Κύρωση της διεθνούς σύμβασης για την ίδρυση του Κέντρου Επιβολής του Νόμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη - Sοutheast Εurοpean Law Εnfοrcement Center (SΕLΕC).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση του Κέντρου Επιβολής του Νόμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 9 Δεκεμβρίου 2009, το κείμενο της οποίας στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Τα Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, όντας Συμβαλλόμενα Μέρη στη Συμφωνία Συνεργασίας για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Εγκλήματος, η οποία υπεγράφη στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 26 Μαΐου 1999 (εφεξής τα «Κράτη - Μέλη»), Αναγνωρίζοντας την αξία και την πρόοδο της συνεργασίας, των δομών και των διαδικασιών οι οποίες έχουν θεσπιστεί και αναπτυχθεί υπό την αιγίδα της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SΕCΙ), Αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί χρέος όλων των δημοκρατικών εθνών να δημιουργήσουν μια κοινωνία βασισμένη στην ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, Σεβόμενοι την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, Συνειδητοποιώντας ότι οι εγκληματίες δεν έχουν κανέναν σεβασμό για τα σύνορα και είναι διατεθειμένοι να τα εκμεταλλευτούν εις βάρος της ισότητας και της δικαιοσύνης, Έχοντας κατά νου ότι οι εγκληματικοί επιχειρηματίες ευτελίζουν και διαφθείρουν νόμιμες οικονομίες, κοινωνίες και το κράτος δικαίου, μέσω διακρατικών εγκληματικών αγορών και της διαμόρφωσης διεθνών συμμαχιών παράνομου εμπορίου, Λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, προς όφελος των πολιτών τους, να αναλάβουν την υποχρέωση λήψης αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση του εγκλήματος και των αιτίων του εγκλήματος, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανόμενης και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών εγκληματικότητας και των σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανόμενης και της τρομοκρατίας, Θεωρώντας ότι είναι προς το κοινό τους συμφέρον να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το Περιφερειακό Κέντρο SΕCΙ για την Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Εγκλήματος (Κέντρο SΕCΙ) και προσβλέποντας στην προαγωγή των εν λόγω πλεονεκτημάτων και ευκαιριών σε ένα νέο διεθνή οργανισμό, Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς συνθήκες στον τομέα του διασυνοριακού εγκλήματος και της συνεργασίας στην επιβολή του νόμου, καθώς και στο κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθμό που έχουν εφαρμογή, Και σύμφωνα με αυτό τον κοινό στόχο και το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία ενισχυμένων μηχανισμών, για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου, Αναγνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Εurοpοl) τον καθοριστικό ρόλο ως τον φορέα επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζει την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και αποβλέποντας στην επίτευξη επιχειρησιακής συμπληρωματικότητας, προς αμοιβαίο όφελος του SΕLΕC και της Εurοpοl, Συμφώνησαν ως εξής: ΤΙΤΛΟΣ Ι Ίδρυση, Στόχος και Καθήκοντα Άρθρο 1 ΊδρυσηΤα Κράτη - Μέλη ιδρύουν με την παρούσα το Κέντρο Επιβολής του Νόμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (εφεξής «SΕLΕC»), προκειμένου να χρησιμεύσει ως πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του SΕLΕC. Άρθρο 2 ΣκοπόςΟ σκοπός του SΕLΕC, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών, είναι η παροχή στήριξης προς τα Κράτη - Μέλη και η βελτίωση του συντονισμού για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος, συμπεριλαμβανόμενου και του σοβαρού και του οργανωμένου εγκλήματος, στις περιπτώσεις που η εγκληματικότητα συνεπάγεται ή φαίνεται να εμπεριέχει ένα στοιχείο διασυνοριακής δραστηριότητας. Άρθρο 3 ΚαθήκονταΣύμφωνα με το Άρθρο 2, το SΕLΕC θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: (α) να υποστηρίζει τις έρευνες και τις δραστηριότητες πρόληψης του εγκλήματος στα Κράτη - Μέλη και σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, (β) να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων για την εγκληματικότητα και τα αιτήματα για επιχειρησιακή συνδρομή, (γ) να ενημερώνει και να πληροφορεί τα Εθνικά Κομβικά Σημεία των Κρατών - Μελών για διασυνδέσεις μεταξύ υπόπτων, εγκληματιών ή εγκλημάτων που σχετίζονται με την εντολή του SΕLΕC, (δ) να συλλέγει, αντιπαραβάλλει, αναλύει, επεξεργάζεται και διαδίδει πληροφορίες και στοιχεία για την εγκληματικότητα, (ε) να παρέχει στρατηγική ανάλυση και να παράγει εκτιμήσεις για απειλές που σχετίζονται με το σκοπό του SΕLΕC, (στ) να δημιουργήσει, λειτουργεί και συντηρεί ένα μηχανογραφημένο σύστημα πληροφοριών, (ζ) να ενεργεί ως θεματοφύλακας της ορθής πρακτικής σε μεθόδους και τεχνικές επιβολής του νόμου και να τις προάγει, μέσω πολυεθνικής εκπαίδευσης και συνεδρίων, προς όφελος των Κρατών-Μελών, (η) να αναλαμβάνει άλλα καθήκοντα που συνάδουν με το στόχο της παρούσας Σύμβασης, μετά από απόφαση του Συμβουλίου. Άρθρο 4 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: (α) ο όρος «Κέντρο SΕCΙ» θα σημαίνει το Περιφερειακό Κέντρο της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Εγκλήματος, το οποίο ιδρύθηκε με τη Συμφωνία Συνεργασίας για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Εγκλήματος, η οποία υπεγράφη στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 26 Μαΐου 1999, (β) ο όρος «Επιβολή του νόμου» θα αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, το έργο των τελωνείων, της αστυνομίας και των συνοριοφυλάκων, εφόσον το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της εντολής του SΕLΕC, (γ) ο όρος «Αρμόδια αρχή» θα σημαίνει κάθε δημόσιο φορέα που υφίσταται σε ένα Κράτος - Μέλος ή Επιχειρησιακό Εταίρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιβολή του νόμου, βάσει του εθνικού του δικαίου, (δ) ο όρος «Πολυτομεακός» θα σημαίνει το συνδυασμό διαφόρων αρμόδιων αρχών, οι οποίες εμπλέκονται σε μια ενιαία επιχείρηση. Συγκεκριμένα, στην παρούσα Σύμβαση, σημαίνει ένα συνδυασμό μεθοριακών, αστυνομικών, τελωνειακών και λοιπών αρμόδιων αρχών, (ε) ο όρος «Σοβαρό έγκλημα» θα σημαίνει μια συμπεριφορά η οποία συνιστά αδίκημα τιμωρητέο με μια μέγιστη στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τεσσάρων ετών ή με μια βαρύτερη ποινή, (στ) ο όρος «Οργανωμένο έγκλημα» θα σημαίνει οποιοδήποτε έγκλημα διενεργείται από μια δομημένη ομάδα τριών ή περισσοτέρων προσώπων, η οποία υφίσταται επί ένα χρονικό διάστημα και ενεργεί συντονισμένα, με σκοπό την τέλεση ενός ή περισσότερων σοβαρών εγκλημάτων ή αδικημάτων, (ζ) ο όρος «Διασυνοριακή δραστηριότητα» θα σημαίνει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, η οποία ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί στο έδαφος περισσοτέρων του ενός Κρατών - Μελών, (η) ο όρος «Πρόσωπο» θα σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (θ) ο όρος «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» θα σημαίνει όλες τις πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με ένα κατονομαζόμενο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), (ι) ο όρος «Επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (η επεξεργασία) θα σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή σειρά λειτουργιών οι οποίες διενεργούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η αποθήκευση, η έγκριση ή τροποποίηση, η ανάκτηση, η χρήση, η γνωστοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η εναρμόνιση ή ο συνδυασμός, η δέσμευση, η διαγραφή ή η καταστροφή, καθώς και η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πέραν των εθνικών συνόρων, (ια) ο όρος «Νeed tο knοw (χρειάζεται να γνωρίζω)» θα σημαίνει τις περιπτώσεις που ο αποδέκτης των δεδομένων ή πληροφοριών αιτείται να λάβει γνώση των εν λόγω πληροφοριών για μια συγκεκριμένη και εγκεκριμένη ανάγκη που δημιουργείται σε αναφορά με τη θέση, το ρόλο, το αξίωμα ή τα καθήκοντά του, (ιβ) ο όρος «Τρίτο Μέρος» θα σημαίνει ένα κράτος ή διεθνή οργανισμό ή φορέα που δεν είναι Κράτος - Μέλος, Επιχειρησιακός Εταίρος ή Παρατηρητής. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Νομικό Καθεστώς και Οργάνωση Άρθρο 5 Νομικό καθεστώς (1) Το SΕLΕC θα έχει διεθνή νομική προσωπικότητα. (2) Το SΕLΕC θα έχει σε κάθε Κράτος - Μέλος νομική και δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους αυτού. (3) Ειδικότερα, θα έχει την ικανότητα: (α) να συμβάλλεται, (β) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, (γ) να είναι διάδικος ενώπιον των δικαστηρίων. Άρθρο 6 Προνόμια και Ασυλίες (1) Το SΕLΕC, οι αντιπρόσωποι των Κρατών - Μελών, οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι, ο Γενικός Διευθυντής, οι Διευθυντές, το Προσωπικό του SΕLΕC, καθώς και οι αντιπρόσωποι των Επιχειρησιακών Εταίρων, θα απολαμβάνουν των προνομίων και ασυλιών που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με Πρωτόκολλο το οποίο θα συναφθεί από τα Κράτη - Μέλη. (2) Το SΕLΕC θα συνάψει συμφωνία έδρας με τη Χώρα Υποδοχής. Άρθρο 7 Όργανα του SΕLΕC Τα όργανα του SΕLΕC θα είναι: (α) το Συμβούλιο, (β) η Γραμματεία. Άρθρο 8 Συμβούλιο(1) Το Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του SΕLΕC. (2) Το Συμβούλιο θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του, από κάθε Κράτος - Μέλος. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να υποστηρίζεται από μια αντιπροσωπεία. (3) Μέλη του Συμβουλίου θα είναι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι, με εξουσία να ενεργούν για λογαριασμό των Κρατών τους. Όταν ένα μέλος του Συμβουλίου αδυνατεί να παραστεί σε μια συνεδρίαση, θα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. (4) Το Συμβούλιο θα έχει έναν Πρόεδρο, ο οποίος θα επιλέγεται με ετήσια αλφαβητική περιτροπή μεταξύ των Κρατών - Μελών. (5) Κάθε Κράτος - Μέλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο. (6) Το Συμβούλιο θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. (7) Το Συμβούλιο θα έχει τα εξής καθήκοντα: (α) θα εγκρίνει το στρατηγικό σχέδιο και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του SΕLΕC, (β) θα εγκρίνει, κάθε χρόνο, τον προϋπολογισμό του SΕLΕC και θα καθορίζει τις χρηματοδοτικές συνεισφορές των Κρατών - Μελών, (γ) θα εγκρίνει τα καθήκοντα του SΕLΕC, εκτός από εκείνα που ορίζονται στο Άρθρο Άρθρο 3 της παρούσας Σύμβασης, (δ) θα εκλέγει και θα παύει το Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές και θα καθορίζει τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησής τους, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, (ε) θα εγκρίνει το Εγχειρίδιο Ασφάλειας, (στ) θα διορίζει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος θα είναι μέλος του Προσωπικού του SΕLΕC, (ζ) θα διορίζει εξωτερικούς οικονομικούς ελεγκτές για το SΕLΕC, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, (η) θα εγκρίνει την ετήσια έκθεση του SΕLΕC, (θ) θα εξουσιοδοτεί το Γενικό Διευθυντή να διαπραγματεύεται συμφωνίες, συμπεριλαμβανόμενων και των μνημονίων κατανόησης, με τη Χώρα Υποδοχής ή Τρίτα Μέρη και, ενδεχομένως, να καθορίζει διαπραγματευτικές θέσεις, (ι) θα εγκρίνει τη σύναψη συμφωνιών, συμπεριλαμβανόμενων και των μνημονίων κατανόησης, με τη Χώρα Υποδοχής ή Τρίτα Μέρη, (ια) θα καθορίζει κριτήρια για την ένταξη νέων Μελών στο SΕLΕC, (ιβ) θα εγκρίνει αιτήσεις για ένταξη Κρατών και την είσοδο τους στο SΕLΕC, (ιγ) θα εγκρίνει αιτήσεις, από οποιοδήποτε Τρίτο Μέρος, να γίνει Παρατηρητής ή Επιχειρησιακός Εταίρος, (ιδ) θα θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό, καθώς και τους κανόνες διαδικασίας και τους κανονισμούς που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανόμενων και των Κατευθυντήριων Γραμμών για τους Παρατηρητές, (ιε) θα συμμορφώνεται με άλλα καθήκοντα, όπως ορίζεται αλλού στην παρούσα Σύμβαση. (8) Κατά την άσκηση των καθηκόντων που ορίζονται ανωτέρω στα σημεία α, β, γ, ε, θ, ι, ια, ιβ, ιγ και ιδ της παραγράφου (7), το Συμβούλιο θα αποφασίζει με συναίνεση (cοnsensus) όλων των Κρατών - Μελών. Κατά την άσκηση όλων των άλλων καθηκόντων, οι αποφάσεις του Συμβουλίου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των Κρατών - Μελών, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση. (9) Το Συμβούλιο μπορεί να συστήσει επιτροπές και ομάδες εργασίας, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του. Άρθρο 9 Γραμματεία(1) Η Γραμματεία θα αποτελείται από: (α) το Γενικό Διευθυντή, (β) τους Διευθυντές, (γ) το Προσωπικό του SΕLΕC. (2) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο Γενικός Διευθυντής, οι Διευθυντές και το Προσωπικό του SΕLΕC δεν θα ζητούν, λαμβάνουν ή ενεργούν σύμφωνα με οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη αρχή εκτός του SΕLΕC. (3) Κάθε Κράτος - Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να σέβεται τον αποκλειστικά διεθνή χαρακτήρα των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή, των Διευθυντών και των Προσωπικού του SΕLΕC και δεν θα επιδιώκει να τους επηρεάσει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Άρθρο 10 Γενικός Διευθυντής (1) Το SΕLΕC θα διοικείται από ένα Γενικό Διευθυντή, ο οποίος θα λειτουργεί ως διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος. (2) Ο Γενικός Διευθυντής θα εκλέγεται για μια περίοδο 4 ετών. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να επανεκλεγεί μία μόνο φορά. (3) Ο Γενικός Διευθυντής θα είναι υπήκοος ενός από τα Κράτη - Μέλη και θα εκλέγεται από το Συμβούλιο, μετά από ανοικτή και δημόσια διαδικασία. (4) Ο Γενικός Διευθυντής θα λογοδοτεί στο Συμβούλιο όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του. (5) Ο Γενικός Διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για: (α) την αποτελεσματική διαχείριση του SΕLΕC, (β) την προετοιμασία και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου, του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού, (γ) την προετοιμασία και την υποβολή στο Συμβούλιο των ετήσιων εκθέσεων, (δ) την προώθηση και ανάπτυξη των σχέσεων με τα Κράτη - Μέλη και Τρίτα Μέρη, (ε) τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών για την αποδοχή λοιπών εσόδων, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 36, παράγραφος (2), (στ) τη σύνταξη και πρόταση των κανόνων διαδικασίας και των κανονισμών που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, (ζ) την εκπροσώπηση του SΕLΕC και των συμφερόντων του, (η) τον ορισμό ενός Διευθυντή που θα ενεργεί για λογαριασμό του, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας, (θ) την άσκηση άλλων καθηκόντων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 11 Διευθυντές(1) Ο Γενικός Διευθυντής θα επικουρείται από έναν ή περισσότερους Διευθυντές. Το Συμβούλιο θα καθορίζει τον αριθμό, τα καθήκοντα και τους ρόλους των Διευθυντών. (2) Οι Διευθυντές θα εκλέγονται για μια θητεία 3 ετών. Οι Διευθυντές μπορούν να επανεκλεγούν μόνο μία φορά. (3) Κάθε Διευθυντής θα είναι υπήκοος ενός από τα Κράτη - Μέλη και θα εκλέγεται από το Συμβούλιο, μετά από ανοικτή και δημόσια διαδικασία. (4) Οι Διευθυντές θα είναι υπόλογοι έναντι του Γενικού Διευθυντή, για τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Άρθρο 12 Προσωπικό του SΕLΕC (1) Το Προσωπικό του SΕLΕC θα απαρτίζεται από όλα τα πρόσωπα που εργάζονται υπό την εξουσία και τον έλεγχο του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών. (2) Το Προσωπικό του SΕLΕC θα απαρτίζεται από υπηκόους των Κρατών-Μελών, λαμβάνοντας υπόψη την επαρκή εκπροσώπηση όλων των Κρατών-Μελών. (3) Ο Κανονισμός Προσωπικού θα περιλαμβάνει όλους τους κανόνες, τις αρχές και τις διαδικασίες που διέπουν την επιλογή προσωπικού, την πρόσληψή του, την κατάταξη των θέσεων και την αποτελεσματική λειτουργία της Γραμματείας του SΕLΕC, για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 13 Εθνικές Μονάδες (1) Οι Εθνικές Μονάδες θα δημιουργούνται από τα Κράτη - Μέλη για την εφαρμογή του σκοπού της παρούσας Σύμβασης. (2) Οι Εθνικές Μονάδες θα αποτελούνται από: (α) Αξιωματικούς Συνδέσμους, (β) Εθνικά Κομβικά Σημεία. Άρθρο 14 Αξιωματικοί Σύνδεσμοι (1) Για τους σκοπούς της αστυνομικής και τελωνειακής συνεργασίας, κάθε Κράτος - Μέλος θα τοποθετεί τουλάχιστον έναν Αξιωματικό Σύνδεσμο προκειμένου να εργαστεί στην έδρα του SΕLΕC. (2) Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι του SΕLΕC θα εργάζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των Κρατών-Μελών που τους δωρίζουν και εκπροσωπούν τα συμφέροντα των Κρατών αυτών και όλων των εθνικών αρμόδιων αρχών τους εξίσου. Ωστόσο, το έργο τους θα ρυθμίζεται, επίσης, και από τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι του SΕLΕC θα τηρούν τους εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς του SΕLΕC. (3) Πριν το διορισμό, κάθε Αξιωματικός Σύνδεσμος του SΕLΕC θα έχει υποβληθεί σε διαδικασία ελέγχου ασφαλείας, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην επιβολή του νόμου και / ή διαβαθμισμένες πληροφορίες. (4) Στις περιπτώσεις στις οποίες η συμπεριφορά ενός Αξιωματικού Συνδέσμου δεν είναι ικανοποιητική, από την άποψη της παρούσας Σύμβασης, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να υποβάλει ανάλογη έκθεση στο Κράτος - Μέλος αποστολής. (5) Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι του SΕLΕC δεν θα αντιπροσωπεύουν το Κράτος - Μέλος τους, ως εκπρόσωποι, στο Συμβούλιο. (6) Όλες οι δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με το διορισμό και την απόσπαση ενός Αξιωματικού Συνδέσμου του SΕLΕC θα χρηματοδοτούνται από το Κράτος - Μέλος. Ωστόσο, το SΕLΕC θα παρέχει, από τον προϋπολογισμό του, εύλογους και επαρκείς χώρους γραφείων και εξοπλισμό για τον εν λόγω Αξιωματικό Σύνδεσμο, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά του. Άρθρο 15 Εθνικά Κομβικά Σημεία (1) Για την προώθηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης, τα Κράτη - Μέλη θα δημιουργήσουν ή θα ορίσουν μια πολυτομεακή υπηρεσία ή μονάδα, η οποία θα χρησιμεύει ως Εθνικό Κομβικό Σημείο. (2) Το Εθνικό Κομβικό Σημείο θα ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής στο Κράτος - Μέλος για την επικοινωνία με το SΕLΕC, μέσω των Αξιωματικών Συνδέσμων του συγκεκριμένου Κράτους - Μέλους. (3) Το Εθνικό Κομβικό Σημείο θα στελεχώνεται επαρκώς και θα εφοδιάζεται με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, τους πόρους και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του, όπως ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. (4) Το Εθνικό Κομβικό Σημείο και το Προσωπικό του θα διέπονται από το εθνικό δίκαιο, αλλά θα χειρίζονται τις υποθέσεις τους με αναφορά στην παρούσα Σύμβαση και, ειδικότερα, θα συμμορφώνονται με τις αρχές προστασίας δεδομένων οι οποίες περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 16 Έδρα και Επίσημη Γλώσσα (1) Το SΕLΕC θα εδρεύει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. (2) Η Χώρα Υποδοχής θα διασφαλίζει, ανέξοδα, το κτίριο και τις τρέχουσες και ουσιώδεις επισκευές στην υποδομή του SΕLΕC. (3) Η επίσημη γλώσσα του SΕLΕC θα είναι η αγγλική. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Σύστημα Πληροφοριών και Ασφάλεια Δεδομένων Άρθρο 17 Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών (1) Σύμφωνα με τα στάδια που ορίζονται στο παρόν Άρθρο, το SΕLΕC θα εγκαταστήσει και θα συντηρεί ένα μηχανογραφημένο σύστημα πληροφοριών, για την τήρηση και την επεξεργασία των δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 3. Αυτό το μηχανογραφημένο σύστημα θα συμπεριλαμβάνει κάθε επί μέρους λειτουργικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware) ή ανεξάρτητα δομημένη βάση δεδομένων και τεχνολογία πληροφοριών υπό τον έλεγχο του SΕLΕC. (2) Το SΕLΕC θα διενεργεί ανταλλαγές πληροφοριών και κοινές επιχειρήσεις, στις οποίες το SΕLΕC, μέσω των Αξιωματικών Συνδέσμων και των εκπροσώπων των Επιχειρησιακών Εταίρων, θα συγκεντρώνει δεδομένα, συμπεριλαμβανόμενων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (3) Σε όλες τις περιπτώσεις, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του SΕLΕC θα υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλλονται από τον πάροχο των δεδομένων και θα υπόκειται στις διαδικασίες προστασίας δεδομένων οι οποίες αναπτύχθηκαν για την ικανοποίηση των αρχών της προστασίας δεδομένων που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και στις λοιπές εφαρμοστέες απαιτήσεις του εθνικού δικαίου και των διμερών ή πολυμερών διεθνών συμφωνιών. Το SΕLΕC θα αποθηκεύει τα δεδομένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί μέσω ποιου Κράτους-Μέλους, Επιχειρησιακού Εταίρου, Παρατηρητή ή Τρίτου έχουν διαβιβαστεί ή αν αποτελούν το αποτέλεσμα ανάλυσης από το SΕLΕC. (4) Στο βαθμό που και αφού έχουν θεσπιστεί και εφαρμοστεί διαδικασίες προστασίας δεδομένων κατάλληλες για το έργο, το SΕLΕC θα προχωρήσει στην ενίσχυση της δυνατότητάς του να συνδράμει τα Κράτη - Μέλη και στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ τους, όσον αφορά στην πρόληψη, τον έρευνα και την καταπολέμηση σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων, τηρώντας και ευρετηριάζοντας αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για χρήση σε επόμενες έρευνες, στις οποίες εμπλέκεται το SΕLΕC και οι Επιχειρησιακοί Εταίροι του. (5) Εν συνεχεία, στο βαθμό που και αφού έχουν θεσπιστεί και εφαρμοστεί διαδικασίες προστασίας δεδομένων, κατάλληλες για το έργο, το SΕLΕC θα προχωρήσει στη δημιουργία και διατήρηση μιας ή περισσοτέρων βάσεων δεδομένων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά θα συλλέγονται στο πλαίσιο της συμμετοχής του SΕLΕC σε συγκεκριμένες υποθέσεις, καθώς και εκτός του πλαισίου συγκεκριμένων υποθέσεων, όπως παρέχονται από τα Κράτη - Μέλη, τους Επιχειρησιακούς Εταίρους, τους Παρατηρητές και τους Τρίτους, και το SΕLΕC θα αναλύει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, σε μια προσπάθεια να προλαμβάνει, να εντοπίζει και να διερευνά σοβαρά διασυνοριακά εγκλήματα. (6) Ο Γενικός Διευθυντής ή οποιοδήποτε Κράτος - Μέλος μπορούν να προτείνουν στο Συμβούλιο ότι είναι σκόπιμο να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο. Κατά την αξιολόγηση της πρότασης αυτής, το Συμβούλιο θα ζητεί τη γνώμη του Κοινού Εποπτικού Φορέα. Το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίζει, με συναίνεση (cοnsensus), εάν έχουν εφαρμοστεί διαδικασίες προστασίας δεδομένων κατάλληλες για το έργο και αν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο (4) και (5). (7) Τα συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιεί το SΕLΕC δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να συνδέονται με άλλα συστήματα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, πλην του συστήματος αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Εθνικών Μονάδων. (8) Το SΕLΕC θα είναι υπεύθυνο και θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την καλή λειτουργία και την εφαρμογή του συστήματος πληροφοριών, από τεχνική και λειτουργική άποψη. Άρθρο 18 Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών (1) Κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση ενός συστήματος πληροφοριών, το SΕLΕC και τα Κράτη - Μέλη θα λαμβάνουν τις αναγκαίες και κατάλληλες τεχνικές προφυλάξεις και θα καθιερώνουν μηχανισμούς ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίσουν την ακεραιότητα και την επάρκεια των δεδομένων στο μηχανογραφημένο σύστημα, ώστε να αποτρέπεται η τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη διαγραφή, τροποποίηση ή διάδοση και να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. (2) Προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του, το μηχανογραφημένο σύστημα του SΕLΕC θα είναι προσιτό σε βάση «need tο knοw», από: (α) τα Εθνικά Κομβικά Σημεία, (β) τους Αξιωματικούς Συνδέσμους, (γ) τους Διευθυντές και το Προσωπικό του SΕLΕC που εξουσιοδοτείται από το Γενικό Διευθυντή, (δ) τους Επιχειρησιακούς Εταίρους που εξουσιοδοτούνται από τους όρους των αντίστοιχων συμφωνιών συνεργασίας τους. (3) Τα δεδομένα μπορούν να εισάγονται στο σύστημα του SΕLΕC μόνο από: (α) τα Εθνικά Κομβικά Σημεία, (β) τους Αξιωματικούς Συνδέσμους, (γ) τους Διευθυντές και το Προσωπικό του SΕLΕC που εξουσιοδοτείται από το Γενικό Διευθυντή, (δ) τους Επιχειρησιακούς Εταίρους που εξουσιοδοτούνται από τους όρους των αντίστοιχων συμφωνιών συνεργασίας τους. (4) Η πρόσβαση ή η εισαγωγή δεδομένων στο μηχανογραφημένο σύστημα του SΕLΕC μπορούν να διενεργούνται μόνο από άτομα που έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί, όπως καθορίζεται στους κανόνες διαδικασίας: (5) Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή δεδομένων, την έρευνα ή την πρόσβαση, θα καταγράφονται σε ελέγξιμη μορφή. Οι λεπτομέρειες αυτές θα αποθηκεύονται στο μηχανογραφημένο σύστημα του SΕLΕC, σε συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας δεδομένων, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 19 Ασφάλεια δεδομένων (1) Το SΕLΕC θα λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης όσον αφορά στην ασφάλεια των δεδομένων. (2) Όσον αφορά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων στο SΕLΕC, κάθε Κράτος - Μέλος και το SΕLΕC θα εφαρμόζουν μέτρα που θα αποσκοπούν: (α) στην απαγόρευση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ατόμων σε εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος χρησιμοποιείται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος πρόσβασης στον εξοπλισμό), (β) στην αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης ή αφαίρεσης των μέσων αποθήκευσης δεδομένων (έλεγχος των μέσων αποθήκευσης δεδομένων), (γ) στην αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης εισαγωγής δεδομένων καθώς και του μη εξουσιοδοτημένου ελέγχου, τροποποίησης ή διαγραφής αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος αποθήκευσης), (δ) στην αποτροπή της χρήσης των συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, με τη βοήθεια εξοπλισμού διαβίβασης δεδομένων (έλεγχος των χρηστών), (ε) στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επεξεργασίας των δεδομένων θα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που καλύπτονται από την άδεια πρόσβασής τους (έλεγχος πρόσβασης δεδομένων), (στ) στη διασφάλιση του ότι είναι δυνατόν να ελεγχθεί και να εξακριβωθεί σε ποιες αρχές επιτρέπεται να διαβιβάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω εξοπλισμού διαβίβασης δεδομένων (έλεγχος της διαβίβασης), (ζ) στη διασφάλιση του ότι είναι δυνατό να εξακριβωθεί και να αποδειχθεί ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν εισαχθεί σε αυτόματα συστήματα δεδομένων ή επεξεργασίας και πότε και από ποιόν εισήχθησαν (έλεγχος της εισαγωγής), (η) στην αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή κατά τη μεταφορά μέσων αποθήκευσης δεδομένων (έλεγχος της μεταφοράς), (θ) στη διασφάλιση του ότι τα εγκατεστημένα συστήματα μπορούν, σε περίπτωση διακοπής, να ανακτηθούν αμέσως (ανάκτηση), (ι) στη διασφάλιση του ότι οι λειτουργίες του συστήματος θα εκτελούνται χωρίς σφάλμα, ότι η εμφάνιση ελαττωματικής λειτουργίας θα αναφέρεται αμέσως (αξιοπιστία) και ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν θα είναι δυνατό να υποστούν αλλοίωση, εξαιτίας κακής λειτουργίας του συστήματος (ακεραιότητα). Άρθρο 20 Διαβαθμισμένες Πληροφορίες (1) Όλες οι πληροφορίες οι οποίες τυγχάνουν επεξεργασίας από ή μέσω του SΕLΕC, εκτός των πληροφοριών στις οποίες ρητά αναγράφεται η ένδειξη ή είναι σαφώς αναγνωρίσιμες ως δημόσιες πληροφορίες, θα υπόκεινται σε ένα βασικό επίπεδο προστασίας, εντός του οργανισμού του SΕLΕC, καθώς και στα Κράτη - Μέλη. Πληροφορίες οι οποίες υπόκεινται μόνο στο βασικό βαθμό προστασίας δεν θα απαιτούν ειδική ένδειξη ενός βαθμού ασφάλειας του SΕLΕC, αλλά θα χαρακτηρίζονται ως δεδομένα του SΕLΕC. (2) Το SΕLΕC και τα Κράτη - Μέλη θα λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που ορίζονται από το μέρος που παρέχει τις πληροφορίες, βάσει της παρούσας Σύμβασης. (3) Κανείς δεν θα αποκτά πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, παρά μόνο μετά από προηγούμενο έλεγχο ασφάλειας και άδεια από την κυβέρνηση της χώρας του, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Η αρμόδια αρχή κατά τις εθνικές διατάξεις θα ενημερώνει το SΕLΕC μόνο σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου ασφαλείας, τα οποία είναι δεσμευτικά για το SΕLΕC. (4) Το Συμβούλιο θα εγκρίνει ένα Εγχειρίδιο Ασφαλείας, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμόζονται στον οργανισμό του SΕLΕC και ένα πακέτο ασφαλείας που θα αντιστοιχεί σε κάθε επίπεδο διαβάθμισης. (5) Το SΕLΕC θα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα επίπεδα διαβάθμισης: «περιορισμένο», «εμπιστευτικό», «απόρρητο» και «άκρως απόρρητο». (6) Η ευθύνη για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, τα οποία προβλέπονται από το Εγχειρίδιο Ασφαλείας, βαρύνει το Γενικό Διευθυντή. ΤΙΤΛΟΣ ΙV Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Άρθρο 21 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (1) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία εισάγονται στο μηχανογραφημένο σύστημα πληροφοριών του SΕLΕC θα αφορούν σε πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου Κράτους - Μέλους, αποτελούν υποκείμενα έρευνας σχετικής με ποινικό αδίκημα για το οποίο το SΕLΕC είναι αρμόδιο ή τα οποία έχουν καταδικαστεί για ένα τέτοιο αδίκημα. (2) Τα δεδομένα που αφορούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) μπορεί να περιλαμβάνουν μόνο τα ακόλουθα στοιχεία: (α) επώνυμο, γένος (για γυναίκες), ονόματα και, ενδεχομένως, ψευδώνυμα, (β) ημερομηνία και τόπο γέννησης, (γ) ιθαγένεια, (δ) φύλο, (ε) τόπο κατοικίας, επάγγελμα και τόπο όπου βρίσκεται το εν λόγω πρόσωπο, (στ) άδειες οδήγησης, έγγραφα προσδιορισμού ταυτότητας και στοιχεία διαβατηρίου, και (ζ) όπου είναι αναγκαίο και εφικτό, άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πιθανό να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση, συμπεριλαμβανόμενων και τυχόν ιδιαίτερων αντικειμενικών φυσικών χαρακτηριστικών που δεν υπόκεινται σε αλλαγές, και του Προσωπικού ή άλλου Αριθμού Ταυτοποίησης. (3) Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (2), το Σύστημα Πληροφοριών του SΕLΕC μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και για την επεξεργασία των ακόλουθων λεπτομερειών σχετικά με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (1): (α) αξιόποινων πράξεων και πότε, πού και πώς έχουν διαπραχθεί, (β) μέσων που χρησιμοποιήθηκαν ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, (γ) υποψιών συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, (δ) καταδικών, εφόσον αφορούν αξιόποινες πράξεις για τις οποίες είναι αρμόδιο το SΕLΕC, (4) Το Σύστημα Πληροφοριών SΕLΕC μπορεί επίσης να περιλαμβάνει: (α) τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο (3) (α) και (β), όταν αυτά δεν περιέχουν, ακόμη, αναφορές σε φυσικά πρόσωπα, (β) οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία σχετίζονται ή μπορεί να σχετίζονται με ποινικές υποθέσεις που δεν αφορούν άμεσα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανόμενων και των εμπορευμάτων, των μεταφορικών μέσων, των επιχειρήσεων, καθώς και οποιωνδήποτε τεχνικών μέσων χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή τους. Άρθρο 22 Επίπεδο της ΠροστασίαςΔεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Το SΕLΕC θα εφαρμόζει αρχές για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το SΕLΕC λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της προστασίας και τη διοικητική πρακτική των Κρατών-Μελών και σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αρχές της Συνθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της 28ης Ιανουαρίου 1981, και της Σύστασης αριθ. R (87) 15 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 17ης Σεπτεμβρίου 1987. Το SΕLΕC θα τηρεί τις αρχές αυτές στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανόμενων και των μη αυτοματοποιημένων δεδομένων που φυλάσσονται με τη μορφή αρχείων δεδομένων. Άρθρο 23 Αρχές για την ΠροστασίαΔεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (1) Σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές και μηχανισμούς εφαρμογής: (α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για το σκοπό των στόχων και των καθηκόντων του SΕLΕC, (β) η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι δίκαιη και νόμιμη, (γ) η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι επαρκής, συναφής και όχι υπερβολική ως προς τους σκοπούς για τους οποίους συγκεντρώθηκαν αρχικά, (δ) τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και να τηρούνται ενήμερα και θα διατηρείται η ποιότητα και ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το SΕLΕC, (ε) θα πρέπει να λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, τα οποία να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία, (στ) το SΕLΕC θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο που να είναι διαφανής και συνεπής με το σκοπό και τα καθήκοντα της επιβολής του νόμου, (ζ) κάθε υποκείμενο δεδομένων θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία τηρούνται από το SΕLΕC, σύμφωνα με το σκοπό και τα καθήκοντα επιβολής του νόμου του SΕLΕC, (η) κάθε υποκείμενο δεδομένων θα έχει ανάλογο δικαίωμα επανόρθωσης όσον αφορά στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία τηρούνται από το SΕLΕC, σύμφωνα με το σκοπό και τα καθήκοντα επιβολής του νόμου του SΕLΕC, (θ) η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το SΕLΕC θα υπόκειται σε εποπτεία από έναν ανεξάρτητο Κοινό Εποπτικό Φορέα, ο οποίος θα συσταθεί σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. (2) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και τα δεδομένα τα οποία αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή, δεν επιτρέπεται να τυγχάνουν επεξεργασίας, παρά μόνον αν τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς μιας συγκεκριμένης έρευνας στην οποία συμμετέχει το SΕLΕC, και μόνον εφόσον η διαβίβαση των δεδομένων αυτών στο SΕLΕC για μια τέτοια επεξεργασία επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο του διαβιβάζοντος μέρους. Απαγορεύεται η επιλογή μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων με αποκλειστική βάση τα δεδομένα που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση της παρούσας παραγράφου. Άρθρο 24 Περιορισμοί στην Πρόσβαση σε ΣυγκεκριμέναΣτοιχεία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (1) Μια αρχή η οποία παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε μεμονωμένα στοιχεία των δεδομένων αυτών από άλλα Κράτη - Μέλη ή Επιχειρησιακούς Εταίρους. (2) Το διαβιβάζον Κράτος - Μέλος ή Επιχειρησιακός Εταίρος ή το SΕLΕC μπορούν να συμφωνήσουν με τον προοριζόμενο αποδέκτη ως προς τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση των δεδομένων και τη διαβίβασή τους σε Τρίτα Μέρη. Οι περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και μέτρα για τη διασφάλιση της συνέπειας με τις αρχές που ορίζονται στο Άρθρο 23 της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 25 Προθεσμίες για την αποθήκευση και τη διαγραφήτων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (1) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται στο Σύστημα Πληροφοριών μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του SΕLΕC. Η ανάγκη περαιτέρω διατήρησης θα επανεξετάζεται όχι αργότερα από τρία έτη μετά την εισαγωγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επανεξέταση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται στο Σύστημα Πληροφοριών και η διαγραφή τους θα διενεργούνται από το εισάγον μέρος. (2) Κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης, το εισάγον μέρος που αναφέρεται στην παράγραφο (1) μπορεί να αποφασίσει μια περαιτέρω διατήρηση των αποθηκευμένων δεδομένοι προσωπικού χαρακτήρα μέχρι την επόμενη επανεξέταση, η οποία θα λαμβάνει χώρα μετά από άλλη μια περίοδο τριών ετών, εφόσον τούτο είναι ακόμα αναγκαίο για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους. Εάν δεν ληφθεί απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα αυτά θα διαγράφονται αυτομάτως από το SΕLΕC. Το SΕLΕC θα ενημερώνει αυτομάτως τα εισάγοντα μέρη, τρεις μήνες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την επανεξέταση της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Άρθρο 26 Περαιτέρω Επεξεργασία (1) Καμία ρήτρα της παρούσας Σύμβασης δεν θα απαγορεύει ή θα παρεμποδίζει τις αρχές επιβολής του νόμου από τη συνεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων σε συγκεκριμένες υποθέσεις και έρευνες, υπό τον όρο ότι αυτή η συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων θα συμπεριλαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση της συνέπειας με τις αρχές που αναφέρονται στο Άρθρο 23 της παρούσας Σύμβασης. Ωστόσο, η διαβίβαση των δεδομένων δεν θα μπορεί να λάβει χώρα, εάν η χρήση των δεδομένων αυτών θα μπορούσε να παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις αρχές του κράτους δικαίου. (2) Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ’σκοπό διαφορετικό από το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν θα επιτρέπεται μόνον εφόσον: (α) δεν είναι ασυμβίβαστη με το σκοπό για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων από το SΕLΕC, και (β) το εισάγον Κράτος - Μέλος ή Επιχειρησιακός Εταίρος έχουν, προηγουμένως, δώσει τη συναίνεσή τους, και (γ) η αρχή η οποία τα επεξεργάζεται είναι υπεύθυνη για την πρόληψη, διερεύνηση, εντοπισμό ή δίωξη αξιόποινων πράξεων στο πλαίσιο του σκοπού του SΕLΕC. (3) Η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Τρίτα Μέρη ή Παρατηρητές μπορεί να λάβει χώρα μόνο με προηγούμενη συναίνεση του μέρους το οποίο εισήγαγε τα δεδομένα, σύμφωνα με το δίκαιό του και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του για το επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποδεχόμενο Τρίτο Μέρος ή Παρατηρητή. Άρθρο 27 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (1) Το Συμβούλιο θα διορίζει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τα καθήκοντα που θα του ανατίθενται από το Συμβούλιο. Κατά την ανάθεση των καθηκόντων αυτών, το Συμβούλιο θα διασφαλίζει ότι τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων θα ορίζονται έτσι ώστε να μην παρεμβαίνουν στη λειτουργία του SΕLΕC σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα ενεργεί ανεξάρτητα. (2) Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα ασκεί, ιδίως, τα ακόλουθα καθήκοντα, υπό την άμεση εποπτεία του Συμβουλίου: (α) θα διασφαλίζει, με ανεξάρτητο τρόπο, τη νομιμότητα και την τήρηση των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης που αφορούν στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (β) θα διασφαλίζει την τήρηση γραπτού μητρώου για τη διαβίβαση και την παραλαβή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, (γ) θα διασφαλίζει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων θα πληροφορούνται τα δικαιώματα τους βάσει της παρούσας Σύμβασης, κατόπιν αιτήσεώς τους, (δ) θα συνεργάζεται με το Προσωπικό του SΕLΕC το οποίο είναι αρμόδιο για διαδικασίες, εκπαίδευση και παροχή συμβουλών σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων, (ε) θα συνεργάζεται με τον Κοινό Εποπτικό Φορέα. (3) Κατά την άσκηση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παράγραφο (2) ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων δεν θα λαμβάνει οποιεσδήποτε οδηγίες από το Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές, ένα Κράτος - Μέλος ή οποιαδήποτε άλλη πηγή. Κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία από το SΕLΕC και σε όλες τις εγκαταστάσεις του SΕLΕC. (4) Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θεωρεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει να ενημερώνει το Γενικό Διευθυντή και το Συμβούλιο. Εάν ο Γενικός Διευθυντής δεν αποφανθεί για τη μη συμμόρφωση της επεξεργασίας εντός 60 ημερών, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα ενημερώνει το Συμβούλιο, το οποίο θα βεβαιώσει τη λήψη των πληροφοριών. Εάν το Συμβούλιο δεν αποφανθεί για τη μη συμμόρφωση της επεξεργασίας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα παραπέμπει το θέμα στον Κοινό Εποπτικό Φορέα. (5) Το Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει πρόσθετα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. Περαιτέρω κανόνες εφαρμογής σχετικά με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων θα εγκρίνονται από το Συμβούλιο. Οι κανόνες εφαρμογής θα αφορούν, ιδίως, την επιλογή και παύση, το έργο, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. Άρθρο 28 Ευθύνη σε θέματα προστασίαςδεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (1) Η ευθύνη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται το SΕLΕC, ιδίως όσον αφορά στη νομιμότητα της συλλογής, της διαβίβασης προς το SΕLΕC και της εισαγωγής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την ακρίβειά τους, την ενήμερη φύση τους και την επαλήθευση των προθεσμιών αποθήκευσης, βαρύνουν: (α) το Κράτος - Μέλος, τον Επιχειρησιακό Εταίρο, τον Παρατηρητή ή το Τρίτο Μέρος που διέθεσε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, (β) το SΕLΕC, ως προς τα δεδομένα που προκύπτουν από αναλύσεις που διενεργεί το SΕLΕC. (2) Επιπλέον, το SΕLΕC θα είναι υπεύθυνο για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται, από τη στιγμή που συμπεριλαμβάνει τα δεδομένα αυτά σε κάποιο από τα αυτοματοποιημένα ή μη αυτοματοποιημένα αρχεία δεδομένων του. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν διαβιβασθεί στο SΕLΕC αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμη στο σύστημα πληροφοριών του SΕLΕC θα παραμένουν υπό την ευθύνη προστασίας δεδομένων του μέρους που τα διαβίβασε. Ωστόσο, το SΕLΕC θα είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι έως ότου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμπεριληφθούν σε ένα αρχείο δεδομένων θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του SΕLΕC, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον είναι δυνατή η επεξεργασία τους στο SΕLΕC, ή εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του μέρους που διέθεσε τα δεδομένα. Αν το SΕLΕC, κατόπιν αξιολόγησης, έχει λόγους να πιστεύει ότι τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί είναι ανακριβή ή δεν είναι, πλέον, ενήμερα, θα ειδοποιεί σχετικά το μέρος που τα διέθεσε. Άρθρο 29 Ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένηή εσφαλμένη επεξεργασία δεδομένων (1) Κάθε Κράτος - Μέλος θα ευθύνεται, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ιδιώτης, λόγω νομικών ή πραγματικών σφαλμάτων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μόνο το Κράτος - Μέλος, στο έδαφος του οποίου έχει επέλθει η ζημία, μπορεί να είναι το αντικείμενο μιας αγωγής αποζημίωσης εκ μέρους του ζημιωθέντος. Ένα Κράτος - Μέλος δεν μπορεί να επικαλεστεί το γεγονός ότι ένα άλλο Κράτος - Μέλος διαβίβασε ανακριβή δεδομένα, προκειμένου να αποφύγει την ευθύνη του, βάσει του εθνικού του δικαίου, έναντι ενός ζημιωθέντος μέρους. (2) Εάν αυτά τα νομικά ή πραγματικά σφάλματα προέκυψαν ως αποτέλεσμα δεδομένων που διαβιβάστηκαν εσφαλμένα ή αποτυχίας συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων Κρατών-Μελών, ή ως αποτέλεσμα μη εξουσιοδοτημένης ή λανθασμένης αποθήκευσης ή επεξεργασίας από το SΕLΕC, το εν λόγω Κράτος - Μέλος ή Κράτη ή το SΕLΕC, αντίστοιχα, θα υποχρεούνται να αποδώσουν, κατόπιν αιτήματος, στο Κράτος - Μέλος το οποίο αποζημίωσε τον ζημιωθέντα, τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αποζημίωση, εκτός αν τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν από το τελευταίο κατά παράβαση της παρούσας Σύμβασης. Η αρχή αυτή μπορεί να ισχύει και για τους Επιχειρησιακούς Εταίρους, εάν το προβλέπει η συμφωνία συνεργασίας τους με το SΕLΕC. (3) Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Κρατών-Μελών τα οποία αποζημίωσαν το ζημιωθέν άτομο και του SΕLΕC ή ενός άλλου Κράτους - Μέλους, σχετικά με την ίδια την απόδοση ή το ποσό της, θα παραπέμπεται στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 50. Άρθρο 30 Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο θα δικαιούται, ανά εύλογα χρονικά διαστήματα, να λαμβάνει επιβεβαίωση για το εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με αυτό τυγχάνουν επεξεργασίας εκ μέρους του SΕLΕC και να του γνωστοποιούνται τα δεδομένα αυτά, σε κατανοητή μορφή. (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα του, βάσει του παρόντος Άρθρου, μπορεί να υποβάλει αίτηση, ανέξοδα, στο SΕLΕC. (3) Η αίτηση θα απαντάται από το SΕLΕC χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εν πάση περιπτώσει, εντός τριών μηνών από τη λήψη της από το SΕLΕC, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο. (4) Η παροχή πληροφοριών σε απάντηση αίτησης της παραγράφου 1 θα απορρίπτεται, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου: (α) να επιτρέψει στο SΕLΕC να εκπληρώσει σωστά τους στόχους και τα καθήκοντά του, (β) να προστατέψει την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη των Κρατών - Μελών ή για την αποτροπή εγκλημάτων, (γ) να προστατέψει τα δικαιώματα και / ή τις ελευθερίες τρίτων προσώπων, ή (δ) να εγγυηθεί ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο οποιαδήποτε εθνική ή κοινή έρευνα. (5) Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον τυγχάνει εφαρμογής μιας από τις εξαιρέσεις της παραγράφου (4) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου. (6) Πριν αποφασίσει την απάντηση του επί μίας αιτήσεως, το SΕLΕC θα διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου που έδωσαν τα δεδομένα. Το SΕLΕC θα αρνείται την παροχή πληροφοριών αν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου ή το SΕLΕC αποφασίσουν ότι το αίτημα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με την παράγραφο (4). Η αρχή η οποία αποφασίζει για την άρνηση θα ενημερώνει το SΕLΕC για τους λόγους της απόφασής της. (7) Σε περίπτωση που η παροχή των πληροφοριών, σε απάντηση αίτησης που υποβλήθηκε δυνάμει της παραγράφου (1), απορριφθεί, το SΕLΕC θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι η αίτησή του εξετάστηκε και απορρίφθηκε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, χωρίς να δίνει καμία πληροφορία που να μπορεί να του αποκαλύψει αν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν, υφίστανται επεξεργασία από το SΕLΕC ή όχι. Οι λόγοι της άρνησης θα καταγράφονται από το SΕLΕC. Άρθρο 31 Διόρθωση και διαγραφή δεδομένων (1) Κάθε υποκείμενο δεδομένων θα δικαιούται να ζητήσει από το SΕLΕC, εγγράφως, να διορθώσει ή να διαγράψει ανακριβή δεδομένα που το αφορούν. Αν διαπιστωθεί, είτε με βάση την άσκηση του δικαιώματος αυτού είτε με άλλο τρόπο, ότι τα δεδομένα τα οποία τηρούνται από το SΕLΕC και έχουν διαβιβαστεί από Τρίτα Μέρη ή προέρχονται από δικές του αναλύσεις, είναι ανακριβή ή ότι έχουν εισαχθεί ή αποθηκευθεί κατά παράβαση της παρούσας Σύμβασης, το SΕLΕC θα προβεί στη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων αυτών. (2) Σε περίπτωση που έχουν διαβιβαστεί ανακριβή δεδομένα με άλλο πρόσφορο τρόπο ή σε περίπτωση που τα λάθη στα δεδομένα που παρέχουν τα Κράτη - Μέλη ή οι Επιχειρησιακοί Εταίροι οφείλονται σε εσφαλμένη διαβίβαση ή έχουν διαβιβαστεί κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης ή εάν αυτά προκύπτουν από την εισαγωγή, την απόκτηση ή την αποθήκευσή τους με εσφαλμένο τρόπο ή κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης από το SΕLΕC, το SΕLΕC θα υποχρεούται να προβεί σε διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα Κράτη - Μέλη και Επιχειρησιακούς Εταίρους. (3) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (2), τα Κράτη - Μέλη ή οι Επιχειρησιακοί Εταίροι που έλαβαν τα δεδομένα θα ενημερώνονται αμέσως. Τα λαμβάνοντα Κράτη - Μέλη ή Επιχειρησιακοί Εταίροι θα προβαίνουν, επίσης, στη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. (4) Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται στο Άρθρο 30, παράγραφοι (4) και (5), το SΕLΕC θα ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων, εγγράφως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας τριών μηνών, ότι τα δεδομένα που το αφορούν έχουν διορθωθεί ή διαγραφεί. Άρθρο 32 Προσφυγές(1) Στην απάντησή του σε ένα αίτημα για διενέργεια ελέγχου, για πρόσβαση σε δεδομένα ή σε ένα αίτημα για διόρθωση και διαγραφή δεδομένων, το SΕLΕC θα ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων ότι δικαιούται προσφυγής στον Κοινό Εποπτικό Φορέα και για την προθεσμία για την άσκησή της. (2) Κάθε υποκείμενο δεδομένων δικαιούται προσφυγής στον Κοινό Εποπτικό Φορέα εάν δεν είναι ικανοποιημένο από την απάντηση του SΕLΕC σε ένα αίτημα ή εάν δεν υπήρξε απάντηση στο αίτημα εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στα Άρθρα 30 ή 31. Η εν λόγω προσφυγή πρέπει να κατατεθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης της απάντησης ή από τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπονται στα Άρθρα 30 ή 31. (3) Ο Κοινός Εποπτικός Φορέας θα εξετάζει και θα αποφασίζει για την προσφυγή κατά την επόμενη συνεδρίασή του. Η απόφαση του Κοινού Εποπτικού Φορέα σε μια προσφυγή θα είναι τελεσίδικη και δεσμευτική για όλα τα μέρη της προσφυγής. (4) Σε περίπτωση που η προσφυγή αφορά σε μια απάντηση σε μια αίτηση του Άρθρου 30 ή 31, ο Κοινός Εποπτικός Φορέας θα διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων στο Κράτος - Μέλος ή στον Επιχειρησιακό Εταίρο που ήταν η πηγή των δεδομένων ή στα άμεσα ενδιαφερόμενα Κράτη - Μέλη ή Επιχειρησιακούς Εταίρους. (5) Σε περίπτωση που η προσφυγή αφορά σε απόφαση που αναφέρεται στο Άρθρο 30 ή 31, η οποία βασίζεται σε μια από τις ενστάσεις του Άρθρου 30 παράγραφος (4), που προβλήθηκε από το SΕLΕC, ένα Κράτος - Μέλος ή έναν Επιχειρησιακό Εταίρο, ο Κοινός Εποπτικός Φορέας θα είναι σε θέση να απορρίψει τις ενστάσεις αυτές μόνο με συναίνεση (cοnsensus), μετά από ακρόαση του SΕLΕC και των ενδιαφερόμενων Κρατών-Μέλων ή Επιχειρησιακών Εταίρων. Αν δεν υπάρξει συναίνεση, ο Κοινός Εποπτικός Φορέας θα ενημερώνει τον αιτούντα για την άρνηση, χωρίς να δίνει καμία πληροφορία που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ύπαρξη οποιουδήποτε δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τον αιτούντα. Άρθρο 33 Εθνική Εποπτεία (1) Κάθε Κράτος - Μέλος θα διασφαλίζει την ανεξάρτητη εθνική εποπτεία, μέσω του ορισμού, κατά το εθνικό του δίκαιο, μιας αρχής, των δραστηριοτήτων του βάσει της παρούσας Σύμβασης, όσον αφορά στα θέματα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίστηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης. (2) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 29, τα Κράτη - Μέλη θα προβλέπουν το δικαίωμα κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή την κατοικία του, να προσφεύγει ενώπιον δικαστηρίου σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τα οποία του εγγυάται το εθνικό του δίκαιο και εφαρμόζονται στην εν λόγω επεξεργασία. (3) Το SΕLΕC θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η εθνική εποπτεία, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, πρόσβαση στους χώρους των αντίστοιχων Αξιωματικών Συνδέσμων. (4) Τα Κράτη - Μέλη θα ενημερώνουν τον Κοινό Εποπτικό Φορέα για τυχόν ευρήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το SΕLΕC, τα οποία θα προκύπτουν από μια τέτοια εποπτεία. Άρθρο 34 Κοινός Εποπτικός Φορέας (1) Θα συσταθεί ένας ανεξάρτητος Κοινός Εποπτικός Φορέας για την εκδίκαση προσφυγών, σύμφωνα με το Άρθρο 32, και την εξέταση των διαδικασιών και των πρακτικών στο SΕLΕC, ώστε να διασφαλίζει ότι αυτές συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων της παρούσας Σύμβασης. Ο Κοινός Εποπτικός Φορέας θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε Κράτος - Μέλος, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος όσον αφορά σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Ο Κοινός Εποπτικός Φορέας θα αποφασίζει για τον εσωτερικό του κανονισμό. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα μέλη του Κοινού Εποπτικού Φορέα δεν θα δέχονται οδηγίες από οποιονδήποτε άλλο φορέα. (2) Ο Κοινός Εποπτικός Φορέας θα διενεργεί περιοδικές αξιολογήσεις τουλάχιστον μία φορά ετησίως. (3) Το SΕLΕC θα επικουρεί τον Κοινό Εποπτικό Φορέα κατά την άσκηση των καθηκόντων του τελευταίου. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει ιδίως: (α) να δίνει τις πληροφορίες που ζητεί ο Κοινός Εποπτικός Φορέας, να του παρέχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και φακέλους, καθώς και πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα αρχεία δεδομένων του, (β) να επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση του Κοινού Εποπτικού Φορέα, ανά πάσα στιγμή, σε όλους τους χώρους του, (γ) να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Κοινού Εποπτικού Φορέα επί των προσφυγών. (4) Εάν ο Κοινός Εποπτικός Φορέας διαπιστώνει οποιεσδήποτε παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης κατά την αποθήκευση, επεξεργασία ή χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα θέτει το ζήτημα υπόψη του Γενικού Διευθυντή και θα τον καλεί να απαντήσει εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον Κοινό Εποπτικό Φορέα. Ο Γενικός Διευθυντής θα ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με την όλη διαδικασία. Αν δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση του Γενικού Διευθυντή στο αίτημα του, ο Κοινός Εποπτικός Φορέας θα παραπέμπει το θέμα στο Συμβούλιο. (5) Ο Κοινός Εποπτικός Φορέας θα ενημερώνει το Γενικό Διευθυντή και το Συμβούλιο σχετικά με τις αξιολογήσεις του και θα προβαίνει στις απαραίτητες συστάσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τις πρακτικές προστασίας των δεδομένων. Ο Γενικός Διευθυντής και το Συμβούλιο θα εξετάζουν τις συστάσεις αυτές, και θα λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για τη διόρθωση τυχόν προβλημάτων στις διαδικασίες και πρακτικές. (6) Ο Κοινός Εποπτικός Φορέας θα συντάσσει και θα δημοσιεύει εκθέσεις πεπραγμένων, κατά τακτά χρονικά διαστήματα. ΤΙΤΛΟΣ V Οικονομικές Διατάξεις Άρθρο 35 Προϋπολογισμός(1) Ο προϋπολογισμός του SΕLΕC θα καταρτίζεται σε ετήσια βάση. Το οικονομικό έτος θα διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου. (2) Ο προϋπολογισμός θα αναφέρει το σύνολο των εσόδων και των δαπανών για το έτος. Ο προϋπολογισμός θα ισοσκελίζεται, με τα συνολικά ετήσια έσοδα να καλύπτουν, πάντα, τις συνολικές ετήσιες δαπάνες. (3) Το Συμβούλιο θα εξετάζει και θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό έως την 31η Μαΐου κάθε έτους, το αργότερο. Ο προϋπολογισμός θα μπορεί να αναθεωρηθεί από το Συμβούλιο. (4) Ένα πενταετές οικονομικό πρόγραμμα θα εξετάζεται και θα υιοθετείται και θα μπορεί να αναθεωρηθεί, από κοινού με τον ετήσιο προϋπολογισμό. Άρθρο 36 Έσοδα(1) Ο προϋπολογισμός θα χρηματοδοτείται από τις συνεισφορές των Κρατών - Μελών και από άλλα έσοδα. (2) Τα άλλα έσοδα μπορούν να περιλαμβάνουν δωρεές, επιδοτήσεις ή άλλα κεφάλαια από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς ή άλλες δημόσιες πηγές, και, μετά από προηγούμενη έγκριση του Συμβουλίου, από ιδιωτικές πηγές. (3) Η παράλειψη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Κράτος - Μέλος θα υποβάλλεται στο Συμβούλιο, προς εξέταση. Άρθρο 37 Εξωτερικός Οικονομικός Έλεγχος Τα οικονομικά αρχεία του SΕLΕC, συμπεριλαμβανόμενων και των λογαριασμών που δημιουργούνται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, που εμφανίζουν τα έσοδα και τις δαπάνες, καθώς και ο ισολογισμός που θα εμφανίζει το ενεργητικό και το παθητικό του SΕLΕC, θα υπόκεινται σε εξωτερικό οικονομικό έλεγχο. Άρθρο 38 Οικονομικοί Κανόνες και Κανονισμοί Οι Οικονομικοί Κανόνες και Κανονισμοί θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται από το Συμβούλιο. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΣυμμετοχήΆρθρο 39 Ιδιότητα Μέλους Μέλη του SΕLΕC είναι τα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 40 Προσχώρηση(1) Το SΕLΕC είναι ανοικτό για προσχώρηση σε κάθε Κράτος το οποίο έχει ιδιαίτερο συμφέρον στη συνεργασία για την επιβολή του νόμου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το οποίο υποβάλλει αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, συμφωνεί με το σκοπό και τα καθήκοντα του SΕLΕC, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση, και πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται από το Συμβούλιο. (2) Οι αιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους θα υποβάλλονται στο Συμβούλιο, προς εξέταση και έγκριση. Μετά την έγκριση, το υποψήφιο Κράτος θα καλείται από το Συμβούλιο να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με το Άρθρο 45. Άρθρο 41 Καθεστώς Επιχειρησιακού Εταίρου (1) Το καθεστώς Επιχειρησιακού Εταίρου στο SΕLΕC θα είναι ανοικτό, μετά από αίτημα, σε οποιοδήποτε Κράτος ή διεθνή οργανισμό ή φορέα εκφράζει την ετοιμότητα του να συνεργαστεί με το SΕLΕC, συμφωνεί να παρέχει στήριξη στο SΕLΕC, και συνάπτει συμφωνία συνεργασίας με το SΕLΕC. (2) Αφού το Συμβούλιο αποφασίσει ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το καθεστώς Επιχειρησιακού Εταίρου, ο Γενικός Διευθυντής θα διαπραγματευθεί τη συμφωνία συνεργασίας με το συγκεκριμένο υποψήφιο. (3) Η συμφωνία συνεργασίας θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, κατάλληλες ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα μέτρα ασφάλειας, τις οικονομικές σχέσεις, και την επίλυση των διαφορών μεταξύ του SΕLΕC και του Επιχειρησιακού Εταίρου. Μόλις το σχέδιο της συμφωνίας συνεργασίας εγκριθεί από το Συμβούλιο, θα υπογράφεται από το Γενικό Διευθυντή, για λογαριασμό του SΕLΕC. (4) Το καθεστώς Επιχειρησιακού Εταίρου μπορεί να ανασταλεί ή να λήξει, με απόφαση του Συμβουλίου. (5) Ένας Επιχειρησιακός Εταίρος μπορεί να διορίζει, με δικά του έξοδα, αντιπρόσωπους στην έδρα του SΕLΕC, για τους σκοπούς της εφαρμογής της συμφωνίας συνεργασίας. Άρθρο 42 Καθεστώς Παρατηρητή (1) Το καθεστώς Παρατηρητή στο SΕLΕC θα είναι ανοικτό, κατόπιν αιτήματος, σε οποιοδήποτε Κράτος ή διεθνή οργανισμό ή φορέα εκφράζει την ετοιμότητα του να συνεργαστεί και να συνεισφέρει στο SΕLΕC. (2) Οι Παρατηρητές μπορούν να κληθούν να παραστούν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το Καθεστώς του Παρατηρητή δεν θα παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε επιχειρησιακές δραστηριότητες και στην ανταλλαγή προσωπικών ή διαβαθμισμένων πληροφοριών ή δεδομένων. (3) Το καθεστώς του Παρατηρητή μπορεί να χορηγηθεί, να ανασταλεί ή να λήξει με απόφαση του Συμβουλίου, η οποία θα εγκρίνεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Παρατηρητές. Άρθρο 43 Σχέσεις με Οργανισμούς και Φορείς Επιβολής του Νόμου (1) Το SΕLΕC θα καταβάλλει προσπάθειες για τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών σχέσεων με ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς ή φορείς επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων, με τη Εurοpοl, την Ιnterpοl και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματική συνεργασία επιβολής του νόμου. (2) Κατά τη δημιουργία των σχέσεων του με τη Εurοpοl και, μάλιστα, πριν τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας, το SΕLΕC μπορεί να κάνει χρήση, μεταξύ άλλων, της στρατηγικής και επιχειρησιακής ικανότητας ανάλυσης της Εurοpοl, εάν η Εurοpοl προσφέρει αυτή την ικανότητα. Προς το σκοπό αυτό, το SΕLΕC και η Εurοpοl μπορούν να συμφωνήσουν στην τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων αντιπροσώπων τους στην έδρα του SΕLΕC και της Εurοpοl. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΕυθύνηΆρθρο 44 Ευθύνη(1) Οποιαδήποτε συμβατική ευθύνη αφορά στο SΕLΕC θα διέπεται από το δίκαιο που ισχύει στο Κράτος στο οποίο εφαρμόζεται η σύμβαση, εκτός εάν η σύμβαση ορίζει διαφορετικά. (2) Σε περίπτωση μη συμβατικής ευθύνης, το SΕLΕC θα υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία η οποία προκλήθηκε υπαιτίως από τα Όργανα, το Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές και του Προσωπικό του SΕLΕC, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ Τελικές διατάξεις Άρθρο 45 Υπογραφή, Επικύρωση, Αποδοχή,Έγκριση και Προσχώρηση (1) Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή προς υπογραφή από τα Κράτη μέρη στη Συμφωνία Συνεργασίας για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Εγκλήματος, η οποία υπεγράφη στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 26 Μαΐου 1999. (2) Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα υπογράφοντα Κράτη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις τους. (3) Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή για προσχώρηση από άλλα Κράτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. (4) Τα επίσημα έγγραφα της επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα κατατίθενται στο Θεματοφύλακα. (5) Κάθε Κράτος - Μέλος θα ενημερώνει τη Γραμματεία για τις αρμόδιες εθνικές αρχές του, κατά την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. Άρθρο 46 Έναρξη ισχύος (1) Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την εξηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία εννέα Κράτη μέρη στη Συμφωνία Συνεργασίας για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Εγκλήματος, η οποία υπεγράφη στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 26 Μαΐου 1999, θα έχουν καταθέσει τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης τους. (2) Για κάθε Κράτος που επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή προσχωρεί στην παρούσα Σύμβαση, μετά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (1), η παρούσα Σύμβαση, όσον αφορά στο εν λόγω Κράτος, θα τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της κατάθεσης, από το Κράτος αυτό, του αντίστοιχου επίσημου εγγράφου του. Άρθρο 47 Τροποποιήσεις(1) Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά από πρόταση οποιουδήποτε Κράτους - Μέλους. (2) Οποιαδήποτε τέτοια πρόταση θα διαβιβάζεται από το Γενικό Διευθυντή στα Κράτη - Μέλη, τουλάχιστον έξι μήνες πριν την υποβολή στο Συμβούλιο, προς εξέταση και έγκριση. (3) Τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης, οι οποίες θα εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο (2), θα υπόκεινται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα Κράτη - Μέλη και θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Άρθρο 46. Άρθρο 48 ΕπιφυλάξειςΚαμία επιφύλαξη δεν μπορεί να διατυπωθεί στην παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 49 Μεταβατικές Διατάξεις (1) Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η Συμφωνία Συνεργασίας για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Εγκλήματος η οποία υπεγράφη στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 26 Μαΐου 1999, παύει να ισχύει. (2) Όλα τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και η περιουσία που ανήκει στο Κέντρο SΕCΙ θα μεταβιβαστούν στο SΕLΕC, κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης. (3) Όλοι οι Παρατηρητές του Κέντρου SΕCΙ, θα δικαιούνται να καταστούν Παρατηρητές στο SΕLΕC, δηλώνοντας επίσημα στο Γενικό Διευθυντή την πρόθεση τους να το πράξουν. (4) Οι Παρατηρητές του Κέντρου SΕCΙ, οι οποίοι επιθυμούν να καταστούν Επιχειρησιακοί Εταίροι στο SΕLΕC, θα υποβάλλουν αίτημα για το καθεστώς αυτό. (5) Όλοι οι Μόνιμοι Σύμβουλοι της Μεικτής Επιτροπής Συνεργασίας του Κέντρου SΕCΙ, δυνάμει της Σύμβασης SΕCΙ, θα δικαιούνται να καταστούν Παρατηρητές στο SΕLΕC, δηλώνοντας επίσημα στο Γενικό Διευθυντή την πρόθεση τους να το πράξουν. (6) Η Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Ρουμανίας και του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Εγκλήματος, η οποία υπεγράφη στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 2 Οκτωβρίου του 2000, παραμένει σε ισχύ έως ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία έδρας που αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος (2), μεταξύ του SΕLΕC και της Χώρας Υποδοχής. Άρθρο 50 Επίλυση Διαφορών Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Κρατών-Μελών ή μεταξύ ενός Κράτους-Μέλους και του SΕLΕC για την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα αναζητούν λύση, μέσω αμοιβαίων διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση αποτυχίας των διαβουλεύσεων και των διαπραγματεύσεων να επιλύσουν τη διαφορά εντός εξαμήνου, τα μέρη θα υποβάλλουν τη διαφορά στο Συμβούλιο, προς εξέταση και τις κατάλληλες ενέργειες. Άρθρο 51 Αποχώρηση(1) Κάθε Κράτος - Μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τη Σύμβαση ανά πάσα στιγμή, με γραπτή αναγγελία προς τη Γραμματεία και το Θεματοφύλακα ο οποίος, στη συνέχεια, θα διαβιβάζει ένα επικυρωμένο αντίγραφο της αναγγελίας σε κάθε Κράτος - Μέλος. (2) Η αποχώρηση θα αρχίζει να ισχύει τρεις μήνες μετά την ημερομηνία λήψης της αναγγελίας από το Θεματοφύλακα. Ωστόσο, δραστηριότητες ή διαδικασίες που υφίστανται ή συνεχίζονται κατά το χρόνο της αποχώρησης, θα ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. (3) Σε ό,τι αφορά στις οικονομικές υποχρεώσεις, η αποχώρηση θα αρχίζει να ισχύει στο τέλος του οικονομικού έτους, στο οποίο γνωστοποιήθηκε. (4) Ένα Κράτος - Μέλος το οποίο αποχωρεί θα εξακολουθεί να τηρεί τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, σχετικά με την προστασία των δεδομένων που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 52 Θεματοφύλακας(1) Η κυβέρνηση της Ρουμανίας θα ενεργεί ως Θεματοφύλακας της παρούσας Σύμβασης. (2) Ο Θεματοφύλακας θα διαβιβάσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, για καταχώρηση και δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Το πρωτότυπο της παρούσας Σύμβασης σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική γλώσσα, θα κατατεθεί στο Θεματοφύλακα, ο οποίος θα διαβιβάσει επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε Κράτος - Μέλος. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 9 Δεκεμβρίου 2009.
Άρθρο 2
1.  
  Αρμόδια Αρχή κατά την έννοια του άρθρου 4(γ) της Σύμβασης αποτελούν οι κατά την ελληνική νομοθεσία αρμόδιες για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος αστυνομικές και τελωνειακές αρχές
Άρθρο 3
1.  
  Η πολυτομεακή μονάδα η οποία θα χρησιμεύει ως Εθνικό Κομβικό Σημείο, κατά την έννοια του άρθρου 15(1) της κυρούμενης Σύμβασης, δημιουργείται στην έδρα της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Εθνικό Κεντρικό Γραφείο Ιnterpοl Αθηνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στελεχώνεται και με τη συμμετοχή κατάλληλου αριθμού αποσπασμένων τελωνειακών υπαλλήλων
Άρθρο 4
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη ορίζονται ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας με τον αναπληρωτή του στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιβολής του Νόμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επιτάσσει το άρθρο 8 της κυρούμενης Σύμβασης. Η εκπροσώπηση θα γίνεται από υπηρεσιακούς παράγοντες των ανωτέρω Υπουργείων και θα είναι ανάλογη με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κάθε συνόδου του Συμβουλίου.
Άρθρο 5
1.  
  Με απόφαση του οικείου Υπουργού αποσπώνται ως Αξιωματικοί Σύνδεσμοι στο Κέντρο Επιβολής του Νόμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη τελωνειακοί και αστυνομικοί υπάλληλοι
Άρθρο 6
1.  
  Η δαπάνη που προκύπτει για την καταβολή της ετήσιας εισφοράς της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στον ετήσιο Προϋπολογισμό του Κέντρου Επιβολής του Νόμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλες δαπάνες που ενδεχομένως προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων της κυρούμενης Σύμβασης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.
Άρθρο 7
1.  
  Αρμόδια Εθνική Αρχή για την άσκηση ανεξάρτητης εθνικής εποπτείας επί των δραστηριοτήτων, βάσει της κυρούμενης Σύμβασης, σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 33 της Σύμβασης, είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος και το ν. 2472/1997.
Άρθρο 8
1.  
  Ως ανεξάρτητος εθνικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή στον Κοινό Εποπτικό Φορέα, που προβλέπεται στο άρθρο 34 της Σύμβασης, μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή δικαστικός λειτουργός
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 46 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία