ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/4058

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-03-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-03-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-03-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1 "Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς"
1.  
  Επιτρέπεται, ύστερα από άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικό πλοίο (εφεξής πλοίο) που δεν εκτελεί πλόες θαλάσσιων ενδοµεταφορών και διαπλέει θαλάσσιες περιοχές εκτεθειµένες σε κίνδυνο πειρατείας, για την προστασία των επιβαινόντων, του πλοίου και του φορτίου αυτού από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία, κατά την έννοια του όρου αυτού σύμφωνα µε τα άρθρα 101 και 103 της Σύμβασης των Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συµφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους ΧΙ της Σύμβασης», Α΄ 136).
Άρθρο 2
1.  
  Οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί δεν αποτελούν µέλη του πληρώµατος του πλοίου και πρέπει να:
 1. έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος,
 2. µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη των έξι μηνών για οποιοδήποτε αδίκημα που τελέστηκε µε δόλο,
 3. αποτελούν προσωπικό εταιρείας µε την οποία ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής πλοίου υποχρεούται να συνάψει σύμβαση και η οποία είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί νοµίµως στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή και διαθέτει αναγνωρισµένη πιστοποίηση ποιότητας (ΙSΟ) για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Μέρος Α΄ του παρόντος νόμου
2.  
  Η συνδρομή κάθε όρου και προϋπόθεσης που αφορά τους ένοπλους ιδιώτες φρουρούς βεβαιώνεται από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και εξασφαλίζεται στο πλαίσιο της σύμβασης µε τον πλοιοκτήτη ή τον διαχειριστή του πλοίου
3.  
  Για την έκδοση της άδειας του άρθρου 1 απαιτείται η υποβολή φακέλου στον οποίο περιλαµβάνονται αίτηση του πλοιοκτήτη ή διαχειριστή του πλοίου που περιέχει στοιχεία εξατοµίκευσης του πλοίου, καθώς και ανάλυση του εκτιµώµενου κινδύνου που διαµορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη ο πλους, η κατηγορία και τα χαρακτηριστικά του πλοίου, οι συνιστώµενες από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό Πρακτικές Βέλτιστης Διαχείρισης και οι απόψεις του πλοιάρχου του πλοίου
4.  
  Η άδεια εκδίδεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα για συγκεκριµένο πλοίο εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου και το πρωτότυπο αυτής φέρεται επί του πλοίου
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς της άδειας μπορεί να είναι έξι ή δώδεκα μηνών, σύμφωνα µε την αίτηση, και παρατείνεται αυτοδίκαια αν λήξει ενώ το πλοίο βρίσκεται σε πλου και μέχρι τον κατάπλου του σε λιµένα που επιτρέπεται η αποβίβαση των ιδιωτών φρουρών και του εξοπλισμού τους
2.  
  Η άδεια μπορεί να ανανεώνεται ύστερα από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου πριν από τη λήξη της, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσής της
3.  
  Η άδεια ανακαλείται από τον Αρχηγό του Λιµενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αν εκλείψει έστω και µία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έκδοσή της
3.  
  Οι άδειες και οι ανανεώσεις που είναι σε ισχύ μπορούν να τροποποιούνται ύστερα από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης αυτών και οι μεταβολές αφορούν στοιχεία που περιέχονται στο κείμενο της άδειας ή της ανανέωσης.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Για κάθε τροποποίηση της άδειας ή ανανέωσης καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2.  
  Για την έκδοση αδειών της παραγράφου 4 του άρθρου 12 καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3.  
  Τα παραπάνω ποσά εισπράττονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4.  
  Τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4033/2011 (Α΄ 264) αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Άρθρο 44 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-03-22 Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/63
2017-11-29 Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Οι άδειες και οι ανανεώσεις που είναι σε ισχύ μπορούν να τροποποιούνται ύστερα από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης αυτών και οι μεταβολές αφορούν στοιχεία που περιέχονται στο κείμενο της άδειας ή της ανανέωσης.
Προσθήκη
Για κάθε τροποποίηση της άδειας ή ανανέωσης καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Για την έκδοση αδειών της παραγράφου 4 του άρθρου 12 καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Τα παραπάνω ποσά εισπράττονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4033/2011 (Α΄ 264) αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αντικατάσταση
A/2017/184
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 2011/4033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/4033 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2014/4256 2014
Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμ[...]" 2014/4272 2014
Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2014/4284 2014
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή[...]" 2016/4419 2016
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2017/4486 2017
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2018/4538 2018
Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου - Διατροφολόγου. 2014/133 2014
Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων - Ακτινολόγων. 2014/160 2014
Τροποποίηση του π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας δια­δικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες [...]" 2014/167 2014
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών. 2014/176 2014
Κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2014/27 2014
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών. 2016/49 2016
Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων. 2017/20 2017
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/6 2018