ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Νόμος/2011/4030
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2011-11-25
ΦΕΚ: Α/2011/249 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α


Άρθρο 1


 1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι ακόλουθοιόροι έχουν τo εξής περιεχόμενο:
  1. έγκριση δόμησης: η πιστοποίηση του δικαιώματοςδόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέ-πει την έκδοση της άδειας δόμησης,
  2. άδεια δόμησης: η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεσητων οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήνκαι στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ι-σχύουσες διατάξεις.


Άρθρο 2


 1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόμη- σης και της άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ο- ρίζεται διαφορετικά.


Άρθρο 3


 1. Έγκριση ΔόμησηςΓια τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, υποβάλλονται ταακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:
  1. Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμαμε τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων και φύλλο ε-λέγχου.
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης,σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9.
  3. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεωνγια τις υπηρεσίες μηχανικού.Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφα-το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπα-σμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότηταςτων υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκηςκαι εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργά-νων, όπου απαιτούνται.

 2. Άδεια ΔόμησηςΓια την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκρι-ση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέ-τες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-σία:
  1. Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμαμε τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύ-χος και φύλλο ελέγχου.
  2. Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται ημελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προ-σβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.
  3. Στατική μελέτη.
  4. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  5. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
  6. Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έρ-γου.
  7. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύ-σεων.
  8. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένηαπό την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  9. Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρ-μόδια εταιρεία παροχής αερίου.
  10. Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στηνοποία αναφέρεται ότι:Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές καιειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναιπλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδια-γραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελε-τών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία τουδιαγράμματος δόμησης και του τοπογραφικού διαγράμ-ματος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης.Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολο-γισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφέςπου ισχύουν.
  11. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έρ-γου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα ορι-ζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄ 212).
  12. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενωνχώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (Α΄ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υ-ποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικόγραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιο-γραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολήςτης απαιτούμενης εισφοράς.
  13. Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου3 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210).
  14. Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολήςεισφορών των μελετητών.
  15. Ταυτότητα κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις τωνάρθρων 3 και 4 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Με απόφασητου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και ΚλιματικήςΑλλαγής καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέω-σης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.

 3. Η αίτηση, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορ- φή.

 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με-ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτε-ρικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-λαγής και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών κα-θορίζονται:
  1. η λειτουργία διαδραστικής διαδικτυακής πύλης ενη-μέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την Πολεοδομι-κή Νομοθεσία,
  2. ο τρόπος διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ των δη-μοσίων υπηρεσιών και άλλων φορέων που χορηγούν ε-γκρίσεις και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητι-κών από τις δημόσιες αρχές,
  3. οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων και δικαιο-λογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφήσύμφωνα με την παράγραφο 3.


Άρθρο 4


 1. Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής, καθορίζεται η διαδικασία έντυπης υποβολής.

 2. Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και τουΥπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-λαγής., έπειτα από γνώμη του Τεχνικού ΕπιμελητηρίουΕλλάδος (Τ.Ε.Ε.), καθορίζεται:
  1. η κατάργηση της υποχρέωσης έντυπης υποβολήςκαι η αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείωντων παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3,
  2. η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολο-γητικών και στοιχείων των παραγράφων 1 και 2 του άρ-θρου 3 και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικώναρχείων,
  3. το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπη-ρεσίες που θα προσφέρονται προς τους ενδιαφερόμε-νους και τους πολίτες,
  4. το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπη-ρεσίες που θα προσφέρονται προς τις δημόσιες αρχέςγια την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων γιατην έκδοση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμη-σης,
  5. οι διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές της ψη-φιοποίησης του αρχείου των Υ.ΔΟΜ.,
  6. οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφορια-κά συστήματα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίεςπου αναφέρονται στο παρόν άρθρο,
  7. κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονικήεξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικώνμε σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογο-δοσίας.

 3. Με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου2 ισχύουν τα ακόλουθα:
  1. κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολήστοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών για τηνέκδοση, ενημέρωση, αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρω-ση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης εκτελείται α-ποκλειστικά ηλεκτρονικά,
  2. η διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης, ενημέ-ρωσης, αναθεώρησης, ανάκλησης και ακύρωσης έγκρι-σης δόμησης και άδειας δόμησης των άρθρων 5, 6 και 7εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και με τεχνικά μέ-σα που προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια σεκάθε πολίτη. Κάθε εγκριτικό στάδιο και ενδιάμεσο βήμα,απόφαση ή στάδιο δημοσιεύονται αμελλητί στο διαδί-κτυο.

 4. Τα αναγκαία κοινά χαρτογραφικά υπόβαθρα και κά- θε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ομοιογένειας και ποιότητας των στοιχείων και δικαιολογητικών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και παρέχονται μέσω του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3882/2010 (Α΄ 166).


Άρθρο 5


 1. α. Η έγκριση δόμησης χορηγείται μέσα σε πέντε η- μέρες, από την υποβολή των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών ύστερα από έλεγχο: αα) του τίτλου ιδιοκτησίας για τη διαπίστωση του χρό- νου κατάτμησης σε κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα και των αποδεικτικών στοιχείων νομιμότητας τυχών υφιστά- μενων κτισμάτων στο ακίνητο, ββ) του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμ- ματος δόμησης σε ότι αφορά την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών και των στοιχείων και των υπολογισμών που αναγράφο- νται σε αυτά, γγ) των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατή- σεων για τις υπηρεσίες μηχανικού. β. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έ- γκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωμα- τούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και μόνο σε περίπτωση έλλει- ψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τε- χνολογικής εκπαίδευσης ή από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. γ. Παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που διαπιστώ- νονται κατά τον έλεγχο διατυπώνονται με αιτιολογία στο φύλλο ελέγχου και καλούνται ο ιδιοκτήτης και ο με- λετητής μηχανικός προκειμένου να γίνουν οι απαραίτη- τες συμπληρώσεις – διορθώσεις, μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης. Αν η αίτηση για έγκριση δόμησης δεν συνοδεύεται α- πό τα δικαιολογητικά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει πρωτοκολληθεί.

 2. Για την έκδοσή της άδειας δόμησης η Υ.ΔΟΜ. διαπι- στώνει την πληρότητα του υποβαλλόμενου φακέλου και ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατή- σεων της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου

 3. Η άδεια δόμησης εκδίδεται μέσα σε δύο ημέρες από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και μελετών. 3. Ο φάκελος για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλ- λεται μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία χορή- γησης της έγκρισης δόμησης, σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς που ισχύουν κατά τη χορήγησή της.

 4. Αν διακοπούν οι οικοδομικές εργασίες μετά την έκ- δοση σχετικού πορίσματος από Ελεγκτή Δόμησης, ελέγ- χονται από την Υ.ΔΟΜ. όλες οι μελέτες και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας δόμησης.

 5. Η έγκριση και η άδεια δόμησης έργου αποτελούν ε- νιαίο έντυπο. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται πρότυπο για τη μορφή και το περιεχόμενο του ενιαίου ε- ντύπου της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης. Οι εγκρίσεις και οι άδειες δόμησης αναρτώνται στο δια- δίκτυο σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρ- θρων 2 και 3 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112). Οι άδειες κατε- δάφισης των κτιρίων δεν θεωρούνται από το Αστυνομικό Τμήμα και δεν εκτελούνται πριν να συμπληρωθούν είκο- σι ημέρες από την ανάρτηση του σώματός τους στο δια- δίκτυο που συνοδεύεται από φωτογραφίες του προς κα- τεδάφιση κτιρίου και συνοπτική περιγραφή αυτού.

 6. Το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα δόμη- σης που υποβλήθηκαν για την έγκριση δόμησης, η έγκρι- ση δόμησης και η άδεια δόμησης αποστέλλονται ηλε- κτρονικά από την Υ.ΔΟΜ. στη Διεύθυνση Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού (Δ.Ο.Κ.Κ.), στον Ο.Κ.Χ.Ε. και στην Κτηματολόγιο Α.Ε.. Ο τρόπος ηλεκτρονικής α- ποστολής και συνεργασίας μεταξύ των Υ.ΔΟΜ., του ΟΚ- ΧΕ και της Κτηματολόγιο Α.Ε., καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των αρχείων αυτών καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρ- θρου 3.


Άρθρο 6


 1. Η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα έτος για κτίρια ε- πιφάνειας έως 2.000 τ.μ. και για δύο έτη για κτίρια επι- φάνειας μεγαλύτερης των 2.000 τ.μ.. Η άδεια δόμησης ισχύει για τέσσερα έτη από την έκ- δοσή της. Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική ε- πιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τετραγωνικών μέτρων ι- σχύει για έξι χρόνια. Για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώ- σεις, κοπή δέντρων εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση και ά- δεια δόμησης και ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της.

 2. Η έγκριση δόμησης αναθεωρείται ύστερα από αίτη- ση του δικαιούχου μέσα στο χρόνο ισχύος της, αν τρο- ποποιηθούν δικαιολογητικά στοιχεία ή διαγράμματα που έχει εγκρίνει η Υ.ΔΟΜ..

 3. Αν τροποποιηθούν διαγράμματα ή αρχιτεκτονική με- λέτη, ή μεταβληθούν ριζικά οι λοιπές μελέτες, ή αν απαι- τούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς, η έγκριση δόμη- σης και η άδεια δόμησης αναθεωρούνται μέσα στο χρό- νο ισχύος της άδειας δόμησης.

 4. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται, μετά τη λήξη της,για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτησητου δικαιούχου και κατόπιν αυτοψίας:
  1. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της καισύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνοέκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη τηςισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανι-σμός του κτιρίου.
  2. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της καισύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκ-δοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχειπερατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
  3. Για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις πουίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη τηςισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της, έχουνπερατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και ηστέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική.
  4. Για ένα έτος για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώ-σεις, διαμορφώσεις, κοπή δέντρων. Η άδεια παύει να ι-σχύει με το πέρας και του δεύτερου έτους.
  5. Αν κατασκευές, οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές μετουριστικές εγκαταστάσεις, σε παραδοσιακά τμήματαπόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε περιοχές ιδιαί-τερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, ι-στορικούς τόπους, και παραμένουν ημιτελείς μετά τη λή-ξη ισχύος της άδειας δόμησης, επηρεάζοντας σημαντικάτο άμεσο ή το ευρύτερο περιβάλλον, ο Δήμος καλεί τονιδιοκτήτη να προβεί σε ολοκλήρωση της κατασκευής τοαργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες. Αν παρέλθει άπρακτηη παραπάνω προθεσμία, ο Δήμος τάσσει νέα προθεσμίαόχι μεγαλύτερη του ενός μηνός, μετά την πάροδο της ο-ποίας, προβαίνει στην εκτέλεση εργασιών και κατασκευ-ών, κατά την κρίση της τεχνικής υπηρεσίας και της υπη-ρεσίας δόμησης του Δήμου, στον περιβάλλοντα χώρο ήστο όριο του οικοπέδου της ημιτελούς κατασκευής, μεσκοπό τη μη αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντοςχώρου του. Οι κατασκευές αυτές επιτρέπεται να είναι α-πό όποιο υλικό συνάδει κατά περίπτωση, όπως ξύλιναπάνελ, επιφάνειες από διάτρητη λαμαρίνα, σύνθετες κα-τασκευές με ορθοστάτες και πλήρωση των κενών με ξύ-λο, καραβόπανο ή όποιο άλλο υλικό κρίνει η τεχνική καιη υπηρεσία δόμησης του Δήμου ότι: α. αποκόπτει την αι-σθητικά επαχθή ημιτελή κατασκευή από τη δημόσια θέα,β. αναβαθμίζει αισθητικά τον περιβάλλοντα χώρο, γ. εί-ναι γενικότερα καλαίσθητη και δ. έχει τέτοια κατασκευα-στική δομή ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πολι-τών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω εργα-σιών καταλογίζεται στον ιδιοκτήτη και εισπράττεται σύμ-φωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Επιπλέον, επιβάλλεταιπρόστιμο, το ύψος του οποίου, η διαδικασία επιβολής καικάθε άλλη σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρού-σας διάταξης καθορίζεται με απόφαση του ΥπουργούΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καιτου κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Αν ο Δήμοςπαραλείπει να προβεί στις παραπάνω ενέργειες, τις α-σκεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και ΚατεδάφισηςΑυθαιρέτων του άρθρου 28 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) εί-τε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από καταγγελία.Αν δεν ολοκληρωθούν οι όψεις σε διάστημα έξι ετώναπό την ημερομηνία έκδοσης της άδειας δόμησης, μπο-ρεί να επιβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ε-νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ετήσιο πρόστιμο δια-τήρησης, το ύψος του οποίου, η διαδικασία επιβολής καικάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσαςδιάταξης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περι-βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το πρό-στιμο διαγράφεται αν οι όψεις αποπερατωθούν μέσα σεέξι μήνες από την επιβολή του.

 5. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται κατά το χρόνο ι-σχύος της αν αλλάξει ο επιβλέπων μηχανικός, με αίτησηπου συνοδεύεται από:
  1. λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντοςμηχανικού, στην οποία περιέχεται η περιγραφή του στα-δίου των εργασιών και φωτογραφίες της κατασκευής καιτου περιβάλλοντος χώρου,
  2. δήλωση του μηχανικού, που αντικαθίσταται για τησύννομη περάτωση των εργασιών που έχει επιβλέψει,που συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, φωτογραφίες τηςκατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου.

 6. Αν υποβληθεί δήλωση παραίτησης του επιβλέπο- ντος μηχανικού, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθε- ση με τις εκτελεσθείσες εργασίες, διακόπτονται αμέσως οι οικοδομικές εργασίες και η συνέχισή τους επιτρέπεται μόνο μετά την αναθεώρηση της αδείας.

 7. Ο επιβλέπων θεωρείται ότι απέχει από την επίβλεψη των εργασιών δόμησης που ανέλαβε και απαλλάσσεται των ευθυνών του, μόνο εάν δηλώσει εγγράφως την απο- χή από την επίβλεψη στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. Αν ο επιβλέπων μηχανικός απέχει χωρίς την παραπά- νω δήλωση, η Υ.ΔΟΜ. μετά από αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, μπορεί να προχωρήσει στην α- ντικατάστασή του, ύστερα από έλεγχο που διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης για την πιστοποίηση του σταδίου των εργασιών και καταβολής της αμοιβής. Στο διάστημα μέχρι τη χορήγηση της αναθεώρησης δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες. Όταν συντρέχει λόγος διακοπής των οικοδομικών εργασιών η αρμόδια υπηρεσία δόμησης εκδίδει σήμα διακοπής εργασιών, το οποίο γνωστοποιεί- ται αμέσως στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία το κοινοποιεί.

 8. Οι κρατήσεις και οι εισφορές που καταβλήθηκαν κα- τά την έκδοση των αδειών συμψηφίζονται κατά την έκ- δοση της αναθεώρησής τους.

 9. Ενημέρωση του φακέλου της άδειας δόμησης, κατάτον χρόνο ισχύος της άδειας δόμησης, πραγματοποιεί-ται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. Αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη.
  2. Τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν τοδιάγραμμα δόμησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εί-ναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς.
  3. Μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικο-πέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζο-νται οι διατάξεις που καθορίζουν την επιτρεπόμενη κά-λυψη, το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή κατ’ ό-γκο εκμετάλλευσης (σ.ο.) ή τις υποχρεωτικές αποστά-σεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλί-σεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2%με μέγιστο τα 10 εκατοστά όσον αφορά το κτίσμα ή με-γαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 20 εκατοστά όσον α-φορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου.

 10. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (Η.Μ.Ε.), και η Ταυ- τότητα Κτιρίου. Για την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου του Έργου (Η.Μ.Ε.) υποβάλλονται μόνο όσα στοιχεία μεταβάλλονται. Μετά την έκδοση της αναθεώ- ρησης, η αρχική άδεια δόμησης και οποιεσδήποτε προ- γενέστερες αναθεωρήσεις δεν έχουν ισχύ ως προς τα μεταβαλλόμενα στοιχεία.

 11. Αν οι οικοδομικές εργασίες διακοπούν χωρίς υπαι- τιότητα του δικαιούχου της άδειας είτε κατά το χρόνο αρχικής ισχύος της άδειας είτε κατά το χρόνο ισχύος της μετά από αναθεώρηση, η ισχύς της άδειας δόμησης παρατείνεται αναλόγως, με απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του Κεφα- λαίου Γ΄.


Άρθρο 7


 1. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών επιβάλ-λεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαί-ωμα:
  1. θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειαςκαι υγείας του έργου από την αρμόδια Επιθεώρησης Ερ-γασίας,
  2. θεώρηση της άδειας δόμησης από το οικείο Αστυνο-μικό Τμήμα.

 2. Με την έκδοση της άδειας δόμησης τοποθετείται σε πλαίσιο, πινακίδα του έργου από κατάλληλο σταθερό υ- λικό, στην οποία αναγράφεται με ευκρίνεια ο αριθμός και η χρονολογία έκδοσης της άδειας, η εκδούσα Αρχή, τα στοιχεία των μελετητών και των επιβλεπόντων μηχανι- κών, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας τους. Η πινακίδα ε- λάχιστων διαστάσεων 0.50Χ0.70 μ. τοποθετείται σε εμ- φανές σημείο του ακινήτου, σε ύψος άνω του 1.20 μ. α- πό το έδαφος. Στο εργοτάξιο επιβάλλεται η διατήρηση αντιγράφων της άδειας δόμησης και των μελετών, σύμφωνα με τις ο- ποίες εκτελούνται οι εργασίες. Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί λόγο άμεσης διακοπής οικοδομικών εργασιών από την αρμόδια υπη- ρεσία του Δήμου, η οποία ενημερώνει άμεσα και την αρ- μόδια αστυνομική αρχή.

 3. Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που ε- κτελείται με άδεια δόμησης. Οι έλεγχοι διενεργούνται α- πό διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης με αυτο- ψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης.

 4. Οι έλεγχοι διενεργούνται στα εξής στάδια:
  1. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων, οπλι-σμού θεμελίωσης και τοιχίων υπογείου.Ο έλεγχος αφορά στην τήρηση του ξυλοτύπου, τουβάθους θεμελίωσης, της θέσης, των πλαγίων αποστάσε-ων και των διαστάσεων του κτιρίου.
  2. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργα-νισμού και της τοιχοποιίας.Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις, το ύ-ψος, τη θέση του κτιρίου, το είδος της τοιχοποιίας, τηςθερμομόνωσης του κτιρίου, την τήρηση του εύρους τουαντισεισμικού αρμού, τις διαστάσεις των εξωστών καιτην υποδομή εγκαταστάσεων.
  3. Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου.Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις, τις ό-ψεις, το συνολικό ύψος, τις διαστάσεις των ημιυπαι-θρίων χώρων, τις τελικές στάθμες, την διαμόρφωση τουπεριβάλλοντος χώρου και τις προβλεπόμενες εγκατα-στάσεις.

 5. Ο αριθμός των ελέγχων καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια δόμησης. Σε κάθε περίπτωση γίνεται τουλάχιστον ένας έλεγχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο αριθμός των ε- λέγχων ανά κατηγορία και είδος έργου, η διενέργεια των ελέγχων ανά ειδικότητα μηχανικού και έργο, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

 6. Ο γενικός επιβλέπων βάσει της άδειας δόμησης υ- ποχρεούται να ενημερώνει δέκα ημέρες πριν την ολο- κλήρωση κάθε σταδίου την Υ.ΔΟΜ.. Οι έλεγχοι διενερ- γούνται το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες από την ορι- σθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε σταδίου.

 7. Η Υ.ΔΟΜ. ενημερώνει ηλεκτρονικά την Ειδική Υπη- ρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας του άρθρου 16, η οποία ορίζει αυθημερόν με ηλεκτρονική κλήρωση τον ελεγκτή δόμησης και τον ενημερώνει σχετικά, κα- θώς και τον κύριο του έργου και τον γενικό επιβλέποντα.

 8. Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται από τον ορι- σθέντα ελεγκτή δόμησης με την παρουσία των επιβλε- πόντων μηχανικών και αφού προηγουμένως έχουν συ- μπληρωθεί από αυτούς τα προβλεπόμενα στοιχεία για τη δημιουργία της Ταυτότητας Κτιρίου.

 9. α. Αν: αα) Οι υποβαλλόμενες μελέτες δεν εκπονήθηκαν σύμ- φωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις ή σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμ- ματος και του διαγράμματος δόμησης, επιβάλλεται σε βάρος του μελετητή μηχανικού η κύρωση της απαγόρευ- σης εκπόνησης και υπογραφής μελετών για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης και η κύρωση της απαγόρευσης επίβλεψης οικοδομικών εργασιών από 3 έ- ως 12 μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. ββ) Οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύμ- φωνα με τις μελέτες που υποβλήθηκαν ή σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης επιβάλλεται σε βάρος του επιβλέποντος μηχανικού η κύρωση της απαγόρευ- σης εκπόνησης και υπογραφής μελετών για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης και η κύρωση της απαγόρευσης επίβλεψης οικοδομικών εργασιών από 3 έ- ως 12 μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. β. Κύρωση σε βάρος του επιβλέποντος μηχανικού δεν επιβάλλεται αν ο ίδιος είχε προηγουμένως ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία δόμησης και την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας του άρ- θρου 16 για τις σχετικές παραβάσεις των οικοδομικών εργασιών. γ. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υ- πουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα- γής, ύστερα από εισήγηση του εποπτικού συμβουλίου του άρθρου 17 και προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφε- ρόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καταγράφονται στο μητρώο του άρθρου 8 και κοινο- ποιούνται στις Υ.ΔΟΜ., οι οποίες τηρούν μητρώο των μη- χανικών, στους οποίους επιβάλλονται οι ποινές της πα- ρούσας παραγράφου και μεριμνούν για την εκτέλεσή τους. δ. Σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και όταν οι παρα- πάνω παραβάσεις αφορούν οικοδομικές εργασίες σε πα- ραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορι- κούς τόπους και μνημεία, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει μετά την αντικα- τάστασή του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται. ε. Σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής οι παραπάνω κυρώσεις είναι οριστικές. στ. Οι αρμόδιοι ελεγκτές δόμησης και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών δόμησης υποχρεούνται αμελλητί να ενη- μερώσουν εγγράφως το εποπτικό συμβούλιο του άρ- θρου 17 μόλις διαπιστώσουν την τέλεση παραβάσεων της παρούσας παραγράφου.

 10. Για μικρές παραβάσεις στη δόμηση επιβάλλεται σε βάρος του επιβλέποντος μηχανικού χρηματικό πρόστιμο ύψους από 1.000 έως 20.000 ευρώ, υπέρ του Δημοσίου, ανάλογα με το βαθμό του πταίσματος, τις ειδικότερες συνθήκες τέλεσης της πράξης και τις συνέπειες αυτής. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστε- ρα από εισήγηση του εποπτικού συμβουλίου του άρθρου 17 και προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι παραβάσεις που χαρακτηρίζονται μικρές κατά την έννοια του προη- γούμενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι- κής Αλλαγής αναπροσαρμόζεται κάθε δύο έτη το ύψος των προστίμων του πρώτου εδαφίου.

 11. Οι επιβλέποντες μηχανικοί σφραγίζουν το πιστο- ποιητικό πληρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και διενεργείται η τελευταία αυτο- ψία. Μετά την τελευταία αυτοψία, εκδίδεται από την Υ.ΔΟΜ. το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) και ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ο κύριος του έργου για να διατυπώσει τυ- χόν αντιρρήσεις.

 12. Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κα- τασκευής, για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση στην Υ.ΔΟΜ., η οποία ελέγχει τα αποδεικτικά κατάθεσης αμοιβών και κρατήσεων των επιβλέψεων των μηχανικών και θεωρεί την άδεια δόμησης.

 13. Η οικοδομή ή τμήμα της με αυτοτελή λειτουργία θεωρούνται περατωμένα αν υπολείπονται εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό κανονισμό.

 14. Θεώρηση της άδειας δόμησης μπορεί να γίνει και για περατωμένο τμήμα της οικοδομής, εφόσον αποτε- λείται από χώρους με αυτοτελή λειτουργία. Μετά τη θεώρησή της, η έγκριση και η άδεια δόμησης παύουν να ισχύουν για το τμήμα το οποίο αποπερατώθη- κε.


Άρθρο 8


 1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- ματικής Αλλαγής, τηρείται μητρώο στο οποίο παρέχεται δημόσια πρόσβαση, με τα στοιχεία των μηχανικών. Αυτό περιλαμβάνει τα επαγγελματικά προσόντα μηχανικού, τον τίτλο σπουδών, την ειδικότητα, την άδεια άσκησης και τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα. Ο αριθμός του μητρώου είναι μοναδικός για κάθε μη- χανικό, ενώ η δήλωσή του και ο έλεγχος του στοιχείου από την Υ.ΔΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης.

 2. Οι μελετητές μηχανικοί ευθύνονται για την εκπόνη- ση όλων των επί μέρους μελετών σύμφωνα με τις κείμε- νες διατάξεις. Για τις άδειες δόμησης που αφορούν κτί- ρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά α- πό αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς.

 3. Οι επιβλέποντες μηχανικοί ευθύνονται ανά τομέα ε-πίβλεψης:
  1. Για την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών σύμ-φωνα με τις μελέτες που συνοδεύουν την έγκριση δόμη-σης και την άδεια δόμησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οιδιατάξεις των άρθρων 341 και 342 του Κώδικα ΒασικήςΠολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. της 14.7.1999, Δ΄ 580).
  2. Για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στοιχείωντης Ταυτότητας του Κτιρίου σύμφωνα με τις παραγρά-φους 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3843/2010.
  3. Για την ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ. για τον ορισμό τηςημερομηνίας ελέγχου.


Άρθρο 9


 1. Για τα τμήματα της οικοδομής που περιλαμβάνουν επαγγελματικούς χώρους (καταστήματα, γραφεία κ.λπ.) ενσωματώνονται τα στοιχεία της βεβαίωσης χώρου κυ- ρίας χρήσεως στα έντυπα της ταυτότητας κτιρίου.

 2. Οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ε- νυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνο- νται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέ- δων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώμα- τος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης.

 3. Το τοπογραφικό διάγραμμα, επιπλέον των όσων ορί-ζονται με τις ισχύουσες διατάξεις των προδιαγραφών,περιλαμβάνει:
  1. εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ι-σχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο,
  2. περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμα-ντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατι-κό σύστημα συντεταγμένων,
  3. πλήρη φωτογραφική αποτύπωση,
  4. υψομετρική αποτύπωση.

 4. Το διάγραμμα δόμησης υποβάλλεται σε κλίμακα1:100 ή 1:200 ή 1: 500, για κτίρια με συνολική επιφάνειαμεγαλύτερη των 5.000 τ.μ. και περιλαμβάνει:
  1. Το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμ-βαδόν του.
  2. Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγμα-τοποιούμενης κάλυψης και δόμησης, το μέγιστο επιτρε-πόμενο ύψος, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις καιτον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης.
  3. Τα περιγράμματα όλων των επιπέδων του κτιρίου, υ-πόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τουςσε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όριατου οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απα-ραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης,του ύψους κ.λπ. του κτιρίου.Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιάκτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθμοί τωναδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ήαναστολής κατεδάφισης αν είναι αυθαίρετα.
  4. Τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμ-βαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που α-παιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης.
  5. Την τομή για την ένδειξη του μέγιστου ύψους τουκτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαμόρφωση του πε-ριβάλλοντος χώρου σε σχέση με το οριστικά διαμορφω-μένο έδαφος στην οποία περιέχονται το πραγματοποι-ούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμε-νο ύψος.
  6. Ενδεικτικές όψεις.
  7. Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις α-παραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσηςκαι της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπε-δο.
  8. Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευ-ής, με γραμμικό ή με ελεύθερο σχεδιασμό.Στην περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκρι-ση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα δόμησηςπρέπει να περιλαμβάνει και τις προδιαγραφές που τίθε-νται από αυτούς.

 5. Η Υ.ΔΟΜ. βεβαιώνει την οριστική στάθμη του κρα- σπέδου (βεβαίωση υψομέτρου) στο τοπογραφικό διά- γραμμα.

 6. Ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασης των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγρα- φές. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζονται οι προδιαγραφές που αφορούν στη σύνταξη και παρουσίαση της μελέτης προσβασιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 3.

 7. Στην έννοια των οικοδομικών εργασιών για ανέγερ- ση νέας οικοδομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδο- μή, περιλαμβάνονται και όλες εκείνες οι εργασίες που καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργία, όπως οι εργα- σίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων, ή περιφράξεων, βόθρων, υπογείων δεξαμενών νερού, εκσκαφών, επιχώ- σεων, κοπής δένδρων.

 8. Απαιτείται άδεια για αυτοτελείς εργασίες περιτοιχί- σεων, επιχώσεων ή εκσκαφών ως και για την κοπή δέν- δρων, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β


Άρθρο 10


 1. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται με τη χο- ρήγηση Άδειας Ελεγκτή Δόμησης από τον Υπουργό Πε- ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την εγγραφή του στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι Ελεγκτές Δόμησης υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις δια- τάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).


Άρθρο 11


 1. Οι ελεγκτές δόμησης έχουν τις αρμοδιότητες:
  1. ελέγχου όλων των κατασκευών, για τις οποίες εκδί-δεται άδεια δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-ρόντος, ως προς την ορθή εφαρμογή και τήρηση των με-λετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια,
  2. ελέγχου όλων των κατασκευών, ύστερα από επώνυ-μη καταγγελία ή εντολή της ΕΥΕΔΕΝ ή του ΥπουργούΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 2. Κατά την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων απότους Ελεγκτές Δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις τουάρθρου 7 του ν. 2690/1999. Ενδεικτικά απαγορεύεται ηδιενέργεια ελέγχου από ελεγκτή δόμησης, σε κτίριο ήτμήματα αυτού εφόσον:
  1. στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείριση ήλειτουργία ή συντήρηση συμμετείχε με οποιοδήποτετρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλοςή εταίρος ή υπάλληλος,
  2. έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιοςή συγγενής του έως β΄ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του ο-ποίου ο ίδιος είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.


Άρθρο 12


 1. Ο υποψήφιος ελεγκτής δόμησης πρέπει να διαθέτειτα παρακάτω προσόντα:
  1. να είναι διπλωματούχος μηχανικός, μέλος του ΤΕΕή πτυχιούχος μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέ-λος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ή μηχανικός που έχει αποκτήσει ανα-γνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθε-σίας,
  2. να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρίασε θέματα μελέτης ή επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίωντουλάχιστον δύο (2) ετών για την απόκτηση άδειας ελε-γκτή δόμησης σε άδειες, που αφορούν κτίρια έως 1.000τ.μ. και τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών για την απόκτη-ση άδειας ελεγκτή δόμησης σε άδειες, που αφορούν κτί-ρια μεγαλύτερα των 1.000 τ.μ..

 2. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προαναφερθέ- ντα προσόντα μπορούν να παρακολουθήσουν εξειδικευ- μένα σεμινάρια για τις διαδικασίες και τον έλεγχο οικο- δομών, κατασκευών και ηλεκτρολογικών και μηχανολο- γικών εγκαταστάσεων. Οι υποψήφιοι ελεγκτές δόμησης υποβάλλονται σε εξετάσεις και εκδίδονται τα σχετικά πι- στοποιητικά επιτυχούς εξέτασης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρ- μόδιου Υπουργού καθορίζεται η ύλη των σεμιναρίων, οι φορείς διενέργειας των σεμιναρίων και των εξετάσεων, οι κατηγορίες των ελεγκτών, ανάλογα με τα προσόντα τους, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.


Άρθρο 13


 1. Η άδεια ελεγκτή δόμησης χορηγείται σε όσους πλη- ρούν τις προϋποθέσεις και διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης του άρθρου 12. Η άδεια ελεγκτή δόμησης ισχύει για δύο έτη από την έκδοσή της. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση νέας άδειας ε- λεγκτή δόμησης από το ίδιο πρόσωπο αν δεν παρεμβλη- θεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών από τη λήξη της προηγούμενης άδειάς του.


Άρθρο 14


 1. Το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης καταρτίζεται και τη- ρείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης του άρθρου 16, με τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδο- μένων, όπου εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ελεγκτές Δόμησης στους οποίους χορηγείται η Άδεια Ελεγκτή Δόμησης. Η κατάρτιση του Μητρώου γίνεται α- νά αποκεντρωμένη διοίκηση και ανά κλάδο ειδικότητας του Μηχανικού. Κάθε Ελεγκτής Δόμησης, κατά την εγγραφή του στο Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα.

 2. Ο αριθμός Μητρώου των ελεγκτών δόμησης ανα- γράφεται υποχρεωτικά στις πράξεις των ελεγκτών δόμη- σης.


Άρθρο 15


 1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11, συντάσσεται από τον ελεγκτή δόμησης πόρισμα το οποίο αποστέλλεται στην Υ.ΔΟΜ. και αντίγραφο αυτού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης της ΕΥΕ- ΔΕΝ.

 2. Αν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις συντάσσεται από τον ελεγκτή δόμησης πόρισμα που αποστέλλεται στην Υ.ΔΟΜ.. Η Υ.ΔΟΜ. ενημερώνει τον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό για τη συνέχιση των εργα- σιών.

 3. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις:
  1. Η Υ.ΔΟΜ. επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσειςκαι πρόστιμα κατά το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης.
  2. Αντίγραφο της πράξης της Υ.ΔΟΜ., στην οποία επι-συνάπτεται το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης, αποστέλ-λεται στον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανι-κό και στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία διακόπτειχωρίς άλλη ειδοποίηση τις οικοδομικές εργασίες και πα-ρακολουθεί την τήρηση της διακοπής.
  3. Ο Δήμος της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. υποχρεούται να τοι-χοκολλήσει την ίδια ημέρα το πόρισμα στο δημοτικό κα-τάστημα και να τη διατηρήσει για 20 ημέρες. Η μη τοιχο-κόλληση από το Δήμο της έκθεσης δεν εμποδίζει τηνπρόοδο της περαιτέρω διαδικασίας. Κατά τα λοιπά εφαρ-μόζονται οι διατάξεις του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195).

 4. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11, συντάσσεται από τον ελεγκτή δόμησης πόρισμα το οποίο αποστέλλεται στην Υ.ΔΟΜ., σύμφωνα με όσα ορί- ζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α΄ εφαρμόζονται αναλό- γως.


Άρθρο 16


 1. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του έργου των Ε- λεγκτών Δόμησης και της ορθής εκτέλεσης των καθηκό- ντων τους γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρη- τών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ν. 3818/2010 (Α΄ 17) και η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ), μέσω αυτεπάγγελ- των δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγε- λία σε κτίρια που έχουν ελέγξει ελεγκτές δόμησης.

 2. Το έργο της ΕΥΕΔΕΝ ασκείται μέσω της Γενικής Ε-πιθεώρησης του π.δ. 72/2010 (Α΄ 132) στην οποία ανατί-θενται και οι αρμοδιότητες του παρόντος, καθώς και δύοαυτόνομων ενιαίων διοικητικών μονάδων:
  1. της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης(ΕΥΕΔ), που συνιστάται με το παρόν, και
  2. της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας(ΕΥΕΠΕN), που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το π.δ.72/2010 και οι οποίες υπάγονται απευθείας στον ΓενικόΕπιθεωρητή της ΕΥΕΠΕΝ, που μετονομάζεται σε ΓενικόΕπιθεωρητή της ΕΥΕΔΕΝ, ο οποίος εποπτεύει και ελέγ-χει το έργο της ΕΥΕΔΕΝ. Η τοποθέτηση του Γενικού Ε-πιθεωρητή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα απόεισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλ-λοντος και Ενέργειας.

 3. Της ΕΥΕΔ και της ΕΥΕΠΕΝ προΐστανται Βοηθοί Γε- νικοί Επιθεωρητές Δόμησης και Ενέργειας αντίστοιχα, που είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄ και εφόσον δεν υπάρχουν, του κλάδου ΤΕ μηχανικών με βαθμό Α΄, αντίστοιχου επιστη- μονικού και γνωστικού πεδίου και σχετικής εμπειρίας και έχουν τουλάχιστον τετραετή θητεία σε θέση Προϊσταμέ- νου Τμήματος, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές α- νάγκες. Η τοποθέτηση των Επιθεωρητών Δόμησης γίνεται με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- ματικής Αλλαγής, ύστερα από σχετική εισήγηση του Γε- νικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλο- ντος και των Επιθεωρητών Ενέργειας ύστερα από σχετι- κή εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περι- βάλλοντος και Ενέργειας. Οι αποδοχές των Βοηθών Γενικών Επιθεωρητών καθο- ρίζονται σε ποσοστό 75% του ύψους των αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό Διευθυντή Υπουρ- γείου. Ο χρόνος της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή και των δύο Βοηθών Γενικών Επιθεωρητών θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυν- σης Υπουργείου.

 4. Η ΕΥΕΔ έχει την ίδια διοικητική δομή με αυτήν τηςΕΥΕΠΕN και συγκροτείται σε ενιαίους διοικητικούς το-μείς, γεωγραφικά κατανεμημένους, με έδρες στις αντί-στοιχες Περιφέρειες της χώρας και με χωρική αρμοδιό-τητα στις περιοχές εποπτείας των αντίστοιχων Περιφε-ρειών, που υπάγονται στη Γενική Επιθεώρηση της Ειδι-κής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας(ΕΥΕΔΕΝ).Κατά προτεραιότητα συγκροτούνται δύο διακριτοί Το-μείς, ως εξής:
  1. Τομέας Νοτίου Ελλάδας με χωρική αρμοδιότηταστις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, ΔυτικήςΕλλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαί-ου, Κρήτης.
  2. Τομέας Βορείου Ελλάδας με χωρική αρμοδιότηταστις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, ΑνατολικήςΜακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσα-λίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

 5. Των Τομέων της ΕΥΕΔ προΐστανται Τομεάρχες Επι- θεωρητές, οι οποίοι είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, αντίστοιχου ε- πιστημονικού και γνωστικού πεδίου και σχετικής εμπει- ρίας και έχουν τουλάχιστον τριετή θητεία σε θέση Προϊ- σταμένου Τμήματος, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύ- στερα από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Χω- ροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Ο χρόνος της θη- τείας των Τομεαρχών Επιθεωρητών θεωρείται ως χρό- νος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης Υ- πουργείου και τους καταβάλλεται το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης.

 6. Η ΕΥΕΔΕΝ από της σύστασής της ως ΕΥΕΠΕΝ,στελεχώνεται με:
  1. μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, μετά από διορι-σμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)ή με μετάταξη από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή με μετακίνη-ση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26),
  2. με υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-ου αορίστου χρόνου, μετά από μετάταξη από το Δημόσιοή Ν.Π.Δ.Δ. ή μετακίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191),
  3. με μονίμους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλουςμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,που υπηρετούν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο το-μέα, μετά από απόσπαση, με απόφαση του οικείου Υ-πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειαςκαι Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμ-βουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση των κείμε-νων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σετρία έτη και μπορεί να παρατείνεται ή ανανεώνεται γιαυπηρεσιακές ανάγκες.

 7. Για τη στελέχωση της ΕΥΕΔΕΝ προβλέπονται:
  1. Για τη Γενική Επιθεώρηση, επιπρόσθετα, πέντε θέ-σεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και τρεις θέσεις τουκλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
  2. Για την ΕΥΕΠΕN, επιπρόσθετα, πέντε θέσεις τουκλάδου ΠΕ Μηχανικών και τέσσερις θέσεις του κλάδουΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, εκτός της θέσης του Βοη-θού Γενικού Επιθεωρητή Ενέργειας.
  3. Για την ΕΥΕΔ προβλέπονται, εκτός της θέσης τουΒοηθού Γενικού Επιθεωρητή Δόμησης και των δύο Τομε-αρχών των Τομέων αυτής, πενήντα θέσεις υπαλλήλωνΤακτικού προσωπικού, με τις παρακάτω ειδικότητες:- τριάντα δύο θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,- οκτώ θέσεις του κλάδου ΤΕ Μηχανικών,- τέσσερις θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικο-νομικού,- δύο θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,- τέσσερις θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Οικονο-μικού με γνώσεις Η/Υ.

 8. Όσοι εκ των υπαλλήλων της ΕΥΕΔ είναι διπλωμα- τούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, ορίζονται ως Επιθεωρητές Δόμησης αφού παρακολουθήσουν σεμινάρια ανάλογα αυτών των Ελε- γκτών Δόμησης προκειμένου να μπορούν να διενεργούν ελέγχους σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο ή κτιριακό ή οικιστικό έργο, με επιτόπια αυτοψία, καθώς και μετρή- σεις, και συλλογή κάθε χρήσιμου για τη διενέργεια του ελέγχου στοιχείου. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την τυ- χόν αρμοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο.

 9. Ύστερα από κάθε έλεγχο συντάσσεται από τους Ε- πιθεωρητές Δόμησης που διενήργησαν τον έλεγχο, έκ- θεση ελέγχου. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις η σχετική έκθεση επιδίδεται με συστημένη πρόσκληση στον ελεγ- χόμενο ελεγκτή δόμησης, ο οποίος καλείται σε ακρόαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999. Ύστερα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας τέλεσής της, ο Επιθεωρητής Δόμησης συ- ντάσσει αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη, της παρά- βασης, την οποία υπογράφει ο Γενικός Επιθεωρητής της ΕΥΕΔΕΝ.

 10. Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης παράβασης και ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης αποστέλλεται στο Επο- πτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ασκηθεί πειθαρχικός έ- λεγχος.

 11. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή της ΕΥΕΔΕΝ, καθορίζονται ζητήμα- τα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΕΔΕΝ, στην κατανομή αρμοδιοτήτων σε Τμήματα ανά Τομέα, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.


Άρθρο 17


 1. Συνιστάται πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο, το ο-ποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτε-λείται από:
  1. Τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντοςκαι Ενέργειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του το Γενι-κό Επιθεωρητή της ΕΥΕΔΕΝ.
  2. Πάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στοΥπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και ΚλιματικήςΑλλαγής, με τον αναπληρωτή του.
  3. Τον Βοηθό Επιθεωρητή Δόμησης της Ειδικής Υπηρε-σίας Επιθεωρητών Δόμησης της ΕΥΕΔΕΝ, με τον ανα-πληρωτή του.
  4. Διευθυντή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-γειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τον αναπληρωτή του.
  5. Εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,με τον αναπληρωτή του.

 2. Καθήκοντα Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της ΕΥΕΔ που ορίζεται με τον ανα- πληρωτή του με την ίδια απόφαση.

 3. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου εί- ναι τριετής.


Άρθρο 18


 1. Το Εποπτικό Συμβούλιο εξετάζει τις παραβάσειςπου διαπιστώνονται στην πράξη βεβαίωσης παράβασηςτης ΕΥΕΔΕΝ και εφόσον ο ελεγκτής δόμησης:
  1. αναγράφει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία και δικαι-ολογητικά,
  2. παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτι-κότητας, ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πλη-ροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έρ-γου του,
  3. προβαίνει σε μη χρηστή χρήση της ιδιότητάς του,
  4. εκπληρώνει πλημμελώς τα καθήκοντα του, εισηγεί-ται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-τικής Αλλαγής την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, λαμ-βάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου πουυποβάλλονται από την ΕΥΕΔΕΝ. Επίσης ενημερώνει τοαρμόδιο πειθαρχικό όργανο και αν υπάρχουν ενδείξειςγια τη τέλεση ποινικών αδικημάτων, τον αρμόδιο Εισαγ-γελέα.

 2. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογη-μένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-ας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη ως κρι-τήρια ιδίως το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τιςσυνέπειες που προκύπτουν από αυτή, την επιφάνεια τουυπό ελέγχου κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας ως εξής:
  1. καταβολή χρηματικού προστίμου από 5.000 ευρώμέχρι 50.000 ευρώ σε περίπτωση υπέρβασης δόμησης έ-ως 500 τ.μ., καθώς και υπέρβασης καθ΄ύψος μέχρι 2 μέ-τρα ή παραβίασης των πλάγιων αποστάσεων μέχρι 2 μέ-τρα και από 50.001 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ σε περί-πτωση υπέρβασης δόμησης μεγαλύτερης των 500 τ.μ.,καθώς και υπέρβασης καθ΄ύψος μεγαλύτερης των 2 μέ-τρων ή παραβίασης των πλάγιων αποστάσεων μεγαλύτε-ρης των 2 μέτρων,
  2. αποκλεισμός του Ελεγκτή Δόμησης από τη διενέρ-γεια ελέγχων για περίοδο από ένα έως και τρία έτη,
  3. οριστική διαγραφή του Ελεγκτή Δόμησης από τοΜητρώο, ιδίως στην περίπτωση υποτροπής μετά από α-ποκλεισμό και
  4. απαγόρευση εκπόνησης και υπογραφής μελετώνγια την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησηςκαι απαγόρευση επίβλεψης οικοδομικών εργασιών από 3έως 12 μήνες.

 3. Κάθε επιβληθείσα διοικητική κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης τα δε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται, εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

 4. Ο Ελεγκτής Δόμησης στον οποίο επιβλήθηκε αφαί- ρεση άδειας οφείλει μέσα σε δέκα ημέρες από την κοι- νοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης να καταθέ- σει την άδειά του.


Άρθρο 19


 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-ας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρ-μόδιου Υπουργού, καθορίζονται:
  1. οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεσητου έργου των ελεγκτών δόμησης και η κατανομή στις α-ποκεντρωμένες διοικήσεις και η εξειδίκευσή του στοπλαίσιο του άρθρου 18 παρ. 2 στοιχείο α΄,
  2. ο τρόπος υπολογισμού των αποζημιώσεων των ελε-γκτών δόμησης σε συνάρτηση με την επιφάνεια, το εί-δος και την κατηγορία της κατασκευής, ο χρόνος και ηδιαδικασία καταβολής τους, η υποχρέωση καταβολής καιτο ύψος του παραβόλου για την εξέταση της επώνυμηςκαταγγελίας, η απόδοση ποσοστού από το ποσό του ενι-αίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου για την πληρωμή τωναποζημιώσεων των ελεγκτών δόμησης και κάθε σχετικόθέμα,
  3. κάθε σχετικό θέμα που αφορά τις προϋποθέσεις α-πόκτησης και διατήρησης της ιδιότητας του ελεγκτή δό-μησης, την αντικατάστασή τους, τον έλεγχο της τήρη-σης των καθηκόντων τους, καθώς και την άσκηση τουπειθαρχικού ελέγχου,
  4. κάθε θέμα σχετικό με την κατάρτιση και διαχείρισητου Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης,
  5. ο καθορισμός του χρηματικού ποσού του προστίμουτου άρθρου 18 και η εξειδίκευσή του στο πλαίσιο του άρ-θρου 18 παρ. 2 στοιχείο α΄,
  6. τα θέματα της λειτουργίας του Εποπτικού Συμβου-λίου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ


Άρθρο 20


 1. Συγκρότηση Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης συγκροτούνται «Συμβούλια Αρχι- τεκτονικής» (ΣΑ) σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Στις νησιωτικές περιοχές μπορούν να συγκροτούνται«Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» (ΣΑ) με αρμοδιότητα σε πε- ρισσότερες περιφερειακές ενότητες.


Άρθρο 21


 1. Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι αρμόδια για τηνγνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών, στις πα-ρακάτω περιπτώσεις:
  1. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή γήπεδα,που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε πα-ραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιο-χές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώ-ρους, καθώς και σε ιερούς ναούς, ιερές μονές, παρεκ-κλήσια και ειδικά κτίρια.
  2. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους,που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι ή κατά την κρίση της Υ-πηρεσίας Δόμησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε-νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Γενικού Γραμμα-τέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή άλλης αρ-μόδιας υπηρεσίας μπορούν να χαρακτηρισθούν διατηρη-τέοι, καθώς και σε κτίρια ή γήπεδα που είναι σε επαφήμε κτίριο ή χώρο που έχει κηρυχτεί διατηρητέο.
  3. Για κάθε οικοδομική εργασία, που παραπέμπεται α-πό τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-κής Αλλαγής ή τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοί-κησης.
  4. Για κατασκευαστικά έργα διαμορφώσεων κοινόχρη-στων ή αδόμητων χώρων, εκτός από τις περιπτώσεις πουδιενεργήθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.
  5. Για αρχιτεκτονικές μελέτες που διαφοροποιούνταιαπό τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία που επι-βάλλεται με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανάπεριοχή.
  6. Για όλες τις περιπτώσεις αδειών κατεδάφισης κτι-ρίων που ανεγέρθηκαν προ του έτους 1955.

 2. Σε περίπτωση σύνταξης έκθεσης επικινδύνως ετοι- μόρροπων κατασκευών σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκο- νται σε ιστορικά κέντρα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικι- σμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και σε κτίρια ή χώρους, που έ- χουν κηρυχθεί διατηρητέοι ή μπορεί να χαρακτηριστούν διατηρητέοι το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής γνωμοδοτεί και διατυπώνει προτάσεις μέσα σε 15 ημέρες, από την υ- ποβολή της, για τη δυνατότητα και τους τρόπους διατή- ρησής τους.


Άρθρο 22


 1. Τα «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» είναι τετραμελή,και αποτελούνται από:
  1. Έναν αρχιτέκτονα, υπάλληλο της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης, ως Πρόεδρο του ΣΑ, με τον αναπληρωτή του.Στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία πλήρωσης τηςπαραπάνω θέσης, μπορεί να ορισθεί Πρόεδρος του ΣΑαρχιτέκτονας υπάλληλος της Περιφέρειας ή άλλου κρα-τικού φορέα.
  2. Έναν αρχιτέκτονα μέλος ΔΕΠ ή υπάλληλο των Υ-πουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και ΚλιματικήςΑλλαγής ή Πολιτισμού και Τουρισμού με αρμοδιότητανεωτέρων μνημείων ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίουή της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του.
  3. Δύο αρχιτέκτονες ιδιώτες μελετητές που πληρούντα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω, με τους ανα-πληρωτές τους.

 2. Τα μέλη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 επι- λέγονται με κλήρωση από μητρώα που τηρούνται σε κά- θε περιφερειακή ενότητα, με μέριμνα του Γενικού Γραμ- ματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης και συντάσσονται με τη γνώμη του ΤΕΕ και του Συλ- λόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχο- λών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ).

 3. Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής ορί- ζεται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης, ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της Περιφέρειας.


Άρθρο 23


 1. Στα μητρώα που δημιουργούνται με απόφαση του Υ-πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-λαγής, που τηρούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ε-νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγγράφονται όσοι αρ-χιτέκτονες πληρούν δύο από τις παρακάτω προϋποθέ-σεις:
  1. Εξαετή αρχιτεκτονική εμπειρία.
  2. Διάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
  3. Δημοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεμάτων.
  4. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αρχιτεκτονικέςσχολές.


Άρθρο 24


 1. Η θητεία των μελών των ΣΑ είναι διετής. Μετά τη λήξη της θητείας δεν επιτρέπεται ο ορισμός των ίδιων προσώπων ως μελών του ΣΑ, εκτός αν παρεμβληθεί διά- στημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών.

 2. Σε περίπτωση που με απόφαση του Γενικού Γραμμα- τέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνε- ται ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψήφιων μελών με τα προβλεπόμενα προσόντα, μπορεί να ανανεώνεται η θητεία δύο μελών.


Άρθρο 25


 1. Ο Πρόεδρος ορίζει τακτές ημερομηνίες συνεδριάσε- ων των Συμβουλίων. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρία- σης ειδοποιούνται τα μέλη του Συμβουλίου από τον Πρό- εδρο ή τον γραμματέα, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχι- στον κάθε δεκαπέντε ημέρες. Το Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομη- νία υποβολής του φακέλου της μελέτης.

 2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να παρίστα- νται στη συνεδρίαση των Συμβουλίων για να εκθέσουν τις απόψεις τους, όχι όμως κατά τη λήψη της απόφασης. Η αρνητική γνωμοδότηση πρέπει να αιτιολογείται. Η αι- τιολογία καταχωρείται με λεπτομέρειες στο σχετικό πρακτικό συνεδρίασης.

 3. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 για τη λήψη θετικής γνώμης απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων.

 4. Κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου Αρχιτεκτονι- κής που αφορούν στις περιπτώσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη γνώση της. Η ένσταση ασκείται ενώπιον του Συμβουλίου το οποίο διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.


Άρθρο 26


 1. Συγκρότηση Συγκροτείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής, Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτε- κτονικής (ΚΕΣΑ) με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Άρθρο 27


 1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξήςαρμοδιότητες:
  1. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Περιβάλ-λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για θέματαπου έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτε-παγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουρ-γού,
  2. γνωμοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα απόεμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών με-λετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21, που διαβιβάζο-νται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής,
  3. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονταικατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικήςστην περίπτωση ε΄ του άρθρου 21.


Άρθρο 28


 1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι εννεαμε-λές και αποτελείται από:
  1. τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Πε-ριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειαςκαι Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο,
  2. τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο ΥπουργείοΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο ο-ποίος αναπληρώνεται από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πά-ρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υ-πουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-λαγής,
  3. δύο αρχιτέκτονες Διευθυντές του Υπουργείου Περι-βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τουςαναπληρωτές τους,
  4. έναν αρχιτέκτονα του υπουργείου Πολιτισμού καιΤουρισμού, με τον αναπληρωτή του,
  5. έναν αρχιτέκτονα μέλος ΔΕΠ Αρχιτεκτονικής Σχο-λής, με τον αναπληρωτή του,
  6. δύο αρχιτέκτονες, εκπρόσωπους του ΤΕΕ καιΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αντίστοιχα, με τους αναπληρωτές τους. Οιεκπρόσωποι του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιλέγονται α-πό καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν ταπροσόντα του άρθρου 24 και ειδίκευση ή εμπειρία σε θέ-ματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής ή αρχιτεκτονικήςκληρονομιάς,
  7. έναν αρχιτέκτονα με ειδίκευση ή εμπειρία στο σχε-διασμό τοπίου.Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συμβου-λίου Αρχιτεκτονικής ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γε-νικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-γειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Προέδρου του Συμβου-λίου.Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής ορίζε-ται με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπάλληλοςτου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-κής Αλλαγής.


Άρθρο 29


 1. Ο Πρόεδρος ορίζει τακτές ημερομηνίες συνεδριάσε- ων του Συμβουλίου. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρία- σης ειδοποιούνται τα μέλη του Συμβουλίου από τον Πρό- εδρο ή τον γραμματέα, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το Συμβούλιο εκδίδει την γνωμοδό- τησή του μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομη- νία διαβίβασης του φακέλου της μελέτης από το Συμ- βούλιο Αρχιτεκτονικής.

 2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να παρίστα- νται στη συνεδρίαση του Συμβουλίου για να εκθέσουν τις απόψεις τους, όχι όμως κατά τη λήψη της απόφασης. Η αρνητική γνωμοδότηση πρέπει να αιτιολογείται με σα- φήνεια. Η αιτιολογία καταχωρείται με λεπτομέρειες στο σχετικό πρακτικό συνεδρίασης.


Άρθρο 30


 1. Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Συγκρότηση Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης συγκροτούνται «Συμβούλια Πολε- οδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων» (ΣΥΠΟΘΑ) στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας. Στις νησιωτικές περιοχές μπορούν να συγκροτούνται«Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσε- ων» με αρμοδιότητα σε περισσότερες περιφερειακές ε- νότητες.


Άρθρο 31


 1. Τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητή-σεων (ΣΥΠΟΘΑ) έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
  1. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πορισμάτωντων ελεγκτών δόμησης.
  2. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πράξεων ή πα-ραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ., που εκδίδονταικατ’ εφαρμογή του παρόντος και της νομοθεσίας περίαυθαιρέτων.
  3. Ασκούν τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Χωροτα-ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του άρθρου 4 της υπ’αριθμ. 75724/1151/1983 κοινής απόφασης των Υπουρ-γών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικι-σμού και Περιβάλλοντος (Β΄ 767).Θέματα μείζονος σημασίας μπορεί να παραπέμπονταιστο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμ-φισβητήσεων του άρθρου 36.


Άρθρο 32


 1. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητή-σεων (ΣΥΠΟΘΑ) είναι πενταμελές και αποτελείται από:
  1. Πρόεδρο, τον πάρεδρο του γραφείου του ΝΣΚ στηνέδρα της περιφερειακής ενότητας του Συμβουλίου, μετον αναπληρωτή του και, αν δεν υπάρχει πάρεδρος, απόδικαστικό αντιπρόσωπο. Αν δεν υπάρχει γραφείο τουΝΣΚ στην έδρα του Συμβουλίου τα παραπάνω μέλη ορί-ζονται από το γραφείο του ΝΣΚ της πλησιέστερης περι-φερειακής ενότητας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτήτου.
  2. Αντιπρόεδρο, μηχανικό προϊστάμενο της αρμόδιαςΔιεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας τηςοικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης ή αν δεν υπάρχει,της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας ή, αν δεν υπάρ-χει, προϊστάμενο τμήματος της Περιφέρειας, με τον α-ναπληρωτή του.
  3. Μηχανικό, υπάλληλο με βαθμό Α΄, της αρμόδιας Δι-εύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας τηςοικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, υ-πάλληλο της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας ή, ανδεν υπάρχει, υπάλληλο τμήματος της Περιφέρειας, μετον αναπληρωτή του.
  4. Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με εμπειρία σε θέ-ματα χωροταξίας και πολεοδομίας, με τον αναπληρωτήτου. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ επιλέγονται από καταλό-γους που υποβάλλει το ΤΕΕ μετά από ηλεκτρονική κλή-ρωση.
  5. Μηχανικό, εκπρόσωπο της Περιφερειακής ΈνωσηςΔήμων, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδο-μίας, με τον αναπληρωτή του.Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής ορίζε-ται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησηςή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της Περιφέρειας.


Άρθρο 33


 1. Κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης και των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ., που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος και της νο- μοθεσίας περί αυθαιρέτων, επιτρέπεται η άσκηση προ- σφυγής για λόγους νομιμότητας στο αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της περι- φερειακής ενότητας.

 2. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε τριάντα ημέρες με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Δόμησης που κοινοποίησε την πράξη. Για το παραδεκτό της προσφυ- γής απαιτείται η καταβολή παράβολου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή, το παράβολο επι- στρέφεται. Τα ποσά των παραβόλων αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Άρθρο 34


 1. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης διαβιβάζει στο αρμό- διο για την έκδοση απόφασης Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, το φάκελο της υπόθεσης. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου καλείται να παρα- στεί ο προσφεύγων με την πρόσκληση, που του επιδίδε- ται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η απόφαση λαμβάνεται αφού αποχωρήσει ο προσφεύ- γων. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την άσκησή της.

 2. Τα πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών και για τα οποία είτε δεν έχει α- σκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει ασκηθεί και έχει α- πορριφθεί, αποστέλλονται μέσα σε προθεσμία δεκαπέ- ντε ημερών από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υ.ΔΟΜ. στην αρμόδια ΔΟΥ για βεβαίωση και είσπραξη. Αντίγραφο των παραπάνω πράξεων αποστέλλεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υ.ΔΟΜ., που τις εξέδω- σε, στον Πρόεδρο του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομι- κών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Υπάλληλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις των πα- ραπάνω διατάξεων τιμωρείται με παρακράτηση αποδο- χών δεκαπέντε ημερών μέχρι τριών μηνών. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο πειθαρχικός προϊστάμε- νος που παραλείπει να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη κα- τά του ευθυνόμενου υπαλλήλου κατά τα προηγούμενα εδάφια.


Άρθρο 35


 1. Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) Συγκρότηση Συγκροτείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής «Κεντρικό Συμβούλιο Πολεο- δομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ)», με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Άρθρο 36


 1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ασκεί τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 75724/1151/1983 κοινής α- πόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Β΄ 767).


Άρθρο 37


 1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων καιΑμφισβητήσεων είναι επταμελές, και αποτελείται από:
  1. τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Πε-ριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειαςκαι Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο,
  2. τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο ΥπουργείοΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο ο-ποίος αναπληρώνεται από άλλον Νομικό Σύμβουλο ήΠάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υ-πουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-λαγής,
  3. τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδομίας του ΥπουργείουΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετον αναπληρωτή του,
  4. δύο Διευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ε-νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τους αναπληρωτέςτους,
  5. έναν μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με εμπειρία σεθέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, με τον αναπληρω-τή του,
  6. έναν μηχανικό, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφε-ρειών Ελλάδας, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας καιπολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του.Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συμβου-λίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ορίζε-ται και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα Χωροτα-ξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περι-βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Προέ-δρου του Συμβουλίου.Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής ορίζε-ται με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπάλληλοςτου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-κής Αλλαγής.


Άρθρο 38


 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 (Α΄ 19) καταργείται η περίπτωση ε΄.

 2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 μετά την περίπτωση ιγ΄ προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως ακολού- θως:
  ιδ. Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής

 3. Στο Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 κα- ταργείται η περίπτωση ε΄.

 4. Στο Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 με- τά την περίπτωση η΄ προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής:
  θ. Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής

 5. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1988 καταρ- γείται η περίπτωση γ΄.

 6. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1988 μετά την περίπτωση ε΄ προστίθενται περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ ως ε- ξής:
  στ. Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης και Στεγαστικής Πολιτικής. ζ. Γραφείο Άρσεων Απαλλοτρίωσης

 7. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1988 καταρ- γείται η περίπτωση γ΄.

 8. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1988 μετά την περίπτωση ε΄ προστίθενται περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ ως ε- ξής:
  στ. Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης και Στεγαστικής Πολιτικής, με τις εξής αρμοδιότητες: αα) Η χάραξη της στεγαστικής πολιτικής στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής της χώρας σε συνεργασία και με άλλους συ- ναρμόδιους φορείς και η εισήγηση θεσμικών και άλλων μέτρων (κίνητρα) για την εφαρμογή της πολιτικής γης και στέγασης. ββ) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της έρευνας στους παραπάνω τομείς και η εισήγηση για την ανάθεση μελετών εκπόνησης των ερευνών αυτών. γγ) Η παρακολούθηση στεγαστικών προγραμμάτων δημοσίων φορέων και προγραμμάτων οργανωμένης οικι- στικής ανάπτυξης Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Ιδιω- τών και η μέριμνα για την έγκριση των σχετικών πολεο- δομικών μελετών και έργων. δδ) Η έγκριση και εποπτεία εφαρμογής κοινωνικού προγράμματος κατασκευής κτιρίων. εε) Η τήρηση αρχείου μελετών. ζ) Γραφείο Άρσεων Απαλλοτρίωσης, με τις εξής αρμο- διότητες: Η μέριμνα για τον έλεγχο, την παροχή κατευ- θύνσεων σύνταξης και την έγκριση πολεοδομικών ρυθμί- σεων και τροποποιήσεων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων κατόπιν άρσεων απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης.

  1. α) Το άρθρο 6 του π.δ. 51/1988 καταργείται.
  2. Οι θέσεις, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες τωνΤμημάτων Στεγαστικής Πολιτικής και Οργανωμένης Οικι-στικής Ανάπτυξης και Στεγαστικών Προγραμμάτων τηςΔιεύθυνσης Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας, πλην αυ-τών για τη διοργάνωση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών,μεταφέρονται στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδια-σμού και ασκούνται από το νέο Τμήμα Οργανωμένης Οι-κιστικής Ανάπτυξης και Στεγαστικής Πολιτικής.
  3. Οι θέσεις, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες τουΤμήματος Κτιριολογίας και Προτύπων Κατοικίας μεταφέ-ρονται στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής και ασκούνται απότο νέο Τμήμα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής.
  4. Οι θέσεις, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες τουΤμήματος Οικοδομικών Συνεταιρισμών μεταφέρονταιστο Τμήμα Μικρών Οικισμών και Παραθεριστικής Κατοι-κίας της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 9. Οι θέσεις και το προσωπικό του τμήματος Παραδο- σιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδια- σμού, μεταφέρονται στο τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής.

 10. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 51/1988 καταρ- γείται η περίπτωση ε΄.

 11. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 51/1988 καταρ- γείται η περίπτωση ε΄.

 12. Το Γραφείο «Ιστορικού Κέντρου της πόλεως των Α- θηνών» του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Δι- εύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 85782/5435/1996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 693) καταργείται. Οι θέσεις και το προσωπικό του κα- ταργούμενου γραφείου μεταφέρονται στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 13. Οι θέσεις και το προσωπικό του Τμήματος Παραδο- σιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδια- σμού και του Τμήματος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμη- σης της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κα- νονισμών μεταφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα της Δι- εύθυνσης Αρχιτεκτονικής.

 14. Μετά το άρθρο 9 του π.δ. 51/1988 προστίθεται άρ- θρο 9Α ως εξής:

  Άρθρο 9Α

  1. Τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής απαρτίζουν τα παρα-κάτω τμήματα:
   1. Τμήμα Ιστορικών Κέντρων (Παραδοσιακών Τμημά-των Πόλεων).
   2. Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.
   3. Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων.
   4. Τμήμα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής.
   5. Τμήμα Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.).
  2. Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής ανά-γεται στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύτων τμημάτων ως εξής:
   1. Τμήμα Ιστορικών Κέντρων (Παραδοσιακών Τμημά-των Πόλεων), με τις εξής αρμοδιότητες:αα) Η μελέτη και η μέριμνα για τον χαρακτηρισμό τμη-μάτων πόλεων (Ιστορικών Κέντρων) ως παραδοσιακώνκαι ο καθορισμός ζωνών προστασίας αυτών.ββ) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών,κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, ταοποία αναφέρονται στην πολεοδομική συγκρότηση, τοσχέδιο πόλεως, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γηςκαι τη μορφολογική κατάσταση των Ιστορικών Κέντρωνκαι των ζωνών προστασίας αυτών.
   2. Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών, με τις εξής αρμο-διότητες:αα) Η μελέτη και η μέριμνα για τον χαρακτηρισμό οικι-σμών ή τμημάτων τους ως παραδοσιακών και ο καθορι-σμός ζωνών προστασίας αυτών.ββ) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών,κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, ταοποία αναφέρονται στην πολεοδομική συγκρότηση, τοσχέδιο πόλεως, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης,την μορφολογική κατάσταση, την ανάδειξη, την αναστή-λωση και την ανάπλαση των παραδοσιακών οικισμών,των ζωνών προστασίας αυτών ως και των αρχαιολογικώνχώρων και ιστορικών τόπων του ν. 3028/2002 (Α΄ 153).γγ) Η παροχή κατευθύνσεων σε φορείς των ΟΤΑ καιάλλων αρμόδιων φορέων σε θέματα παραδοσιακών οικι-σμών.δδ) Η εισήγηση προγραμμάτων για την εφαρμογή τηςπολιτικής στον τομέα αυτόν.
   3. Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων, με τις εξής αρμοδιότη-τες:αα) Η μελέτη και η μέριμνα για τον χαρακτηρισμό αρ-χιτεκτονικών συνόλων, κτιρίων ή τμημάτων τους και λοι-πών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ωςδιατηρητέων, ως και ο καθορισμός ζωνών προστασίαςαυτών.ββ) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών,κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, ταοποία αναφέρονται σε ειδικούς όρους δόμησης, τις χρή-σεις, την μορφολογική κατάσταση και την ανάδειξη δια-τηρητέων κτιρίων και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογε-νούς περιβάλλοντος.γγ) Ο έλεγχος αιτημάτων κατεδάφισης αξιόλογων κτι-ρίων.δδ) Η τήρηση αρχείου των Διατηρητέων Κτιρίων, τωνΠαραδοσιακών Συνόλων και των μελετών της Διεύθυν-σης.εε) Η παροχή κατευθύνσεων σε φορείς των ΟΤΑ καιάλλων αρμόδιων φορέων σε θέματα Αρχιτεκτονικής.
   4. Τμήμα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, με τις εξής αρμο-διότητες:αα) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών,κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, ταοποία αναφέρονται στη σύγχρονη κτιριακή αρχιτεκτονι-κή δημιουργία και τον αστικό εξοπλισμό του δημοσίου ε-λευθέρου χώρου, με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών καιυλικών δόμησης φιλικών προς το περιβάλλον.ββ) Η μέριμνα για την παρακολούθηση των διεθνών ε-ξελίξεων στους τομείς της σύγχρονης αρχιτεκτονικής,της δημιουργικής ενσωμάτωσης παραδοσιακών προτύ-πων, νέων τεχνολογιών και υλικών δόμησης σε αυτήνκαι την εν γένει προαγωγή της αρχιτεκτονικής με τηδιοργάνωση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, εκθέσεων καιάλλων δραστηριοτήτων.γγ) Η μέριμνα για τις διεθνείς σχέσεις, τις δραστηριό-τητες και τις υποχρεώσεις του Υπουργείου όσον αφοράστο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.
   5. Τμήμα Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.),με αρμοδιότητα όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδι-κασία ελέγχου, έγκρισης και τεκμηρίωσης αιτημάτων με-ταφοράς συντελεστή δόμησης και παροχής σχετικών ο-δηγιών.

 15. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται περί- πτωση ζ΄ ως εξής:
  ζ. Τμήμα Ρυθμιστικών Σχεδίων Πόλεως και Οικιστικής Δομής

 16. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθεται περί- πτωση ζ΄ ως εξής:


Άρθρο 39


 1. Η εποπτεία των Οικοδομικών Συνεταιρισμών (Ο.Σ.) ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ν. 1667/1986 (Α΄ 196). Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ασκεί εποπτεία επί των Ο.Σ. μόνο για θέματα αρμοδιοτήτων του, δηλαδή ι- δίως ως προς τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόμη- σης, τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, έ- γκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέμα- τα ενέργειας.

 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση των Οικο- δομικών Συνεταιρισμών είναι η έκδοση βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ότι η προτεινόμενη έκταση είναι μέσα σε περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολε- οδόμησης (ΠΕΡΠΟ).

 3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ετών από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα τεχνικής υποδομής στις εκτάσεις των Ο.Σ..

 4. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγονται οι εκτάσεις των Ο.Σ. μπορούν να αναλάβουν να εκτελέσουν ή να ολο- κληρώσουν τα έργα τεχνικής υποδομής, όπως αυτά κα- θορίζονται στις σχετικές μελέτες έργων, τις πολεοδομι- κές μελέτες και τα αντίστοιχα προγράμματα ολοκλήρω- σης αυτών. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφί- ου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των με- λών του Ο.Σ., καθώς και απόφαση του αρμόδιου συμβου- λίου του οικείου Ο.Τ.Α..

 5. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 το αντισταθμι- στικό μέτρο της απαλλαγής των Ο.Σ. από την εισφορά σε χρήμα παύει να ισχύει. Για την κατασκευή των έργων τεχνικής υποδομής επιβάλλεται υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. η καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο βεβαιώνεται α- πό την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και εισπράττεται με τη διαδικασία περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Υπό- χρεοι σε καταβολή του παραπάνω χρηματικού ποσού εί- ναι οι ιδιοκτήτες των συνεταιρικών μερίδων, όπως αυτές έχουν υλοποιηθεί από την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που έ- χουν αδιανέμητες συνεταιρικές μερίδες στην ιδιοκτησία τους. Το ύψος του ποσού αυτού τελεί σε αναλογία με την αξία των έργων που θα κατασκευαστούν.

 6. Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 απαιτεί- ται οι αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Ο.Τ.Α. να προβούν σε προκαταρκτική εκτίμηση των έργων τεχνικής υποδο- μής από οικονομοτεχνική άποψη. Η παραπάνω εκτίμηση επικυρώνεται με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, η οποία επέχει θέση απόφασης α- νάληψης των εν λόγω έργων υποδομής. Η απόφαση ανάληψης των εν λόγω έργων υποδομής κοινοποιείται αμελλητί με ευθύνη του Ο.Τ.Α. στις αρμό- διες πολεοδομικές υπηρεσίες, με παραγγελία να επιβά- λουν την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για ό- σο διάστημα είναι απαραίτητο στους Ο.Τ.Α. να προβούν στη σύνταξη μελετών για τα έργα υποδομής, προκειμέ- νου να μην παρεμποδίζεται η πραγματοποίησή τους και να διασφαλίζεται η καλή εκτέλεση αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οι Ο.Τ.Α. αναλαμβάνουν την εκπόνηση των έργων τεχνικής υποδομής στις οικιστικές περιοχές των Ο.Σ. και εντάσ- σουν αυτά στους προϋπολογισμούς και τα προγράμματά τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 7. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους οι Ο.Σ. μπορούν μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από σχετική απόφα- ση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους, να επιλέ- ξουν τη σύναψη συμβάσεων με τους Ο.Τ.Α. για την κα- τασκευή έργων από κοινού ή με όποιον άλλον τρόπο δε- σμευτούν συμβατικά. Με τις σχετικές συμβάσεις καθορί- ζονται οι όροι και προϋποθέσεις κατασκευής των έργων υποδομής, η σύναψη τυχόν δανείων, επιβαρύνσεις, κα- ταβολές εισφορών, ο μηχανισμός είσπραξης και οι κυρώ- σεις για την επιβολή αυτής, η τυχόν από κοινού επιλογή φορέα κατασκευής των έργων, η ρύθμιση θεμάτων σχε- τικών με τις ήδη ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις των Ο.Σ., οι χρόνοι και οι προθεσμίες, μέτρα και ασφαλι- στικές δικλείδες για την τήρηση των συμβατικών υπο- χρεώσεων, θέματα εποπτείας και ελέγχου των έργων, σύμπραξη με άλλους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού το- μέα, συμβατικές υποκαταστάσεις, επίλυση διαφορών.

 8. Σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση της προθε- σμίας της παραγράφου 3, η εκτέλεση των έργων υποδο- μής υπάγεται στον οικείο Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5.

 9. Η αρμοδιότητα ελέγχου και εποπτείας των έργων υποδομής (προϋπολογισμός, καλή κατασκευή, πρόγραμ- μα ολοκλήρωσης) ανήκει στην Περιφέρεια, στην οποία υπάγεται ο Δήμος όπου ο Ο.Σ. έχει την έκτασή του.

 10. Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής αποτελεί α- ναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικών αδει- ών, για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που συστάθη- καν μετά την έναρξη ισχύος του π.δ.93/1987 (16.4.1987). Για τους προϋφιστάμενους της 16.4.1987 οικοδομικούς συνεταιρισμούς αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί η ολοκλήρωση της χάρα- ξης του οδικού δικτύου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη.

 11. Όταν οι Ο.Σ. επιτελέσουν το σκοπό τους, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους να λειτουργήσουν για δέκα κατ’ ανώτατο όριο έτη ως σω- ματείο-σύλλογος για την περαιτέρω διαχείριση των κοι- νών. Κατόπιν οι εκτάσεις τους και η ευθύνη συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων και τεχνικών έργων περιέρχο- νται στους οικείους Δήμους.

 12. Για όσους Ο.Σ. δεν εφαρμόσουν τη πολεοδομική μελέτη μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 3, ανακα- λείται η πολεοδομική τους μελέτη και επέρχεται αυτοδί- καια η διάλυσή τους, μετά από διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Όσοι Ο.Σ. αναλάβουν την ε- κτέλεση των έργων υποδομής στην έκτασή τους, αλλά η εν λόγω προθεσμία εκπνεύσει άπρακτη, διαλύονται κα- τόπιν σχετικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου με- τά από αίτηση της Περιφέρειας και τα έργα αναλαμβάνει ο Ο.Τ.Α..

 13. Οι προϋφιστάμενοι της 16.1.1984 Ο.Σ. με εγκεκρι- μένο ρυμοτομικό σχέδιο διέπονται εφεξής από τις διατά- ξεις του ν. 1667/1986. Όσοι από αυτούς δεν έχουν ολο- κληρώσει μέχρι σήμερα τα έργα υποδομής, οφείλουν να τα ολοκληρώσουν είτε οι ίδιοι είτε σύμφωνα με τις δια- τάξεις των παραγράφων 4 – 7 μέσα σε δώδεκα μήνες α- πό τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας την ολοκλήρωση των έργων αναλαμβάνουν αυτοδίκαια και αποκλειστικά οι οικείοι Ο.Τ.Α..

 14. Παρατείνεται για δύο έτη η διάρκεια των Ο.Σ. προ- κειμένου να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφω- να με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και να υποβά- λουν χρονοδιάγραμμα –έκθεση έργων υποδομής προς έ- γκριση στην Περιφέρεια.


Άρθρο 40


 1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφί- σεις (ΑΕΚΚ) σε ανενεργά λατομεία ανεξαρτήτως του ι- διοκτησιακού καθεστώτος τους, για τους σκοπούς της παραγράφου 2. Στα λατομεία αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 3164/2003 (Α΄ 176) ως θέσεις κατάλληλες για εγκαταστάσεις ολοκληρωμέ- νης διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕΔΑ). Η λειτουργία των ε- γκαταστάσεων επεξεργασίας των ΑΕΚΚ σε λατομεία δεν πρέπει να παρατείνεται πέραν του χρόνου αποκατά- στασης του λατομείου που ορίζεται με τη σύμβαση ανά- θεσης του αναδόχου.

 2. Επιτρέπεται η απόθεση προϊόντων εκσκαφών από την κατασκευή δημόσιων έργων, στα οποία περιλαμβά- νονται και τα έργα με σύμβαση παραχώρησης, σε ανε- νεργά λατομεία για τη μερική ή ολική αποκατάστασή τους μετά από εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης που περιλαμβάνει και τη φυτοτεχνική μελέτη, καθώς και έκ- δοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

 3. Η αποκατάσταση των χώρων που ανήκουν στο Δη- μόσιο γίνεται με δαπάνη και μέριμνα των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Για την α- ποκατάσταση ενός εκάστου λατομείου προκηρύσσεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαγωνισμός κατά τις κείμενες διατάξεις, με προσφορές που υποβάλλονται στη βάση μελέτης αποκατάστασης. Η επίβλεψη της απο- κατάστασης πραγματοποιείται από την αναθέτουσα αρ- χή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

 4. Καταργείται η παράγραφος 11 του άρθρου 11 της α- πόφασης 36259/1757/Ε103/2010 των Υπουργών Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικο- νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β΄ 1312).

 5. Καταργείται η εξαίρεση των αποβλήτων της κατηγο- ρίας 17 05 06 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων από τους ποσοτικούς στόχους για την αξιοποίηση των α- ποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις του άρθρου 12 της απόφασης 36259/1757/Ε103/2010 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι- κής Αλλαγής και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.


Άρθρο 41


 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), και μετά την περί- πτωση ιβ΄ τίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής:
  2. ιγ. Η ολοκληρωμένη διαχείριση του θαλάσσιου χώ- ρου σε συνάρτηση με τις παράκτιες περιοχές, με το συ- ντονισμό και την εναρμόνιση των επί μέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων για την ανά- πτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστη- ριοτήτων άθλησης και αναψυχής που ασκούνται από διά- φορους φορείς στην ίδια περιοχή, με στόχο την προστα- σία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την προώθηση της ολοκληρωμένης και αειφόρου ανάπτυξης.

 2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2742/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  1. - ορισμένες ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου, ό- πως ο θαλάσσιος χώρος, οι παράκτιες και νησιωτικές πε- ριοχές, οι ορεινές και προβληματικές ζώνες, οι περιοχές που υπάγονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες ε- νότητες του εθνικού χώρου που παρουσιάζουν κρίσιμα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήμα- τα.

 3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  α. Από τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστι- κού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Πρόεδρο,


Άρθρο 42


 1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. της 13.4.1929 (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως εξής:
  2. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο πολιτικούς μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους και έναν ιδιώτη αρχιτέκτονα μηχανικό με ειδίκευση ή εμπερία σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων. Την επιτροπή διορίζει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, εξειδικεύονται τα ανωτέρω.

 2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 εφαρ- μόζεται και για τα Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη- σιωτικής Πολιτικής. Από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει η θητεία των μελών των ανωτέρω συμβουλίων.

 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του π.δ. της 24/31.5.1985 (Δ΄ 270) (άρθρο 166 Κώδικα Βασικής Πολε- οδομικής Νομοθεσίας) αντικαθίσταται ως εξής:
  2. Επιτρέπεται η ανέγερση αμιγούς χρήσεως ειδικών καταστημάτων (υπεραγορές, καταστήματα, που προορί- ζονται για τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων) κα- τά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παρα- γράφου, καθώς και του άρθρου 1 που αφορά σε: α) το ποσοστό καλύψεως που δεν επιτρέπεται να υ- περβαίνει το 20%, β) το ύψος που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 9 μέ- τρα, γ) τη συνολική επιφάνεια ορόφων που δύναται να υ- περβαίνει τα 600 τ.μ. με την προϋπόθεση ότι ο συντελε- στής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,2. Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γνώ- μη του αρμόδιου οργάνου.

 4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ- θρου 9 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
  Ως τιμή ζώνης του οικοπέδου για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοείται: α) Στις περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία του οικοπέδου η οποία προκύπτει από την «Τιμή οι- κοπέδου (Τ.Ο.)» συναρτήσει της Τιμής Ζώνης (Τ.Ζ.) και του Συντελεστή Αξιοποίησης του Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) πολλαπλασιαζόμενης με το Συντελεστή του Οικοπέδου (Σ.Ο.), όπως καθορίζονται στους πίνακες τιμών των απο- φάσεων του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. β) Στις περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύ- στημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακι- νήτων, η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία των ακινήτων ό- πως αυτή προσδιορίζεται από την επιτροπή του π.δ. 5/1986 (Α΄ 2).

 5. Η παράγραφος 13 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3212/2003 (Α΄ 308), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  3. Ο προσδιορισμός της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 γίνεται με α- νάλογη εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Δ΄ του ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Τα ποσά από τη μετατροπή διατίθε- νται αποκλειστικά για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησιών της ίδιας περιοχής. Κάθε διάθεση των ποσών αυτών για άλλο σκοπό είναι άκυρη.

 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  3. Οι παραπάνω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφα- ση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι- οίκησης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης και αιτιολογημένη πρόταση του φορέα, στον οποίο υπάγεται από άποψη λειτουργίας το συγκεκριμένο κτίριο, ή από την πολεοδομική υπηρεσία για τα κτίρια για τα οποία δεν υπάρχει αρμόδιος φορέ- ας.

 7. Στις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), υπάγεται και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που συνάπτονται στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδο- τούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος.

 8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α΄ 148), όπως ισχύει μετά την τροποποίη- σή του με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α΄ 308), προστίθεται εδάφιο ως ακολού- θως:
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού ΣΧΟΠ και δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, κατατάσσονται και υπάγονται, σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική ή άλλη ειδική λει- τουργία τους, συγκεκριμένες δραστηριότητες και εγκα- ταστάσεις στις χρήσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου αυτής.

 9. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), όπως παρα- τάθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128) και το άρθρο 24 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29), παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2013.

 10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  Ένα μέλος είναι εκπρόσωπος είτε φορέα των μηχανι- κών είτε περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής εμβέλειας και μετά τη λήξη της θητείας του τοποθετείται ως μέλος εκπρόσωπος του άλλου από τους προαναφερόμενους φορείς.

 11. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
  Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι δύο έτη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και με τη διαδικασία του προηγούμε- νου εδαφίου, οι αποσπάσεις μπορεί να παρατείνονται μια ή περισσότερες φορές ή να διακόπτονται. Για το προσωπικό που έχει ήδη διατεθεί ή αποσπασθεί στο Πράσινο Ταμείο, οι σχετικές αποφάσεις μπορούν να πα- ραταθούν μία ή περισσότερες φορές σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

 12. Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 3889/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
  Η δικαστική εκπροσώπηση του Πράσινου Ταμείου ε- νώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

 13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανά- πτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την κινητή και ακίνητη περιουσία του νομικού προσώπου, όπως η απογραφή και καταγραφή της κινητής και ακίνη- της περιουσίας και ο επιμερισμός και η απόδοσή της στο Πράσινο Ταμείο, στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, στην Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας.

 14. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) δεν εφαρμόζεται για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρμόδιες πολεο- δομικές υπηρεσίες πριν από τη δημοσίευση του ν. 3937/2011.

 15. Σε επαγγελματικά εργαστήρια με δραστηριότητες χαμηλής όχλησης (αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλα- στικής κ.λπ.) και συνεργεία οχημάτων τα οποία λειτουρ- γούσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πριν τη δημοσίευση του παρόντος και βρίσκονται σε περιοχές που εκκρεμούν διαδικασίες τροποποίησης ή αναθεώρησης ΓΠΣ, εφόσον πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις υγιεινής, πυρα- σφάλειας και αποδεδειγμένης λειτουργίας, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωρινή άδεια διάρκειας τριών ετών, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση των αρ- μόδιων Υπουργών. Κατά το διάστημα προσωρινής λειτουργίας τους, δεν επιτρέπεται η επέκταση των εγκαταστάσεών τους ή η μεταβίβαση της προσωρινής τους άδειας.

 16. Η διαδικασία κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 35 του ν. 3937/2011 μπορεί να περι- λάβει και τμήματα ακινήτων που είχαν τεθεί, μέχρι τη δη- μοσίευση του προαναφερθέντος νόμου, σε κοινή χρήση, ακόμα και αν οι σχετικές πράξεις παραχώρησης δεν έ- χουν μεταγραφεί, εφόσον πρόκειται για συμβολαιογρα- φικές πράξεις που έχουν συνταχθεί πριν την 29.1.2010, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 35 του ν. 3937/2011.

 17. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 31/2009 (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως εξής:
  α) Εντός υφιστάμενων ή ιδρυόμενων κοιμητηρίων ή σε επαφή με αυτά.

  1. Η έκταση επιφάνειας 38.335,32 τετραγωνικώνμέτρων που κείται στη θέση «Κατσουλιέρη» του ΔήμουΠεντέλης, όπως αποτυπώνεται στο από Μάρτιο 2011 το-πογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000 που έχει θεω-ρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ενιαίας Τε-χνικής Υπηρεσίας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και σε φωτοσμί-κρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο, υπό τα στοι-χεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-1 πα-ραχωρείται κατά κυριότητα στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟ-ΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» για τη δημιουργία, ε-γκατάσταση, εκσυγχρονισμό και λειτουργία του Νοσο-κομείου αυτού.
  2. Η αναδάσωση της ανωτέρω έκτασης αίρεται.
  3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου καθο-ρίζονται ως εξής:- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 20%.- Μέγιστος συντελεστής δόμησης 0,40.- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 12,00 μέτρα. Επιπλέοντου ως άνω ύψους επιτρέπεται κατασκευή στέγης μέχρι2,00 μέτρα.- Αποστάσεις των κτιρίων μεταξύ τους και από τα όριατου γηπέδου 5,00 μέτρα.- Επιτρέπεται η διάσπαση των κτιρίων.- Επιτρέπεται η ένταξη χώρων κύριας χρήσης στα υπό-γεια.

  1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3468/2006(Α΄ 129) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 18. Η παρ. 17 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
  17. α) Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν υπο- βάλλονται αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλε- κτρικής ενέργειας από θαλάσσιες αιολικές εγκαταστά- σεις. Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται από τη ΡΑΕ με βάση τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006. Ει- δικότερα για την αξιολόγηση των κριτηρίων (α) και (β) λαμβάνονται υπόψη και οι γνωμοδοτήσεις που εκδίδο- νται στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α όπως προστέθηκε με το άρθρο 6. Μετά τη λή- ψη της άδειας παραγωγής, η αδειοδότηση των ανωτέρω σταθμών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/ 2006. β) Η παραγόμενη ενέργεια των σταθμών της περίπτω- σης α΄ τιμολογείται με τιμή βάσης τα 108.30 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η τιμή αυτή προσαυξάνεται και αναπρο- σαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 και του άρθρου 5 του ν. 3851/2010. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται πριν την υπογραφή της οικείας σύμβα- σης πώλησης, είναι δυνατόν η ανωτέρω τιμή να προσαυ- ξάνεται, για κάθε σταθμό ξεχωριστά, έως και 30% της τι- μής βάσης. Η γνώμη της ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη ιδίως τα στοιχεία κόστους επένδυσης τα οποία παρατίθενται ανα- λυτικά σε τεχνο-οικονομική μελέτη που υποβάλλει ο κά- τοχος της άδειας παραγωγής του σταθμού για την τεκ- μηρίωση της αναγκαιότητας του αιτούμενου ποσοστού προσαύξησης.

 19. Το έκτο και τα επόμενα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθί- στανται ως ακολούθως:
  2. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί αίτηση αναθεώρη- σης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/

 20. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 35 του ν. 3734/2009 (Α΄ 8) αντικαθίστανται ως εξής:
  Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομι- κών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα- γής μπορεί να συνιστάται Επιτροπή, σε σχέση με το έρ- γο «Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπο- λη» που προβλέπεται από τη διεθνή Τριμερή Συμφωνία που κυρώθηκε με το ν. 3558/2007 (Α΄101), η οποία απο- τελείται από τον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπερι- φερειάρχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, από εκπροσώ- πους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και από εκπροσώπους Οργανισμών Τοπι- κής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, επαγγελματικών και άλ- λων φορέων του Νομού Έβρου. Για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκδίδεται σχετική α- πόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

  1. α) Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-ματικής Αλλαγής δύναται να χορηγήσει άδειες προσωρι-νών ενεργειακών επιθεωρητών και για περίοδο πλέοντης ημερομηνίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 τουάρθρου 7 του π.δ. 100/2010 και η οποία δεν μπορεί να υ-περβαίνει το ένα έτος. Οι προσωρινές άδειες της παρα-γράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2010 μπορούν ναχορηγηθούν και σε έχοντες αποδεδειγμένη πενταετή ε-παγγελματική ή και επιστημονική εμπειρία. Η διάρκεια ι-σχύος των προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρη-τών που έχουν εκδοθεί και λήγουν στις 6.10.2011, παρα-τείνεται έως τις 6.10.2012.
  2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωναμε όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85),είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλ-λήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλου του ευρύτε-ρου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δι-καίου.
  3. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως ακολού-θως:

 21. Από τη δημοσίευση του παρόντος επαναφέρεται σε ισχύ η με αριθμό 49567/2006 κοινή απόφαση των Υ- πουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έρ- γων, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ε- μπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Δ΄ 1071) με εξαίρεση τις διατάξεις του Μέρους Β΄περί- πτωση 3 Ζώνη ΙΙΙ υποπερίπτωση 1 μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν. 1650/1986, για τη ρύθμιση των θεμάτων, που ρυθμίζονται από αυτή, και αν αυτό δεν εκδοθεί, μέχρι πέ- ντε έτη.

 22. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
  α. Κατά τη σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμ- ματος της πολεοδομικής μελέτης, οι κύριοι ή νομείς ακι- νήτων υποχρεούνται, κατόπιν προσκλήσεως, να υποβά- λουν δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο Δήμο προσκομίζο- ντας συγχρόνως τίτλους κτήσεως, πιστοποιητικό μετα- γραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσε- ων και τοπογραφικό διάγραμμα. Η υποχρέωση αυτή υφί- σταται μέχρι την κύρωση της πράξης εφαρμογής, η πα- ράλειψη δε αυτής συνεπάγεται τα εξής: α 1. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι άκυρη, εάν δεν ε- πισυνάπτεται σε αυτή πιστοποιητικό του οικείου Δήμου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ι- διοκτησίας. Η ακυρότητα αυτή αίρεται με την υποβολή εκ των υστέρων της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο ιδιοκτήτης είχε προσκληθεί και αμέλησε να υποβάλει εγκαίρως δήλωση υποχρεούται σε καταβο- λή εφάπαξ προστίμου καθοριζομένου από τον οικείο Ο.Τ.Α.. β 1. Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χω- ρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ι- διοκτησίας και του ανωτέρω πιστοποιητικού. Μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, η προσάρ- τηση του ως άνω πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης ι- διοκτησίας απαιτείται να γίνεται στην πρώτη δικαιοπρα- ξία εν ζωή, η οποία καταρτίζεται και μεταγράφεται στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, μετά τη μετα- γραφή ή την καταχώριση της πράξης εφαρμογής. Σε κά- θε επόμενη δικαιοπραξία εν ζωή αρκεί να γίνεται η σχε- τική μνεία της προσάρτησής του στην αρχική ως άνω δι- καιοπραξία.


Άρθρο 43


 1. Από το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προ-σώπων που είναι κύριοι ή συγκύριοι ακινήτων στην πε-ριοχή «Γεράνι», η οποία ορίζεται από τις οδούς Πειραι-ώς, Επικούρου, Ευρυπίδου, Αθηνάς του Ιστορικού Κέ-ντρου της Αθήνας εκπίπτει κατά περίπτωση:
  1. Ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκα-τάστασης και εκσυγχρονισμού ακινήτου με χρήση κατοι-κίας και κόστους έργων ύψους έως 600 ευρώ/τ.μ.. Η έκ-πτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση της συνολικήςδαπάνης και κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δέ-κα ετών.
  2. Ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκα-τάστασης και εκσυγχρονισμού ακινήτου με χρήση γρα-φείου σε όροφο κτιρίου εκτός του ισογείου και κόστουςέργων ύψους μέχρι 500 ευρώ/τ.μ.. Η έκπτωση φόρου ι-σχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και γιαχρονικό διάστημα δέκα ετών. Η μείωση αυτή διενεργεί-ται με την προϋπόθεση ότι δεν εφαρμόζονται συγχρό-νως οι μειώσεις της παραγράφου Β1.
  3. Ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκα-τάστασης και εκσυγχρονισμού του ισογείου ακινήτου μεχρήση του τριτογενούς τομέα (σύμφωνα με τα οριζόμε-να στην παράγραφο Δ) και κόστους έργων έως 300 ευ-ρώ/τ.μ.. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση τηςσυνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστημα δέκα ετών.
  4. Ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκα-τάστασης των όψεων και των κοινόχρηστων χώρων οι-κοδομής στην οποία συστάθηκε οριζόντια ιδιοκτησία καικόστους έργων ύψους έως 100 ευρώ/τ.μ. το οποίο επιμε-ρίζεται ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας της κάθεοριζόντιας ιδιοκτησίας. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως τηναπόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διά-στημα δέκα ετών.Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των πιοπάνω μειώσεων είναι η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονι-σμός του ακινήτου να υλοποιηθεί μέχρι 31.12.2015.

 2. Από το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προ-σώπων που είναι ιδιοκτήτες διατηρητέων ακινήτων σύμ-φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4του ν. 1577/1985 και της παρ. 1 του ν. 3028/2002 στηνπεριοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας ανεξαρτή-τως της χρήσεώς τους, εκπίπτει ποσό ίσο με τη δαπάνηαποκατάστασης και εκσυγχρονισμού αυτού και κόστουςέργων ύψους μέχρι 2.000 ευρώ/τ.μ.. Η έκπτωση φόρου ι-σχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και γιαχρονικό διάστημα δέκα ετών. Σε περίπτωση συνιδιοκτη-σίας το ποσό της μείωσης αυτής επιμερίζεται ανάλογαμε τα ποσοστά συνιδιοκτησίας. Επίσης, δικαιούχος τηςμείωσης αυτής εκτός από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, μετις πιο πάνω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι ο μισθωτής,ο οποίος, με σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, προβαίνειστη δαπάνη των έργων αποκατάστασης και εκσυγχρονι-σμού, καθώς και στις τεχνικές, αρχιτεκτονικές και λει-τουργικές διαμορφώσεις του κτιρίου. Το δικαίωμα έκ-πτωσης του μισθωτή διατηρείται ακόμη και μετά την πι-θανή εγκατάλειψη του ακινήτου από αυτόν.Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν στις περιπτώσειςγια κτίρια στα οποία έχουν κηρυχθεί διατηρητέα οι όψειςτους ή τα κελύφη τους μέχρι προσαύξησης 15% επί τουαρχικού όγκου τους. H όποια νόμιμη υπέρβαση δεν εμπί-πτει στη διάταξη.Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζο-νται σε περίπτωση που έχουν εφαρμογή οι διατάξεις τηςπαραγράφου Α1 και των παραγράφων Β1 και Β2.Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των πιοπάνω μειώσεων είναι:
  1. για την αποκατάσταση των έργων να τηρούνται ό-λες οι διατάξεις και διαδικασίες των διατηρητέων κτι-ρίων,
  2. οι αιτήσεις για την έκδοση της άδειας αποκατάστα-σης να έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες από τηδημοσίευση του παρόντος μέχρι 31.12.2014 και η αποκα-τάσταση του ακινήτου να υλοποιηθεί μέσα σε τρία έτη α-πό την έκδοση των σχετικών αδειών.Τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής μπορούν να επι-λέξουν την εφαρμογή των πιο πάνω κινήτρων ή των κι-νήτρων της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚώδικαΦορολογίας Εισοδήματος ( ν. 2238/1994, Α΄ 151).

 3. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα κίνητρα για το αντίστοιχο έτος.

 4. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του ακινήτου δικαιού- χος των εκπτώσεων και μειώσεων της παραγράφου Α΄ καθίσταται ο νέος κύριος. Σε συμβάσεις αγοράς ακινήτων ή εμπραγμάτων δι- καιωμάτων επί ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή της παραγράφου Α1, επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης α- κινήτων με συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής τους αξίας ή επί του τυχόν δηλωθέντος τιμήματος, αν αυτό εί- ναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρό- ντος. 2. Για την περιοχή «Γεράνι» που ορίζεται στο άρθρο αυτό, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών οι τιμές ζώνης που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), μπορούν να ορίζονται μειώσεις για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Δε- κεμβρίου 2014. Δ. Τα ανωτέρω φορολογικά κίνητρα αφορούν σε κτίρια και χώρους νομίμως υφιστάμενους, στους οποίους επι- τρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις η εγκατάσταση χρήσεων που προβλέπονται στο π.δ. της 2/13.7.1994 (Δ΄ 704), με την εξαίρεση των χρήσεων εστιατορίων, αναψυ- κτηρίων, κέντρων διασκεδάσεων, αναψυχής, χώρων συ- ναθροίσεων κοινού και καταστημάτων παροχής προσω- πικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης και εφόσον η νέα χρή- ση δεν περιλαμβάνεται στις επιδοτούμενες, παύει η από- δοση του κινήτρου προς τον δικαιούχο. Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα- θορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες, οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και ο χρόνος υλοποίησης που απαιτού- νται, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμο- γή του παρόντος. Β. Μισθωτές Ακινήτων 1. Από το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προ- σώπων που μισθώνουν ακίνητα για χρήση κατοικιών και γραφείων σε όροφο οικοδομής στην περιοχή της παρα- γράφου Α1 του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατά- στασης και εκσυγχρονισμού αυτού και κόστους έργων ύ- ψους έως 500 ευρώ/τ.μ. για δέκα έτη, εφόσον η δαπάνη αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού υλοποιηθεί μέχρι 31.12.2014. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται συγ- χρόνως με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου Α1. Για τους μισθωτές ακινήτων ισχύουν ως έχουν τα ορι- ζόμενα στην παράγραφο Α2. 2. Για μία πενταετία από το φόρο εισοδήματος των ε- πιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (σύμφωνα με τα οριζό- μενα στην παράγραφο Δ΄ που εγκαθίστανται σε κτίρια στην περιοχή της παραγράφου Α1 του Ιστορικού Κέ- ντρου της Αθήνας εκπίπτει ετησίως ποσό ίσο με το δι- πλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση του ακινήτου. Γ. Επιπλέον κίνητρα 1.


Άρθρο 44


 1. Από το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προ-σώπων που είναι κύριοι ή συγκύριοι ακινήτων σε τμήματης περιοχής «Μεταξουργείο» το οποίο ορίζεται απότους οδικούς άξονες Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως,Αγίου Κωνσταντίνου, Πειραιώς, Ιερά Οδός εκπίπτει κατάπερίπτωση:
  1. Ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκα-τάστασης και εκσυγχρονισμού ακινήτου με χρήση κατοι-κίας και κόστους έργων ύψους έως 300 ευρώ/τ.μ.. Η έκ-πτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση της συνολικήςδαπάνης και κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δέ-κα ετών.
  2. Ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκα-τάστασης και εκσυγχρονισμού ακινήτου με χρήση γρα-φείου σε όροφο κτιρίου εκτός του ισογείου και κόστουςέργων ύψους μέχρι 300 ευρώ/τ.μ.. Η έκπτωση φόρου ι-σχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και γιαχρονικό διάστημα δέκα ετών. Η μείωση αυτή διενεργεί-ται με την προϋπόθεση ότι δεν εφαρμόζεται συγχρόνωςη μείωση της παραγράφου Β1.
  3. Ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκα-τάστασης και εκσυγχρονισμού του ισογείου ακινήτου μεχρήση του τριτογενούς τομέα (σύμφωνα με τα οριζόμε-να στην παράγραφο Δ΄ και κόστους έργων έως 300 ευ-ρώ/τ.μ.. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση τηςσυνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστημα δέκα ετών.
  4. Ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκα-τάστασης των όψεων και των κοινοχρήστων χώρων οι-κοδομής, στην οποία συστάθηκε οριζόντια ιδιοκτησία καικόστους έργων ύψους έως 100 ευρώ/τ.μ. το οποίο επιμε-ρίζεται ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας κάθε ορι-ζόντιας ιδιοκτησίας. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την α-πόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστη-μα δέκα ετών.Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των πιοπάνω μειώσεων είναι η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονι-σμός του ακινήτου να υλοποιηθεί μέχρι 31.12.2015.

 2. Από το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προ-σώπων που είναι ιδιοκτήτες διατηρητέων ακινήτων σύμ-φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4του ν. 1577/1985 και του ν. 3028/2002 στην περιοχή τηςπαραγράφου Α1 του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας ανε-ξαρτήτως της χρήσεώς τους, εκπίπτει ποσό ίσο με τη δα-πάνη αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού αυτού και κό-στους έργων ύψους μέχρι 2.000 ευρώ/τ.μ.. Η έκπτωσηφόρου ισχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνηςκαι για χρονικό διάστημα δέκα ετών. Σε περίπτωση συνι-διοκτησίας το ποσό της μείωσης αυτής επιμερίζεται ανά-λογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας. Επίσης, δικαιούχοςτης μείωσης αυτής εκτός από τον ιδιοκτήτη του ακινή-του, με τις πιο πάνω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι ο μι-σθωτής, ο οποίος, με σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη,προβαίνει στη δαπάνη των έργων αποκατάστασης καιεκσυγχρονισμού, καθώς και στις τεχνικές, αρχιτεκτονι-κές και λειτουργικές διαμορφώσεις του κτιρίου. Το δικαί-ωμα έκπτωσης του μισθωτή διατηρείται ακόμη και μετάτην πιθανή εγκατάλειψη του ακινήτου από αυτόν.Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν στις περιπτώσειςγια κτίρια στα οποία έχουν κηρυχθεί διατηρητέα οι όψειςτους ή τα κελύφη τους μέχρι προσαύξησης 15% επί τουαρχικού όγκου τους. Η όποια νόμιμη υπέρβαση δεν εμπί-πτει στη διάταξη.Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζο-νται σε περίπτωση που έχουν εφαρμογή οι διατάξεις τωνπαραγράφων Α1 και Β1.Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των πιοπάνω μειώσεων είναι:
  1. για την αποκατάσταση των έργων να τηρούνται ό-λες οι διατάξεις και διαδικασίες των διατηρητέων κτι-ρίων,
  2. οι αιτήσεις για την έκδοση της άδειας αποκατάστα-σης να έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες από τηδημοσίευση του παρόντος μέχρι 31.12.2014 και η αποκα-τάσταση του ακινήτου να υλοποιηθεί μέσα σε τρία έτη α-πό την έκδοση των σχετικών αδειών.Τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής μπορούν να επι-λέξουν την εφαρμογή των πιο πάνω κινήτρων ή των κι-νήτρων της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε..

 3. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα κίνητρα για το αντίστοιχο έτος.

 4. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του ακινήτου δικαιού- χος των εκπτώσεων και μειώσεων της παραγράφου Α΄ καθίσταται ο νέος κύριος. Γ. Επιπλέον κίνητρα Σε συμβάσεις αγοράς ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαι- ωμάτων επί ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή της παραγράφου Α1 του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, επι- βάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων με συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής τους αξίας ή επί του τυχόν δη- λωθέντος τιμήματος, αν αυτό είναι μεγαλύτερο της αντι- κειμενικής αξίας, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Δ. Τα ανωτέρω φορολογικά κίνητρα αφορούν σε κτίρια και χώρους νομίμως υφιστάμενους, στους οποίους επι- τρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις η εγκατάσταση χρήσεων που προβλέπονται στο π.δ. της 13.7/19.8.1998 (Δ΄ 616), με την εξαίρεση των χρήσεων εστιατορίων, α- ναψυκτηρίων, κέντρων διασκεδάσεων αναψυχής, χώρων συναθροίσεων κοινού και καταστημάτων παροχής προ- σωπικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης και εφόσον η νέα χρή- ση δεν περιλαμβάνεται στις επιδοτούμενες, παύει η από- δοση του κινήτρου προς τον δικαιούχο. Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα- θορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες, οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και ο χρόνος υλοποίησης που απαιτού- νται, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμο- γή του παρόντος. Β. Μισθωτές Ακινήτων 1. Από το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προ- σώπων που μισθώνουν ακίνητα για χρήση κατοικιών και γραφείων σε όροφο οικοδομής στην περιοχή της παρα- γράφου Α1 του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατά- στασης και εκσυγχρονισμού αυτού και κόστους έργων ύ- ψους έως 300 ευρώ/τ.μ. για δέκα έτη, εφόσον η δαπάνη αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού υλοποιηθεί μέχρι 31.12.2014. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται συγ- χρόνως με τη μείωση των περιπτώσεων α΄ και β΄ της πα- ραγράφου Α1. 2. Για μία πενταετία από το φόρο εισοδήματος των ε- πιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (σύμφωνα με τα οριζό- μενα στην παράγραφο Δ΄) που εγκαθίστανται σε κτίρια εντός της περιοχής της παραγράφου Α1 του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ετησίως ποσό ίσο με το δι- πλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση του ακινήτου. 3. Για τους μισθωτές ακινήτων ισχύουν ως έχουν τα ο- ριζόμενα στην ως άνω παράγραφο Α2.


Άρθρο 45


 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργού-νται:
  1. Τα Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλο-ντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οι διατάξεις πουκαθορίζουν την αρμοδιότητά τους.
  2. Το Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμ-βούλιο (Α.Π.Α.Σ.), που θεσπίστηκε στην παράγραφο 3του άρθρου 2 του ν. 2831/2000 (Α΄ 140).
  3. Κάθε διάταξη που αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενοαπό αυτόν.

 2. Με την έκδοση απόφασης συγκρότησης:
  1. του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής σε κάθε περιφερει-ακή ενότητα καταργείται η αντίστοιχη ΕΠΑΕ,
  2. του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφι-σβητήσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα, καταργείταιτο αντίστοιχο Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περι-βάλλοντος,
  3. του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτωνκαι Αμφισβητήσεων, καταργείται το Κεντρικό ΣυμβούλιοΧωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 3. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται όλες οι ά- δειες δόμησης που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδί- δονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρμόζονται τα άρθρα 6 και 7. Αν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας, η προθε- σμία έκδοσής της είναι δύο έτη και αρχίζει από τη δημο- σίευση.

 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την προσμέτρηση του χρό- νου της θητείας των Επιθεωρητών της ΕΥΕΔΕΝ ως χρό- νου άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος.

 5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι πολεοδομι- κές υπηρεσίες των δήμων ανασυγκροτούνται, επανακα- θορίζονται βάσει του παρόντος οι αρμοδιότητές τους και ονομάζονται Υπηρεσίες Δόμησης.

 6. Όπου στην κείμενη πολεοδομική νομοθεσία προβλέ- πεται, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής, η έκδοση προεδρικού δια- τάγματος μετά από γνωμοδότηση συμβουλίου, ο όρος αυτός έχει μόνο δυνητική ισχύ και μπορεί να παραλείπε- ται.


Άρθρο 46


 1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
  β. Στην αρμοδιότητα του πολεοδομικού γραφείου του Ε.Ο.Τ. ανήκει η έκδοση και αναθεώρηση αδειών δόμη- σης, ο έλεγχος μελετών για την έκδοσή τους, καθώς και συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της προηγούμενης παραγράφου. Το πολε- οδομικό γραφείο του Ε.Ο.Τ. κοινοποιεί την άδεια δόμη- σης και αντίγραφα του φακέλου της, καθώς και την «ταυτότητα» του κτιρίου, μετά την έναρξη ισχύος της, στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης του Δήμου.

 2. Ο έλεγχος των κατασκευών, στις οποίες αφορούν οι παραπάνω άδειες, διενεργείται από τους Ελεγκτές Δό- μησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

 3. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δημοσί- ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Άρθρο 47


 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124) αντικαθίσταται ως εξής:
  1. Περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμών προ του 1923, που είναι πολεοδομικά προβληματικές και συγκεκριμένα περιοχές για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 ή περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο με τις διατάξεις του ν.δ. της 17.7.1923 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έγινε εφαρμογή του σχεδίου στο με- γαλύτερο τμήμα της περιοχής για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρ- θρου. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, ως ε- φαρμογή του σχεδίου νοείται η συντέλεση των σχετικών απαλλοτριώσεων. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι ιδιοκτησίες με νόμιμα υφιστάμενα κτήρια, που αποτε- λούν το 30% τουλάχιστον της επιτρεπόμενης κάλυψής ή δόμησης των ιδιοκτησιών αυτών.

 2. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δημοσί- ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Άρθρο 48


 1. Οι μελέτες του άρθρου 2Α του ν. 3316/2005 έχουν ως προς όλες τις έννομες συνέπειες την ίδια ισχύ με τις μελέτες που εκπονούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις για τους σκοπούς της ένταξης των υπό μελέτη έργων σε όλα τα επιδοτούμενα και μη ή επιχορηγούμενα και μη προγράμματα του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένω- σης (ΕΣΠΑ, προγράμματα δημοσίων επενδύσεων) και μπορούν να χρησιμοποιούνται αντ’ αυτών, όπου απαιτεί- ται τέτοια μελέτη του ν. 3316/2005.

 2. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δημοσί- ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Άρθρο 49


 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής:
  Δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της περίπτωσης στ΄ της προηγούμενης παραγράφου η μεταβίβαση αυτοτε- λούς ιδιοκτησίας ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατα- σκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, άλλη από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 και εφόσον:

 2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  α) η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση βρίσκεται

 3. Η περίπτωση στστ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  στστ) σε παραδοσιακό οικισμό, με την επιφύλαξη της παρ. 24 του άρθρου 24, και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο

 4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 α- ντικαθίσταται ως εξής:
  4. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται με- τά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε κάθε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέ- πονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/ 1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαι- ώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτη- σία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινο- χρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυ- θαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκα- τασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσμένες αυ- θαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παρα- γράφου 2 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώ- σεις της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά- των, μπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης του προηγούμενου εδα- φίου και μπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυ- νη δήλωση και βεβαίωση μηχανικού αντικαθίστανται με την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) μετά την έναρξη τήρησής της και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 5. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αντικαθί- σταται ως εξής:
  Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από δημόσια έγ- γραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστα- σης της χρήσης. Αν δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα ή α- εροφωτογραφίες, που αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλή- ρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης, αυ- τός μπορεί να αποδειχτεί και από ιδιωτικά έγγραφα βε- βαίας χρονολογίας, κατά την έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προ της 31.1.1983.

 6. Στην παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστί- θεται εδάφιο δ΄ ως εξής:
  6. δ. Για παραβάσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις κα- τηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.μ.), καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ και το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται ανά είδος παράβασης με αναλυ- τικό προϋπολογισμό. Προϋπολογισμός έως και 000 ευ- ρώ θεωρείται μία (1) παράβαση για την οποία καταβάλ- λεται πρόστιμο 500 ευρώ. Ο αριθμός των παραβάσεων α- νά είδος προκύπτει από το πηλίκον του αναλυτικού προ- ϋπολογισμού της δια του ποσού των 5.000 ευρώ, στρογ- γυλοποιούμενο προς τα άνω. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων του ακινήτου σημειώνεται στο τετραγωνί- διο 13 του πίνακα του Παραρτήματος.

 7. Το στοιχείο α΄ της παρ. 9 του άρθρου 24 του ν.4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  α. Έναν αρχιτέκτονα μηχανικό της αρμόδιας πολεο- δομικής ή τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση έλλειψης των παρα- πάνω ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του αρ- χιτέκτονας μηχανικός υπάλληλος της οικείας αποκε- ντρωμένης διοίκησης ή περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Αι- γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για τα νησιά αρμοδιότη- τάς τους.

 8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 α- ντικαθίσταται ως εξής:
  7.α. Για τα ακίνητα τα ευρισκόμενα στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύ- στημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικο- νομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφε- ρειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικι- σμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικο- νομικών, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερει- ακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δημοτική κοινότητα του ακινήτου η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ. β. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, στην περί- πτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολο- γισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελά- χιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοι- νότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει κα- θοριστεί σε αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.

 9. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4014/ 2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  Για τη σύνδεση κτιρίων ή αυτοτελών ιδιοκτησιών αυ- τών με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για τη λήψη βεβαίω- σης χώρου κύριας χρήσης υποβάλλεται στον αρμόδιο οργανισμό και στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία βε- βαίωση του TEE, με την οποία πιστοποιείται η καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προ- στίμου και περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτο- ποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής.

 10. Η παράγραφος 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  17. Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ε- νταχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και έχει πε- ραιωθεί η σχετική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπερά- τωσης. Επιπλέον επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επι- σκευής, που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αποπεράτωσης και επισκευής γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται α- μελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Τα- μείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χο- ρήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρ- μόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που κα- θορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 11. Μετά την παρ. 23 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:
  1. α. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαί- ρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πό- λης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσί- ευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του οικι- σμού ή τμήματος πόλης ως παραδοσιακού. β. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης και έχουν ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευ- ση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ή τμήματος πόλης ως παραδοσιακού, σύμφωνα με τα α- κόλουθα: βα) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώ- του εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 απαιτείται η υπο- βολή αίτησης στην επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 η οποία δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, με βάση την αι- σθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του τυχόν νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, το ευ- ρύτερο δομημένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτο- νική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικι- σμού ή τμήματος πόλης. ββ) Η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 μπορεί να ε- πιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαί- ρετου κτίσματος στους ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του παραδοσιακού οικισμού ή τμήμα- τος πόλης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 24. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της θετικής κρίσης του συλλογικού ορ- γάνου στον ιδιοκτήτη. Η προθεσμία εξόφλησης του ειδι- κού προστίμου αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης στον ιδιοκτήτη ή μετά την ολοκλήρωση των εργα- σιών προσαρμογής της αυθαίρετης κατασκευής που επι- βλήθηκαν, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσε- ρις (4) μήνες και πιστοποιείται από την αρμόδια πολεο- δομική υπηρεσία. βγ) Ειδικά για παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων, η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 αποφαίνεται μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτημά- των υπαγωγής σε κάθε οικισμό και συνολική αξιολόγηση της διαμορφωμένης κατάστασης σε σχέση με τα μορφο- λογικά στοιχεία και το χαρακτήρα του παραδοσιακού οι- κισμού, ο οποίος δεν πρέπει να αλλοιώνεται με την εν λόγω υπαγωγή. βδ) Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν είναι απα- ραίτητη για αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται σε παρα- δοσιακούς οικισμούς και πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων και δεν υπερβαίνουν ποσοστό 50% των επιτρεπόμενων όρων δόμησης. γ. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμά- των σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 24, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ- θρου 24. Τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικα- σίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχε- τικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. δ. Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος αυτοτελών νέων κατασκευών, μετά την κήρυ- ξη του οικισμού ως παραδοσιακού, οι οποίες έχουν υ- πέρβαση ύψους μεγαλύτερη του 5% του επιτρεπόμενου, μετρούμενου από κάθε σημείο του διαμορφωμένου εδά- φους, ή υπέρβαση μεγαλύτερη του 5% οποιουδήποτε ό- ρου δόμησης. ε. Σε παραδοσιακούς οικισμούς και παραδοσιακά τμή- ματα πόλεων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παρ. 9 του άρθρου 24.

 12. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  4. Η Ε.Υ.Ε.Κ.Α. εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης, με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρή- σεων, μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων και σε συ- νεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της αποκεντρωμέ- νης διοίκησης.

 13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
  2.α) Ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτί- σματα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις ανωτέρω εκτάσεις κατεδαφίζονται μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. β) Οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης που αφο- ρούν σε περιοχές της παραγράφου 3 του παρόντος άρ- θρου, εκτελούνται από την αρμόδια υπηρεσία της Απο- κεντρωμένης Διοίκησης, με το συντονισμό, τη συνδρομή και την παρακολούθηση της Ε.Υ.Ε.Κ.Α., όπου αυτή απαι- τείται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η ροή των εργασιών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και η διαδικασία ιεράρχησης προτεραιοτήτων για την υλοποίη- ση των κατεδαφίσεων.

 14. Στο τέλος του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστί- θεται παράγραφος 25 ως εξής:
  25. Για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου που α- φορά στην υπέρβαση ύψους (κατηγορία 6 του «φύλλου καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού ε- νιαίου ειδικού προστίμου» του Παραρτήματος του παρό- ντος), στην περίπτωση οικοδομής με οικοδομική άδεια δεν προσμετράται το πρόσθετο ύψος αυτής, που έχει προκύψει από τη μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις που έχουν εκτελεστεί σε αυτόν. Το ειδικό πρόστιμο για το ύψος που έχει προ- κύψει από τη μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις υπολογίζεται σύμφωνα με την κατηγορία 13 του Παραρτήματος («Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου»). Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού δεν ε- φαρμόζεται για τις αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 24 του άρθρου 24.

 15. Η βεβαίωση του μηχανικού που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 συνοδεύεται από το- πογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύ- στημα συντεταγμένων.

 16. Οι βεβαιώσεις των μηχανικών που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 έχουν ισχύ δύο (2) μηνών. Οι παραπάνω βεβαιώσεις πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επι- μελητήριο Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό, που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου. Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας του πληρο- φοριακού συστήματος, που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 23 του ν. 4014/2011, να υποδέχεται τα τοπογραφι- κά διαγράμματα της προηγούμενης παραγράφου, υπο- βάλλονται ηλεκτρονικά και αυτά, πριν τη σύνταξη των συμβολαίων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και προσαρτώνται στα συμβόλαια. Για την ενεργοποίηση της παραπάνω δυνατότητας εκδίδεται διαπιστωτική απόφα- ση του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 του ν. 4014/2011 εφαρμόζονται και για κάθε αυθαίρετη κατα- σκευή ή χρήση, που δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατά- ξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

 17. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 διαγράφονται οι λέξεις «εντός τριά- ντα (30) μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και», καθώς και οι λέξεις «για τα ακίνητα άλλης χρήσης».

 18. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δημο- σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Άρθρο 50


 1. Τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι τεσσάρων χιλιάδων (4.000) χιλιογράμμων και τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης εξαιρούνται των περιορισμών κυκλο- φορίας στις περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλο- νίκης, που καθορίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1959/1991 (Α΄ 123), εφόσον η τεχνολογία τους πληροί εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονι- σμού (ΕΚ) 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 (Euro V και Euro VI) ή μεταγενέστερου.

 2. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δημοσί- ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Άρθρο 51


 1. Για την εφαρμογή της παρ.1 α του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, ως περιοχή του ακινήτου, για τα εντός σχεδίου πόλεως ευρισκόμενα ακίνητα, νοείται το οικο- δομικό τετράγωνο όπου βρίσκεται το ακίνητο.

 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/ 2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότε- ρους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υ- πολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη.

 3. Στην παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστί- θεται εδάφιο ως εξής:
  6. Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νομίμως υφιστά- μενων κτιρίων ή τμημάτων τους, στις οποίες δεν συντρέ- χει υπέρβαση δόμησης, το πρόστιμο υπολογίζεται χωρίς να πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δό- μησης (3α, β, γ, δ), αλλά ο συντελεστής 0,20 για υπερ- βάσεις αυτών έως 20% του επιτρεπόμενου ύψους και ο συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις μεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόμενου ύψους.

 4. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 το εδάφιο «Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, συμψηφίζο- νται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου» αντικα- θίσταται ως εξής:
  11. Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατή- ρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, καθώς και καταβληθέ- ντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, συμψηφίζο- νται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου.

 5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 4014/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  Δεν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών ο χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της οι- κοδομικής άδειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υ- παιτιότητα του αιτούντος.


Άρθρο 52


 1. Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούμενων χώρων του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι τις 30.11.2011.


Άρθρο 53


 1. Οι εκμεταλλευτές των λατομείων αδρανών υλικών που δραστηριοποιούνταν εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς», οφείλουν να ολοκληρώσουν όλες τις εργασίες διαμόρφωσης του αναγλύφου και αποκατάστασης - αναδάσωσης των λα- τομικών χώρων με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να έχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, μέχρι 31.12.2014.

 2. Για το σκοπό αυτόν εντός δύο (2) μηνών, από τη δη- μοσίευση του παρόντος, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πε- ριβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μελέτη Περι- βαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη διαμόρφωση του αναγλύφου και την αποκατάσταση - αναδάσωση των λατομικών χώρων επί των οποίων εξακολουθούν να έ- χουν δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, η οποία αξιο- λογείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στη Μ.Π.Ε. αυτή περιλαμβάνεται εκτός των άλλων αναλυτική φυτοτεχνι- κή μελέτη και αναλυτικό πρόγραμμα αναδάσωσης.

 3. Μέχρι την έγκριση της προαναφερθείσας μελέτης για τις εργασίες διαμόρφωσης του αναγλύφου και απο- κατάστασης-αναδάσωσης των λατομικών χώρων, εφαρ- μόζονται οι πλέον πρόσφατοι εγκεκριμένοι περιβαλλο- ντικοί όροι που έχουν εκδοθεί για τα εν λόγω λατομεία, κατά το μέρος τους που αφορά στη διαμόρφωση του α- ναγλύφου και στην αποκατάσταση - αναδάσωση των λα- τομικών χώρων επί των οποίων εξακολουθούν να έχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης.

 4. Τα εξορυσσόμενα αδρανή υλικά κατά τις ως άνω ερ- γασίες διαμόρφωσης του αναγλύφου διατίθενται κατά προτεραιότητα για τις εργασίες αποκατάστασης- αναδά- σωσης, για την εκτέλεση δημοσίων έργων ή έργων κατά δημόσια παραχώρηση και για την εξόφληση ληξιπρόθεμ- σων οφειλών των εκμεταλλευτών των λατομείων προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση που μετά τη διάθεση των υλικών για τους παραπάνω σκοπούς προ- κύπτουν πλεονάζουσες ποσότητες, αυτό διαπιστώνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από γνώμη του αρ- μόδιου οργάνου, οπότε και διατίθενται ελεύθερα, μετά από επεξεργασία τους στις υφιστάμενες εντός των λα- τομικών χώρων ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, η άδεια λειτουργίας των οποίων παρατείνεται αντίστοι- χα.

 5. Η λειτουργία των λατομικών χώρων του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμ- βρίου 2014, οπότε και παύει οριστικά η λειτουργία τους.


Άρθρο 54


 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του από 16.6.2011 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 187) προστίθεται εδάφιο εξής:
  Επιτρέπεται η επέκταση υφιστάμενων κοιμητηρίων κατά τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα στην έκταση που βρίσκεται στη θέση με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗ εμβαδού 22,3 στρεμμάτων, όπως αυτή αποτυπώνεται με τις συντεταγμένες των κορυφών της στο τοπογραφικό διάγραμμα του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθή- νας, που συνοδεύει σε φωτοσμίκρυνση την παρούσα ρύθμιση, επιτρέπεται η λειτουργία και επέκταση του υφι- στάμενου νεκροταφείου του Δήμου Αργυρούπολης κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.


Άρθρο 55


 1. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) αντικαθίσταται ως εξής:
  3. Αρμόδια για την κατάρτιση και διόρθωση του δασικού χάρτη, την παραλαβή, καταχώριση, επεξεργασία και προετοιμασία εξέτασης των αντιρρήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του παρόντος νόμου είναι η Διεύθυν- ση Δασών της Περιφέρειας στο νομό.

 2. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 τροποποιείται ως εξής:
  1. Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που α- ναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών και σύμφω- να με τα οριζόμενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρή- σεων, η οποία αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στον τύπο.

 3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3889/2010 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
  γ. Αντιρρήσεις υποβάλλονται και στην έδρα της αρ- μόδιας υπηρεσίας που ενεργεί την ανάρτηση του δασι- κού χάρτη.

 4. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 αναδιατυπώνεται και στη συνέχεια, προστίθεται τρίτη περίοδος ως εξής:
  Από την ημερομηνία δημοσίευσής του καθίσταται ο- ριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικη- τική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώ- νονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση. Για τα τμήματα που αποτελούν δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/ 1979 εφαρμόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 5. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  1. Οι αντιρρήσεις μετά την επεξεργασία τους διαβιβά- ζονται αμέσως στις τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Α- ντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), οι οποίες εξετάζουν τις αντιρρή- σεις μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την διαβίβασή τους.

 6. Μετά το τέλος της πρώτης περιόδου της παραγρά- φου 5 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 προστίθεται εδά- φιο ως εξής:
  Για την επιτάχυνση εξέτασης των αντιρρήσεων, η ερ- γασία αυτή μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του Υ- πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής, σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου μόνου του π.δ. 541/1978 (Α΄ 116), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 25 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή κατά την εξέτα- ση των αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α. πρέπει να παρίστα- ται εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών που έλεγξε ή θεώρησε το δασικό χάρτη.

 7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 α- ντικαθίσταται ως εξής:
  2. Ο δασικός χάρτης, με αποτυπωμένες τις περιοχές της αρχικής κύρωσης και όσες συμπληρώθηκαν με πρά- σινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση μετά την εξέ- ταση των αντιρρήσεων και τη θεώρηση της προηγούμε- νης παραγράφου, υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Δα- σών στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και κυρώ- νεται, ως προς τη συμπλήρωση ή τη διόρθωσή του, με α- πόφαση του τελευταίου, που δημοσιεύεται στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του.

 8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 α- ναδιατυπώνεται ως εξής:


Άρθρο 56


 1. Ειδικού Φορέα Δασών» προστίθεται παράγραφος 4 ως ε- ξής:
  1. « Δαπάνες από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2011, που θα προκύψουν από τα δασικά έργα και εργασίες που ανατέ- θηκαν και εκτελέστηκαν από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα πλαίσια υλοποίησης σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εντός του 2011, καταβάλλονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 49 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) α- πό τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης του άρθρου 190 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012 με τη διαδικασία της επιχορήγησής τους από το Πράσινο Ταμείο, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Α- νάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλ- λοντος και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα που θα προκύψουν μετά την οικονομική τακτοποίηση και εξόφληση των ανωτέρω δα- πανών θα κατατεθούν στον «Ε.Δ. - Υπουργείο Εσωτερι- κών - Ειδικός Λογαριασμός Αδιάθετων Ποσών των μετα- φερόμενων Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης» σε ε- φαρμογή της κ.υ.α. 33803/25.7.2011 των Υπουργών Ε- σωτερικών και Οικονομικών «Άνοιγμα Λογαριασμού Πε- ριφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης» (Β΄ 1710) .Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας, η εκκαθάριση, η ε- ντολή πληρωμής και η πληρωμή των δαπανών πραγμα- τοποιούνται επίσης από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανά- πτυξης.


Άρθρο 57


 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2308/1995, όπως αντι- καταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162) προστίθεται εδάφιο ε΄ ως εξής:
  ε) Ένσταση που αφορά σε αντικατάσταση (εκτοπι- σμό) από τους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες εν όλω ή εν μέρει καταχωρισθέντος δικαιώματος άλλου προσώπου δεν διαβιβάζεται από το Γραφείο Κτηματο- γράφησης στην Επιτροπή προς κρίση, αλλά διεκπεραιώ- νεται από αυτό ως αίτηση διορθώσεως σύμφωνα με τα ο- ριζόμενα στο άρθρο 6, εφόσον ο τρίτος καταχωρισθείς είτε συγκατατίθεται εγγράφως με ανάκληση της δήλω- σής του ή με σχετική δήλωσή του ενώπιον συμβολαιο- γράφου ή με υπεύθυνη δήλωσή του, επί της οποίας βε- βαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του είτε έχει ζητή- σει, λόγω εσφαλμένης καταχώρισης στους προσωρι- νούς κτηματολογικούς πίνακες, την ολική ή μερική δια- γραφή του δικαιώματός του επί του ακινήτου που αφορά η εν λόγω ένσταση.


Άρθρο 58


 1. Η παρ. 1β του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
  1. β) έχουν ήδη υποβάλλει ή υποβάλλουν αρμοδίως, ε- ντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος: αίτηση έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης σύμ- φωνα με το άρθρο 57 του ν. 998/1979, 2. αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης, 3. τεχνική μελέτη σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43), 4. μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και 5. αίτηση για τη σύναψη απευθείας σύμβασης μίσθω- σης, αν πρόκειται για δημόσιο λατομείο ή αίτηση για α- ναγνώριση της έκτασης. Την αίτηση μπορεί να υποβά- λουν οι εκμεταλλευτές, στην περίπτωση που δεν είναι ι- διοκτήτες των εκτάσεων, αλλά διαθέτουν μισθωτήρια συμβόλαια και εξουσιοδότηση των φερόμενων ιδιοκτη- τών.

 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 συμπληρώνεται ως εξής:
  Λατομικός χώρος των λατομείων της παραγράφου 1 του παρόντος θεωρείται ο αποτυπωμένος στα διαγράμ- ματα που συνοδεύουν την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη του άρθρου 9 του ν. 1428/1984. Επί αυτού θα εκδοθούν οι διοικητικές πράξεις της υποπαραγράφου β΄ της παρα- γράφου 1 του παρόντος.

 3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 συμπληρώνεται ως εξής:
  Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυ- ξης αναδάσωσης, διοικητικές ποινές προστίμων ή ειδι- κής αποζημίωσης και κάθε άλλη διοικητική πράξη που α- πορρέει από τη δασική νομοθεσία για την προστασία των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων των περιπτώσεων των λα- τομείων της παραγράφου 1 του παρόντος, αίρονται υπο- χρεωτικά με πράξη του αρμοδίου οργάνου, εάν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της ίδιας διάταξης. Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, δεν εκδί- δονται διοικητικές πράξεις προστασίας των δασικού χα- ρακτήρα εκτάσεων, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.


Άρθρο 59


 1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από 1ης Μαρτίου 2012, εκτός από τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της πα- ραγράφου 4 του άρθρου 6 και των άρθρων 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6 και 51 έως 58, καθώς και κάθε άλλη διάταξη με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κα- νονιστικής πράξης, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-11-25 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. "Α/2011/249"
2012-02-13 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. "Α/2012/24"
Τροποποίηση Άρθρο/12/Παράγραφος/1/Περίπτωση/1 Τύπος
α) να είναι διπλωματούχος μηχανικός, μέλος του TEE ή πτυχιούχος μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευ- σης, μέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ή οποιουδήποτε άλλου σωμα- τείου ή επιστημονικής ένωσης ή επαγγελματικής οργά- νωσης παρόμοιου σκοπού κατά τον Αστικό Κώδικα ή μη- χανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματι- κών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετι- κής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας,
Τροποποίηση Άρθρο/12/Παράγραφος/2 Τύπος
Οι κατηγορίες ελεγκτών, καθώς και το αντικείμενο ε- λέγχου ανά κατηγορία και είδος εργασιών προσδιορίζε- ται αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνη- σης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων των Mηχανικών, υποψήφιων ελεγκτών δόμησης, κατά τις κεί- μενες διατάξεις.
Τροποποίηση Άρθρο/49/Παράγραφος/15 Τύπος
α) Η βεβαίωση του μηχανικού που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 συνοδεύε- ται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκά- στοτε ισχύουσες προδιαγραφές, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Τοπογραφικό διά- γραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδί- ου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181). Επίσης, το- πογραφικό διάγραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε αδόμητα αγροτε- μάχια και κληροτεμάχια, τα οποία (τόσο αγροτεμάχια ό- σο και κληροτεμάχια) βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού και τα οποία προέρχονται από αναδα- σμό ή περιλαμβάνονται στο κτηματολόγιο του Ολοκλη- ρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα- θώς και σε αδόμητα κληροτεμάχια διανομής. Στην περί- πτωση αυτή απαιτείται κτηματογραφικό απόσπασμα του αναδασμού ή του Κτηματολογίου του ΟΣΔΕ ή της πρά- ξης διανομής, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία τή- ρησης του αρχείου του αναδασμού ή τον ΟΣΔΕ ή την αρ- μόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου της πράξης διανο- μής. Για οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181), το τοπο- γραφικό διάγραμμα μπορεί να αποκλίνει σε εμβαδόν μέ- χρι 2 % από το τοπογραφικό διάγραμμα της σύστασης. β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η υπο- χρέωση επισύναψης τοπογραφικού διαγράμματος σε συμβόλαιο, εφεξής νοείται τοπογραφικό διάγραμμα ε- ξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, ε- κτός αν το συμβόλαιο αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφι- σταμένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικι- σμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181) ευ- ρισκόμενο εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού. γ) Η διάταξη της περίπτωσης α΄ εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 49 του ν. 4030/2011.
Τροποποίηση Άρθρο/32 Τύπος
Σε περίπτωση που με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνεται η αδυναμία ορισμού ως Προέδρου του Συμβουλίου του υ- πό α. αναφερόμενου προσώπου, επιτρέπεται η συγκρό- τηση του Συμβουλίου και χωρίς αυτό. Στην περίπτωση αυτή ως Πρόεδρος ορίζεται το αναφερόμενο υπό β. πρό- σωπο και στο Συμβούλιο συμμετέχει επίσης και ένας μη- χανικός με τις ιδιότητες της περίπτωσης γ΄.
2012-04-09 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. "Α/2012/79"
Τροποποίηση Άρθρο/39/Παράγραφος/1 Τύπος
Η εποπτεία λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών (Ο.Σ.) ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ν. 1667/1986 (Α΄ 196). Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διατηρεί τις αρμοδιότητές του μόνο για τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόμησης, τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, έγκρισης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέματα ενέργειας.
Τροποποίηση Άρθρο/39/Παράγραφος/6 Τύπος
Η απόφαση ανάληψης των εν λόγω έργων υποδομής κοινοποιείται αμελλητί με ευθύνη του Ο.Τ.Α. στις αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης, με παραγγελία να μην εκδίδουν άδειες δόμησης για όσο διάστημα είναι απαραίτητο στους Ο.Τ.Α. προκειμένου να προβούν στη σύνταξη των μελετών για τα έργα υποδομής και μέχρι την υλοποίηση αυτών κατά τις διατάξεις της παραγράφου Οι Ο.Τ.Α. που αναλαμβάνουν την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή των έργων τεχνικής υποδομής στις οικιστικές περιοχές των Ο.Σ., εντάσσουν αυτά στους προϋπολογισμούς και τα προγράμματά τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Τροποποίηση Άρθρο/39/Παράγραφος/7/Εδάφιο/1 Τύπος
Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους για Ο.Σ. των οποίων η πολεοδομική μελέτη έχει εγκριθεί μετά την ισχύ του π.δ. 17/1984 και οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των έργων υποδομής, εάν έχουν εξαντληθεί οι προθεσμίες του άρθρου 8 παρ. 5 του π.δ. 93/1987 μπορούν μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους, να επιλέξουν τη σύναψη συμβάσεων με τους Ο.Τ.Α. για την κατασκευή έργων από κοινού ή με όποιον άλλον τρόπο δεσμευτούν συμβατικά.
Τροποποίηση Άρθρο/39/Παράγραφος/12 Τύπος
Όσοι Ο.Σ. αναλάβουν την εκτέλεση των έργων υποδομής στην έκτασή τους, οφείλουν να τα ολοκληρώσουν εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3, διαφορετικά διαλύονται κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου μετά από αίτηση της Περιφέρειας και τα έργα αναλαμβάνει ο Ο.Τ.Α..
2013-05-31 Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής . "Α/2013/122"
Τροποποίηση Άρθρο/3/Παράγραφος/2/Περίπτωση/8 Τύπος
η. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Μηχανικό, και η οποία συνοδεύεται απο αποδεικτικό έγγραφο ότι έχει κοινοποιηθεί στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Τροποποίηση Άρθρο/4 Τύπος
Μέχρι την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 δύναται να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή εντός συμπυκνωμένου ψηφιακού δίσκου (CD) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού η οποία πρωτοκολλείται για το περιεχόμενο αυτού κατά το παράρτημα 2. Σε αυτή την περίπτωση τα ψηφιακά αρχεία αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο τηρείται με ευθύνη του Προϊσταμένου στην Υ.ΔΟΜ. και φέρουν ηλεκτρονικά βέβαιη χρονολογία υποβολής. Ο έλεγχος πληρότητας πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του παρόντος επί του φύλλου ελέγχου.
Τροποποίηση Άρθρο/7/Παράγραφος/1 Τύπος
Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών επιβάλλεται με ευθύνη το κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: α. Θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. β. Ενημέρωση του αρμοδίου Αστυνομικού Τμήματος. Η ενημέρωση συντελείται με την αποστολή των στοιχείων της πράξης έγκρισης δόμησης και του εκτελούντος του έργου κατά το παράρτημα 1. γ. Μετά την έναρξη εφαρμογής της Ταυτότητας του Κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010, η ενημέρωση δύναται να διενεργείται ηλεκτρονικά.
2013-08-08 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. "Α/2013/174"
Τροποποίηση Άρθρο/3/Παράγραφος/1/Εδάφιο/2 Τύπος
Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφισταμένων κτισμάτων ή δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετων κτισμάτων ή χρήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης ή τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σε περίπτωση προσθήκης, και οι εγκρίσεις άλλων αρμόδιων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, καθώς και η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου απαιτούνται.
Τροποποίηση Άρθρο/20/Εδάφιο/1 Τύπος
Ειδικά στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να συγκροτούνται Συμβούλια Αρχιτεκτονικής στην έδρα κάθε δήμου όπου λειτουργεί Υ.ΔΟΜ., τα οποία ονομάζονται «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αιγαίου».
Τροποποίηση Άρθρο/21 Τύπος
Στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία για την άδεια της οποίας απαιτείται και η υποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης κατά τις κείμενες διατάξεις.
Τροποποίηση Άρθρο/23 Τύπος
ε. Κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/ 2005 (Α΄ 42).
Τροποποίηση Άρθρο/26 Τύπος
Συγκροτείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 3. Συγκροτείται στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης (ΚΕΣΑΜΑΘ) με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Μακεδονίας και Θράκης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τροποποίηση Άρθρο/6/Παράγραφος/4/Εδάφιο/1 Τύπος
4. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης:
Τροποποίηση Άρθρο/7/Παράγραφος/3 Τύπος
Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται με άδεια δόμησης, όπως καθορίζεται περαιτέρω με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 7. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης. Η μη τήρηση του παραπάνω ελέγχου αποτελεί λόγο άμεσης διακοπής οικοδομικών εργασιών, για τη συνέχιση των οποίων απαιτείται έλεγχος από Ελεγκτή Δόμησης, κατά τον οποίο αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση των εργασιών.
Τροποποίηση Άρθρο/7/Παράγραφος/7 Τύπος
Η Υ.ΔΟΜ. ενημερώνει ηλεκτρονικά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης του άρθρου 16, η οποία ορίζει εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών με ηλεκτρονική κλήρωση τον Ελεγκτή Δόμησης και τον ενημερώνει σχετικά, καθώς και τον κύριο του έργου και τον γενικό επιβλέποντα.
Τροποποίηση Άρθρο/13/Εδάφιο/2 Τύπος
Η άδεια ελεγκτή δόμησης ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έκδοσή της. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση νέας άδειας ελεγκτή δόμησης από το ίδιο πρόσωπο αν δεν παρεμβληθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών από τη λήξη της προηγούμενης άδειάς του.
Τροποποίηση Άρθρο/16/Παράγραφος/6 Τύπος
δ) με υπαλλήλους που υπηρετούν σε Ο.Τ.Α. Α΄ ή Β΄ βαθμού μετά από απόσπαση, με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται ή να ανανεώνεται. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή και για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος. Η μισθοδοσία των ως άνω υπαλλήλων πραγματοποιείται από τον φορέα στον οποίο αποσπώνται μετά από μεταφορά των σχετικών πιστώσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων.
Τροποποίηση Άρθρο/3/Παράγραφος/1/Εδάφιο/2 Τύπος
Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφισταμένων κτισμάτων ή δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετων κτισμάτων ή χρήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης ή τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σε περίπτωση προσθήκης, και οι εγκρίσεις άλλων αρμόδιων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, καθώς και η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου απαιτούνται.
Τροποποίηση Άρθρο/20/Εδάφιο/1 Τύπος
Ειδικά στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να συγκροτούνται Συμβούλια Αρχιτεκτονικής στην έδρα κάθε δήμου όπου λειτουργεί Υ.ΔΟΜ., τα οποία ονομάζονται «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αιγαίου».
Τροποποίηση Άρθρο/21 Τύπος
Στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία για την άδεια της οποίας απαιτείται και η υποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης κατά τις κείμενες διατάξεις.
Τροποποίηση Άρθρο/23 Τύπος
ε. Κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/ 2005 (Α΄ 42).
Τροποποίηση Άρθρο/26 Τύπος
Συγκροτείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 3. Συγκροτείται στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης (ΚΕΣΑΜΑΘ) με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Μακεδονίας και Θράκης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τροποποίηση Άρθρο/6/Παράγραφος/4/Εδάφιο/1 Τύπος
4. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης:
Τροποποίηση Άρθρο/7/Παράγραφος/3 Τύπος
Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται με άδεια δόμησης, όπως καθορίζεται περαιτέρω με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 7. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης. Η μη τήρηση του παραπάνω ελέγχου απ