξη είναι δυνατό να εξαι- απόλυτη προτεραιότητα στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο διρούνται λογαριασμοί και ποσά τα οποία είναι αναγκαία καστήριο και ορίζεται δικάσιμος από τον αρμόδιο εισαγγια την κάλυψη των γενικότερων δαπανών διαβίωσης γελέα σε ημέρα που δεν απέχει περισσότερο από δύο του κατηγορουμένου και της οικογένειας του, των εξό- μήνες από την διαβίβαση σε αυτόν των εγγράφων. δων για τη νομική του υποστήριξη και των βασικών εξό¬ δων για τη διατήρηση των δεσμευμένων ως άνω στοιχεί- Άρθρο 5 ων. Η διάταξη του ανακριτή επέχει θέση έκθεσης κατά- Αυτοτέλεια διαδικασίας σχέσης και επιδίδεται στον κατηγορούμενο και στο διευ¬ θυντικό στέλεχος του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρη- 1. Η ενώπιον της Βουλής σύμφωνα με το άρθρο 86 ματοπιστωτικού οργανισμού. Σε περίπτωση κοινών λο- του Συντάγματος διαδικασία δεν εμποδίζει την άσκηση γαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή κοι- ποινικής δίωξης, την πρόοδο της ανάκρισης, της διαδικανής θυρίδας η διάταξη επιδίδεται και στον τρίτο. Η απα- σίας στο ακροατήριο και της έκδοσης απόφασης σύμφωγόρευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της επίδοσης της να με τον παρόντα νόμο. διάταξης του ανακριτή στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματο- 2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται απιστωτικό οργανισμό. Από τότε απαγορεύεται το άνοιγ- ναλόγως και στην περίπτωση του άρθρου 29 του Κώδικα μα της θυρίδας και είναι άκυρη έναντι του Δημοσίου ε- Ποινικής Δικονομίας. κταμίευση χρημάτων από το λογαριασμό ή εκποίηση τίτ¬ λων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ο κατηγορούμε-.
Άρθρο Άρθρο6
1.  
  νος και ο τρίτος δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της Τελικές διατάξεις διάταξης του ανακριτή, με αίτηση που απευθύνεται προς το δικαστικό συμβούλιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στο νόμο τον εισαγγελέα, μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση αυτόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα σε αυτόν της διάταξης. Στη σύνθεση του συμβουλίου, και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3026 1954
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις 2013/4139 2013
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2013/4144 2013
Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις. 2013/4205 2013
Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του[...]" 2014/4236 2014
Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις. 2014/4312 2014
Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις. 2015/4356 2015