ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/4180

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-09-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-09-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-09-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3489/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μακεδονίας και Θράκης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» (Α.Ζ.Κ. Α.Ε.) και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης του άρθρου 5 του ν. 1561/ 1985 (Α΄148). Για την εκπλήρωση του σκοπού της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. μπορεί να παραχωρούνται σε αυτή δημόσιοι ή ιδιωτικοί χώροι προς χρήση. Για την παραχώρηση ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραχώρησης δημοσίων κτημάτων. Στην περίπτωση παραχώρησης ιδιωτικών χώρων, μεταξύ του φορέα παραχώρησης και της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. υπογράφεται έγγραφη συμφωνία, με την οποία καθορίζονται οι βασικοί όροι της παραχώρησης, όπως ιδίως η διάρκεια, τα οικονομικά ή άλλου είδους ανταλλάγματα και οι εν γένει υποχρεώσεις των μερών.
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3489/2006 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» αφού ληφθούν υπόψη τυχόν προτάσεις της Επιτροπής του άρθρου 13. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να τροποποιείται το Στρατηγικό Σχέδιο.
Άρθρο 3 "Το άρθρο 3 του ν. 3489/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 3 Ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. "
1.  
  Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» («Εταιρεία»), με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης. Η εταιρεία επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Η εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, και λειτουργεί αποκλειστικά με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της και συμπληρωματικά, των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37), εξαιρείται δε από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).
2.  
  Η διοίκηση της εταιρείας, η οργάνωση και η λειτουργία της, οι αρμοδιότητες των οργάνων της και κάθε ειδικότερο θέμα ρυθμίζονται με το καταστατικό της, το οποίο καταρτίζεται από το Δ.Σ. αυτής και εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας.».
Άρθρο 4
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Η κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως το αντικείμενο, με δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, ο προϋπολογισμός του προγράμματος, οι αποδέκτες της ενίσχυσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι διαδικασίες υπαγωγής, παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης και της χρηματοδότησης των αποδεκτών της ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 3. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος κατά τον οποίο παρακολουθείται η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών και ελέγχεται η νομιμότητα των σχετικών δαπανών.
2.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3489/2006 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
 1. Να συνάπτει με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, είτε συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών και να συμμετέχει σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμβατικού ή θεσμοθετημένου τύπου και σε εταιρείες μικτής οικονομίας κάθε νομικής μορφής.
Άρθρο 5
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3489/2006, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 5 κεφάλαιο 1 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ εκάστης Οι μετοχές αυτές αναλαμβάνονται, στο σύνολό τους, από το Δημόσιο Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου, το Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό της κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιούνται και με δημόσια εγγραφή στο Χρηματιστήριο. 3 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάζει τις μετοχές του σε οποιοδήποτε πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, προτιμώμενων, μεταξύ αυτών, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Η διάθεση των μετοχών του Δημοσίου γίνεται σε τιμή που καθορίζεται, κάθε φορά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης.
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 6 του ν. 3489/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 6
  1.  
   Για την οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ακόλουθοι κανονισμοί
  1. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας.
  2. Με τον Κανονισμό αυτόν καθορίζονται η οργανωτική δομή της εταιρείας, ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας, η κατανομή αυτού σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, τα καθήκοντά του, η ευθύνη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης και αξιολόγησής του, η εξέλιξή του, τα κλιμάκια αμοιβών και αποδοχών, η εκπαίδευση και επιμόρφωσή του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
  3. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται εντός τεσσάρων μηνών με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  4. Ο Κανονισμός Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.
  5. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και των αντίστοιχων διατάξεων ενσωμάτωσης αυτών στο Εθνικό Δίκαιο, οι συμβάσεις προμηθειών και παροχής κάθε είδους υπηρεσιών, όπως ιδίως υπηρεσιών παροχής συμβουλών, διαφήμισης και προβολής, που συνάπτει η Εταιρεία, εξαιρούνται από τις νομοθετικής και κανονιστικής ισχύος διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες κατηγορίες συμβάσεων των φορέων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύουν και διέπονται αποκλειστικά από τον Κανονισμό Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρείας.
  6. Ο εν λόγω Κανονισμός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  7. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών ακολουθώντας διαδικασίες που ορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά περίπτωση ανάλογα με το αντικείμενο και την αξία της δημοπρατούμενης σύμβασης.
  8. Ο Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων.
  9. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και των αντίστοιχων διατάξεων ενσωμάτωσης αυτών στο Εθνικό Δίκαιο, οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων που συνάπτει η Εταιρεία εξαιρούνται από τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες κατηγορίες συμβάσεων των φορέων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύουν και διέπονται αποκλειστικά από τον Κανονισμό Εκτέλεσης Έργων της Εταιρείας.
  10. Ο εν λόγω Κανονισμός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Μακεδονίας και Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  11. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Εκτέλεσης Έργων, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργων ακολουθώντας διαδικασίες που ορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά περίπτωση ανάλογα με το αντικείμενο και την αξία της δημοπρατούμενης σύμβασης.
  12. Ο Κανονισμός Μισθώσεων.
  13. Οι μισθώσεις ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία ή παραχωρούνται σε αυτήν με οποιαδήποτε έννομη σχέση εξαιρούνται από τις διατάξεις του π.δ. 34/1995.
  14. Οι μισθώσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού και του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.).
  15. Ο Κανονισμός Μισθώσεων καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  2.  
   Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εκτέλεση, τη διοίκηση και το συντονισμό των πάσης φύσεως έργων της αρμοδιότητάς της.
Άρθρο 7
1.  
  Το άρθρο 7 του ν. 3489/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 7
  1.  
   Άρθρο 7 Όργανα διοίκησης της Εταιρείας
  2.  
   Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο, στο καταστατικό της εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις διατάξεις του ν. 2190/1920.
  3.  
   Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης που ορίζεται από τη Σύγκλητο μαζί με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προέρχονται από κλάδο συναφή με τις δραστηριότητες και το σκοπό της εταιρείας, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού για θητεία τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, με την απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένα επιπλέον τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του, ώστε ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να ανέρχεται σε επτά.
  4.  
   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχεται από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό - τεχνικό ή τον ερευνητικό χώρο και πρέπει να διακρίνεται για το επιστημονικό κύρος, τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία του επί θεμάτων συναφών προς το σκοπό της εταιρείας.
  5.  
   Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται πτυχιούχος πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συγγενές με τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας και προϋπηρεσία επί οκτώ (8) τουλάχιστον έτη σε θέση αυξημένης ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών έως έξι ετών, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Με την απόφαση προκήρυξης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής αυτού. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ιδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί και καθήκοντα Πρόεδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Μέχρι την πρόσληψη του Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε περίπτωση που αυτός εκλείψει ή απουσιάζει, καθήκοντα εκτελεστικού εκπροσώπου της εταιρείας ασκεί μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με ειδική απόφαση του Συμβουλίου.
  6.  
   Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212).
  7.  
   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, στο Καταστατικό της Εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με το Καταστατικό της.
Άρθρο 8
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 3489/2006, όπως ισχύει, αντικαθίστανται και προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: 1 Η Εταιρεία στελεχώνεται με προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται είτε α) με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μετά από δοκιμαστική περίοδο δώδεκα (12) μηνών ή ορισμένου χρόνου είτε β) μέσω δανεισμού εργαζομένων στη βάση ειδικής συμφωνίας με τρίτους ή συμφωνίας προσωρινής απασχόλησης, σύμφωνα με τα άρθρα 113-133 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) είτε γ) με σύμβαση έργου Όλες οι παραπάνω συμβάσεις, υπό στοιχεία (α), (β) και (γ), διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται στις σχέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας Η διαδικασία στελέχωσης τελεί υπό την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π. Οι νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι της Εταιρείας προσλαμβάνονται είτε με σχέση έμμισθης εντολής είτε με σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Αυτής. 2 Από τη δημοσίευση του παρόντος και για τρία (3) έτη μπορεί να αποσπάται στην Εταιρεία προσωπικό με ειδικά προσόντα ή εμπειρία από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αίτημα του Δ.Σ. της Εταιρείας και του ενδιαφερόμενου και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων Οι αποσπώμενοι στην Εταιρεία λαμβάνουν από αυτή το σύνολο των αποδοχών και των πάσης φύσεως γενικών ή ειδικών επιδομάτων, που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση, πλην εκείνων που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους Σε κάθε περίπτωση η μισθοδοσία βαρύνει την Εταιρεία. 3 Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος μέχρι και την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος, οι πάσης φύσεως δαπάνες που αφορούν ληξιπρόθεσμες ή μελλοντικές οφειλές μισθοδοσίας του προσωπικού και λειτουργίας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησής του, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΕ 0211, 0213, 0221, 0291, 0292, 0293, 0711) και καταβάλλονται από αυτό με ισόποση παρακράτηση από την επιχορήγηση της εταιρείας του έτους 2013 που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΕ 2599).
Άρθρο 9
1.  
  Το άρθρο 10 του ν. 3489/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 10
  1.  
   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίζει
  1. Το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος.
  2. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, που εγκρίνεται, τροποποιείται ή αναθεωρείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Με όμοια απόφαση ορίζονται το περιεχόμενο και η διάρκεια του σχεδίου αυτού, η προθεσμία εντός της οποίας υποβάλλεται προς έγκριση, η διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής του και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
  4. Τον ετήσιο προϋπολογισμό της, καθώς και την έκθεση τεκμηρίωσής του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.
  5. Τον ετήσιο απολογισμό της και τις οικονομικές καταστάσεις, που υποβάλλονται στον εποπτεύοντα Υπουργό και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
  6. Ετήσια έκθεση για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. που υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό.
  2.  
   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.
Άρθρο 10
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.) είναι ειδικά διαμορφωμένες και οργανωμένες περιοχές εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ., με την οποία έχουν άμεση οργανωτική και λειτουργική διασύνδεση ως χώροι υποδοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, φορέων και ινστιτούτων των οποίων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν το σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Οι Θ.Υ.Κ.Δ. ιδρύονται από την Εταιρεία.
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με διάταγμα, που εκδίδεται μετά από κοινή πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Μακεδονίας και Θράκης, ιδρύονται οι Θ.Υ.Κ.Δ. (Θύλακες Υποδομής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων) και καθορίζονται τα όρια, οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης και η ρυμοτόμησή τους, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια. Η ίδρυση, οριοθέτηση και πολεοδόμηση κάθε Θ.Υ.Κ.Δ. επισπεύδεται από την Εταιρεία, η οποία υποβάλει για το σκοπό αυτόν σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων ιδρύονται οι Θ.Υ.Κ.Δ.
3.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία των Θ.Υ.Κ.Δ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζονται από σχετικό Κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 11
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
  Επιτρέπεται η εγκατάσταση πάσης φύσεως οικονομικών δραστηριοτήτων εντός των περιοχών της Ζ.ΚΑΙ.Θ. που έχουν οριστεί ως Θ.Υ.Κ.Δ., εφόσον η εγκατάσταση αυτή συνάδει και προωθεί τους στόχους της Ζ.ΚΑΙ.Θ., μετά από σχετική άδεια σκοπιμότητας, η οποία εκδίδεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης της άδειας σκοπιμότητας καταρτίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν προτάσεις της Επιτροπής του άρθρου 13, και εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης της άδειας σκοπιμότητας.
Άρθρο 12
1.  
  Το άρθρο 13 του ν. 3489/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 13
  1.  
   Άρθρο 13
  2.  
   Η Επιτροπή συγκροτείται από δεκαπέντε μέλη τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης. Στην Επιτροπή μετέχουν ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ένας εκπρόσωπος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ένας εκπρόσωπος από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ένας εκπρόσωπος από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, ένας εκπρόσωπος από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος από την εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.», ένας εκπρόσωπος από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και ένας εκπρόσωπος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τα μέλη της Επιτροπής να προέρχονται από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό - τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό και πρέπει να διακρίνονται για τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία τους επί θεμάτων που ορίζονται από το σκοπό της Εταιρείας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής της είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Τα λειτουργικά έξοδα της Επιτροπής, όπως ενδεικτικά τα έξοδα μετακίνησης των μελών, αναλώσιμα υλικά – γραφική ύλη κ.λπ., βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Α.Ζ.Κ. Α.Ε.
  3.  
   Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έξι μήνες και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου της ή μετά από αίτημα του Δ.Σ. ή του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης. Η γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Επιτροπής διενεργείται από τους υπαλλήλους της Εταιρείας.
Άρθρο 13
1.  
  Το άρθρο 14 του ν. 3489/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 14
  1.  
   Η Επιτροπή αποτελεί όργανο κοινωνικού και επιστημονικού διαλόγου επί θεμάτων που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και επί θεμάτων πολιτικής ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας, της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την έρευνα και την καινοτομία και της προώθησης της επιχειρηματικότητας σε καινοτόμους δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της, συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις για τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου σε τακτικά διαστήματα κατά τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις της. Επίσης, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει και εισηγήσεις προς τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης επί.
  1. του περιεχομένου και της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., .
  2. του περιεχομένου και της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας,
  3. του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας, καθώς και της έκθεσης τεκμηρίωσής του,
  4. του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας,
  5. της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ., .
  6. κάθε άλλου θέματος, για το οποίο ζητά τη συνδρομή της το Δ.Σ. ή ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης.
  2.  
   Η Επιτροπή μπορεί να ζητά στοιχεία και πληροφορίες για θέματα που εμπίπτουν στην αποστολή της από κάθε φορέα του Δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Ειδικά οι φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα οφείλουν να διαβιβάζουν τα αιτούμενα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί, κατά τις συνεδριάσεις της, να καλεί εκπροσώπους των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου να αναπτύσσουν προφορικά, ενώπιόν της, τις απόψεις τους επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 14
1.  
  Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1γ, όπως αυτή προστέθηκε στο άρθρο 2 του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (Α΄ 86), αντικαθίσταται από 1.8.2013 ως εξής: Η ΕΑΠ υποχρεούται για τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στο ως άνω οριστικοποιημένο αρχείο, να ελέγχει τις αποδοχές που αποστέλλει η εκκαθαρίζουσα αρχή και να τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες της προηγούμενης μισθολογικής περιόδου από εκείνη κατά την οποία ετέθησαν σε διαθεσιμότητα ή αργία.
Άρθρο 15
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής: Κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά όργανα, τα αστυνομικά όργανα και από τους αναγνωριζόμενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του παρόντος, τα δασικά προϊόντα..
2.  
  Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/ 1969 (Α΄ 7) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων αυτών οι αναγνωριζόμενοι φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του παρόντος υπάγονται στον αρμόδιο φορέα για την προστασία και διαχείριση των δημοσίων δασών της χώρας, η διάθεση δε αυτών γίνεται με απόφαση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας.
Άρθρο 16
1.  
  Η προθεσμία της παρ. 3α του άρθρου 30 του ν. 3889/ 2010 (Α΄ 182), όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι 30.9.2013. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), η οποία αφορά σε μελέτες έγκρισης ή αναθεώρησης ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ που έχουν ενταχθεί σε κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης μέχρι 31.12.2011 παρατείνεται μέχρι τις 30.9.2013.
Άρθρο 17 "Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αναδιατυπώνεται ως εξής:«"
1.  
  Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ, υπάγονται στη ρύθμιση «νέας αρχής» και καταβάλλονται ως ακολούθως:
 1. Κεφαλαιοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων μέχρι τις 31.12.2012 και καταβολή αυτών εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στην αίτηση, με τις εξής αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.
 2. Η μείωση είναι της τάξης του 25% στις προσαυξήσεις εάν το χρέος εξοφληθεί μέχρι 30.6.2017, 30% εάν εξοφληθεί μέχρι 30.6.2016, 35% εάν εξοφληθεί μέχρι 30.6.2015, 40% εάν εξοφληθεί μέχρι 30.6.2014 και 50% εάν εξοφληθεί μέχρι 1.7.2013.
 3. Οι οφειλέτες πρέπει να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής κατά περίπτωση, προκειμένου να αξιολογείται η δυνατότητα ανταπόκρισης στην παρούσα ρύθμιση.».
Άρθρο 18 "Αποζημίωση παθόντων από εγκληματικές ενέργειες"
1.  
  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ή κύριοι κινητών ή ακίνητων πραγμάτων δικαιούνται αποζημίωσης από την οικεία Περιφέρεια για υλικές ζημίες, που υφίστανται ή υπέστησαν από εγκληματικές ενέργειες, που στρέφονται κατά κρατικού λειτουργού ή της περιουσίας του, με αφορμή την άσκηση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος διενεργείται και η ακριβής έκταση της ζημίας προσδιορίζεται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή εβλάφθη ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημίωσης κατά της Περιφέρειας υπάρχει μόνο για το επιπλέον της δικαιούμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης ποσό.
2.  
  Η αποζημίωση για αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ακίνητα επιτρέπεται να χορηγείται στους μισθωτές ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία αποδεδειγμένα τη νομή των εν λόγω ακινήτων, εφόσον δεν υποβληθεί σχετική προς τούτο αίτηση εκ μέρους των κυρίων εντός εξήντα (60) ημερών από την επέλευση του γεγονότος ή από τη δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου περί πράξεων, που έγιναν προ της δημοσίευσης αυτού
3.  
  Ο κατά τα ως άνω λαμβάνων την αποζημίωση υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών μετά την είσπραξη της αποζημίωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτού, του καταλογίζεται από τη διεύθυνση πολεοδομίας της Περιφέρειας, στην οποία συνέβη το γεγονός, το ποσό της εισπραχθείσας αποζημίωσης, το οποίο προσαυξάνεται με το νόμιμο τραπεζικό τόκο από την ημερομηνία της είσπραξής της. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την Περιφέρεια για τις υλικές ζημίες από τις ανωτέρω πράξεις δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος ή κράτηση.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 19
1.  
  Εγκρίνεται το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο του χώρου της Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης στην εκτός σχεδίου περιοχή του Παϊάμπορου της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης για την ανέγερση κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τον καθορισμό οδών, πεζοδρόμων, χώρων κοινόχρηστου πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων, εγκαταστάσεων διοίκησης, συγκροτημάτων σχολών και βιβλιοθηκών, κτιρίων φοιτητικής μέριμνας, αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως ο χώρος φαίνεται περικλειόμενος με ρυμοτομική γραμμή και τα στοιχεία Χ1, Χ2, Χ3…….Χ32, Χ39……. Χ37, Χ87 ……. Χ70, Χ67…… Χ61, Χ46…… Χ48, Χ52 ……. Χ60, Χ1 στα δύο (2) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Στον παραπάνω καθοριζόμενο χώρο ορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης ως εξής:
 1. Καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
 2. Ο.Τ. Είδος χρήσης Γης Αρτιότητα Σ.Δ. Κάλυψη Μέγιστο ύψος Ο.Τ.1α, 2α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5 στρ. 0,20 15% 15,00μ για το 80% του παραπάνω επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης των Ο.Τ. (ήτοι για Π.Κ. 12% των Ο.Τ.) και 20,00μ για το 20% του παραπάνω επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης των Ο.Τ. (ήτοι για Π.Κ. 3% των Ο.Τ.) ο.τ. 3α, 3β ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 5 στρ. 0,30 20% 15,00μ. ο.τ. 4α ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΩΝ 5 στρ. 0,30 20% 15,00μ. ο.τ. 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣΜΕΡΙΜΝΑΣ 5 στρ. 0,20 15% 15,00μ. ο.τ. 6α, 6β, 7α ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 στρ. 0,10 20% 15,00μ. ο.τ. 8, 9 ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΠΡΑΣΙΝΟΥ 5 στρ. 0,022 5% 4,50μ. ο.τ. 1β, 2β, 3γ, 3δ, 3ε, 4β και 4γ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
 3. Πριν την έγκριση των Μελετών και την έκδοση Αδειών Δόμησης εκπονούνται γεωτεχνικές μελέτες για τη θεμελίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και γεωφυσικές διασκοπήσεις όπου αυτό απαιτηθεί
3.  
 1. Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας οι ρυθμίσεις των ανωτέρω παραγράφων θα πρέπει να εναρμονίζονται με το ισχύον Γ.Π.Σ. (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης.
 2. Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας απαιτείται η έγκριση, κατά τις κείμενες διατάξεις, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) ως απαραίτητη προϋπόθεση.
 3. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου εκδίδεται μετά από αίτημα του αρμόδιου φορέα διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Άρθρο 20 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1985/1561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1561 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2006/3489 2006
Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 2010/3845 2010
Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες δια­τάξεις. 2010/3889 2010
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας. 2010/3899 2010
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. 2012/4072 2012
Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Στα[...]" 2013/4111 2013
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/34 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/34 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία