ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/4123

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-02-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-02-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-02-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διατάξεις άμεσης εφαρμογής
Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 «σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη - μέλη» (ΕΕ L/265 της 9.10.2009) και επιδιώκεται προς όφελος της χώρας η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη σε μηχανισμούς χαρακτηριζόμενους από αξιοπιστία και διαφάνεια και βασιζόμενους στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών - μελών, η διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και η δημιουργία των απαραίτητων διαδικαστικών μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης σοβαρής έλλειψης.
Άρθρο 2 "Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)"
1.  
  Κατά την έννοια του παρόντος νόμου νοούνται ως:
 1. «έτος αναφοράς»:
 2. το ημερολογιακό έτος από το οποίο προέρχονται τα δεδομένα κατανάλωσης ή καθαρών εισαγωγών που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να υπολογίζονται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που όντως διατηρούνται σε μια δεδομένη στιγμή
 3. «πρόσθετα»:
 4. ουσίες πέραν των υδρογονανθράκων, οι οποίες προστίθενται ή αναμιγνύονται με ένα προϊόν ώστε να μεταβάλουν τις ιδιότητές του
 5. «βιοκαύσιμο»:
 6. υγρό ή αέριο καύσιμο σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης 16 σε συνδυασμό με την περίπτωση 15 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230).
 7. «εσωτερική κατανάλωση»:
 8. οι συνολικές ποσότητες, υπολογιζόμενες βάσει του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ, που έχουν παραδοθεί στη χώρα για το σύνολο των ενεργειακών και μη ενεργειακών χρήσεων· αυτό το συγκεντρωτικό στοιχείο περιλαμβάνει παραδόσεις στο μεταποιητικό τομέα και στη βιομηχανία, τις μεταφορές, τα νοικοκυριά και σε άλλους τομείς προς «τελική» κατανάλωση· περιλαμβάνει επίσης και την κατανάλωση του ίδιου του ενεργειακού τομέα (πλην του καυσίμου των διυλιστηρίων)
 9. «ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμάτων»:
 10. οποιαδήποτε εν ισχύι απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για να καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, μέσω της διάθεσης των αποθεμάτων των μελών του ή/και πρόσθετων μέτρων
 11. «κεντρικός φορέας διατήρησης αποθεμάτων» (ΚΦΔΑ):
 12. οργανισμός ή υπηρεσία στην οποία μπορούν να ανατεθούν αρμοδιότητες προκειμένου να ενεργεί με σκοπό την απόκτηση, τη διατήρηση ή την πώληση αποθεμάτων πετρελαίου, περιλαμβανομένων των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων
 13. «σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού»:
 14. σημαντική και απότομη μείωση του εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου στη χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως αν αυτή έχει οδηγήσει ή όχι σε λήψη ισχύουσας διεθνούς απόφασης για διάθεση αποθεμάτων
 15. «καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας»:
 16. όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ σημείο 2.1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008.
 17. «αποθέματα πετρελαίου»:
 18. αποθέματα ενεργειακών προϊόντων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Γ΄ σημείο 3.1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008.
 19. «αποθέματα έκτακτης ανάγκης»:
 20. αποθέματα πετρελαίου τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 3 πρέπει να διατηρούνται στη χώρα
 21. «εμπορικά αποθέματα»:
 22. αποθέματα πετρελαίου για τα οποία ο παρών νόμος δεν επιβάλλει υποχρέωση διατήρησης από τους οικονομικούς φορείς
 23. «ειδικά αποθέματα»:
 24. αποθέματα πετρελαίου που πληρούν τους όρους του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/ 119/ΕΚ
 25. «φυσική προσβασιμότητα»:
 26. οι ρυθμίσεις για τον εντοπισμό και τη μεταφορά αποθεμάτων για να διασφαλίζεται η διάθεση ή η πραγματική παράδοση στους τελικούς χρήστες και στις αγορές στα πλαίσια προθεσμιών και προϋποθέσεων προκειμένου να μετριάζονται τα προβλήματα εφοδιασμού που έχουν ανακύψει
2.  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230). Όπου στον παρόντα νόμο και στις κατ’ εξουσιοδότησή του κανονιστικές πράξεις αναφέρονται προϊόντα πετρελαίου νοούνται τα πετρελαιοειδή προϊόντα του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3054/2002.
Άρθρο 3 "Αποθέματα έκτακτης ανάγκης Υπολογισμός των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το συνολικό επίπεδο αποθεμάτων πετρελαίου, το οποίο τηρείται προς όφελος της χώρας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μόνιμη βάση, για τα προϊόντα των κατηγοριών του άρθρου 3 παράγραφος 1, ή για όσα εξ αυτών επιλέγει με απόφασή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, στα πλαίσια και των ενωσιακών ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών.
2.  
  Οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που λαμβάνονται υπόψη υπολογίζονται με βάση το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τη μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι
3.  
  Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο καθορίζονται βάσει των ποσοτήτων που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του προτελευταίου ημερολογιακού έτους πριν από το εν λόγω ημερολογιακό έτος
Άρθρο 4 "Υπολογισμός του επιπέδου των αποθεμάτων (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)"
1.  
  Τα επίπεδα των διατηρούμενων αποθεμάτων υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους του Παραρτήματος ΙΙ
2.  
  Για τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων που διατηρούνται σε μια δεδομένη στιγμή, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του έτους αναφοράς που καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 3
3.  
  Οποιαδήποτε αποθέματα πετρελαίου μπορούν να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αποθέματα πετρελαίου πληρούν όλους τους όρους του παρόντος νόμου για τον τύπο των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης
Άρθρο 5 "Διαθεσιμότητα των Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Άρθρο 5 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ο τρόπος διασφάλισης, τα μέσα, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι σχετικά με τη φυσική προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι όροι αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω αποθεμάτων, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωσή τους, καθώς και, σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, η διάθεση και η πραγματική παράδοσή τους στους τελικούς χρήστες και στις αγορές, θεσπίζονται στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και στο Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης που εγκρίνεται κατά το άρθρο 16. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν επίσης και για οποιαδήποτε αποθέματα έκτακτης ανάγκης αναμιγνύονται με άλλα αποθέματα που διατηρούνται από οικονομικούς φορείς. Το σύνολο των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.
2.  
  Στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της ελληνικής επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης
3.  
  Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τηρούνται με τη μορφή φυσικού αποθέματος, ώστε να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η φυσική προσβασιμότητα και διαθεσιμότητά τους
Άρθρο 6 "Κατάλογος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης Ετήσια έκθεση (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)"
1.  
  Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταγράφει σε συνεχώς επικαιροποιούμενο και λεπτομερή κατάλογο όλα τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που διατηρούνται για λογαριασμό της χώρας και δεν αποτελούν ειδικά αποθέματα. Ο κατάλογος αυτός περιέχει πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της αποθήκης, του διυλιστηρίου ή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των εν λόγω αποθεμάτων, καθώς και των σχετικών ποσοτήτων, τον ιδιοκτήτη τους και το χαρακτήρα τους, σε σχέση με τις κατηγορίες που ορίζονται στο Παράρτημα Γ΄ σημείο 3.1 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008. Με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με την κατάρτιση, τη συμπλήρωση και την επικαιροποίηση του καταλόγου αυτού.
2.  
  Έως τις 25 Φεβρουαρίου έκαστου ημερολογιακού έτους η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοπτικό αντίγραφο του καταλόγου της παραγράφου 1 αναφέροντας τις ποσότητες και το χαρακτήρα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους
3.  
  Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλήρες αντίγραφο του καταλόγου εντός 15 ημερών από την ημέρα κατά την οποία αυτό ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν στην τοποθεσία των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω αντίγραφο.
Άρθρο 7 "Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστάται μοναδική ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε.» (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις διατάξεις του καταστατικού της που καταρτίζεται με το αυτό προεδρικό διάταγμα και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Ο ΚΦΔΑ εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δεν θεωρείται οικονομικός φορέας κατά την έννοια του παρόντος νόμου.
2.  
  Σκοπός του ΚΦΔΑ είναι η απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ή για τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας περί διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου. Η πώληση αποθεμάτων από τον ΚΦΔΑ γίνεται αντί τιμήματος που δεν υπολείπεται της τιμής απόκτησής τους.
3.  
  Ο ΚΦΔΑ μπορεί, για συγκεκριμένη περίοδο, να μεταβιβάζει τα καθήκοντα περί διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά μόνο:
 1. Σε άλλο κράτος - μέλος στο έδαφος του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα αυτά ή στον ΚΦΔΑ του εν λόγω κράτους - μέλους.
 2. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επί μέρους μεταβίβαση σε άλλο κράτος - μέλος ή ΚΦΔΑ που έχουν δημιουργήσει.
 3. Οι μεταβιβάσεις των ανωτέρω υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεων άλλων κρατών - μελών ή ΚΦΔΑ που έχουν αυτά συστήσει για αποθέματά τους που διατηρούνται στην Ελληνική Επικράτεια, εγκρίνονται εκ των προτέρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 4. Σε οικονομικούς φορείς.
 5. Η μεταβίβαση αυτή δεν μπορεί να συνοδεύεται από άλλη επί μέρους μεταβίβαση.
 6. Όταν η μεταβίβαση αυτή, ή οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση της μεταβίβασης, αφορά καθήκοντα διαχείρισης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που διατηρούνται σε άλλο κράτος - μέλος, εγκρίνεται εκ των προτέρων επί πλέον και από την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους στο έδαφος του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα.
4.  
  Ο ΚΦΔΑ υποχρεούται για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και 2 να δημοσιοποιεί:
 1. Σε μόνιμη βάση πλήρεις πληροφορίες, ανά κατηγορία προϊόντων, σχετικά με τις ποσότητες αποθεμάτων τις οποίες προτίθεται να διατηρεί για τους οικονομικούς φορείς ή κατά περίπτωση τους ενδιαφερόμενους ΚΦΔΑ
 2. Τουλάχιστον επτά μήνες νωρίτερα, τους όρους υπό τους οποίους προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες που αφορούν τη διατήρηση των αποθεμάτων για τους οικονομικούς φορείς.
 3. Οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων προγραμματισμού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την οποία μπορεί να προηγηθεί ανταγωνιστική διαδικασία προκειμένου να καθορίζεται η καλύτερη προσφορά μεταξύ των φορέων ή, κατά περίπτωση, των ενδιαφερόμενων ΚΦΔΑ.
 4. Ο ΚΦΔΑ δέχεται τις μεταβιβάσεις αυτές υπό αντικειμενικές, διαφανείς και αμερόληπτες προϋποθέσεις.
 5. Οι πληρωμές που καταβάλλουν οι φορείς για τις υπηρεσίες του ΚΦΔΑ δεν υπερβαίνουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν απαιτούνται έως τη σύσταση των αποθεμάτων.
 6. Ο ΚΦΔΑ μπορεί να εξαρτά τη μεταβίβαση από τη σύσταση εγγύησης ή ασφάλειας άλλης μορφής εκ μέρους του φορέα.
Άρθρο 8 "Οικονομικοί Φορείς (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)"
1.  
  Κάθε οικονομικός φορέας, στον οποίον επιβάλλονται υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 19, προκειμένου η χώρα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από το άρθρο 3, έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3054/2002 και ειδικότερα του άρθρου 12, παράγραφος 8, όπως τροποποιείται με το άρθρο 19 του παρόντος νόμου, παράγραφος 9 και παράγραφος 10, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 19 του παρόντος νόμου, καθώς και των διατάξεων του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 19, να μεταβιβάζει τουλάχιστον εν μέρει τις υποχρεώσεις αυτές και κατ’ επιλογή του, αλλά μόνο:.
 1. Στον ΚΦΔΑ της χώρας
 2. Σε έναν ή περισσότερους ΚΦΔΑ άλλων κρατών - μελών οι οποίοι έχουν δηλώσει εκ των προτέρων ότι προτίθενται να διατηρούν τα αποθέματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 12 παράγραφος 1 του ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, καθώς και ότι οι μεταβιβάσεις υποχρεώσεων έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα.
 3. Σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εκτός της επικράτειας της χώρας για λογαριασμό της οποίας διατηρούνται τα αποθέματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 12 παράγραφος 1 του ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, καθώς και ότι η μεταβίβαση υποχρεώσεων έχει εγκριθεί εκ των προτέρων τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα ή/και.
 4. σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εντός της ελληνικής επικράτειας υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση υποχρεώσεων έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 5. Με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 19 παράγραφος 3 μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω μεταβιβάσεων.
 6. Οι μεταβιβάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία γ΄ και δ΄ δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση.
 7. Οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση μεταβίβασης υποχρεώσεων που αναφέρεται στα στοιχεία β΄ και γ΄ τίθεται σε ισχύ εφόσον έχει λάβει εκ των προτέρων έγκριση τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα.
 8. Οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση μεταβίβασης υποχρεώσεων που αναφέρονται στο στοιχείο δ΄ αντιμετωπίζεται ως νέα μεταβίβαση.
2.  
  Το δικαίωμα της παραγράφου 1 στοιχεία β΄ και γ΄ περιορίζεται μέχρι το 30% της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων που επιβάλλεται σε κάθε οικονομικό φορέα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται και μετά την κατά το άρθρο 7 σύσταση και λειτουργία του ΚΦΔΑ να μειώνεται ή να καταργείται.
3.  
  Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, με την κοινή απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να επιβάλλεται υποχρέωση στους οικονομικούς φορείς να μεταβιβάζουν τουλάχιστον ένα (συγκεκριμένο) μέρος των υποχρεώσεών τους διατήρησης αποθεμάτων στον ΚΦΔΑ της χώρας, το ίδιο για όλους τους οικονομικούς φορείς
4.  
  Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των υποχρεώσεων τήρησης των αποθεμάτων που τους επιβάλλονται, το αργότερο 200 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η συγκεκριμένη υποχρέωση. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να ασκούν το δικαίωμα μεταβίβασης των υποχρεώσεων τήρησης των αποθεμάτων στους ΚΦΔΑ το αργότερο 170 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η συγκεκριμένη υποχρέωση. Όταν οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται σε διάστημα μικρότερο των 200 ημερών από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η υποχρέωση διατήρησης των αποθεμάτων έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα μεταβίβασης ανά πάσα στιγμή.
Άρθρο 9
1.  
  Το αποτέλεσμα των μεταβιβάσεων (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) Οι μεταβιβάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 δεν τροποποιούν τις υποχρεώσεις της χώρας δυνάμει του παρόντος νόμου
Άρθρο 10 "Στατιστικά δελτία των αποθεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)"
1.  
  Όσον αφορά το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται δυνάμει του άρθρου 3, καταρτίζονται και διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστικά δελτία σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ
2.  
  Στα στατιστικά δελτία σχετικά με τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης δεν περιλαμβάνονται οι ποσότητες αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που τελούν υπό κατάσχεση ή αναγκαστική εκτέλεση ούτε και τα αποθέματα επιχειρήσεων που τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό
Άρθρο 11 "Στατιστικά δελτία για τα ειδικά αποθέματα (Άρθρο 13 παράγραφοι 2, 3 και 4 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)"
1.  
  Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταρτίζει και διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δελτίο των ειδικών αποθεμάτων που βρίσκονται στην επικράτεια της χώρας και ανήκουν σε άλλα κράτη - μέλη ή τους αντίστοιχους ΚΦΔΑ, όπως αυτά καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, ανά κατηγορία προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/119. Στο δελτίο αυτό, η ανωτέρω υπηρεσία αναγράφει επίσης, για κάθε περίπτωση, το όνομα του σχετικού κράτους - μέλους ή ΚΦΔΑ, καθώς και τις ανάλογες ποσότητες.
2.  
  Το στατιστικό δελτίο της προηγούμενης παραγράφου διαβιβάζεται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα που έπεται εκείνου στον οποίον αφορά το δελτίο
3.  
  Αντίγραφα των στατιστικών δελτίων διαβιβάζονται επίσης αμέσως μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία την οποία αφορούν τα εν λόγω στοιχεία.
Άρθρο 12
1.  
  Δελτίο εμπορικών αποθεμάτων (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηνιαίο στατιστικό δελτίο σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών αποθεμάτων που διατηρούνται στην επικράτεια της χώρας. Για το σκοπό αυτόν, μεριμνά για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων και δεν αναφέρει τις επωνυμίες των ιδιοκτητών των συγκεκριμένων αποθεμάτων.
Άρθρο 13 "Βιοκαύσιμα και πρόσθετα (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)"
1.  
  Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων δυνάμει του άρθρου 3, τα βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν αναμιχθεί με τα σχετικά προϊόντα πετρελαίου
2.  
  Κατά τον υπολογισμό των όντως διατηρούμενων επιπέδων αποθεμάτων, τα βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη όταν:
 1. έχουν αναμειχθεί με οικεία προϊόντα πετρελαίου ή
 2. αποθηκεύονται στην Ελληνική Επικράτεια και διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, προς ανάμειξη με προϊόντα πετρελαίου που διατηρούνται δυνάμει των απαιτήσεων διατήρησης αποθεμάτων που ορίζονται στον παρόντα νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις μεταφορές.
Άρθρο 14 "Επισκόπηση της ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και της διατήρησης αποθεμάτων (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)"
1.  
  Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνδράμουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες της, κατά τη διενέργεια από αυτήν επισκοπήσεων εξακρίβωσης της ετοιμότητας της χώρας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των σχετικών διατηρούμενων αποθεμάτων της χώρας
2.  
  Κατά τη διενέργεια των επισκοπήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνοδεύουν με υπαλλήλους τους τα άτομα που διενεργούν την επισκόπηση. Εντός μιας εβδομάδας από την αναγγελία της επισκόπησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μη κοινοποιηθέντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία των αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 τίθενται στη διάθεση των υπαλλήλων ή του εξουσιοδοτημένου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3.  
  Οι κατά την κείμενη νομοθεσία υπόχρεοι για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών-μελών ή ΚΦΔΑ που έχουν αυτά συστήσει και οι αρμόδιες εθνικές αρχές συναινούν για τις επιθεωρήσεις και επικουρούν τα πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διενέργεια των επισκοπήσεων αυτών. Ιδίως, παρέχεται στα πρόσωπα αυτά το δικαίωμα να συμβουλεύονται όλα τα έγγραφα και μητρώα που αφορούν τα αποθέματα και το δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους τόπους στους οποίους διατηρούνται τα αποθέματα και σε όλα τα σχετικά έγγραφα.
4.  
  Οι υπάλληλοι, το προσωπικό και τα άλλα πρόσωπα που εργάζονται υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέλη της συντονιστικής ομάδας του άρθρου 17 της Οδηγίας 2009/119 υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που συλλέγονται ή ανταλλάσσονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και οι οποίες, λόγω της φύσης τους, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο, όπως η ταυτότητα των κυρίων των αποθεμάτων. Οποιαδήποτε παράβαση της υποχρέωσης αυτής από το προσωπικό των υπηρεσιών των εθνικών αρχών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, τιμωρούμενο κατά τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.
5.  
  Οι στόχοι των επισκοπήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των επισκοπήσεων δεν συλλέγονται ούτε λαμβάνονται υπόψη, όσα δε συλλέγονται τυχαία καταστρέφονται αμέσως.
6.  
  Τα δεδομένα, στοιχεία, δελτία και έγγραφα που αφορούν τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης και τα ειδικά αποθέματα διατηρούνται επί διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικασιών του παρόντος άρθρου
Άρθρο 15
1.  
  Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν και δεν επηρεάζουν ουδόλως το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διασφαλίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και, ειδικότερα, δεν τροποποιεί με κανέναν τρόπο τις υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές επιβάλλονται από το ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Άρθρο 16
1.  
  Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 20, άρθρο 5 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) Το άρθρο 13 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 13
  1.  
   Διαχείριση Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα.
  1. Καταρτίζει και εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα, οι οποίες ανακύπτουν στη χώρα ή/και στα πλαίσια των ενωσιακών ή διεθνών υποχρεώσεών της.
  2. Εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέματα σχετικά με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης και την εφαρμογή του.
  3. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας σε θέματα διάθεσης αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων για τη συντονισμένη αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού.
  4. Ελέγχει τους κατόχους αδειών ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής.
  2.  
   Η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελείται από
  1. Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο.
  2. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.
  3. Τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πετρελαϊκής Πολιτικής, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως οι υπηρεσίες αυτές εκάστοτε διαρθρώνονται στις οικείες διατάξεις.
  4. Εκπροσώπους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
  5. Εκπρόσωπο κάθε κατόχου άδειας διύλισης και ανά έναν εκπρόσωπο του κλάδου των κατόχων άδειας εμπορίας και λιανικής εμπορίας, ο οποίος υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση κάθε κλάδου.
  6. Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Διυλιστήρια και στη Χημική Βιομηχανία.
  3.  
   Το Σ.Μ.Ε.Α. εγκρίνεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής που συνιστάται και συγκροτείται κατά τις παραγράφους 1 και 2 και συγκαλείται προς τούτο από αυτόν τίθενται σε εφαρμογή ένα ή περισσότερα από τα προβλεπόμενα στο Σ.Μ.Ε.Α. μέτρα έκτακτης ανάγκης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
  4.  
   Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σ.Μ.Ε.Α. η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τη ρύθμιση και διάθεση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και εποπτεύει την εκτέλεση του σχεδίου και των σχετικών μέτρων.
  5.  
   Το Σ.Μ.Ε.Α. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια αναγνώρισης των σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, τη σύσταση και συγκρότηση συντονιστικών επιτροπών και οργάνων, τις διαδικασίες και όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού σε διεθνές ή/και τοπικό επίπεδο να διατίθενται ταχέως, αποτελεσματικά και με διαφάνεια το σύνολο ή μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας και να περιορίζεται η κατανάλωση, είτε γενικά είτε συγκεκριμένα, ανάλογα με τα αναμενόμενα ελλείμματα εφοδιασμού, μεταξύ άλλων και με την κατά προτεραιότητα διανομή πετρελαιοειδών προϊόντων σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών. Περιλαμβάνει επίσης τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση στα μέτρα έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των κυρώσεων του άρθρου 18 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το οικείο μέτρο έκτακτης ανάγκης.
  6.  
   Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμάτων που θίγει τη χώρα ή περισσότερα κράτη-μέλη, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4, μπορεί να χρησιμοποιούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει τις σχετικές συστάσεις της.
  7.  
   Εν απουσία ισχύουσας (effectiνe) διεθνούς απόφασης για τη διάθεση αποθεμάτων αλλά και εφόσον ανακύπτουν δυσχέρειες εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή προϊόντα στη χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παράλληλα ή ανεξάρτητα από τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, με αίτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί άμεση διαβούλευση, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει τη σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού και να εγκρίνει τη διάθεση του συνόλου ή μέρους των ποσοτήτων των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προτείνονται για το σκοπό αυτόν.
  8.  
   Για την αρχική αντιμετώπιση ιδιαιτέρως επειγουσών περιπτώσεων ή για την αντιμετώπιση τοπικών κρίσεων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4, είναι δυνατή η διάθεση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σε ποσότητες που είναι άμεσα απαραίτητες, πέραν του υποχρεωτικού στοιχειώδους επιπέδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ποσότητα που διατέθηκε.
  9.  
   Στις περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 6, 7 και 8, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφασή του να ορίζει προσωρινά τη διατήρηση επιπέδων αποθεμάτων χαμηλότερων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 3. Στις περιπτώσεις αυτές, η αποκατάσταση των αποθεμάτων, προκειμένου να επανέλθουν στα υποχρεωτικά ελάχιστα επίπεδα, γίνεται με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός ευλόγου προθεσμίας που ορίζεται προς τούτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  10.  
   Μετά τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης ή τα ειδικά αποθέματα που διατηρούνται στην Επικράτεια της χώρας για λογαριασμό άλλων κρατών-μελών εξαιρούνται από την αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση και την κατάσχεση στα χέρια τρίτου.
  11.  
   Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου ενημερώνουν αμελλητί και εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την έναρξη κάθε είδους αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με τα τηρούμενα από αυτούς αποθέματα έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την έναρξη διαδικασιών θέσης των ιδίων (υπόχρεων) υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και υποβάλλουν στην εν λόγω υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 6.5 της απόφασης Δ19/Φ11/οικ 13098/25.6.2010 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄1039/7.7.2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
  12.  
   Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 6, 8 και 9 δημοσιεύονται με κάθε πρόσφορο τρόπο και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Άρθρο 17
1.  
  Διαχείριση των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών-μελών (Άρθρο 10 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) Το σύνολο των ειδικών αποθεμάτων που ανήκουν στην κυριότητα άλλων κρατών-μελών ή των Κεντρικών Φορέων Διατήρησης Αποθεμάτων που έχουν αυτά συστήσει και τα οποία διατηρούνται ή μεταφέρονται στην Επικράτεια της χώρας, δεν υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης
Άρθρο 18
1.  
  Κυρώσεις (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθεισών και εκάστοτε εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων. Για την παράβαση των μέτρων του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης, μετά την κατά το άρθρο 16 θέση του σε εφαρμογή, επιβάλλονται οι ήδη υφιστάμενες στη διέπουσα το οικείο μέτρο έκτακτης ανάγκης νομοθεσία κυρώσεις ή οι εκάστοτε προβλεπόμενες με απόφαση του καθ’ύλην αρμόδιου για το μέτρο Υπουργού. Ως ανώτατο όριο προστίμου που προβλέπεται για τις ανωτέρω παραβάσεις ορίζεται, κατά παρέκκλιση του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 3054/2002, το 10% του μέσου μηνιαίου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3959/2011 (Α΄93).
Άρθρο 19 "Υποχρεώσεις τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης Τροποποιήσεις του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 (Άρθρο 9 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2009/119)"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
  Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης έχουν ανεξάρτητα από το είδος της άδειας που κατέχουν και αποκλειστικά εντός των πλαισίων αυτής
 1. Όσοι εισάγουν αργό Πετρέλαιο ή ημικατεργασμένα ή πετρελαιοειδή προϊόντα της παραγράφου 1 προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.
 2. Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές που εισάγουν και διατηρούν τα προϊόντα αυτά αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση.
 3. Το ύψος του αποθέματος έκτακτης ανάγκης του υπόχρεου ισούται τουλάχιστον με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε στην εγχώρια αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
 4. Το όριο αυτό προκύπτει μετά τη μείωση των ποσοτήτων των αποθεμάτων του υπόχρεου κατά ποσοστό 10%, όπως αναφέρεται στο προτελευταίο εδάφιο του Παραρτήματος ΙΙ.
 5. Το εν λόγω όριο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβανομένων υπόψη των ενωσιακών και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
 6. Ως καθαρές εισαγωγές του υπόχρεου θεωρείται το αλγεβρικό άθροισμα.(Εισαγωγές μείον εξαγωγές) μείον (Τελικό Απόθεμα μείον Αρχικό Απόθεμα) μείον (Διάθεση στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα).
 7. Οι ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από διακίνηση εκ μέρους άλλου κατόχου αδείας Διύλισης ή Εμπορίας, υπολογίζονται στο αλγεβρικό άθροισμα του κατόχου άδειας ο οποίος τις διακίνησε πρώτος.
2.  
  Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας των κατηγοριών με στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, εφόσον πραγματοποιούν εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του ανωτέρω νόμου, είναι υπόχρεοι προς αναφορά των εισαγωγών αυτών και προς υποβολή αναφοράς υποχρέωσης και περιοδικής αναφοράς αποθεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένου προς τούτο ειδικού όρου στις άδειες που κατέχουν, χωρίς πάντως η παράλειψή του να απαλλάσσει τους κατόχους των αδειών αυτών από τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.
3.  
  Η παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
  Τον έλεγχο για την τήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών-μελών που τηρούνται στη χώρα ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκδίδεται ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, ο οποίος περιέχει τους όρους με τους οποίους ασκείται εποπτεία και διενεργείται έλεγχος και κάθε σχετική λεπτομέρεια, ιδίως σχετικά με τα όργανα και τη διαδικασία πιστοποίησης των αποθηκών τήρησης των ανωτέρω αποθεμάτων, τους όρους της φυσικής προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων αυτών, τους όρους αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου τους με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωσή τους, τις προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της Ελληνικής Επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, την αλλαγή του φορέα εγκατάστασης, τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8, τους όρους πρόσβασης τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων και τον καθορισμό του σχετικού ανταλλάγματος, τις μεθόδους υπολογισμού των αποθεμάτων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, την κατάρτιση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του καταλόγου του άρθρου 6 παράγραφος 1, τις κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεών του, στο πλαίσιο των κυρώσεων του άρθρου 18, καθώς και την υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να διαβιβάζουν περιοδικώς στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατάλογο με τις εισαγωγές και εξαγωγές αργού πετρελαίου, και πετρελαιοειδών προϊόντων που πραγματοποίησε κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και το τελικό απόθεμα που τηρούσε.
4.  
  Το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον της υποχρέωσης των κατόχων αδειών διύλισης για διατήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης διατηρείται με τη μορφή των προϊόντων των κατηγοριών Ι και ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002. Οι κάτοχοι άδειας διύλισης έχουν τη δυνατότητα, για το υπόλοιπο της υποχρέωσής τους τήρησης αποθεμάτων, να φυλάσσουν αποθέματα σε αργό πετρέλαιο ή προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων ή πρόσθετα/οξυγονούχες ενώσεις ή πετρελαιοειδή προϊόντα. Το ύψος του αποθέματος έκτακτης ανάγκης των λοιπών υπόχρεων αφορά στο σύνολο των προϊόντων καθεμίας των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, στις οποίες περιλαμβάνονται τα προϊόντα στα οποία κάθε υπόχρεος πραγματοποίησε εισαγωγές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπονεί ετήσια έκθεση, στην οποία αναλύει τα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να εξασφαλιστεί και να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα και η φυσική προσβασιμότητα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 5 και τεκμηριώνει, στην ίδια έκθεση, τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να ελέγχεται η χρήση των αποθεμάτων αυτών σε περίπτωση σοβαρών διαταραχών προμήθειας πετρελαίου. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του πρώτου μήνα του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρεται.
5.  
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 η λέξη «τρίτο» της δεύτερης σειράς αντικαθίσταται από τη φράση «άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων».
6.  
  Όπου στο άρθρο 12 του ν. 3054/2002 και στις κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης νοείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Όπου στο ν. 3054/2002 και στις κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις αναφέρονται τα αποθέματα ασφαλείας νοούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης.
7.  
  Οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 11 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 καταργούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20 "Εξουσιοδοτήσεις Οι παρεχόμενες με τον παρόντα νόμο εξουσιοδοτήσεις προς έκδοση κανονιστικών πράξεων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα λοιπά όργανα της εκτελεστικής εξουσίας περιέχονται στις κάτωθι διατάξεις του νόμου τούτου, ήτοι:"
1.  
  Άρθρο 3 παράγραφος 1, με το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 (Α΄230) και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να επιλέγει τα αναφερόμενα στην ίδια διάταξη προϊόντα στα οποία τηρούνται τα αποθέματα πετρελαίου.
2.  
  Άρθρο 7, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση:
 1. στην παράγραφο 1, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκδίδει, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διάταγμα, με το οποίο συνιστάται ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία «Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε.» (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και καταρτίζεται το καταστατικό της,.
 2. στην παράγραφο 4β, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να καθορίζει τις προϋποθέσεις για την παροχή από τον ΚΦΔΑ υπηρεσιών που αφορούν στη διατήρηση των αποθεμάτων για τους οικονομικούς φορείς
3.  
  Άρθρο 8, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ:
 1. στην παράγραφο 2, να αποφασίζουν την αύξηση, και μετά τη σύσταση και λειτουργία του ΚΦΔΑ, τη μείωση ή/και κατάργηση του ποσοστού της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων κάθε οικονομικού φορέα, το οποίο δικαιούται να μεταβιβάζει σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία β΄ και γ΄ του αυτού άρθρου,
 2. στην παράγραφο 3, να επιβάλουν στους οικονομικούς φορείς την υποχρεωτική μεταβίβαση ενός τουλάχιστον συγκεκριμένου μέρους της υποχρέωσής τους διατήρησης των αποθεμάτων στον ΚΦΔΑ της χώρας, το ίδιο για όλους τους οικονομικούς φορείς
4.  
  Άρθρο 14 παράγραφος 7, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να ρυθμίζει λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικασιών σχετικά με την επισκόπηση από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και της διατήρησης αποθεμάτων
5.  
  Άρθρο 16, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 13 του ν. 3054/2002, το οποίο εξουσιοδοτεί:.
 1. με την παράγραφο 3:
  • το Υπουργικό Συμβούλιο να εγκρίνει το Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΜΕΑ),
  • τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αποφασίζει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού, την εφαρμογή μέτρων προβλεπόμενων στο Σ.Μ.Ε.Α. και να ρυθμίζει θέματα σχετικά με την εφαρμογή τους,.
 2. με την παράγραφο 6, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αποφασίζει σχετικά με την χρησιμοποίηση ή μη των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ισχύουσας διεθνούς απόφασης που δεσμεύει τη χώρα ή περισσότερα κράτη-μέλη,
 3. με την παράγραφο 8, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αποφασίζει τη διάθεση αποθεμάτων πέραν του υποχρεωτικού επιπέδου σε επείγουσες περιπτώσεις,
 4. με την παράγραφο 9, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:
  • να ορίζει, στις περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 6, 7, 8 του άρθρου 13 του ν. 3054/2002, τη διατήρηση επιπέδων αποθεμάτων χαμηλότερων από εκείνα που ορίζονται ως υποχρεωτικά ελάχιστα,.
  • να αποφασίζει την αποκατάσταση των αποθεμάτων αυτών, προκειμένου να επανέλθουν στα υποχρεωτικά ελάχιστα επίπεδα
6.  
  Άρθρο 18, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση:
 1. στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να επιβάλει κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου,
 2. στον καθ’ ύλην αρμόδιο για κάθε μέτρο έκτακτης ανάγκης Υπουργό να θεσπίζει στο πλαίσιο του άρθρου τούτου κυρώσεις για την παράβασή του
7.  
  Άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 3, με το οποίο άρθρο αντικαθίστανται αντίστοιχα οι παράγραφοι 2 και 10 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002, με τις οποίες διατάξεις εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:.
 1. με την παράγραφο 2, να αναπροσαρμόζει το ύψος αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που πρέπει να τηρούν οι υπόχρεοι,
 2. με την παράγραφο 10, να εκδίδει μετά από γνώμη της ΡΑΕ τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης
8.  
  Παράρτημα ΙΙ πρώτο εδάφιο, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αποφασίζει περί εφαρμογής μιας από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα αυτό μεθόδους για τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων
Άρθρο 21 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 19 παράγραφος 2 ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας που εκδόθηκε με την υπ. αριθ. Δ1/Β/12565 (Β΄1015/ 21.6.2007) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Άρθρο 22 "Απαλλαγή από χρέωση ΥΚΩ"
1.  
  Στο άρθρο 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
  Απαλλάσσεται από τη χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων ημέρας των δικαιούχων των τιμολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.).
2.  
  Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 36 του ν. 4067/2012.
Άρθρο 23 "Τροποποίηση του ν. 3423/2005"
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3423/2005 (Α΄304) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται έγκριση για την άσκηση της δραστηριότητας της Διάθεσης Βιοκαυσίμων στους δικαιούχους της απόφασης που εκδίδεται κατά την παράγραφο 7α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 για την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2013, με την ίδια αυτή απόφαση.
Άρθρο 24 "Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς"
1.  
  Για όσους φωτοβολταϊκούς σταθμούς υποβλήθηκε αίτηση στον αρμόδιο διαχειριστή για την ενεργοποίηση της σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο από την 1η Μαΐου 2012 έως την 31η Ιουλίου 2012 και εντός της προθεσμίας των 18 ή των 36 μηνών κατά περίπτωση, που προβλεπόταν στη διάταξη της παραγράφου 5α του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, πριν από την τροποποίησή της με το ν. 4093/2012, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α΄8) που αντιστοιχεί στην ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας κάθε παραγωγού με τον αρμόδιο Διαχειριστή. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης, να είχαν κατασκευαστεί τα έργα σύνδεσης από τον Διαχειριστή ή να είχε παρέλθει ο συμβατικός χρόνος υλοποίησής τους. Η συνδρομή της προϋπόθεσης του ανωτέρω εδαφίου βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.
2.  
  Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ’ επάγγελμα αγρότες, η συμβατική διάρκεια των οποίων λήγει έως την 31η Μαρτίου 2013, παρατείνονται κατά δύο μήνες μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου κατ’ επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος
3.  
  Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ’ επάγγελμα αγρότες και των οποίων η συμβατική διάρκεια έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ενεργές και η διάρκειά τους παρατείνεται έως την παρέλευση δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου κατ’ επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος
4.  
  Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν πριν από την υπογραφή των Συμβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ’ επάγγελμα αγρότες επιστρέφονται, μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου κατ’ επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθμού
5.  
  Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς κατ’ επάγγελμα αγροτών, ισχύος έως 100 kW, για τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από 1.7.2011 έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που ίσχυε κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους θα λάβει χώρα εντός απώτατου χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 25
1.  
  Καθορισμός των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων κατά την κατάρτιση των συμβάσεων εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει δημόσιων μεταλλευτικών χώρων Στο άρθρο 5 του ν. 3175/2003 (Α΄ 207), προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
  Στην περίπτωση σύνταξης οποιουδήποτε συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο αφορά σε συμβάσεις εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιων μεταλλευτικών χώρων, τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων, του Ταμείου Νομικών και οποιουδήποτε τρίτου και οι αμοιβές των δικηγόρων δεν δύνανται, στις περιπτώσεις αναλογικού καθορισμού αυτών, να υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ προ ΦΠΑ ή το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ προ ΦΠΑ σε κάθε άλλη περίπτωση. Για κάθε εγγραφή ή καταχώρηση σύστασης ή μεταβίβασης ή άρσης ή διαγραφής εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή κτηματολόγιο, αναφορικά με τα συμβολαιογραφικά έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου, τα δικαιώματα του κτηματολογίου και των εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ προ ΦΠΑ, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, επιβάρυνσης ή τέλους. Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρθρο 26
1.  
  Στο τέλος της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετήσια, με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
2.  
  Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναδρομικά από τη 19η Νοεμβρίου 2012
Άρθρο 27
1.  
  Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της υποπαραγράφου Ι .2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), η υποχρέωση καταβολής της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προβλέπεται σε αυτές δεν βαρύνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΣΗΘΥΑ που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και αξιοποιούν την παραγόμενη θερμική ενέργεια για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητά τους.
2.  
  Αιτήσεις για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα ή στο Δίκτυο σταθμών ΣΗΘΥΑ που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και αξιοποιούν την παραγόμενη θερμική ενέργεια για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητά, τους, οι οποίες έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται εντός προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Διαχειριστή κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να παρατείνεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 28
1.  
  Στο άρθρο 2 του ν. 1756/1988 (Α΄35), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
  Καταργούνται οι τυχόν μεταβατικές έδρες των Πρωτοδικείων, που λειτουργούσαν στην έδρα των Ειρηνοδικείων, τα οποία συγχωνεύθηκαν με το π.δ. 110/2012 (Α΄ 193).
2.  
  Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 8 του στοιχείου «Β» (υπό τον τίτλο «Κλήρωση των συνθέσεων») του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: Ο εισαγγελέας της έδρας και ο αναπληρωτής του, ο οποίος συμπαρίσταται, κληρώνονται από δέκα εισαγγελείς εφετών ή αντεισαγγελείς εφετών, πενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, που έχουν οριστεί από την ολομέλεια της οικείας εισαγγελίας με την ίδια διαδικασία, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως όσα προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια.
Άρθρο 29 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Δ1/Β/12565(Β΄1015 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Δ1_Β_12565(Β΄1015 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/Δ19/Φ11/ΟΙΚ13098 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/Δ19_Φ11_ΟΙΚ13098 2010
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2009/119/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/119_ΕΕ 2009
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. 2002/3054 2002
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
ΝΟΜΟΣ 2005/3423 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3423 2005
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. 2011/3959 2011
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. 2011/4001 2011
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 2012/4067 2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 2012/4093 2012
Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας. 2012/110 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα. 2013/27_19-9-2013 2013
Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. 2014/4233 2014
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2014/4258 2014
Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις. 2016/4361 2016
Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2017/4467 2017