ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/4171

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-07-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-07-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-07-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις 4 Μαρτίου 2013, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: Άρθρο 2 Τα προγράμματα συνεργασίας που καταρτίζονται από την «Επιτροπή» του άρθρου 5 του Μνημονίου εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών. Άρθρο 3 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4015/2011 (Α΄ 210) 1.1)Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4015/2011, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:« 2.Για την ίδρυση των εταιρειών του άρθρου αυτού μπορεί να συμπράττουν: 1)Η οικεία Περιφέρεια. 2)Οι δήμοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας. 3)Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις της Περιφέρειας. 4)Φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών (νομικά και φυσικά πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων. 5)Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με το σχετικό κάθε φορά «καλάθι της Περιφέρειας». 2)Η παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011 αντικαθίσταται ως εξής:« 8.Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις υποχρεούνται να προβούν στις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του νόμου αυτού, το αργότερο μέχρι την 31.12.2013. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όλων των βαθμίδων (Αγροτικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών, Συνομοσπονδιών).» 1)Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), αντικαθίσταται ως εξής:« 10.Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2013.» 1)Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011, διαγράφεται. 2)Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 του ν. 4015/2011, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του ν. 2810/ 2000 (Α΄ 108) καταργούνται από 2 Ιανουαρίου 2014, πλην της παρ. 6 του άρθρου 26.» 2.Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4015/2011, παρατείνεται, από τότε που έληξε, έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2013. 3.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου: 1)Καταργούνται, από τότε που ίσχυσαν, οι διατάξεις του ν. 4015/2011 και του ν. 2810/2000 (Α’ 61), όπως αυτές ισχύουν, που αφορούν τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ). Ειδικότερα από τις 21.9.2011: 1) Καταργούνται η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ και η περίπτωση δ΄ του άρθρου 1, το άρθρο 5 και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4015/ 2011. 2) Διαγράφονται οι συντομογραφίες «ΟΠ» και «Ο.Π.», όπου αυτές αναφέρονται στο σύνολο των διατάξεων του ν. 4015/2011, και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2810/2000, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4015/2011. Ομάδες Παραγωγών που τυχόν αναγνωρίσθηκαν ή/και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4015/2011, εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις, μόνο για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων έχουν τυχόν αναλάβει, και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών. 2)Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 1361/1983 (Α΄ 66), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 4015/2011. Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.