ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/4031

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-12-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-12-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-12-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 14 Σεπτεμβρίου 2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα», που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 203 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΡύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, 2.τα 2975/23.8.2011 και 2982/5.9.2011 έγγραφα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 3.την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να προσαρμοστούν στις τρέχουσες διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες οι ρυθμίσεις της 2/43219/0025/ 6.5.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα» (Β΄ 1143), και 4.τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο 11.Το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο της 2/43219/ 0025/6.5.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών συνολικό ποσό εγγύησης καθορίζεται σε τριάντα δισεκατομμύρια (30.000.000.000) ευρώ. 2.Το προβλεπόμενο στο τρίτο εδάφιο της παραπάνω απόφασης χρονικό διάστημα παρατείνεται έως 31.12.2012. 3.Το έκτο εδάφιο της ίδιας απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει κατά την κρίση της ασφάλειες από τα πιστωτικά ιδρύματα.» Άρθρο 2 Η ισχύς της Πράξης αυτής, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.