ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/4061

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-03-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-03-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-03-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 1 "Για τους σκοπούς του νόμου αυτού:"
1.  
  Τα ακίνητα των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι:
 1. Οι διαθέσιμες εκτάσεις και τα διαθέσιμα οικόπεδα, δηλαδή όσες εκτάσεις και οικόπεδα έμειναν αδιάθετα μετά την ολοκλήρωση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας για την αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών και γεωργοκτηνοτρόφων, καθώς και όσες επανήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημόσιου, λόγω έκπτωσης του δικαιούχου και ανάκλησης του σχετικού παραχωρητηρίου
 2. Οι συνεταιρικές εκτάσεις του άρθρου 31 του β.δ. 29.10/6.12.1949 «Αγροτικός Κώδικας» (Α΄ 342/1952) και αυτές που αναγράφονται ως κοινόχρηστες στα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία των διανομών αγροκτημάτων.
 3. Τα ακίνητα που περιήλθαν ή περιέρχονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303) και τις παραγράφους 12 και 33 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (Α΄ 255), την παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 3147/2003, την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2215/1994 (Α΄ 77), καθώς και με πράξεις δωρεάς ή κληρονομιάς.
 4. Οι αποστραγγιζόμενες γαίες, όπως ιδίως των διατάξεων του β.δ. 19.3/24.3.1941 «Κώδικας αποστραγγιζόμενων γαιών» (Α΄ 84/1941).
 5. Τα μπασταινουχικά κτήματα του άρθρου 290 του Αγροτικού Κώδικα
 6. Οι εκτάσεις οι οποίες απετέλεσαν αντικείμενο κτηνοτροφικής αποκατάστασης βάσει πράξεων απαλλοτριώσεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του ν.δ. 203/ 1969 «Κτηνοτροφικός Κώδικας» (Α΄ 368/1941) και του άρθρου 28 του ν. 2185/1952 (Α΄ 217/1952).
2.  
  Τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείρισή τους ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 12
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται σε ανταλλάξιμες εκτάσεις, δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές των άρθρων 18 και 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), χώρους και ζώνες μνημείων που προστατεύονται από την αρχαιολογική υπηρεσία, αιγιαλό και παραλίες, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 2971/ 2001 (Α΄ 285), καθώς και σε άλλες προστατευόμενες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιοχές.
Άρθρο 2
1.  
  Στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) τηρείται βάση δεδομένων, όπου απεικονίζονται ψηφιακά όλα τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη βάση δεδομένων έχουν πρόσβαση οι Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας, οι Επιτροπές Ελέγχου και Νομιμότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του άρθρου 17, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος μετά από σχετική του αίτηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
2.  
  Κάθε πράξη παραχώρησης, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, καταχωρείται στην ψηφιακή βάση δεδομένων, με μέριμνα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ή της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας της χώρας, αν η πράξη παραχώρησης εκδόθηκε από τον Περιφερειάρχη. Στην πράξη παραχώρησης πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια το παραχωρούμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Οι ίδιες υπηρεσίες καταχωρούν στη βάση δεδομένων τις πράξεις ανάκλησης ή ακύρωσης των αποφάσεων παραχώρησης.
3.  
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας τηρούν τα κτηματολογικά στοιχεία των διανομών απαλλοτριωμένων αγροκτημάτων, καθώς και τις αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων και των Επιτροπών Οριστικών Διανομών
4.  
  Αν το κατά κυριότητα παραχωρούμενο ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, για την παραχώρηση της έκτασης απαιτείται η αναγραφή του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στη σχετική πράξη
Άρθρο 3 "Αρμόδια όργανα"
1.  
  Ακίνητα, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παραχωρούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του Περιφερειάρχη, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4
Άρθρο 4
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να παραχωρούνται:
 1. Κατά χρήση, έναντι τιμήματος, ακίνητα για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, καθώς και επενδύσεις άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, όπως ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ακίνητα άνω των εκατό (100) στρεμμάτων, για οποιονδήποτε σκοπό, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, που παρέχεται εντός (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης του ενδιαφερομένου.
 2. Η παραχώρηση της χρήσης, έναντι τιμήματος, γίνεται κατόπιν δημοπρασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 και μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 3. Δωρεάν, κατά χρήση, ακίνητα στο Δημόσιο και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για κοινωφελείς σκοπούς.
 4. Για την παραχώρηση της χρήσης εισηγείται η Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς και προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια και ο σκοπός της παραχώρησης.
2.  
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, με απόφαση Περιφερειάρχη, μπορούν να παραχωρούνται ακίνητα των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, για τους κάτωθι σκοπούς:
 1. Για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, κατά χρήση, έναντι τιμήματος, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για αγροτική χρήση, όπως για καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, εγκαταστάσεων θερμοκηπίων, ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών μονάδων και ίδρυση ή επέκταση ιχθυογεννητικών μονάδων.
 2. Η παραχώρηση της χρήσης, έναντι τιμήματος, γίνεται κατόπιν δημοπρασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.
 3. Για την παραγωγή τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, κατά χρήση, έναντι χαμηλού τιμήματος, για ακίνητα εμβαδού έως εκατό (100) στρεμμάτων, σε κατ’ επάγγελμα αγρότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, καθώς και σε ανέργους, εγγεγραμμένους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μετά από ανακοίνωση της οικείας Περιφέρειας στην ηλεκτρονική της σελίδα στο διαδίκτυο.
 4. Για αναπτυξιακούς σκοπούς, κατά χρήση, έναντι τιμήματος, όπως για την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τουριστικών μονάδων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 5. Για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, κατά χρήση, έναντι τιμήματος
3.  
  Για την παραχώρηση ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, στην οποία περιγράφει το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς και προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια και το σκοπό της παραχώρησης
4.  
  Στην απόφαση παραχώρησης της χρήσης ορίζεται:
 1. Ο χρόνος και ο τρόπος εγκατάστασης του παραχωρησιούχου
 2. Το τίμημα και ο τρόπος καταβολής του, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10
 3. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 8
 4. Οι όροι παραχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 11, καθώς και επιπλέον όροι, εφόσον αυτό επιβάλλεται για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου
5.  
  Για την παραχώρηση ακινήτου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση α΄, εκτός της παραχώρησης χρήσης για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα και σύμφωνα με την παράγραφο 2 περιπτώσεις γ΄ και δ΄, απαιτείται ο χαρακτηρισμός του από την αρμόδια δασική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 998/1979, ωσότου δημοσιευθούν οι δασικοί χάρτες της χώρας. Κατ’ εξαίρεση, ο χαρακτηρισμός του ακινήτου δεν απαιτείται, εφόσον η ασκούμενη δραστηριότητα επιτρέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές η πράξη παραχώρησης της χρήσης είναι έγκυρη και ισχυρή ανεξάρτητα από τη μορφή της έκτασης.
Άρθρο 5 "Εκμίσθωση λατομείων"
1.  
  Για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση λατομείων, την έκδοση αδειών εκμετάλλευσης, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα αρμόδιος είναι ο περιφερειάρχης, στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 1428/1984 (Α΄ 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού όσον αφορά τη διαδικασία και τους όρους παραχώρησης που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9, 10 και 11.
Άρθρο 6 "Παραχώρηση της χρήσης για κοινωφελείς σκοπούς"
1.  
  Η απόφαση παραχώρησης της χρήσης ακινήτων, δωρεάν, για κοινωφελείς σκοπούς, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ανακαλείται αν ο χρήστης δεν εκπληρώσει το σκοπό της παραχώρησης εντός πενταετίας από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης ή αν αλλάξει ο σκοπός της παραχώρησης, χωρίς τη συναίνεση του οργάνου που εξέδωσε την πράξη αυτή. Στην απόφαση παραχώρησης περιλαμβάνονται κατά τα λοιπά οι όροι του άρθρου 11. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται επιπλέον όροι για την παραχώρηση του ακινήτου.
Άρθρο 7
1.  
  Ο ενδιαφερόμενος για την παραχώρηση της χρήσης αγροτικού ακινήτου, έως εκατό (100) στρεμμάτων, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, έναντι χαμηλού τιμήματος, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, πρέπει να εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
 1. Να είναι επαγγελματίας αγρότης ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3874/2010, ή συνεταιρισμός ή ομάδα παραγωγών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4015/2011.
 2. Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
 3. Να είναι νέος ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών πτυχιούχος Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
2.  
  Η επιλογή του φυσικού ή νομικού προσώπου μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίου ενδιαφερομένου για το ίδιο αγροτικό ακίνητο γίνεται βάσει βαθμών που συγκεντρώνει κάθε ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες κριτηρίων: ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α Α1) Αγρότης με όμορη προς το παραχωρούμενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκμετάλλευση και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων αγροτεμαχίων του και του υπό παραχώρηση αγροτεμαχίου δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) στρέμματα. Βαθμοί 50 Α2) Αγρότης στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί για καλλιέργεια με απόφαση Νομάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη, με βάση την ΠΥΣ 95/1975 (Α΄ 180) για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον. Βαθμοί 100 Α3) Μόνιμος κάτοικος Δήμου της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο. Βαθμοί 100 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β Β1) Νέος αγρότης ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών ή νέος αγρότης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕ L 277). Βαθμοί 100 Β2) Νέος ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ) ημεδαπής ή αλλοδαπής. Βαθμοί 100 Β3) Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ. Βαθμοί 180 Β4) Επαγγελματίας Αγρότης. Βαθμοί 60 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ Γ1) Νέος αγρότης ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών ή νέος αγρότης σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕ L 277) ή νέος με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής έως τριάντα πέντε (35) ετών που έχει δηλώσει στο Μ.Α.Α.Ε. και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) συνολικά (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) καλλιεργούμενο ή άλλως εκμεταλλευόμενο αγροτικό ακίνητο έως εκατό (100) στρέμματα ή άνεργος ως εξής: Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 4 στρ. βαθμοί 100 » » » » έως 10 στρ. βαθμοί 90 » » » » έως 20 στρ. βαθμοί 80 » » » » έως 30 στρ. βαθμοί 70 » » » » έως 40 στρ. βαθμοί 60 » » » » έως 50 στρ. βαθμοί 50 » » » » έως 80 στρ. βαθμοί 30 » » » » έως 100 στρ. βαθμοί 10 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ Δ1) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας. Βαθμοί 100 Δ2) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίμου μη ενταγμένου στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας. Βαθμοί 50 Δ3) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση. Βαθμοί 50 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ε Ε1) Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Ομάδα Παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα των εκατό (100) στρεμμάτων. Βαθμοί 300.
3.  
  Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας μεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων επιλέγεται κατά σειρά προτίμησης: α) ο μόνιμος κάτοικος και β) ο νεότερος σε ηλικία υποψήφιος. Μεταξύ περισσότερων νομικών προσώπων με ίδια βαθμολογία, επιλέγεται αυτό με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθμολογίας φυσικού και νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο.
4.  
  Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του είτε μέσω του διαδικτύου είτε στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας. Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου εισάγονται σε σχετική εφαρμογή στο διαδίκτυο, η οποία εμφανίζει τη βαθμολογία που συγκεντρώνει βάσει των παραπάνω κριτηρίων.
5.  
  Το τίμημα της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Άρθρο 8 "Χρονική διάρκεια παραχώρησης"
1.  
  Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 4, ορίζεται από πέντε (5) έως είκοσι πέντε (25) έτη, με δυνατότητα παράτασης, με ανώτατο όριο τα δέκα (10) έτη. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να συμφωνηθεί μεγαλύτερη διάρκεια παραχώρησης πέραν της 25ετίας, μόνο για επενδυτικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της παραχώρησης απαιτείται για την απόσβεση της επένδυσης ή για την ένταξή της σε κάποιο επενδυτικό νόμο ή πρόγραμμα, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα (40) έτη.
Άρθρο 9
1.  
  Το τίμημα της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο του Δημόσιου
2.  
  Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αν η απόφαση παραχώρησης της χρήσης έχει εκδοθεί από τον Υπουργό, ή στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, αν η απόφαση παραχώρησης έχει εκδοθεί από τον Περιφερειάρχη. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία, το αρμόδιο όργανο ανακαλεί την πράξη παραχώρησης της χρήσης. Ο χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το ακίνητο εντός τριών (3) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της ανάκλησης της πράξης παραχώρησης. Αν δεν εγκαταλείψει το ακίνητο, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων.
Άρθρο 10
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή (Επιτροπή δημοπρασίας) με αντικείμενο τη διενέργεια της δημοπρασίας της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, που αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
 1. Υπάλληλο του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού της Διεύθυνσης Οικονομικής ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης
 2. Υπάλληλο του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού της Διεύθυνσης Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης, με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης
 3. Υπάλληλο του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών της Διεύθυνσης Τοπογραφικής με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης
 4. Υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με τον αναπληρωτή του
 5. Διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης με τον αναπληρωτή του.
 6. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης του ίδιου Υπουργείου με τον αναπληρωτή του.
 7. Κάθε μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν παρά μόνο μία φορά ανά τέσσερα (4) έτη.
2.  
  Με μέριμνα της Διεύθυνσης Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γίνεται η καταμέτρηση του ακινήτου και καταρτίζεται σχεδιάγραμμα, στο οποίο πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια το παραχωρούμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς
3.  
  Με απόφαση της Επιτροπής καθορίζεται το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος
4.  
  Οι δημοπρασίες διεξάγονται στην Αθήνα σε χώρο και χρόνο που προσδιορίζεται και γνωστοποιείται με διακήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των δημοπρασιών: Οι δημοπρασίες διεξάγονται στην Αθήνα σε χώρο και χρόνο που προσδιορίζεται και γνωστοποιείται με διακήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ίδιου Υπουργείου, καθώς και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τοιχοκολλάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5.  
  Περιεχόμενο διακήρυξης: Η διακήρυξη συντάσσεται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης και πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
 1. το χρόνο (ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τον τόπο της διενέργειας της δημοπρασίας,
 2. το είδος, τη θέση και τα λοιπά στοιχεία του υπό παραχώρηση ακινήτου,
 3. την τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος,
 4. τις σταδιακές αναπροσαρμογές του τιμήματος, τον τόπο και χρόνο της καταβολής του,
 5. τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης,
 6. υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου προσφοράς,
 7. τον όρο ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης,
 8. οποιονδήποτε άλλο όρο κρίνεται αναγκαίος για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου
6.  
  Πλειοδότες: Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει, αμέσως, στην επιτροπή δημοπρασίας, κατά τη σύνταξη των πρακτικών και να προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης. Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για τον αποκλεισμό κάποιου από τη δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της δημοπρασίας.
7.  
  Διεξαγωγή της δημοπρασίας: Η δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή δημοπρασίας, οι δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.
8.  
  Υπογραφή πρακτικών: Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που τη διενήργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται, εις βάρος του, αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.
9.  
  Επανάληψη της δημοπρασίας: Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις κάτωθι περιπτώσεις:
 1. Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.
 2. Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκκίνησης - ελάχιστης προσφοράς - δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιμής εκκίνησης.
 3. Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής
 4. Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση.
 5. Στην περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοπρασίας, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης.
 6. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο του Δημοσίου.
10.  
  Για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου, έναντι τιμήματος, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, η δημοπρασία διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Οι δημοπρασίες διεξάγονται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας σε χώρο και χρόνο που προσδιορίζεται με τη διακήρυξη. Κάθε δημοπρασία γνωστοποιείται με διακήρυξη της οικείας Περιφέρειας, ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η διακήρυξη τοιχοκολλάται, επίσης, στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αν έχουν συγκροτηθεί περισσότερες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, η δημοπρασία διεξάγεται στην έδρα της Επιτροπής στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το δημοπρατούμενο ακίνητο. Όπου στις παραπάνω παραγράφους αναφέρεται η Επιτροπή Δημοπρασίας νοείται η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.
Για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου, έναντι τιμήματος, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, η δημοπρασία διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Οι δημοπρασίες διεξάγονται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας σε χώρο και χρόνο που προσδιορίζεται με τη δημοσίευση της διακήρυξης. Κάθε δημοπρασία γνωστοποιείται με διακήρυξη της οικείας Περιφέρειας, ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η διακήρυξη τοιχοκολλάται, επίσης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Όπου στις παραπάνω παραγράφους αναφέρεται η Επιτροπή Δημοπρασίας νοείται η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.
11.  
  Η παραχώρηση ακινήτων δύναται να πραγματοποιείται με ηλεκτρονική δημοπρασία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ορίζονται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 11
1.  
  Ο παραχωρησιούχος οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την οποία του παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν συναινέσει, εγγράφως, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης.
2.  
  Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του ακινήτου. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό μηχανημάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.
3.  
  Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το ακίνητο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
4.  
  Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ο παραχωρησιούχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του παραχωρούμενου ακινήτου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση παραμένει προς όφελος του παραχωρούμενου ακινήτου, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση για αποζημίωση του παραχωρησιούχου.
5.  
  Αν ο παραχωρησιούχος αποχωρήσει, πριν από τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης, οφείλει να καταβάλει το τίμημα που αναλογεί σε ένα (1) έτος
6.  
  Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος ή άλλης σχετικής δαπάνης που βαρύνει τον παραχωρησιούχο ή παράβασης οποιουδήποτε όρου της παραχώρησης χρήσης, ανακαλείται η απόφαση παραχώρησης και η εγγύηση που δόθηκε καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου
7.  
  Κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, χωρίς όχληση, να αποχωρήσει από το παραχωρούμενο ακίνητο και να το παραδώσει στην αρμόδια Υπηρεσία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της παραχώρησης, η εγγύηση επιστρέφεται στον παραχωρησιούχο. Για τη λήξη της παραχώρησης χρήσης συντάσσει πρωτόκολλο από το όργανο που εξέδωσε την πράξη παραχώρησης, το οποίο υπογράφεται από το ίδιο όργανο και από τον παραχωρησιούχο.
8.  
  Σε περίπτωση άρνησης του παραχωρησιούχου να εγκαταλείψει το ακίνητο, η οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 επιβάλλει τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα
9.  
  Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω παράβασης των όρων της, ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πριν την παρέλευση τριών (3) ετών
Άρθρο 12
1.  
  Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη διορθώνονται, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας:
 1. παραχωρητήρια, που εκδόθηκαν βάσει διατάξεων ιδίως του Αγροτικού Κώδικα, του άρθρου 12 του ν. 1832/ 1951 (Α΄ 153), των άρθρων 3 και 6 του ν. 666/1977 (Α΄ 234), καθώς και όσων εκδίδονται βάσει του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, εφόσον πρόκειται για εσφαλμένη αναγραφή της ταυτότητας του δικαιούχου ή των παραχωρηθέντων ακινήτων,.
 2. τα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία των διανομών απαλλοτριωθέντων αγροκτημάτων για την αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών, εφόσον έχουν εμφιλοχωρήσει τεχνικά σφάλματα ή λανθασμένες αναγραφές της ταυτότητας των δικαιούχων ή των παραχωρηθέντων τεμαχίων και
 3. αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων μόνο ως προς την εσφαλμένη αναγραφή της ταυτότητας των δικαιούχων
2.  
  Η διόρθωση των παραπάνω στοιχείων γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο
Άρθρο 13 "Ειδική διοικητική προσφυγή"
1.  
  Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις πράξεις του Περιφερειάρχη ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Άρθρο 14
1.  
  Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται τριμελής Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, η οποία αποτελείται από έναν διοικητικό υπάλληλο, έναν τοπογράφο και έναν γεωπόνο της οικείας Περιφέρειας, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ανώτερος κατά βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων αυτός που έχει περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Η απόφαση του Περιφερειάρχη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή παρά μόνο μία φορά κάθε τέσσερα (4) έτη.
2.  
  Μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, μπορεί, με απόφαση Περιφερειάρχη, να συγκροτούνται περισσότερες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, εφόσον ο αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν δεν μπορεί να εξεταστεί σε εύλογο χρόνο από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η κατά τόπον αρμοδιότητα κάθε Επιτροπής.
3.  
  Στις περιπτώσεις που απαιτείται καθορισμός τιμήματος μετέχει ως μέλος στην Επιτροπή, εκπρόσωπος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, με δικαίωμα ψήφου. Ο εκπρόσωπος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου της, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, που ορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης της Επιτροπής. Η πρόσκληση της Επιτροπής αποστέλλεται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίασή της.
4.  
  Στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών μετέχει ως μέλος και Πρόεδρος αυτής εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια, για τα θέματα που εξετάζει η Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22. Για το μέλος αυτό και τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με πράξη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., δεν ισχύει το κώλυμα του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η πρόσκληση της Επιτροπής αποστέλλεται στον εκπρόσωπο του Ν.Σ.Κ., με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της.
Στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών μετέχει ως μέλος και Πρόεδρος αυτής, εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια, για τα θέματα που εξετάζει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22. Ο εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ορίζεται με πράξη του Προέδρου του. Για την κλήση του στη συνεδρίαση της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
5.  
  Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται διετής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Άρθρο 15 "Αρμοδιότητες Επιτροπής"
1.  
  Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Γνωμοδοτεί σχετικά με την παραχώρηση ακινήτων για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 4. β) Ασκεί τις αρμοδιότητες που τις ανατίθενται με τις διατάξεις των άρθρων 10, 22, 23, 24 και 36.
Άρθρο 16
1.  
  Η Οικονομική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ασκεί τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας», το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 574/1937 (Α΄ 110) και μετονομάσθηκε σε «Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας» με το άρθρο 12 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182).
2.  
  Η διαχείριση της περιουσίας του «Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας» ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 284/1961 (Α΄ 82).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΥΤΕΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 17
1.  
  Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας, με μέλη, έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν διοικητικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και έναν υπάλληλο με πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ή γεωπόνου, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Επιτροπή συγκροτείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή παρά μόνο μία φορά ανά τέσσερα (4) έτη.
Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται, με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας, με μέλη, έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ και έναν υπάλληλο με πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ή γεωπόνου, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Επιτροπή συγκροτείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή παρά μόνο μία φορά ανά τέσσερα (4) έτη.
2.  
  Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να συγκροτείται και δεύτερη Επιτροπή, εφόσον ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων δεν μπορεί να εξεταστεί σε εύλογο χρόνο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η κατά τόπον αρμοδιότητα της Επιτροπής.
3.  
  Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται διετής. Για τη λειτουργία της Επιτροπής και για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
4.  
  Η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας συνιστάται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
Άρθρο 18
1.  
  Η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Εκδίδει το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής του άρθρου 19 κατά του αυθαίρετου κατόχου ακινήτου, του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μεριμνά για την εκτέλεσή του
 2. Εξετάζει την ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, για υποθέσεις των άρθρων 22, 23 και 24.
 3. Επιβάλλει, με απόφασή της, πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης ίσο με το διπλάσιο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
 4. Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο του Δημοσίου, μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή του στον αυθαίρετο κάτοχο.
 5. Το πρόστιμο δεν βεβαιώνεται, αν:.
  • ο αυθαίρετος κάτοχος εγκαταλείψει το ακίνητο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του τόπου κατοικίας του, η οποία αποστέλλεται αυθημερόν στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας ή
  • ασκήσει ανακοπή κατά της πράξης επιβολής προστίμου ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.
  • Για την προθεσμία άσκησης της ανακοπής, τη διαδικασία εκδίκασης και την άσκηση ενδίκων μέσων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του επόμενου άρθρου.
  • Μετά την τελεσιδικία της πράξης επιβολής του προστίμου, αυτό βεβαιώνεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ως έσοδο του Δημοσίου.
  • Αν έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα εντός του ακινήτου, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες υπηρεσίες για να προβούν στην κατεδάφιση του αυθαίρετου κτίσματος και να επιβάλλουν τα λοιπά προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.
2.  
  Για την επιβολή προστίμου μετέχει, ως μέλος της Επιτροπής, εκπρόσωπος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με δικαίωμα ψήφου. Ο εκπρόσωπος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου της, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας, που ορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης της Επιτροπής. Η πρόσκληση της Επιτροπής αποστέλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίασή της.
3.  
  Πριν την έκδοση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και την επιβολή του προστίμου, η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του. Για την κλήση του ενδιαφερομένου και τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 19
1.  
  Η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας συντάσσει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά οποιουδήποτε κατέχει αυθαίρετα ή επιχειρεί να καταλάβει ακίνητο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου
2.  
  Ο κάτοχος μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του πρωτοκόλλου. Αντίγραφο της ανακοπής κοινοποιείται στην Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας εντός της ίδιας προθεσμίας, επί ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου.
3.  
  Ο καθού απευθύνεται το πρωτόκολλο, θεωρείται ότι το αποδέχθηκε, εάν εντός της ως άνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου δεν ασκήσει κατ’ αυτού ανακοπή
4.  
  Για την προδικασία και την εκδίκαση της ανακοπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί ασφαλιστικών μέτρων
5.  
  Κατά της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου επιτρέπεται έφεση ενώπιον του αρμοδίου μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει κατά τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί ασφαλιστικών μέτρων, μη επιτρεπομένης παραπομπής της υπόθεσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο. Η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης.
6.  
  Οι προθεσμίες που τίθενται με το παρόν άρθρο δεν παρεκτείνονται λόγω αποστάσεως. Σε περίπτωση κλήσης του Δημοσίου τηρούνται οι ειδικές για την εμφάνιση αυτού προθεσμίες.
7.  
  Για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή της αστυνομικής αρχής που υποχρεούται να συνδράμει
Άρθρο 20 "Ποινικές κυρώσεις"
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1539/1938 (Α΄ 488), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του α.ν. 263/1968 (Α΄ 12) εφαρμόζονται αναλογικά και στους κατόχους ακίνητων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου. Η ποινική δίωξη ασκείται κατόπιν εγκλήσεως της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας μετά την τελεσιδικία του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και της πράξης επιβολής προστίμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 21
1.  
  Ο Περιφερειάρχης είναι αρμόδιος για την έκδοση των τίτλων κυριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22, την παράγραφο 7 του άρθρου 23 και την παράγραφο 4 του άρθρου 36. Ο τίτλος κυριότητας μεταγράφεται με μέριμνα του δικαιούχου. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η αρμοδιότητα μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα της Διοίκησης.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται ο τύπος του παραχωρητηρίου
Άρθρο 22
1.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε ακίνητα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 1, εφόσον ο νομέας του ακινήτου ή ο δικαιοπάροχός του:
 1. Το απέκτησε:
  • με νόμιμο τίτλο, από επαχθή αιτία, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος του μεταγράφηκε έως την 5.6.1993, εκτός αν κατά τη κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη.
  • Σε κακή πίστη βρισκόταν ο νομέας αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Αστικού Κώδικα.
  • Στο χρόνο νομής προσμετράται και ο χρόνος νομής του δικαιοπαρόχου του που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις,.
  • βάσει παραχωρητηρίου που δεν έχει μεταγραφεί, ως προς το εμβαδόν του ακινήτου που αναγράφεται στο παραχωρητήριο αλλά και των λοιπών στοιχείων των ακινήτων και των δικαιούχων,
  • βάσει παραχωρητηρίου που εκδόθηκε από αναρμόδιο διοικητικό όργανο ή βάσει πράξης δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μόνο ως προς το εμβαδόν του παραχωρούμενου ακινήτου
 2. Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, κρίθηκε δικαιούχος οικοπέδου ή κλήρου βάσει των διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα και δεν κηρύχθηκε έκπτωτος, δεν εκδόθηκε όμως το σχετικό παραχωρητήριο
 3. Το νέμεται πριν την 1.1.1965 για γεωργική χρήση, η οποία εξακολουθεί να ασκείται μέχρι σήμερα.
 4. Ο Νομός Αττικής εξαιρείται από την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.
2.  
  Η μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας αφορά μόνο τον δικαιούχο ή το νόμιμο δικαιοπάροχό του που εμπίπτει στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου
3.  
  Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα στην αρμόδια Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, στην οποία περιγράφει το κατεχόμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και υποβάλλει αντίγραφο του επικαλούμενου τίτλου κυριότητας ή της σχετικής πράξης παραχώρησης διοικητικού οργάνου, Δήμου ή Κοινότητας ή της απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, βάσει της οποίας κρίθηκε δικαιούχος οικοπέδου ή κλήρου. Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, προκειμένου να διαμορφώσει την κρίση της, σχετικά με την ταυτότητα του νομέα ή του ακινήτου και την καλόπιστη νομή, στην περίπτωση της απόκτησής του με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία ή της νομής του ακινήτου πριν την 1.1.1965. Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εκδίδει απόφαση για τη μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται πράξη παραχώρησης διοικητικού οργάνου, Δήμου ή Κοινότητας ή απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, βάσει της οποίας κρίθηκε δικαιούχος.
4.  
  Αν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία και καλόπιστη νομή του ακινήτου ή νομή του πριν την 1.1.1965 στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών μετέχει εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος αυτής. Η Επιτροπή αποφαίνεται για τη μη προβολή δικαιωμάτων του Δημοσίου στο κατεχόμενο ακίνητο.
5.  
  Τα παραχωρητήρια που εκδόθηκαν στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, θεωρούνται έγκυρα και ισχυρά. Για την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, ο Περιφερειάρχης εκδίδει παραχωρητήριο, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού δικαιούχου και προσδιορίζεται το παραχωρούμενο ακίνητο κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Δεν εκδίδεται παραχωρητήριο, αν οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του δικαιούχου έχουν μεταγράψει συμβολαιογραφική πράξη ή έχουν επικυρώσει ανώμαλη δικαιοπραξία που αφορά το ίδιο ακίνητο σύμφωνα, ιδίως, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του ν. 1644/ 1986, του άρθρου 16 του ν. 3147/2003, της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3399/2005 και του άρθρου 31 του ν. 3698/ 2008.
6.  
  Για το τμήμα του κατεχόμενου ακινήτου για το οποίο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών. Η ίδια Επιτροπή εξετάζει το αίτημα αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.
Άρθρο 23
1.  
  Όποιος κατέχει ακίνητο, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν την 5.6.1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα. Στην αίτηση περιγράφει το κατεχόμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής τα ακίνητα της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και όσα περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες ως δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3889/2010 (Α΄ 182).
2.  
  Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερόμενους, λήγει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου
3.  
  Αν στο ακίνητο έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών την προβλεπόμενη στη παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 βεβαίωση του μηχανικού.
4.  
  Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία και έκθεση γεωπόνου που βεβαιώνει την ηλικία των δένδρων σε πολυετείς καλλιέργειες. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη κατοχής του ακινήτου.
5.  
  Το τίμημα εξαγοράς των κατεχομένων ακινήτων ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής τους αξίας. Σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού το τίμημα καθορίζεται βάσει της αγοραίας τους αξίας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης και ασκεί αγροτική χρήση στο ακίνητο το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας, άλλως στο 1/3 της αγοραίας αξίας απαγορευμένης κάθε άλλη χρήσης.
6.  
  Το τίμημα κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως έσοδο του Δημοσίου και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις. Σε ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και σε παραλιακές ή τουριστικές περιοχές, το τίμημα καταβάλλεται σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες δόσεις. Το τίμημα δύναται να εξοφληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%.
7.  
  Έως ότου εξοφληθεί το οφειλόμενο τίμημα, ο κάτοχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητο. Μετά την εξόφληση του τιμήματος, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το σχετικό παράβολο στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και εκδίδεται τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 21.
8.  
  Σε περίπτωση μη καταβολής μίας δόσης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας. Η Επιτροπή εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του κατόχου και επιβάλλει το προβλεπόμενο στο άρθρο 18 πρόστιμο.
Άρθρο 24
1.  
  Η κυριότητα των ακινήτων που παραχωρήθηκαν σε κτηνοτρόφους για κτηνοτροφική αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτηνοτροφικού Κώδικα και του άρθρου 10 του ν. 3147/2003 ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εξετάζει αν οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί ακτημόνων κτηνοτρόφων που συστήθηκαν βάσει του άρθρου 19 του Κτηνοτροφικού Κώδικα, εξακολουθούν να έχουν πάνω από έξι (6) μέλη που έτυχαν κτηνοτροφικής αποκατάστασης, βάσει των διατάξεων του Κτηνοτροφικού Κώδικα και του άρθρου 10 του ν. 3147/2003. Αν διαπιστωθεί ότι έχουν από έξι (6) μέλη και κάτω διαλύονται υποχρεωτικά με απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών και η ακίνητη περιουσία που απέκτησαν βάσει των άρθρων 2 και 3 του «Κώδικα περί αποκαταστάσεως Κτηνοτρόφων» περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.
2.  
  Οι κτηνοτρόφοι που αποκαταστάθηκαν κτηνοτροφικά σε ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν, μόνο, δικαίωμα χρήσης των ακινήτων αυτών. Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εξετάζει αν οι κτηνοτρόφοι που αποκαταστάθηκαν κτηνοτροφικά μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να έχουν την ιδιότητα του αγρότη σύμφωνα με άρθρο 2 του ν. 3874/2010, αν διατηρούν το ποίμνιο και δεν έχουν μεταβάλει τη χρήση του βοσκοτόπου. Δικαίωμα χρήσης του ακινήτου διατηρούν και οι νόμιμοι κληρονόμοι των αποκαταστηθέντων κτηνοτρόφων, αν διατηρούν το ποίμνιο και δεν μεταβάλλουν τη χρήση του βοσκοτόπου για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη δημοσίευση του νόμου. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του παρόντος νόμου. Για τη χρήση του βοσκοτόπου οι κτηνοτρόφοι καταβάλλουν τίμημα που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3.  
  Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, ειδοποιεί τον κτηνοτρόφο να εγκαταλείψει το ακίνητο, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών. Αν ο κάτοχος δεν εγκαταλείψει το ακίνητο, η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας. Η Επιτροπή εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής του κατόχου και επιβάλλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 διοικητικά μέτρα.
4.  
  Αν ο αποκαταστημένος κτηνοτρόφος ή ο νόμιμος διάδοχός του άλλαξε τη χρήση τμήματος του βοσκοτόπου σε γεωργική μπορεί να υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του τμήματος αυτού στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, εφόσον αποδεικνύει την αλλαγή χρήσης μέχρι την 5.6.1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα 60 στρέμματα. Το ακίνητο περιγράφεται στην αίτηση κατά θέση, όρια και συντεταγμένες στο ελληνικό γαιοδαιτικό σύστημα αναφοράς. Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται ίσο με το 1/3 της αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού, απαγορευομένης κάθε άλλης χρήσης πλην της αγροτικής. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εξαγοράς λήγει την 31.12.2012. Αν οι αποκατασταθέντες κτηνοτρόφοι ή οι νόμιμοι διάδοχοί τους άλλαξαν αυθαίρετα τη χρήση του βοσκοτόπου επιβάλλεται, επιπλέον, πρόστιμο για την αλλαγή χρήσης ίσο με το 1/10 της αντικειμενικής αξίας του τμήματος του ακινήτου που άλλαξε χρήση ή της αγοραίας αξίας όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4, 6 εδάφια α΄και γ΄, 7 και 8 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 25 "Αρμόδια δικαστήρια"
1.  
  προσφυγή Ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 22, 23 και 24 και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίησή της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών για την απόρριψη ή μη της προσφυγής. Εφόσον κατατεθεί προσφυγή, η αρμόδια Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης διαφορών οφείλει να αποστείλει στην Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας υπόμνημα με τις απόψεις της για καθένα από τους προβαλλόμενους λόγους της προσφυγής, καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την υπόθεση και είναι χρήσιμο για την εξέταση της υπόθεσης.
Άρθρο 25 "Αρμόδια δικαστήρια"
1.  
  Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κατά της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 22, 23 και 24, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο ή διαφορετικά από τότε που έλαβε γνώση αυτής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
1.  
  Ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εντάσσονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, ρυμοτομούνται κατ’ εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να διαβιβάζουν, αμελλητί, τη σχετική πράξη εφαρμογής, συνοδευόμενη από ψηφιακό διανυσματικό αρχείο, στο ελληνικό γεοδαιτικό σύστημα αναφοράς, στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), προκειμένου να καταχωρήσει τις μεταβολές στα κτηματολογικά στοιχεία.
2.  
  Η αρμόδια δασική υπηρεσία διαβιβάζει στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) την πράξη χαρακτηρισμού έκτασης που κρίνεται τελεσίδικα δασική ή κηρύσσεται αναδασωτέα, συνοδευόμενη από ψηφιακό διανυσματικό αρχείο, στο ελληνικό γεοδαιτικό σύστημα αναφοράς, προκειμένου να ενημερωθεί η ψηφιακή βάση δεδομένων.
3.  
  Η ίδια υποχρέωση υφίσταται για κάθε όργανο που με πράξη του αλλάζει τη χρήση γης ή απαλλοτριώνει ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για κοινωφελείς σκοπούς
4.  
  Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Γης των Περιφερειών της χώρας είναι αρμόδιες για τα θέματα που ανακύπτουν από τις πράξεις προσκύρωσης και τακτοποίησης οικοπέδων κατ’ εφαρμογή των άρθρων 300 επόμενα του Κώδικα Πολεοδομικής νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το από 14.7.1999 προεδρικό διάταγμα (Δ΄ 580).
Άρθρο 27
1.  
  Μετά το άρθρο 24 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 209) προστίθεται άρθρο 24α ως εξής:
  Άρθρο 24α
  1.  
   αυθαίρετων κτισμάτων σε εξαγορασμένα ακίνητα. Οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 εφαρμόζονται και στους ιδιοκτήτες ακινήτων που τα εξαγόρασαν από τις οικείες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών των Περιφερειών της χώρας και έχουν αναγείρει σε αυτές αυθαίρετο κτίσμα, καθώς και σε αυτούς που τα νέμονται, νόμιμα. Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών που άρχεται είτε από την έκδοση του τίτλου κυριότητας από τον Περιφερειάρχη, είτε από την δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η έκδοση τίτλου κυριότητας, είτε της πράξης κύρωσης διανομής που προβλέπεται σε υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 24 καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίησή του στον αιτούντα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24.
2.  
  Έως ότου εκδοθεί ο τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη ή η απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών αναστέλλεται η προθεσμία για την κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος, καθώς και η επιβολή του προστίμου ανέγερσης και διατηρήσεως μη δηλουμένων κατασκευών και χρήσεων που προβλέπει το άρθρο 27
Άρθρο 28
1.  
  Αγροτικά ακίνητα που διαχειρίζονται οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και είναι κατάλληλα για αγροτική χρήση, δύνανται να διατίθενται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η καταλληλότητα του ακινήτου για αγροτική χρήση βεβαιώνεται από γεωπόνο που υπηρετεί στην Περιφέρεια, στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών αίτηση παραχώρησης των αγροτικών ακινήτων, συνοδευόμενη από ψηφιακό διανυσματικό αρχείο, στο ελληνικό γεοδαιτικό σύστημα αναφοράς.
2.  
  Η διαχείριση των ακινήτων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 για αγροτικούς σκοπούς και μόνο
Άρθρο 29 "Μετά το άρθρο 46 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289) προστίθεται άρθρο 46α ως εξής: 46αδασικές εκτάσεις για αγροτική χρήση. 1Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που [...]"
10.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 998/1979 προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής: “Η χορήγηση της σχετικής έγκρισης κτήσης γης εκτός σχεδίου πόλεως από Οικοδομικό Συνεταιρισμό, με την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, γίνεται ως ορίζεται, μετά προηγούμενη έρευνα αυτής ως ιδιωτικής, δηλαδή μετά προηγούμενη έρευνα και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος έναντι του Δημοσίου. Σε όσους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς έχει χορηγηθεί στο παρελθόν η έγκριση κτήσης γης με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, αυτή είναι ισχυρή και στα επόμενα στάδια αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, Βεβαίωση του άρθρου 24 παράγραφο 6 του ν. 2508/1997, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Πολεοδομική Μελέτη κατά τα οποία, δεν ερευνάται τυχόν δικαίωμα κυριότητας του Δημοσίου, οι σχετικές αποφάσεις και βεβαιώσεις θα αναφέρουν ρητά ότι το Δημόσιο δεν αποξενούται από τα τυχόν δικαιώματά του.”».
Άρθρο 30 "Τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 674/1977 (Α΄ 242)"
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 674/1977 «Περί αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 242) αντικαθίσταται ως εξής:
  Για την εκπλήρωση του σκοπού του παρόντος άρθρου, ο οικείος Περιφερειάρχης καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης προγραμμάτων αναδασμού.
Άρθρο 31
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.δ. 3958/1959 εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων ή οικοπέδων που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, και 5 του άρθρου 2 του ν. 666/1977. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρατείνεται από τότε που έληξε και για πέντε (5) ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση του άρθρου 1 του α.ν. 431/ 1968 και του άρθρου 2 του ν. 666/1977 είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
2.  
  Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 634/1977 (Α΄ 186) για την υποβολή δήλωσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3958/1959, παρατείνεται από τότε που έληξε και για πέντε (5) ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να παρατείνονται για δύο (2) ακόμα έτη
Άρθρο 32
1.  
  Στο άρθρο 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την υπ’ αριθ. 31 αρμοδιότητα του υποτομέα β΄ «Γεωργίας» του τομέα Β «Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας», προστίθενται αρμοδιότητες με αριθμούς 32 και 33 ως εξής: 32 Κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων αναδασμού και διενέργεια αναδασμών. 33 Παραχωρήσεις ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 33 "Τροποποίηση άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)"
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» αντικαθίστανται ως εξής: 28 εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων 1 Για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε ιδιωτικά ακίνητα νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε και αν αυτές βρίσκονται, απαιτείται άδεια από τον Υπουργό Εθνικής ΄Αμυνας Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 2 Σε περίπτωση απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων επί της έκτασης, απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία με το οποίο βεβαιώνεται ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτής Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας μεριμνά για την έκδοση του πιστοποιητικού από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.
Άρθρο 34
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 402) αντικαθίστανται ως εξής: 4 – Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολιτικής Γης 1 Τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης συγκροτούν τα εξής τμήματα και γραφεία 1 Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων. 2 Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων. 3 Γραφείο Γραμματείας. 2 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης περιλαμβάνουν τα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων και του γραφείου ως ακολούθως 1 Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων 1 Απαντήσεις σε αιτήματα ιδιωτών και υπηρεσιών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2 Διατύπωση απόψεων σχετικά με εκκρεμείς δικαστικές διαφορές. 3 Κατάρτιση σχεδίων ατομικών και κανονιστικών πράξεων που αφορούν το αντικείμενο της Διεύθυνσης. 2 Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων 1 Εισηγήσεις για παραχωρήσεις ακινήτων. 2 Εισηγήσεις προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επωφελή αξιοποίηση των ακινήτων, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και για την αξιοποίηση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου για αγροτικούς σκοπούς. 3 Γραφείο Γραμματείας Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα γενικού χαρακτήρα, όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας και αρχειοθέτηση.
2.  
  Η περίπτωση 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 48 του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» αντικαθίσταται ως εξής: 3 Της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού.
3.  
  Η περίπτωση 3 της παρ. Β΄ του άρθρου 48 του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» αντικαθίσταται ως εξής: 3 Του Τμήματος (1) Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού και του Τμήματος (2) Διαχείρισης Ακινήτων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού.
Άρθρο 35 "Στο άρθρο 29 του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την παράγραφο 11 προστίθεται παράγραφος 11α με το ακόλουθο περιεχόμενο:«"
11α.  
  Τα ξένα τεμάχια που συμπεριελήφθησαν στις οριστικές διανομές, για τα οποία δεν καταβλήθηκε αποζημίωση στους ιδιοκτήτες ούτε έγινε ανταλλαγή τους με άλλες δημόσιες εκτάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 242 και 243 του Αγροτικού Κώδικα, θεωρούνται απαλλοτριωμένα από την κύρωση της διανομής του αγροκτήματος. Για τον καθορισμό τιμής μονάδας και αναγνώρισης των δικαιούχων αποζημίωσης το σχετικό αίτημα εξετάζεται σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19, 20, 21, 22, και 26. Με την ίδια διαδικασία εξετάζονται και οι εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων. Εξαιρούνται τα θέματα εκείνα για τα οποία έχει κοινοποιηθεί εισαγωγικό δικόγραφο της σχετικής δίκης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Η αξίωση για την ανταλλαγή του τεμαχίου ή την καταβολή της αποζημίωσης παραγράφεται μετά τη πάροδο πέντε (5) ετών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης.».
Άρθρο 36
1.  
  Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 υπηρεσίες και οι Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών αποκτούν πρόσβαση στη βάση δεδομένων που τηρείται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Έως ότου οι υπηρεσίες αυτές αποκτήσουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων, η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων γίνεται βάσει των κτηματολογικών στοιχείων που τηρούνται στις Περιφέρειες της χώρας.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2040/1992 (Α΄ 70), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3147/2003, εξακολουθούν να διέπουν τα δικαιώματα αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων που μετέτρεψαν μέρος του εξ αδιαιρέτου δικαιώματος διηνεκούς νομής σε διαιρετό δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί των εκτάσεων του κτήματος, με απόφαση της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων. Τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού εξετάζονται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας.
3.  
  Οι Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και Οριστικών Διανομών που λειτουργούν σήμερα στις Περιφέρειες της χώρας καταργούνται με τη συγκρότηση των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών
4.  
  Οι εκκρεμείς αιτήσεις για εξαγορά ακινήτων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3147/2003, πλην όμως, δεν εξετάστηκαν από τις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλοτριώσεων, λόγω παρέλευσης της σχετικής προθεσμίας για την εξέτασή τους, διαβιβάζονται στις Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών και εξετάζονται από τις Επιτροπές αυτές κατά τις διατάξεις του άρθρου 23. Ο Περιφερειάρχης είναι αρμόδιος για την έκδοση τίτλων σε εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων σε περίπτωση μη εξόφλησης του οφειλόμενου τιμήματος από τον κάτοχο του ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3147/2003. Οι ίδιες Επιτροπές είναι αρμόδιες για κάθε θέμα που έχει προκύψει από την εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3147/2003.
5.  
  Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων οι οποίες αναπέμφθηκαν με αποφάσεις Νομαρχών ή Περιφερειαρχών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Αγροτικού Κώδικα και του άρθρου 7 του ν. 3147/2003 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, διαβιβάζονται και εξετάζονται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
6.  
 1. Πράξεις παραχώρησης ακινήτων που έγιναν από το Δημόσιο προς τους ΟΤΑ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 97 παράγραφος 5α του π.δ. 30/1996, καθώς και συμβάσεις με τις οποίες οι ΟΤΑ εκμίσθωσαν τα εν λόγω ακίνητα σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 2218/1994, του άρθρου 97 του π.δ. 30/1996, του π.δ. 242/1996 και των λοιπών σχετικών διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, είναι έγκυρες, εξακολουθούν να ισχύουν και διευρύνονται οι σκοποί τους, περιλαμβάνοντας και έργα τουριστικής ανάπτυξης, ειδικών τουριστικών υποδομών, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων πολιτισμού, μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφόσον η πραγματοποίηση των έργων αυτών επιτρέπεται από τις επί μέρους διατάξεις χωροταξικού και πολεοδομικού χαρακτήρα.
 2. Ακίνητα, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα οποία παραχωρήθηκαν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου σκοπού βάσει διατάξεων που καταργούνται με το νόμο αυτό, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, του άρθρου 4 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135), του Ν.δ. 203/1969 (Α΄ 109), των άρθρων 11 και 13 του ν. 1734/1987 (Α΄ 189), των υπ’ αριθμ. 73/ 2005 και 2358/2004 αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 837) και άλλων, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις, βάσει των οποίων παραχωρήθηκαν.
7.  
  Καταργούνται οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999 και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003 και κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας στους τρίτους κατόχους.
8.  
  Τα τιμήματα που οφείλονται από δικαιούχους για παραχώρηση οικοπέδων ή εκτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3147/2003 και του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος επαναβεβαιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και οι σχετικοί κατάλογοι αποστέλλονται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για την είσπραξη του τιμήματος. Το τίμημα αποτελεί έσοδο του Δημοσίου. Αν η καταβολή του προβλέπεται σε δόσεις και δεν καταβληθεί μία οφειλόμενη δόση εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 8 του άρθρου 23.
9.  
  Η με αριθμό 2556/2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2290) εφαρμόζεται για την εκμίσθωση ακινήτων που έχουν αναρτηθεί στη δικτυακή σελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των ακινήτων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
10.  
  Στην παρ. 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 11 του ν. 3147/2003 μετά τη λέξη «κυριότητας» προστίθενται οι λέξεις «και τα συνταχθέντα συμβόλαια αγοράς είναι έγκυρα και ισχυρά». Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003 μετά τη λέξη «Αχαΐας» προστίθενται οι λέξεις «και Νομού Ηλείας». Η ανωτέρω προσθήκη ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3147/2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
11.  
  Η χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης ακινήτων που παραχωρήθηκαν, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, για κοινωφελή σκοπό, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3147/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται σε 35 έτη από τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον η σχετική υπουργική απόφαση προέβλεπε χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης πέραν των 35 ετών.
12.  
  Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί κατά τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας δεν εκτελούνται εφόσον η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών κάνει δεκτό το αίτημα του ενδιαφερομένου για μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας ή για εξαγορά κατεχόμενου ακινήτου
Άρθρο 37
1.  
  Καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις, καθώς και όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους:
 1. Το άρθρο 2 του ν. 3250/1924 (Α΄ 324), όπως ισχύει.
 2. Ο α.ν. 431/1968 (Α΄ 115), όπως ισχύει.
 3. Τα άρθρα 5 και 6 του ν. 666/1977 (Α΄ 234), όπως η παρ. 9 του άρθρου 5 τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135).
 4. Το άρθρο 1 πλην της παραγράφου 5, τα άρθρα 2 έως και 10, το άρθρο 11 παράγραφοι 5 και 7, τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 3147/2003 (Α΄135).
 5. Τα άρθρα 24, 25 και 26 παράγραφος 1 του ν. 1644/ 1986 (Α΄ 131).
 6. Το ν.δ. 203/1969 (Α΄ 109), όπως ισχύει.
 7. Το β.δ. 29.10/6.12/1949 (Α΄ 342), όπως ισχύει.
 8. Το άρθρο 33 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102).
 9. Το άρθρο 38 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33).
 10. Το ν.δ. 1189/1972 (Α΄ 99), όπως ισχύει.
 11. Το άρθρο 26 παράγραφος 1 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154).
 12. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και τα άρθρα 19, 26 και 29 του ν. 674/1977 (Α΄ 242), όπως το άρθρο 19 τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν. 3147/2003 και η παρ. 2 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 994/1979 (Α΄ 279).
 13. Το άρθρο 3 του ν. 3399/2005 (Α΄ 255).
 14. Το άρθρο 15 παρ. 2 του ν.δ. 216/1973 (Α΄ 271).
 15. Το από 24.4.1985 προεδρικό διάταγμα «Δικαιούχοι αγροτικών οικοπέδων, διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού τους» (Δ΄ 239), όπως οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 2 τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 3147/2003.
 16. Το άρθρο 2 του ν. 138/1975 (Α΄ 180).
 17. Τα άρθρα 25 και 27 του ν. 2040/1992 (Α΄ 70), όπως το άρθρο 27 συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3147/2003.
 18. Το κανονιστικό διάταγμα της 28ης Οκτωβρίου 1941 (Α΄ 368)
 19. Τα άρθρα 1, 11, η περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 και το άρθρο 15 του ν. 1734/1987 (Α΄ 189), όπως η παρ. 3 του άρθρου 15 αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3147/2003.
 20. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 29 του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (Α΄ 17).
 21. Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ αναριθμούνται αντίστοιχα σε περιπτώσεις γ΄ και δ΄.
2.  
  Καταργείται κάθε ειδική διάταξη της αγροτικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τη διαχείριση εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα με διαφορετικό τρόπο και ειδικότερα η παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 998/1979 (Α΄ 289).
3.  
  Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν
Άρθρο 38
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242) προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής: β. Στους χώρους της επιτρέπεται η εγκατάσταση δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες εξυπηρετούν τις δραστηριότητές της, και ιδίως τελωνείου, χημείου, κτηνιατρείου, υπηρεσίας φυτοπαθολογικού ελέγχου εξαγομένων-εισαγομένων προϊόντων, δημοπρατηρίου.
Άρθρο 39
1.  
  Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται το ύψος των τελών εκτίμησης ανά καλλιέργεια ή ανά κατηγορία ζωικού κεφαλαίου, οι δαπάνες που καλύπτονται από αυτά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Στο άρθρο 13 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
  Στην εισφορά της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δηλώνουν εισόδημα από εκμετάλλευση πτηνοτροφικών ή χοιροτροφικών επιχειρήσεων, καθώς και εισόδημα από εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων και φυτωρίων που δεν έχουν ενταχθεί με αίτησή τους στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ, η οποία για το 2011 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Σε περίπτωση που η εισφορά αυτή έχει βεβαιωθεί, δεν καταβάλλεται και διαγράφεται από την αρμόδια για τη βεβαίωση υπηρεσία χωρίς άλλη διατύπωση, ενώ αν έχει καταβληθεί επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
3.  
  Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) τροποποιούνται ως εξής: 1 Οι κανονισμοί ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής (υπουργική απόφαση αριθ. 15711/30.9.1998, Β΄ 1079), Ζωικού Κεφαλαίου (υπουργική απόφαση αριθ. 321956/2008, Β΄ 2130), παραμένουν προσωρινά σε ισχύ μέχρι τις 31.12.2010 Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ισχύουν οι νέοι επικαιροποιημένοι κανονισμοί ασφάλισης φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 Ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, που εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 281245/2008 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 628), εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την αντικατάστασή του από νέο επικαιροποιημένο κανονισμό.»« 3 Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων του άρθρου 21 λαμβάνει χώρα έξι μήνες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
4.  
  Στο άρθρο 24 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) προστίθεται νέα παράγραφος 5 και η παράγραφος 5 αναριθμείται σε παράγραφο 6 ως εξής:
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), οι εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις, ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού του Οργανισμού, οι προϋποθέσεις και οι δαπάνες διανυκτέρευσης, καθώς και το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και των λοιπών δαπανών.
5.  
  Στο άρθρο 24 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) προστίθεται νέα παράγραφος 6 και η παράγραφος 6 αναριθμείται σε παράγραφο 7, ως εξής:
  Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη σε καλλιέργειες μικρού βιολογικού κύκλου, των οποίων η φύτευση πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2010 και δεν αναφέρονται στη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του ασφαλισμένου για το έτος 2011.
Άρθρο 40
1.  
  Οι εγκαταστάσεις του ημιυπόγειου κτιρίου αποχωρητηρίων, συνολικής επιφάνειας 52 τ.μ. περίπου και η περίφραξη των εγκαταστάσεων αυτών που βρίσκονται στο ανατολικό άκρο του αλσυλλίου της πλατείας Θησείου και σε επαφή με τη δυτική περίφραξη της Αρχαίας Αγοράς παραχωρούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
2.  
  Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνες του να διοικεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται, ανακατασκευάζει, συντηρεί, καθαρίζει, φυλάσσει και γενικά να προστατεύει με οποιονδήποτε τρόπο τις παραχωρούμενες κατά χρήση εγκαταστάσεις της παραγράφου 1
3.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ανακαλείται η αριθ. 252717/17.3.1989 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Γεωργίας «Παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Αθηναίων κήπων και Δενδροστοιχιών του Δημοσίου», που εκδόθηκε σε εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 1644/1986 (Α΄ 131), ως προς την παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Αθηναίων των ιδίων ως άνω εγκαταστάσεων του ημιυπόγειου κτιρίου αποχωρητηρίων και της περίφραξης αυτών. Κατά τα λοιπά, η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση εξακολουθεί να ισχύει.
Άρθρο 41
1.  
  Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 77Α παρ. 3 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν. 2725/ 1999, με τις οποίες προβλέπεται η μη χορήγηση πιστοποιητικού περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ν. 2725/1999 και αφορούν το δημόσιο συμφέρον, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εκδίδει πόρισμα ελέγχου πλήρως αιτιολογημένο, το οποίο διαβιβάζει στην οικεία Ομοσπονδία, η οποία προκαλεί τον πειθαρχικό έλεγχο της ΑΑΕ ή του ΤΑΑ που υπέπεσε στην παράβαση, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα που προβλέπει ποινές για τις παραβάσεις αυτές Οι πειθαρχικές ποινές, που προβλέπονται στο πειθαρχικό δίκαιο της Ομοσπονδίας, πρέπει να είναι εσαεί ανάλογες με τη βαρύτητα της παράβασης, επιφυλασσομένων σε αντίθετη περίπτωση των προβλεπομένων από το ν. 2725/1999 χρηματικών ποινών.
2.  
  Στο άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο Γ΄ του ν. 4049/2012 η φράση «μετά από γνώμη της Διοργανώτριας Αρχής» αντικαθίσταται με τη φράση «μετά από σύμφωνη γνώμη της Διοργανώτριας Αρχής».
Άρθρο 42
1.  
  Επιτρέπεται η ανέγερση σχολικού κτηρίου στην έκταση με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙ και εμβαδού 2.952,41 τετραγωνικών μέτρων, η οποία βρίσκεται μεταξύ των οδών Αγίων Αναργύρων, Κόκκερελ και Λυδίας, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αθηναίων και Γαλατσίου, όπως αυτή εμφαίνεται με τις συντεταγμένες των κορυφών της στο τοπογραφικό διάγραμμα του Τμήματος Τοπογραφικού Σχεδιασμού και Μελετών της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, που συνοδεύει σε φωτοσμίκρυνση την παρούσα ρύθμιση, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 43
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4018/2011 αντικαθίσταται ως εξής: Αν ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία ή σε εκμετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), οφείλει να καταθέσει και αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον ΟΓΑ (τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία που αντιστοιχούν σε διάστημα απασχόλησης δύο μηνών. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολοιπόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σύμβασης εργασίας θα καταβάλλονται από τον εργοδότη ανά δίμηνο.) .
Άρθρο 44 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςκαι την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-03-22 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/66
2015-12-04 Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
προσφυγή Ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 22, 23 και 24 και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίησή της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών για την απόρριψη ή μη της προσφυγής.
Εφόσον κατατεθεί προσφυγή, η αρμόδια Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης διαφορών οφείλει να αποστείλει στην Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας υπόμνημα με τις απόψεις της για καθένα από τους προβαλλόμενους λόγους της προσφυγής, καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την υπόθεση και είναι χρήσιμο για την εξέταση της υπόθεσης.
Αντικατάσταση
Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας, με μέλη, έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν διοικητικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και έναν υπάλληλο με πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ή γεωπόνου, καθώς και τους αναπληρωτές τους.
Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η Επιτροπή συγκροτείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή παρά μόνο μία φορά ανά τέσσερα (4) έτη.
Αντικατάσταση
 • Εξετάζει την ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, για υποθέσεις των άρθρων 22, 23 και 24.
 • Προσθήκη
  A/2015/164
  2016-03-07 Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών μετέχει ως μέλος και Πρόεδρος αυτής εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια, για τα θέματα που εξετάζει η Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22.
  Για το μέλος αυτό και τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με πράξη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., δεν ισχύει το κώλυμα του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
  Η πρόσκληση της Επιτροπής αποστέλλεται στον εκπρόσωπο του Ν.Σ.Κ., με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της.
  Αντικατάσταση
  Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας, με μέλη δύο διοικητικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και έναν υπάλληλο με πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ή γεωπόνου, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Με την πράξη συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής. .
  Αντικατάσταση
  A/2016/37
  2016-04-26 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου, έναντι τιμήματος, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, η δημοπρασία διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.
  Οι δημοπρασίες διεξάγονται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας σε χώρο και χρόνο που προσδιορίζεται με τη διακήρυξη.
  Κάθε δημοπρασία γνωστοποιείται με διακήρυξη της οικείας Περιφέρειας, ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  Η διακήρυξη τοιχοκολλάται, επίσης, στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.
  Αν έχουν συγκροτηθεί περισσότερες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, η δημοπρασία διεξάγεται στην έδρα της Επιτροπής στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το δημοπρατούμενο ακίνητο.
  Όπου στις παραπάνω παραγράφους αναφέρεται η Επιτροπή Δημοπρασίας νοείται η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.
  Αντικατάσταση
  Οι δημοπρασίες διεξάγονται στην Αθήνα σε χώρο και χρόνο που προσδιορίζεται και γνωστοποιείται με διακήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
  Αντικατάσταση
 • Τα ακίνητα που περιήλθαν ή περιέρχονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303) και τις παραγράφους 12 και 33 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (Α΄ 255), την παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 3147/2003, την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2215/1994 (Α΄ 77), καθώς και με πράξεις δωρεάς ή κληρονομιάς.
 • Αντικατάσταση
 • Για την παραγωγή τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, κατά χρήση, έναντι χαμηλού τιμήματος, για ακίνητα εμβαδού έως εκατό (100) στρεμμάτων, σε κατ’ επάγγελμα αγρότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, καθώς και σε ανέργους, εγγεγραμμένους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μετά από ανακοίνωση της οικείας Περιφέρειας στην ηλεκτρονική της σελίδα στο διαδίκτυο.
 • Αντικατάσταση
 • Ακίνητα, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα οποία παραχωρήθηκαν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου σκοπού βάσει διατάξεων που καταργούνται με το νόμο αυτό, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, του άρθρου 4 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135), του Ν.δ. 203/1969 (Α΄ 109), των άρθρων 11 και 13 του ν. 1734/1987 (Α΄ 189), των υπ’ αριθμ. 73/ 2005 και 2358/2004 αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 837) και άλλων, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις, βάσει των οποίων παραχωρήθηκαν.
 • Αντικατάσταση
  A/2016/78
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1975/95 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/95 1975
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/252717 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/252717 1989
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/15711 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/15711 1998
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/2358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2358 2004
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/73 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/73 2005
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/281245 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/281245 2008
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/2556 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/2556 2011
  ΝΟΜΟΣ 1924/3250 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/3250 1924
  ΝΟΜΟΣ 1937/574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/574 1937
  ΝΟΜΟΣ 1938/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1539 1938
  ΝΟΜΟΣ 1951/1832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1832 1951
  ΝΟΜΟΣ 1952/2185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2185 1952
  ΝΟΜΟΣ 1959/3958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3958 1959
  ΝΟΜΟΣ 1975/138 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/138 1975
  ΝΟΜΟΣ 1977/634 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/634 1977
  ΝΟΜΟΣ 1977/666 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/666 1977
  ΝΟΜΟΣ 1977/674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/674 1977
  ΝΟΜΟΣ 1979/994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/994 1979
  ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
  ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
  ΝΟΜΟΣ 1984/1428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1428 1984
  ΝΟΜΟΣ 1986/1644 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1644 1986
  ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
  ΝΟΜΟΣ 1987/1734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1734 1987
  ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
  ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
  Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
  ΝΟΜΟΣ 1994/2215 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2215 1994
  Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
  Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
  Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
  Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
  Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
  Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
  Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
  Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 2001/2971 2001
  ΝΟΜΟΣ 2003/3147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/3147 2003
  ΝΟΜΟΣ 2003/3208 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/3208 2003
  Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
  ΝΟΜΟΣ 2005/3399 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3399 2005
  Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά­ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιό­τητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 2006/3518 2006
  Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 2008/3698 2008
  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
  ΝΟΜΟΣ 2010/3874 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/3874 2010
  Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικήςδρα­στηριότητας. 2010/3877 2010
  Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες δια­τάξεις. 2010/3889 2010
  Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
  Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 2011/4014 2011
  Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους.. 2011/4015 2011
  Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. 2011/4018 2011
  Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις. 2012/4049 2012
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3958 1959
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/203 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/203 1969
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1189 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1189 1972
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/216 1973
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/263 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/263 1968
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/431 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/431 1968
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/402 1988
  Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 1996/242 1996
  Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1941/19.3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1941/19_3 1941
  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/29.10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/29_10 1949
  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/29.10/6.12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/29_10_6_12 1949
  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/284 1961
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  (3) Τροποποίηση της 6/15-3-2005 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. 2017/8_5-4-2017 2017
  Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιο[...]" 2012/1_01.06.2012 2012
  Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις. 2014/4264 2014
  Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. 2014/4273 2014
  Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. 2014/4282 2014
  Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2015/4351 2015
  Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4370 2016
  Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. 2016/4384 2016
  Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις. 2018/4537 2018
  Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2014/107 2014