ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/4086

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-10-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-10-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-10-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)» και λοιπές διατάξεις..

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 1 Ιουνίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)», η οποία δημοσιεύθηκε την 1η Ιουνίου 2012 στο τεύχος πρώτο του αριθ. 128 Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και της οποίας το κείμενο έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2.1)Το γεγονός ότι με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) εισάγεται από τις 11 Μαΐου 2012 νέα διαδικασία, μεταξύ άλλων, και για την πληρωμή αποκλειστικά μέσω χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από τις κατά τόπον Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων όσων διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012. 2)την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, η οποία συνίσταται αφενός στην προκήρυξη των γενικών βουλευτικών εκλογών μία περίπου εβδομάδα μετά την έναρξη ισχύος της παραγράφου 10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012, αφετέρου δε στην εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης της διαδικασίας στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, διαδικασίας που επιβάλλει να καταβάλλουν χωρίς καθυστέρηση οι οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την ειδική αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα όσων διοριστούν έφοροι των αντιπρόσωπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012. 3.1)Το γεγονός ότι η διάταξη του άρθρου 33 τουν. 4061/2012 (Α΄ 66), η οποία αντικατέστησε το άρθρο 28 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι «για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε ιδιωτικά ακίνητα νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε κι αν αυτές βρίσκονται, απαιτείται άδεια από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας», ενώ η διάταξη που αντικαταστάθηκε όριζε ότι «για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται αυτές, απαιτείται άδεια του Υπουργού Γεωργίας, που παρέχεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΣ, ΓΕΝ ή ΓΕΑ- ανάλογα με την περιοχή». 2)το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις και την αιτιολογική έκθεση του ν. 4061/2012 προκύπτει ότι η τροποποίηση της αρχικής διάταξης είχε ως μοναδικό σκοπό τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την έκδοση της άδειας σε άλλο όργανο της Διοίκησης, δηλ. στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και ότι εκ παραδρομής τέθηκε στην τροποποιητική διάταξη ο όρος «ιδιωτικών» ως επιθετικός προσδιορισμός των ακινήτων αντί των νήσων ή νησίδων, 3)την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, η οποία συνίσταται στην άμεση αποκατάσταση της ομαλής οικονομικής ζωής της Χώρας, που διαταράσσεται από την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται n προηγούμενη λήψη άδειας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο σύνολο των συναλλαγών για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε ιδιωτικά ακίνητα που βρίσκονται ακόμη και σε μη ιδιωτικές νήσους ή νησίδες εντός της ελληνικής Επικράτειας. 4.Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η ειδική αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα όσων διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 πληρώνονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012, από τις κατά τόπους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄116), όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 και το πρώτο εδάφιό της τροποποιήθηκε με την περίπτ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89). Άρθρο 2 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4061/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 1.Για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε και αν αυτές βρίσκονται, απαιτείται άδεια από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας». Άρθρο 3 Έναρξη ΙσχύοςΗ ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.