ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/4029

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-11-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-11-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-11-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Επικουρική Ακτοφυλακή (εφεξής ΕΠ.ΑΚΤ.), η οποία υπάγεται στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής (ν. 3922/2011, Α΄ 35-εφεξής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και συνδράμει εθελοντικά στην εκτέλεση της αποστολής του.
2.  
  Στις διεθνείς σχέσεις χρησιμοποιείται ο όρος «Ηellenic Αuxiliary Cοast Guard»
3.  
  Αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ. είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη του έργου των Λιμενικών Αρχών ανά την Επικράτεια, με την εθελούσια συμμετοχή πολιτών, ιδίως στους τομείς της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ασφάλειας ναυσιπλοΐας.
4.  
  Ειδικότερα, η αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ. περιλαμβάνει συνδρομή:.
 1. στην πρόληψη και εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης,
 2. στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στην έρευνα-διάσωση,
 3. σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
 4. στην ασφάλεια πλου και τη θαλάσσια κυκλοφορία των ερασιτεχνικών σκαφών κάθε τύπου, καθώς και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής
5.  
  Η ανωτέρω αποστολή ασκείται εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι δε εθελοντές και εθελόντριες δεν εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με την επιβολή του νόμου και σε ένοπλες επιχειρήσεις, καθώς και σε δραστηριότητες που άπτονται της εσωτερικής λειτουργίας των λιμενικών αρχών.
Άρθρο 2
1.  
  Η ΕΠ.ΑΚΤ. αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές και εθελόντριες ακτοφύλακες.
2.  
  Υποψήφιος εθελοντής/εθελόντρια ακτοφύλακας (εφεξής εθελοντής ακτοφύλακας) δύναται να είναι κάθε Έλληνας και Ελληνίδα υπήκοος ή υπήκοος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 60 ετών, ο οποίος υποβάλλει σχετική αίτηση σε λιμενική αρχή της χώρας, γνωρίζει και υποστηρίζει την αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ. και πληροί τα ακόλουθα προσόντα και υποχρεώσεις:.
 1. Δεν έχει καταδικασθεί και δεν διώκεται για τα αδικήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού του Λ.Σ. κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3079/ 2002 (Α΄ 311).
 2. Δεν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών
 3. Έχει σωματική και ψυχική υγεία
 4. Γνωρίζει κολύμβηση
 5. Γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα και έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών ετών
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του εθελοντή ακτοφύλακα, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, ο τρόπος ελέγχου αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα
4.  
  Οι υποψήφιοι που γίνονται αποδεκτοί εντάσσονται στη δύναμη της ΕΠ.ΑΚΤ. που εδρεύει στον τόπο υποβολής της αίτησης και προμηθεύονται το «Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Ακτοφύλακα» (εφεξής Ε.Δ.Ε.Α.), το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης, Ευαισθητοποίησης του Πολίτη και Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην οποία εφεξής τηρείται και το «Ειδικό.
Άρθρο 47 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002