ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/4249

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1 Αναβάθμιση Επιτελικής Μονάδας 1.Η Επιτελική Μονάδα του π.δ. 79/2011 (Α΄ 196) αναβαθμίζεται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού. 2.Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού υποβοηθά το έργο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πέραν των τομέων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 79/ 2011 και στους τομείς που αποτελούν την αρμοδιότητα των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν και συντονίζει το έργο τους. 3.Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τρεις Διευθύνσεις ως ακολούθως: 1)Τη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης. 2)Τη Διεύθυνση Έρευνας και Υποδομών. 3)Τη Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης. 4.Τη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού κατέχει ανώτατος αξιωματικός των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή πολιτικός υπάλληλος του Υπουργείου με βαθμό τουλάχιστον Β΄, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μεταξύ των στελεχών του Υπουργείου, τα οποία διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία στα αντικείμενα της Γενικής Διεύθυνσης. 5.Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 7 του π.δ. 79/2011, όσον αφορά στις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και αυτές του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει. Άρθρο 2 Σύσταση Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης 1.Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνιστάται Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού. 2.Τη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης κατέχει ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 3.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτής και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως: 1)Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του. 2)Ορίζει τους προϊσταμένους των Τμημάτων βάσει των ισχυουσών διατάξεων, του βαθμού και των ειδικότερων προσόντων τους. 3)Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται. 4)Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής. 5)Καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του. 6)Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. 7)Γνωματεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταμένους του για το προερχόμενο από το Σώμα στο οποίο ανήκει προσωπικό της Διεύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του παρόντος. 8)Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης. Άρθρο 3 Διάρθρωση Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης 1.Στη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης υπάγονται τα Τμήματα Νομικής Υποστήριξης και Καλής Νομοθέτησης, το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Επιτελικής Μονάδας του άρθρου 1 παρ. 3 του π.δ. 79/2011, τα οποία διατηρούν τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τις θέσεις του προσωπικού τους. 2.Στη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης υπάγεται το Τμήμα Οργανωτικών Μελετών και Διακλαδικού Συντονισμού του άρθρου 1 παρ. 3 εδάφιο α΄ του π.δ. 79/2011, το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Οργάνωσης και διατηρεί τη διάρθρωση και τις θέσεις του προσωπικού του. Το Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Οργάνωσης, εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 του π.δ. 79/2011 αρμοδιοτήτων, ασκεί και τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: 1)Καταρτίζει το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λειτουργίας και Ανάπτυξης (Σ.Ε.Π.Λ.Α.) του Υπουργείου σε συνεργασία με τα εποπτευόμενα Σώματα και Υπηρεσίες, το οποίο αναθεωρείται κάθε έτος. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. ολοκληρώνεται το μήνα Ιούλιο του κάθε έτους και αφορά στην περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο του ερχόμενου έτους. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. εγκρίνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους Τομεακά και Επιχειρησιακά Σχέδια (Τ.ΕΠΙ.ΣΧ.): - Προϋπολογισμός λειτουργίας, συνολικά και ανά εποπτευόμενο φορέα. - Επενδύσεις, συνολικά και ανά εποπτευόμενο φορέα. - Ανθρώπινοι πόροι – προσλήψεις, εξέλιξη, ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανά φορέα. - Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ανά φορέα. Μετά την έγκριση των Τ.ΕΠΙ.ΣΧ. μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του κάθε έτους καταρτίζονται Ετήσια Προγράμματα Δράσης (Ε.Π.Δ.) ανά τομεακό πρόγραμμα και ανά φορέα για την εκτέλεσή του. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α., τα Τ.ΕΠΙ.ΣΧ. και τα Ε.Π.Δ. αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας κάθε επιμέρους προγράμματος δράσης των φορέων και των υπηρεσιών του Υπουργείου. 2)Παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων και δράσεων σε τριμηνιαία βάση και στις αρχές του επόμενου μήνα υποβάλει αναφορά προόδου και αποκλίσεων στα ιεραρχικά ανώτερα διοικητικά όργανα του Υπουργείου. 3)Μελετά και προτείνει τους βασικούς στόχους του Υπουργείου. 4)Μετρά την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, εκτιμά τα αποτελέσματα και διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). 5)Συντάσσει εκθέσεις αποτελεσμάτων για επιμέρους αξιολογήσεις του, σε ετήσια δε βάση εκθέσεις απολογισμού της δράσης του, τις οποίες υποβάλλει στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και συγχρόνως τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3230/2004. 6)Έχει την εποπτεία εκ μέρους του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του άρθρου 94 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), όπως ισχύει. 3. 1)Στη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης υπάγεται το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομοτεχνικής Μέριμνας του άρθρου 1 παρ. 3 εδάφιο δ΄ του π.δ. 79/2011, το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας. Στο Τμήμα συστήνονται Γραφείο Προσωπικού και Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών. Το Τμήμα διατηρεί τις αρμοδιότητες, εκτός των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ του άρθρου 5 του π.δ. 79/2011, και τις θέσεις του προσωπικού του. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 5 του π.δ. 79/2011, περιλαμβάνονται ιδίως και οι ακόλουθες: 1) Η μέριμνα για τη στελέχωση των Τμημάτων και των Γραφείων του Υπουργείου με το απαραίτητο για τη λειτουργία τους προσωπικό, η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης και των μεταβολών του προσωπικού αυτού και γενικά ο χειρισμός όλων των υποθέσεων που το αφορούν. 2) Ο χειρισμός θεμάτων διοικητικής φύσεως που ανάγονται στην αρμοδιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και αφορούν το προσωπικό των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τα οικεία Επιτελεία και Υπηρεσίες. 3) Ο χειρισμός θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος του προσωπικού των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, η παρακολούθηση της διοικητικής νομοθεσίας και η διατύπωση εισηγήσεων για τη βελτίωσή της, σε συνεργασία με τα Επιτελεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες και η προετοιμασία της έκδοσης σχετικών οδηγιών. 4) Η επεξεργασία προτάσεων και εισηγήσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου για οικονομικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού του και η μέριμνα για την προώθησή τους. 5) Η μέριμνα για την παραλαβή, διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Υπουργείου, τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες, την ευταξία και καθαριότητα των χώρων, τον εξοπλισμό των Διευθύνσεων, Τμημάτων και των Γραφείων του Υπουργείου με τα αναγκαία μέσα και υλικά και την καλή συντήρηση και λειτουργία τους. 6) Η μέριμνα για την παράδοση στους οικείους Υπασπιστές της αλληλογραφίας που προορίζεται για τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και τους Γενικούς Γραμματείς και η παράδοση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού της αλληλογραφίας που προορίζεται για αυτόν, με την ένδειξη «προσωπική». 7) Η μέριμνα για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου και ο χειρισμός των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού για την αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου. 8) Η μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και κίνηση των οχημάτων του Υπουργείου και η έγκριση των σχετικών πιστώσεων για το σκοπό αυτόν. 9) Ο προσδιορισμός των αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου σε ατομικά εφόδια και είδη εξάρτησης και η κατανομή αυτών. 10) Ο χειρισμός των θεμάτων καταλογισμού της αξίας των δημοσίων υλικών του Υπουργείου σε βάρος των υπαιτίων, για απώλεια, βλάβη ή φθορά τους. 11) Η έγκριση της βιβλιοδεσίας, εκτύπωσης και χορήγησης εντύπων των υπηρεσιών του Υπουργείου από το τυπογραφείο της Ελληνικής Αστυνομίας. 12) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν συνταξιοδοτικές υποθέσεις του ως άνω προσωπικού. 13) Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού. 14) Η μέριμνα για τη χορήγηση στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου των προβλεπόμενων για αυτό εφοδίων. 15) Η διεκπεραίωση των μετακινήσεων του προσωπικού του Υπουργείου. 2)Οι ανωτέρω αρμοδιότητες κατανέμονται με απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος στα Γραφεία που υπάγονται σε αυτό. 4.Στη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης μεταφέρονται το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) και το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000, διατηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων. 5.Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του π.δ. 79/2011. Άρθρο 4 Σύσταση Διεύθυνσης Έρευνας και Υποδομών 1.Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνιστάται Διεύθυνση Έρευνας και Υποδομών, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού. 2.Η Διεύθυνση Έρευνας και Υποδομών είναι ιδίως αρμόδια για: 1)Τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων των προς συγχρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ταμείων του Χώρου των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τομεακών, Περιφερειακών, Επιχειρησιακών και λοιπών Προγραμμάτων, καθώς και των αναπτυξιακών δράσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και Σωμάτων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλες ευρωπαϊκές και αναπτυξιακές πηγές χρηματοδότησης. 2)Τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τις διαγωνιστικές διαδικασίες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων στο πλαίσιο των ανωτέρω Προγραμμάτων και δράσεων. 3)Τη διενέργεια ερευνών αγοράς για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών στο πλαίσιο των ανωτέρω Προγραμμάτων και δράσεων του Υπουργείου. 4)Τη διενέργεια των ανωτέρω διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω Προγραμμάτων και δράσεων του Υπουργείου. 5)Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων, την παραλαβή των παραδοτέων και την ανάθεση συντήρησης και καλής λειτουργίας τους στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων του Υπουργείου. 6)Την επίβλεψη και εκτέλεση έργων και μελετών στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων του Υπουργείου. 7)Τη διεκδίκηση και αξιολόγηση πιστώσεων, καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και άλλους οργανισμούς προγραμμάτων, για τη χρηματοδότηση δράσεων των φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 3.Η Διεύθυνση Έρευνας και Υποδομών ασκεί τις αρμοδιότητες της Αρχής Πιστοποίησης που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), καθώς και τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138). 4.Η κατά τα ως άνω αρμοδιότητα ασκείται και για κάθε προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων του Υπουργείου, εξαιρουμένων των εποπτευόμενων φορέων και Σωμάτων. 5.Τη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υποδομών κατέχει ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 6.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτής και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως: 1)Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του. 2)Ορίζει τους προϊσταμένους των Τμημάτων βάσει των ισχυουσών διατάξεων, του βαθμού και των ειδικότερων προσόντων τους. 3)Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται. 4)Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής. 5)Καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του. 6)Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. 7)Γνωματεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταμένους του για το προερχόμενο από το οικείο Σώμα προσωπικό της Διεύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του παρόντος. 8)Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης. Άρθρο 5 Διάρθρωση Διεύθυνσης Έρευνας και Υποδομών 1.Η Διεύθυνση Έρευνας και Υποδομών διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: 1)Τμήμα Προμηθειών, Έρευνας και Τεχνολογίας. 2)Τμήμα Μελετών και Δημοσίων Έργων. 3)Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων. 4)Τμήμα Έρευνας και Αξιοποίησης χρηματοδοτούμενων πηγών από την Ε.Ε. ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. 2.Το Τμήμα Προμηθειών, Έρευνας και Τεχνολογίας είναι ιδίως αρμόδιο για την προετοιμασία, τη διαβούλευση και κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών, την έρευνα αγοράς, στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων τεχνολογίας και επικοινωνιών, καθώς και μεταφορικών μέσων και διαρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία: 1)Στο Γραφείο Πληροφορικών συστημάτων. 2)Στο Γραφείο Μεταφορικών Μέσων και λοιπών προμηθειών. Τα ανωτέρω γραφεία έχουν τις ακόλουθες, ανά τομέα, αρμοδιότητες: 1) την προετοιμασία των τεχνικών δελτίων, 2) τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών δελτίων, 3) την προετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης, 4) την έρευνα αγοράς για τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών, 5) τη διαβούλευση με τους τελικούς δικαιούχους για τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών, 6) τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών, 7) την εκπόνηση μελετών και 8) τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Σωμάτων και των Υπηρεσιών αυτού. 3.Το Τμήμα Μελετών και Δημοσίων Έργων είναι ιδίως αρμόδιο για: αα) την προετοιμασία των τεχνικών δελτίων, ββ) την προετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης, γγ) την έρευνα αγοράς για τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών, δδ) τη διαβούλευση με τους τελικούς δικαιούχους για τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών, εε) τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών, στστ) την ανάθεση ή εκπόνηση μελετών, ζζ) την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία. 4.Το Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων είναι ιδίως αρμόδιο για την προετοιμασία και σύνταξη των σχετικών Προκηρύξεων, τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης, τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων στους τομείς υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών, εξοπλισμών και πληροφορικής, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων και τον έλεγχο ορθής εκτέλεσης αυτών και διαρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία: 1)Στο Γραφείο Διαγωνισμών το οποίο έχει ως αρμοδιότητες: 1) Την προετοιμασία και σύνταξη των Προκηρύξεων. 2) Τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης. 3) Τη μέριμνα για τη σύσταση των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται για την υλοποίηση των συμβάσεων. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, ορίζονται τα μέλη των εν λόγω συλλογικών οργάνων. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, ορίζεται η κατά περίπτωση συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών άλλων Υπουργείων ή Δημόσιων Φορέων στα ανωτέρω συλλογικά όργανα. 4) Την κατάρτιση και σύναψη των συμβάσεων. 5) Τον έλεγχο ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων. 6) Τη μέριμνα για την παραλαβή των παραδοτέων. 2)Στο Γραφείο νομικής υποστήριξης, το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την παροχή νομικής υποστήριξης, τη σύνταξη σχετικών γνωμοδοτήσεων και την εκπόνηση νομικών κατευθύνσεων στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος. 5.Το Τμήμα Έρευνας και Αξιοποίησης χρηματοδοτούμενων πηγών από την Ε.Ε. ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, είναι ιδίως αρμόδιο για: 1)Την προετοιμασία, την κατάρτιση και τη σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές και Υπεύθυνες Αρχές. 2)Τη διεκδίκηση και αξιολόγηση πιστώσεων, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και λοιπούς οργανισμούς προγραμμάτων, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και μελετών των φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού τους και συναφών προς την αποστολή τους δράσεων. 3)Την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων έργων προς τις Διαχειριστικές Αρχές των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε.. Επιχειρησιακών και λοιπών προγραμμάτων για την έγκριση χρηματοδότησής τους, καθώς και τη φροντίδα υλοποίησής τους μέχρι την οικονομική ολοκλήρωσή τους. 4)Την εξασφάλιση της περιοδικής πληροφόρησης των Διαχειριστικών Αρχών, για τα υλοποιούμενα έργα, καθώς και την προετοιμασία για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων από τα αρμόδια εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, αναφορικά με τα έργα αυτά. 6.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης μπορεί να αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα σε υπαλλήλους εντός του ιδίου Τμήματος, ανεξαρτήτως της αρμοδιότητας των Γραφείων, εφόσον απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος. 7.Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να διενεργούνται, κατά τις διατάξεις του παρόντος και για ζητήματα αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και εκτέλεσης των προς συγχρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, διαγωνιστικές διαδικασίες για συγκεκριμένες προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών, μελετών και έργων, με εξαίρεση αυτές που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), από τη Διεύθυνση Έρευνας και Υποδομών του παρόντος, για λογαριασμό του Λιμενικού Σώματος. Άρθρο 6 Σύσταση Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης 1.Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού. 2.Η ανωτέρω Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του φορέα του και των χρηματοδοτούμενων από αυτόν φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν στον προϋπολογισμό και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου που αναφέρονται στο άρθρο 7, σύμφωνα με το άρθρο 3Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει. 3.Τη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης κατέχει ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 4.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτής και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως: 1)Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του. 2)Ορίζει τους προϊσταμένους των Τμημάτων βάσει των ισχυουσών διατάξεων, του βαθμού και των ειδικότερων προσόντων τους. 3)Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται. 4)Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής. 5)Καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του. 6)Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. 7)Γνωματεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταμένους του για το προερχόμενο από το Σώμα στο οποίο ανήκει προσωπικό της Διεύθυνσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παραγραφος 4 του παρόντος. 8)Μεριμνά για την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα προς: αα) τον επικεφαλής του, ββ) τον επικεφαλής του φορέα από τον οποίο ενδεχομένως χρηματοδοτείται, γγ) τον Υπουργό Οικονομικών, δδ) τη Βουλή και εε) την κοινή γνώμη μέσω του τύπου ή του διαδικτύου. 9)Μεριμνά για την πιστή τήρηση των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού του φορέα του και της ανάληψης δεσμεύσεων από το φορέα αυτόν και τους εποπτευόμενους φορείς του, για τη διενέργεια δαπανών μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό. 10)Φροντίζει για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του φορέα του και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων, σύμφωνα με τις αρχές του ν. 2362/1995, όπως ισχύει. 11)Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 12)Μεριμνά για τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των δημοσιονομικών στοιχείων του φορέα του, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2362/1995, όπως ισχύει. 13)Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του. 14)Ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 3 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει. Άρθρο 7 Διάρθρωση Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης 1.Η Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 2)Τμήμα Δημοσιονομικής Παρακολούθησης και Αναφορών. 2.Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων είναι ιδίως οι ακόλουθες: 1)Η μέριμνα για την κατάρτιση, αναμόρφωση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου. 2)Η μέριμνα για την κατάρτιση, αναμόρφωση και εκτέλεση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου. 3)Η παρακολούθηση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Σωμάτων και φορέων. 4)Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και των λοιπών διαχειριστικών βιβλίων για κάθε διαχειριστική πράξη των υπηρεσιών του Υπουργείου. 5)Η παρακολούθηση τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων από τα εποπτευόμενα Σώματα και φορείς του Υπουργείου και η παροχή οδηγιών για την ορθή τήρησή του. 6)Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των σχετικών παραστατικών και των πληρωμών, καθώς και η παρακολούθηση των σχετικών δημοσιονομικών στοιχείων των υπηρεσιών του Υπουργείου. 7)Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Σωμάτων και φορέων. 8)Η διαχείριση των χρηματορροών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου. 9)Η μέριμνα για την ένταξη και χρηματοδότηση του συνόλου των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αναπτυξιακών, Επιχειρησιακών και λοιπών δράσεων του Υπουργείου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 10)Τη σύνταξη προτάσεων για εγγραφή πιστώσεων και προκαταρκτικών εκτιμήσεων των ανωτέρω στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 11)Την κατάρτιση των αιτημάτων και κατανομών χρηματοδότησης για τα ανωτέρω έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 12)Η μέριμνα για την παροχή κατευθύνσεων προς τους αρμόδιους ειδικούς φορείς για θέματα συναφή με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές. 13)Η παρακολούθηση της πορείας των δαπανών και της εκτέλεσης των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Σωμάτων και φορέων. 14)Η μέριμνα για την έκδοση των εντολών κύριου διατάκτη και η μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες των υπηρεσιών του Υπουργείου. 15)Η μέριμνα για το διορισμό των δημοσίων υπολόγων των υπηρεσιών του Υπουργείου. 16)Η κατανομή, ανακατανομή και ο έλεγχος κίνησης της πάγιας προκαταβολής των υπηρεσιών του Υπουργείου. 17)Η έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών των Υπηρεσιών του Υπουργείου που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εδάφιο γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) και η διενέργεια των επιπλέον διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με όσες δαπάνες καθορίζεται να πληρώνονται χωρίς τη χρήση της πάγιας προκαταβολής. 18)Η μέριμνα για τη σύνταξη των εκθέσεων κάλυψης δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου που προκαλούνται από την έκδοση νόμων και κανονιστικών πράξεων. 19)Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς του. 20)Η φροντίδα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οχήματα των υπηρεσιών του Υπουργείου που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εδάφιο γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000. 21)Η μέριμνα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών συμβιβασμού και την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για οφειλές των υπηρεσιών του Υπουργείου. 22)Η μέριμνα για τον ορισμό εκκαθαριστή των αποδοχών του προσωπικού του Υπουργείου, καθώς και των δαπανών ενοικίων μισθωμένων ακινήτων υπηρεσιών του Υπουργείου. 23)Η συγκέντρωση και ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου που πληρώνονται από την Πάγια Προκαταβολή ή με Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα που εκδίδονται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου σε βάρος του εκτελούμενου Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου. 24)Η συγκέντρωση και ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών που αφορούν τις πάσης φύσεως αποδοχές, τα οδοιπορικά έξοδα και τις λοιπές αποζημιώσεις και αμοιβές του προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης στο εξωτερικό του Υπουργού, του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, του Υπουργείου. 25)Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού του Υπουργείου. 26)Η μέριμνα για την κατάρτιση και την έγκριση του προγράμματος προμηθειών του Υπουργείου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής του. 27)Η μέριμνα για τη διενέργεια προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών που καλύπτονται από τις πιστώσεις των απορρήτων δαπανών του Υπουργείου. 28)Ο έλεγχος των βιβλίων διαχειρίσεων υλικού των υπηρεσιών του Υπουργείου. 3.Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσιονομικής Παρακολούθησης και Αναφορών είναι ιδίως οι ακόλουθες: 1)Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και αναφορών σχετικά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τα εποπτευόμενα Σώματα και φορείς. 2)Η μέριμνα για τη διαβίβαση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων προς τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 3)Η επεξεργασία, η ανάλυση και ο έλεγχος της εγκυρότητας των οικονομικών στοιχείων που υποβάλλονται από τα εποπτευόμενα Σώματα και φορείς του Υπουργείου. 4)Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εκτελούμενων – χρηματοδοτούμενων έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου Δεσμεύσεων. 5)Την τήρηση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής για την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής εξέλιξης των υλοποιούμενων έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και τη διαχείριση της χρηματοδότησης και πληρωμής αυτών. 4.Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης ασκούν, αναλόγως της αρμοδιότητάς τους, και κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με το σκοπό της Διεύθυνσης. 5.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης μπορεί να αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης, ανεξαρτήτως της αρμοδιότητας των Τμημάτων, εφόσον απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. Άρθρο 8 Προσωπικό – Στελέχωση 1.Οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, στελεχώνονται από ένστολο ή πολιτικό προσωπικό που μετατάσσεται, μεταφέρεται ή αποσπάται από τις υπαγόμενες στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσίες ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς, καθώς και από Υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή Ν.Π.Δ.Δ. κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 2.Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της παραγράφου 1 διενεργούνται για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ετών και μπορούν να ανανεώνονται μία φορά με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του συναρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Οι μετατάξεις διενεργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 3.Αρμόδια για τα θέματα του πολιτικού προσωπικού είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και τα λοιπά συναφή με την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύουν κάθε φορά. 4.Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού συντάσσονται και υπόκεινται σε γνωμάτευση από αξιωματικούς του οικείου Σώματος ως εξής: 1)Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Τμημάτων των Διευθύνσεων συντάσσονται από τον οικείο Προϊστάμενο του Τμήματος και ελλείψει ή κωλύματος αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό του Τμήματος. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και ελλείψει ή κωλύματος αυτού από τον ανώτερο η αρχαιότερο αξιωματικό της Διεύθυνσης. 2)Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταμένων των Τμημάτων συντάσσονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης και ελλείψει ή κωλύματος αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό της Διεύθυνσης. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού και ελλείψει ή κωλύματος αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού. 3)Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων συντάσσονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού και ελλείψει ή κωλύματος αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Προϊστάμενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώματος. 4)Η έκθεση αξιολόγησης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού συντάσσεται από τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Προϊστάμενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώματος και υπόκειται σε γνωμάτευση από τον άμεσο προϊστάμενο του συντάκτη. 5)Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τις εκθέσεις αξιολόγησης διατάξεις του οικείου Σώματος. 5.Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού ασκείται από τους προερχόμενους από το ίδιο Σώμα ιεραρχικά προϊσταμένους του, σύμφωνα με το ισχύον για το κάθε Σώμα πειθαρχικό δίκαιο. 6.Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο ένστολο προϊστάμενο των Τμημάτων. 7.Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Τμήματός τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. Συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, παρακολουθούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, τον τρόπο και την πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, εισηγούνται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αποστολής της Υπηρεσίας και ευθύνονται για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματός τους. Επίσης, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της Υπηρεσίας σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διεθνή ή και σε εγχώρια συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και ομάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και ανάγεται στα καθήκοντά τους. 8.Οι προϊστάμενοι των Γραφείων εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Γραφείου τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. 9.Οι Υπηρεσίες των Σωμάτων και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνεργάζονται άμεσα με τις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προς το σκοπό της πληρέστερης αξιοποίησης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης των προγραμμάτων και των επιμέρους δράσεων του παρόντος νόμου. Προς τούτο επικοινωνούν τακτικά με τις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναφέρουν σε αυτά τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων και συμμορφώνονται στις σχετικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που δίδονται από αυτά. 10.Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού συστήνονται εκατόν είκοσι (120) θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων των προϊσταμένων των οργανικών της μονάδων, οι οποίες καλύπτονται από ένστολο προσωπικό των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και από πολιτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατανέμονται οι θέσεις αυτές στις διευθύνσεις, στα τμήματα και γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης και καθορίζονται ανά διεύθυνση, τμήμα και γραφείο, η κατηγορία, η ειδικότητα και ο βαθμός του προσωπικού για την κάλυψή τους. Άρθρο 9 Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και λοιπές διατάξεις 1.Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να συστήνονται, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται Διευθύνσεις ή Τμήματα ή Γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, να μεταβάλλονται αρμοδιότητες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή Γραφείων, η διάρθρωσή τους, οι θέσεις του προσωπικού και η στελέχωσή τους, η υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση του προσωπικού τους και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία τους. 2.Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι αρμοδιότητές της συνεχίζουν να ασκούνται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των εποπτευόμενων φορέων, το δε Τμήμα Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το χρονικό αυτό διάστημα ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας υπηρεσίας. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι αρμοδιότητες που καθορίζονται με τον παρόντα νόμο περιέρχονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού που συστήνονται με το νόμο αυτόν. 3. 1)Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του άρθρου 3 του ν. 3938/ 2011 δεν θίγονται. 2)Το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3938/ 2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ως προϊστάμενος της Υπηρεσίας τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή πολιτικός υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β. » 3)Το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 και η παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ. 82/2011 (Α΄ 198) καταργούνται, η δε παράγραφος 7 του ιδίου άρθρου αναριθμείται σε 6. 4.Στο τέταρτο εδάφιο πριν από το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 παρ. 7 του ν. 4024/2011, η φράση «Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων του άρθρου 3 του ν. 3938/ 2011 (Α΄ 61)» αντικαθίσταται από τη φράση «Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού». 5.Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3448/ 2006 (Α΄ 57), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «Με απόφαση του οικείου Αρχηγού ή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ορίζονται οι Αρχές Εγγραφής που υπάγονται στην κάθε Υποκείμενη Αρχή, καθώς και οι οργανικές μονάδες που λειτουργούν ως γραφεία υποδοχής (Εντεταλμένα Γραφεία) αιτήσεων υπαλλήλων του εκάστοτε φορέα για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. » 6.Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (Α΄ 283) οι λέξεις «άγαμη» και «άγαμο» διαγράφονται. Η φράση «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών» αντικαθίσταται από τη φράση «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών». Άρθρο 10 Συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη στο Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας 1.Μετά το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) προστίθεται εδάφιο δ΄ και το εδάφιο δ΄ αναριθμείται ως ε΄ ως εξής: «παράνομη συμπεριφορά που υπάρχουν ενδείξεις ότι διενεργήθηκε με ρατσιστικό κίνητρο ή ενέχει άλλου είδους διακριτική μεταχείριση για λόγους εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής ή θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ή της ταυτότητα φύλου και κάθε άλλη προσβλητική της προσωπικότητας συμπεριφορά σε βάρος ατόμου που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και τις συναφείς πράξεις, εφόσον αυτές εκδηλώθηκαν από το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο τόπο και χρόνο. » 2.Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3938/ 2011 (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), αντικαθίσταται ως εξής: «3Στο Γραφείο συνιστάται Τριμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από έναν επίτιμο δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό ή συνταξιούχο του Συμβουλίου της Επικρατείας – Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Ελεγκτικού Συνεδρίου ή διατελέσαντα στη θέση του Συνηγόρου ή βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη ή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή Πρέσβη επί τιμή, ως πρόεδρο, ένα μέλος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και έναν δικηγόρο, εγγεγραμμένο σε μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας, διορισμένο παρ’ Αρείω Πάγω, ως μέλη. Στην ανωτέρω Επιτροπή, παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δυνατότητα υποβολής προτάσεων ή παροχή γνώμης, ο Συνήγορος του Πολίτη, με εκπρόσωπό του, που ορίζεται από τον ίδιο μαζί με τον νόμιμο αναπληρωτή του. » 3.Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) αντικαθίσταται ως εξής: «9Η Επιτροπή υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για τις δραστηριότητες του Γραφείου και τα προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας του, την οποία κοινοποιεί και στο Συνήγορο του Πολίτη. Στην έκθεση επισημαίνονται οι διαπιστώσεις της Επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για τα αίτια της παραβατικής συμπεριφοράς του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων, αξιολογούνται τα πορίσματα των πειθαρχικών οργάνων και προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς του προσωπικού και τη βελτίωση του πειθαρχικού ελέγχου. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, προς ενημέρωση των μελών της. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναρτώνται κατ’ έτος στατιστικά στοιχεία των υποθέσεων που επελήφθη η Επιτροπή. » 4.Η παρ. 14 του άρθρου 1 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), αντικαθίσταται ως εξής: «14Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής διορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Το μέλος του Νομικού Συμβούλου του Κράτους και ο αναπληρωτής του προτείνονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από σχετικό έγγραφο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ομοίως, ο εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» και ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, προτείνονται από τον επικεφαλής του, ύστερα από σχετικό έγγραφο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ασκεί και τη διοίκηση του Γραφείου. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής στις εν λόγω θέσεις ορίζεται τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για τρία ακόμη έτη. » 5.Η παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) αντικαθίσταται ως εξής: «16Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και η αποζημίωση των μελών που μετέχουν στην Επιτροπή της παραγράφου 3. » ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 11 Αποστολή 1.Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4150/2013 (Α΄102) και έχει ως αποστολή: 1)την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας, 2)την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, 3)την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης εισόδου-εξόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, έξοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων. 2.Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες εθνικές αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας. 3.Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως: 1)τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την παροχή έννομης προστασίας στους πολίτες και συνδρομής στις αρχές, 2)την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις και την προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών κατά τις εκδηλώσεις αυτές, 3)τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, θεαμάτων και καταστημάτων, 4)την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τη μεταγωγή των κρατουμένων, 5)τον έλεγχο της τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας, 6)την άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνόμευσης. 4.Η άσκηση της αστυνομίας τροχαίας περιλαμβάνει: 1)τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στους δρόμους και στους λοιπούς δημόσιους χώρους, 2)τη μέριμνα για την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των λοιπών διατάξεων που σχετίζονται με την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, 3)τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων. 5.Η άσκηση της αστυνομίας δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως: 1)τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και λοιπών περιουσιακών δικαιωμάτων, 2)τη δίωξη του οικονομικού και του ηλεκτρονικού εγκλήματος, 3)τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, 4)τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας, 5)τη μέριμνα για την προστασία των ανηλίκων και την εφαρμογή των διατάξεων για τα ήθη, 6)τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα υπομνήματα και την προστασία του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος, 7)την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκλημάτων και τον έλεγχο των προσώπων αυτών, 8)την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων και κλεμμένων αντικειμένων, 9)την αναζήτηση και σύλληψη των διωκόμενων προσώπων. 6.Η άσκηση της αστυνομίας κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως: 1)την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, 2)την προστασία των επίσημων προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, που βρίσκονται στη χώρα, 3)τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες, 4)τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη διάπραξη αδικημάτων σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων λόγω του χρώματος, της φυλής, της θρησκείας και της εθνικής ή εθνοτικής τους καταγωγής. 7.Η άσκηση της αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων περιλαμβάνει ιδίως: 1)την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της παράνομης εισόδου-εξόδου αλλοδαπών στη χώρα, 2)τον εντοπισμό και τη σύλληψη των αλλοδαπών που εισέρχονται, εξέρχονται, διαμένουν ή εργάζονται παράνομα στη χώρα και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή τον επαναπατρισμό τους, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλληψη των προσώπων που διακινούν παράνομα μετανάστες ή διευκολύνουν την παράνομη είσοδο - έξοδο και εργασία των αλλοδαπών και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη, 3)τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην είσοδο προσώπων στο ελληνικό έδαφος και την έξοδο από αυτό, καθώς και την παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, 4)τη μέριμνα για την ασφαλή προσωρινή κράτηση και φύλαξη σε ειδικές εγκαταστάσεις και υπό συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειας των μη νόμιμων μεταναστών που τελούν υπό καθεστώς νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας τους. 8.Η Ελληνική Αστυνομία, για την εκπλήρωση της αποστολής της: 1)χρησιμοποιεί επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους διαλεύκανσης των εγκλημάτων και διαθέτει εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες αρχές, 2)διαθέτει και χρησιμοποιεί τα αναγκαία επίγεια, εναέρια και πλωτά μεταφορικά και άλλα μέσα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, 3)μπορεί να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με φορείς και οργανισμούς άλλων Υπουργείων και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα γενικής αστυνόμευσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, κοινής αρμοδιότητας, τα οποία εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, 4)συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρχές και Υπηρεσίες των άλλων χωρών και συμμετέχει στο Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. – ΙΝΤΕRΡΟL), στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (ΕURΟΡΟL), στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών - μελών της Ε.Ε. (FRΟΝΤΕΧ), σε Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς, καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χειρίζονται θέματα αστυνομικής φύσης. 9.Η έκταση των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας που εμπίπτουν στα κατά τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού θέματα της αποστολής της, προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέματα αυτά διατάξεις. Άρθρο 12 Σύνδεση Ελληνικής Αστυνομίας με Τοπική Αυτοδιοίκηση- Συγκρότηση Επιτροπών Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας 1.Στην έδρα κάθε διοικητικής Περιφέρειας της χώρας λειτουργεί Επιτροπή Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.), η οποία αποτελείται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ως πρόεδρο, έναν περιφερειακό σύμβουλο από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που ορίζεται από αυτόν, έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που υποδεικνύεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή και τον Περιφερειακό Διευθυντή Ασφάλειας, ως μέλη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, ο πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρώνεται από αντιπεριφερειάρχη, τον οποίο ορίζει ο ίδιος και τα μέλη, πλην του Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή, από τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τα ίδια όργανα. Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής και ο Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Στην Επιτροπή συμμετέχουν και τρεις (3) ακόμη, επιστήμονες, οι οποίοι διαμένουν στην οικεία Περιφέρεια και κατέχουν ειδικές γνώσεις στον τομέα της εγκληματικότητας, όπως εγκληματολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ιατροί και κοινωνιολόγοι, οι οποίοι προτείνονται από τον οικείο Περιφερειάρχη. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής παρέχεται με μέριμνα του διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης. 2.Οι Ε.Π.Σ.Α. συγκροτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Π.Σ.Α., η συνεργασία τους με τις άλλες συναρμόδιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η αποστολή των Ε.Π.Σ.Α. συνίσταται: 1)Στο συντονισμό της δράσης των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) που λειτουργούν στους δήμους της οικείας Περιφέρειας. 2)Στη μελέτη και αξιολόγηση των εκθέσεων και προτάσεων των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., σε συνδυασμό με άλλα συναφή στοιχεία και δεδομένα, την καταγραφή και εκτίμηση των πραγματικών διαστάσεων της εγκληματικότητας στην οικεία Περιφέρεια και τη σύνταξη σχετικής ετήσιας έκθεσης, στην οποία περιλαμβάνονται και προτάσεις βελτίωσης του επιπέδου προστασίας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών ή αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων αστυνομικής φύσεως. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.) κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους και κοινοποιείται στα Γραφεία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, καθώς και στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 3)Στην εκδήλωση και το συντονισμό πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται και αναπτύσσονται σε συνεργασία με διάφορους κοινωνικούς φορείς, όπως συλλόγους, επαγγελματικές ενώσεις και θεραπευτικές κοινότητες, προς το σκοπό συνδρομής στο κοινωνικό έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάπτυξης της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενίσχυσης της συμμετοχικής δράσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών στην αποτελεσματικότερη πρόληψη της εγκληματικότητας και αρωγής και πληροφόρησης σε θύματα εγκληματικών πράξεων. 4)Στην υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την αναβάθμιση περιοχών που παρουσιάζουν χρόνια χωροταξικά, κοινωνικά και αστυνομικά προβλήματα. 5)Στο σχεδιασμό και τη μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με τα οικεία ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. και άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, με σκοπό την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς σε τομείς, όπως η οδική ασφάλεια, η σχολική και εξωσχολική βία, η χρήση ναρκωτικών, η κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων, η ένταξη σε αντικοινωνικές ή εγκληματικές ομάδες, η βία στους αθλητικούς χώρους, η ρατσιστική βία και οι φθορές ή καταστροφές σε δημόσια κτίρια, εγκαταστάσεις και άλλους χώρους. 6)Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης ή την υποβολή προτάσεων προς τα τοπικά Τμήματα Δημοτικής Αστυνόμευσης ή τις κατά τόπο αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες σε θέματα σχεδιασμού μέτρων προληπτικής αστυνόμευσης ή αναβάθμισης της αστυνόμευσης σε περιοχές που εμφανίζουν αυξημένη εγκληματικότητα ή χρήζουν ειδικής μέριμνας και προστασίας. 3.Οι Τοπικές Ε.Π.ΣΑ., στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους, συνεργάζονται άμεσα με τα οικεία ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., το ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ., τα Τμήματα Δημοτικής Αστυνόμευσης ή ελλείψει αυτών με τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις Ε.Π.ΣΑ. όμορων Περιφερειών, με άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, με Ινστιτούτα Αντεγκληματικής Πολιτικής, με επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, συλλόγους, θεραπευτικές κοινότητες, πανεπιστημιακά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σωφρονιστικά καταστήματα, με ιδρύματα αποκατάστασης και θεραπείας, με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και με εκπροσώπους της χώρας μας σε διεθνείς Οργανισμούς ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πρόληψης του εγκλήματος. Άρθρο 13 Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας 1.Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφάλειας και διέπεται από ειδικούς οργανικούς νόμους. Το προσωπικό της διακρίνεται σε ένστολο και σε πολιτικό. Στο ένστολο προσωπικό ανήκουν οι αστυνομικοί, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες. Το ένστολο προσωπικό έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και ειδικούς κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη νόμου. Στην Ελληνική Αστυνομία ανήκουν, ως ειδική κατηγορία προσωπικού, και οι δημοτικοί αστυνομικοί, που εντάσσονται σε αυτή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). 2.Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και το προσωπικό της τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και της έννομης τάξης και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Το ένστολο προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή του. 3.Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και ειδικών μέσων και μηχανημάτων και φέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισμό, εφόδια και μέσα. 4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί να εκπαιδεύεται και στις σχολές και τα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων με τη συνδρομή ειδικών εκπαιδευτών των ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, δύναται να εκπαιδεύεται σε σχολές και κέντρα εκπαίδευσης αντίστοιχων Υπηρεσιών του εξωτερικού. Άρθρο 14 Διάρθρωση Ελληνικής Αστυνομίας 1.Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες. 2.Κεντρικές Υπηρεσίες είναι: 1)Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο συγκροτείται από: 1) τις επιτελικές Διευθύνσεις των Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, 2) το Επιτελείο, 3) το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού, 4) τα Γραφεία του Υπαρχηγού των Γενικών Επιθεωρητών και του Προϊσταμένου Επιτελείου, 5) το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. 2)Οι κατωτέρω αυτοτελείς Υπηρεσίες: 1) η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, 2) η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, 3) η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, 4) η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, 5) η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, 6) η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, 7) η Διεύθυνση Υγειονομικού, 8) η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης. 3)Οι κατωτέρω Υπηρεσίες του Κλάδου Ασφάλειας: 1) η Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, 2) η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, 3) η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 3.Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας, οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 15 Εποπτεία, έλεγχος, υπαγωγή 1.Οι Κλάδοι και το Επιτελείο της Ελληνικής Αστυνομίας κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται ως ακολούθως: 1)ο Κλάδος Τάξης από τον Γενικό Επιθεωρητή Τάξης, 2)ο Κλάδος Ασφάλειας από τον Γενικό Επιθεωρητή Ασφάλειας, 3)ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων από τον Γενικό Επιθεωρητή Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, 4)το Επιτελείο από τον Προϊστάμενο Επιτελείου. 2.Οι Κλάδοι μεταξύ τους και προς το Επιτελείο είναι ισότιμοι και διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις σε Τμήματα. 3.Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.) λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. 4.Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και οι αυτοτελείς κεντρικές υπηρεσίες εποπτεύονται και ελέγχονται ως ακολούθως: 1)οι Διευθύνσεις Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Εσωτερικών Υποθέσεων και Οικονομικής Αστυνομίας από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, 2)η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, 3)η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από τον Γενικό Επιθεωρητή Ασφάλειας, 4)οι Διευθύνσεις Υγειονομικού και Οικονομικής Επιθεώρησης από τον Προϊστάμενο Επιτελείου, 5)οι Διευθύνσεις Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υπάγονται, απευθείας, στον Κλάδο Ασφάλειας και κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον οικείο Γενικό Επιθεωρητή. 5.Για την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της επικοινωνίας του Υπαρχηγού, των Γενικών Επιθεωρητών και του Προϊστάμενου Επιτελείου λειτουργούν αντίστοιχα Γραφεία, τα οποία στελεχώνονται με το απολύτως αναγκαίο για τη λειτουργία τους αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό. Των Γραφείων αυτών προΐσταται ο οικείος υπασπιστής. 6.Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και τα Γραφεία της παραγράφου 5 εξυπηρετούνται διοικητικά και διαχειριστικά από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου. Άρθρο 16 Κλάδος Τάξης 1.Ο Κλάδος Τάξης χειρίζεται τα θέματα γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Επιτελικές Διευθύνσεις: 1)Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης, 2)Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης, 3)Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης, 4)Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης. 2.Η Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα γενικής αστυνόμευσης, τουριστικής νομοθεσίας και πολιτικής κινητοποίησης και ιδίως θέματα σχετικά με: 1)τη δημόσια υγεία, την πολεοδομία, την εργασία και τη λειτουργία δημόσιων κέντρων, καταστημάτων και θεαμάτων, 2)την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, καθώς και στους δημόσιους χώρους, στις δημόσιες συγκεντρώσεις, συναθροίσεις και αθλητικές εκδηλώσεις και την προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων στις εκδηλώσεις αυτές, 3)τις μεταγωγές κρατουμένων, 4)την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας, 5)την παλλαϊκή άμυνα – πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης, 6)την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης, της ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, 7)την παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά θέματα αρμοδιότητάς της. 3.Η Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα: 1)εφαρμογής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, 2)ρύθμισης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο και στους λοιπούς δημόσιους χώρους, 3)τροχονομικής αστυνόμευσης των βασικών εθνικών οδικών αξόνων της χώρας, 4)διερεύνησης των τροχαίων ατυχημάτων, 5)γενικά τα θέματα αστυνομίας τροχαίας, 6)παρακολούθησης και αξιοποίησης του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αρμοδιότητάς της. 4.Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα: 1)επικοινωνίας, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών σε θέματα αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, 2)των αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνόμευσης, που ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), 3)συνεργασίας με τοπικούς Φορείς και ιδιώτες, καθώς και με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε θέματα αρμοδιότητάς της. 5.Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης είναι αρμόδια για: 1)τη μελέτη και αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αρμοδιότητας του Κλάδου Τάξης, 2)την εκπόνηση σχεδίων και οδηγιών προς αυτές και την καθοδήγησή τους για το χειρισμό και την αντιμετώπιση σοβαρών γενικών ή ειδικών ζητημάτων αρμοδιότητάς τους, 3)τον προσδιορισμό των συνολικών αναγκών του Κλάδου σε έμψυχο δυναμικό, σε οικονομικούς πόρους, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα και την κατανομή – ανακατανομή τους στις επιμέρους Υπηρεσίες, 4)τον προσδιορισμό των αναγκών των Υπηρεσιών του Κλάδου σε θέματα εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης και τη μέριμνα για την κατάρτιση και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου, 5)τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του οικείου Κλάδου, 6)τη διαπίστωση, τον προσδιορισμό και τη μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού σε περιπτώσεις μέτρων ή επιχειρήσεων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας ευρείας κλίμακας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων και του Επιτελείου και τις κατά περίπτωση αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. 6.Στον Κλάδο Τάξης υπάγονται, απευθείας, οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις. Άρθρο 17 Κλάδος Ασφάλειας 1.Ο Κλάδος Αστυνομίας Ασφάλειας χειρίζεται τα θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος Ασφάλειας διαρθρώνεται στις εξής Επιτελικές Διευθύνσεις: 1)Διεύθυνση Ασφάλειας, 2)Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, 3)Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας, 4)Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης. 2.Στον Κλάδο Ασφάλειας υπάγονται, απευθείας, οι κατωτέρω κεντρικές Υπηρεσίες: 1)η Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, 2)η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, 3)η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 3.Η Διεύθυνση Ασφάλειας μελετά, αναλύει και σχεδιάζει την αντεγκληματική πολιτική και χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και ιδίως τα θέματα που αφορούν: 1)στη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, 2)στην προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, 3)στον έλεγχο και τη δίωξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, του λαθρεμπορίου, της αρχαιοκαπηλίας, του οργανωμένου, του οικονομικού και του ηλεκτρονικού εγκλήματος, 4)στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα υπομνήματα και την προστασία του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος, 5)στην παρακολούθηση της κίνησης και στη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών από το εσωτερικό των καταστημάτων Κράτησης, προς το σκοπό αποφυγής αποδράσεων ή διάπραξης ποινικών αδικημάτων, 6)στην αναζήτηση και σύλληψη των διωκόμενων προσώπων, 7)στην έκδοση δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων και την τήρηση σχετικού αρχείου, 8)στην αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων πραγμάτων, 9)στη δίωξη των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, 10)στη μέριμνα για την προστασία των ανηλίκων, 11)στην επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκλημάτων και του ελέγχου των προσώπων αυτών, 12)στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες, 13)στην αντιμετώπιση του ρατσισμού, 14)στην προστασία μαρτύρων, καθώς και ημεδαπών και αλλοδαπών επίσημων προσώπων που βρίσκονται στη χώρα, 15)στη μελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση και επίδραση στην ασφάλεια του Κράτους των κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών ζητημάτων, στη χώρα μας και διεθνώς, 16)στην παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αρμοδιότητάς της. 4.Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας αποτελεί την εθνική αρχή στο πλαίσιο των συμβάσεων που κυρώθηκαν με τους νόμους 3640/1956 (Α΄ 303), 2514/1997 (Α΄ 140) και 2605/1998 (Α΄ 88) και είναι αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων διεθνούς επικοινωνίας και συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως: 1)θεμάτων που αφορούν στη συμμετοχή και εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια με περιεχόμενο αστυνομικού ενδιαφέροντος, 2)ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και ξένων αστυνομιών, 3)επεξεργασίας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων και του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας, 4)παρακολούθησης της διαδικασίας υλοποίησης ζητημάτων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας, 5)εκπροσώπησης της Ελληνικής Αστυνομίας σε ειρηνευτικές αστυνομικές επιχειρήσεις και αποστολές στο εξωτερικό, 6)εξασφάλισης της μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων της Ηγεσίας ή συνδρομής στη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων των Υπηρεσιών των Κλάδων και του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 7)εξασφάλισης διερμηνείας σε διεθνή συνέδρια, συναντήσεις και αποστολές στο εξωτερικό, όπου συμμετέχει η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, 8)οργανωτικής προετοιμασίας για τη συμμετοχή ή εκπροσώπηση της ηγεσίας του Σώματος σε συναντήσεις στο εξωτερικό, καθώς και την κατάρτιση σχετικού ενημερωτικού φακέλου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 9)παρακολούθησης και αξιοποίησης του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αρμοδιότητάς της. 5.Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας είναι αρμόδια για: 1)την παραλαβή των δικαιολογητικών και την έκδοση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών, 2)την έκδοση ή εκτύπωση άλλων εγγράφων ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 3)την παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αρμοδιότητάς της. 6.Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης είναι αρμόδια για: 1)τη μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών του Κλάδου Ασφάλειας, 2)την εκπόνηση γενικών και ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις καθ’ ύλην αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες, προς το σκοπό αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, 3)τον προσδιορισμό των συνολικών αναγκών του Κλάδου σε έμψυχο δυναμικό, σε οικονομικούς πόρους, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα και την κατανομή – ανακατανομή τους στις επιμέρους Υπηρεσίες, 4)τον προσδιορισμό των αναγκών των Υπηρεσιών του Κλάδου σε θέματα εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης και τη μέριμνα για την κατάρτιση και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Επιτελείου, 5)τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των λοιπών Διευθύνσεων του οικείου Κλάδου. 7.Η Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΙ.ΔΟ.Ε.) εδρεύει στην Αττική, έχει ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή εξαιρετικά σοβαρών ποινικών αδικημάτων που αφορούν στη δημόσια και κρατική ασφάλεια και ιδίως αδικημάτων τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος και δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης εγκλημάτων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς της σε ολόκληρη της Ελληνική Επικράτεια. 8.Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Υ.Δ.Ο.Ε.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. 9.Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) εδρεύει στην Αττική, η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια και έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση των ειδικών εγκλημάτων βίας και ιδίως την πρόληψη και καταστολή τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών που στρέφονται γενικά κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, καθώς και κατά προσώπων ή πραγμάτων της χώρας μας ή άλλης χώρας. 10.Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Α.Ε.Ε.Β., έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. 11.Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΙ.Δ.Η.Ε.) εδρεύει στην Αττική, η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια και έχει ως αποστολή την ανακάλυψη, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληματικών πράξεων που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης και ιδίως την εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά των ανηλίκων, καθώς και το χειρισμό υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα και κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και οπτικοακουστικών έργων, που τελούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, η ΔΙ.Δ.Η.Ε. παρέχει συνδρομή στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες για την αποτροπή αυτοκτονιών που αναγγέλλονται μέσω διαδικτύου, καθώς και στις Υπηρεσίες που διερευνούν τις υποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 12.Στον Κλάδο Ασφάλειας υπάγονται απευθείας και οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας. Επίσης, στον Κλάδο αυτό υπάγονται, ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής τους, Υπηρεσίες των άλλων Κλάδων που ασκούν αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. Άρθρο 18 Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων 1.Ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων χειρίζεται τα θέματα της αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων και ιδίως τα θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, αντιμετώπισης της παράνομης εισόδου, εξόδου και παραμονής αλλοδαπών στη χώρα, ασφαλούς και υπό συνθήκες σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κράτησης και επιστροφής τους και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Επιτελικές Διευθύνσεις: 1)Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων, 2)Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, 3)Διεύθυνση Αλλοδαπών, 4)Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης. 2.Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα: 1)αποτροπής της παράνομης εισόδου στο ελληνικό έδαφος και παράνομης εξόδου από αυτό αλλοδαπών, 2)απομάκρυνσης των αλλοδαπών που αποπειρώνται παράνομη είσοδο στη χώρα, 3)εντοπισμού και σύλληψης των προσώπων που διακινούν παράνομα μετανάστες ή διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και εργασία των αλλοδαπών και παραπομπής τους στη δικαιοσύνη, 4)επεξεργασίας συμφωνιών επανεισδοχής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, 5)συντονισμού και καθοδήγησης των περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης σε θέματα πρόληψης και καταστολής της παράνομης μετανάστευσης, 6)υποστήριξης του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.), 7)συνεργασίας με άλλους αρμόδιους Φορείς, Υπηρεσίες και Αρχές σε θέματα προστασίας των εξωτερικών συνόρων της χώρας, 8)παρακολούθησης και αξιοποίησης του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αρμοδιότητάς της. 3.Η Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα: 1)ελέγχου της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, 2)κατεύθυνσης, συντονισμού και παροχής οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με την αναζήτηση, εντοπισμό και σύλληψη των αλλοδαπών που διαμένουν ή εργάζονται στη χώρα, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλληψη των προσώπων που διακινούν παράνομα μετανάστες ή διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και εργασία των αλλοδαπών και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη, 3)παρακολούθησης και αξιοποίησης του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αρμοδιότητάς της. 4.Η Διεύθυνση Αλλοδαπών είναι αρμόδια για το χειρισμό, σε επιτελικό επίπεδο, θεμάτων: 1)εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί αλλοδαπών και ιδίως θεμάτων διαβατηριακού ελέγχου και συνεργασίας με τις λοιπές αρμόδιες για θέματα αλλοδαπών κρατικές αρχές ή άλλους φορείς, 2)καταχώρισης αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθύμητων, 3)εφαρμογής διοικητικών μέτρων κατά ημεδαπών και αλλοδαπών, 4)διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας αναφορικά με την καταχώριση ή άρση των προστίμων που επιβάλλονται και την εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του εθνικού γραφείου SΙRΕΝΕ, 5)αναζήτησης και καταχώρισης σε νομίμως υφιστάμενες βάσεις δεδομένων των κλαπέντων ή απολεσθέντων διαβατηρίων και λοιπών ταξιδιωτικών εγγράφων, 6)καθοδήγησης των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν ζητήματα των ομογενών, 7)συνεργασίας με άλλες αρμόδιες ή συναρμόδιες κρατικές αρχές και άλλους Φορείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων των ομογενών ή τη ρύθμιση θεμάτων απονομής ιθαγένειας σε αυτούς, 8)παρακολούθησης και αξιοποίησης του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αρμοδιότητάς της. 5.Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης είναι αρμόδια για: 1)τη μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν στο μεταναστευτικό ζήτημα στη χώρα μας, 2)την εκπόνηση γενικών ή ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και για την έκδοση οδηγιών και κατευθύνσεων στις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση του φαινομένου, 3)το συντονισμό των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα διαχείρισης των αλλοδαπών που συλλαμβάνονται από αυτές να εισέρχονται, να διαμένουν ή να εργάζονται παράνομα στη χώρα, 4)την κατανομή των μη νόμιμων μεταναστών που τελούν υπό καθεστώς νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας τους στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης, καθώς και τη μέριμνα για τη φύλαξη, τη διατροφή και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους αυτούς, μέσω των αρμοδίων προς τούτο Υπηρεσιών, 5)τον προσδιορισμό των συνολικών αναγκών του Κλάδου σε έμψυχο δυναμικό, σε οικονομικούς πόρους, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα και την κατανομή – ανακατανομή τους στις επιμέρους Υπηρεσίες, 6)τον προσδιορισμό των αναγκών των Υπηρεσιών του Κλάδου σε θέματα εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης και τη μέριμνα για την κατάρτιση και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου, 7)τη μελέτη και αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αρμοδιότητας του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, 8)τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του οικείου Κλάδου. 6.Στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων υπάγονται, απευθείας, οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, τα Τμήματα Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, τα Τμήματα Αλλοδαπών, τα Τμήματα Διαβατηριακού Ελέγχου και οι Υπηρεσίες Φύλαξης των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών. Επίσης, στον Κλάδο αυτόν υπάγονται και οι Υπηρεσίες των άλλων Κλάδων που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα διαβατηριακού ελέγχου, αλλοδαπών και δίωξης παράνομης μετανάστευσης, ως προς τα ειδικά αυτά αντικείμενα. 7.Οι Υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, με εξαίρεση τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εξυπηρετούνται διαχειριστικά από τις Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις στην περιοχή των οποίων λειτουργούν. Άρθρο 19 Επιτελείο 1.Το Επιτελείο της Ελληνικής Αστυνομίας χειρίζεται τα θέματα προσλήψεων, προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τομέα δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων των οργάνων και των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, εξυπηρέτησης των δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού, αποδοχών και γενικά οικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού του Σώματος, καθώς και τα θέματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και προγραμματίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Το Επιτελείο υποστηρίζει στα θέματα αρμοδιότητάς του τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις: 1)Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών, 2)Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, 3)Διεύθυνση Οργάνωσης και Στρατηγικού Σχεδιασμού, 4)Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης, 5)Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, 6)Διεύθυνση Οικονομικών, 7)Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, 8)Διεύθυνση Πληροφορικής, 9)Διεύθυνση Επικοινωνίας, 10)Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών. 2.Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών χειρίζεται τα θέματα: 1)τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, ανακλήσεων και λοιπών μετακινήσεων, κρίσεων, επανακρίσεων, προαγωγών, αποστρατείας, παραιτήσεων, ηθικών αμοιβών, πειθαρχικών υποθέσεων και γενικά όλα τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, 2)υπηρεσιακής κατάστασης των δημοτικών αστυνομικών, 3)γραμματειακής υποστήριξης των συμβουλίων κρίσεων των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, 4)φρούρησης και ασφάλειας του κτιρίου, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των στεγαζόμενων στο κτίριο αυτό Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, 5)διακίνησης της αλληλογραφίας, 6)παρακολούθησης των θεμάτων του προσωπικού που υπηρετεί στις κεντρικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι αποσπασμένο στις Υπηρεσίες του Υπουργείου ή εκτελεί υπηρεσία στα εποπτευόμενα από αυτό Ιδρύματα, 7)διαχείρισης του χρηματικού – υλικού, εξυπηρετώντας διαχειριστικά στα θέματα αυτά και τις Υπηρεσίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41), 8)μερικής διαχείρισης του ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». 3.Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού χειρίζεται τα θέματα διορισμών, εντάξεων, μονιμοποιήσεων, μετατάξεων, προαγωγών, αδειών, ηθικών αμοιβών, πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, προσωρινών μετακινήσεων, εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και γενικά κάθε άλλο θέμα που αφορά το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, χειρίζεται και τα θέματα του προσωπικού του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 46). 4.Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Στρατηγικού Σχεδιασμού χειρίζεται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στρατηγικού σχεδιασμού της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως τα θέματα: 1)διαρθρωτικής και λειτουργικής οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, χωροταξικής κατανομής των αστυνομικών Υπηρεσιών και σχεδιασμού των θέσεων εργασίας κάθε Υπηρεσίας, 2)μελέτης και εκπόνησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων βελτίωσης της δομής και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των Υπηρεσιών, 3)καθορισμού μεθόδων και διαδικασιών εκτέλεσης των εργασιών και αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου της απόδοσης των Υπηρεσιών, του προσωπικού και των εφαρμοζόμενων μεθόδων και διαδικασιών, 4)τυποποίησης εργασιών και μέσων και καθιέρωσης συστημάτων και μεθόδων διεύθυνσης των εργασιών και διοίκησης του προσωπικού, 5)καθορισμού της στολής του προσωπικού, 6)χρόνου εργασίας και τόπου εργασίας του προσωπικού, 7)εισαγωγής στη διοικητική λειτουργία των Υπηρεσιών μεθόδων και διαδικασιών ποιότητας και αναβάθμισης του διοικητικού έργου, 8)παρακολούθησης των κοινωνικών μεταβολών και συνθηκών που επηρεάζουν την επίτευξη της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας και την αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων στο πλαίσιο του γενικού στρατηγικού σχεδιασμού, 9)καθορισμού των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων απόδοσης της Ελληνικής Αστυνομίας ανά Αστυνομικό Τμήμα και των πόρων, μεθόδων, μέσων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προτάσεις των Κλάδων και συνεργαζόμενη άμεσα μαζί τους για την υλοποίησή τους, 10)παρακολούθησης και χειρισμού ζητημάτων προστασίας και σεβασμού των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, στο πλαίσιο της αστυνομικής δράσης, 11)κατάρτισης του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου. 5.Η Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης χειρίζεται τα θέματα κατάρτισης και επεξεργασίας σχεδίων νομικών κειμένων, συγκέντρωσης και κωδικοποίησης της νομοθεσίας και νομολογίας που ενδιαφέρει την Ελληνική Αστυνομία, παροχής νομικής υποστήριξης στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος και ιδίως τα θέματα: 1)κατάρτισης και επεξεργασίας σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων, 2)μελέτης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προετοιμασίας εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις, 3)μελέτης σχεδίων νόμων άλλων Υπουργείων που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία και τη διατύπωση σχετικών σχολίων και προτάσεων, 4)συνεργασίας με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την επεξεργασία σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων κοινής αρμοδιότητας, 5)επεξεργασίας ερωτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 6)συλλογής της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων των εισαγγελικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των γνωμοδοτήσεων και των αποφάσεων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των εγκυκλίων διαταγών των Υπουργείων που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία, 7)τήρησης του αρχείου Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 8)χρήσης της τράπεζας νομικών πληροφοριών, 9)συγκέντρωσης, μελέτης, επεξεργασίας, ταξινόμησης και κωδικοποίησης της νομοθεσίας που ενδιαφέρει την Ελληνική Αστυνομία, 10)έκδοσης συλλογής της νομοθεσίας που παρουσιάζει αστυνομικό ενδιαφέρον και συλλογής οργανικών νόμων και κανονισμών της Ελληνικής Αστυνομίας, 11)παροχής υποστήριξης στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους. 6.Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων είναι αρμόδια, ιδίως, για: 1)τη μελέτη και τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και την προώθηση στην Αστυνομική Ακαδημία προς υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 2)τη μέριμνα για υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, 3)τη φροντίδα για την προκήρυξη και τη διενέργεια των εισιτήριων και προαγωγικών εξετάσεων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, 4)τη μελέτη και τον προσδιορισμό, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, των αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε δεξιότητες, γνώσεις και εξειδικεύσεις, σε συνεργασία με τους Κλάδους και την προώθηση σχετικών εισηγήσεων για την κάλυψή τους, 5)τη μελέτη και προώθηση εισηγήσεων για την υλοποίηση από την Αστυνομική Ακαδημία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 6)την εισήγηση αναφορικά με τις μεθόδους και τις διαδικασίες απόκτησης και πιστοποίησης συγκεκριμένων τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων του αστυνομικού προσωπικού, τα οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής του, 7)το χειρισμό θεμάτων εκπαιδευτικών αδειών και εκπαιδευτικών αποστολών στο εξωτερικό, 8)τη συμμετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών και κέντρων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 9)την κατάρτιση και υλοποίηση, σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία, εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 10)τη συμμετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. 7.Η Διεύθυνση Οικονομικών είναι αρμόδια για το χειρισμό, σε κεντρικό επίπεδο, όλων των θεμάτων οικονομικής φύσεως και ιδίως των θεμάτων που αφορούν: 1)στην κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα «Ελληνική Αστυνομία» και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του, 2)στην κατανομή, ανακατανομή και τον έλεγχο της κίνησης της πάγιας προκαταβολής, 3)στην κατανομή οικονομικών πόρων στους Κλάδους βάσει των αντίστοιχων αναγκών και των προβλέψεων του προϋπολογισμού, 4)στο διορισμό δημοσίων υπολόγων, 5)στην έγκριση της πραγματοποίησης δαπανών, 6)στη σύνταξη εκθέσεων κάλυψης δαπανών, 7)στην κατάρτιση, έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Ελληνικής Αστυνομίας και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 8)στη στέγαση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου, 9)στην αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων, οχημάτων, εναέριων μέσων και πλωτών σκαφών, 10)στον προσδιορισμό των αναγκών του προσωπικού σε ατομικά εφόδια και είδη εξάρτυσης και την κατανομή τους σε αυτό μέσω των οικείων Κλάδων, 11)στις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές, καθώς και στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού και των δημοτικών αστυνομικών του Σώματος, 12)στην οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας, 13)στην εποπτεία και τον έλεγχο του Ιδρύματος «Παιδικές Εξοχές», 14)στον έλεγχο των βιβλίων υλικού των Διαχειρίσεων Υλικού της Ελληνικής Αστυνομίας, 15)στον προέλεγχο της πληρότητας, της κανονικότητας και της νομιμότητας των δαπανών που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή ή με τακτικά χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται σε βάρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των δαπανών που αφορούν τις πάσης φύσεως αποδοχές, οδοιπορικά έξοδα, λοιπές αποζημιώσεις και αμοιβές και μετακινήσεις του προσωπικού. 8.Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για το χειρισμό των θεμάτων υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υποστήριξης της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως θεμάτων: 1)οργάνωσης, λειτουργίας, συντήρησης, ανάπτυξης, ασφάλειας και βελτίωσης δικτύων και συστημάτων ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας, 2)προσδιορισμού και κάλυψης των αναγκών των αστυνομικών Υπηρεσιών σε μεταφορικά και τεχνικά μέσα, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, οπλισμό, εξομοιωτές, συσκευές εργαστηρίων βλητικών δοκιμών και άλλο αναγκαίο αμυντικό, τεχνολογικό και εργαστηριακό υλικό, σε συνεργασία με τους Κλάδους, 3)εκπόνησης και υλοποίησης κτιριολογικών προγραμμάτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, 4)αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κρατικών παραχωρήσεων ακινήτων, 5)αξιοποίησης, ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης των τεχνολογικών συστημάτων και παρακολούθησης των σχετικών με αυτά συμβάσεων, 6)παραλαβής, αποθήκευσης, φύλαξης, διαχείρισης, κατανομής και αποστολής στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας οπλισμού, ατομικών εφοδίων, μεταφορικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και γενικών εφοδίων, σε συνεργασία με τους Κλάδους. 9.Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για το σχεδιασμό μηχανογραφημένων πληροφοριακών συστημάτων και τη δημιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδομής και των αναγκαίων εφαρμογών πληροφορικής, για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, η Διεύθυνση αυτή είναι αρμόδια, ιδίως, για: 1)την ανάπτυξη, την τεχνική υποστήριξη, την παρακολούθηση της απόδοσης, τη βελτίωση και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων, των δικτύων και γενικά όλου του μηχανογραφικού και διαδικτυακού εξοπλισμού και των υπολογιστικών συστημάτων του δικτυού πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας, 2)τον προσδιορισμό των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας σε εξοπλισμό πληροφορικής και τη μέριμνα για την προμήθειά του και κατανομή ή ανακατανομή αυτού στις Υπηρεσίες, 3)την ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη κόμβου της Ελληνικής Αστυνομίας και τη δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (ΙΝΤΕRΝΕΤ) και την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω της ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωσης σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών και τη μέριμνα για την ενημέρωση, επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής, 4)την τεχνική υποστήριξη του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (ΕURΟΡΟL), καθώς και τη διασφάλιση της τεχνικής επικοινωνίας και συνεργασίας με την ΕURΟΡΟL και τους συναρμόδιους φορείς σε θέματα πληροφορικής και προστασίας δεδομένων, 5)την τεχνική υποστήριξη και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της εθνικής αρχής, στο πλαίσιο της σύμβασης SCΗΕΝGΕΝ που κυρώθηκε με το ν. 2514/1997 (Α΄ 140), καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας του συστήματος, 6)τη μέριμνα για τον έλεγχο και την εισαγωγή στοιχείων σε μαγνητικά αρχεία ή υπολογιστικά συστήματα, 7)τη μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής που είναι ενταγμένος στο δίκτυο της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για την τήρηση των όρων συντήρησης που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις, 8)την υποστήριξη των τελικών χρηστών και των περιφερειακών Γραφείων Πληροφορικής σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, 9)τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του κεντρικού συστήματος πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας και την καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη λήψη ανάλογων μέτρων προστασίας και ασφάλειας του εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών αρχείων και των βάσεων δεδομένων που διαθέτουν, 10)την προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς της. 10.Η Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι αρμόδια για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως για: 1)την προβολή του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της διοργάνωσης σχετικών εκθέσεων, παρουσιάσεων, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και άλλων πρόσφορων τρόπων, 2)την επικοινωνία με δημοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενημέρωσης του κοινού, 3)την οργάνωση τελετών και λοιπών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, 4)την ανάπτυξη κοινωνικού, μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα σχέσεων με συλλόγους, σωματεία και οργανώσεις, 5)τη φροντίδα για συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας σε παρελάσεις, εκδηλώσεις εθνικών εορτών και άλλων επετείων ή την αντιπροσώπευσή της σε κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις, 6)τη διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων αστυνομικού ενδιαφέροντος, 7)τη διοργάνωση αθλητικών, μουσικών και εικαστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, 8)την υποστήριξη της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας στις εθιμοτυπικές υποχρεώσεις της, 9)την επιμέλεια της έκδοσης και της διαχείρισης του περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομίας και όλων των εκδόσεων που αποβλέπουν στην άσκηση και προώθηση των δημοσίων σχέσεων και του έργου της, 10)τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων αναφορικά με την ιστορία της εξέλιξης του αστυνομικού θεσμού στη χώρα μας, 11)την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης, 12)την τήρηση αρχείων δημοσιογραφικής ύλης και οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες των εκδόσεων, 13)την επικοινωνία με τους απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας και την εξυπηρέτησή τους σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος. 11.Η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών εδρεύει στο Νομό Αττικής και έχει ως αποστολή: 1)τη συντήρηση και επισκευή του οπλισμού, των κτιρίων, των μεταφορικών μέσων, του τηλεπικοινωνιακού υλικού και λοιπών τεχνικών μέσων και γενικών εφοδίων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, 2)την εκτέλεση όλων των εργασιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας που επιτρέπει ο τεχνικός της εξοπλισμός, 3)την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, 4)τη διαχείριση των χαρακτηρισθέντων ως πέραν οικονομικής εκμετάλλευσης (Π.Ο.Ε.) μεταφορικών μέσων, 5)τη μεταφορά προσωπικού, υλικών και εφοδίων της Ελληνικής Αστυνομίας, 6)την παροχή ειδικής μετεκπαίδευσης στους οδηγούς υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε αντικείμενα που αφορούν ιδίως επιχειρήσεις καταδίωξης, ασφαλούς διενέργειας συνοδειών ασφαλείας και επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, 7)την ίδρυση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και την έκδοση των σχετικών αδειών. 12. 1)Με έδρα το Νομό Θεσσαλονίκης λειτουργεί Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος (Υ.Τ.Ε.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών και παρέχει τεχνική υποστήριξη στις Υπηρεσίες που λειτουργούν στις περιφέρειες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. 2)Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών, καθώς και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος λειτουργούν Συνεργεία Επισκευής Μεταφορικών Μέσων, τα οποία είναι αρμόδια για την επισκευή και τη συντήρηση των μεταφορικών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας. Για την ίδρυση και τη λειτουργία των Συνεργείων Επισκευής Μεταφορικών Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 14 του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), ως ισχύουν. 3)Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των Συνεργείων Μεταφορικών Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής της επόμενης περίπτωσης. 4)Με απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας συγκροτείται τριμελής Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Συνεργείων Μεταφορικών Μέσων και την υποβολή σχετικής πρότασης προς τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής αυτής είναι αξιωματικός ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ειδικότητας μηχανολόγος- μηχανικός ή άλλης συναφούς ειδικότητας. 5)Ο περιοδικός τακτικός και ο έκτακτος έλεγχος της λειτουργίας των Συνεργείων Μεταφορικών Μέσων πραγματοποιείται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με διαταγή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών της Ελληνικής Αστυνομίας, από αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων συναφούς ειδικότητας. 6)Επιμέρους θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εκδίδεται από τον οικείο προϊστάμενο και εγκρίνεται με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών. 7)Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ έως και στ΄ της παρούσας παραγράφου. 13.Το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.) καταρτίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Στρατηγικού Σχεδιασμού. Κατά την κατάρτισή του αξιολογούνται και συνεκτιμώνται, ιδίως, οι διαθέσιμοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, σε σχέση με τις υφιστάμενες και μεσοπρόθεσμες λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες του Σώματος. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων του άρθρου 13 του ν. 2800/2000 κατά το μήνα Μάιο και αφορά στην περίοδο που αρχίζει το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους και για τα επόμενα τέσσερα έτη. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. αναθεωρείται τακτικά κάθε έτος βάσει των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που παράγει η εφαρμογή του και των μεταβολών των συναφών δεδομένων. Επίσης, το Σ.Ε.Π.Ε.Α. μπορεί να αναθεωρηθεί και εκτάκτως σε ιδιαιτέρως σοβαρές ή επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή του ή απαιτούν την άμεση προσαρμογή του στα νέα δεδομένα. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. εξειδικεύεται σε επιμέρους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς άξονες, οι οποίοι αφορούν ιδίως στην οργανωτική δομή του Σώματος, στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στον προϋπολογισμό λειτουργίας συνολικά και ανά οργανωτική δομή, στους βασικούς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και στη συνεργασία με άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς και ιδίως με τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μετά την έγκριση του Σ.Ε.Π.Ε.Α. από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεσή του, καταρτίζονται, βάσει αυτού, από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Κλάδους τα ειδικότερα ετήσια επιχειρησιακά σχέδια και προγράμματα δράσης. 14.Στο πλαίσιο του Επιτελείου λειτουργούν και η Υπηρεσία Θρησκευτικού, η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και η Υπηρεσία Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι Υπηρεσίες αυτές λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης, υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου. Άρθρο 20 Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 1.Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.), υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Αρχηγού στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και ιδίως αναφορικά με τη συνολική λειτουργία και δραστηριότητα των Κλάδων, του Επιτελείου αλλά και επιμέρους Υπηρεσιών και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις στον Αρχηγό. Επίσης, το Ε.Γ.Α. είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Αρχηγού και την εξασφάλιση της επικοινωνίας του με τις διάφορες αρχές, Υπηρεσίες και ιδιώτες, τη μέριμνα για την ανταπόκριση στις εθιμοτυπικές του υποχρεώσεις και γενικά για τη διεκπεραίωση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται από τον Αρχηγό. 2.Ως προϊστάμενος του Ε.Γ.Α. τοποθετείται, με απόφαση του Αρχηγού, αξιωματικός γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας με το βαθμό του Ταξίαρχου ή του Αστυνομικού Διευθυντή, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Διευθυντή. 3.Το Ε.Γ.Α. στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του συνεργάζεται με το Επιτελείο, τους Κλάδους και τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να υποκαθιστά τη λειτουργία τους ή να παρεμβαίνει στο επιτελικό και επιχειρησιακό τους έργο. 4.Στο Ε.Γ.Α. λειτουργεί υπασπιστήριο στο οποίο προΐσταται ο υπασπιστής του Αρχηγού. Άρθρο 21 Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή: α. το συντονισμό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος, β. τον επιτελικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τη δοκιμασία του συστήματος χειρισμού κρίσιμων περιστατικών της Ελληνικής Αστυνομίας, γ. την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης, δ. τη συμβουλευτική υποστήριξη της δομής διοίκησης κρίσιμων περιστατικών κατά τη διαχείρισή τους, ε. την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε περιπτώσεις γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, είτε η κύρια ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλο αρμόδιο φορέα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 22 Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών 1.Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών εδρεύει στην Αττική, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση, ιδίως μέσω των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, την αξιολόγηση, ταξινόμηση, ανάλυση και διάθεση επεξεργασμένων ή μη πληροφοριών, προς το σκοπό αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας και ιδίως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την τήρηση, ενημέρωση και διασφάλιση των ειδικών βάσεων δεδομένων, στις οποίες καταχωρείται και αποθηκεύεται πληροφοριακό υλικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2.Όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών τις πληροφορίες που συλλέγουν στο πλαίσιο της υπηρεσιακής τους αποστολής, στον απολύτως αναγκαίο χρόνο, προβαίνοντας παράλληλα, εφόσον αυτό επιβάλλεται, στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επιχειρησιακή τους αξιοποίηση. 3.Πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία συλλέγονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, κατ’ εφαρμογήν της προηγούμενης παραγράφου, διαβαθμίζονται ανάλογα με το αντικείμενο και τη σπουδαιότητά τους παίρνοντας ανάλογο βαθμό ασφαλείας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμοζόμενων, σε κάθε περίπτωση, των διατάξεων του ν. 2472/ 1997 (Α΄ 50). 4.Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, χρησιμοποιεί ή διαθέτει σε άλλες καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, πρόσφορα για το σκοπό αυτόν τεχνικά μέσα, εφαρμοζόμενων, σε κάθε περίπτωση των ισχυουσών για τη χρήση των μέσων αυτών διατάξεων. Άρθρο 23 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 1.Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) εδρεύει στο νομό Αττικής, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Για την αποστολή, τη διάρθρωση, την οργάνωση, τη στελέχωση, τα καθήκοντα των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού της Υπηρεσίας αυτής, καθώς και κάθε άλλη συναφή με τη λειτουργία της λεπτομέρεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2713/1999 (Α΄ 89) και του π.δ. 179/1999 (Α΄ 169), όπως ισχύουν κάθε φορά. 2.Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και τοπική αρμοδιότητα, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Άρθρο 24 Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 1.Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), εδρεύει στην Αττική και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4150/2013. Η Δ.Ο.Α. έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. Επίσης, η Δ.Ο.Α., στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, παρακολουθεί, μελετά, αναλύει, αξιολογεί και αξιοποιεί, αναλόγως, σημαντικά, ειδικά ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικονομικά γεγονότα και κινήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον και επιλαμβάνεται σε υποθέσεις της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς της, συνεργαζόμενη προς τούτο, σε πληροφοριακό ή και σε επιχειρησιακό επίπεδο με συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 2.Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ο.Α., έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Άρθρο 25 Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων 1.Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό και έχει ως αποστολή: 1)την ασφάλεια και την προστασία: 1) του Προέδρου της Δημοκρατίας, των μελών της οικογένειάς του και της κατοικίας του, 2) της Βουλής των Ελλήνων και των Υπηρεσιών της, 3) του Προέδρου της Κυβέρνησης, της οικογένειάς του, της κατοικίας και του πολιτικού του Γραφείου, 4) των Αρχηγών Πολιτικών Κομμάτων, 5) των μελών της Κυβέρνησης και άλλων πολιτικών και πολιτειακών οργάνων, 6) των αρχηγών ξένων κρατών και διπλωματικών αποστολών, 7) των πολιτικών προσώπων και άλλων επίσημων αλλοδαπών αξιωματούχων και προσωπικοτήτων, 8) των ημεδαπών και αλλοδαπών επισήμων ή μη προσώπων για τα οποία συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφάλειας, 9) των κατοικιών, κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής και ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο εγκληματικής ενέργειας, 2)την κατεύθυνση, το συντονισμό και την παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία προσώπων και ευπαθών στόχων στις περιοχές της τοπικής τους αρμοδιότητας. 2.Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων συγκροτείται από το Επιτελείο της και τις ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης: 1)Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας, 2)Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Κυβέρνησης, 3)Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, 4)Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων, 5)Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων, 3.Η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας διαρθρώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 261/2001 (Α΄ 187) και έχει ως αποστολή: 1)την ασφάλεια του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της οικογένειάς του που συνοικούν με αυτόν, καθώς και της κατοικίας του και των χώρων και εγκαταστάσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, 2)την προσωπική ασφάλεια όσων έχουν διατελέσει Πρόεδροι της Δημοκρατίας μετά τις 9.6.1975, 3)την ασφάλεια των αρχηγών κρατών και των προσωπικοτήτων ξένων κρατών που επισκέπτονται επίσημα τη χώρα μας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας. 4.Η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης έχει την ευθύνη της ασφάλειας του Πρωθυπουργού και των μελών της οικογένειάς του που συνοικούν με αυτόν, καθώς και της κατοικίας και των χώρων και μέσων λειτουργίας του Πολιτικού του Γραφείου και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1299/1982 (Α΄ 129). 5.Η Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων έχει την ευθύνη της ασφάλειας του κτιρίου της Βουλής και των Υπηρεσιών της, καθώς και της διασφάλισης της τάξης κατά τις συνεδριάσεις της, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και τις οδηγίες του Προέδρου της. 6.Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων έχει ως αποστολή την ασφάλεια των μελών της Κυβέρνησης, των Αρχηγών Κομμάτων, των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, καθώς και των προσώπων τα οποία κατείχαν πολιτικές θέσεις και λόγω της θέσης ή της ιδιότητας αυτής ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους εγκληματικής ενέργειας. 7.Η Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων έχει ως αποστολή: 1)την προστασία ή τη μέριμνα για την προστασία και την παροχή συνοδευτικής ασφάλειας στους διαπιστευμένους στη χώρα μας αρχηγούς κρατών και τα λοιπά μέλη των ξένων διπλωματικών αποστολών, καθώς και στα επίσημα πρόσωπα ή άλλους αλλοδαπούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα μας. 2)την ασφάλεια των ημεδαπών ή μη προσώπων, πλην πολιτικών, τα οποία λόγω της θέσης ή της ιδιότητάς τους ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους εγκληματικής ενέργειας, 3)τη φρούρηση ή τη μέριμνα για τη φρούρηση ή την επιτήρηση, κατά περίπτωση, κατοικιών, γραφείων και εγκαταστάσεων, τα οποία λόγω της ιδιότητας του ιδιοκτήτη τους, του προορισμού τους ή των προσώπων που εργάζονται ή κατοικούν σ’ αυτές είναι πιθανό να αποτελέσουν στόχο δολιοφθοράς ή άλλης εγκληματικής ενέργειας. Άρθρο 26 Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων 1.Η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.) εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό και έχει ως αποστολή: 1)την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την καταπολέμηση του εγκλήματος, την κατοχύρωση και διατήρηση της δημόσιας τάξης, τη συμβολή στην εξασφάλιση της πολιτικής άμυνας και της εθνικής άμυνας της χώρας και την αντιμετώπιση αστυνομικών προβλημάτων ιδιαίτερης σημασίας, 2)την εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών στους χώρους στους οποίους εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, 3)τη διάθεση συνοδών – χειριστών αστυνομικών σκύλων όλων των κατηγοριών, προς το σκοπό συνδρομής στο έργο των αρμοδίων Υπηρεσιών, 4)τη διάθεση δυνάμεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων για τις οποίες απαιτείται επέμβαση ειδικώς εκπαιδευμένων και πλήρως εξοπλισμένων με σύγχρονα όπλα και υλικά μέσα αστυνομικών δυνάμεων. 2.Η Δ.Ε.Α.Δ. συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης: 1)Την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας (Υ.Ε.Μ.Ε.Α.), η οποία έχει την καθοριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2334/1995 (Α΄ 184) αποστολή και ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου και του π.δ. 36/1997 (Α΄ 36), όπως ισχύουν κάθε φορά. 2)Την Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, η οποία είναι αρμόδια για την επισήμανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών στους χώρους τοπικής αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην αυτών για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων. Είναι, επίσης, αρμόδια για τη διάθεση συνοδών – χειριστών αστυνομικών σκύλων όλων των κατηγοριών, προς το σκοπό συνδρομής του έργου των αρμοδίων Υπηρεσιών στην ανίχνευση εκρηκτικών υλών και ναρκωτικών ουσιών, στην ανεύρεση προσώπων και πραγμάτων και στη διενέργεια αστυνομικών περιπολιών. 3)Την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), η οποία έχει ως αποστολή τη διάθεση δυνάμεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, όπως τρομοκρατικές ενέργειες, ένοπλες συγκρούσεις, οργανωμένες ληστείες, αεροπειρατείες, απαγωγές προσώπων και γενικά περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται επέμβαση ειδικώς εκπαιδευμένων και πλήρως εξοπλισμένων με σύγχρονα όπλα και υλικά μέσα αστυνομικών δυνάμεων. Η επιμέρους οργάνωση, η επιχειρισιακή τακτική, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία και τη δράση της Ε.Κ.Α.Μ. ρυθμίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Α.Δ.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ε.Α.Δ. και ασκεί στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 27 Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών 1.Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) είναι η εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία της χώρας, εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Ασφάλειας και έχει ως αποστολή: 1)Την παρακολούθηση της εγκληματικότητας, τη συγκέντρωση και ταξινόμηση όλων των στοιχείων σήμανσης των εγκληματούντων, την εισήγηση νομοθετικών ή άλλων μέτρων για την προσφορότερη δίωξη του εγκλήματος και το συντονισμό της δράσης όλων των περιφερειακών εγκληματολογικών Υπηρεσιών της χώρας. 2)Τη διεξαγωγή της υπηρεσίας εξακρίβωσης της ταυτότητας των εγκληματιών με βάση τις αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους και την οργάνωση των εγκληματολογικών αναζητήσεων προς ανακάλυψη των καταζητούμενων και την ανεύρεση εξαφανισθέντων ατόμων και κλαπέντων ή απολεσθέντων αντικειμένων. 3)Τη διερεύνηση του τόπου τέλεσης εγκλημάτων, την περισυλλογή και αξιοποίηση των ιχνών και πειστηρίων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου επιστημονικοτεχνικού εξοπλισμού και την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων. 4)Την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων και τη μέριμνα για την επαγγελματική επιμόρφωση στις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους της εγκληματολογίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και κάθε άλλης αρχής που ασχολείται με τη δίωξη του εγκλήματος. 5)Την τήρηση των εθνικών αρχείων γενετικών τύπων (DΝΑ) και δακτυλικών αποτυπωμάτων και την εξασφάλιση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23.6.2008 και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23.6.2008 (CL 210/6.8.2008) και μεριμνά για την παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεμάτων αρμοδιότητάς της. 2.Η Δ.Ε.Ε. ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για τους σκοπούς των άρθρων 6 και 11 της απόφασης 2008/ 615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008. 3.Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Δ.Ε.Ε. και τοπική αρμοδιότητα, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Άρθρο 28 Διεύθυνση Υγειονομικού Η Διεύθυνση Υγειονομικού εδρεύει στην Αττική και έχει ως αποστολή την άσκηση της υγειονομικής υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως: α. την παροχή εξωνοσοκομειακής, ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης στο προσωπικό και την παρακολούθηση της υγείας του, β. τη μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία ιατρείων, οδοντιατρείων, εργαστηρίων παρακλινικών εξετάσεων, φυσιοθεραπευτηρίων, αναρρωτηρίων, υγειονομικών επιτροπών και τραπεζών αίματος, γ. τη μέριμνα για την περίθαλψη των ασθενών και την επίβλεψη της πορείας των νοσηλευόμενων σε νοσηλευτικά ιδρύματα, δ. την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας σε ιδιώτες ασθενείς που κρατούνται ή μετάγονται από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ε. την εξέταση της σωματικής ικανότητας του προσωπικού και των υποψηφίων για να προσληφθούν στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς και εκείνων που πρόκειται να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35), στ. τη μελέτη και εισήγηση επί υγειονομικής φύσης θεμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, ζ. τον προγραμματισμό και την εισήγηση μέτρων για την επάρκεια, την κατάρτιση και την επιμόρφωση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της Διεύθυνσης, η. τη μέριμνα για τον εφοδιασμό των υγειονομικών μονάδων του Σώματος με τα απαραίτητα επιστημονικά όργανα, εργαλεία και λοιπά είδη και μέσα, θ. την εξέταση των μελών των οικογενειών του εν ενεργεία προσωπικού, καθώς και του προσωπικού που έχει συνταξιοδοτηθεί και των μελών των οικογενειών του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Άρθρο 29 Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου και είναι αρμόδια για τον έλεγχο των διαχειρίσεων χρηματικού και υλικού όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, τον έλεγχο της λειτουργίας των οικονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και τον οικονομικό έλεγχο άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που ανατίθεται σε αυτήν με ειδικές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 30 Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης 1.Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες: 1)Επιτελείο, 2)Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, 3)Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς, 4)Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, 5)Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, 6)Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, 7)Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, 8)Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, 9)Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 10)Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, 11)Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής. 2.Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.) συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες: 1)Επιτελείο, 2)Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 3)Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, 4)Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 5)Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, 6)Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. 3.Τα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται σε Τμήματα και έχουν ως αποστολή την εξασφάλιση της διοικητικής υποστήριξης των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, ιδίως σε θέματα προσωπικού, διαχείρισης του χρηματικού και υλικού, γραμματειακής εξυπηρέτησης, τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης, καθώς και το συντονισμό των υφισταμένων τους Υπηρεσιών στην εκπλήρωση της αποστολής τους. 4.Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε δήμο της εδαφικής τους δικαιοδοσίας και ασκούν στην περιοχή αυτή τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης. Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας υπάγονται τα Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί που λειτουργούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. 5.Οι Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε δήμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και έχουν ως αποστολή τη διενέργεια συνεχών περιπολιών για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, την άμεση επέμβαση στα συμβάντα αστυνομικής φύσεως, την παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και την άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. 6.Οι Διευθύνσεις Τροχαίας Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε δήμους της εδαφικής τους δικαιοδοσίας, ασκούν στις περιοχές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας, με εξαίρεση τις περιοχές αρμοδιότητας των Διευθύνσεων της επόμενης παραγράφου. Στις Διευθύνσεις Τροχαίας Αττικής και Θεσσαλονίκης υπάγονται διοικητικά οι Υποδιευθύνσεις και τα Τμήματα Τροχαίας που λειτουργούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. 7.Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε χώρο των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Αθηνών και του αερολιμένα Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα και ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου. Ειδικά ως προς τα θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και αλλοδαπών και προστασίας συνόρων, οι Διευθύνσεις Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης υπάγονται, αντίστοιχα, στις Διευθύνσεις Ασφάλειας και στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών, Αττικής και Θεσσαλονίκης. 8.Οι Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα και έχουν ως αποστολή τη διάθεση Διμοιριών, για μεν τις περιφέρειες της τοπικής τους δικαιοδοσίας κατόπιν διαταγής του αντίστοιχου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, για δε την υπόλοιπη χώρα κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διάθεση των διμοιριών αποσκοπεί στην ενίσχυση των κατά τόπο αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από τις λοιπές αστυνομικές δυνάμεις κατά την κρίση του οικείου Διευθυντή Αστυνομίας ή Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή. Επίσης, είναι αρμόδιες για τη λήψη μέτρων τάξης στις διάφορες συγκεντρώσεις και δημόσιες συναθροίσεις και γενικά σε δημόσιους χώρους ή σε άλλα σοβαρά συμβάντα αστυνομικής αρμοδιότητας. Οι Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης συγκροτούνται από Επιτελείο και Υποδιευθύνσεις. Η επιμέρους διάρθρωση, η επιχειρησιακή τακτική, η εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία και τη δράση των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων ρυθμίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 9.Η Διεύθυνση Μεταγωγών – Δικαστηρίων Αττικής εδρεύει στην Αττική και είναι αρμόδια για την ασφαλή μεταγωγή των κρατουμένων, καθώς και για την τήρηση της τάξης στους χώρους των δικαστηρίων που λειτουργούν στο νομό Αττικής. Άρθρο 31 Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις 1.Οι Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (Π.Α.Δ.) συγκροτούνται από το Επιτελείο τους και τις Υπηρεσίες Νομών που υπάγονται σε αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4. 2.Το Επιτελείο της Π.Α.Δ. λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, διαρθρώνεται σε Γραφεία και έχει ως αποστολή το χειρισμό των θεμάτων γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης αυτής, την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους και τη διεκπεραίωση διοικητικού χαρακτήρα υποθέσεων που ανάγονται στις αρμοδιότητές της. Ειδικότερα, στην αποστολή του Επιτελείου Π.Α.Δ., περιλαμβάνονται, ιδίως: 1)ο χειρισμός θεμάτων μετακινήσεων, αδειών, πειθαρχίας, ηθικών και υλικών αμοιβών και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, 2)η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης και η υποβολή τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας για έγκριση, καθώς και προγραμμάτων εξάσκησης του προσωπικού σε θέματα αυτοάμυνας και σκοποβολής, 3)η γραμματειακή υποστήριξη του Επιτελείου και ο χειρισμός θεμάτων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, 4)ο χειρισμός θεμάτων οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα, όπως η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, ο εφοδιασμός των Υπηρεσιών με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό και η μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους, 5)η κατανομή και ανακατανομή του οπλισμού, των μέσων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού μεταξύ των υπαγομένων στη Διεύθυνση Υπηρεσιών, 6)η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων και η έκδοση διαταγών προς τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης προς το σκοπό υλοποίησης των τιθέμενων στόχων και γενικά για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους, 7)η προετοιμασία έκδοσης αστυνομικών διατάξεων, 8)ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης, κατεύθυνσης, συντονισμού και ελέγχου της δράσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και την παροχή οδηγιών σε αυτές για την εφαρμογή της νομοθεσίας που ανάγεται στην αρμοδιότητά τους, 9)η εκπόνηση σχεδίων και η εισήγηση για την έκδοση διαταγών αναφορικά με τη λήψη μέτρων τάξης, την εκδήλωση επιχειρησιακών δράσεων και την ανάπτυξη και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών, προς το σκοπό ενίσχυσης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς τους, 10)η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του οικείου Κέντρου Επιχειρήσεων και τη συντήρηση του υλικοτεχνικού του εξοπλισμού, 11)η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας και της επιχειρησιακής δράσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και η εισήγηση τρόπων, διαδικασιών και μεθόδων αναβάθμισής της, 12)ο χειρισμός θεμάτων πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. 3.Στις Π.Α.Δ. υπάγονται τα Αστυνομικά Τμήματα, τα Τμήματα Άμεσης Δράσης, τα Τμήματα Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα Αερολιμένα, τα Τμήματα Τουριστικής Αστυνομίας, τα Τμήματα Μεταγωγών – Δικαστηρίων, τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι Ομάδες Ειδικών Αποστολών και οι περιορισμένης ή μη χρονικής διάρκειας, Αστυνομικοί Σταθμοί, Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας, Σταθμοί Τροχαίας και Αστυνομικοί Σταθμοί Αερολιμένα που λειτουργούν στην περιοχή της τοπικής τους αρμοδιότητας. 4.Η τοπική αρμοδιότητα κάθε Π.Α.Δ. ταυτίζεται με εκείνη της οικείας διοικητικής περιφέρειας, με εξαίρεση την Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, η τοπική αρμοδιότητα της οποίας περιλαμβάνει τις περιοχές των νομών Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής. 5.Οι Υπηρεσίες των Π.Α.Δ., ανάλογα με τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές τους, χειρίζονται, ιδίως, τα θέματα γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας, πολιτικής κινητοποίησης, δημοτικής αστυνόμευσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, λήψης μέτρων τάξης, προληπτικής αστυνόμευσης, τουριστικής αστυνόμευσης, φύλαξης στόχων, μεταγωγής κρατουμένων και τήρησης της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων. Όσες από τις Υπηρεσίες αυτές ασκούν και αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και αλλοδαπών και προστασίας συνόρων, υπάγονται, ως προς αυτά τα ειδικά αντικείμενα στις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες των Κλάδων Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, αντίστοιχα. 6.Τα Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί επιλαμβάνονται και σε θέματα ασφάλειας, εφόσον η περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας δεν καλύπτεται από Υπηρεσία Ασφάλειας ή δεν είναι δυνατή η άμεση ανταπόκριση της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Ασφάλειας. Στην τελευταία περίπτωση, τα Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί προβαίνουν στις προβλεπόμενες άμεσες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες έως ότου επιληφθεί η αρμόδια Υπηρεσία Ασφάλειας και στην οποία παραδίδουν το προανακριτικό ή άλλο υλικό που συνέλεξαν. Επίσης, τα Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί επιλαμβάνονται και επί θεμάτων τροχαίας, εφόσον η περιοχή τους δεν καλύπτεται από Υπηρεσία Τροχαίας. Άρθρο 32 Διευθύνσεις Ασφάλειας 1.Η τοπική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης ταυτίζεται, αντίστοιχα, με την τοπική αρμοδιότητα των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ομοίως, η τοπική αρμοδιότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας ταυτίζεται με την τοπική αρμοδιότητα των αντίστοιχων Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων. 2.Σε περιπτώσεις χειρισμού σοβαρών υποθέσεων ασφάλειας, καθώς και σε περιπτώσεις που απαιτείται η συμμετοχή ή συνδρομή Υπηρεσιών των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων ή των Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, η αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας ενημερώνει σχετικά τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή ή Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή και συνεργάζεται μαζί του για τον καλύτερο συντονισμό των Υπηρεσιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος. Οι Υπηρεσίες των οποίων ζητείται η συνδρομή οφείλουν να ανταποκρίνονται στο σχετικό αίτημα. 3.Οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται εσωτερικά σε Υποδιευθύνσεις, ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας σε Τμήματα. Στις Διευθύνσεις Ασφάλειας υπάγονται οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, τα Τμήματα Ασφάλειας και τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών, που λειτουργούν στην περιοχή της τοπικής τους αρμοδιότητας. Άρθρο 33 Διευθύνσεις Αλλοδαπών 1.Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, υπάγονται απευθείας στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και ασκούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. 2.Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών διαρθρώνονται εσωτερικά σε Υποδιευθύνσεις ή και σε Τμήματα. Στις Διευθύνσεις αυτές υπάγονται τα Τμήματα Αλλοδαπών, τα Τμήματα Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης και οι Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος που λειτουργούν στην περιοχή της τοπικής τους αρμοδιότητας. 3.Η τοπική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης ταυτίζεται με την τοπική αρμοδιότητα των αντίστοιχων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων. Άρθρο 34 Ειδικές - Επιχειρησιακές Ομάδες, Αστυνομικές Μονάδες και Κλιμάκια Υπηρεσιών 1.Οι Γενικοί Επιθεωρητές των Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, προς το σκοπό αποτελεσματικότερης εκπλήρωσης της αποστολής των περιφερειακών Υπηρεσιών των Κλάδων τους και αντιμετώπισης σοβαρών ή έκτακτων γεγονότων ή καταστάσεων, δύνανται να εισηγούνται, στον Αρχηγό του Σώματος, τη συγκρότηση Ειδικών - Επιχειρησιακών Ομάδων, Αστυνομικών Μονάδων και Κλιμακίων. 2.Οι Ομάδες και οι Μονάδες της προηγούμενης παραγράφου συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος, στελεχώνονται με προσωπικό των κατά τόπο και καθ’ ύλην αρμοδίων περιφερειακών Υπηρεσιών των Κλάδων και η συγκρότησή τους, κατά Κλάδο, έχει ως εξής: 1)Στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις του Κλάδου Τάξης δύναται να συγκροτούνται: 1) Κινητές Αστυνομικές Μονάδες (Κ.Α.Μ.) που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 77Α΄ του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 80/2007 (Α΄ 96) και έχουν ως αποστολή τη συμπλήρωση της οργανωμένης αστυνομικής δράσης σε θέματα γενικής αστυνόμευσης, μέσω της διενέργειας περιπολιών και της παροχής εξυπηρέτησης στους πολίτες, ιδίως των απομακρυσμένων περιοχών. 2) Ομάδες Προληπτικής Αστυνόμευσης (Ο.Π.Α.), οι οποίες έχουν ως αποστολή τη διενέργεια πεζών ή και εποχούμενων περιπολιών, ιδίως σε αστικές περιοχές ή σημεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης αστυνόμευσης, προς το σκοπό αποτροπής παράνομων ενεργειών και εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. 3) Ομάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), σε περιοχές στις οποίες δεν λειτουργούν αυτοτελείς Υπηρεσίες Άμεσης Δράσης, προς το σκοπό ενίσχυσης της αστυνόμευσης και αμεσότερης ανταπόκρισης των Υπηρεσιών σε περιπτώσεις που απαιτείται η αστυνομική παρέμβαση. 4) Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), οι οποίες στελεχώνονται με προσωπικό Υπηρεσιών Τροχαίας και έχουν ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή της τροχαίας παραβατικότητας, τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. 2)Στις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας του Κλάδου Ασφάλειας δύνανται να συγκροτούνται: 1) Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), οι οποίες έχουν ως αποστολή τη συμβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των οικείων Διευθύνσεων και Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας, για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, την αντιμετώπιση ειδικών, αυξημένης ή ιδιαίτερης σημασίας αστυνομικών προβλημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. 2) Ομάδες Ειδικών Δράσεων (Ο.Ε.Δ.), οι οποίες στελεχώνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και έχουν ως αποστολή την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών ή σημαντικών ζητημάτων ασφάλειας, καθώς και την αντιμετώπιση σοβαρών και επικίνδυνων καταστάσεων δημόσιας τάξης στις περιοχές που δεν λειτουργούν ή σε περιπτώσεις που δεν δύνανται να ανταποκριθούν άμεσα οι αρμόδιες αυτοτελείς Υπηρεσίες Ειδικών Αποστολών. 3)Στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, καθώς και στις Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις, δύνανται να συγκροτούνται Ειδικές Ομάδες Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, οι οποίες έχουν ως αποστολή την αναζήτηση και τον εντοπισμό σημείων, διαδρομών και μεθόδων παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, την εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης παράνομων μεταναστών προς τη χώρα και εντός αυτής, καθώς και την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση του Σώματος στην αντιμετώπιση, ειδικών ή σοβαρών περιπτώσεων παράνομης εισόδου, παραμονής και διακίνησης αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. 3.Οι Ομάδες και οι Μονάδες των προηγουμένων παραγράφων δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικής διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, να διατίθενται και σε άλλες εκτός των οικείων Γενικών και Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας ή Διευθύνσεων Αλλοδαπών περιοχών, για ενίσχυση των κατά τόπο αρμοδίων Υπηρεσιών. Επίσης, κατά την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η αμοιβαία συνδρομή Ομάδων και Μονάδων διαφορετικών Κλάδων για την αντιμετώπιση γεγονότων ή καταστάσεων κοινού υπηρεσιακού ενδιαφέροντος. 4.Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην επιλογή, τη σύνθεση, στην εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση του προσωπικού και στην υπαγωγή, την επιχειρησιακή τακτική και δράση και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Ομάδων και Μονάδων των προηγούμενων παραγράφων ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκδίδεται με μέριμνα των οικείων Κλάδων. 5.Τα Κλιμάκια ιδρύονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, στελεχώνονται με προσωπικό της Υπηρεσίας της οποίας συστατικό μέρος αποτελούν, δεν έχουν αυτόνομη διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία και συγκροτούνται στις περιπτώσεις εκείνες που ιδιαίτεροι λόγοι αστυνόμευσης, σε περιοχές εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, επιβάλλουν τη μόνιμη και επί μακρό χρονικό διάστημα αστυνομική παρουσία στις περιοχές αυτές. 6.Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η συγκρότηση άλλων Ομάδων, Μονάδων και Κλιμακίων, εκτός των προβλεπόμενων στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων στην οποία θα διατυπώνονται οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τη συγκρότησή τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 35 Συντονισμός Υπηρεσιών 1.Η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας εκπληρώνεται μέσω της συντονισμένης, συνεχούς και αλληλοσυμπληρωματικής δράσης των κεντρικών και περιφερειακών της Υπηρεσιών. Προς το σκοπό αυτόν όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος συνεργάζονται μεταξύ τους τόσο σε στρατηγικό – επιτελικό όσο και τακτικό – επιχειρησιακό επίπεδο, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις ή συνδράμοντας δράσεις κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως σε περιπτώσεις λήψης μέτρων τάξης και ασφάλειας, συλλογής, ανταλλαγής και αξιοποίησης πληροφοριών, διενέργειας πεζών και εποχούμενων περιπολιών και αστυνομικών ελέγχων, αστυνομικών επιχειρήσεων, αναζητήσεων προσώπων και πραγμάτων και αντιμετώπισης έκτακτων και σοβαρών καταστάσεων. 2.Η βασική στρατηγική κατεύθυνση για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας σχεδιάζεται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων, εγκρίνεται από την ηγεσία του Σώματος και υλοποιείται από τους αρμόδιους Κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό: 1)Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των Κλάδων και του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας σε αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, σε σοβαρές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών, δύναται να διατάσσει την επιχειρησιακή δραστηριοποίηση οποιασδήποτε Υπηρεσίας των Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και σε περιοχές εκτός της τοπικής τους αρμοδιότητας. 2)Ο Υπαρχηγός συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. 3)Οι Γενικοί Επιθεωρητές συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον Προϊστάμενο του Επιτελείου, προς το σκοπό εξειδίκευσης της στρατηγικής κατεύθυνσης και καθορισμού του πλαισίου διοικητικής υποστήριξης και διακλαδικής δράσης συντονισμού των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών, δίδοντας σχετικές εντολές προς τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους και παρακολουθώντας την εφαρμογή τους. 4)Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας και οι προϊστάμενοι των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών του Σώματος συνεργάζονται μεταξύ τους, προς το σκοπό σχεδιασμού και υλοποίησης ειδικότερων επιχειρησιακών δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματική εκπλήρωση της στρατηγικής κατεύθυνσης του Σώματος. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθούν, συντονίζουν και ελέγχουν το έργο των υφισταμένων τους Υπηρεσιών και παρεμβαίνουν άμεσα στην επίλυση τυχόν δυσλειτουργικών προβλημάτων που ανακύπτουν. 5)Οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος διευθύνουν, διοικούν ή προΐστανται των Υπηρεσιών τους, διαχειριζόμενοι κατά τρόπο υπεύθυνο, ορθολογικό, επαγγελματικό και με γνώμονα το ευρύτερο υπηρεσιακό και δημόσιο συμφέρον, το προσωπικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν, προς το σκοπό αποτελεσματικής εκπλήρωσης της αποστολής τους. Οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάμενοι όμορων αστυνομικών Υπηρεσιών ή Υπηρεσιών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περιοχές κοινής εδαφικής δικαιοδοσίας, συνεργάζονται άμεσα και ουσιαστικά μεταξύ τους είτε στο πλαίσιο ανταλλαγής χρήσιμων υπηρεσιακών πληροφοριών είτε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μεικτών επιχειρησιακών δράσεων, εντός της γενικότερης στρατηγικής κατεύθυνσης και των εντολών, οδηγιών και κατευθύνσεων των ιεραρχικά προϊσταμένων τους Υπηρεσιών και οργάνων. 3.Σε περιπτώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης μέτρων τάξης και άλλων επιχειρησιακών δράσεων διακλαδικού χαρακτήρα σε περιφερειακό επίπεδο, την ευθύνη έχει ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής ή ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής ή ο Διευθυντής Ασφάλειας ή ο Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας ή ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνεται το αντικείμενο των δράσεων αυτών αντιστοίχως. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο αντικείμενο άπτεται των αρμοδιοτήτων περισσοτέρων του ενός Κλάδων, την ευθύνη έχει ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος των αξιωματικών αυτών. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση των μέτρων και των δράσεων αυτών οφείλουν να συνεργάζονται, κατά τα διαλαμβανόμενα στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου και να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στο όργανο το οποίο έχει τη συνολική ευθύνη. Οποιαδήποτε μεταξύ τους διαφωνία αίρεται με απόφαση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους και, εν τέλει, των Γενικών Επιθεωρητών. 4.Σε κάθε Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, πέραν των βοηθών του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 37, τοποθετείται, επιπλέον, ο απαραίτητος αριθμός αξιωματικών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση και αποτελεσματική εποπτεία, συντονισμός και έλεγχος των υφισταμένων της Υπηρεσιών. Οι αξιωματικοί αυτοί είναι ανώτεροι αξιωματικοί, κατώτεροι στο βαθμό ή νεότεροι των βοηθών του οικείου Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή και φέρουν τον τίτλο του Αστυνομικού Διευθυντή Τάξης. Στον τίτλο αυτόν, προστίθεται η ονομασία του αντίστοιχου νομού. Προς τούτο, ο οικείος Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής ορίζει, με διαταγή του, τον τομέα ευθύνης των Αστυνομικών Διευθυντών Τάξης, τα ειδικότερα καθήκοντά τους, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ τους. Κάθε τομέας ευθύνης ταυτίζεται εδαφικά με το σύνολο της τοπικής αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης που λειτουργούν στην περιοχή του αντίστοιχου νομού της εδαφικής της δικαιοδοσίας. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές Τάξης εδρεύουν σε Υπηρεσίες της Π.Α.Δ. που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των οικείων νομών και εποπτεύουν, συντονίζουν, κατευθύνουν και ελέγχουν τις Υπηρεσίες του τομέα ευθύνης τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εντολές και οδηγίες του Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή. Ειδικά για τους νομούς που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λειτουργούν περισσότερες από μία Αστυνομικές Διευθύνσεις ορίζονται ισάριθμοι Αστυνομικοί Διευθυντές Τάξης και στον τίτλο τους προστίθεται η ονομασία του τομέα ευθύνης τους. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές Τάξης υποστηρίζονται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους από το απολύτως αναγκαίο προς τούτο προσωπικό της οικείας Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης. 5.Ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, των Τμημάτων Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, των Τμημάτων Αλλοδαπών, των Τμημάτων Διαβατηριακού Ελέγχου και των Υπηρεσιών Φύλαξης των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών που λειτουργούν στις περιοχές των Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, καθώς και των Υπηρεσιών των άλλων Κλάδων που λειτουργούν στις περιοχές αυτές και ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα διαβατηριακού ελέγχου, αλλοδαπών και δίωξης παράνομης μετανάστευσης, ως προς τα ειδικά αυτά αντικείμενα, εξασφαλίζεται από ειδικούς προς τούτο, αξιωματικούς- συντονιστές. Ως αξιωματικοί- συντονιστές επί θεμάτων αλλοδαπών τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων. Οι αξιωματικοί αυτοί φέρουν τον τίτλο του Περιφερειακού Συντονιστή Αλλοδαπών, στον οποίο προστίθεται η ονομασία της Περιφέρειας ή της γεωγραφικής περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Αλλοδαπών εδρεύουν όπου και οι αντίστοιχες Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και υποστηρίζονται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους από το απολύτως αναγκαίο προς τούτο προσωπικό. Σε περιπτώσεις που στην περιοχή Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης είναι απαραίτητος ο ορισμός περισσότερων του ενός Περιφερειακών Συντονιστών Αλλοδαπών, από τον οικείο Κλάδο καθορίζονται και ο τομέας ευθύνης και η έδρα αυτών. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Αλλοδαπών και το προσωπικό από το οποίο υποστηρίζονται υπάγονται στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και εξυπηρετούνται διαχειριστικά από το Επιτελείο των οικείων Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων. 6.Για τυχόν συγχύσεις ή δυσλειτουργίες που ανακύπτουν μεταξύ Υπηρεσιών στο πλαίσιο της λειτουργικής και επιχειρησιακής τους δράσης αποφαίνονται για την επίλυσή τους: 1)ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου για τους Κλάδους, το Επιτελείο και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σε αυτόν, 2)ο Υπαρχηγός, προκειμένου για αυτοτελείς κεντρικές ή περιφερειακές Υπηρεσίες διαφορετικών Κλάδων, καθώς και για τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες που εποπτεύονται και ελέγχονται από τον ίδιο, 3)οι Γενικοί Επιθεωρητές, ως προς τις Διευθύνσεις του Κλάδου τους και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σε αυτούς, επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, 4)ο Προϊστάμενος του Επιτελείου, προκειμένου για τις Διευθύνσεις του Επιτελείου και τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον ίδιο, 5)οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές και Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας και οι Διοικητές, Διευθυντές ή Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, για τις υφιστάμενες Υπηρεσίες τους. Άρθρο 36 Διοίκηση 1.Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για θητεία δύο ετών, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν από τη λήξη της θητείας του επιτρέπεται είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος της θέσεώς του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Με την ίδια απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. μπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που αποστρατεύεται να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία. 2.Ο Υπαρχηγός είναι ο αρχαιότερος Αντιστράτηγος μετά τον Αρχηγό και άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο και αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. 3.Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τους Γενικούς Επιθεωρητές Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και τον Προϊστάμενο του Επιτελείου. 4.Οι Γενικοί Επιθεωρητές καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο όλων των Περιφερειακών Αστυνομικών Υπηρεσιών του οικείου Κλάδου, καθώς και των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών του Σώματος των οποίων η εποπτεία και ο έλεγχος του έχει ανατεθεί. 5.Ο Προϊστάμενος Επιτελείου καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Διευθύνσεων του Επιτελείου και της Διεύθυνσης Υγειονομικού. 6.Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στους Γενικούς Επιθεωρητές, στον Προϊστάμενο του Επιτελείου, στους Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας και στους Προϊσταμένους των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει στα πιο πάνω όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή του». 7.Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, οι Γενικοί Επιθεωρητές, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και του Επιτελείου και οι Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης μπορούν να μεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε υφισταμένους τους το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή τους» για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους οι προϊστάμενοί τους. Άρθρο 37 Βαθμοί Διοικούντων 1.Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου Αστυνομίας. Τον ίδιο βαθμό φέρουν ο Υπαρχηγός και οι Γενικοί Επιθεωρητές των Κλάδων Τάξης και Ασφάλειας. 2.Ο Γενικός Επιθεωρητής του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και ο Προϊστάμενος του Επιτελείου φέρουν το βαθμό του Αντιστράτηγου ή του Υποστράτηγου Αστυνομίας. 3.Σε καθέναν από τους Κλάδους Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, καθώς και στο Επιτελείο τοποθετούνται τουλάχιστον δύο ανώτατοι αξιωματικοί, με το βαθμό του Υποστράτηγου ή του Ταξίαρχου Αστυνομίας, ως βοηθοί των οικείων Γενικών Επιθεωρητών και του Προϊστάμενου Επιτελείου. 4.Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων Προσώπων και Ευπαθών Στόχων, οι Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές και Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας, οι Διευθυντές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς και ο υγειονομικός αξιωματικός που τοποθετείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού, φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου ή του Ταξίαρχου Αστυνομίας. 5.Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και οι Διευθυντές των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης φέρουν το βαθμό του Ταξίαρχου Αστυνομίας ή του Αστυνομικού Διευθυντή. Επίσης, το βαθμό του Ταξίαρχου Αστυνομίας ή του Αστυνομικού Διευθυντή φέρουν και οι αξιωματικοί που τοποθετούνται ως βοηθοί των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών και των Διευθυντών και Περιφερειακών Διευθυντών Ασφάλειας. 6.Διευθυντές, Προϊστάμενοι ή Τμηματάρχες, κατά περίπτωση, των αυτοτελών ή μη Υπηρεσιών επιπέδου Υποδιεύθυνσης τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄. 7.Τμηματάρχες των Τμημάτων των Διευθύνσεων των Κλάδων και του Επιτελείου τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄. 8.Διοικητές ή Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών, αυτοτελών ή μη, Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος τοποθετούνται Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄ ή Αστυνόμοι Β΄ ή Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄. 9.Διοικητές των Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνομικού Σταθμού τοποθετούνται Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄ ή Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες. 10.Διευθυντές των Διευθύνσεων Επικοινωνίας και Πολιτικού Προσωπικού τοποθετούνται πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών μπορεί να τοποθετείται Διευθυντής και πολιτικός υπάλληλος. Σε θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται και πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. 11.Οι ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος. Η τοποθέτηση των ομοιόβαθμων Γενικών Επιθεωρητών των Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας, Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, καθώς και του Προϊστάμενου του Επιτελείου πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της σειράς αρχαιότητάς τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Άρθρο 38 1.Η Αστυνομική Ακαδημία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η εποπτεία σε αυτήν ασκείται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μέσω του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας και από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2.Η Αστυνομική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της η Αστυνομική Ακαδημία αναπτύσσει συνεργασίες με εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετέχει σε προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα που συμβάλλουν γενικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης από αυτήν επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας έχουν πρόσβαση σε συναφή με την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού της, μεταπτυχιακά προγράμματα των ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή και του εξωτερικού, ιδίως στους τομείς της νομικής, διοικητικής και οικονομικής επιστήμης, της πληροφορικής, της εγκληματολογίας, της ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνιολογίας. 3.Η Αστυνομική Ακαδημία συγκροτείται από το Επιτελείο της και τις ακόλουθες Σχολές: 1)Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, 2)Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, 3)Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, 4)Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. 4.Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας. 5.Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τα Ιδρύματα και τις Σχολές του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα Ιδρύματα και τις Σχολές αυτές. 6.Τα πτυχία και οι βεβαιώσεις φοίτησης ή παρακολούθησης μαθημάτων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας υπογράφονται από τον διοικητή αυτής και απονέμονται σε ειδική τελετή. 7.Τα εκπαιδευτικά όργανα της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι: 1)Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από το διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ως πρόεδρο και τον υποδιοικητή αυτής, το διοικητή της οικείας Σχολής, το διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας και τον Διευθυντή Σπουδών, καθώς και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της οικείας Σχολής, ως μέλη. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μελετών του Επιτελείου της Αστυνομικής Ακαδημίας, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και το βιβλίο αποφάσεων του εκπαιδευτικού συμβουλίου. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 2)Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, ο οποίος επιλέγεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου, μεταξύ του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της χώρας που διδάσκει στην Αστυνομική Ακαδημία. Αν δεν υπάρχει τέτοιο προσωπικό, ως Διευθυντής Σπουδών ορίζεται διδάσκων καθηγητής, κάτοχος διδακτορικού τίτλου, της οικείας Σχολής. Η αποζημίωση για την πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων απασχόληση των Διευθυντών Σπουδών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 8. 1)Το διδακτικό προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας ορίζεται με απόφαση του διοικητή της και επιλέγεται ως ακολούθως: (1) Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού των ακαδημαϊκού χαρακτήρα μαθημάτων αποφασίζει τριμελής Επιτροπή, η οποία συντίθεται από τον υποδιοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και μέχρι δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. της χώρας, του ιδίου ή συναφούς με την υπό πλήρωση θέση γνωστικού αντικειμένου. (2) Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού των μη ακαδημαϊκών μαθημάτων αποφασίζει τριμελής Επιτροπή, η οποία συντίθεται από τον υποδιοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του, τον διοικητή της οικείας Σχολής και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Χρέη προέδρου της Επιτροπής εκτελεί το κατά βαθμό ανώτερο ή αρχαιότερο μέλος αυτής. 2)Οι Επιτροπές των υποπεριπτώσεων (1) και (2) της προηγούμενης περίπτωσης συγκροτούνται με απόφαση του διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας. 3)Με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες επιλέγονται και ορίζονται ισάριθμοι προς τους τακτικούς αναπληρωτές καθηγητές. 4)Ως εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής ορίζεται διδάσκων καθηγητής της Σχολής αυτής, κάτοχος διδακτορικού τίτλου, ο οποίος επιλέγεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 9.Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου προηγείται, απαραιτήτως, η δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, με την οποία καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς πιστοποίηση των προσόντων των υποψηφίων, καθώς επίσης η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Για τη διδασκαλία, στην Αστυνομική Ακαδημία, μαθήματος του οποίου το γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., απαιτείται η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στο ίδιο ή σε συναφές αντικείμενο και μόνον εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος καθηγητής για το μάθημα αυτό επιτρέπεται η διδασκαλία του από καθηγητή κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από το διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ύστερα από σχετική εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και δημοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Με την προκήρυξη καθορίζεται και η αμοιβή των καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στις τριμελείς Επιτροπές επιλογής της προηγούμενης παραγράφου. 10.Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία με τον διοικητή αυτής, εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους, εισηγείται προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών, τις θεματικές ενότητες της διδακτέας ύλης, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, συγγράμματα και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό που θεωρείται αναγκαίο για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. Επί της εισηγήσεως αποφασίζει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της και σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους. 11.Από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, να οργανώνονται και να υλοποιούνται, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. της χώρας ή ανάλογου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και να απονέμονται αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών. Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται από ειδική τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται για αυτόν το σκοπό με απόφαση του διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας και συντίθεται από τον διοικητή της Σχολής, ως πρόεδρο και μέλη το Διευθυντή Σπουδών της Σχολής αυτής και έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. του ιδίου ή συναφούς προς το μεταπτυχιακό πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος, σε περίπτωση συνεργασίας, προέρχεται από το συνεργαζόμενο Α.Ε.Ι.. Το περιεχόμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλεται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από αυτό. Μέρος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορεί να υλοποιείται σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. της χώρας μας ή και στην αλλοδαπή. Διευθυντής του Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής, ο οποίος μεριμνά για την ομαλή υλοποίησή του. Με τον οικείο κανονισμό ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία αφορούν, ιδίως: 1)το αντικείμενο, το σκοπό και τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, καθώς και το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται, 2)τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές, τη διαδικασία εισαγωγής τους, τα διδασκόμενα μαθήματα, τις πρακτικές ασκήσεις, τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών και τη διδακτική και ερευνητική απασχόλησή τους, 3)τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος, το συνολικό κόστος υλοποίησής του, καθώς και τις πηγές και το ύψος χρηματοδότησής του, αναλυτικά, 4)την τυχόν αναθεώρηση επιμέρους παραμέτρων του σχετικού προγράμματος σπουδών και 5)κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. 12.Στο Επιτελείο της Αστυνομικής Ακαδημίας λειτουργεί Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης και Τεχνικής Υποστήριξης, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση των θεμάτων οικονομικής φύσεως και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Αστυνομικής Ακαδημίας και των υπαγομένων σε αυτήν Υπηρεσιών, όπως τα θέματα προϋπολογισμού, μισθοδοσίας, δαπανών, προμηθειών και γενικά, διαχείρισης των οικονομικών πόρων, καθώς και τα θέματα εφοδιασμού, συντήρησης και διανομής στο προσωπικό και τις Υπηρεσίες των απαραίτητων μέσων, μηχανημάτων και λοιπών εφοδίων και υλικών. Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνονται, ιδίως: 1)η κατάρτιση, η έγκαιρη υποβολή για έγκριση, τροποποίηση ή αναμόρφωση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αστυνομικής Ακαδημίας και η συγκέντρωση, επεξεργασία και η αξιολόγηση των συναφών προς το ζήτημα αυτό στοιχείων, 2)η έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή για έγκριση του ετήσιου ή μεσοπρόθεσμου προγράμματος προμηθειών, η μέριμνα για την εκτέλεσή του και η διεκπεραίωση όλων των συναφών με το ζήτημα αυτό διαδικασιών, όπως η διενέργεια διαγωνισμών, η παραλαβή των προμηθειών και η εκποίηση ή καταστροφή του περιορισμένης οικονομικής εκμετάλλευσης ή άχρηστου υλικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, 3)η διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην εκκαθάριση δαπανών της Αστυνομικής Ακαδημίας, η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού και η υποβολή τους για έγκριση, 4)η διεκπεραίωση των διαδικασιών που προβλέπονται για τη μισθοδοσία, την αμοιβή ή την αποζημίωση του πάσης φύσεως προσωπικού της Αστυνομικής Ακαδημίας, η παρακολούθηση και τακτοποίηση των μισθολογικών του μεταβολών και η μέριμνα για τη μηχανογραφική επεξεργασία, ανάλυση και τήρηση των σχετικών στοιχείων, 5)η παραλαβή και η μέριμνα για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων και η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 6)η καταγραφή, παρακολούθηση, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας και του κάθε είδους εξοπλισμού της Αστυνομικής Ακαδημίας και η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών. 13.Πόροι της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι, ιδίως: 1)η ετήσια κρατική επιχορήγηση, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό εξόδων του ΕΦ.43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», 2)οι πρόσοδοι από τη μίσθωση ή κατ’ άλλον τρόπο αξιοποίηση περιουσιακών της στοιχείων, 3)τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, 4)οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και πόροι συναφείς προς το σκοπό και την αποστολή της. Για το έτος 2014 η κρατική επιχορήγηση της περίπτωσης α΄ δίδεται με ισόποση μείωση των αντίστοιχων Κ.Α.Ε. λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΦ.43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Από το έτος 2015 και μετά η ανωτέρω κρατική επιχορήγηση δίδεται εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων που ισχύουν για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει. 14.Ως προϊστάμενος της Αστυνομικής Ακαδημίας τοποθετείται, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιωματικός με το βαθμό του Υποστράτηγου Αστυνομίας ή Ταξίαρχου Αστυνομίας, ο οποίος φέρει τον τίτλο του διοικητή. Ως υποδιοικητής ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με το βαθμό του Ταξίαρχου ή του Αστυνομικού Διευθυντή. Ως διοικητές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας ορίζονται αξιωματικοί με το βαθμό του Ταξίαρχου ή του Αστυνομικού Διευθυντή. 15.Η λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας και η εισαγωγή για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 41 παράγραφοι 1, 3, 7 έως 10, 42 και 43 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) και του ν. 2226/1994 (Α΄ 122). 16.Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται, μέσα στο πλαίσιο του άρθρου αυτού, τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών που υπάγονται σε αυτήν, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των δοκίμων, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, η φοίτηση και η αποφοίτηση από τις Σχολές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα προεδρικά διατάγματα του προηγούμενου εδαφίου κωδικοποιούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και απαρτίζουν τον κανονισμό εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 39 Τελικές διατάξεις 1.Για τη ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του προσωπικού της εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41). 2.Διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζουν θέματα προσωπικού και Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος. 3.Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των προεδρικών διαταγμάτων 100/2003 και 211/2005, ως περιοχή μετάθεσης νοείται η περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης ή των πρώην Αστυνομικών Διευθύνσεων, η έδρα των οποίων λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων λόγω απόστασης. Προκειμένου για νησιωτικές περιοχές η απόσταση για τον υπολογισμό των μορίων προσμετράται από το κύριο λιμάνι του νησιού. 4.Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί σε Υπηρεσίες Αστυνομικών Διευθύνσεων δεν μετατίθεται χωρίς αίτησή του εκτός αυτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 12, 15, 16 και 17 του π.δ. 100/2003 και των άρθρων 11, 12 και 13 του π.δ. 211/2005. 5.Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 30Α του ν.1264/1982, όπως ισχύει, ως «Αστυνομική Διεύθυνση νομού» νοείται η περιφέρεια των πρώην Αστυνομικών Διευθύνσεων. 6.Τα ειδικά επιδόματα τα οποία χορηγούνται στο προσωπικό των υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 26, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις εξακολουθούν να καταβάλλονται σε αυτό και μετά την υπαγωγή των υπηρεσιών αυτών στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων. 7.Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2003 (Α΄ 94), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 107/2012 (Α΄ 185), μετά τη λέξη «Ξάνθης», προστίθεται η λέξη «Δράμας». Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις 1.Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2.Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του πρώτου εδαφίου της παρ. 16 του άρθρου 38 του παρόντος νόμου, η Αστυνομική Ακαδημία και οι Σχολές που υπάγονται σε αυτήν εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3.Για τα ήδη λειτουργούντα συνεργεία μεταφορικών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας απαιτείται μόνο άδεια λειτουργίας η οποία εκδίδεται, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 19. Μέχρι την έκδοση της ως άνω άδειας τα συνεργεία αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του β.δ. 24/1970 (Α΄ 7). Άρθρο 41 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων – Σύσταση οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων 1.Από το σύνολο των κενών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, καταργούνται έξι χιλιάδες επτακόσιες (6.700) οργανικές θέσεις. 2.Συνιστώνται τριακόσιες (300) νέες οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 οργανικές θέσεις. Ο αριθμός των θέσεων αυτών, κατά κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Άρθρο 42 Τροποποίηση διατάξεων 1.Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 13 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) αντικαθίστανται ως εξής: «1Στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους: Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας ως πρόεδρο, Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Γενικούς Επιθεωρητές Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και Προϊστάμενο Επιτελείου, ως μέλη.»« 7Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών. Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων ή για σοβαρά θέματα ασφάλειας, μπορεί να καλούνται και να συμμετέχουν και οι οικείοι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές ή Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές ή Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας. » 2.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1711/1987 (Α΄ 109), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3181/2003 (Α΄ 218), αντικαθίσταται ως εξής: «Το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) άτομα » 3.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3387/2005 (Α΄ 224), αντικαθίσταται ως εξής: «4Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.), με αποστολή την παροχή επιστημονικών κατευθύνσεων και οδηγιών στις Επιτροπές Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.), καθώς και το συντονισμό των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους. » 4.Το άρθρο 34 παρ. 23 του ν. 4115/2013 τροποποιείται ως εξής: «Κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 43 Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας 1.Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το όνομα και άλλα στοιχεία του καταγγέλλοντος μπορεί με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας να μην ανακοινώνονται κατά το στάδιο της διερεύνησης της βασιμότητας των καταγγελλομένων, αν το ζητήσει ρητά ο καταγγέλλων, εφόσον δεν διενεργείται ακόμη προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση. Όταν η καταγγελία είναι ανώνυμη, διερευνάται εφόσον περιέχει στοιχεία που παρέχουν βάση για τη διερεύνησή της, άλλως η έρευνα αναστέλλεται, με πράξη του Διοικητή της Υπηρεσίας, έως ότου αναφανούν νέα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν επανεξέταση της υπόθεσης. » 2.Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3103/2003, αντικαθίσταται ως εξής: «5Οι αρμοδιότητες των άλλων δικαστικών και διωκτικών αρχών δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Όταν άλλη αστυνομική Υπηρεσία ενεργεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., προανακριτικές πράξεις για τις αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, που διαπράττονται από αστυνομικούς, καθώς και από υπαλλήλους και λειτουργούς του δημοσίου τομέα, υπαλλήλους ή αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως με έγγραφό της, που δεν κοινοποιείται σε άλλες υπηρεσίες ή αρχές, τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι άλλες αρχές οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. » 3.Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158) και την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), αντικαθίσταται ως εξής: «6Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά τη λήξη της αρχικής θητείας τους, μετατίθενται, εφόσον επιθυμούν, σε Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων τους (άρθρο 2 του π.δ. 100/2003, Α΄ 94), έστω κι αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση. » 4.Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2713/1999, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 2800/2000 και την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23), προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Όποιος προβαίνει στην άσκηση σωματικής βίας, απειλών ή εκφοβισμού ή οποιασδήποτε άλλης επέμβασης στην άσκηση υπηρεσιακών καθηκόντων του εποπτεύοντος εισαγγελικού λειτουργού ή αστυνομικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, επηρεάζει τον μάρτυρα ή αλλοιώνει ή αποκρύπτει αποδεικτικά μέσα, σε σχέση με τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 με σκοπό την παρακώλυση του ανακριτικού έργου ή την παρεμπόδιση απονομής της Δικαιοσύνης τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 225 του Π.Κ., αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη ποινική διάταξη. » Άρθρο 44 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας 1.Το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 περίπτωση θ΄ του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως εξής: «Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργήθηκε από όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) ή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας ή των ελεγκτικών κέντρων του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) ή υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής: » 2.Η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής: «4Στις περιπτώσεις που από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας διενεργείται έλεγχος για τη βεβαίωση παραβάσεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση για οικονομικά εγκλήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της δεν ισχύει το φορολογικό, τελωνειακό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή επιχειρηματικό απόρρητο. Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας με την ολοκλήρωση των ερευνών της διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που συγκέντρωσε κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τα οποία προκύπτει η τέλεση φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, προκειμένου να επιβληθούν οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας μεταξύ της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. » 3. 1)Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων της, δύναται να προβαίνει σε ελέγχους για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας σε περιπτώσεις παραβάσεων ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, όπως είναι οι λαθρεμπορικές πράξεις ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, οι παραβάσεις που λαμβάνουν χώρα με τη χρήση δυσχερώς ανιχνεύσιμων ή νέων μηχανισμών απάτης και ιδιαίτερων τεχνασμάτων κ.λπ.. Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Δ.Ο.Α.: 1) Λαμβάνει γνώση και ελέγχει τις φορολογικές δηλώσεις, φορολογικά στοιχεία και κάθε άλλο υποχρεωτικό και προαιρετικό βιβλίο και στοιχείο που ορίζονται από τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στην επαγγελματική εγκατάσταση του ελεγχόμενου. 2) Καλεί εγγράφως τον ελεγχόμενο ή άλλο πρόσωπο να δώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος πληροφορίες για τη διευκόλυνση του φορολογικού ή τελωνειακού ελέγχου, καθώς και να παρέχει αντίγραφα μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων πελατολογίων και καταλόγων προμηθευτών και αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων, εφόσον αυτά εκδίδονται μηχανογραφικά, εκτός εάν ο ελεγχόμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και υποβολή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η Δ.Ο.Α. υποχρεούται να παραδίδει στον ελεγχόμενο αποδεικτικό παράδοσης, στο οποίο γίνεται μνεία όλων των παραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων. 3) Ενεργεί κατά τον έλεγχο κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα στην επαγγελματική εγκατάσταση του ελεγχόμενου, ιδίως στους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης ή παράδοσης των αγαθών, στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, καθώς και στα μεταφορικά μέσα. 4) Ενεργεί έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων που δεν ευρίσκονται στο χώρο της επαγγελματικής απασχόλησης του ελεγχόμενου μετά από συναίνεση του ελεγχόμενου ή του επιτόπιου εισαγγελέα. 5) Λαμβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο ελεγχόμενος δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Σε περίπτωση άρνησης, οι διενεργούντες τον έλεγχο αστυνομικοί προβαίνουν σε σχετική επισημείωση επί των εγγράφων. Οι διενεργούντες τον έλεγχο δύνανται να απαιτούν από τον ελεγχόμενο ή τον εκπρόσωπό του να παρίσταται στον τόπο, όπου διενεργείται ο έλεγχος και να απαντά σε ερωτήματα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια του ελέγχου. Σε περίπτωση κατά την οποία τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η Δ.Ο.Α. έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε φυλασσόμενα αρχεία, καθώς και στα λογιστικά προγράμματα και τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί σε αυτά ενώ δικαιούται να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. 6) Κατάσχει βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οποιαδήποτε άλλα ανεπίσημα βιβλία, έγγραφα, αρχεία, στοιχεία, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, καθώς και αγαθά και μέσα μεταφοράς εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδεικτική αξία αυτών. 7) Συντάσσει μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου την κατά περίπτωση προβλεπόμενη έκθεση ελέγχου την οποία διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων. 2)Για την έρευνα και την κατάσχεση που διενεργείται από τη Δ.Ο.Α. συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από αυτούς που ενεργούν την κατάσχεση και τον ελεγχόμενο ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια του ελέγχου εταίρο ή μέλος ή συγγενικό προς τους ανωτέρω πρόσωπο ή πρόσωπο που μετέχει στη διοίκηση ή διαχείριση ή υπάλληλο ή λογιστή της επιχείρησης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον ελεγχόμενο ή στον παριστάμενο, κατά τις διακρίσεις του προηγούμενου εδαφίου, πρόσωπο. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω να υπογράψουν, εφαρμόζονται οι σχετικές με τις κοινοποιήσεις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Ο ελεγχόμενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων, με δαπάνες του. 3)Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος του διευθυντή της Δ.Ο.Α., οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων των δημόσιων οργανισμών, φορέων και εταιρειών, όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος, καθώς και οι ανεξάρτητες αρχές και λοιπά τρίτα πρόσωπα όπως ιδίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, οι οικονομικοί ή κοινωνικοί ή επαγγελματικοί φορείς ή οργανώσεις υποχρεούνται να παρέχουν στη Δ.Ο.Α. κάθε διαθέσιμη πληροφορία και να επιδεικνύουν, χωρίς τη μεταφορά τους εκτός των εγκαταστάσεων, όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, μητρώα και στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους. Άρθρο 45 Κριτήρια πρόσληψης ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων 1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 3547/2007 (Α΄ 67) και το άρθρο 9 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), αντικαθίσταται ως εξής: «Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένης γλώσσας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή επαγγελματιών οπλιτών, η κατοχή άδειας ικανότητας οδηγού μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου, η κατοχή πτυχίου δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» και η υπαγωγή στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. » 2.Η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 84/2008 (Α΄ 125) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο: αα) πολύτεκνης οικογένειας, ββ) οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα. » Άρθρο 46 Σύσταση Αστυνομικού Φαρμακείου 1.Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να λειτουργούν στις λέσχες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και πρατήριο ειδών – τροφίμων, καθώς και Αστυνομικό Φαρμακείο κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του εν ενεργεία και εν συντάξει προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα ζητήματα εξυπηρέτησης από το Αστυνομικό Φαρμακείο του προσωπικού του Π.Σ. (πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, πολιτικού προσωπικού), εν ενεργεία και εν συντάξει και των μελών των οικογενειών τους. » 2.Τα Αστυνομικά Φαρμακεία εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας και στελεχώνονται με το αναγκαίο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Ως προϊστάμενος του φαρμακείου τοποθετείται κάτοχος άδειας άσκησης του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Κατά τα λοιπά, για τα θέματα οργάνωσης και εν γένει λειτουργίας των πρατηρίων και φαρμακείων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) και οι κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. 3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να ανακαθορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων παροχής υπηρεσιών από τα αστυνομικά φαρμακεία. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ποσοστό μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους παραπάνω δικαιούχους από τα Αστυνομικά Φαρμακεία. Άρθρο 47 Ένταξη ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό την προτεραία του θανάτου τους και λοιπά ζητήματα συνοριακών φυλάκων 1.Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3387/2005 «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 224), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι θανόντες Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί φύλακες εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του Αστυφύλακα από την προτεραία του θανάτου τους, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας, εφόσον κρίνονται ή έχουν ήδη κριθεί ικανοί για τη μόνιμη παραμονή τους στο Σώμα από το αρμόδιο Συμβούλιο. Η ένταξη γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. » 2.Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8Για τους πολύτεκνους και τους γονείς τριών τέκνων αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες, ο ελάχιστος χρόνος για υποβολή αίτησης μετάθεσης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία ένταξής τους, κατ’ απόκλιση των ισχυόντων στις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος. Ειδικά για το έτος 2014 οι αστυφύλακες του προηγούμενου εδαφίου έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. » Άρθρο 48 Άδεια χωρίς αποδοχές για εργασία σε διεθνή οργανισμό 1.Στον αστυνομικό που αποδέχεται θέση, υπό καθεστώς σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές, μέχρι πέντε έτη, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η άδεια μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι μία ακόμα πενταετία. Σε περίπτωση προηγούμενης απόσπασης του αιτούντος αστυνομικού στο εξωτερικό, η άδεια χορηγείται εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα διπλάσιο της διάρκειας της τελευταίας απόσπασής του. 2.Με την έγκριση της άδειας της προηγούμενης παραγράφου ο αστυνομικός μετατίθεται στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της άδειας η ανωτέρω Υπηρεσία συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης του αστυνομικού στοιχεία, σχετικά με τα ουσιαστικά προσόντα και τις πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον αξιολογούμενο, από τον προϊστάμενό του στον φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο διεθνή οργανισμό. 3.Ο αστυνομικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη για τα παραπτώματα που διαπράττει κατά τη διάρκεια της άδειας της παραγράφου 1, εφόσον αυτά επισύρουν ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση ή αργίας με απόλυση ή απόταξης και υποχρεούται να ενημερώνει τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας για τυχόν πειθαρχικές ποινές που του επιβλήθηκαν από το διεθνή οργανισμό ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4.Κατά τη διάρκεια της άδειας χωρίς αποδοχές ο αστυνομικός υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση στα μετοχικά και επικουρικά ταμεία, καθώς και στα ταμεία πρόνοιας και αλληλοβοήθειας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το μισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά, ως καθορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υπόχρεος δεν αποδίδει τις ως άνω κρατήσεις, δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις. 5.Ο χρόνος της άδειας, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης, αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη στις προαγωγές για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας σε κάθε βαθμό, καθώς και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του αστυνομικού. 6.Η άδεια χωρίς αποδοχές διακόπτεται σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης με το διεθνή οργανισμό. 7.Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στους αστυνομικούς που έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών προκειμένου να εργαστούν σε διεθνή οργανισμό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Άρθρο 49 Αναδρομική εφαρμογή ρυθμίσεων Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 108/2012 (Α΄ 191), οι οποίες δεν παρέχουν δικαίωμα καταβολής αναδρομικών αποδοχών, ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2012. Άρθρο 50 Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας 1.Ο χρόνος που μεσολάβησε από την κλήση προς κατάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας μέχρι και την κατάταξη ή το διορισμό τους, αντίστοιχα, των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς, που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 6002/2/10στ/11.1.1989 προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και την υπ’ αριθμ. 5896Φ300.2/22.2.1989 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, λαμβάνεται υπόψη μόνο για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου υπηρεσίας από την κατάταξη προς θεμελίωση βαθμολογικής προαγωγής, εκτός των περιπτώσεων προαγωγών εκτός οργανικών θέσεων ενόψει αποστρατείας. 2.Ο χρόνος της προηγούμενης παραγράφου που λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση βαθμολογικής προαγωγής δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο έτη και δεν συνιστά χρόνο πραγματικής υπηρεσίας για άλλες συνέπειες. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά τις ετήσιες κρίσεις του 2014. Άρθρο 51 Ζητήματα μετακινήσεων προσωπικού και εκκαθάρισης δαπανών 1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύναται να επιτρέπεται η διανυκτέρευση του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας που διατάσσονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας όταν η απόσταση μετακίνησης του προσωπικού από την έδρα της Υπηρεσίας του είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή συγκοινωνιακό μέσο και μεγαλύτερη από δέκα (10) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις προς τη νησιωτική Ελλάδα ή από πέντε (5) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από νήσο σε νήσο. 2.Για τις μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν από 1.6.2012 έως 31.12.2013 κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων, δικαιολογείται διανυκτέρευση εφόσον η απόσταση από την έδρα της Υπηρεσίας του προσωπικού είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) χιλιόμετρα και κινήθηκε με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή συγκοινωνιακό μέσο και μεγαλύτερη από δέκα (10) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις προς τη νησιωτική Ελλάδα ή από πέντε (5) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από νήσο σε νήσο. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Φ. 43-110 «Ελληνική Αστυνομία» του οικονομικού έτους 2014. 3.Οι κάθε είδους δαπάνες μετακινήσεων, μεταθέσεων, εκπαιδεύσεων και αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας και εργασίας νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες λόγω επιτακτικών αναγκών δημόσιας ασφάλειας και πυροπροστασίας πραγματοποιήθηκαν έως 31.12.2012 χωρίς την πιστή τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο π.δ. 113/2010 (Α΄ 194), δύναται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των οικείων πιστώσεων των προϋπολογισμών του οικονομικού έτους 2014 των δύο Σωμάτων, αντίστοιχα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Άρθρο 52 Σύσταση θέσεων ειδικών φρουρών για τη φύλαξη σταθμών και εγκαταστάσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Συνιστώνται τριάντα πέντε (35) θέσεις ειδικών φρουρών για τη φύλαξη και προστασία των σταθμών, των εγκαταστάσεων και των αμαξοστοιχιών της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», η οποία αναλαμβάνει τις δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης, εξοπλισμού, μισθοδοσίας, ασφάλισης και αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη που προκύπτει από την εκτέλεση του ως άνω έργου. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία απόδοσης στο Δημόσιο από την εταιρεία των σχετικών δαπανών. Άρθρο 52Α Συνήγορος του Αστυνομικού 1. 1)Στους αστυνομικούς, ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον: 1) μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρμόδιο να αποφασίσει επ’ αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του π.δ.120/2008, η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκεται και 2) δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία. 2)Οι παραπάνω στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. 2. 1)Στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 δύναται να χορηγείται από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον: 1) έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών και 2) μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται. 2)Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζόμενου κάθε φορά ελαχίστου ορίου. 3)Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). 4)Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω προσωπικού, τα έξοδα που τυχόν έχουν κατά τα ανωτέρω προκαταβληθεί, αποδίδονται στο Δημόσιο είτε εφάπαξ είτε με τμηματική παρακράτηση από το μισθό του. 5)Με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 6)Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του π.δ. 15/2007 (Α΄ 11). Άρθρο 53 Σύσταση θέσεων ειδικών φρουρών για τη φύλαξη σταθμών και εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις ειδικών φρουρών για τη φύλαξη των σταθμών και εγκαταστάσεων του δικτύου της «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2838/2000 (Α΄ 179) και ο συνολικός αριθμός αυτών ορίζεται σε εκατόν τριάντα (130). Η ανωτέρω εταιρία αναλαμβάνει τις δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης, εξοπλισμού, μισθοδοσίας, ασφάλισης και αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη που προκύπτει από την εκτέλεση του ως άνω έργου. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία απόδοσης από την εταιρία των σχετικών δαπανών. Άρθρο 54 Αναπλήρωση εισαγγελικών λειτουργών του Συμβουλίου Συντονισμού και Ανάλυσης Ερευνών και της Ε.Υ.Π. 1.Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α΄ 209), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3424/2005 (Α΄ 305), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν ο εισαγγελικός λειτουργός απουσιάζει ή για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται, αναπληρώνεται από τον εισαγγελικό λειτουργό που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3649/2008. » 2.Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 (Α΄ 39) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν ο εισαγγελικός λειτουργός απουσιάζει ή για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται, αναπληρώνεται από τον εισαγγελικό λειτουργό που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2265/1994. » Άρθρο 55 Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργεία των Περιφερειών Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων που ανήκουν στη δύναμη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύνανται να εκτελούνται στα συνεργεία των οικείων Περιφερειών με μέσα και υλικά όπως ανταλλακτικά, ελαστικά, λιπαντικά που διατίθενται από αυτά, μετά από απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειάρχη. Άρθρο 56 Θέσπιση ποινικών κυρώσεων εις βάρος όσων συντελούν στη λειτουργία επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκε σφράγιση Όποιος το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ισχύει η σφράγιση επιχείρησης που επιβλήθηκε με απόφαση αρμόδιας αρχής λειτουργεί ή συντελεί στη λειτουργία της παρέχοντας υπηρεσία ή συνδρομή με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση εργασίας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Η ποινή δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η έφεση σε κάθε περίπτωση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Όποιος παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο σφραγίδα που έχει θέσει η αρχή για παράβαση της εν γένει φορολογικής νομοθεσίας τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 178 ΠΚ. Άρθρο 57 Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Μετά την παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής: «7Α. Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των καταστημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Α΄ 46), καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, αν βεβαιώνονται από αστυνομικούς συνολικά, εντός έτους, τρεις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α΄ του π.δ. 180/1979, ως ισχύει. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήματος και της σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται αυθημερόν στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστημα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον οικείο δήμο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών, η σφράγιση διατηρείται και για τον πέραν των δέκα ημερών χρόνο. » Άρθρο 58 Προπαρασκευαστικές πράξεις εμπρησμού σε δάση Στο άρθρο 265 του π.δ. 283/1985 (Α΄ 106) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3Όποιος με σκοπό να διαπράξει το έγκλημα της παραγράφου 1 προβαίνει σε οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η ποινή αυτή δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. » Άρθρο 59 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 1.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147), όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3944/2011 (Α΄ 67), αντικαθίσταται με εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να καταβάλει, για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά. Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν εντός διετίας από τη λήξη της ισχύος της άδειας κατοχής υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών για την ανανέωσή της. Μετά την πάροδο της ως άνω διετούς προθεσμίας, ο κάτοχος του κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών. 2Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:« Για την ατομική τους ασφάλεια μετά από γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και εξετασθούν επιτυχώς, ιδίως σε θέματα λύσης, αρμολόγησης, γέμισης, απογέμισης και ασφαλούς χρήσης, μεταφοράς και φύλαξης του αιτουμένου όπλου. Για την εξέτασή τους στα ως άνω θέματα οι αιτούντες καταβάλλουν παράβολο ύψους 150 ευρώ υπέρ Δημοσίου, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Από την ως άνω εξέταση, εξαιρούνται οι υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως μόνιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, ως κατέχοντες υπηρεσιακά όπλα. » 3.Εντός τριμήνου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν υποχρεωτικά όσους κατέχουν άδεια οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια να υποβληθούν στην εξέταση της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147), όπως αυτή τροποποιείται δια του παρόντος. Όποιος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβληθεί στην παραπάνω εξέταση κατά το χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση ή εξετασθεί ανεπιτυχώς, δεν επιτρέπεται να οπλοφορεί και ανακαλείται η άδεια οπλοφορίας του. 4.Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής: «2Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο άδειες δεν χορηγούνται: Σε όσους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για: 1πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος και 2παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Η απαγόρευση αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση αμετακλήτου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή θέσεως της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΠΔ ή, σε περίπτωση επιβολής ποινής, για διάστημα πέντε ετών από την έκτισή της ή την άφεσή της με χάρη ή, σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή. Σε όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για: 1οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και 2οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα πέντε ετών, από την έκτιση ή την άφεση με χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή. » Άρθρο 60 Μέτρα για την ασφάλεια των ταχυδρομικών μεταφορών Στο ν. 4053/2012 (Α΄ 44) μετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13Α, ως εξής: «1Σε περίπτωση αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους άνω των 100 γραμμαρίων, το προσωπικό της ταχυδρομικής επιχείρησης υποχρεούται: Όταν το προς αποστολή αντικείμενο παραδίδεται από τον αποστολέα ή εκπρόσωπό του: 1Στην καταγραφή των πλήρων στοιχείων ταυτότητας του αποστολέα ή του εκπροσώπου του, όπως αυτά αναγράφονται είτε στο δελτίο ταυτότητάς τους είτε στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει. 2Στον έλεγχο και την καταγραφή με γενικό χαρακτηρισμό, ύστερα από δήλωση του αποστολέα ή του εκπροσώπου του, του περιεχομένου του αποστελλόμενου ταχυδρομικού αντικειμένου. Όταν το προς αποστολή αντικείμενο αποστέλλεται μέσω γραμματοκιβωτίων ή τα ως άνω πρόσωπα δεν φέρουν έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, τότε το περιεχόμενο του ταχυδρομικού αντικειμένου ελέγχεται μέσω ειδικών μηχανημάτων. 2Ο υπαίτιος παράβασης των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, πέραν της τυχόν πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης, υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας από την παράλειψη τήρησης των αναφερομένων σε αυτές υποχρεώσεων. 3Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζεται ο τύπος των ειδικών μηχανημάτων με τα οποία θα διενεργείται ο έλεγχος του περιεχομένου των προς αποστολή αντικειμένων, η διαδικασία ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και τη διασφάλιση του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. » Άρθρο 61 Συντονιστική Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας 1.Συνιστάται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αυτοτελής υπηρεσία με την επωνυμία «Συντονιστική Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας» (εφεξής Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α.), η οποία λειτουργεί υπό την εν γένει εποπτεία του Πρωθυπουργού. Η Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. διοικείται από τον Διοικητή Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α., ο οποίος είναι ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, με υποδιοικητή ανώτατο αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής αποσπώνται στη Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. με διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται έως δύο φορές. 2.Η Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. συνιστά την Εθνική Αρχή της Χώρας μας σε θέματα συντονισμού και αντιμετώπισης σοβαρών τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών και, γενικότερα, κάθε είδους κρίσιμων περιστατικών εσωτερικής ασφάλειας για τα οποία αποφασίζεται από τον Πρωθυπουργό ότι είναι αναγκαίο αυτή να επιληφθεί, διασφαλίζει δε τη συνεργασία, ως και την άμεση και αποτελεσματική κοινή και διαλειτουργική δράση όλων των εμπλεκόμενων, ανάλογα με τη φύση του περιστατικού, δυνάμεων, φορέων και υπηρεσιών, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. 3.Κατά την επιχειρησιακή της δράση η Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. συντονίζεται, εποπτεύεται και ελέγχεται, κατά περίπτωση, από τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανάλογα με το αν το προς διαχείριση περιστατικό εσωτερικής ασφάλειας υπάγεται στο χώρο αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 4.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση της Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. σε επιχειρησιακό και επιτελικό επίπεδο, τη λειτουργία, τη στελέχωση, την κοινή εκπαίδευση των στελεχών της και ιδίως της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας της Ελληνικής Αστυνομίας (Ε.Κ.Α.Μ.) που αναλαμβάνει δράση στο χώρο αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεπικουρούμενη από τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.), όταν αυτό διαταχθεί, και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που αναλαμβάνει δράση στο χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνεπικουρούμενη από την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), όταν αυτό διαταχθεί, και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα. 5. 1)Οι περιπτώσεις β΄ και στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1940/1991 (Α΄ 40), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «Σε περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. υπάγεται σε ειδικό επιχειρησιακό στρατηγείο και συνεπικουρεί την ΕΚΑΜ/ΕΛΑΣ μετά από σχετική εντολή του Διοικητή του Επιχειρησιακού Στρατηγείου.»« Εκτέλεση κάθε εξειδικευμένης καταδυτικής δραστηριότητας έως τα 120 μέτρα και διαχείρισης ναυαγίων. » 4)Στο άρθρο 2 του ν. 1940/1991 (Α΄ 40), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:« 8.Το Επιχειρησιακό προσωπικό της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. απαγορεύεται να διατίθεται ή να αποσπάται ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο να απομακρύνεται από τη δύναμη της Μονάδας πριν παρέλθουν δέκα (10) έτη από την ένταξη του υποβρυχίου καταστροφέα σε αυτή. Εξαίρεση αποτελεί η απόσπαση με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε άλλους φορείς και η διαδικασία αποπομπής που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.» Η επόμενη παράγραφος αναριθμείται σε 9. Άρθρο 62 Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινών Ομάδων Έρευνας Το άρθρο 13 του ν. 3663/2008 (Α΄ 99) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 13 1Κοινή ομάδα έρευνας είναι η ομάδα προσώπων, η οποία συγκροτείται για να διεξάγει έρευνα σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εγκλήματα της παραγράφου 2, ιδίως όταν: α) η έρευνα απαιτεί δυσχερείς και περίπλοκες ενέργειες συνδεδεμένες με άλλα κράτη-μέλη, β) η φύση και η πολυπλοκότητα της υπόθεσης απαιτεί συντονισμένη και εναρμονισμένη δράση στα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη. 2Κοινή ομάδα έρευνας, μπορεί να συσταθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1, για τη διακρίβωση των εγκλημάτων των τρομοκρατικών πράξεων (άρθρο 187Α ΠΚ), της παραχάραξης (άρθρο 207 ΠΚ), της κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων (άρθρο 208 ΠΚ), της πλαστογραφίας (άρθρο 216 ΠΚ), του εμπρησμού (άρθρο 264 ΠΚ), του εμπρησμού σε δάση (άρθρο 265 ΠΚ), της έκρηξης (άρθρο 270 ΠΚ), των παραβάσεων σχετικών με τις εκρηκτικές ύλες (άρθρο 272 ΠΚ), της πρόκλησης ναυαγίου (άρθρο 277 ΠΚ), της δηλητηρίασης πηγών και τροφίμων (άρθρο 279 ΠΚ), της διατάραξης της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 291 ΠΚ), της αρπαγής (άρθρο 322 ΠΚ), του εμπορίου δούλων (άρθρο 323 ΠΚ), της εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 323Α ΠΚ), της αρπαγής ανηλίκων (άρθρο 324 ΠΚ), του βιασμού (άρθρο 336 ΠΚ), της αποπλάνησης παιδιών (άρθρο 339 ΠΚ), της πορνογραφίας ανηλίκων (άρθρο 348Α ΠΚ), της σωματεμπορίας (άρθρο 351 ΠΚ), των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής (άρθρο 374 ΠΚ), της υπεξαίρεσης (άρθρο 375 ΠΚ), της ληστείας (άρθρο 380 ΠΚ), της εκβίασης (άρθρο 385 ΠΚ), της απάτης (άρθρο 386 ΠΚ), της απάτης με υπολογιστή (άρθρο 386Α ΠΚ), της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου υπηκόου τρίτης χώρας εκ κερδοσκοπίας πραττόμενη από δύο ή περισσότερα πρόσωπα (παρ. 5 άρθρο 87 του ν. 3386/2005, Α΄ 212), της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (ν. 3459/2006, Α΄ 103), καθώς και κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών και προστασίας από υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες, ως και στη νομοθεσία για την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. » ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 63 Αποστολή Πυροσβεστικού Σώματος Το άρθρο 1 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «11Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, έχει αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών και έχει ως αποστολή: Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των πυροσβεστικών-διασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, της οποίας συνιστά τον επιχειρησιακό βραχίονα. 2Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της Πολιτικής Προστασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας. » Άρθρο 64 Αρμοδιότητες Πυροσβεστικού Σώματος Το άρθρο 2 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «21Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αρμόδιο, ιδίως, για: Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, τις χημικές - βιολογικές - ραδιολογικές -πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό αυτόν αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μέσα και εξοπλισμό και ζητά τη συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων. Τη διάσωση και παροχή συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς, εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, αποκλεισμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της. Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού (άρθρα 264, 265, 266, 267 ΠΚ) και πλημμύρας (άρθρο 268 ΠΚ). Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ αποστολή του. Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Την παροχή από το Π.Σ. ειδικών υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας με τη σύναψη συμβάσεων και προγραμματικών συμφωνιών με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, φορείς, εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο. Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ το ύψος του προστίμου που αναλογεί, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 10Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) και των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά δεν έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα όργανα πιστοποίησης του ανωτέρω προσωπικού πυρασφάλειας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, πλην των εθελοντών πυροσβεστών και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας καταβάλλεται ειδικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 11Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων στο πλαίσιο της αποστολής του και την ενημέρωση για την εκτέλεση αυτών, προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή τους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και η διάθεση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τους σκοπούς Πολιτικής Προστασίας, πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για τους οποίους χορηγούνται. 12Την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση, με ίδιες δυνάμεις ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Σώματος. 2Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Πυροσβεστικό Σώμα μεριμνά για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού με διαλέξεις, έκδοση φυλλαδίων, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και την προβολή, μέσω των Μ.Μ.Ε., του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατάλληλων ενημερωτικών μηνυμάτων για θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών. 3Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, παρέχει επίσης συνδρομή προς άλλες χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. 4Αρμοδιότητες, που θεσπίζονται ή αφαιρούνται με κανονιστικές πράξεις και δεν έχουν υπογραφεί και από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δεν ισχύουν. » Άρθρο 65 Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού Το άρθρο 3 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «3Υπηρεσίας και προσωπικού 1Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, διέπεται από ειδικούς για αυτό οργανικούς νόμους και κανονισμούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό. 2Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: Πυροσβεστικό Προσωπικό. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και Πολιτικό Προσωπικό. Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και δικούς του κανόνες πειθαρχίας, εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας και φέρει στολή. Διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονισμούς και μόνο για όποια θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους. 3Το πυροσβεστικό προσωπικό εκτελεί καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος. Κατά την άσκηση των προανακριτικών του καθηκόντων το πυροσβεστικό προσωπικό φέρει κατάλληλο οπλισμό και μέσα, για τη χρήση των οποίων υπόκειται σε κατάλληλη εκπαίδευση. 4Όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και το πυροσβεστικό προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για το σκοπό αυτόν οι Υπηρεσίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους και το πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του. 5Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται: Ο κανονισμός στολών του πυροσβεστικού και εποχικού προσωπικού, καθώς και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού δελτίου ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού και των Π.Π.Υ., καθώς επίσης τα εφόδια, τα μέσα και ο εξοπλισμός, που φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο τρόπος και τα όργανα επιθεώρησης του οπλισμού, η φύλαξη και συντήρησή του, τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων, οι Υπηρεσίες που διαθέτουν οπλισμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος εργασίας του προσωπικού του και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις από την εκτέλεση της υπηρεσίας του σύμφωνα με την αντίστοιχη κείμενη νομοθεσία που διέπει την Υπηρεσία. 6Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται το προσωπικό της παραγράφου 3 που μπορεί να φέρει οπλισμό, το είδος του οπλισμού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, η εκπαίδευσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι χώροι προσωρινής κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. » Άρθρο 66 Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος Το άρθρο 4 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «4Υπηρεσιών 1Το Πυροσβεστικό Σώμα συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες. 2Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι οι εξής: Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο συγκροτείται από: 1Τις Επιτελικές Διευθύνσεις του Κλάδου Επιχειρήσεων και του Κλάδου Υποστήριξης. 2Το Επιτελείο. 3Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού. Οι κατωτέρω αυτοτελείς Υπηρεσίες: 1Η Πυροσβεστική Ακαδημία. 2Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.). 3Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). 4Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.). 5Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.). 6Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.). 7Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.). Η υπό ββ΄ και γγ΄ Υπηρεσίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης και τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων αντιστοίχως. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων και η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. 3Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με τοπική αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι εξής: Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.). Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.). Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.). Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμοί Πόλεων, Αεροδρομίων και Λιμένων (Π.Υ. ή Π.Σ.). Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.). Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία. Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. 4Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) υπάγονται στον Κλάδο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και καθοδηγούνται, συντονίζονται εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρείται από τρεις Συντονιστές Επιχειρήσεων (Α΄ 42). Οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. είναι οι εξής: Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας. 10Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου. 11Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου. 12Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης. 13Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων. 5Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) είναι οι εξής: 1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Αττική. 2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. 4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Κομοτηνή. 5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τα Ιωάννινα. 6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Πάτρα. 7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Λαμία. 8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Λάρισα. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών υπάγονται στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης. 6Στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις υπάγονται: Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Νομών της οικείας Περιφέρειας. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία. 7Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Υπηρεσίες, που λειτουργούν στο νομό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Υπηρεσίες υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια και οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς. 8Από τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος οι παρακάτω Υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερη και συγκεκριμένη αποστολή και χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Υπηρεσίες. Ειδικές Υπηρεσίες είναι οι εξής: Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.). Η Πυροσβεστική Ακαδημία. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.). Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.). Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.). Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Οι Ε.Μ.Α.Κ.. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.) και Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία. 9Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, και έκθεση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ορθολογικής λειτουργίας, μπορεί να συνιστώνται νέες Υπηρεσίες και να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται, να υποβιβάζονται, να προάγονται και να καταργούνται υφιστάμενες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. 10Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται και να συγχωνεύονται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού. 11Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί: Να ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Να καταργούνται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού, να αναστέλλεται, για υπηρεσιακούς λόγους, η λειτουργία τους, καθώς και να ορίζεται τυχόν εποχικότητα της λειτουργίας τους. Να ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για τη δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού, την άσκηση των καθηκόντων του και τη συντήρηση του υλικού των Υπηρεσιών και να κυρώνεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανομής των Υπηρεσιών του Σώματος. » Άρθρο 67 Κλάδοι και Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος Το άρθρο 5 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «5και Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος 1Οι Κλάδοι και το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται, ελέγχονται ως ακολούθως: Ο Κλάδος Υποστήριξης από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συγκροτείται από: 1το Επιτελείο, 2την Πυροσβεστική Ακαδημία και 3την Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.). Ο Κλάδος Επιχειρήσεων από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και συγκροτείται από: 1την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), 2την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.), 3το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), 4τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), 5τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.). 2Οι Κλάδοι μεταξύ τους είναι ισότιμοι. Οι Κλάδοι συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, διαρθρώνονται σε επιτελικές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις σε Τμήματα και Γραφεία. 3Το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος χειρίζεται τα θέματα προσλήψεων, προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τομέα δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων των οργάνων και των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, εξυπηρέτησης των δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού, αποδοχών και γενικά οικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού του Σώματος, καθώς και τα θέματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και προγραμματίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Το Επιτελείο υποστηρίζει στα θέματα αρμοδιότητάς του τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Σώματος και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Υπηρεσίες: Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών και Νομική Υπηρεσία. 4Οι Διευθύνσεις και η Νομική Υπηρεσία υπάγονται στον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συντονίζονται και ελέγχονται από τον Συντονιστή Υποστήριξης. 5Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται τα λοιπά θέματα της εσωτερικής διάρθρωσης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, εξειδικεύονται, τροποποιούνται και κατανέμονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων του Επιτελείου και των οργάνων που υπηρετούν σε αυτό, συστήνονται Γραφεία, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, και ρυθμίζονται συναφή οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα. » Άρθρο 68 Σύσταση Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) μετά από συγχώνευση 1.Ιδρύεται Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος και υπάγεται απευθείας στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. 2.Το Ε.Σ.Κ.Ε. έχει ως κύρια αποστολή και αρμοδιότητες το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Συντονιστικού - Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) και του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης (Σ.ΚΕ.Δ.), τα οποία συγχωνεύονται και αποτελούν πλέον επιμέρους Μονάδες του Ε.Σ.Κ.Ε.. 3.Του Ε.Σ.Κ.Ε. προΐσταται Διοικητής, τον οποίο επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και αναπληρώνει, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Υποδιοικητής ο οποίος εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Διοικητή, εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας. Ως Υποδιοικητής ορίζεται ο ανώτερος από τους Αξιωματικούς που προΐστανται στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. και στο Κ.Ε.Π.Π. ή, μεταξύ ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος. Τον Υποδιοικητή αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωματικός της Υπηρεσίας που προέρχεται από το Π.Σ.. 4.Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων διαρθρώνεται ως εξής: 1)Συντονιστικό - Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), του οποίου η αποστολή και οι βασικές αρμοδιότητες είναι οι ακόλουθες: - Να λαμβάνει, όλο το 24ωρο, τις τηλεφωνικές κλήσεις από το Λεκανοπέδιο Αττικής για οποιοδήποτε συμβάν που ανάγεται στην αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και να κινητοποιεί τις απαιτούμενες πυροσβεστικές δυνάμεις με τα εγκατεστημένα και λειτουργούντα σε αυτό μέσα ασύρματης ή ενσύρματης επικοινωνίας, αλλά και με κάθε πρόσφορο άλλο μέσο. - Να λαμβάνει τυχόν κλήσεις από όλη την Επικράτεια για τοπικά συμβάντα, τα οποία διαβιβάζει αμέσως στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.), για την αντιμετώπισή τους. - Να διαβιβάζει τις εντολές ή οδηγίες του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος στις Υπηρεσίες του Σώματος ή σε άλλες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές. - Να λαμβάνει και να καταγράφει σε ειδικό δελτίο όλα τα συμβάντα του 24ώρου στα οποία επελήφθησαν οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. - Να συντάσσει δελτίο συμβάντων 24ώρου, το οποίο περιλαμβάνει τα σοβαρά και μεγάλα συμβάντα, σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιες διαταγές του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και να διαβιβάζει αυτό αρμοδίως. - Να συντονίζει την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, σύμφωνα με τις εντολές της Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, για τα συμβάντα μεγάλης έκτασης που εκδηλώνονται και εξελίσσονται σε όλη την Επικράτεια για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η συμμετοχή δύο ή περισσότερων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. - Να συνεργάζεται άμεσα για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων, ιδίως σεισμών, πλημμυρών, μεγάλων αυτοκινητικών ή σιδηροδρομικών ατυχημάτων, πυρκαγιών πλοίων, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. - Να γνωστοποιεί στον Επόπτη Ασφαλείας του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος τα σοβαρά και μεγάλα συμβάντα, προκειμένου αυτός να ενημερώσει τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 2)Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης (Σ.ΚΕ.Δ.), του οποίου με αποστολή την καθημερινή παρακολούθηση σε πανελλαδικό επίπεδο όλων των εν εξελίξει αγροτοδασικών πυρκαγιών, το συντονισμό, τη διαχείριση και την αποστολή των διατιθεμένων εθνικών και μισθωμένων εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης (αεροσκαφών και ελικοπτέρων), που συντρέχουν στην κατάσβεσή τους από κοινού με τις επίγειες δυνάμεις, τον προγραμματισμό των εναέριων επιτηρήσεων, την έγκριση αιτημάτων για εκπαίδευση και συντήρηση εθνικών εναερίων μέσων, τη διάθεση εναερίων μέσων για την αποστολή - μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων ή πυροσβεστικών οχημάτων στον τόπο της πυρκαγιάς, όταν τούτο απαιτείται, καθώς και την αποστολή αεροπορικών μέσων για το συντονισμό των από αέρος επιχειρήσεων με αντικείμενο δασικές πυρκαγιές αλλά και άλλα συμβάντα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος. 3)Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συντονίζει και διαχειρίζεται σε εθνικό επίπεδο τις δράσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις κινητοποίησης πολιτικής προστασίας με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους. Για το σκοπό αυτόν λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση με το αναγκαίο προσωπικό που αποτελείται από ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και λοιπά και περιλαμβάνει: 1) Τη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων, η οποία ιδίως αποτελεί το σύνδεσμο του Ε.Σ.Κ.Ε., αφενός για τη διαβίβαση εντολών που αφορούν την προσγείωση και την απογείωση των αεροσκαφών δασοπυρόσβεσης και, αφετέρου, το σύνδεσμο του Ε.Σ.Κ.Ε. με τη μητρική μονάδα και τα κλιμάκια των κάθε είδους εθνικών εναερίων μέσων. Επίσης, αναφέρει καθημερινώς, με το πρώτο φως, την ετοιμότητα των αεροσκαφών, στον Αξιωματικό Επιχειρήσεων, έρχεται σε επαφή με τα εναέρια μέσα που επιχειρούν σε πυρκαγιά με όποιο τρόπο κρίνεται πρόσφορος, προκειμένου να λάβει αναφορά από τους χειριστές για την πορεία της πυρκαγιάς και αμέσως αναφέρει στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Π.Π., επικοινωνεί με όλα τα αεροδρόμια της Χώρας σχετικά με τις πτήσεις όλων των εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης σε αυτά, συμπληρώνει και υποβάλλει στον Αξιωματικό Επιχειρήσεων ειδικό έντυπο ημερήσιας πτητικής δραστηριότητας όλων των αεροσκαφών, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις πυρκαγιές και τη δασοπυρόσβεση, ενημερώνεται και εγκρίνει τη μεταστάθμευση των αεροσκαφών για την αποφυγή καθήλωσης των αεροσκαφών σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών και ενημερώνει το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για τα σημεία υδροληψίας των αεροσκαφών. 2) Τη Μονάδα Διεθνούς Συνδρομής και Υποστηρικτικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας, η οποία, μεταξύ άλλων: - Συμμετέχει σε διαδικασίες, λειτουργίες και αναφορές, σε μηχανισμούς ενεργοποίησης με αντίστοιχα Κέντρα Πολιτικής Προστασίας άλλων χωρών, ενημερώνοντας σχετικώς για τη λήψη απόφασης τη Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. - Αξιολογεί επιχειρησιακά τις πληροφορίες που δέχεται το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας είτε ως προειδοποίηση για επερχόμενο γεγονός είτε ως απλή ενημέρωση για γεγονός που προκύπτει αιφνίδια και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. - Διαχειρίζεται και ταξινομεί το ημερήσιο δελτίο συμβάντων που δέχεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων, τους χάρτες προγνώσεως κινδύνου πυρκαγιάς που επεξεργάζεται η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, καθώς και δελτία άλλων επικινδύνων φαινομένων. - Αξιοποιεί επιχειρησιακά τις δυνατότητες των Κινητών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας. - Συντάσσει ημερήσιο δελτίο συμβάντων και το προωθεί στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.. - Διαθέτει κλιμάκια εμπειρογνωμόνων για τον επιτόπου συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. - Μεριμνά για τη διασύνδεση του Ε.Σ.Κ.Ε. με τα Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Κέντρα των εθνικών φορέων έκτακτης ανάγκης (ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ.), καθώς και των επιχειρησιακών κέντρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 3) Τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112», η οποία προβαίνει σε άμεση αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών για τον εντοπισμό της θέσης καλούντος στο «112» σύμφωνα με την Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) «για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς», όπως κάθε φορά ισχύει και τη γνωστοποίηση - ανάθεση των απαραίτητων στοιχείων στον αρμόδιο επιχειρησιακά φορέα έκτακτης ανάγκης. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται επιμέρους θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, λειτουργίας, στελέχωσης της Μονάδας αυτής και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 4) Το Γραφείο Τρεχουσών Επιχειρήσεων και Γραμματειακής Υποστήριξης το οποίο, μεταξύ άλλων, εισηγείται, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, τη λήψη μέτρων ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και μέτρων έκτακτης ανάγκης, συντάσσει μνημόνια ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προωθούνται στο Κ.Ε.Π.Π. ή το Ε.Σ.Κ.Ε. και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εξασφαλίζει, μέσω της Ε.Μ.Υ. και κατά περίπτωση αρμόδιων επιστημονικών φορέων την επιστημονική στήριξη και τεκμηρίωση όλων των σχεδίων και δράσεων, αξιοποιεί τις προγνώσεις πρόδρομων φαινομένων (καιρικών και άλλων) φυσικών καταστροφών, με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και παροχή οδηγιών προς τους πολίτες σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 5.Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε., καθώς και Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας-Μνημόνιο Ενεργειών των Υπηρεσιών και των Μονάδων του και ρυθμίζονται θέματα στελέχωσής του, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 6α.Η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων στελεχώνεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από ανώτερο Αξιωματικό του Γ.Ε.Α. που διατίθεται από αυτό και τοποθετείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 1)Στη Μονάδα Διεθνούς Συνδρομής και Υποστηρικτικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Εθνικός Εκπρόσωπος Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 116 παράγραφος 2 του παρόντος ή ο αναπληρωτής του. 2)Στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112» προΐσταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 7.Το Ε.Σ.Κ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις περί πειθαρχίας, που ισχύουν στην Υπηρεσία από την οποία προέρχονται οι υπηρετούντες Αξιωματικοί και Υπάλληλοι. 8.Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας αποτελεί μόνιμο υποστηρικτικό και γνωμοδοτικό μηχανισμό του Ε.Σ.Κ.Ε. και, ιδίως, του Σ.ΚΕ.Δ. και του Κ.Ε.Π.Π. και τροφοδοτεί το Ε.Σ.Κ.Ε. με το αναγκαίο πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό. Άρθρο 69 Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.) 1.Η Πυροσβεστική Ακαδημία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η εποπτεία σε αυτήν ασκείται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δια του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος και από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2.Η Πυροσβεστική Ακαδημία διέπεται από το π.δ. 174/ 1983 (Α΄ 68), όπως ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) και από τις διατάξεις του παρόντος. 3.Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2Η Πυροσβεστική Ακαδημία περιλαμβάνει τις ακόλουθες Σχολές: Σχολή Ανθυποπυραγών. Σχολή Αρχιπυροσβεστών. Σχολή Πυροσβεστών. Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης. Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π). » 4.Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει ως αποστολή: 1)Την εκπαίδευση, επιμόρφωση και ειδική κατάρτιση μέσω των επιμέρους Παραγωγικών Σχολών στα κατά κλάδο πυροσβεστικά καθήκοντα για τους ιδιώτες που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και μέσω της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης για το εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό με γνώμονα την αναβάθμιση αυτού για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του και την ενίσχυση της επιχειρησιακής και στελεχιακής του ικανότητας. 2)Την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης σε ιδιώτες, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων. 3)Την υποβολή πορισμάτων ερευνών, μελετών και συμπερασμάτων στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για τη χάραξη στρατηγικής σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού αρμοδιότητάς της, την εισήγηση οργανωτικών αλλαγών και τη συμβουλευτική ή άλλη υποστήριξή του σε θέματα αρμοδιότητάς της. 4)Τη θέσπιση ειδικού ατομικού δελτίου κατάρτισης για: 1) το ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Σώματος, με σκοπό τη συνολική παρακολούθηση του εν γένει μορφωτικού και επιμορφωτικού ιστορικού τους σε ατομικό επίπεδο, 2) την πιστοποίηση των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτήν, καθώς και των εθελοντών του ν. 4029/2011 και του ν. 3013/2002. 5.Στο πλαίσιο της αποστολής της η Πυροσβεστική Ακαδημία μπορεί, μεταξύ άλλων: 1)Να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες, μνημόνια ή συμβάσεις με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας, με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, καθώς και με φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν μελέτες, διενεργούν έρευνες υλοποιούν προγράμματα και ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή με άλλους φορείς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς ή με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς ή με πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους. 2)Να υλοποιεί μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών που αφορά στην εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι. της Αθήνας, για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα, επιστημονικές περιοχές και ειδικότητες, κυρίως σε αντικείμενα των τεχνικών, οικονομικών και νομικών επιστημών. 3)Να σχεδιάζει και να υλοποιεί σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμουν σε Αξιωματικούς του Π.Σ., των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε ιδιώτες, μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης σε αντικείμενα συναφή με το σκοπό, την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος. 4)Να σχεδιάζει και να υλοποιεί, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προγράμματα, μαθήματα διδασκαλίας ή σεμινάρια για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ή την πιστοποίηση σε θέματα ξενόγλωσσης ειδικής ορολογίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα πιστοποίησης όσων παρακολουθούν τα ως άνω προγράμματα και σεμινάρια, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. 5)Να εκπονεί μελέτες, να διεξάγει έρευνες, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων που εμπίπτουν στην εν γένει αποστολή της. 6)Να υλοποιεί σε συνεργασία με άλλους φορείς ευρωπαϊκά ή άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. 7)Να σχεδιάζει, να κοστολογεί και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ύστερα από πρόταση του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου Π.Σ. για το προσωπικό και την υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος. 8)Να παρέχει υπηρεσίες, εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιεχομένου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα έναντι αμοιβής. Ο τρόπος καθορισμού των υπηρεσιών και της σχετικής αμοιβής προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 9)Να πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθορίζονται οι ειδικότητες, η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης. 6. 1)Τα εκπαιδευτικά όργανα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι: 1) Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 2) Ο Διευθυντής Σπουδών της κάθε Σχολής. 2)Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή αυτής, τον Διοικητή της οικείας Σχολής, τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, τον Διευθυντή Σπουδών της κάθε Σχολής και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της κάθε Σχολής, ως μέλη. 3)Οι Διευθυντές Σπουδών και οι εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής εντάσσονται ως μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μετά την επιλογή τους από αυτό και την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης ορισμού τους από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 4)Οι Διευθυντές Σπουδών κάθε Σχολής επιλέγονται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. της Χώρας που διδάσκει στην Πυροσβεστική Ακαδημία και, εν ελλείψει αυτού, από τους διδάσκοντες καθηγητές της οικείας Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών. 5)Ο εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής επιλέγεται μεταξύ των διδασκόντων καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών. 6)Το εκπαιδευτικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος – Μελετών – Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης, ο οποίος τηρεί και το βιβλίο αποφάσεων του εκπαιδευτικού συμβουλίου. 7)Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία με τον Διοικητή αυτής, το πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους εισηγείται προς το εκπαιδευτικό συμβούλιο το πρόγραμμα σπουδών της, τα θέματα της διδακτέας ύλης, τα συγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που είναι αναγκαία για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο. 8)Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. 7.Το διοικητικό, εκπαιδευτικό, ένστολο και βοηθητικό προσωπικό της Σχολής διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 174/1983, όπως ισχύει. 8α.Το διδακτικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίζεται, για τους ιδιώτες, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και το ένστολο προσωπικό με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στα ακαδημαϊκά μαθήματα εισηγείται στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του και δύο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. της Χώρας του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση, ενώ στα μη ακαδημαϊκά μαθήματα εισηγείται σχετικώς στον Διοικητή τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του, τον Διοικητή της οικείας Σχολής και τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων. Οι ανωτέρω επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Για την επιλογή του ανωτέρω προσωπικού απαιτείται η δημοσίευση προηγούμενης προκήρυξης, με την οποία καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς απόδειξη των προσόντων των υποψηφίων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Στις περιπτώσεις που το γνωστικό αντικείμενο του κάθε μαθήματος διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., για τη διδασκαλία του στην Πυροσβεστική Ακαδημία απαιτείται η κατοχή τίτλου διδακτορικού σπουδών σε συναφές αντικείμενο, και μόνο όταν δεν υπάρχει υποψήφιος επιτρέπεται η διδασκαλία του από κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συμβουλίου που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Για την αμοιβή των καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στις τριμελείς επιτροπές επιλογής εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. 1)Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμοι αναπληρωματικοί καθηγητές. 9.Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η αποζημίωση των Διευθυντών Σπουδών των Σχολών για την απασχόλησή τους, πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων. 10.Για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε «Προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) που γίνονται με μέριμνα του Επιτελείου του Π.Σ. και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου και τους οικείους κανονισμούς. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις. 11.Το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 1Η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65), όπως ισχύουν. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 15% προέρχεται υποχρεωτικά από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 239/1997, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι ανωτέρω υποψήφιοι απαλλάσσονται, ανάλογα με τη συνάφεια του πτυχίου τους, από τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά μαθήματα με απόφαση του Διευθυντή Σπουδών της οικείας Σχολής, μετά από αίτησή τους. 2Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες. 3Οι σπουδές στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκούν τέσσερα (4) έτη και οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα. 4Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και αυτή της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), εφαρμόζονται αναλόγως και για τη Σχολή Ανθυποπυραγών. » 12. 1)Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1351/1983 (Α΄ 56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 και του π.δ. 60/2006, όπως ισχύουν. 2)Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. 3)Οι απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου για κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας λεπτομέρεια. 4)Ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές Πυροσβεστών καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες. 5)Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994, καθώς και αυτή της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 εφαρμόζονται αναλόγως και για τη Σχολή Πυροσβεστών. 13. 1)Για όσους εισάγονται στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ο τόπος και η διάρκεια αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 2)Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005 (Α΄ 302). 14.Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά. 15.Οι Σχολές Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές. 16.Τα πτυχία και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας υπογράφονται από τον Διοικητή αυτής και απονέμονται σε ειδική τελετή. 17.Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών εισάγονται με εξετάσεις απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη. Η φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διαρκεί εννέα (9) μήνες. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 18.Οι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής και δύνανται να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου, μετά από προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 19.Με απόφαση του εκπαιδευτικού συμβουλίου καταρτίζεται ο Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 20. 1)Στην Πυροσβεστική Ακαδημία ιδρύεται Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.). 2)Στην Ε.Σ.ΠΟ.Π. εισάγονται για θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις νέες εξελίξεις πολιτικής προστασίας εθελοντές πολιτικής προστασίας, δημόσιοι υπάλληλοι και, υποχρεωτικώς, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην οποία καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων και τα κριτήρια επιλογής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. 3)Τα προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης της Ε.Σ.ΠΟ.Π. καταρτίζονται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Τα προγράμματα αυτά διαρκούν κατ’ ελάχιστον δύο (2) μήνες και δεν υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες. Επίσης, μπορεί να υλοποιούνται προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στα θέματα πολιτικής προστασίας μικρότερης χρονικής διάρκειας για τους αιρετούς των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά χορηγείται βεβαίωση πιστοποίησης ή βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 4)Η Ε.Σ.ΠΟ.Π. είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση των εθελοντών και ειδικευμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), όπως ισχύει. 21. 1)Στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο πλαίσιο της αποστολής της, μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με ημεδαπά Α.Ε.Ι., προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέμονται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. 2)Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διοικητή της Σχολής, τον Διευθυντή Σπουδών αυτής και έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ο οποίος προέρχεται, σε περίπτωση συνεργασίας, από το συνεργαζόμενο Α.Ε.Ι.. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο. Με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν: 1) Το αντικείμενο και το σκοπό του προγράμματος. 2) Το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται. 3) Τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές και τη διαδικασία εισαγωγής τους. 4) Τη χρονική διάρκεια του προγράμματος. 5) Τα μαθήματα, τη διδακτική και ερευνητική απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους δραστηριότητα. 6) Τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις δυνατότητες και τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος. 7) Τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, το κόστος λειτουργίας, τις πηγές και το ύψος της χρηματοδότησής του αναλυτικά. 8) Την αναθεώρηση επιμέρους πτυχών του προγραμμάτων σπουδών. 9) Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ.. 3)Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος. 4)Μέρος των ανωτέρω μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορεί να υλοποιείται σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. της Χώρας. 5)Τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης υπογράφονται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και απονέμονται σε ειδική τελετή. 22.Πόροι της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ιδίως: 1)Η ετήσια κρατική επιχορήγηση, 2)οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, 3)οι πρόσοδοι από τη δική της περιουσία, 4)τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και 5)κάθε άλλος πόρος που συνάδει με το σκοπό και την αποστολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Για το έτος 2014 η κρατική επιχορήγηση της περίπτωσης α΄ δίδεται με ισόποση μείωση των αντίστοιχων Κ.Α.Ε. λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΦ.43-120 «Πυροσβεστικό Σώμα». Από το έτος 2015 και μετά η ανωτέρω κρατική επιχορήγηση δίδεται εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων που ισχύουν για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει. 23.Το άρθρο 53 του π.δ. 174/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «53Οικονομικής Διαχείρισης 1Αντικείμενο της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης είναι η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπως τα θέματα προϋπολογισμού, μισθοδοσίας, διαχείρισης δαπανών, προμηθειών και περιουσίας. 2Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης περιλαμβάνεται ιδίως: Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπως: η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή του για έγκριση ή τροποποίηση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του, η εισήγηση για την έγκριση των δαπανών που ζητούν τα αρμόδια όργανα και η υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων, η παροχή βεβαιώσεων σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την εκτέλεση των δαπανών και για την έγκριση διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων και προαγωγών του κάθε είδους προσωπικού, η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την έγκαιρη χρηματοδότηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων. Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας για τη μισθοδοσία και την αμοιβή του προσωπικού, καθώς και η μέριμνα για τη μηχανογραφική επεξεργασία και ανάλυση όλων των σχετικών στοιχείων και δεδομένων, όπως: η μισθοδοσία του προσωπικού και η τακτοποίηση των μισθολογικών μεταβολών του, η τήρηση μισθολογικού μητρώου και η χορήγηση ατομικών δελτίων μισθοδοσίας, η χορήγηση βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου, η αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, η έκδοση πράξεων περικοπής αποδοχών, η απόδοση των «υπέρ τρίτων» κρατήσεων και του Δημοσίου, η τήρηση των οικείων λογαριασμών και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων. Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που αφορά στην εκκαθάριση των δαπανών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ιδίως η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ο έλεγχος της νομιμότητας και πληρότητας αυτών και η αναγνώριση - εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή προπληρωμής και η απόδοση αυτών, η μέριμνα για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, καθώς και η έκδοση των σχετικών παραστατικών είσπραξης, η απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων, η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων, η διαφύλαξη των πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων και λογιστικών πράξεων και κάθε σχετικού εγγράφου στοιχείου και στελέχους για κάθε ενέργεια τμήματος, η σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού και η υποβολή τους για έγκριση και η παράδοση αντιγράφων τιμολογίων αγοράς πάσης φύσεως μη αναλώσιμου υλικού. Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, η μέριμνα για την εκτέλεσή του και η διαχείριση του κάθε είδους αναλώσιμου υλικού, όπως: η συγκέντρωση αιτημάτων που υποβάλλονται, η επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, καθώς και η υποβολή του για έγκριση στις αρμόδιες αρχές, η διενέργεια διαγωνισμών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η παραλαβή των προμηθειών, η χρέωση στα οικεία βιβλία, η χρέωση των μη αναλώσιμων στις υπηρεσίες και τους υπεύθυνους, η έκδοση δελτίων εισαγωγής - εξαγωγής, η εκποίηση του άχρηστου υλικού και η καταστροφή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η φροντίδα για τη λειτουργία αποθήκης, η παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών και η υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων, η διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμό και συμβάσεων καλής εκτέλεσης και η επιστροφή τους, αφού προσκομισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή πλήρους εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας για την προμήθεια εφοδίων από το εξωτερικό, η μέριμνα για τον εκτελωνισμό των ειδών που εισάγονται από την αλλοδαπή και η μέριμνα για τη χορήγηση δασμολογικής απαλλαγής και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων. Η καταγραφή, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και του κάθε είδους εξοπλισμού, όπως: η μέριμνα για την εκκαθάριση των περιουσιών που καταλείπονται στην Πυροσβεστική Ακαδημία με κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες ή δωρεές χωρίς να έχει ταχθεί ορισμένος σκοπός από τον διαθέτη ή τον δωρητή, η μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, η διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, η διασφάλιση των τίτλων κτήσης της ακίνητης περιουσίας, η συνεχής παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων και η μέριμνα για τη λειτουργία Αποθήκης αναλώσιμων και μη υλικών. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων, όπως: η παραλαβή των χρηματικών ενταλμάτων και η εξόφλησή τους, η άμεση ειδοποίηση των δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων, ο έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων εκείνου που ενεργεί την είσπραξη και η έκδοση εγγράφων εντολών για την εξόφληση των ενταλμάτων, η είσπραξη των εσόδων και η σύνταξη ημερήσιας κατάστασης είσπραξης, η πληρωμή δαπανών και η σύνταξη ημερήσιας κατάστασης των πληρωμών, η διασφάλιση των χρημάτων, των αξιογράφων και λοιπών τιμαλφών, που φυλάσσονται στο Ταμείο, ο προσδιορισμός του χρηματικού υπολοίπου του Ταμείου και η σύνταξη της πράξεως του ελέγχου του ταμειακού υπολοίπου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η τήρηση των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, η έγκαιρη σύνταξη των καταστάσεων και αποστολή των στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία μαζί με τα σχετικά γραμμάτια καταβολής των υπέρ αυτών παρακρατηθέντων ποσών, η διαφύλαξη των εξοφληθέντων ενταλμάτων, καθώς και η φύλαξη αναλυτικών καταστάσεων με στήλες αναπτύξεως κατά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού και η απόδοση των παραστατικών και λοιπών στοιχείων της διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο. » 24.Τα άρθρα 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Άρθρο 73 Πρωτοβάθμια Επιτροπή ικανών και αποκλειστέων υποψηφίων 1.Πριν από τη συμμετοχή τους στις απολυτήριες εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο οι υποψήφιοι πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμοι, μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος, κρίνονται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και αποτελείται από τον Συντονιστή Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος ως Πρόεδρο και δύο (2) Πύραρχους ή Αντιπύραρχους ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται δύο (2) Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι. Σε περίπτωση που ο Συντονιστής Υποστήριξης κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πύραρχο της επιτροπής. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής, χωρίς ψήφο, εκτελεί ένας (1) Πυραγός ή Επιπυραγός από αυτούς που υπηρετούν στις Διευθύνσεις του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος ή στην ΠΕ.Π.Υ.Δ. Αττικής. Οι υποψήφιοι χαρακτηρίζονται από την επιτροπή ως ικανοί ή αποκλειστέοι με βάση τις προτάσεις των ιεραρχικά προϊσταμένων τους και τα στοιχεία που υπάρχουν στους ατομικούς τους φακέλους. 2.Για το χαρακτηρισμό των υποψηφίων ως αποκλειστέων, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της εάν αυτοί είναι υπότροποι ή όχι στη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων που φανερώνουν διαφθορά του χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαρεία αμέλεια για την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. 3.Υποψήφιος που έχει τιμωρηθεί με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως» κατά την τελευταία, μέχρι την ημερομηνία έναρξης των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, τριετία, αποκλείεται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις. 4.Υποψήφιοι που τιμωρήθηκαν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο μέχρι την εισαγωγή τους στη Σχολή, με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως» διαγράφονται από τη Σχολή, με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 5.Ο χαρακτηρισμός των υποψηφίων ως ικανών ή αποκλειστέων πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένος και να στηρίζεται στα στοιχεία των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου, καθώς και στα αποτελέσματα των προκαταρκτικών υγειονομικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν. 6.Μετά την τελική κρίση των υποψηφίων, η επιτροπή συντάσσει πίνακες ικανών και αποκλειστέων, τους οποίους κυρώνει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται έγκαιρα με σχετική διαταγή και ειδικά για τους αποκλειστέους με απόδειξη. Άρθρο 74 Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων 1.Όσοι από τους υποψήφιους χαρακτηρισθούν ως αποκλειστέοι για άλλους λόγους, εκτός από λόγους υγείας, έχουν το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων. 2.Η προσφυγή αυτή υποβάλλεται ιεραρχικά στην παραπάνω Επιτροπή σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα που τους κοινοποιήθηκε ο αποκλεισμός. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων αποφαίνεται τελικά. 3.Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και αποτελείται από: 1)Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης, ως Πρόεδρο, 2)τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Πυροσβεστικού Σώματος και 3)έναν (1) Πύραρχο ή Αντιπύραρχο, ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται δύο (2) Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί το νεώτερο μέλος της Επιτροπής. 4.Η Επιτροπή εξετάζει τις προσφυγές των υποψηφίων και σε περίπτωση αποδοχής ακυρώνει, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ικανών ή αποκλειστέων. Σε περίπτωση που απορρίπτει την προσφυγή, επικυρώνει την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ικανών ή αποκλειστέων και μπορεί, αν κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί και την αιτιολογία της απόφασης. Άρθρο 75 Πρόσκληση υποψηφίων Ανθυποπυραγών 1.Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους υποψήφιους της Σχολής Ανθυποπυραγών, μετά την κύρωση των πινάκων ικανών και αποκλειστέων, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 αυτού του κανονισμού, και την υγειονομική τους εξέταση, διαβιβάζει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου, πίνακα ικανών μελών του Πυροσβεστικού Σώματος για την εισαγωγή στην παραπάνω Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 2.Οι Διοικητές των Υπηρεσιών που ανήκουν οι υποψήφιοι Ανθυποπυραγοί χορηγούν έγκαιρα τα φύλλα πορείας, χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, στους υποψηφίους, προκειμένου να παρουσιασθούν στο αρμόδιο εξεταστικό κέντρο και να συμμετάσχουν στις απολυτήριες εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο. 3.Οι υποψήφιοι, μετά τη λήξη των εξετάσεων, επιστρέφουν στις Υπηρεσίες τους. Τα φύλλα πορείας θεωρούνται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας της πόλης όπου εδρεύει το εξεταστικό κέντρο και, αν δεν υπάρχει, της πλησιέστερης.» 25.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύνανται να ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Σχολών που υπάγονται σε αυτήν, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων όσων φοιτούν σε αυτή, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, της φοίτησης και αποφοίτησης από τις Σχολές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά, ζητήματα εφαρμογής του παρόντος. Άρθρο 70 Σύσταση Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.) 1.Συστήνεται Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Π.Σ. και έχει έδρα το Νομό Αττικής. 2.Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων της περίπτωσης κγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99), καθώς και των εγκλημάτων των άρθρων 235-239, 241, 242, 252, 253, 254-256, 258-259, 261-262, 264-266, 270-274, 380-382, 388, 389, 392, 394, 394Α Π.Κ., τα οποία διαπράττει ή στα οποία συμμετέχει το πυροσβεστικό προσωπικό όλων των βαθμών σε όλη την Επικράτεια, καθώς και εκείνων που διαπράττονται στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας για την πυρασφάλεια και πυροπροστασία. 3.Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών 2)Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 3)Τμήμα Ερευνών και Δίωξης 4)Τμήμα Τήρησης Διαδικασιών και Διοικητικής Υποστήριξης. 4.Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται και μετατίθεται σε αυτή για τρία (3) έτη. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί για μια ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου ορίζεται ανώτατος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος για τον οποίο δεν εφαρμόζονται οι ως άνω περιορισμοί. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και για λόγους μεταφοράς τεχνογνωσίας δύναται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, να εκπαιδευτεί προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου από αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών. 5.Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα: 1)Να διακρίνεται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του, το ήθος και τη διαγωγή του, την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητά του. 2)Στις πέντε τελευταίες συνταχθείσες Εκθέσεις Ικανότητας να έχει βαθμολογηθεί με βαθμό τουλάχιστον εννέα (9) σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων. 6.Από όσους διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα προτιμώνται ιδίως όσοι έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και σε ανακριτικά γραφεία, όσοι επιθυμούν να υπηρετήσουν στην Υπηρεσία αυτήν ύστερα από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και όσοι έχουν ειδικές γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλες εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας. 7.Δεν επιτρέπεται να μετατεθεί ή να υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου πυροσβεστικό προσωπικό, που: 1)Έχει τιμωρηθεί ή εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή. 2)Έχει τιμωρηθεί για παραπτώματα τα οποία, ενώ επισύρουν κατώτερη πειθαρχική ποινή, μαρτυρούν έλλειψη συνείδησης του υπηρεσιακού καθήκοντος και ακεραιότητας του χαρακτήρα. 3)Κωλύεται επανειλημμένα στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του για λόγους υγείας. 4)Είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης πυροσβεστικών υπαλλήλων ή εκλεγμένος αντιπρόσωπος στη γενική συνέλευση ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας αυτών. 5)Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη τριετία ή υπηρετεί στο γραφείο του Αρχηγού ή των Υπαρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος. 6)Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη τριετία ή υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών και Ειδικών Γραμματέων ή είχε κατά την προηγούμενη τριετία κάποια από τις ιδιότητες αυτές. 7)Καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας μέσα στην επόμενη εξαετία από την ημερομηνία επιλογής του. 8.Η επιλογή του προσωπικού της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου γίνεται ως εξής: 1)Ο Διοικητής Υπηρεσίας ορίζεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. 2)Το πυροσβεστικό προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας επιλέγεται, τοποθετείται και μετατίθεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου Π.Σ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού. 9.Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για την ανανέωση της θητείας του πυροσβεστικού στην εν λόγω Υπηρεσία. 10.Οι Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου τίθενται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υπό την εποπτεία του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου έχει καθήκον εχεμύθειας, η παραβίαση του οποίου τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 252 και 253 του Π.Κ., επιφυλασσομένων των διατάξεων περί πειθαρχικής και αστικής ευθύνης του. Η διάπραξη από το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου ποινικών ή πειθαρχικών παραβάσεων, που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την εκτέλεση των καθηκόντων του, συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της ποινής. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών είναι το δικαστήριο της έδρας της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου που υπηρετούν. Για τη βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωμάτων του προσωπικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του οικείου πειθαρχικού δικαίου. 11.Στο προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου χορηγείται ειδική μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η ανωτέρω ειδική αποζημίωση περικόπτεται αναλόγως σε περίπτωση απουσίας, πλην αυτής που οφείλεται σε λήψη κανονικής ή βραχείας άδειας. 12.Μετάθεση προσωπικού από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου μπορεί να γίνει και πριν από τη λήξη της θητείας του, μόνο με αίτησή του ή για σοβαρούς λόγους που αφορούν τη συμπεριφορά και την υπηρεσιακή του απόδοση και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του, χωρίς να εφαρμόζονται ως προς το χρόνο μετάθεσής του οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού μεταθέσεων. 13.Το προσωπικό της Διεύθυνσης, μετά τη λήξη της αρχικής θητείας του, μετατίθεται στην Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Μετά τη λήξη της παράτασης της θητείας του το προσωπικό της Διεύθυνσης μετατίθεται, εφόσον επιθυμεί, σε Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων του, έστω και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση. 14.Στο προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου χορηγείται ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. 15.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου, τα ειδικότερα καθήκοντα των οργάνων της, η συνεργασία της με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και η υποχρεωτική συνδρομή της από τους λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Άρθρο 71 Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος 1.Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Κεντρική Ειδική Υπηρεσία αυτού, Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.), η οποία έχει ως αποστολή την υποστήριξη και ενίσχυση των Υπηρεσιών του, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Π.Σ. ανήκει στον Κλάδο Επιχειρήσεων και υπάγεται στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, το διοικητικό της επίπεδο, η έδρα, οι επιμέρους αρμοδιότητες και η οργανική δύναμη της ως άνω Υπηρεσίας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. 2.Στην αποστολή της ανωτέρω Υπηρεσίας ανήκουν ιδίως: 1)Η συμβολή στο έργο της πολιτικής άμυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ή άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων αρχών και έγκριση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. 2)Η συμβολή στη διάσωση θυμάτων σεισμών και ατυχημάτων, στην αναζήτηση εξαφανισμένων προσώπων και τη μεταφορά τραυματιών από τις αιτίες αυτές. 3)Η μεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής επιχείρησης, καθώς και πολιτών που μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχή διεξαγωγή της. Η μεταφορά κυβερνητικών αξιωματούχων, ανώτατων κρατικών λειτουργών και αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους. 3.Πλωτά μέσα άλλης δημόσιας ή ιδιωτικής Υπηρεσίας ή φορέων που συμμετέχουν στην κατά την προηγούμενη παράγραφο αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος τίθενται υπό τις εντολές του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. 4.Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Π.Σ. έχει ως αρμοδιότητα κάθε θέμα που αφορά τα πλωτά μέσα του Π.Σ., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη του παρόντος. 5.Με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας. 6.Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού της ως άνω υπηρεσίας, καθώς και η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα, ο τρόπος επιλογής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 7.Η ανωτέρω Υπηρεσία δύναται να στελεχώνεται, εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και από ιδιώτες πλοηγούς κυβερνήτες και μηχανικούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού αυτού, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής του, τα αρμόδια όργανα, ο ανώτατος χρόνος απασχόλησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι αποδοχές του ως άνω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Άρθρο 72 Διοίκηση - Βαθμοί Διοικούντων Το άρθρο 6 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «6- Βαθμοί Διοικούντων 1Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου, ασκεί τη Διοίκηση του Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται και αποστρατεύεται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η κρίση για αποστρατεία του Αρχηγού μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Με την ίδια απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. μπορεί στον Αρχηγό που αποστρατεύεται να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία. 2Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης και ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων φέρουν το βαθμό του Αντιστράτηγου και είναι άμεσοι βοηθοί του Αρχηγού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αρχηγού, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος εκ των δύο. 3Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τρεις Συντονιστές Επιχειρήσεων. 4Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο κατά περίπτωση αρμόδιος Συντονιστής Επιχειρήσεων και τον Υπαρχηγό Υποστήριξης ο Συντονιστής Υποστήριξης. 5Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου, είναι τρεις, επικουρούν τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών του Σώματος, που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα και εδρεύουν στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. ορίζεται η τοπική αρμοδιότητα των Συντονιστών Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους, έχουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του π.δ. 311/2003 (Α΄ 263) καθήκοντα. Τις εκθέσεις ικανότητας των Συντονιστών Επιχειρήσεων συντάσσει ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων και επ’ αυτών γνωματεύει ο Αρχηγός. 6Ο Συντονιστής Υποστήριξης φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου και επικουρεί τον Υπαρχηγό Υποστήριξης. Η τοποθέτηση του Συντονιστή Υποστήριξης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ.. 7Διοικητής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων τοποθετείται Αρχιπύραρχος Γενικών Καθηκόντων. 8Η Διοίκηση του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων ανατίθεται σε Υποστράτηγο, ο οποίος έχει και την επιχειρησιακή διοίκηση των διατεθειμένων Εναέριων Μέσων, υπό την εποπτεία του Αρχηγού. 9Στο Συντονιστικό-Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), καθώς και στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας προΐστανται Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων. 10Η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ανατίθεται σε Αρχιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων και της Σχολής Ανθυποπυραγών σε Πύραρχο Γενικών Καθηκόντων. 11Η Διοίκηση της 1ης και της 2ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) ανατίθεται σε Αρχιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων. 12Η Διοίκηση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος ανατίθεται σε Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, πλην των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και της Υγειονομικής Υπηρεσίας, στις οποίες προΐστανται Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων των οικείων Κλάδων. 13Στις Διευθύνσεις του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να προΐστανται Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων. Ειδικώς, στη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να προΐσταται Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων. 14Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων, τον Υπαρχηγό Υποστήριξης, στους Συντονιστές Επιχειρήσεων, στον Συντονιστή Υποστήριξης, στους Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων και στους Διοικητές ή Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί, με όμοια απόφαση, να εξουσιοδοτεί τα πιο πάνω όργανα να υπογράφουν «Με εντολή του» πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του. » Άρθρο 73 Ζητήματα εναρμόνισης διατάξεων του π.δ. 305/1992 στη νέα διάρθρωση του Π.Σ. 1.Όπου στις διατάξεις του π.δ. 305/1992 (Α΄ 152), με την εξαίρεση του άρθρου 27, και οπουδήποτε αλλού στη νομοθεσία που αφορά στο Πυροσβεστικό Σώμα, αναφέρεται η λέξη «Υπαρχηγός» νοείται εφεξής η λέξη «Υπαρχηγοί». 2.Πρόεδρος στο Κατώτερο Συμβούλιο Π.Σ. του άρθρου 27 του π.δ. 305/1992 είναι ο νεότερος των Υπαρχηγών και στο Ανώτερο Συμβούλιο συμμετέχει ο αρχαιότερος από αυτούς. 3.Όπου στην κείμενη νομοθεσία για το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρεται ως συντάκτης ή γνωματεύων για τις Εκθέσεις Ικανότητας «ο Υπαρχηγός», η αρμοδιότητα αυτή ασκείται στο εξής ως ακολούθως: 1)Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας των Συντονιστών Επιχειρήσεων, των Διοικητών των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), του Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, του Διοικητή της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) και του Διοικητή της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) και γνωματεύει στις εκθέσεις ικανότητας των Διοικητών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.). 2)Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας του Συντονιστή Υποστήριξης, του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Π.Σ., του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών και γνωματεύει στις Εκθέσεις Ικανότητας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Επιτελείου Π.Σ. και του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας, του Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Επικεφαλής των Γραφείων του Αρχηγού, των Υπαρχηγών και των Υπασπιστών αυτών. 4.Ο Αρχηγός συντάσσει την Έκθεση Ικανότητας του Διευθυντή Επιθεώρησης και Ελέγχου. 5.Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων συντάσσουν τις Εκθέσεις Ικανότητας των Διοικητών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και γνωματεύουν στις Εκθέσεις Ικανότητας των Διοικητών των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) και των Υποδιοικητών των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών. 6.Ο Συντονιστής Υποστήριξης συντάσσει τις Εκθέσεις Ικανότητας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Επιτελείου και του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας. 7.Αξιωματικοί εν αποστρατεία που επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία σε εκτέλεση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου επί αιτήσεως αναστολής που αφορά στην κρίση τους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες», τίθενται προσωρινά στη διάθεση της Υπηρεσίας σε προσωποπαγή θέση μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο. 8.Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3243/2004 (Α΄ 103) καταργείται. Άρθρο 74 Υπηρεσιακά θέματα και οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού 1.Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των πυροσβεστικών καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού τους ως αθλητών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 2.Πυροσβεστικοί υπάλληλοι ολυμπιονίκες και διακριθέντες αθλητές που έχουν διορισθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλων ομοίων συναφών διατάξεων υπηρετούν στο Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, για την προαγωγή και την προβολή του πυροσβεστικού αθλητισμού. Το ως άνω προσωπικό δύναται να διατίθεται σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς αυτών, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών για το σχεδιασμό και την υποστήριξη της υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων αρμοδιότητάς τους που εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς και ενισχύουν το εθελοντικό πνεύμα. Η διάθεση πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα και γνώμη του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Η διάρκεια της διάθεσης είναι έως τρία έτη, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης για μία μόνο φορά με την ίδια ως άνω διαδικασία. 3.Οι Αντιστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Υποστράτηγοι Ειδικών Καθηκόντων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), μειώνονται κατά έναν. Οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμού του Αρχιπυράρχου. 4. 1)Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορούν να μεταφέρονται οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού του ιδίου βαθμού από την κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων και αντιστρόφως και να κατανέμονται ανά ειδικότητα. 2)Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων στο βαθμό του Αρχιπυράρχου, μία (1) θέση Διοικητικού, μία (1) θέση Πλοηγού Κυβερνήτη, μία (1) θέση Πλοηγού Μηχανικού και μία (1) θέση προσωπικού Πληροφορικής και Επικοινωνιών μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Πυράρχου. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών στο βαθμό του Πυράρχου, δύο (2) μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων και μία (1) στην κατηγορία ειδικών καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών, δύο (2) θέσεις Πυράρχων και πέντε (5) θέσεις Αντιπυράρχων μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Αντιπυράρχου. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών, δύο (2) θέσεις Αντιπυράρχου και οκτώ (8) θέσεις Επιπυραγών, μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Επιπυραγού. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών στο βαθμό του Πυραγού, τρεις (3) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό, μία (1) στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητα Υγειονομικού στον ίδιο βαθμό και μία (1) στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Τεχνικοί Αεροσκαφών στον ίδιο βαθμό. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων στο βαθμό του Πυραγού μεταφέρονται: α) δώδεκα (12) θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό και β) τρεις (3) θέσεις Τεχνικών, στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό. Εκ των υπαρχουσών θέσεων ειδικών καθηκόντων ειδικότητας Πλοηγού Μηχανικού στο βαθμό του Πυραγού, πέντε (5) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού στον ίδιο βαθμό και πέντε (5) στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Γενικών Καθηκόντων Υποπυραγών-Ανθυποπυραγών μεταφέρονται: α) έξι (6) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό, β) εννέα (9) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών στον ίδιο βαθμό, γ) δεκατέσσερις (14) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον ίδιο βαθμό, δ) δέκα (10) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών σε βαθμό Πυρονόμων-Αρχιπυροσβεστών –Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών και ε) δέκα (10) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων Τεχνικών Αεροσκαφών σε βαθμό Πυρονόμων-Αρχιπυροσβεστών –Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών. Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Γενικών Καθηκόντων, δεκατέσσερις (14) θέσεις Πυρονόμων (παραγωγικής σχολής) μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητα Τεχνικοί, στον ίδιο βαθμό. Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Τεχνικών, τριανταπέντε (35) θέσεις Αρχιπυροσβεστών-Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών μεταφέρονται σε αντίστοιχες θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Διοικητικών, στον ίδιο βαθμό. Το σύνολο της οργανικής δύναμης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν θίγεται από τις ανωτέρω μεταφορές και ανέρχεται σε 12.942 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε 12.464 θέσεις Γενικών Καθηκόντων και, εκ των Ειδικών Καθηκόντων, σε 79 θέσεις στην ειδικότητα Διοικητικών, 111 στην ειδικότητα Τεχνικών, 26 στην ειδικότητα Υγειονομικών, 46 στην ειδικότητα Πλοηγών-Κυβερνητών, 131 στην ειδικότητα Πλοηγών-Μηχανικών, 45 στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 20 στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών και 20 στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών. » 5.Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού, και κατά τροποποίηση του παρόντος, να κατανέμονται οργανικές θέσεις κατά βαθμό, καθώς και μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, να συστήνονται και να καταργούνται ειδικότητες, να καθορίζεται η συνολική οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα. » 6. 1)Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3511/2006, ο αριθμός 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Το προσωπικό Πληροφορικής και Επικοινωνιών:». Μετά τον αριθμό 6 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «7Οι Χειριστές και 8. Οι Μηχανικοί-Τεχνικοί εναερίων μέσων » 1)Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε: α) Ειδικών Καθηκόντων ιπτάμενο προσωπικό, στο οποίο ανήκουν οι χειριστές και οι μηχανικοί-τεχνικοί εναερίων μέσων, και β) προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η οργανική δύναμη του ανωτέρω προσωπικού ανέρχεται σε είκοσι (20) χειριστές (έναν (1) Πύραρχο, εννέα (9) Αντιπύραρχους-Επιπυραγούς - Πυραγούς - Υποπυραγούς- Ανθυποπυραγούς, δέκα (10) Πυρονόμους-Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες-Πυροσβέστες) και είκοσι (20) μηχανικούς-τεχνικούς εναερίων μέσων, (δέκα (10) Αντιπύραρχους - Επιπυραγούς - Πυραγούς-Υποπυραγούς - Ανθυποπυραγούς, δέκα (10) Πυρονόμους - Αρχιπυροσβέστες-Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες), δύναται δε να αναπροσαρμόζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στο ειδικών καθηκόντων προσωπικό του κλάδου μηχανικών-τεχνικών εναερίων μέσων δύναται να μετατάσσεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στους τομείς του συντονισμού πυρκαγιών και του χειρισμού ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης, FLΙR), υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προεδρικό αυτό διάταγμα και να χαρακτηρίζεται ως ιπτάμενο. » 1)Η παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8Για την υγειονομική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας Α΄ και Β΄ κατηγορίας στο αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας. » 1)Η παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 177/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «3Για την εκτέλεση της αποστολής της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων τοποθετείται το ακόλουθο προσωπικό: Ένας Ανώτερος Αξιωματικός (χειριστής) ως Διοικητής, Δεκαεννέα (19) χειριστές, Είκοσι (20) μηχανικοί-τεχνικοί εναερίων μέσων. Τουλάχιστον δέκα (10) πυροσβεστικοί υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων για τη στελέχωση του τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης (διασώστες, συνοδοί κατά τη μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων-επιβατών κ.λπ.). » 7.Μετά την παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 ως ακολούθως: «13Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. μπορεί στα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος να ορίζεται προσωπικό προερχόμενο από άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού ως μέλος πληρώματος, χειριστής, τεχνικός ή λοιπό πιστοποιημένο προσωπικό κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ του φορέα προέλευσης του ως άνω προσωπικού και του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ως άνω συμφωνία ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα επιχειρησιακής εμπλοκής, διοικητικής υποστήριξης, αποζημίωσης, ασφάλισης του προσωπικού και των εναερίων μέσων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 14Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να συγχωνεύονται οι Υπηρεσίες Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος σε ενιαία Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα, το οποίο προτείνεται και από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, δύνανται να συγχωνεύονται στην ως άνω ενιαία Υπηρεσία Υπηρεσίες, Μονάδες, Σμήνη και κάθε είδους δομές εναερίων μέσων άλλων Υπουργείων. Με τα ίδια ως άνω προεδρικά διατάγματα ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα των ως άνω συγχωνεύσεων, θέματα εποπτείας της ενιαίας Υπηρεσίας, ορίζονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής, η στελέχωσή της από ένστολο και πολιτικό προσωπικό, καθώς και κάθε άλλο οργανωτικό και λειτουργικό ζήτημα. Με Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, κοινής εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας. » Άρθρο 75 Ανασυγκρότηση Συμβουλίων Πυροσβεστικού Σώματος Το άρθρο 7 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «7Συμβουλίων 1Στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος συνιστώνται και λειτουργούν τα εξής Συμβούλια: Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων. 2Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από: Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος. Τον Συντονιστή Υποστήριξης. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας και Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), ως μέλη. Έναν εκπρόσωπο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, προερχόμενο από τη συνδικαλιστική εκείνη οργάνωση, η οποία αναγνωρίζεται ως πλέον αντιπροσωπευτική από τη Γ.Σ.Ε.Ε.. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν, κατά περίπτωση, και Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Επιτελείου. 3Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού έχει τις εξής αρμοδιότητες: Εγκρίνει το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Π.Σ., λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους διατιθέμενους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του Σώματος. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. αναθεωρείται κάθε έτος και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του προς έγκριση από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές απαιτήσεις και να προσαρμόζεται στις αναγκαίες τεχνολογικές εξελίξεις, που συντελούν στην εκπλήρωση της αποστολής του. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος. Σχεδιάζει μέτρα για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών. Αναλύει την πορεία της εγκληματικότητας, αναφορικά με τους εμπρησμούς και σχεδιάζει μέτρα πρόληψης και καταστολής της. Γνωμοδοτεί για θέματα αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ή κατάργηση των Υπηρεσιών του, καθώς επίσης και για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών όλων των κατηγοριών προσωπικού του Σώματος και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης, εκπαίδευσης και πειθαρχίας του προσωπικού. 10Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του εξοπλιστικού προγράμματος του Πυροσβεστικού Σώματος. 4Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων συγκροτείται από: Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος. Τον Συντονιστή Υποστήριξης. Τους Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος. Τον Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, ως μέλη. Στο Συμβούλιο προσκαλούνται, κατά περίπτωση, στελέχη, του Σώματος ή στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, ενώ μπορεί να προσκαλούνται υπηρεσιακοί παράγοντες ως εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, Δημόσιων Υπηρεσιών και Αρχών, καθώς και εκπρόσωποι ιδιωτικών Φορέων, εμπειρογνώμονες ή Ειδικοί Επιστήμονες και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 5Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων έχει ως αρμοδιότητα την παροχή κατευθύνσεων για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών συμβάντων, που μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, καθώς και θεμάτων που αφορούν την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 6Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Συμβουλίων αναπληρώνονται, σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Τα Συμβούλια συγκαλούνται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Καθήκοντα γραμματέα των Συμβουλίων εκτελεί Ανώτερος Αξιωματικός του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και η γραμματειακή τους υποστήριξη παρέχεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Διεύθυνση αυτού. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο και είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνον οι αποφάσεις των Συμβουλίων, προκειμένου να εκτελεστούν. » Άρθρο 76 Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη διέπουσα το Σώμα νομοθεσία, επικουρούμενος από τους Συντονιστές Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Μεταξύ άλλων: α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος για τα θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και δράσης των Υπηρεσιών του Σώματος, όπως πυρόσβεση, διάσωση και παροχή βοηθείας, καθώς και για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. β. Ενημερώνει τον Αρχηγό για τη λειτουργία και απόδοση των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, καθώς και για το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού τους και εισηγείται σε αυτόν μεθόδους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του πυροσβεστικού έργου και του επιπέδου εκπαίδευσης του πυροσβεστικού προσωπικού και προτείνει την εξασφάλιση των απαιτούμενων μέσων υποστήριξής τους. γ. Μελετά τα στατιστικά στοιχεία και τις εκθέσεις που υποβάλλονται στο Επιτελείο σχετικά με τη δράση των Υπηρεσιών και επιβλέπει την εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων. δ. Με εντολή του Αρχηγού επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του Σώματος για να διαπιστώσει το βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού κάθε Υπηρεσίας, τις σχέσεις με τις τοπικές αρχές και γενικότερα ό,τι έχει σχέση με το παρεχόμενο πυροσβεστικό έργο. ε. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητές του και εισηγείται στον Αρχηγό για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά. στ. Ενημερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέματα από τα αρμόδια όργανα και ειδικότερα για τα ζητήματα που έχουν σχέση ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του. ζ. Υπογράφει κατ’ «Εντολή Υπουργού» ή «Εντολή Αρχηγού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές και άλλες πράξεις που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Αρχηγού Π.Σ. αντιστοίχως. η. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχεται από τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Άρθρο 77 Υπαρχηγός Υποστήριξης Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για αυτόν από τον παρόντα νόμο και από τη διέπουσα το Σώμα νομοθεσία. Μεταξύ άλλων: α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Π.Σ. για τα θέματα διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Σώματος, εισηγείται τρόπους βελτίωσής της και μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών μέσων και υποδομών. β. Με εντολή του Αρχηγού Π.Σ. επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του Σώματος για θέματα αρμοδιότητάς του. γ. Είναι υπεύθυνος για την παρεχόμενη από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εκπαίδευση στους σπουδαστές της και εισηγείται στον Αρχηγό κάθε αναγκαίο μέτρο για τη βελτίωσή της. δ. Παρακολουθεί το επίπεδο πειθαρχίας του πυροσβεστικού προσωπικού και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη και επιβολή μέτρων για τη βελτίωσή της. ε. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητές του και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά. στ. Ενημερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέματα από τα αρμόδια όργανα και ειδικότερα για τα ζητήματα που έχουν σχέση ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του. ζ. Υπογράφει κατ’ «Εντολή Υπουργού» ή «Εντολή Αρχηγού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές και άλλες πράξεις που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Αρχηγού Π.Σ. αντιστοίχως. η. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχεται με τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Άρθρο 78 Γραφεία Αρχηγού και Υπαρχηγών Πυροσβεστικού Σώματος 1. 1)Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος υποστηρίζεται στο έργο του από το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.). Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Π.Σ. έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Αρχηγού στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και ιδίως αναφορικά με τη συνολική λειτουργία και δραστηριότητα των Κλάδων, του Επιτελείου αλλά και επιμέρους Υπηρεσιών και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις στον Αρχηγό. Επίσης το Ε.Γ.Α. είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Αρχηγού και την εξασφάλιση της επικοινωνίας του με τις διάφορες αρχές, Υπηρεσίες και ιδιώτες, την έγκαιρη έκδοση των ημερήσιων διαταγών του Αρχηγού, τη διαβίβαση των εντολών και οδηγιών του προς τις Υπηρεσίες του Π.Σ., την τήρηση του απόρρητου πρωτοκόλλου του Αρχηγού, τη μέριμνα για την ανταπόκριση στις εθιμοτυπικές του υποχρεώσεις και γενικά για τη διεκπεραίωση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται από τον Αρχηγό. 2)Το Ε.Γ.Α. λειτουργεί σε επίπεδο γραφείου. Ως προϊστάμενος του Ε.Γ.Α. τοποθετείται, με απόφαση του Αρχηγού, ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο αξιωματικός γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Υπασπιστή του Αρχηγού. Τον Υπασπιστή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο Αξιωματικούς, που ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού. 3)Το Ε.Γ.Α. στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του συνεργάζεται με το Επιτελείο, τους Κλάδους και τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, χωρίς να υποκαθιστά τη λειτουργία τους ή να παρεμβαίνει στο επιτελικό και επιχειρησιακό τους έργο. 2. 1)Οι Υπαρχηγοί του Π.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από αντίστοιχα Γραφεία. Το Γραφείο του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων και το Γραφείο του Υπαρχηγού Υποστήριξης εξασφαλίζουν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Υπαρχηγών και την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες. 2)Σε καθένα από τα Γραφεία αυτά προΐσταται Υπασπιστής, ο οποίος ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού, ύστερα από πρότασή του οικείου Υπαρχηγού μεταξύ των αξιωματικών γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος. 3)Ο Υπασπιστής διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Υπαρχηγού, τηρεί αυτόν ενήμερο για τις γενόμενες προσκλήσεις και τον συνοδεύει, όταν διαταχθεί, στις επίσημες τελετές και λοιπές εκδηλώσεις. Ο Υπασπιστής φροντίζει, επίσης, για την έγκαιρη έκδοση των Ημερήσιων Διαταγών του Υπαρχηγού. Προγραμματίζει τις παρουσιάσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων και τις επισκέψεις των ιδιωτών στον Υπαρχηγό και διαβιβάζει ειδικές εντολές και οδηγίες του προς τις Υπηρεσίες. 4)Τον Υπασπιστή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο Αξιωματικούς που ορίζεται με διαταγή του Υπαρχηγού. Άρθρο 79 Υπαγόμενα στον Συντονιστή Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Γραφεία 1.Ο Συντονιστής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος υποστηρίζεται στο έργο του από οικείο Γραφείο, το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτησή του και την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες. Του Γραφείου αυτού προΐσταται Υπασπιστής, ο οποίος ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού, ύστερα από πρόταση του Συντονιστή μεταξύ των αξιωματικών γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος. 2.Στον Συντονιστή Υποστήριξης υπάγονται τα εξής επιμέρους Γραφεία: 1)Γραμματείας 2)Διαχείρισης Υλικού 3)Κίνησης 4)Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. 3.Το Γραφείο Γραμματείας έχει ως αρμοδιότητα τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συντονιστή Υποστήριξης και γενικότερα του προσωπικού του Επιτελείου. Προϊστάμενος αυτού ορίζεται, με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης, Αξιωματικός που υπηρετεί σε αυτό. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γραμματείας έχει τα εξής ειδικότερα καθήκοντα: 1)Μεριμνά για την υλοποίηση των εντολών που του απευθύνει ο Προϊστάμενος Επιτελείου και ενημερώνει αυτόν, σχετικά με την πορεία τους. 2)Μεριμνά για την κοινοποίηση στο προσωπικό του Επιτελείου, των διαταγών και λοιπών εγγράφων που το αφορούν. 3)Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των γραφείων και των λοιπών χώρων του Επιτελείου επιβλέποντας για το σκοπό αυτόν το προσωπικό καθαριότητας. 4)Τηρεί τα απαραίτητα Βιβλία και διατηρεί πάντα ενημερωμένο πίνακα, με όλο το προσωπικό του Επιτελείου, στον οποίο φαίνεται η υπηρεσία που εκτελεί, η διεύθυνση κατοικίας του, τα τηλέφωνά του και όποια άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα. 5)Διεξάγει όλη την αλληλογραφία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και αφορά το προσωπικό του Επιτελείου. 6)Μεριμνά για την τήρηση του αρχείου του Επιτελείου με βάση τον Κανονισμό Αλληλογραφίας και το θεματολόγιο και την τοποθέτηση των πρωτοτύπων εγγράφων κατά χρονολογική σειρά στους φακέλους. 7)Φροντίζει για την περιοδική και την, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους διαταγές, εκκαθάριση του αρχείου του Επιτελείου. 4.Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Επιτελείου σε υλικά και μέσα. Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού ορίζεται με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Σ. που υπηρετεί στο Επιτελείο. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου. 5.Το Γραφείο Κίνησης μεριμνά για την καλή κατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και των υπαγομένων σε αυτό Ειδικών Υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αντίστοιχο Τμήμα ή Γραφείο, καθώς και για την εκπαίδευση και καταλληλότητα των οδηγών. Ως Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης ορίζεται, με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός που υπηρετεί στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου. 6.Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για τα θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου του Πυροσβεστικού Σώματος και της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. Προϊστάμενος του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ορίζεται με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωματικός που υπηρετεί στο Επιτελείο Π.Σ.. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στελεχώνεται και από προσωπικό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας ή άλλου φορέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Άρθρο 80 Διευθυντές Διευθύνσεων Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος 1.Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων είναι άμεσοι συνεργάτες και βοηθοί του Υπαρχηγού Υποστήριξης, τίθενται υπό τον Συντονιστή Υποστήριξης και έχουν τις ακόλουθες κυρίως αρμοδιότητες: 1)Διευθύνουν την εκτέλεση των εργασιών της Διεύθυνσής τους και προγραμματίζουν, οργανώνουν και ελέγχουν τις εργασίες του προσωπικού τους. 2)Εισηγούνται και προκαλούν τις αποφάσεις της ηγεσίας σε θέματα της αρμοδιότητάς τους. 3)Μεριμνούν για την αρτιότερη κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσωπικού της Διεύθυνσής τους. 4)Διατάσσουν και συντονίζουν υπηρεσιακές συνεργασίες των Τμημάτων της Διεύθυνσής τους και εισηγούνται στον αρμόδιο Προϊστάμενο τη διενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών, ορίζοντας τις αντίστοιχες Επιτροπές διεξαγωγής αυτών, όπου, κατά την κρίση τους, απαιτείται. 5)Προσυπογράφουν έγγραφα και εισηγητικά σημειώματα των Τμημάτων της Διεύθυνσης τους στα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή από τους ιεραρχικά ανωτέρους τους μέχρι τον Υπουργό. Σε περίπτωση διαφορετικής εκτίμησης διατυπώνουν αιτιολογημένα τη γνώμη τους. 6)Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης στη Διεύθυνσή τους αλληλογραφίας, τη μονογράφουν και την κατανέμουν στα Τμήματα ανάλογα με την αρμοδιότητά τους. 7)Ευθύνονται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων της Διεύθυνσής τους, καθώς και για τον έλεγχο του προσωπικού τους. 8)Ασκούν τις αρμοδιότητες που παρέχονται ή εκχωρούνται σε αυτούς και προσκομίζουν οι ίδιοι την προς εισήγηση ή υπογραφή αλληλογραφία στον Συντονιστή Υποστήριξης ή στην ιεραρχία του Σώματος. 2.Οι Διευθυντές Διευθύνσεων του Επιτελείου ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς, από την ισχύουσα για το Πυροσβεστικό Σώμα νομοθεσία ή από ειδικές διατάξεις και τις διαταγές του Αρχηγού, του Υπαρχηγού Υποστήριξης και του Συντονιστή Υποστήριξης. 3.Τον Διευθυντή Διεύθυνσης του Επιτελείου Π.Σ. απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο ανώτερος ή αρχαιότερος από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσής του. Άρθρο 81 Προϊστάμενοι Τμημάτων Διευθύνσεων - Προσωπικό Τμημάτων 1.Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Διευθύνσεων του Επιτελείου Π.Σ. τοποθετούνται Αξιωματικοί Γενικών ή Ειδικών Καθηκόντων, κατά κανόνα, με βαθμό Υποπυραγού και άνω. 2.Οι Τμηματάρχες είναι άμεσοι βοηθοί και συνεργάτες των Διευθυντών των Διευθύνσεων, ευθύνονται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων τους, για τη διακίνηση, την ασφάλεια, την αρχειοθέτηση και διαφύλαξη της αλληλογραφίας αυτών, την εκκαθάριση του αρχείου των Τμημάτων τους, την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, την κανονική προσέλευση και αποχώρησή του προσωπικού τους, καθώς και την εμφάνισή τους. 3.Οι Τμηματάρχες είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού του Τμήματός τους, καθώς και για την κατανομή των αρμοδιοτήτων του Τμήματός τους στους Αξιωματικούς και στο υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή τους. Επίσης: 1)Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης στο Τμήμα αλληλογραφίας, μονογράφουν και σημειώνουν σε αυτή την ημερομηνία εισόδου, ορίζουν τον αρμόδιο για το χειρισμό της και τις απαραίτητες ενέργειες. 2)Προσυπογράφουν έγγραφα ή εισηγητικά σημειώματα για τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή του Διευθυντή τους και άνω. Σε περίπτωση διαφωνίας διατυπώνουν αιτιολογημένα τη γνώμη τους. 3)Προσυπογράφουν τα έγγραφα ή εισηγητικά σημειώματα που συντάσσουν οι ίδιοι και φέρουν την ευθύνη των αναγραφομένων σε αυτά. 4)Προσκομίζουν προς εισήγηση ή υπογραφή την αλληλογραφία στο Διευθυντή της Διεύθυνσής τους. 4.Τον Τμηματάρχη, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Αξιωματικούς του Τμήματος ή μη υπάρχοντος Αξιωματικού, ο αναπληρωτής του ορίζεται από τον οικείο Διευθυντή. 5.Το προσωπικό των Τμημάτων κάθε Διεύθυνσης του Επιτελείου εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις σχετικές διαταγές και τις οδηγίες του οικείου Διευθυντή, του Συντονιστή Υποστήριξης και του Υπαρχηγού Υποστήριξης. Άρθρο 82 Τοποθέτηση προσωπικού 1.Το προσωπικό του Π.Σ. του Επιτελείου τοποθετείται στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα αυτού, με διαταγή του Υπαρχηγού Υποστήριξης, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού. Για την τοποθέτηση αυτή λαμβάνεται ιδίως υπόψη η επιστημονική κατάρτιση με ανώτατες ή ανώτερες σπουδές συναφείς με το αντικείμενο εργασίας και η προηγούμενη εμπειρία. 2.Με απόφαση του Αρχηγού μπορεί να ανατεθούν καθήκοντα Διευθυντή σε Αξιωματικό με τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία σχετικά με τη θέση, με βαθμό κατώτερο από αυτόν που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Με όμοια απόφαση μπορούν να ανατεθούν προσωρινώς σε Διευθυντή, παράλληλα με τα καθήκοντά του, και αυτά του Προϊσταμένου άλλης Διεύθυνσης. 3.Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου ορίζεται ως επικεφαλής Γραφείου ο αρχαιότερος από τους βαθμοφόρους του Γραφείου, ο οποίος διαθέτει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με τη θέση. Ο επικεφαλής Γραφείου υπάγεται στον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος. Άρθρο 83 Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.) 1.Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος που αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 39/ 2006 (Α΄ 42), εδρεύει στην Αθήνα, υπάγεται στο Επιτελείο Π.Σ. και εποπτεύεται από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης. 2.Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται θέματα εσωτερικής οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Άρθρο 84 Πυροσβεστικό Μουσείο 1.Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 346/1992 (Α΄ 169) Πυροσβεστικό Μουσείο δεν έχει διοικητική ή άλλη αυτονομία, λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, υπάγεται απευθείας σε αυτό και ελέγχεται και εποπτεύεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας. 2.Το Ειδικό Ιστορικό Πυροσβεστικό Αρχείο εποπτεύεται και από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Μουσείο έχει μερική διαχείριση υλικού, η οποία υπάγεται στο Τμήμα της Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Επιτελείου. Άρθρο 85 Διάρθρωση-Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων 1.Η Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Επιχειρήσεων και Πυροπροστασίας Ειδικών Εγκαταστάσεων. 2)Τμήμα Επιχειρήσεων Δασοπυρόσβεσης. 3)Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντισμού. 4)Τμήμα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. 5)Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) και Πολιτικής Άμυνας. 2.Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η έκδοση οδηγιών για εκπόνηση ή αναμόρφωση σχεδίων επέμβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών, βιομηχανικών ή άλλων ατυχημάτων, σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, φυσικών και λοιπών καταστροφών. β. Η έκδοση οδηγιών, η λήψη μέτρων και η οργάνωση μεθόδων προστασίας του πυροσβεστικού προσωπικού από τα ανωτέρω συμβάντα, καθώς και η εκπόνηση στρατηγικής αντιμετώπισής τους. γ. Η έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση προγραμμάτων και ασκήσεων, βάσει σχεδίων επέμβασης, καθώς και για την εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού στα ανωτέρω συμβάντα. δ. Ο έλεγχος και η μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων και προσφερομένων για προμήθεια υλικών και μέσων που αφορούν στην προστασία του πυροσβεστικού προσωπικού. ε. Η μελέτη και η εκπόνηση σχεδίων επέμβασης και η έκδοση σχετικών οδηγιών για αντιμετώπιση πυρκαγιών, με τη συνεργασία και άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. στ. Η μέριμνα για τη διασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.). ζ. Η μέριμνα για την έκδοση κατάλληλων συγγραμμάτων και η σύνταξη μελετών που αφορούν την αντιμετώπιση πυρκαγιών, σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου και, αν υπάρχει ανάγκη, με συναρμόδιους φορείς. η. Η έκδοση σχετικών οδηγιών, για την πύκνωση, παρακολούθηση και την καλή λειτουργία του δικτύου πυροσβεστικών υδροστομίων της χώρας. θ. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν επιχειρήσεις με εναέρια μέσα έρευνας και διάσωσης και η ανάπτυξη και έκδοση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής και Πληροφοριακής Υποστήριξης, επιχειρησιακών προτύπων για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών. ι. Η μέριμνα για τη σύνταξη, έκδοση και τον έλεγχο εφαρμογής των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Πυροσβεστικών Σταθμών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Λιμένων. ια. Η μέριμνα για την κατάρτιση και βελτίωση των σχεδίων επέμβασης (κατάσβεσης - διάσωσης) των ανωτέρω Πυροσβεστικών Σταθμών. ιβ. Η φροντίδα για τον κατάλληλο και επαρκή εξειδικευμένο εξοπλισμό των Υπηρεσιών αυτών και του προσωπικού τους. ιγ. Η εισήγηση προς την ηγεσία του Σώματος, για τη σύνταξη, παρακολούθηση και τον έλεγχο των ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και διατήρησης της εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών αυτών και της διαδικασίας αξιολόγησής του σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς. ιδ. Η εισήγηση σε θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών αυτών σε σχολεία και κέντρα εκπαίδευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής και η σύνταξη και παραγωγή των σχετικών εγχειριδίων και βοηθημάτων. ιε. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και της βιβλιογραφίας που σχετίζονται με τα θέματα πυροπροστασίας, πυρόσβεσης και διάσωσης στους χώρους των στρατιωτικών και πολιτικών αεροδρομίων, ελικοδρομίων και λιμένων και η εισήγηση υιοθέτησής τους από την Υπηρεσία. ιστ. Η μελέτη και η υπόδειξη σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς των κανόνων και μέτρων ασφαλείας για την αποθήκευση και διακίνηση στους χώρους των αεροδρομίων, ελικοδρομίων και λιμένων εύφλεκτων, εκρηκτικών, χημικών, τοξικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών. ιζ. Η εισήγηση για την πραγματοποίηση εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών, του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των αεροπορικών και λιμενικών εγκαταστάσεων της Χώρας. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών και οδηγιών για το σχεδιασμό αντιμετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. β. Η εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου, για τον εφοδιασμό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα μέσα και υλικά για την αντιμετώπιση δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. γ. Ο σχεδιασμός της προστασίας των δασών και των αγροτικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, καθώς και η έκδοση οδηγιών για τον τρόπο σύνταξης και ελέγχου των σχεδίων πυροπροστασίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος. δ. Η εισήγηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις για την πρόσληψη του απαραίτητου εποχικού προσωπικού στελέχωσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. ε. Η αποτίμηση του πυροσβεστικού έργου για την παρελθούσα περίοδο και η υποβολή προτάσεων για την επερχόμενη. στ. Η συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, για την οργάνωση της εναέριας επιτήρησης ευαίσθητων δασικών εκτάσεων και της αεροπυρόσβεσης. ζ. Η εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου για τη μίσθωση εναερίων μέσων επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης, καθώς και η κατανομή αυτών σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια της χώρας. η. Η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων, διαταγών και οδηγιών για την εφαρμογή του προγράμματος εναέριας επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης. θ. Η αξιολόγηση εναέριων μέσων και της αποτελεσματικότητάς τους στις επιχειρήσεις εναέριας επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης, που οργανώνονται για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου. ι. Η εκπόνηση μελετών για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εναέριων μέσων για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης και την εξασφάλιση της μέγιστης διαθεσιμότητας και επιχειρησιακής απόδοσής τους. ια. Η συνεργασία με αντίστοιχες Υπηρεσίες του Εξωτερικού σε θέματα αμοιβαίας ενίσχυσης σε εναέρια μέσα, για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης. ιβ. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών, την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την έκδοση επιχειρησιακών διαταγών, εγκυκλίων ή ΝΟΤΑΜ, σε σχέση με τους κανόνες ασφάλειας πτήσεων, τη διαχείριση του εναέριου χώρου πάνω από δασικές πυρκαγιές, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις εναέριου συντονισμού εναέριων μέσων σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, καθώς και των κανόνων εμπλοκής μισθωμένων ή αλλοδαπών εναέριων μέσων σε δασικές πυρκαγιές. ιγ. Η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για θέματα δασοπυρόσβεσης. ιδ. Η διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας και η έκδοση Εγκυκλίων Διαταγών και διευκρινίσεων σχετικά με την επιβολή διοικητικών προστίμων σε εμπρηστές δασών. ιε. Η επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτροπή και μείωση των καταστροφών από αυτές. ιστ. Η εισήγηση και μέριμνα για την έγκριση πραγματοποίησης συσκέψεων με εμπλεκόμενους στην δασοπυρόσβεση φορείς, Υπηρεσίες και οργανισμούς οργάνωσης του αντιπυρικού αγώνα. ιζ. Η συνεργασία με Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων χωρών σε θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. ιη. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που σχετίζονται με τη στατιστική και την εξέλιξη της έρευνας στο αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. ιθ. Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την εκπροσώπηση του Πυροσβεστικού Σώματος σε διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν το αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. κ. Η σύσταση επιτροπών για την αξιολόγηση συγγραμμάτων για θέματα αντιμετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. κα. Η αξιολόγηση των προτάσεων διαφόρων φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. κβ. Η αξιολόγηση αποτελεσματικότητας υλικών μέσων (εκτός των εναέριων) και τρόπων αντιμετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. κγ. Η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την επιβολή διοικητικών προστίμων στους εμπρηστές δασών και δασικών εκτάσεων και η σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης, δια της Νομικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, για την ακύρωση της πράξης επιβολής του προστίμου ή της αναστολής αυτής. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και η εν γένει μέριμνα για την προώθηση, διάδοση και υποστήριξη του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη. β. Η μέριμνα για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ή κατάργηση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α., που εκδηλώνουν ανάλογο ενδιαφέρον, καθώς και η έκδοση διαταγών και οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία τους. γ. Η συνεργασία με τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας για τη δημιουργία του Γενικού Μητρώου Εθελοντών στο οποίο θα περιλαμβάνονται αυτοτελή Ειδικά Μητρώα Πυροσβεστών, Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών, καθώς και η φροντίδα για την έκδοση των προβλεπόμενων πράξεων για την απόκτηση, αναστολή και απώλεια της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη. δ. Η παρακολούθηση για την ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας για τους Εθελοντές Πυροσβέστες και τους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς νομοθεσίας και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών σχετικά με την αποστολή τους. ε. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με τη βασική εκπαίδευση και την πυροσβεστική εξάρτυση των εθελοντών Πυροσβεστών, την πιστοποίησή τους από την Πυροσβεστική Ακαδημία, την υποστήριξη της εκπαίδευσής τους, καθώς και την έκδοση των αναγκαίων για αυτή βοηθημάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. στ. Η φροντίδα σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για τη στέγαση και τον εξοπλισμό των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τα αναγκαία μέσα και υλικά. ζ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας υποστήριξης προς τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση της αποστολής τους. η. Η τήρηση Ειδικού Μητρώου Πιστοποίησης των Εθελοντών Πυροσβεστών. θ. Η υποβολή εισήγησης για τη χωροταξική κατανομή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η έκδοση εγκυκλίων για την εφαρμογή των σχεδίων που εκπονούνται από τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας. β. Η έκδοση οδηγιών, που αφορούν σε μέτρα και μεθόδους προστασίας του πυροσβεστικού προσωπικού από τα ανωτέρω συμβάντα πολιτικής προστασίας, καθώς και στη στρατηγική αντιμετώπισής τους. γ. Η έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση προγραμμάτων και ασκήσεων, βάσει των εκπονηθέντων σχεδίων επέμβασης, για την εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού στα ανωτέρω συμβάντα πολιτικής προστασίας. δ. Η μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων και προσφερομένων για προμήθεια υλικών και μέσων που αφορούν στην προστασία του πυροσβεστικού προσωπικού σε συμβάντα πολιτικής προστασίας. ε. Η μελέτη και η εκπόνηση σχεδίων επέμβασης και η έκδοση σχετικών οδηγιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Π.Σ. σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. στ. Η συνεργασία με τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση κατάλληλων συγγραμμάτων και η σύνταξη μελετών που αφορούν την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου. ζ. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν πυροσβεστικές επιχειρήσεις με εναέρια μέσα, έρευνας και διάσωσης και η ανάπτυξη και έκδοση, σε συνεργασία με τα Τμήματα Εναέριων και Πλωτών Πυροσβεστικών Μέσων, επιχειρησιακών προτύπων για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών. η. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εν γένει αρμοδιότητα του Σώματος στη θωράκιση της πολιτικής προστασίας της χώρας από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές σε ειρηνική περίοδο. θ. Ο χειρισμός θεμάτων του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», καθώς και των Ειδικών Σχεδίων για όλους τους προβλεπόμενους κινδύνους. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.Σ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η μέριμνα για την κατάρτιση, έγκριση, κοινοποίηση και υλοποίηση των σχεδίων Πολιτικής Άμυνας του Επιτελείου. β. Η ρύθμιση, παρακολούθηση και μελέτη θεμάτων σχεδιασμού και οργάνωσης των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σε πολεμική περίοδο. γ. Ο υπολογισμός και η εξασφάλιση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών, των αναγκαίων πιστώσεων για την υποστήριξη εφαρμογής των σχεδίων. δ. Η μέριμνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Σώματος σε θέματα Πολιτικής Άμυνας και η εξασφάλιση του σχετικού αρχείου και των σχεδίων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό διαβαθμισμένου υλικού και την εξουσιοδότηση χειρισμού των οργάνων των Υπηρεσιών. ε. Η μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση του άμαχου πληθυσμού σχετικά με θέματα Πολιτικής Άμυνας. στ. Η ρύθμιση θεμάτων αναστολής κατάταξης εφέδρων για την στελέχωση των Υπηρεσιών του Σώματος, καθώς και των σχετικών επιτάξεων υλικών και μέσων για τον εξοπλισμό τους. ζ. Η ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Πολιτικής Άμυνας των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και η μέριμνα για τη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού τους. η. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του Σώματος, σε θέματα σχετιζόμενα με την Πολιτική Άμυνα, καθώς και την εκπαίδευση στα πυροσβεστικά καθήκοντα, του προσωπικού που προέρχεται από πολιτική επιστράτευση. θ. Η μελέτη των προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων σχεδίων πολεμικής περιόδου. ι. Η μέριμνα για την οργάνωση ασκήσεων Πολιτικής Άμυνας και τη συμμετοχή του Επιτελείου σε σχετικές εθνικές ασκήσεις. ια. Η συνεργασία σε θέματα Πολιτικής Άμυνας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιβ. Η σύνταξη και υποβολή στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, της από το νόμο προβλεπόμενης ετήσιας έκθεσης προόδου Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης/Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος. ιγ. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συμβολή του Σώματος στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας της χώρας από καταστάσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές σε πολεμική περίοδο. ιδ. Η εισήγηση για τη σύγκληση του Συμβουλίου Συντονισμού και Στρατηγικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για θέματα Πολιτικής Άμυνας. Άρθρο 86 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1.Η Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων. 2)Τμήμα Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής 3)Τμήμα Ενσύρματης και Ασύρματης Επικοινωνίας. 2.Η Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκουν: 1)Η μέριμνα για το σχεδιασμό μηχανογραφημένων πληροφοριακών συστημάτων και τη δημιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδομής και των αναγκαίων εφαρμογών πληροφορικής, για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. 2)Η παρακολούθηση της εξέλιξης στο χώρο της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η μέριμνα για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας και της νέας τεχνολογίας στο Πυροσβεστικό Σώμα. 3)Η ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση της απόδοσης, βελτίωσης και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων, των δικτύων και γενικά όλου του μηχανογραφικού και διαδικτυακού εξοπλισμού και των υπολογιστικών συστημάτων του δικτύου πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος. 4)Ο προσδιορισμός των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος σε εξοπλισμό και λογισμικό πληροφορικής, η υποβοήθηση για τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και η μέριμνα για την προμήθεια και κατανομή ή ανακατανομή των ανωτέρω στις Υπηρεσίες. 5)Η ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη κόμβου του Πυροσβεστικού Σώματος, η δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και η υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω της ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωσης σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών και τη μέριμνα για την ενημέρωση, επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής. 6)Η μέριμνα για τον έλεγχο και την εισαγωγή στοιχείων σε μαγνητικά αρχεία ή υπολογιστικά συστήματα. 7)Η μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής που είναι ενταγμένος στο δίκτυο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και για την τήρηση των όρων συντήρησης που προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις. 8)Η υποστήριξη των τελικών χρηστών και των περιφερειακών Γραφείων Πληροφορικής σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 9)Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του κεντρικού συστήματος πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη λήψη ανάλογων μέτρων προστασίας και ασφάλειας του εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών αρχείων και των βάσεων δεδομένων που διαθέτουν. 10)Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς της. 11)Η μέριμνα για την παραλαβή, αποσφράγιση και αποστολή εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και για την κοινοποίηση των διαταγών και λοιπών εγγράφων στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης. 12)Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών διαταγών, υπηρεσιακών σημειωμάτων και λοιπών εγγράφων. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α α. Η συντήρηση και διαρκής αναβάθμιση των υπαρχόντων εφαρμογών, η δημιουργία και ανάπτυξη νέων, με κατασκευή και προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ για την κάλυψη και υποβοήθηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Σώματος. β. Η ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους φορείς Πληροφορικής. γ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση Η/Υ και στη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων. δ. Η σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής για τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο διοικητικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διευκόλυνση της λήψης των αποφάσεων. ε. Η αξιόπιστη συλλογή στοιχείων που αφορούν τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και η μέριμνα για την ταξινόμηση, την ανάλυση, την επεξεργασία και την αξιοποίησή τους με γνώμονα τη διευκόλυνση του επιχειρησιακού και επιτελικού σχεδιασμού. στ. Ο σχεδιασμός, η εκτύπωση και η δημιουργία εντύπων και φακέλων τεκμηρίωσης των μηχανογραφικών εφαρμογών σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης. ζ. Η υποβολή προτάσεων και η έκδοση των αναγκαίων διαταγών για τη βελτίωση του συστήματος συλλογής, καταγραφής και καταχώρησης στους στατιστικούς πίνακες των στατιστικών στοιχείων των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε Στο Τμήμα αυτό ανήκουν: α. Η μελέτη και ο σχεδιασμός του ασύρματου δικτύου, καθώς και του δικτύου για την επικοινωνία των εναερίων μέσων του Σώματος σε πανελλαδική κάλυψη σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων. β. Η υποβοήθηση της σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών του νέου υλικού και η διαχείριση του φάσματος συχνοτήτων που ανήκουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα. γ. Η μέριμνα για την εγκατάσταση και επέκταση του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, τη συντήρηση του υλικού, την αποκατάσταση βλαβών καθώς και τη μεταφορά δικτύων σε περιπτώσεις μεταστέγασης υπηρεσιών. δ. Η υποστήριξη και ο έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος ΤΕΤRΑ και η μέριμνα για την τεχνολογική του αναβάθμιση και εξέλιξη, καθώς και για την αποκατάσταση βλαβών. ε. Η επίβλεψη, ο ποσοτικός έλεγχος, η διάθεση και αποστολή του τηλεπικοινωνιακού υλικού. στ. Η εκτέλεση ενεργειών για εγκαταστάσεις νέων τηλεφωνικών γραμμών και κέντρων, για τη μετατροπή υφιστάμενων τηλεφωνικών γραμμών σε νέες, προηγμένης τεχνολογίας, για τις καταργήσεις τηλεφωνικών γραμμών, τη φραγή, για εγκαταστάσεις ή καταργήσεις εξωκειμένων γραμμών, καθώς και η ενημέρωση για νέα προϊόντα, κατόπιν προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της κάθε υπηρεσίας. ζ. Ο έλεγχος των τηλεφωνικών συνδέσεων και μονάδων συνδιαλέξεων όλων των τηλεφωνικών γραμμών του Σώματος, ο έλεγχος των αναλυτικών καταστάσεων των τηλεφωνικών συνδέσεων με παράλληλη ενημέρωση της ιεραρχίας, των υπερβάσεων των συνδιαλεγομένων, καθώς και του τηλεπικοινωνιακού παρόχου. 3. Προϊστάμενοι των ανωτέρω Τμημάτων ορίζονται Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Κλάδου Πληροφορικής ή Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων Διπλωματούχοι Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής. Ειδικώς στο Τμήμα Ενσύρματης και Ασύρματης Επικοινωνίας δύναται να προΐσταται Αξιωματικός Γενικών καθηκόντων που διαθέτει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία. Άρθρο 87 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας 1.Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού. 2)Τμήμα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 3)Τμήμα Οργάνωσης. 4)Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. 5)Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων. 2.Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: 1)Η κατάρτιση του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Π.Σ., λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους διατιθέμενους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του Σώματος και το οποίο αναθεωρεί κάθε έτος. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. ολοκληρώνεται το μήνα Ιούνιο κάθε έτους και αφορά την περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο του ερχόμενου έτους και για τα επόμενα τέσσερα έτη. Εγκρίνεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού εντός εξήντα ημερών από την κατάθεσή του προς έγκριση. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. εξειδικεύεται τουλάχιστον στα εξής επιμέρους Τομεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια: 1) Προϋπολογισμού λειτουργίας, συνολικά και ανά οργανωτική δομή. 2) Επενδύσεων, συνολικά και ανά οργανωτική δομή. 3) Ανθρωπίνων Πόρων - Προσλήψεων, εξέλιξης, αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανά ειδικότητα. 4) Χωροθέτησης οργανωτικών δομών, εξοπλισμού και ανθρωπίνων πόρων. 5) Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. 6) Ανάπτυξης Εθελοντισμού και συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 2)Η κατάρτιση, μετά την έγκριση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Λειτουργίας και Ανάπτυξης, Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης (Ε.Π.Δ.) ανά τομεακό πρόγραμμα και ανά Διεύθυνση αρμόδια για την εκτέλεσή του και σε συνεργασία με αυτή. 3)Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λειτουργίας και Ανάπτυξης, τα Τομεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Σ. και βάσει αυτών καταρτίζονται τα προγράμματα δράσης της κάθε οργανωτικής δομής, την υλοποίηση των οποίων παρακολουθεί σε τριμηνιαία βάση και εντός του επόμενου μήνα εκδίδει αναφορά προόδου και αποκλίσεων που παραδίδεται στις υπηρεσιακές δομές και στην ηγεσία. 4)Η μελέτη και ο καθορισμός των βασικών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων στους οποίους πρέπει να οδηγεί η δράση του Πυροσβεστικού Σώματος. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η κατάρτιση, υποβολή και υποστήριξη τεκμηριωμένων προτάσεων στις αρμόδιες αρχές για συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος σε προγράμματα, ενέργειες, δραστηριότητες, πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά η εύρεση τρόπων χρηματοδότησης, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των επενδύσεων, δράσεων, έργων προμήθειας αγαθών, κτιριακών υποδομών και παροχής υπηρεσιών του Π.Σ. σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού. β. Η μελέτη, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων μέσω σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ), καθώς και η παρακολούθηση αυτών. γ. Ο έλεγχος εφαρμογής των όρων, προϋποθέσεων και κανονισμών χρηματοδότησης έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. δ. Η συλλογή προτάσεων έργων του Πυροσβεστικού Σώματος, η επεξεργασία και αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής ωριμότητας, σκοπιμότητας και επιλεξιμότητάς τους, για συγχρηματοδότηση με πόρους των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ε. Η ρύθμιση θεμάτων ένταξης, διαχείρισης, υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων του Πυροσβεστικού Σώματος που συνδέονται με οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευθύνη παρακολούθησης και εκτέλεσης αυτών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η μελέτη για τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών του Σώματος με γνώμονα την απρόσκοπτη υλοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.), των Τομεακών Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης και η διατύπωση και υποβολή προτάσεων για τις τυχόν αναγκαίες μεταβολές. Μετά την έγκριση των μεταβολών αυτών από τα αρμόδια όργανα, μεριμνά για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίησή τους. β. Η μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιακών δομών. γ. Η μελέτη καθορισμού των μεθόδων και των διαδικασιών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική εκτέλεση του πυροσβεστικού έργου καθώς και των τρόπων αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Καταρτίζει κάθε έτος πρόγραμμα δράσης για τους τομείς μελέτης και παραδίδει κάθε τρίμηνο το αποτέλεσμα των μελετών και τις προτάσεις βελτίωσης. δ. Η επεξεργασία και μελέτη για τη χωροταξική κατανομή των επαγγελματικών και εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, του προσωπικού και των μέσων τους. ε. Η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα διακίνησης και τυποποίησης της αλληλογραφίας, οργάνωσης αρχείων και σύνταξης θεματολογίου, απλούστευσης διαδικασιών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών του Σώματος, της σχέσης του πολίτη με αυτές, καθώς και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. στ. Η μελέτη, η παρακολούθηση και η εφαρμογή συστήματος μέτρησης των βασικών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Π.Σ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων οργανωτικών δομών και διαδικασιών. ζ. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με το σύστημα εκτέλεσης υπηρεσίας, το χρόνο εργασίας και αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου απόδοσης των Υπηρεσιών και του προσωπικού του Σώματος, καθώς και τα καθήκοντα αυτού. η. Ο καθορισμός του τύπου, των στολών, των διακριτικών και της εξάρτυσης του πυροσβεστικού προσωπικού, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. θ. Η έκδοση σχετικών διαταγών για την εκκαθάριση του αρχείου των Υπηρεσιών του Σώματος και η παρακολούθηση της διαδικασίας εκκαθάρισης αυτού. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών και η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών. β. Η ανάπτυξη σχέσεων με ευρωπαϊκές και διεθνείς Ενώσεις Πυροσβεστών, η διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και η μέριμνα για τη φιλοξενία και ξενάγηση των επισκεπτών. γ. Η παρακολούθηση και μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας των αλλοδαπών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και η αξιοποίηση της σχετικής τεχνογνωσίας. δ. Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, καθώς και η παρακολούθηση των αποφάσεων και πορισμάτων αυτών. ε. Η επεξεργασία συμφωνιών πυροσβεστικής συνεργασίας. στ. Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων προαγωγής της διεθνούς πυροσβεστικής συνεργασίας και αρωγής, η μέριμνα για την εκπροσώπηση του Σώματος σε διασκέψεις, συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις και η φροντίδα για τη διοργάνωση τέτοιων συναντήσεων στην Ελλάδα. ζ. Η ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας ή άλλων αρμόδιων Διευθύνσεων και Τμημάτων για τις ευρωπαϊκές ή διεθνείς εξελίξεις σε θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, με γνώμονα την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την ευρωπαϊκή, την υποβοήθηση συγκριτικών μελετών, αλλά και την τυχόν υιοθέτηση καλών πρακτικών. η. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με τη διεθνή συνεργασία του Σώματος στο πλαίσιο της ΕURΟΡΟL ή άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών. θ. Η μετάφραση της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα και η διεξαγωγή της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας. ι. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους άλλους συναρμόδιους φορείς για θέματα αρμοδιότητάς του. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η οργάνωση τελετών, εορτών, δεξιώσεων, εκθέσεων και άλλων κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και για το προσωπικό του, τα μέλη των οικογενειών τους και το κοινό, η συμμετοχή σε παρελάσεις, εθνικές εορτές, επετείους και η αντιπροσώπευση του Σώματος σε εκδηλώσεις, που οργανώνονται από άλλους φορείς και Αρχές. β. Η διεξαγωγή της εθιμοτυπικής αλληλογραφίας της ηγεσίας του Σώματος και η ενημέρωσή της για τις εθιμοτυπικές παραστάσεις και εκδηλώσεις. γ. Η μέριμνα για την υλική και ηθική αρωγή του προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, που έχουν ανάγκη. δ. Η μέριμνα για την απόδοση επικήδειων τιμών. ε. Η ανάπτυξη σχέσεων με τους συλλόγους «Φίλων του Πυροσβεστικού Σώματος», τους συλλόγους αποστράτων του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και με σωματεία και οργανώσεις κοινωνικού, μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. στ. Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία χώρων αναψυχής και παιδικών εξοχών για το προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών τους. ζ. Ο έλεγχος και η εποπτεία του Ιστορικού Πυροσβεστικού Αρχείου και της Ειδικής Πυροσβεστικής Βιβλιοθήκης. η. Η μέριμνα για την ετήσια οργάνωση της εορτής των Αγίων Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος. θ. Η παρακολούθηση και διαχείριση των θεμάτων συνεργασίας και επικοινωνίας με τη Θρησκευτική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. ι. Η εξασφάλιση της αναγκαίας ύλης, η επιμέλεια, η έκδοση, η έγκαιρη αποστολή και η μέριμνα για την εξασφάλιση και ανανέωση των συνδρομητών του περιοδικού του Σώματος «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ». ια. Η επιμέλεια των εκδόσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και η εκτύπωση της ετήσιας δραστηριότητας του Σώματος σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα. ιβ. Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για το κοινό με σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών αλλά και την παροχή συμβουλών αντιμετώπισής τους, ημερολογίων, ευχετηρίων καρτών και η μέριμνα για την κατασκευή αναμνηστικών εμβλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος. ιγ. Η εξασφάλιση του αναγκαίου ιστορικού υλικού για τη συνέχιση της συγγραφής της ιστορίας του Πυροσβεστικού Σώματος και η επιμέλεια εκδόσεων προς την κατεύθυνση αυτή. ιδ. Η μέριμνα για τη φωτογραφική και τηλεοπτική κάλυψη των εκδηλώσεων και των συμβάντων του Σώματος, καθώς και της σκηνής του εγκλήματος και πειστηρίων εμπρησμού, όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. ιε. Η μέριμνα για τον εξοπλισμό και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τυπογραφείου του Σώματος. ιστ. Η εκτέλεση όλων των εργασιών εκτύπωσης που επιτρέπει ο τεχνικός εξοπλισμός και η ειδίκευση του προσωπικού του Τυπογραφείου, καθώς και η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της τυπογραφίας γενικά και η εισήγηση για την εφαρμογή τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα. ιζ. Η μέριμνα για την παρακολούθηση των εργασιών εκτύπωσης ή βιβλιοδεσίας του Σώματος που γίνονται σε ιδιωτικά τυπογραφεία και βιβλιοδετεία, λόγω τεχνικής αδυναμίας του Τυπογραφείου. ιη. Η μέριμνα για την τοποθέτηση, διαφύλαξη, οργάνωση, λειτουργία και διαρκή ενημέρωση των Πυροσβεστικών Εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη Πυροσβεστικών Εκδόσεων. ιθ. Η ρύθμιση κάθε άλλου θέματος, που έχει σχέση με τη Βιβλιοθήκη Πυροσβεστικών Εκδόσεων. κ. Η μελέτη, εισήγηση και λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ανάπτυξη του αθλητισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα και η μέριμνα για την οργάνωση και πρόοδο των ομάδων άθλησης. κα. Η κατάρτιση προγραμμάτων άθλησης του προσωπικού του Σώματος, η μέριμνα για τη διαρκή σωματική αγωγή και άσκηση, καθώς και την υποστήριξη της εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών του Σώματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων. κβ. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, η έγκριση συμμετοχής του προσωπικού του Σώματος σε δραστηριότητες αθλητικών συλλόγων και σωματείων και η παρακολούθηση της αθλητικής διαγωγής, συμπεριφοράς και εμφάνισης των αθλητών του Σώματος. κγ. Η μέριμνα για τη συντήρηση και εμπλουτισμό με τα αναγκαία αθλητικά είδη και μέσα για την καλή λειτουργία των γυμναστηρίων του Σώματος. κδ. Η εισήγηση για τη χορήγηση των ειδικών αδειών στους αθλητές του Σώματος για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και η μέριμνα για τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 3878/2010 (Α΄ 161). κε. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ του Σώματος και των αθλητικών αρχών, κέντρων και σωματείων. κστ. Η μέριμνα για τη συμμετοχή των αθλητών του Σώματος σε αγώνες Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που διοργανώνονται από το Α.Σ.Α.Ε.Δ.. Στο Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων λειτουργούν Γραφείο Τύπου και Γραφείο Μουσικής Μπάντας που έχουν τις εξής αρμοδιότητες: Ι) Γραφείο Τύπου, με αρμοδιότητες: α. Την αποδελτίωση του ελληνικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου, τη σύνταξη δελτίου τύπου και τη διανομή του στα αρμόδια όργανα του Επιτελείου και τις υπαγόμενες σε αυτό Υπηρεσίες. β. Την προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες του Σώματος, μέσω του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. γ. Την παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ενημέρωση της ηγεσίας για τα δημοσιεύματα που αφορούν το Σώμα και το προσωπικό του, καθώς και την έκδοση ανακοινώσεων ή απαντήσεων σε δημοσιεύματα. δ. Την επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού. ε. Την τήρηση αρχείου, ιστορικών εγγράφων, φωτογραφικού, τηλεοπτικού και κινηματογραφικού υλικού και δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Το ως άνω υλικό δύναται να μεταφέρεται ή να μεταβιβάζεται στο Πυροσβεστικό Μουσείο μετά από απόφαση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας. στ. Την μέριμνα για την παραγωγή ή την προμήθεια και προβολή τηλεοπτικών, διαδικτυακών και κινηματογραφικών ταινιών και διαφανειών, μορφωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου στο κοινό. ζ. Την επιμέλεια παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών του Πυροσβεστικού Σώματος. η. Την ανάπτυξη σχέσεων με ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και την παροχή συνδρομής σε τηλεοπτικούς, θεατρικούς και κινηματογραφικούς παραγωγούς. θ. Τη φροντίδα για τη δημιουργία και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, καθώς και διαδικτυακών μηνυμάτων σχετικών με την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών και τη δραστηριότητα του Σώματος. Στο Γραφείο Τύπου συστήνεται θέση Εκπροσώπου Τύπου. Ως Εκπρόσωπος Τύπου ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αξιωματικός του Σώματος με κατάλληλη εμπειρία και ικανότητα, ο οποίος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. Εκτελεί τις διαταγές του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος στα θέματα τύπου, μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης γενικότερα, ενεργώντας σε απευθείας συνεννόηση μαζί του. β. Είναι αρμόδιος για την πραγματοποίηση δηλώσεων και συνεντεύξεων τύπου για θέματα που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του Αρχηγού. γ. Παρίσταται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σε συνεντεύξεις τύπου που δίνουν μετά από σχετική έγκριση του Αρχηγού, άλλα όργανα του Επιτελείου και, εφόσον απαιτείται, συνδιαχειρίζεται και υποστηρίζει αυτές. δ. Συνεργάζεται με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπου αυτό απαιτείται. Στο Γραφείο Τύπου συνιστάται για τις ανάγκες του μια (1) θέση Δημοσιογράφου. Με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., στην ανωτέρω θέση, δύναται να προσλαμβάνονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α.. Πτυχίο ή δίπλωμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημερώσεως ή δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημερώσεως ή διεθνών σπουδών ή διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συνεκτιμάται. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού οι ανωτέρω θέσεις μπορεί να καλύπτονται, και με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων του δημόσιου τομέα ανάλογων προσόντων, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. ΙΙ) Γραφείο Μουσικής Μπάντας, με αρμοδιότητες: α. Την παιάνιση στις παρελάσεις κατά τις Εθνικές Εορτές, στις παρατάξεις και στις τελετές. β. Την εκτέλεση μουσικών προγραμμάτων και συναυλιών που οργανώνονται από το Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων για την ψυχαγωγία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στο πλαίσιο των επίσημων εορτασμών. γ. Τη συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές, εθνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, που γίνονται για φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς σκοπούς, σε τελετές ορκωμοσίας πυροσβεστικού προσωπικού, καταθέσεις στεφάνων, απόδοση τιμών στα δικαιούμενα σύμβολα και πρόσωπα, αποκαλυπτήρια ανδριάντων, προτομών, στηλών ηρώων και σε κάθε είδους συναφείς εκδηλώσεις. δ. Τη μέριμνα για τη στελέχωση, εξοπλισμό και καλή λειτουργία της φιλαρμονικής του Σώματος και την έγκριση για τη συμμετοχή της σε τελετές, παρελάσεις, εθνικές εορτές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. ε. Οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση για την οποία ζητείται η συμμετοχή της Μουσικής Μπάντας. Επικεφαλής της Μουσικής Μπάντας ορίζεται, με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης, βαθμοφόρος με την κατάλληλη μουσική παιδεία, εμπειρία και προϋπηρεσία. Άρθρο 88 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων 1.Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Αξιωματικών και Πυρονόμων. 2)Τμήμα Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών. 3)Τμήμα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Εποχικού Προσωπικού. 4)Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων. 5)Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού. 6)Τμήμα Συντάξεων και Αποστράτων. 7)Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. 8)Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας. 9)Τμήμα Γραμματείας και Αρχείου. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων όπως κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της είναι οι ακόλουθες: ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, όπως τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και λοιπών μετακινήσεων των Αξιωματικών και Πυρονόμων του Πυροσβεστικού Σώματος. β. Η κατάρτιση, τήρηση, ενημέρωση και διακίνηση των ατομικών εγγράφων, φακέλων και βιβλιαρίων των Αξιωματικών και Πυρονόμων. γ. Ο χειρισμός των θεμάτων πάσης φύσεως αδειών, κρίσεων και επανακρίσεων των Αξιωματικών και Πυρονόμων, καθώς και αυτών που αφορούν τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή άλλη υπηρεσιακή τους μεταβολή. δ. Η μέριμνα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων, που αφορούν πρόσληψη, διορισμό, κατάταξη, προαγωγή, αποστρατεία, παραίτηση, απόταξη, επαναπρόσληψη, μετάταξη και άλλα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Αξιωματικών και Πυρονόμων, καθώς και τα ζητήματα ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών. ε. Η γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Κρίσεων των Αξιωματικών και Πυρονόμων. στ. Η παρακολούθηση υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Αξιωματικών και Πυρονόμων, για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η σχετική ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας και η μέριμνα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. ζ. Η κατάρτιση της επετηρίδας των Αξιωματικών και Πυρονόμων, η συνεχής ενημέρωσή της, καθώς και η τήρηση και ενημέρωση των απαραίτητων βιβλίων, όπως δύναμης ανά Υπηρεσία, ειδικότητα, εφέδρων κ.λπ.. η. Η συγκέντρωση των εκθέσεων ικανότητας και ο έλεγχος πληρότητάς τους, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις εγκυκλίους διαταγές. θ. Η ρύθμιση των θεμάτων χορήγησης ηθικών και υλικών αμοιβών, παρασήμων και μεταλλίων των Αξιωματικών και Πυρονόμων. ι. Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων των Αξιωματικών και Πυρονόμων και η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων. ια. Ο χειρισμός κάθε άλλου διοικητικού θέματος που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση των Αξιωματικών και Πυρονόμων. ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, όπως τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών. β. Η διαχείριση των θεμάτων πάσης φύσεως αδειών, κρίσεων και επανακρίσεων των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, καθώς και αυτών που αφορούν τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή άλλη υπηρεσιακή τους μεταβολή, καθώς και η συγκέντρωση των εκθέσεων ικανότητάς τους και ο έλεγχος για την πληρότητά τους, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις εγκυκλίους διαταγές. γ. Η κατάρτιση και τήρηση της επετηρίδας, καθώς και η κατάρτιση, τήρηση, ενημέρωση και διακίνηση των ατομικών εγγράφων, φακέλων και βιβλιαρίων των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών. δ. Η φροντίδα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν προσλήψεις, διορισμούς, μονιμοποιήσεις, προαγωγές, παραιτήσεις, απολύσεις, αποκαταστάσεις και μετατάξεις Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, καθώς και ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών. ε. Η γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Κρίσεων των Υπαξιωματικών Πυροσβεστών. στ. Η παρακολούθηση υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η σχετική ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας και η λήψη των κατάλληλων μέτρων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. ζ. Η ρύθμιση θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών. η. Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων και η φροντίδα για τη συγκρότηση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων. θ. Η έκδοση των υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού και η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και σχετικού Αρχείου. ι. Η παρακολούθηση και οι απαραίτητες ενέργειες για τη στρατολογική κατάσταση των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών. ια. Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση των απαραίτητων βιβλίων δύναμης, γενικού μητρώου, δύναμης ανά Υπηρεσία, ειδικότητα κ.λπ.. ιβ. Ο χειρισμός κάθε άλλου διοικητικού θέματος που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση Υπαξιωματικών, Πυροσβεστών και Δοκίμων Πυροσβεστών. ιγ. Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού και η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης. ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Ο χειρισμός των πάσης φύσεως θεμάτων πρόσληψης Π.Π.Υ. και πυροσβεστικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η μέριμνα για την επαναπρόσληψή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων. β. Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, όπως τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων για τις περιπτώσεις που προβλέπονται, η παρακολούθηση των συμβάσεων εργασίας του εποχικού προσωπικού, η μέριμνα για τις εκθέσεις ικανότητας των Π.Π.Υ., καθώς και για την τυχόν ανανέωση της θητείας των Π.Π.Υ.. γ. Η παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών (ασθένειες, αποχή από την εργασία, μισθολογικά κλιμάκια) των Π.Π.Υ., όπου προβλέπεται και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και η έγκαιρη καταχώρισή τους στο σύστημα για την έκδοση μισθολογίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού, το οποίο οφείλουν να ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση. δ. Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση των απαραίτητων βιβλίων και σχετικού αρχείου. ε. Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης των Π.Π.Υ. και του πυροσβεστικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της υπηρετούσας δύναμης. στ. Η παρακολούθηση υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Π.Π.Υ. και εποχικώς απασχολούμενων πυροσβεστών για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η σχετική ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας και η λήψη των κατάλληλων μέτρων σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η υλοποίηση του Τομεακού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανθρωπίνων Πόρων (προσλήψεων, εξέλιξης, αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανά ειδικότητα). β. Η ανίχνευση και μελέτη των αναγκών του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος σε δεξιότητες και γνώσεις σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και η εισήγηση των απαιτούμενων ενεργειών για την κάλυψη αυτών. γ. Η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος και η προώθηση αυτών προς υλοποίηση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. δ. Η εισήγηση για την υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αντικειμένων στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. ε. Η περιγραφή καθηκόντων ανά θέση ευθύνης, η δημιουργία αντίστοιχου προσοντολογίου για κάθε θέση και η τυποποίηση του προσοντολογίου ανά κατηγορία και ειδικότητα του πυροσβεστικού προσωπικού. Η διερεύνηση των αναγκαίων δεξιοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού και η κατάδειξη της συμβολής αυτών στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των πυροσβεστικών καθηκόντων. στ. Η εισήγηση για τις απαραίτητες μεθόδους απόκτησης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων αυτών ανά ειδικότητα με βάση τα τυπικά προσόντα, την ικανότητα, κατάρτιση και εμπειρία. ζ. Η μέριμνα και συνεργασία με τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την προκήρυξη και διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και των προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Το Τμήμα αυτό έχει αρμοδιότητα για το μόνιμο πολιτικό προσωπικό και για το πολιτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετεί σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος για τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων. β. Προϊστάμενος του Τμήματος τοποθετείται μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του Σώματος, πτυχιούχος Α.Ε.Ι. και αν δεν υπάρχει, ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων του Σώματος. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η παραλαβή, συμπλήρωση και η υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων. β. Η έκδοση και χορήγηση των απαραίτητων εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν το πυροσβεστικό προσωπικό σε αποστρατεία. γ. Η ενημέρωση επί ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ζητημάτων και, γενικότερα, η ρύθμιση πάσης φύσεως θεμάτων που αφορούν τους συνταξιούχους και αποστράτους. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση που παρέχεται στις Σχολές Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε συνεργασία και με το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων. β. Η μέριμνα για τον ορισμό του απαραίτητου και κατάλληλου διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών και Ανθυποπυραγών και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. γ. Ο καθορισμός και η μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε μέσα και υλικά εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά συγγράμματα και βοηθήματα. δ. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών και επισκέψεων των σπουδαστών των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης στην ημεδαπή και αλλοδαπή. ε. Η ρύθμιση κάθε άλλου θέματος που έχει σχέση με την εκπαίδευση και την άρτια επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. στ. Η ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά την επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος (πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, πολιτικού προσωπικού). ζ. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με τη βασική εκπαίδευση των εθελοντών Πυροσβεστών, τη συντήρηση της εκπαίδευσης και την έκδοση των αναγκαίων για την εκπαίδευση βοηθημάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων. η. Η μέριμνα για κάθε μορφή εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, των εργαζομένων σε διάφορους φορείς, Αρχές και επιχειρήσεις, των εθελοντών, των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και Αξιωματικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, σε συναφή με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος αντικείμενα. θ. Η ρύθμιση κάθε θέματος που έχει σχέση με την επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. ι. Η ρύθμιση των θεμάτων επιμόρφωσης των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών του Σώματος. ια. Η ρύθμιση των διοικητικών θεμάτων που αφορούν την υποστήριξη των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. ιβ. Η ρύθμιση των θεμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε εκτός Σώματος Σχολές, Σχολεία και Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής και η εισήγηση για την αξιοποίηση του προσωπικού που έλαβε ειδική εκπαίδευση. ιγ. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλοδαπή, για τη συμμετοχή των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά πυροσβεστικά συνέδρια στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και η ρύθμιση θεμάτων υποτροφιών σε συνεργασία με τα Τμήματα Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων. ιδ. Η αξιολόγηση και εισήγηση προς την Ηγεσία του Σώματος, για εκμετάλλευση των συγγραμμάτων των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των ιδιωτών επιστημόνων και τεχνικών, που έχουν σχέση με την αποστολή του Σώματος και διευκολύνουν το πυροσβεστικό έργο. ιε. Η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος και η εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. ιστ. Η μέριμνα για τη διαρκή σωματική αγωγή και άσκηση, καθώς και τη συντήρηση της εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών του Σώματος με την εκπόνηση και τον έλεγχο εφαρμογής των σχετικών προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης. ιζ. Η φροντίδα και η ρύθμιση των σχετικών θεμάτων για εκπαίδευση και συντήρηση του προσωπικού της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών και των Ομάδων Διασώσεων των Υπηρεσιών του Σώματος, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς όπου απαιτείται. ιη. Η ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδρομίων και Λιμενικών εγκαταστάσεων σε σχολές, σχολεία και κέντρα ημεδαπής ή αλλοδαπής. ιθ. Η υποστήριξη και μέριμνα, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την εκπαίδευση και πιστοποίηση ατόμων και φορέων, με γνώμονα την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. κ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του Σώματος, σε θέματα σχετιζόμενα με τη Π.Σ.Ε.Α., σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία. κα. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, υποστήριξης και αναβάθμισης της εκπαίδευσης του προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδρομίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής του σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς και η σύνταξη και παραγωγή των σχετικών εγχειριδίων και βοηθημάτων. κβ. Η εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των αεροπορικών και λιμενικών εγκαταστάσεων της χώρας. κγ. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Σώματος στη χρήση Η/Υ και στη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών. κδ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στην παροχή Α΄ Βοηθειών. κε. Η οργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συνεδρίων και η συνεργασία με άλλους φορείς για την υλοποίησή τους. ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των μέτρων ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και η συμβολή στην εφαρμογή τους. β. Η παρακολούθηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση ατυχημάτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας και η υγειονομική διαχείριση αυτών. γ. Η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από πάσης φύσεως ατυχήματα σχετιζόμενα με το πυροσβεστικό έργο και η σύνταξη μελετών, εισηγήσεων και προτάσεων για την αναβάθμιση του παρεχόμενου πλαισίου υγείας και ασφάλειας. δ. Η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία Εργαζομένων (Α.Υ.Ε.) στο χώρο εργασίας. ε. Η έκδοση των αναγκαίων διαταγών και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και των προβλεπόμενων μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των υπαλλήλων κατά την εργασία. στ. Η μελέτη των συνθηκών και η εκτίμηση του κινδύνου στο χώρο εργασίας, η υποβολή προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωσή τους για την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. ζ. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. η. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού και η διαρκής ενημέρωσή του σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η παραλαβή, αποσφράγιση, πρωτοκόλληση και διανομή στις αρμόδιες Διευθύνσεις της εισερχόμενης κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, σύμφωνα με τις σχετικές εντολές του Συντονιστή Υποστήριξης. β. Η παραλαβή, αναπαραγωγή, παραβολή προς το σχέδιο, επικύρωση των φωτοαντιγράφων, παράδοση στο Ταχυδρομείο της εξερχόμενης αλληλογραφίας και η επιστροφή των σχεδίων των εγγράφων στις αρμόδιες Διευθύνσεις. γ. Η μέριμνα για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου. δ. Η φροντίδα για την περιοδική και σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους διαταγές εκκαθάριση του αρχείου. ε. Η εισήγηση προς το Γραφείο Υλικού του Προϊσταμένου του Επιτελείου για τον εφοδιασμό των Διευθύνσεων και Τμημάτων με τα αναγκαία γραφικά μέσα, υλικά και αναλώσιμα. Άρθρο 89 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών 1.Η Διεύθυνση Οικονομικών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Προϋπολογισμού και Σύνταξης Αναφορών. 2)Τμήμα Προελέγχου Δαπανών και Ειδικών Λογαριασμών. 3)Τμήμα Λογιστικό και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού. 4)Τμήμα Προμηθειών. 5)Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών. 6)Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού. 7)Τμήμα Κοστολόγησης Επιχειρήσεων. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών όπως κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της είναι οι ακόλουθες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: 1)Η σύνταξη του προϋπολογισμού δαπανών και του προϋπολογισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Σώματος. 2)Η φροντίδα για τις απαραίτητες μεταβολές του προϋπολογισμού και η σύνταξη και αποστολή των μηνιαίων προβλέψεων και απολογιστικών στοιχείων στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 3)Η σύνταξη εκθέσεων οικονομικής επιβάρυνσης σε σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, 4)Η παρακολούθηση των πιστώσεων για αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του πυροσβεστικού προσωπικού, των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 5)Η σύνταξη και αποστολή, δια της Νομικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και τις αρμόδιες αρχές εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν αντικείμενα του Τμήματος. 6)Η τήρηση των υποχρεώσεων του Μητρώου Δεσμεύσεων για λογαριασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και η αποστολή των σχετικών στοιχείων στη Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: 1)Ο προέλεγχος και η αναγνώριση των δαπανών του Σώματος. 2)Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις εκτός έδρας αποζημιώσεις του προσωπικού, αποζημιώσεις μελών συμβουλίων και επιτροπών και τα επιμίσθια των καθηγητών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 3)Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των κάθε είδους λογαριασμών του Π.Σ.. 4)Η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με μισθώματα ακινήτων, με λογαριασμούς των οργανισμών κοινής ωφέλειας ή άλλων παρόχων σχετικών υπηρεσιών και η διαβίβαση των σχετικών δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο. 5)Η μέριμνα για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τροχαία ατυχήματα, λοιπές αποζημιώσεις και αποδοχές, καθώς και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων. 6)Ο έλεγχος και η διαβίβαση στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου αλληλογραφίας που αφορά την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων των Π.Π.Υ., καθώς και του εποχικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 13)Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των οδοιπορικών και οριστικών εξόδων και η προώθηση αυτών στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση. 14)Η παρακολούθηση του νομικού πλαισίου δαπανών και οδοιπορικών εξόδων, καθώς και η τήρηση στατιστικών στοιχείων χρηματικών ενταλμάτων. 15)Η σύνταξη και αποστολή, δια της Νομικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν αντικείμενα του Τμήματος. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: 1)Η τήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων και οι εργασίες που αφορούν στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού. 2)Η ρύθμιση θεμάτων αναλήψεων, ανακλήσεων, αναμορφώσεων και μεταβιβάσεων διαταγών. 3)Ο χειρισμός της παγίας προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος. 4)Ο ορισμός των ταμειακών επιτροπών, των εκκαθαριστην αποδοχών και ενοικίων. 5)Η ρύθμιση των θεμάτων προμήθειας ειδών εκτός εκείνων που για την προμήθειά τους απαιτείται κλειστός ή ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός. 6)Η έκδοση αποφάσεων παγίων και κατ’ αποκοπή χορηγημάτων. 13)Η διάθεση και έγκριση των απαιτούμενων χρηματικών ποσών για καύσιμα κίνησης των οχημάτων και μέσων των Υπηρεσιών του Σώματος. 14)Ο έλεγχος του ισοζυγίου ταμείου του Τμήματος της Διαχείρισης Χρηματικού. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: 1)Η μέριμνα σύνταξης, έγκρισης, αναμόρφωσης και εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών του Σώματος. 2)Η αξιοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο Τμήμα του Επιτελείου για τα υλικά και μέσα που προμηθεύεται το Σώμα, με τη συγκρότηση Επιτροπών από τον Συντονιστή Υποστήριξης, όπως αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Μηχανολογικού, Ειδικού Εξοπλισμού και Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών. 3)Η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την προμήθεια των ειδών και υλικών του Σώματος. 4)Η μέριμνα για τον ορισμό των Αξιωματικών του Σώματος στις επιτροπές προμηθειών και τη συγκρότηση αυτών, σχετικών ομάδων εργασίας και παραλαβής υλικών και η σύναψη των συμβάσεων για τις προμήθειες και διεκπεραίωση των σχετικών δικαιολογητικών. 5)Η μέριμνα για τον εκτελωνισμό των προμηθευόμενων από το εξωτερικό μέσων και υλικών. 6)Η ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικά με τις προμήθειες που προβλέπεται από τις ισχύουσες περί κρατικών προμηθειών διατάξεις. 13)Η σύνταξη και αποστολή, δια της Νομικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και τις αρμόδιες αρχές εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν αντικείμενα του Τμήματος. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ Στο Τμήμα αυτό ανήκουν: α. Οι αρμοδιότητες της «Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (ΔΙ.Π.ΥΛ.)», σύμφωνα με τα άρθρα 154 επ. του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99), όπως ισχύουν. β. Η μέριμνα για την αναγνώριση, κωδικοποίηση, μηχανογράφηση και παρακολούθηση του πάσης φύσεως υλικού του Πυροσβεστικού Σώματος. γ. Οι σχετικές εργασίες και ενέργειες για την εγγραφή/διαγραφή, εκποίηση και παράδοση του υλικού, καθώς και η χορήγηση και παρακολούθηση των σχετικών τριπλοτύπων αποδείξεων. δ. Ο ορισμός και η αντικατάσταση των υπολόγων διαχειριστών υλικού των Υπηρεσιών του Σώματος. ε. Ο έλεγχος των βιβλίων των διαχειρίσεων υλικού των Υπηρεσιών και η αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον απαραίτητο κατασταλτικό έλεγχο. στ. Η χορήγηση αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καταστροφής ατομικών ειδών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, καθώς και ο καταλογισμός αξίας δημοσίου υλικού σε βάρος των υπαιτίων απώλειας, ή αναίτιας φθοράς. ζ. Η μέριμνα για την αποδοχή ή μη των γενομένων δωρεών προς το Πυροσβεστικό Σώμα. η. Ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού, των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, η διάρκεια χρήσης αυτών, καθώς και η διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για τη χορήγησή τους. θ. Ο προσδιορισμός των αναγκών των Υπηρεσιών του Σώματος σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (συσκευές, στολές κ.λπ.), οι εισηγήσεις και η φροντίδα για την προμήθεια και την κατανομή τους στις Υπηρεσίες. ι. Η παρακολούθηση του κάθε είδους προστατευτικού υλικού και φροντίδα για την επισκευή, συντήρηση και τη λήψη κάθε μέτρου για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του. ια. Η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και του μητρώου των προστατευτικών μέσων και υλικών και η φροντίδα για την έκδοση οδηγιών χρήσης τους. ιβ. Η φροντίδα για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικού συνεργείου συντήρησης και επισκευής των ατομικών προστατευτικών υλικών και μέσων, καθώς και πλήρωσης των συσκευών και των πυροσβεστήρων. ιγ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων χωρών, καθώς και των επιμέρους αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, στον τομέα του προστατευτικού πυροσβεστικού εξοπλισμού και η εισήγηση για την εφαρμογή τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ Ασκεί: α) τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο π.δ. 251/1997 (Α΄ 181) για τη «Σύσταση και Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Χρηματικού Πυροσβεστικού Σώματος», όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας ζ΄ του Τμήματος Προελέγχου Δαπανών και Ειδικών Λογαριασμών και β) τις ακόλουθες αρμοδιότητες όπως αυτές κατανέμονται στα παρακάτω Γραφεία: Α. Γραφείο Αποδοχών και Ασφάλισης Πυροσβεστικού Προσωπικού: α. Η παρακολούθηση και εφαρμογή των διατάξεων περί μισθολογίου πυροσβεστικού προσωπικού, η έκδοση των σχετικών εγκυκλίων και διαταγών και η ενημέρωση του ως άνω προσωπικού. β. Η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού και αποστολή των δικαιολογητικών του προσωπικού για συνταξιοδότηση. γ. Η ρύθμιση θεμάτων αναγνώρισης προϋπηρεσίας του πυροσβεστικού προσωπικού. δ. Ο υπολογισμός των μηνιαίων τακτικών και αναδρομικών αποδοχών των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές υπηρεσιακές μεταβολές, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και τη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ε. Η τήρηση του βιβλίου μισθοδοτούμενων υπαλλήλων. στ. Η αποστολή των μισθοδοτικών καταστάσεων σε κάθε Υπηρεσία για την πληρωμή των υπαλλήλων. ζ. Η προώθηση των δικαιολογητικών της δαπάνης μισθοδοσίας στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση. η. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού. θ. Η υποβολή εισηγήσεων το ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών, αποζημιώσεων και αμοιβών του πυροσβεστικού προσωπικού. ι. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της μισθοδοσίας, η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, η επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν δικαιώματα του προσωπικού για την τακτοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων. ια. Η έκδοση απόφασης για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν κατασχέσεις και διατροφές για το σύνολο του προσωπικού. Β. Γραφείο Αποδοχών και Ασφάλισης πολιτικού προσωπικού (Π.Π.Υ., Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., μόνιμο πολιτικό προσωπικό): α. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις και αμοιβές όλων των ως άνω κατηγοριών προσωπικού και η μέριμνα για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών. β. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού. γ. Η υποβολή εισηγήσεων για το ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών, αποζημιώσεων και αμοιβών του ανωτέρω προσωπικού. δ. Η παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών (ασθένειες, αποχή από την εργασία, μισθολογικά κλιμάκια) των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και η καταχώρησή τους στο σύστημα για την έκδοση του μισθολογίου σε συνεργασία με το Τμήμα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Εποχικού Προσωπικού. ε. Η ρύθμιση θεμάτων αναγνώρισης προϋπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και η έκδοση σχετικών διαταγών για τη μισθολογική εξέλιξή τους. στ. Η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του ως άνω προσωπικού. ζ. Η υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και τυχόν μεταβολών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. η. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της μισθοδοσίας, η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, η επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν δικαιώματα του προσωπικού για την τακτοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων. ι. Η έκδοση αποφάσεων και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν κατασχέσεις και διατροφές για το σύνολο του προσωπικού. ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η κοστολόγηση, τήρηση και επεξεργασία κοστολογικών στοιχείων και η εκπόνηση μελετών κοστολόγησης στο πλαίσιο αξιολόγησης νέων δράσεων, λειτουργιών, προσλήψεων προσωπικού, ίδρυσης νέων Υπηρεσιών, προμήθειας και κόστους λειτουργίας ή συντήρησης νέου και υπάρχοντος κάθε είδους εξοπλισμού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κάθε άλλου ζητήματος για το οποίο θα ζητηθεί η συνδρομή της. β. Σύνταξη απολογιστικών κοστολογικών μελετών, τήρηση – επεξεργασία απολογιστικών στοιχείων κόστους δράσεων και λειτουργιών αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος. γ. Αναλυτική κοστολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τρίτους (δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα). δ. Προσδιορισμός αντίστοιχων προστίμων ή καταλογισμών ή κάθε είδους ανταλλαγμάτων ή τιμημάτων που καταβάλλονται από τους λήπτες των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει λόγος επείγοντος ή γενικότερα θέματα αρμοδιοτήτων. ε. Αναλυτική κοστολόγηση συμβάντων αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος, για στατιστικούς και οικονομοτεχνικούς λόγους, για την αξιολόγηση και βελτίωση των σχεδίων – ενεργειών επέμβασης και την καλύτερη διαχείριση του εμπλεκόμενου προσωπικού και μέσων, καθώς και την παροχή συναφών στοιχείων σε δικαστικές αρχές ή ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιώτες κ.λπ. που έχουν έννομο συμφέρον. Άρθρο 90 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών 1.Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών. 2)Τμήμα Μηχανολογικού και Ειδικού Εξοπλισμού. 3)Τμήμα Υποδομών. 4)Τμήμα Μέσων Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας. 5)Τμήμα Πυροσβεστικών Συνεργείων. 2.Προϊστάμενος του Τμήματος Υποδομών ορίζεται Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός. Προϊστάμενοι των λοιπών Τμημάτων της Διεύθυνσης ορίζονται Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Τεχνικών. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1)Η σύνταξη των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και τις λοιπές κατά περίπτωση Υπηρεσίες, καθώς και τους άλλους δημόσιους φορείς, για όλα τα μέσα, υλικά και εφόδια που προμηθεύεται το Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Η σύνταξη σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών για τη δημοπράτηση μελετών και έργων παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για το Πυροσβεστικό Σώμα. 2)Η σύνταξη των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών με τη συνεργασία των αρμόδιων Διευθύνσεων. Για το σκοπό αυτόν συστήνονται και συγκροτούνται, με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος, οι αναγκαίες Επιτροπές Προμηθειών, οι οποίες αποτελούνται από τρεις (3) Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος ως τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος κάθε Επιτροπής και ο αναπληρωτής του είναι Ανώτεροι Αξιωματικοί. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το αντικείμενο των ως άνω Επιτροπών και τα ειδικότερα προσόντα των μελών τους. Τα σχέδια τεχνικών προδιαγραφών, μετά τη σύνταξή τους από την οικεία Επιτροπή, οριστικοποιούνται από το Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και εγκρίνονται από τον Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1)Η μέριμνα για τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών του Σώματος με οχήματα, αντλίες, λοιπά μηχανήματα, μέσα και εργαλεία. 2)Η μέριμνα για τον κατάλληλο εξοπλισμό των οχημάτων και την κατανομή τους στις υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 5)Η φροντίδα για την έγκριση κυκλοφορίας οχημάτων, η τήρηση βιβλίου μητρώου οχημάτων, πλοίων και φορητών αντλιών και η μέριμνα για τη χορήγηση υπηρεσιακών και συμβατικών αριθμών κυκλοφορίας. 6)Η φροντίδα για τον εφοδιασμό του προσωπικού του Σώματος με υπηρεσιακές άδειες οδηγού χειριστή και άδειες εκπαιδευτή οδηγών, καθώς και οι ενέργειες για την επέκτασή τους. Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση του γενικού μητρώου υπηρεσιακών αδειών χειριστών και η διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 7)Η εισήγηση για την εκπαίδευση των οδηγών σε νέους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων και στο χειρισμό του μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 8)Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις Υπηρεσίες άλλων χωρών, καθώς και των επιμέρους αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στον τομέα των πυροσβεστικών οχημάτων, πλοίων, αεροσκαφών, μηχανημάτων και μέσων και η εισήγηση για την εφαρμογή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. 9)Η παρακολούθηση των νέων εξελίξεων για όλα τα μέσα, υλικά και εφόδια, που προμηθεύεται το Πυροσβεστικό Σώμα και η εισήγηση για την εφαρμογή τους σε αυτό. 10)Η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων με υπαιτιότητα των πυροσβεστικών οργάνων και η αποστολή του φακέλου της σχετικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκουν: 1)Η μέριμνα για τον πολεοδομικό χαρακτηρισμό οικοπεδικών εκτάσεων ως χώρων Πυροσβεστικών Σταθμών, η διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για παραχωρήσεις δωρεάν κατά κυριότητα στο Δημόσιο οικοπέδων και ακινήτων, για παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Οργανισμών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων. 2)Η μελέτη και σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων γενικά, η ανάθεση εκπόνησης μελετών κτιριακών έργων σε Μελετητικά Γραφεία και η έγκριση συμπληρωματικών εργασιών και συγκριτικών πινάκων κατά την εκτέλεση των κτιριακών έργων. 5)Η σύνταξη και υποβολή προτάσεων ένταξης κτιριακών έργων και μελετών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών. 6)Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά τα κτιριακά έργα και τις κτιριακές μελέτες. 7)Η μέριμνα για την εξασφάλιση κανονικών χρηματοδοτήσεων, την κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων στους λογαριασμούς των κτιριακών έργων και μελετών, την πληρωμή των λογαριασμών αμοιβής Μελετητών και εκτέλεσης κτιριακών έργων και το διορισμό Υπόλογων Διαχειριστών. 8)Η μέριμνα για τη μίσθωση οικημάτων στέγασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 9)Η μέριμνα και η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη συμμετοχή του Σώματος σε προγράμματα υλοποίησης κτιριακών έργων και υποδομών μέσων Σ.Δ.Ι.Τ.. 10)Η μέριμνα για θέματα επισκευής, συντήρησης, διαρρύθμισης και επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 19)Η αξιολόγηση και η εκτίμηση της ανάγκης προμήθειας ή μη των αιτουμένων από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ειδών και αμοιβής τεχνιτών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η εισήγηση για έκδοση εγκριτικών αποφάσεων από τη Διεύθυνση Οικονομικών. 20)Η τήρηση των τίτλων κυριότητας των ακινήτων του Σώματος και των βιβλίων Μητρώου των Οικημάτων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 21)Η μέριμνα για τη σύνδεση των απαραίτητων για τη λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, παροχών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς και ο έλεγχος των σχετικών λογαριασμών κατανάλωσης. 22)Ο έλεγχος και η συνεχής μέριμνα για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Συνεργείου Συντήρησης Κτιρίων που λειτουργεί υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Τμήματος. 23)Η φροντίδα για τον εξοπλισμό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Κέντρων Ψυχαγωγίας αυτών με τα απαραίτητα έπιπλα, είδη εξοπλισμού γραφείων και λοιπά αναγκαία είδη. ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: 1)Η συγκέντρωση, μελέτη και αξιοποίηση ξένων προτύπων, κυρίως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με πυροσβεστήρες, συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς, καθώς και για κάθε άλλο μέσο πυροπροστασίας. 2)Η συμμετοχή στις Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. ή του εκάστοτε αρμόδιου για την εκπόνηση εθνικών προτύπων πυροπροστασίας φορέα. 5)Η συνεργασία με εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν δοκιμές υλικών και μέσων πυροπροστασίας και να χορηγούν σχετικά έγγραφα πιστοποίησης. 6)Η σύσταση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, αποτελούμενων από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, κυρίως από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα, που αξιολογούν τα αιτήματα για την αποδοχή νέων κατασβεστικών υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, κατά τη διαδικασία εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, στο στάδιο της έγκρισης της μελέτης και χορήγησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, για αποκλειστική εσωτερική χρήση από τα γραφεία πυρασφάλειας των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ενημέρωση των λοιπών Υπηρεσιών του Σώματος. 7)Η συνεργασία με τον ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. ο οποίος είναι αρμόδιος για την κωδικοποίηση προτύπων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και η διαρκής ενημέρωση όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών τόσο για τα πρότυπα αυτά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία, όσο και για τη σχετική νομοθεσία. 8)Η παρακολούθηση εφαρμογής προτύπων και η έκδοση ερμηνευτικών οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. 9)Η πιστοποίηση νέων κατασβεστικών υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και υλικών μέτρων παθητικής πυροπροστασίας, εφόσον εγκριθεί η διαπίστευση του Τμήματος από τον αρμόδιο φορέα Διαπίστευσης (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. ή του εκάστοτε αρμοδίου φορέα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 45011 ή σε όποιο άλλο ορισθεί αρμοδίως. 10)Η παροχή τεχνικής βοήθειας, πληροφοριών και υποστήριξης στους εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, που συμμετέχουν σε επιτροπές διϋπουργικού χαρακτήρα για τη σύνταξη κανονισμών πυροπροστασίας. 19)Η μέριμνα για την ίδρυση Κέντρου Πυρομηχανικών και Πυροσβεστικών Δοκιμών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, καθώς και με άλλους φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. 20)Η δυνατότητα κατάρτισης προγραμμάτων σε θέματα κανονισμών, υλικών και μέσων αρμοδιότητας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιστημονικής διερεύνησής τους, διατύπωσης πορισμάτων και πειραματικής τεκμηρίωσης αυτών. 21)Η συνεχής παρακολούθηση και μελέτη κανονισμών πυροπροστασίας άλλων χωρών και η συνεργασία με αυτές στη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, η δυνατότητα αξιοποίηση νέων μεθόδων επιστημονικής έρευνας και πειραματικής δοκιμασίας και η δυνατότητα ενημέρωσης ενδιαφερόμενων γι’ αυτά φορέων. 22)Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων πυροπροστασίας της ετήσιας δραστηριότητας των γραφείων πυρασφάλειας των Υπηρεσιών του Σώματος και η συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών και η ανάλυσή τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συμπερασμάτων. 23)Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των εκτάκτων ελέγχων που διενεργούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις, η συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών, και η ανάλυσή τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συμπερασμάτων. 37)Η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας τακτικής και την αναμόρφωση της νομοθεσίας πυρασφαλείας στον τομέα προληπτικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των στατιστικών δεδομένων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκουν: 1)Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των Πυροσβεστικών Συνεργείων και η εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. 2)Ο καθορισμός προτεραιοτήτων επισκευής οχημάτων και μέσων, ο έλεγχος και η ορθότητα των προϋπολογισμών και η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών για την έκδοση εγκριτικής απόφασης προμήθειας ανταλλακτικών και υλικών. 5)Ο έλεγχος κίνησης οχημάτων, ο καθορισμός των συνοδευτικών εγγράφων και των διαδικασιών κίνησης και ο προσδιορισμός της κλίμακας κατανάλωσης καυσίμων, λιπαντικών και ανταλλακτικών. 6)Η ρύθμιση των θεμάτων για τον καταλογισμό ζημιών των οχημάτων και μέσων, η τήρηση βιβλίου καταχώρησης τροχαίων ατυχημάτων και λοιπών βλαβών, η παρακολούθηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και η έκδοση σχετικών διαταγών και οδηγιών. 7)Η φροντίδα για την παράδοση στον διάδοχο του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. των χαρακτηρισθέντων οχημάτων, αντλιών, μηχανημάτων, μέσων και εργαλείων, ως ακατάλληλων. Άρθρο 91 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας Η Νομική Υπηρεσία που υπάγεται στον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συντονίζεται και ελέγχεται από τον Συντονιστή Υποστήριξης, έχει ως αρμοδιότητα τη νομική υποστήριξη του διοικητικού και επιχειρησιακού πυροσβεστικού έργου και γενικότερα του Επιτελείου και του Πυροσβεστικού Σώματος συνολικά. Προϊστάμενος αυτής ορίζεται, με απόφαση του Υπαρχηγού Υποστήριξης, Αξιωματικός πτυχιούχος Νομικών Επιστημών που υπηρετεί σ’ αυτήν. Η Νομική Υπηρεσία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Την παροχή νομικής υποστήριξης και γνωμοδότησης στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Ειδικών Υπηρεσιών του Επιτελείου του Π.Σ., κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος, στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τους. β. Την παροχή νομικής υποστήριξης επί συμβάσεων, διαγωνιστικών διαδικασιών και διαδικασιών έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον ζητείται. γ. Τη διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Π.Σ.. δ. Την παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα και την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και διαταγών για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες του Σώματος. ε. Την κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων και τη μέριμνα για την προώθηση και δημοσίευσή τους. Επίσης, την κατάρτιση και την τεχνική επεξεργασία των σχεδίων πυροσβεστικών διατάξεων και κανονισμών πυροπροστασίας, καθώς και τη μέριμνα για την έκδοση, δημοσίευση και ορθή εφαρμογή τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Έρευνας Υλικών και Συστημάτων Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας, μετά από συνεκτίμηση της ανάλυσης των σχετικών στατιστικών δεδομένων. στ. Τη μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προετοιμασία εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό σε θέματα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. ζ. Τη μελέτη σχεδίων νόμων άλλων Υπουργείων, που αφορούν και το Πυροσβεστικό Σώμα και τη διατύπωση σχολίων και προτάσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου. η. Την κωδικοποίηση της νομοθεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και τη διαρκή ενημέρωση αυτής σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις. θ. Την παρακολούθηση της ποινικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα εκείνης που έχει σχέση με τα αδικήματα για τα οποία επιλαμβάνονται οι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και οι Δημόσιοι Κατήγοροι του Σώματος και την επίλυση των σχετικών νομικών ζητημάτων. ι. Την παρακολούθηση και τήρηση της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και των εγκυκλίων των Υπουργείων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα. ια. Την επεξεργασία και υποβολή ερωτημάτων για νομικά ζητήματα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προς τις αρμόδιες Εισαγγελίες και λοιπές Αρχές και την τήρηση και εφαρμογή των γνωμοδοτήσεών τους. ιβ. Την παροχή νομικών συμβουλών προς την ηγεσία του Σώματος, τις Υπηρεσίες και τα όργανά του για υπηρεσιακά προβλήματα και ζητήματα νομικής φύσης που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους και την καθοδήγηση των Υπηρεσιών του Σώματος για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. ιγ. Την παραλαβή, μελέτη, διαφύλαξη και ηλεκτρονική διαχείριση των Φ.Ε.Κ., καθώς και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος. ιδ. Τη συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και με τα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία Νομικών Συμβούλων για τη διεκδίκηση με κάθε νόμιμο τρόπο των αξιώσεων του Δημοσίου, και για άλλα θέματα που προέρχονται από την αποστολή και τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος. ιε. Τη σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και προς κάθε άλλη αρμόδια δικαστική ή εισαγγελική αρχή, κατόπιν νομικού ελέγχου εκ μέρους της. ιστ. Την παρακολούθηση των ποινικών δικών κατά πυροσβεστικών υπαλλήλων, για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, καθώς και τη μέριμνα για την άσκηση ποινικής δίωξης για εγκλήματα στρεφόμενα κατά του Πυροσβεστικού Σώματος και του προσωπικού του. ιζ. Τη μέριμνα για την έγερση ποινικών, αστικών ή άλλων αξιώσεων του Δημοσίου κατά νομικών και φυσικών προσώπων και την παρακολούθηση των σχετικών δικών. ιη. Το χειρισμό τροχαίων, αεροπορικών και ναυτικών ατυχημάτων που προκαλούνται από όργανα του Σώματος και έχουν σχέση μόνο με εξώδικη διευθέτηση δια του Ν.Σ.Κ. ή δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτά. ιθ. Την παραλαβή δικαστικών αποφάσεων που αφορούν προσωπικό και Υπηρεσίες του Σώματος και την προώθησή τους στα αρμόδια Τμήματα για την εκτέλεσή τους. Άρθρο 92 Αρμοδιότητες και λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων 1.Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) διαρθρώνονται εσωτερικά ως εξής: 1)Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.). 2)Γραφείο Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας. 3)Γραφείο Ελέγχου Δαπανών και Προμηθειών. 4)Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης. 5)Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Στα ανωτέρω Γραφεία και Κλιμάκια προΐσταται Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος ως Υπεύθυνος. Ο έλεγχος, καθοδήγηση και εποπτεία αυτών ασκείται από τον Περιφερειακό Διοικητή. 2.Τα υφιστάμενα Κέντρα Επιχειρήσεων του Π.Σ. εντάσσονται στα νέα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) με επικεφαλής τον αντίστοιχο Περιφερειακό Διοικητή του Π.Σ. ή τον αναπληρωτή που ο ίδιος ορίζει. Τα ΠΕ.Κ.Ε. υποστηρίζονται από τα Γραφεία Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και, κατά περίπτωση, από στελέχη της Πολιτικής Προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο, ή από άλλα κρατικά στελέχη, ιδίως της οικείας Περιφέρειας και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι υφιστάμενες επιχειρησιακές δομές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε περιφερειακό επίπεδο, υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες ΠΕ.ΠΥ.Δ. με προληπτικό και κατασταλτικό αντικείμενο. Τα κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων στελεχώνονται και από τα υφιστάμενα ανακριτικά γραφεία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού που έχει έδρα η Περιφέρεια. 3.Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις Πυροσβεστικού Σώματος υπάγονται στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος, καθοδηγούνται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, δια των Συντονιστών Επιχειρήσεων, και έχουν ως αποστολή να: 1)Εποπτεύουν και ελέγχουν τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της γεωγραφικής τους δικαιοδοσίας. 2)Αναλαμβάνουν τον επιχειρησιακό συντονισμό όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε περιφερειακό επίπεδο. 3)Εκπονούν και συντάσσουν σχέδια επέμβασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Διοίκησής τους, σε συνεργασία και με άλλες αρχές, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών ή άλλων σοβαρών συμβάντων, ελέγχουν και εγκρίνουν τα τοπικά σχέδια επέμβασης που καταρτίζει κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία στον τομέα ευθύνης της για τους επικίνδυνους από άποψη πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας χώρους. 4)Ενημερώνονται αρμοδίως και παρακολουθούν την εφαρμογή ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων πολιτικής προστασίας τα οποία υλοποιούνται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μεριμνούν για τη διάθεση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και της δασοπυρόσβεσης για τους οποίους χορηγούνται. Σε περιπτώσεις που η εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων πολιτικής προστασίας δεν συνάδει με τους προβλεπόμενους σκοπούς διάθεσης των πόρων ή διαπιστώνεται καθυστέρηση που θέτει εν αμφιβόλω την υλοποίηση των προγραμμάτων, ο προϊστάμενος της αντίστοιχης Περιφερειακής Διοίκησης διαβιβάζει τις απόψεις του στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, δια του αρμόδιου Συντονιστή Επιχειρήσεων, και στο Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών για ενέργειές τους. 5)Επιθεωρούν και ελέγχουν την εκπαίδευση και το βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού των Πυροσβεστικών Σταθμών και προγραμματίζουν ασκήσεις για το σκοπό αυτόν. 6)Παρακολουθούν την κατάσταση των πυροσβεστικών οχημάτων, κλιμάκων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού των Πυροσβεστικών Σταθμών και δύνανται, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, να ενισχύουν ορισμένους Πυροσβεστικούς Σταθμούς με πυροσβεστικό εξοπλισμό άλλων Πυροσβεστικών Σταθμών της δικαιοδοσίας τους. 7)Ανακατανέμουν, με απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή, τα πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται εντός του πλαισίου της χωροταξικής τους αρμοδιότητας. Οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται, με βάση έκτακτα ή τακτικά επιχειρησιακά κριτήρια και δεδομένα. 8)Συντονίζουν τη δράση των Πυροσβεστικών Σταθμών της δικαιοδοσίας τους και το έργο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε θέματα πολιτικής άμυνας. 9)Ορίζουν τον τομέα ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 10)Μελετούν και επιλύουν τα προβλήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους, εκτός εάν για την επίλυσή τους χρειάζεται η έγκριση του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, οπότε το αναφέρουν σχετικά. 11)Διαπραγματεύονται την αναπροσαρμογή και μόνο επί τα βελτίω, των μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζονται Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους, η οποία λαμβάνει χώρα με απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή. 12)Ορίζουν, με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. και μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, προσωπικό του Π.Σ. που διατίθεται, πέραν των προβλεπόμενων καθηκόντων του, για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται και εξειδικεύονται τα καθήκοντα του παραπάνω διατιθέμενου προσωπικού υπό μορφή ειδικού καθηκοντολογίου. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα. 13)Αποφασίζουν, εγκρίνουν, διενεργούν και παρακολουθούν ως προς την εκτέλεσή τους την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, καθώς και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών τους μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών χορηγείται Μερική Πάγια Προκαταβολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99). Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. τα ως άνω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται ενιαίως για όλους τους Διοικητές των ΠΕ.ΠΥ.Δ.. 14)Καταρτίζουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, ειδικό τιμολόγιο, με ανώτατα και κατώτατα όρια, επισκευής και συντήρησης πυροσβεστικού εξοπλισμού για την κάθε είδους προβλεπόμενη τακτική ή έκτακτη επισκευή ή συντήρηση πυροσβεστικών οχημάτων, πυροσβεστικών πλοίων ή άλλου είδους πυροσβεστικού εξοπλισμού. Οι εγκεκριμένες δαπάνες γίνονται υποχρεωτικά εντός των ανωτέρω ορίων και δεν επιτρέπεται υπέρβαση αυτών, εκτός εάν αυτή εγκριθεί μετά από αιτιολόγησή της από τον αρμόδιο Συντονιστή του Πυροσβεστικού Σώματος. 4.Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται η στελέχωση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων. 5.Ως Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής τοποθετείται ανώτατος αξιωματικός με το βαθμό που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3511/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του παρόντος. Άρθρο 93 Αρμοδιότητες και λειτουργία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) 1.Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση, έχουν στην αρμοδιότητά τους τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού και εδρεύουν στην πρωτεύουσά του. 2.Ειδικά στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, ως Διοικητής τοποθετείται Αρχιπύραρχος. 3.Οι υφιστάμενες δομές Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες ΔΙ.Π.Υ.Ν. για προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις. Άρθρο 94 Καθήκοντα Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού 1.Ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, που μπορεί να είναι και Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πρωτεύουσας του νομού, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τη θέση του και το βαθμό του από τις ισχύουσες για το Πυροσβεστικό Σώμα διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή θεομηνίας ή άλλου σοβαρού συμβάντος ή επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας στο νομό, με εντολή του Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, μεταβαίνει επιτόπου και αναλαμβάνει προσωπικά τη Διεύθυνση του πυροσβεστικού έργου και το συντονισμό των πυροσβεστικών και λοιπών τακτικών επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας. Η μη συμμόρφωση των πυροσβεστικών και λοιπών τακτικών επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας με τα ανωτέρω αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις. 2.Τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων που υπηρετεί στο νομό, που στην περίπτωση αυτή έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοικητή. Άρθρο 95 Βαθμοί έως τους οποίους εξελίσσονται οι Αξιωματικοί 1.Η παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 305/1992 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων μπορούν να προάγονται ως εξής: Του Κλάδου Διοικητικών εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Πυράρχου Διοικητικού. Του Κλάδου Υγειονομικών εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Αρχιπυράρχου Υγειονομικού. Του Κλάδου Τεχνικών εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Πυράρχου Τεχνικού. Του Κλάδου Πλοηγών εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Πυράρχου Πλοηγού. Του Κλάδου Πληροφορικής εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Πυράρχου Πληροφορικής. Των Κλάδων Χειριστών και Τεχνικών αεροσκαφών εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Πυράρχου. » 2.Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι Αξιωματικοί Ειδικών καθηκόντων του Π.Σ. που κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό, τίθενται στη διάθεση της Υπηρεσίας και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως, τριάντα (30) ημέρες μετά την προαγωγή τους, με νέο προεδρικό διάταγμα. Άρθρο 96 Κωδικοποίηση διατάξεων Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και το προσωπικό του. Για το σκοπό αυτόν, συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην οποία συμμετέχει ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ως Πρόεδρος, ένα μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και ο προϊστάμενος του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου. Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Νομικής Υπηρεσίας που ορίζεται από τον προϊστάμενό του. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, η νέα διάρθρωσή του, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 97 Τελικές, μεταβατικές και άλλες διατάξεις 1.Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και τη στελέχωση του Επιτελείου και των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος με τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο όργανα, εξακολουθούν να λειτουργούν με τη διάρθρωση και τα όργανα που προβλέπονται από τις κείμενες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διατάξεις. 2.Διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζουν θέματα προσωπικού και Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος. 3.Αξιωματικοί που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις οι οποίες καταργούνται με τις διατάξεις του παρόντος παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκτός οργανικών θέσεων, ασκώντας τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που θα ορισθούν, έως το έτος των κρίσεων κατά το οποίο συμπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία και, εφόσον συμπληρώσουν αυτή, αποχωρούν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες». Άρθρο 98 Θέματα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης 1.Μετά το εδάφιο β΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Η ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης των προηγούμενων εδαφίων στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δύναται να γίνει και πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας υπό τους όρους του παρόντος, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (ν. 4093/2012, Α΄ 222, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4127/2013, Α΄ 50). Υποβολή αιτήσεων ένταξης κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή κατόπιν έκδοσης απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος. » 2.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού, οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης μετατίθενται και αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων συμμετέχουν, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, δύο αιρετοί εκπρόσωποι των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. » 3.Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3938/ 2011 (Α΄ 63) αντικαθίσταται ως εξής: «9Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο εξοπλισμό. Το ύφασμα της στολής και τα λοιπά είδη ιματισμού και υπόδησης χορηγούνται από το Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής, καθώς και τα αναγκαία ατομικά εφόδια που χορηγούνται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία οι διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζει η σχέση εργασίας τους με το Πυροσβεστικό Σώμα. Ειδικά για την αντιμετώπιση έκτακτων και εξαιρετικών επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 23, καθώς και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 24 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99). Για τον επιπλέον του προβλεπόμενου χρόνο απασχόλησης που αντιστοιχεί στην αντιμετώπιση των παραπάνω καταστάσεων χορηγείται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ανάλογος χρόνος ανάπαυσης. » 4.Τα εδάφια δ΄ και ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για πέντε έτη. Όσοι προσλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα της πενταετίας αυτής απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. » 5.Τα καθήκοντα των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εναρμονίζονται με αυτά του πυροσβεστικού προσωπικού. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας διατάξεως και κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου. 6.Εποχικοί πυροσβέστες της παρ.3 του άρθρου 15 του ν.3938/2011, εφόσον έχουν αποκτήσει και προσκομίσουν σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απολυτήριο τίτλου Γυμνασίου και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις και προσόντα της ως άνω παραγράφου, εντάσσονται στο τέλος του πίνακα επιτυχόντων σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν πιστοποίησης των προσόντων τους. 7.Στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 η φράση «κατά το χρόνο πρόσληψής τους» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψής τους». Άρθρο 99 Θέματα εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος 1.Η αφαίρεση ή αναστολή της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) υπάγεται εφεξής στην αρμοδιότητα του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης. 2.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 4029/2011 τροποποιείται ως εξής: «Οι εργοδότες υποχρεούνται να επιτρέπουν στους εθελοντές πυροσβέστες που απασχολούνται στην επιχείρηση τους, να συμμετέχουν στο πυροσβεστικό έργο όταν καλούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα και εφόσον έχει τεθεί το μόνιμο προσωπικό σε γενική επιφυλακή, η οποία αποδεικνύεται με την έκδοση σχετικής διαταγής ή καθίσταται απολύτως αναγκαία η άμεση επέμβαση για αντιμετώπιση συμβάντος σε περιοχή που λειτουργεί μόνο εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία. » 3.Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος της στολής, τα χορηγούμενα εφόδια, τα μέσα, ο ατομικός εξοπλισμός που φέρουν οι εθελοντές πυροσβέστες και οι προδιαγραφές που πρέπει αυτά να πληρούν, η συχνότητα και η διαδικασία χορήγησής τους, η δυνατότητα απόκτησής τους με δωρεά δημόσιου ή ιδιωτικού φυσικού ή νομικού προσώπου, ως και η διαδικασία διαγραφής τους ως δημόσιου υλικού. » 4.Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4029/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης και απώλειας της ιδιότητας του «Φίλου του Πυροσβεστικού Σώματος», η οργάνωσή τους και οι ειδικότερες υπηρεσίες που παρέχουν και δημιουργείται Ειδικό Μητρώο καταγραφής του σε επίπεδο Περιφερειακής Διοίκησης και συνολικό Γενικό Μητρώο καταγραφής τους στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος. » 5.Μετά το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4029/2011 προστίθεται εδάφιο β΄ ως ακολούθως: «Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο εποχικός χαρακτήρας της λειτουργίας τους. » 6.Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1Οι εθελοντές πυροσβέστες που επιθυμούν να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και λοιπών υπηρεσιακών υποχρεώσεων αρμοδιότητας Π.Σ., υποβάλλουν στην επαγγελματική υπηρεσία που υπάγονται τα εξής δικαιολογητικά: Επικυρωμένο αντίγραφο πολιτικής άδειας οδήγησης σε ισχύ. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. » 7. 1)Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4029/2013 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Κάθε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός δύναται να στελεχώνεται με έναν (1) Ανθυποπυραγό-Υποπυραγό Γενικών Καθηκόντων, που τοποθετείται ως Διοικητής, έναν (1) Πυρονόμο Γενικών Καθηκόντων, που τοποθετείται ως αναπληρωτής αυτού και έναν (1) Πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων με την ειδικότητα του οδηγού » 2)Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 5 του ν. 4029/2013 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και δώδεκα (12) εθελοντές πυροσβέστες, από τους οποίους τέσσερις (4) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με άδεια Γ΄ κατηγορίας και άνω. » Άρθρο 100 Επιμέρους ζητήματα πυροπροστασίας, υγείας και ασφάλειας προσωπικού Π.Σ. 1.Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής ή ο εργοδότης. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος συνεργασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Ειδικής Γραμματείας Δασών που αφορούν: α) στις δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές και στην εκπόνηση σχεδίων που υποστηρίζουν αυτές, β) στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση άμεσης συνδρομής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους από την οικεία Δασική Υπηρεσία προς το Πυροσβεστικό Σώμα κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. 3.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 4.Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 αντικαθίστανται ως εξής: «4Ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παρ. 1β του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) όπως κάθε φορά ισχύει, σε όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αφορούν. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, που αφορούν δημόσια θεάματα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη. » Άρθρο 100Α Συνήγορος του Πυροσβέστη 1. 1)Στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον: 1) μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρμόδιο να αποφασίσει επ’ αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99) η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκεται και 2) δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία. 2)Οι παραπάνω στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. 2. 1)Στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 δύναται να χορηγείται από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον: 1) έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών και 2) μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται. 2)Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελαχίστου ορίου. 3)Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). 4)Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω προσωπικού, τα έξοδα που τυχόν έχουν κατά τα ανωτέρω προκαταβληθεί, αποδίδονται στο Δημόσιο είτε εφάπαξ είτε με τμηματική παρακράτηση από το μισθό του. 5)Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 6)Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του π.δ. 15/2007 (Α΄ 11). ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) Άρθρο 101 Αρμοδιότητες Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. Το άρθρο 27 του ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής: «271Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου των Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.) μετονομάζεται σε Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) και ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: το συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων, σε εθνικό επίπεδο, φορέων και υπηρεσιών, για τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου και ιδίως μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και των συναρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου, με γνώμονα την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών αρμοδιότητάς του, τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο, χωρίς να θίγεται η αυτοτέλειά τους, το συντονισμό και παρακολούθηση των δράσεων και μέτρων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς ελέγχου συνόρων, μετανάστευσης και ασύλου, τη διατύπωση και υποβολή προτάσεων για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και ιδίως βελτίωσης του συντονισμού και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, τη μέριμνα για την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος, την παρακολούθηση της εφαρμογής του και την προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις της μετανάστευσης και του ασύλου, τη συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frοntex), καθώς και με αντίστοιχα όργανα ή δομές που λειτουργούν σε τρίτες χώρες και ιδίως με άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού μοντέλου ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων και την ανάλυση των κινδύνων, την εξασφάλιση και διατήρηση περιβάλλοντος συναντίληψης και ενιαίας προσέγγισης και διαχείρισης των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων από όλους τους συναρμόδιους φορείς σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του και την ανάλυσή τους, την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, 10τη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων με σκοπό την υποβολή ολοκληρωμένων και αλληλοσυμπληρούμενων προτάσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, 11το συντονισμό και την εφαρμογή των σύγχρονων εκπαιδευτικών προτύπων (εθνικών και ευρωπαϊκών), για την αποτελεσματικότερη και ενιαία εφαρμογή των σχετικών μέτρων, καθώς και τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς ή πανεπιστημιακά ιδρύματα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού του, καθώς και του προσωπικού των συνεργαζόμενων με αυτό φορέων και υπηρεσιών, 12τη μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από αντίστοιχες αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, 13το συντονισμό της δράσης μεταξύ των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών στα εξωτερικά σύνορα, 14τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και τους διεθνείς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των συνόρων και 15την εποπτεία της εφαρμογής των κοινοτικών και εθνικών μέτρων σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Χώρας. 2Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. λειτουργεί ως ενιαία εθνική μονάδα πληροφοριών και δεδομένων σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό επικοινωνεί και συνεργάζεται ιδίως με όλα τα επιχειρησιακά κέντρα και βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο πλαίσιο των φορέων και υπηρεσιών της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και με τα αντίστοιχα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό «Frοntex», με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες. Για το σκοπό αυτόν, το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς ή υπηρεσίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 3Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης αποτελεί «Εθνικό Κέντρο Συντονισμού», κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (ΕURΟSUR), το οποίο υλοποιεί το «εθνικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων» και ανταλλάσσει πληροφορίες με τα αντίστοιχα κέντρα των άλλων κρατών - μελών, καθώς και με τον Frοntex. 4Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων Σωμάτων, φορέων και υπηρεσιών με τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στον έλεγχο των συνόρων, στη μετανάστευση και το άσυλο δεν θίγονται. 5Στις διεθνείς σχέσεις του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος Νatiοnal Cοοrdinatiοn Center fοr Βοrder Cοntrοl, Ιmmigratiοn and Αsylum. 6Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η έδρα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. » Άρθρο 102 Διάρθρωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. Μετά το άρθρο 27 του ν. 4058/2012, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 101 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 27Α ως εξής: «27Α1Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: Τμήμα Συντονισμού και Διαχείρισης. Τμήμα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού. 2Το Τμήμα Συντονισμού και Διαχείρισης ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: Μεριμνά για τη σύνταξη από τα αρμόδια Σώματα του πλαισίου των αρχών σχεδιασμού και διεξαγωγής των επιχειρήσεων. Μεριμνά για τον καθορισμό από τα Σώματα των κανόνων εμπλοκής των υπηρεσιών ελέγχου και επιτήρησης των συνόρων. Παρακολουθεί την εφαρμογή των διενεργούμενων από τα αρμόδια Σώματα και τις Υπηρεσίες επιχειρήσεων, και, σε συνεργασία με αυτά, αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους, εκτιμά τυχόν ανάγκη τροποποίησής τους και μελετά το κόστος των μελλοντικών δράσεων. Παρακολουθεί τις ροές των μεταναστών μετά την είσοδό τους στη χώρα και, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθορίζει σε επιτελικό επίπεδο τους χώρους υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησής τους. Προωθεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, και υποστηρίζει τα αιτήματα των συναρμόδιων αρχών για επιχειρησιακή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, με γνώμονα την προαγωγή των εθνικών συμφερόντων και σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς. Πραγματοποιεί επισκέψεις στους τόπους και υπηρεσίες διεξαγωγής των επιχειρήσεων. Παρακολουθεί και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς συνεδριάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και Διαχειρίζεται το Κέντρο Επιτήρησης Συνόρων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και τοποθετεί σε αυτό το κατάλληλο προσωπικό, ιδίως από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή. 3Το Τμήμα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: συγκεντρώνει, αναλύει και ερμηνεύει πληροφορίες για θέματα αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., εκτιμά, υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Σωμάτων, ανάλογα με το αν πρόκειται για χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, το επίπεδο των κινδύνων σε αυτά, αναλύει τις αιτίες της παράνομης μετανάστευσης και καταρτίζει ειδικές εκθέσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις μεταβολές και τις μεθόδους της παράνομης μετανάστευσης, ιδίως όταν αυτή φέρει το χαρακτήρα οργανωμένου εγκλήματος, μεριμνά για την εφαρμογή από όλους τους φορείς ενός κοινού ολοκληρωμένου μοντέλου Ανάλυσης Κινδύνων, παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του και προβαίνει στις αναγκαίες επικαιροποιήσεις, συλλέγει και αναλύει πληροφορίες που αναφέρονται στις τάσεις της διασυνοριακής εγκληματικότητας και διαβιβάζει τα σχετικά πορίσματα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, καταγράφει στοιχεία για την πληρότητα και τη χωρητικότητα των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, των Κέντρων φιλοξενίας και των χώρων κράτησης και γενικά των ροών των μεταναστών σε κάθε φάση της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, φιλοξενίας, κράτησης και επιστροφής και παρακολουθεί τη διαδικασία επιστροφής των μεταναστών. 4Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους άλλους συναρμόδιους φορείς για θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισηγείται σε θέματα διαχείρισης της μετανάστευσης και συμβάλλει στην εφαρμογή ενιαίας στρατηγικής διαπραγμάτευσης, μεριμνά, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στις συνεδριάσεις που αφορούν θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. σε σχέση με τα σύνορα, τη μετανάστευση και το άσυλο και παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες των συναρμόδιων αρχών για τη σύναψη συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας και συμφωνιών επανεισδοχής με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών και μεριμνά για την εφαρμογή τους. 5Το Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: Διαμορφώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Αξιολογεί, στο πλαίσιο διμερών συνεργασιών, τις ανάγκες για παροχή τεχνογνωσίας. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, υποβάλει προτάσεις και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, με σκοπό την υποβολή αλληλοσυμπληρούμενων και ολοκληρωμένων εθνικά προτάσεων, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. 6Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος και παρακολουθεί την εφαρμογή του, εξασφαλίζει τη διαρκή συμβατότητα της εθνικής στρατηγικής με τις σύγχρονες απαιτήσεις αντιμετώπισης των θεμάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης, διατυπώνει και υποβάλει προτάσεις για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, διεκπεραιώνει ζητήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων σχέσεων και προετοιμάζει και εισηγείται το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ως άνω πολιτικής. 7Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. λειτουργεί Μικτό Διακλαδικό Συμβούλιο το οποίο γνωμοδοτεί επί θεμάτων αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη που ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με διετή θητεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου από τους φορείς που συμμετέχουν στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Το Μικτό Συμβούλιο συνεδριάζει, τακτικά κάθε τρίμηνο, και εκτάκτως, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Γενικού Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Τα καθήκοντα του Προέδρου του Μικτού Διακλαδικού Συμβουλίου ασκούνται εκ περιτροπής από τα μέλη του. Η μέριμνα για την προπαρασκευή και την επιμέλεια των συνεδριάσεων του Μικτού Συμβουλίου ανατίθεται στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Στις συνεδριάσεις του Μικτού Διακλαδικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του, εκπρόσωποι και άλλων δημόσιων φορέων και αρχών, ανάλογα με το αντικείμενο των συνεδριάσεων. Τα μέλη του Μικτού Διακλαδικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τις επιμέρους αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Μικτού Διακλαδικού Συμβουλίου. 8Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να συστήνονται Τομείς Φορέων και Υπηρεσιών εντός του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., να καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα. » Άρθρο 103 Στελέχωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. Μετά το άρθρο 27Α του ν. 4058/2012, όπως προστίθεται με το άρθρο 102 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 27Β ως εξής: «27Β1Τα Τμήματα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. στελεχώνονται από ένστολο ή πολιτικό προσωπικό που μετατάσσεται, μετακινείται ή αποσπάται από τις υπαγόμενες στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσίες ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς, από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και από άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 2Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση των Τμημάτων της παραγράφου 1 διενεργούνται και ανανεώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του συναρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τα Τμήματα της παραγράφου 1 διενεργούνται κατά προτεραιότητα. 3Αρμόδια για τα θέματα του πολιτικού προσωπικού είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και όλα τα συναφή με την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύουν κάθε φορά. 4Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) συντάσσονται και υπόκεινται σε γνωμάτευση από αξιωματικούς του οικείου Σώματος ως εξής: Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Τμημάτων συντάσσονται από τον οικείο Προϊστάμενο του Τμήματος και ελλείψει ή κωλύματος αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό του Τμήματος. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον Γενικό Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και, ελλείψει ή κωλύματος αυτού, από τον ανώτερο η αρχαιότερο αξιωματικό του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταμένων των Τμημάτων συντάσσονται από τον Γενικό Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και, ελλείψει ή κωλύματος αυτού, από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Προϊστάμενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώματος. Η έκθεση αξιολόγησης του Γενικού Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συντάσσεται από τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Προϊστάμενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώματος και υπόκειται σε γνωμάτευση από τον άμεσο προϊστάμενο του συντάκτη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τις εκθέσεις αξιολόγησης διατάξεις του οικείου Σώματος. 5Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού ασκείται από τους προερχόμενους από το ίδιο Σώμα ιεραρχικά προϊσταμένους του, σύμφωνα με το ισχύον για το κάθε Σώμα πειθαρχικό δίκαιο. 6Του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. προΐσταται Γενικός Συντονιστής. Ως Γενικός Συντονιστής ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικός υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να τοποθετείται ως Γενικός Συντονιστής ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, με επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 7Ο Γενικός Συντονιστής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο ένστολο προϊστάμενο των Τμημάτων. 8Ο Γενικός Συντονιστής ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτού και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως: Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του. Επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταμένους των Τμημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Παρακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις. Καθορίζει τις προτεραιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Αξιολογεί και αποφασίζει για τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τα κράτη-μέλη, σε περίπτωση που αυτές αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας. Ενημερώνεται για τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα επιτήρησης συνόρων και διασυνοριακού εγκλήματος. 9Προϊστάμενοι των Τμημάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. επιλέγονται και τοποθετούνται, με απόφαση του Γενικού Συντονιστή, ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με εμπειρία στα οικεία αντικείμενα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να τοποθετούνται προϊστάμενοι των Τμημάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. ανώτεροι ή ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με συναφή εμπειρία στα οικεία αντικείμενα. 10Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Τμήματός τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. Συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, εισηγούνται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και ευθύνονται για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματός τους. Επίσης, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διεθνή ή και σε εγχώρια συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και ομάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από τον Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και ανάγεται στα καθήκοντά τους. 11Οι Υπηρεσίες των Σωμάτων και των φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνεργάζονται άμεσα με τα Τμήματα της παραγράφου 1 του παρόντος, προς το σκοπό της πληρέστερης αξιοποίησης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης του σκοπού και των επιμέρους δράσεων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Προς τούτο επικοινωνούν τακτικά με τα ως άνω Τμήματα, αναφέρουν σε αυτά τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων και συμμορφώνονται στις σχετικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που δίδονται από αυτά. 12Στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συστήνονται έως πενήντα (50) θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων των προϊσταμένων των οργανικών του μονάδων. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Γενικού Συντονιστή, κατανέμονται οι θέσεις αυτές στα τμήματα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και καθορίζονται ανά Τμήμα η κατηγορία, η ειδικότητα και ο βαθμός του προσωπικού για την κάλυψή τους. 13Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 5 και 6 εδάφιο α΄ του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο ανωτέρω προσωπικό. » ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Άρθρο 104 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 1.Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που συστήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2344/1995 (Α΄ 212) αποτελεί Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. 2.Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 ( Α΄102) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση του κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά τον επιχειρησιακό της βραχίονα. » Άρθρο 105 Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας- Σύσταση Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας 1.Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται ως εξής: Α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Β. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Γ. Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, με την ακόλουθη συγκρότηση: 1.Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών, η οποία περιλαμβάνει: 1)Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών. 2)Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών. 3)Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης και 4)Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών. 2.Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία περιλαμβάνει: 1)Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. 2)Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού. 3)Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης. 4)Τμήμα Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων. 3.Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραμμάτων. 4.Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης. 5.Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112». Δ. Πυροσβεστικό Σώμα. 2. 1)Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστάται Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας (Σ.Α.Π.Π.), σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Στη Σ.Α.Π.Π. μεταφέρονται, στο σύνολό τους, από τη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού του άρθρου 5 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107) και τις υπαγόμενες σε αυτή οργανικές μονάδες, οι πάσης φύσεως οργανικές θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει, καθώς και οι κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του παρόντος στελέχωση της υπηρεσίας. 2)Της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας με τριετή (3ετή) θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ως Γενικός Συντονιστής ορίζεται, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας ή πρόσωπο που είχε διατελέσει στέλεχος των ως άνω υπηρεσιών για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, το οποίο είτε είναι κατηγορίας ΠΕ και βαθμού τουλάχιστον Β΄ ενός από τους κλάδους του άρθρου 26 παρ. 2α του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), ή τους κλάδους που προβλέπονται στον οργανισμό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας ή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας είτε είναι στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώματος με βαθμό τουλάχιστον Πυράρχου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, με επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών συνεκτιμώνται. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ορίζεται ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά τη διαδικασία επιλογής του Γενικού Συντονιστή και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στις Διευθύνσεις της Σ.Α.Π.Π. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ των κλάδων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 2α του π.δ. 151/2004, οι οποίοι επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως ισχύει. Στα Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία της Σ.Α.Π.Π. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Με τον οργανισμό της Γ.Γ.Π.Π. ή της Σ.Α.Π.Π. καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. 3)Οι αποσπάσεις προσωπικού στη Σ.Α.Π.Π. πραγματοποιούνται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Άρθρο 106 Αποστολή-Αρμοδιότητες - Οργανισμός Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας 1. 1)Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο, την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση του ως άνω σχεδιασμού, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, τη λήψη μέτρων εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, ετοιμότητας, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης καταστροφών, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων και δράσεων, τη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα στη διαχείριση των ως άνω καταστροφών, και άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς και την προώθηση των σχέσεων της Γ.Γ.Π.Π. με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τη συμμετοχή και υλοποίηση διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων αρμοδιότητάς της και την προώθηση του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, με στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. 2)Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 6 του ν. 3013/2002, όπως τροποποιείται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επίσης, είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της δράσης των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται σε αυτήν, για το σχεδιασμό, την εποπτεία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, προτείνει στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κάθε αναγκαίο μέτρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής προστασίας της Χώρας και συμβάλλει στην καλή λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο εντάσσεται με το άρθρο 68 του παρόντος στο Ε.Σ.Κ.Ε. του Π.Σ.. 3)Ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας ασκεί τις αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην υπό (α) αποστολή της Γ.Γ.Π.Π., τις υπό (β) αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. 2.Ο Οργανισμός της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στον Οργανισμό προβλέπονται ιδίως η οργάνωση γενικά της υπηρεσίας και η διαίρεσή της σε οργανικές μονάδες, ο τίτλος και η αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων, οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού, οι ειδικότητες και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου, κατηγορίας και βαθμού, τα τυχόν ειδικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις κάθε κλάδου, ανάλογα με την ειδικότητα. 3.Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε περίοδο κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας, μπορούν να συγκροτούνται μονάδες άμεσης επέμβασης και κλιμάκια ειδικών για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφών, καθώς και την ενίσχυση του έργου των υφιστάμενων μονάδων ή κλιμακίων. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα, που αφορούν τη σύνθεση, τη λειτουργία τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Για τον καθορισμό των εξόδων μετακίνησης και της ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 4.Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, δύναται να υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας φορείς ή υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων Υπουργείων και να ρυθμίζονται όλα τα οργανωτικά, λειτουργικά και υπηρεσιακά ζητήματα που προκύπτουν από την υπαγωγή αυτή. Άρθρο 107 Αναδιάρθρωση, συγχώνευση και κατάργηση δομών στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 1.Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1)Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών. 2)Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού. 3)Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης. 4)Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραμμάτων. 5)Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112». 2.Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1)Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών. 2)Αντιμετώπισης Καταστροφών. 3)Ερευνών και Τεκμηρίωσης. 4)Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών. 3.Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1)Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. 2)Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού. 3)Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης. 4)Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων. 4.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 20 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργούνται. 5. 1)Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού των άρθρων 5 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107) καταργείται. 2)Οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών των άρθρων 10 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Εκδόσεων των άρθρων 16 και 2 παρ. 2 του π.δ.151/2004 (Α΄ 107), Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης των άρθρων 20 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), καθώς και τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτές, των άρθρων 2 παρ. 2, 9 όπως ισχύει, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 και 24 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), καταργούνται. 6.Με τον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή τον Οργανισμό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι δύνανται να ενσωματώνονται σε ενιαίο προεδρικό διάταγμα, μπορούν να ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα οργάνωσης, διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων και στελέχωσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, ακόμη και κατ’ απόκλιση από τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Άρθρο 108 Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3013/ 2002 (Α΄ 102) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «2Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: Επεξεργάζεται, σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά, προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, εισηγείται την έγκριση της ανωτέρω πολιτικής στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή της ως άνω πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα: 1Προωθεί και συντονίζει την από κοινού δράση φορέων και δομών κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής μείωσης του κινδύνου καταστροφών σε εθνικό επίπεδο. 2Συντονίζει τη συνεργασία των κεντρικών, αποκεντρωμένων, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων υπηρεσιών και φορέων στα θέματα πολιτικής προστασίας. 3Συνεργάζεται με τις αρμόδιες μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής δράσεων μείωσης του κινδύνου καταστροφών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου. 4Συνεργάζεται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, με τους φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Χώρας, για την ενσωμάτωση στον εν λόγω σχεδιασμό της εγκεκριμένης Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών. Προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, εισηγείται την έγκρισή του στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή του. Επίσης, εισηγείται την ένταξη του Εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της Χώρας για χρηματοδότηση. Καταρτίζει την πρόταση του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον τριετή Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, η οποία υποβάλλεται από τον Γ.Γ.Π.Π. στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για έγκριση. Μεριμνά, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, για τη δέσμευση πόρων χρηματοδότησης του ως άνω σχεδιασμού. Υποστηρίζει τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας στην υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας προς το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και προβαίνει σε έλεγχο της εφαρμογής του σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη την κατανομή πιστώσεων, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών, που είναι αναγκαία για την Πολιτική Προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Συντάσσει τις εκθέσεις απολογισμού δράσεων. 3Προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων που αφορούν την πολιτική προστασία της Χώρας στους τομείς της εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, προετοιμασίας, αντιμετώπισης ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές. Στο πλαίσιο αυτό: Συνεργάζεται με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Χώρας και δημόσιους φορείς για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας στο σχεδιασμό μείωσης του κινδύνου καταστροφών. Προωθεί και συντονίζει τη συνεργασία δημόσιων υπηρεσιών και φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Χώρας για το σκοπό αυτόν. Προωθεί και συντονίζει τις δράσεις ανάλυσης και χαρτογράφησης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες σε κεντρικό, αποκεντρωμένο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τους αντίστοιχους ανά κατηγορία κινδύνου ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς. Αξιοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη και τήρηση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και την ενημέρωση του πληθυσμού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Εγκρίνει και χρηματοδοτεί προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας ή μελέτες για την πολιτική προστασία της Χώρας. 4Έχει την ευθύνη της τήρησης Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική μεγάλης έντασης καταστροφή, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Στον ίδιο φάκελο εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επιμέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων, που ενσωματώνονται στην έκθεση απολογισμού δράσεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας που υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π.. Επίσης, περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν την αποτύπωση της έκτασης και έντασης της καταστροφής και το εκτιμώμενο κόστος αποκατάστασης. Ο φάκελος καταστροφής ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν το συνολικό κόστος για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση της καταστροφής μετά το πέρας των σχετικών διαδικασιών. 5Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για το συντονισμό όλων των δράσεων εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, προετοιμασίας, κινητοποίησης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, με κύριο επιχειρησιακό βραχίονα το Πυροσβεστικό Σώμα, υπό την επιφύλαξη της λειτουργικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας των διαδικασιών και ενεργειών έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα που συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις δράσεις αυτές. Στο πλαίσιο αυτό: Συντονίζει την προετοιμασία του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της Χώρας για την αντιμετώπιση πιθανών καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού, ανά κατηγορία κινδύνου. Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της Χώρας, εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών. Για το σκοπό αυτόν, οργανώνει και λειτουργεί μονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης της πρόγνωσης καιρικών φαινομένων και άλλων πρόδρομων φαινομένων φυσικών καταστροφών, με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες. Οργανώνει και λειτουργεί Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης. Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιμετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών. Ο ανωτέρω συντονισμός περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις εκδήλωσης δράσης για την αντιμετώπιση των κάθε μορφής καταστροφών κατά την εκδήλωση του φαινομένου από τις κάθε είδους εμπλεκόμενες δυνάμεις πυρόσβεσης και διάσωσης. Μεριμνά, δια του Πυροσβεστικού Σώματος, για την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών. Μεριμνά για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη. Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους. Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής. Λειτουργεί το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, σε μόνιμη βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) του άρθρου 68 του παρόντος. Στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας απασχολούνται ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας και το αναγκαίο προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο αριθμός των ανωτέρω επιτελικών στελεχών που διατίθεται για τη στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 6Καταρτίζει και συντονίζει το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 7Τηρεί το Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί μέρος του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσει σε αυτό και αξιοποιεί Εθελοντικές Οργανώσεις πολιτικής προστασίας και Ειδικευμένους Εθελοντές πολιτικής προστασίας και χρηματοδοτεί ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικές Οργανώσεις πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 8Συντονίζει όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες με αντικείμενο την κατάρτιση των Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, εγκρίνει τα Σχέδια αυτά και προβαίνει σε έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 9Είναι αρμόδια για τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών πολιτικής προστασίας, των στελεχών όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας, των εθελοντών, καθώς και των πολιτών, σε θέματα πολιτικής προστασίας. Για το σκοπό αυτόν: Συνεργάζεται, χρηματοδοτεί και αναθέτει στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ομοίως, σχεδιάζει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος και των μελών τους, τα οποία υλοποιούνται από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για το σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών των λοιπών δυνάμεων πολιτικής προστασίας, σε θέματα πολιτικής προστασίας. 10Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη Χώρα. Το αίτημα των κρατικών υπηρεσιών της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3013/2002, όπως ισχύει, για συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφών υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 11Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη νομοθετικά, κανονιστικά ή άλλα αναγκαία μέτρα, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας, καθώς και για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος. » Άρθρο 109 Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Σ.Α.Π.Π. 1.Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Σ.Α.Π.Π. έχει ως αποστολή την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, καθώς και την ενσωμάτωση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών με στόχο τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό: Α. Το Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών είναι αρμόδιο για: 1)την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και τις διαδικασίες αποκατάστασης, 2)το σχεδιασμό των δράσεων πρόληψης καταστροφών και το συντονισμό των φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν στον ως άνω σχεδιασμό, 3)το συντονισμό του σχεδιασμού αποκατάστασης καταστροφών, 4)το συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων αποκατάστασης, 5)τη σύνταξη σχετικών με τα ανωτέρω κανονισμών και προδιαγραφών. Β. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών είναι αρμόδιο για: 1)την επεξεργασία των θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό των δράσεων προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών, 2)το σχεδιασμό των δράσεων προετοιμασίας, 3)το σχεδιασμό αντιμετώπισης καταστροφών, 4)το συντονισμό των φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν στις ως άνω διαδικασίες σχεδιασμού κατά λόγο αρμοδιότητας και κατηγορίας κινδύνου, 5)το συντονισμό της προετοιμασίας του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού, 11)την υποστήριξη του Κ.Ε.Π.Π. στο συντονισμό του έργου της αντιμετώπισης καταστροφών και της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, 12)το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διενέργεια ασκήσεων πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με λοιπούς φορείς και υπηρεσίες κατά λόγο αρμοδιότητας, 13)την εισήγηση σχετικών με τα ανωτέρω κανονισμών και προδιαγραφών, 14)τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση καταστροφών, 15)την εισήγηση σχετικά με την έγκριση των Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων πολιτικής προστασίας στα πλαίσια του ως άνω σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες ανά κατηγορία κινδύνου. Γ. Το Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών ανάλογα με το είδος κάθε καταστροφής. Είναι αρμόδιο ιδίως για: 1)Την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών. 2)Τη συγκέντρωση, καταγραφή, αξιολόγηση και επεξεργασία στατιστικών και λοιπών στοιχείων που έχουν σχέση με τις φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές, την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τη συναγωγή συμπερασμάτων και την πρόταση στα αρμόδια Τμήματα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών και Αντιμετώπισης Καταστροφών για τη λήψη μέτρων και τη βελτίωση του αντίστοιχου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 3)Την προώθηση και το συντονισμό των δράσεων ανάλυσης και χαρτογράφησης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και τους αντίστοιχους ανά κατηγορία κινδύνου ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς. 4)Την τήρηση του Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική μεγάλης έντασης καταστροφή. 5)Την ενημέρωση και διαχείριση τράπεζας δεδομένων για τις κάθε είδους φυσικές καταστροφές. 11)Τη σύνταξη, με βάση τον Ειδικό Φάκελο που τηρείται για κάθε καταστροφή, του σχεδίου απολογιστικής έκθεσης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 12)Τη συγκέντρωση επιστημονικών ή άλλων πληροφοριών και τη δημιουργία μονάδας τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. 13)Τη συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, της επιστημονικής μελέτης και της επεξεργασίας θεμάτων σχετικών με την πολιτική προστασία στους τομείς της εκτίμησης του κινδύνου, της πρόληψης, προετοιμασίας, αντιμετώπισης, ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές, καθώς και για την αξιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών. 14)Τη δημιουργία και διαχείριση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τα ως άνω ιδρύματα, φορείς και υπηρεσίες που συλλέγουν, επεξεργάζονται και τηρούν δεδομένα πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας. 15)Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος με τη διάθεση επιχειρησιακής πληροφορίας πολιτικής προστασίας και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη χρήση της ανωτέρω πληροφορίας από το Κ.Ε.Π.Π., σε συνεργασία με το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών της οικείας Διεύθυνσης. 26)Τη μελέτη και το σχεδιασμό διαδικασιών για την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων κατά κατηγορία κινδύνου και δεδομένων πρόγνωσης καιρικών και άλλων φυσικών φαινομένων, σε συνεργασία με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς και αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης. 27)Την υλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες, για κάθε τομέα σχεδιασμού οργανικές μονάδες της Σ.Α.Π.Π.. 28)Την εισήγηση προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, για την έγκριση και χρηματοδότηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας ή μελετών για την πολιτική προστασία. Δ. Το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών είναι αρμόδιο για: 1)Την ανάπτυξη και λειτουργία νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, καθώς και το σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων ανά κατηγορία κινδύνου καταστροφών με σκοπό: αα) την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης, ββ) την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνου καταστροφών και γγ) την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτών. 2)Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε. μέσω των ανωτέρω εφαρμογών. 3)Τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής ή άλλης πρόσφορης διασύνδεσης με άλλα Επιχειρησιακά Κέντρα και με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. 4)Τη μέριμνα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και τη συμβατότητά τους με τα υπόλοιπα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 5)Την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της Σ.Α.Π.Π. και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τη μέριμνα για τη δημιουργία και διαχείριση του δικτύου Η/Υ της Σ.Α.Π.Π.. 11)Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς της Γ.Γ.Π.Π. και την υποστήριξη της εφαρμογής τους. 12)Τη μέριμνα για την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία τηλεπικοινωνιακών μέσων σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας και την τεχνική υποστήριξη των αποστολών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 13)Την εγκατάσταση και συντήρηση των δικτύων Η/Υ Τηλεπικοινωνίας (σταθερή, κινητή, δορυφορική, ασύρματη) και των περιφερειακών συστημάτων τηλεπικοινωνίας. 14)Τη μέριμνα για τη συντήρηση ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών (Η/Ζ, UΡS), ηλεκτρονικών συσκευών, τηλεοπτικοακουστικών μέσων (προβολικά, τηλεοράσεις, βίντεο, εικονοτηλέφωνο, κεραίες), φαξ κ.λπ.. 15)Τη λειτουργία συστημάτων συναγερμού και συστήματος πυρασφάλειας. 2.Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο με στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό: Α. Το Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για: 1)Την παρακολούθηση των διαδικασιών διαμόρφωσης της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. 2)Στον ανωτέρω σχεδιασμό περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός πολιτικής προστασίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, για το σύνολο των Υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων και της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και εισήγηση του Τμήματος για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και μέσων για την αντιμετώπιση καταστροφών. 3)Την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. 4)Την κατάρτιση, σε συνεργασία με αρμόδιους δημόσιους φορείς, του ετήσιου προγράμματος προμηθειών όλων των μέσων και υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Β. Το Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για: 1)Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. 2)Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. 3)Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για το σκοπό αυτόν. 4)Τον έλεγχο της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την αντιμετώπιση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού. 9)Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος προμηθειών όλων των μέσων και υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. 10)Τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων απολογισμού δράσεων. Γ. Το Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: 1)Την κατάρτιση και το συντονισμό του έργου της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 2)Την τήρηση ενιαίου Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος, την ένταξη σε αυτό, αξιοποίηση και χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, καθώς και την ένταξη στο Μητρώο και αξιοποίηση των ειδικευμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας. 3)Την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν το συντονισμό, τη χρηματοδότηση και ανάθεση στην Πυροσβεστική Ακαδημία της εκπόνησης και εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, των αιρετών των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και το σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους, τα οποία υλοποιούνται από την Πυροσβεστική Ακαδημία. 4)Την επεξεργασία εισήγησης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 15)Την επιχειρησιακή ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων στα μέσα και το δυναμικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 16)Την ενεργοποίηση των ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. 9)Την εποπτεία, τον έλεγχο και την επικοινωνία με τις ενταγμένες εθελοντικές ομάδες και τους ειδικευμένους εθελοντές, την παρακολούθηση της δραστηριότητας και του προγραμματισμού τους, την τήρηση αρχείου δράσεών τους και τη διεξαγωγή ετήσιου απολογισμού. 10)Το σχεδιασμό δράσεων και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τη διάδοση του εθελοντισμού σε θέματα πολιτικής προστασίας. 19)Την εισήγηση επί προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων και άλλων προγραμμάτων στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας ή σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για θέματα πολιτικής προστασίας. 20)Την επεξεργασία και εισήγηση δράσεων, καθώς και το συντονισμό, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, του έργου της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 21)Την επιμέλεια έκδοσης ενημερωτικών, τεχνικών και επιστημονικών ανακοινώσεων της Γ.Γ.Π.Π. [βιβλία, περιοδικά, ενημερωτικά φυλλάδια, οπτικούς δίσκους (cd rοm)] κ.λπ.. 22)Τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Π.Π. με περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια και λοιπό υλικό, που αναφέρεται σε θέματα πολιτικής προστασίας, την τεκμηρίωση, ταξινόμηση και ηλεκτρονική διαχείριση του υλικού της βιβλιοθήκης. 23)Την εξυπηρέτηση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου ερευνητή με την εξεύρεση και διάθεση ή το δανεισμό βιβλίων και λοιπών εντύπων. Τη συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή εξωτερικού. Τη μέριμνα για την πρόσβαση σε εθνικές και διεθνείς βιβλιοθήκες μέσω διαδικτύου. Τη σύνταξη βιβλιογραφικών δελτίων, την παροχή βιβλιογραφικών πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους και την τήρηση και ενημέρωση καταλόγου των αποκτημάτων της βιβλιοθήκης. 24)Την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Π.. Δ. Το Τμήμα Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα αναγκαία στοιχεία για την κατάρτιση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εκτέλεσής του. 2)Καταρτίζει πρόταση για την κατανομή των πιστώσεων, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. 3)Μεριμνά για την παροχή εντολής για την εκκαθάριση των αποδοχών και λοιπών αμοιβών, καθώς και κάθε είδους αποζημιώσεων του προσωπικού της Σ.Α.Π.Π. και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 4)Μεριμνά για τη στέγαση, συντήρηση και την εκκαθάριση μισθωμάτων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων εξοπλισμού στα οποία στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 15)Μεριμνά για την ασφάλεια, καθαριότητα και ευταξία του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 16)Προβαίνει στην προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού ή εφοδίου και μεριμνά για την ανάληψη εκτέλεσης εργασιών ή μελετών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 9)Μεριμνά για τη διαχείριση δημόσιου υλικού, πάγιου ή αναλώσιμου, καθώς και για την αξιοποίηση, προμήθεια ή εκποίηση κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 10)Παρακολουθεί την αποθήκη υλικού και μεριμνά για την ικανοποίηση των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τηρεί βιβλία και στοιχεία. 19)Παραλαμβάνει από τις μόνιμες ή ευκαιριακές επιτροπές παραλαβής των κάθε είδους και φύσεως υλικών, αναλωσίμων και μη και τα διαθέτει στις επιμέρους οργανικές μονάδες. 20)Μεριμνά για κάθε θέμα που αφορά την κίνηση, διάθεση και έλεγχο της χρήσης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Σ.Α.Π.Π.. 21)Μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή από ιδιωτικές εταιρείες. 22)Τη διαχείριση προγραμμάτων και έργων πολιτικής προστασίας που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης έργου. 3.Το Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραμμάτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και εισηγείται για την αξιοποίηση της βοήθειας αυτής. 2)Εισηγείται τα αναγκαία μέτρα για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας, σε θέματα πολιτικής προστασίας, προς το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και παρακολουθεί τη σύναψη και υλοποίηση διεθνών συμφωνιών και συνεργασιών. 3)Συνεργάζεται με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και με άλλους φορείς για την εισήγηση και διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, συνεδρίων, συναντήσεων, εκπαιδεύσεων, εκθέσεων, ασκήσεων και ημερίδων. 4)Εισηγείται την πραγματοποίηση ταξιδιών του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Π. στο εξωτερικό για επίσημες επισκέψεις ή υπηρεσιακές αποστολές. 5)Παρακολουθεί τις δράσεις αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και Διεθνών Οργανισμών και υποβάλλει για έγκριση και χρηματοδότηση αντίστοιχα προγράμματα. 6)Συμμετέχει στην επεξεργασία και εφαρμογή συμβάσεων, αποφάσεων, συστάσεων και μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και Διεθνών Οργανισμών σε αντικείμενα της Γ.Γ.Π.Π.. 7)Σχεδιάζει και υποβάλλει προτάσεις και την υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Σ.Α.Π.Π. κατά λόγο αρμοδιότητας. 8)Εποπτεύει, παρακολουθεί, υλοποιεί και εφαρμόζει τα διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα αποστολής της Σ.Α.Π.Π., καθώς και τη διενέργεια κάθε αναγκαίας συναφούς πράξης. 4.Το Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112» είναι αρμόδιο: 1)Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας για την υλοποίηση και λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112», καθώς και την κατάρτιση, ανάθεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης της κάθε σχετικής με τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης «112» Σύμβασης. 2)Για την παρακολούθηση των θεμάτων υλοποίησης και λειτουργίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112», τη συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την εισήγηση θεσμικών ρυθμίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112, την ενημέρωση του κοινού για το «112» και για τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος, τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ε.Ε. και εθνικούς φορείς κρατών - μελών της Ε.Ε. για θέματα που αφορούν το «112», την παροχή στοιχείων για τη λειτουργία της υπηρεσίας του «112» σε εθνικούς και διεθνείς φορείς, την ανάπτυξη του «112» και την παρακολούθηση κάθε άλλου συναφούς με το «112» θέματος. 5.Το Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης είναι αρμόδιο για: 1)Το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου και με θητεία προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με σχέση έμμισθης εντολής, του προσωπικού του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και όλων των θεμάτων αποσπάσεων, μετατάξεων και κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών. 2)Το χειρισμό των θεμάτων συμβάσεων μίσθωσης έργου. 3)Την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. 4)Τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας. 5)Τη μέριμνα για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. 6)Τον προγραμματισμό και την ανίχνευση αναγκών της Σ.Α.Π.Π. σε ανθρώπινο δυναμικό. 7)Την τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και την επεξεργασία των στοιχείων για τις εκάστοτε μεταβολές του προσωπικού της Σ.Α.Π.Π.. 8)Την οργάνωση των υπηρεσιών της Σ.Α.Π.Π. και την υποβολή προτάσεων για την οργανωτική αναδιάρθρωσή της σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες. 9)Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων. 10)Το χειρισμό θεμάτων εφαρμογής του συστήματος εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού. 11)Τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τον ανασχεδιασμό των χρησιμοποιούμενων εντύπων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας. 12)Την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του υπηρετούντος προσωπικού. 13)Τη μέριμνα για την προώθηση και παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευσή τους, των νομοθετικών και άλλων κειμένων που καταρτίζονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 14)Τη σύνταξη στην αρχή κάθε έτους του απολογισμού των δράσεων της Σ.Α.Π.Π. του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους. 15)Την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 16)Τη διακίνηση και διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων και τη διαχείριση ζητημάτων περαιτέρω χρήσης δημόσιας πληροφορίας. 17)Την επικύρωση και βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων εγγράφων ή δικαιολογητικών. 18)Την τήρηση του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Άρθρο 110 Δυναμικό και μέσα πολιτικής προστασίας 1.Το άρθρο 3 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3και μέσα Πολιτικής Προστασίας 1Στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται: Ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών. Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επιμέρους δράσεις Πολιτικής Προστασίας και, κυρίως, για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών [όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., Ένοπλες Δυνάμεις, Ο.Α.Σ.Π., υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων, της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών της (Α.Δ.Μ.Η.Ε., Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κ.λπ.), του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και των θυγατρικών του, της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., της Ε.Μ.Υ. κ.λπ.]. Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από την Πυροσβεστική Ακαδημία, εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. 2Σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και τοπικών μεγάλης έντασης ή καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εντάσσονται στις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του εξουσιοδοτημένου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του εξουσιοδοτημένου Περιφερειάρχη, πολίτες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς και πάσης φύσεως μέσα που ανήκουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με τους αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία και το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, για τη χρήση των μέσων και την απασχόληση των πολιτών και των χειριστών των μέσων. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές της παρούσας παραγράφου αίρεται αυτοδικαίως με την πάροδο εξαμήνου, δύναται δε να ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων αποκεντρωμένων οργάνων πολιτικής προστασίας ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης, καθώς και με ειδική αιτιολογία για τους λόγους για τους οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί. » 2.Το υπ’ αριθμ. 5 εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης, ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3013/2002. » 3.Για τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος η άρνηση σύμπραξης ή προσήκουσας εκτέλεσης καθηκόντων στο πλαίσιο της υλοποίησης των Γενικών και Ειδικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και της εν γένει νομοθεσίας για την Πολιτική Προστασία της Χώρας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο διώκεται υποχρεωτικώς και τιμωρείται κατά τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 111 Ανασυγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας 1.Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «1Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας στην οποία μετέχουν οι Υπουργοί: Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως Πρόεδρος, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας, 10Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 11Ναυτιλίας και Αιγαίου και 12κατά περίπτωση, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ή ο Υφυπουργός Επικρατείας ή ο Υπουργός Επικρατείας. Στις συνεδριάσεις της λαμβάνουν μέρος, κατά περίπτωση και αρμοδιότητα, και άλλοι Υπουργοί, εφόσον, κατά την κρίση του Προέδρου, θεωρείται αναγκαία η παρουσία τους. » 2.Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3013/2002 αναριθμούνται σε β΄ και γ΄ αντιστοίχως, προστίθεται δε περίπτωση α΄ ως ακολούθως: «Εγκρίνει την Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών και τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. » Άρθρο 112 Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 1.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3013/ 2002 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1Συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. 2Στη σύνθεσή του μετέχουν: Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρος, Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων: δ.1. Οικονομικών, δ.2. Εσωτερικών, δ.3. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δ.4. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δ.5. Παιδείας και Θρησκευμάτων, δ.6. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δ.7. Υγείας, δ.8. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δ.9. Ναυτιλίας και Αιγαίου, δ.10. Ο Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α.., δ.11. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος και δ.12. Οι Πρόεδροι Ε.Ν.Π.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε.. Στη σύνθεσή του, επίσης, μπορεί να μετέχει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, για θέματα αντίστοιχων καταστροφών στην περιοχή αρμοδιότητάς του. 3Σε περιπτώσεις γενικών, καθώς και ιδιαίτερου χαρακτήρα περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών, το ίδιο όργανο μπορεί να συνεδριάζει με τη συμμετοχή των αντίστοιχων Υπουργών ή των αρμόδιων για την Πολιτική Προστασία Υφυπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος και προεδρεύει. » 2.Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3013/2002 προστίθεται εδάφιο η΄ ως ακολούθως: «Εγκρίνει τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. » Άρθρο 113 Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών- Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας - Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας 1.Σχεδιάζεται κάθε πέντε (5) έτη «Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών». Η ως άνω πολιτική στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών και στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της Χώρας. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη η ανάλυση του κινδύνου καταστροφών σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, οριζόντιες και τομεακές πολιτικές, ιδίως δε οι πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, την υγεία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και κατάρτιση και λοιπά και μετέχουν οι δημόσιοι φορείς κατά λόγο αρμοδιότητας, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, φορείς του παραγωγικού τομέα και λοιποί φορείς του ιδιωτικού τομέα, εμπλεκόμενοι στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών. 2.Η Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Η ως άνω πολιτική ενσωματώνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Χώρας και αποτελεί κύριο άξονα αυτού για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Η Γ.Γ.Π.Π. είναι αρμόδια, μέσω της Σ.Α.Π.Π., για την προώθηση και το συντονισμό των διαδικασιών διαμόρφωσης της ως άνω πολιτικής. Οι επιμέρους διαδικασίες και λοιπές λεπτομέρειες για την κατάρτιση και την αναθεώρηση της ως άνω πρότασης προς τη Διυπουργική Επιτροπή, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής της εγκεκριμένης Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών ορίζονται με τον οργανισμό της Γ.Γ.Π.Π. και της Σ.Α.Π.Π.. 3.Καθιερώνεται «Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας» τριετούς διάρκειας, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων πολιτικής προστασίας, που αφορούν όλους τους τομείς διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών και ειδικότερα την πρόληψη, την προετοιμασία, την αντιμετώπιση, την αποκατάσταση και την ανατροφοδότηση του σχεδιασμού διαχείρισης του κινδύνου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδιασμού πραγματοποιείται βάσει της Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών. Οι σχετικές δράσεις χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γ.Γ.Π.Π. προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για την κατάρτιση της πρότασης του τριετούς Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας δια της Σ.Α.Π.Π., με τη μορφή Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Πολιτική Προστασία. Την πρόταση εισηγείται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για περαιτέρω επεξεργασία. Η τελική πρόταση, μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του Κ.Σ.Ο.Π.Π., υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στη Διυπουργική Επιτροπή προς έγκριση. Η Σ.Α.Π.Π. της Γ.Γ.Π.Π. υποστηρίζει το Κ.Σ.Ο.Π.Π. κατά την ανωτέρω διαδικασία. Στον εγκεκριμένο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας ορίζονται οι οικονομικοί πόροι υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Στον Εθνικό Σχεδιασμό μετέχουν φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι επιμέρους διαδικασίες και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατάρτιση και αναθεώρηση της πρότασης του Εθνικού Σχεδιασμού προς τη Διυπουργική Επιτροπή, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδιασμού ορίζονται με τον οργανισμό της Γ.Γ.Π.Π. και της Σ.Α.Π.Π.. 4.Ο Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3013/2002 καταρτίζεται βάσει του τριετούς Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας σε ετήσια βάση από την αρμόδια μονάδα της Γ.Γ.Π.Π., η οποία είναι η Σ.Α.Π.Π. και υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για έγκριση. Οι επιμέρους διαδικασίες και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού ορίζονται με τον οργανισμό της Σ.Α.Π.Π.. 5.Ετησίως υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έκθεση απολογισμού δράσεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον «Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας» προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π.. Οι ως άνω εκθέσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του «Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας». Μετά τη λήξη της τριετίας υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έκθεση απολογισμού δράσεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας προς τη Διυπουργική Επιτροπή, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία αναθεώρησης της «Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών». Η διαδικασία και λοιπές λεπτομέρειες για την κατάρτιση των ανωτέρω εκθέσεων απολογισμού δράσεων ορίζονται με τον οργανισμό της Σ.Α.Π.Π.. Άρθρο 114 Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Ιδρύεται και λειτουργεί στη Σ.Α.Π.Π. «Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης», με σκοπό τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας όλων των συστημάτων προστασίας των πολιτών από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων ή συμβάντων, που λειτουργούν σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και την ένταξή τους σε Εθνικό Σχεδιασμό Έγκαιρης Προειδοποίησης, ο οποίος καταρτίζεται κάθε έτος από τη Σ.Α.Π.Π. και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα το Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης συνιστούν διαδικασίες και υποδομές που εξασφαλίζουν την παραγωγή και την αξιολόγηση της πληροφορίας σχετικά με επερχόμενα καταστροφικά φαινόμενα ή συμβάντα, τη λήψη αποφάσεων και την ενημέρωση των πολιτών, με σκοπό την προετοιμασία του πληθυσμού και των δυνάμεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω συμβάντων, τη βελτίωση της δυνατότητας αντίδρασης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τη μείωση των απωλειών. Άρθρο 115 Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 1.Οι περιπτώσεις β΄και ε΄ του άρθρου 8 του ν. 3013/ 2002 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη το χαρακτηρισμό καταστροφής, ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.»« Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη τη διάθεση και κατανομή των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των, τυχόν, αναγκαίων έκτακτων ενισχύσεων, στους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας. Οι ως άνω έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις διατίθενται απευθείας στους Ο.Τ.Α. από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ετήσιου προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή των υπό τούτου εξουσιοδοτημένων οργάνων. » 2.Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ιεραρχικώς κατώτερα όργανα, με την εξαίρεση των αρμοδιοτήτων που του έχει μεταβιβάσει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει και τρίτο πρόσωπο ως Εθνικό Εκπρόσωπο Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος αναφέρεται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Άρθρο 116 Λειτουργία Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Στο άρθρο 15 του ν. 3013/2002 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: «5Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ως κατωτέρω: Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, με το ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) σε εικοσιτετράωρη βάση. Σε περιπτώσεις κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τμηματικά ή ολόκληρη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε δεκαεξάωρη ή εικοσιτετράωρη βάρδια. » Άρθρο 117 Αποστολή και δράση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «14και δράση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 1Αποστολή του εντασσόμενου στο Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας εθελοντή είναι η παροχή συνδρομής στους αρμόδιους κρατικούς φορείς στο έργο της προστασίας της ζωής, υγείας και της περιουσίας των πολιτών από φυσικούς, ανθρωπογενείς και λοιπούς κινδύνους, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου. 2Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας συντρέχουν τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δρουν και υποστηρίζουν το έργο των Αρχών και των κρατικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης. » Άρθρο 118 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μετά το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 προστίθενται άρθρα 14Α έως 14Ι ως ακολούθως: «Άρθρο 14Α Ορισμοί Για το σκοπό του παρόντος νοούνται ως: α. «Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας»: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και παρέχει, σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ως Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας νοείται τόσο ο Ειδικευμένος Εθελοντής όσο και το μέλος Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας. β. «Ειδικευμένος Εθελοντής»: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο λόγω της επιστημονικής ή της επαγγελματικής κατάρτισής του ή της πιστοποιημένης εκπαίδευσης και εμπειρίας του, μπορεί να συνεισφέρει και ανταποκρίνεται με πληρότητα σε δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ο Ειδικευμένος Εθελοντής εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και, σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, παρέχει άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. γ. «Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας»: Είναι η ομάδα προσώπων, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, δραστηριοποιείται στην παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. δ. «Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας»: Συνιστά το θεσμικό, κανονιστικό, διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των Εθελοντών, Ειδικευμένων Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που έχουν πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο οικείο Μητρώο, δρουν δε, σύμφωνα με το ν. 3013/2002, όπως ισχύει, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. ε. «Ενιαίο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος»: Είναι το Μητρώο, το οποίο απαρτίζεται από το Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας και το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Άρθρο 14Β Ένταξη και κατηγοριοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών 1.Στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Η ένταξη στο Μητρώο αυτό γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή φακέλου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 2.Στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας μπορούν να ενταχθούν οι Εθελοντικές Οργανώσεις που αποτελούν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και ομάδες προσώπων που από τη συστατική τους πράξη προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και των οποίων ο σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως προκύπτει από το καταστατικό τους. Για την ένταξη Εθελοντικής Οργάνωσης στο ανωτέρω Μητρώο απαιτείται η ένταξη μέρους ή του συνόλου των μελών τους ως Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, ονομαστικά απαριθμούμενων, με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε εθελοντής μπορεί να είναι μέλος μιας μόνο ομάδας, η οποία αναγράφεται στην κάρτα εθελοντή. 3.Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων, με σκοπό την ενίσχυση των αρμόδιων για καθεμία από αυτές κρατικών φορεών: α) δασοπροστασία (επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και καθαρισμοί της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου), β) δασοπυρόσβεση, γ) έρευνα και διάσωση, δ) πρώτες βοήθειες, ε) παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, στ) οργάνωση και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από καταστροφές/αρωγή στους πληγέντες μετά από καταστροφές, ζ) τηλεπικοινωνίες (αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες) και η) οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών. 4.Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες δράσεων της προηγουμένης παραγράφου ή σε δράσεις πρόληψης και προετοιμασίας, λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική ή επαγγελματική κατάρτισή τους ή την πιστοποιημένη εκπαίδευση και εμπειρία τους. Στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, οι Ειδικευμένοι Εθελοντές δεν εντάσσονται στις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, όταν έχουν την ιδιότητα μέλους ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας ή όπου η δράση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί σε ατομικό επίπεδο. 5.Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας δύνανται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία ή υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Μιλούν με επάρκεια την ελληνική γλώσσα. 2)Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εξαίρεση από την προϋπόθεση είναι δυνατή μόνο αν ασκούν καθήκοντα που δεν απαιτούν επίπεδο γνώσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 3)Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει). 4)Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Όσον αφορά το ανώτερο όριο ηλικίας, σε περίπτωση που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος, ενώ, προκειμένου για δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές, οι οποίοι δεν εμπλέκονται ενεργά σε δράσεις πεδίου, μπορούν να παρέχουν τη συνδρομή τους χωρίς όριο ηλικίας. 5)Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική υγεία ή υγεία που να επιτρέπει την άσκηση των δράσεων για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντών, καθώς και καλή ψυχική υγεία. 6)Έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας ή από άλλο αναγνωρισμένο από αυτήν φορέα. 6.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης για την εγγραφή των Εθελοντικών Οργανώσεων στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, γίνεται ο χαρακτηρισμός αυτών ως εθνικών, περιφερειακών και τοπικών, ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησής τους και η διαδικασία πιστοποίησης από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και από άλλους φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από αυτήν κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται τα καθήκοντα των ενταγμένων στις ως άνω οργανώσεις Εθελοντών και προσδιορίζονται οι κυρώσεις και οι λόγοι διαγραφής από το Μητρώο. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης των Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα κριτήρια αξιολόγησής τους, οι κυρώσεις και οι λόγοι διαγραφής τους από το Μητρώο. Άρθρο 14Γ Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 1.Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, η οποία πραγματοποιείται από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται ο τρόπος πραγματοποίησης της εκπαίδευσης, ο αριθμός των εκπαιδευτικών σειρών, η ελάχιστη διάρκεια της εισαγωγικής εκπαίδευσης και το πρόγραμμα πραγματοποίησής της, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και η διδακτέα ύλη, το είδος, η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης των υποψήφιων Εθελοντών μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται κατηγορίες εθελοντών που εξαιρούνται από επιμέρους εκπαιδευτικά αντικείμενα ή από το σύνολο αυτών, ιδίως όταν ασκούν κατ’ επάγγελμα τις δράσεις για τις οποίες πρόκειται να εκπαιδευθούν και να πιστοποιηθούν. 2.Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας μπορεί να συνεργάζεται, πέραν της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, και με αρμόδιους κρατικούς φορείς ή με ιδιωτικούς φορείς που έχουν πιστοποιηθεί είτε από την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τις διατάξεις του παρόντος είτε από άλλους ειδικώς εξουσιοδοτημένους ή αναγνωρισμένους προς τούτο φορείς, καθώς και με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση σχετική με τους τομείς δράσης Πολιτικής Προστασίας ή να την υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει σε επιμέρους σχετικούς τομείς, να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με αυτούς και να προτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό εκπαιδεύσεων. Οι Εθελοντές ενημερώνονται από το Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας για τα κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα και υποβάλλουν αίτηση στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την ένταξή τους σε αυτά. Στα ανωτέρω μνημόνια συνεργασίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της εκπαίδευσης των Εθελοντών, η οποία ολοκληρώνεται με θεωρητική και πρακτική αξιολόγηση των υποψηφίων, η πρακτική και η θεωρητική τους εξάσκηση, το εκπαιδευτικό υλικό και η υλικοτεχνική υποδομή. 3.Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών αρκεί ως πιστοποίηση της εκπαίδευσης η άδεια ραδιοερασιτέχνη που δίδεται κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει, και στις κείμενες κάθε φορά διατάξεις. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μπορεί να προβλέπονται και άλλες περιπτώσεις ειδικών πιστοποιήσεων, για κατηγορίες εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένες εθελοντικές δράσεις όταν διαθέτουν συγκεκριμένους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών ή άδειες άσκησης επαγγέλματος. 4.Η εκπαίδευση σε επιχειρησιακά καθήκοντα, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Ειδικευμένων Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε επιχειρήσεις τακτικού επιπέδου, διεξάγεται από τον εκάστοτε φορέα που παρέχει την εκπαίδευση και αναφέρονται στο φάκελο και στο ατομικό δελτίο του κάθε Εθελοντή. Για την εκπαίδευση χορηγείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το φορέα αυτόν. Άρθρο 14Δ Επιχειρησιακή Εμπλοκή και Συντονισμός Εθελοντών 1. 1)Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων ανήκει στο Ε.Σ.Κ.Ε. ή στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται επιχειρησιακά στον αρμόδιο ανά περιστατικό επιχειρησιακό φορέα. 2)Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα της κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Το πλαίσιο, ο τρόπος και οι αρμοδιότητες κατά την επιχειρησιακή εμπλοκή Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και Ειδικευμένων Εθελοντών στο τακτικό επίπεδο καθορίζεται με απόφαση του οικείου φορέα, που έχει τη διοίκηση του περιστατικού ή/και τη διεύθυνση της αποστολής. 3)Οι Εθελοντικές Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τις κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας για τη διαθεσιμότητά τους, τα ενεργά μέλη και τα μέσα που διαθέτουν για την εκπλήρωση της αποστολής τους, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών. Ακολούθως οι Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας ενημερώνουν τους αντίστοιχους επιχειρησιακούς φορείς (Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων) για τη διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα ανά φορέα και αντικείμενο για την ένταξη στον περαιτέρω σχεδιασμό των επιχειρησιακών φορέων. 2.Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Ειδικευμένων Εθελοντών ανήκει στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήματος αρμόδιου φορέα. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές δύνανται να εντάσσονται επιχειρησιακά σε άλλους φορείς μετά από κινητοποίησή τους από τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, την οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν για την έκβαση της αποστολής τους. 3.Προϋπόθεση για την επιχειρησιακή ένταξη Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας αποτελεί η αποδεδειγμένη εκπαίδευση των ενταγμένων στο Σύστημα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14Γ του παρόντος. 4.Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής Εθελοντικής Οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο (πεδίο) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των Εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν. 5.Η αξιολόγηση του εξοπλισμού και των μέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων, που προορίζονται για χρήση κατά τις επιχειρήσεις, θα γίνεται από τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς, με βάση τις διαπιστωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες. 6.Οι λοιπές διαδικασίες επιχειρησιακής ένταξης Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. Άρθρο 14Ε Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών Αρμόδιος για την εποπτεία των δράσεων και για τη σύνταξη εντύπων και εκθέσεων αξιολόγησης των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών είναι κάθε δημόσιος φορέας, ο οποίος κατά την άσκηση της αποστολής του, ζήτησε και έλαβε τη συνδρομή Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα και οι εκθέσεις αξιολόγησης αποστέλλονται στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, μέσω της αντίστοιχης κατά τόπον υπηρεσιακής μονάδας Πολιτικής Προστασίας του δήμου και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων. Οι υπηρεσιακές μονάδες Πολιτικής Προστασίας συντάσσουν επίσης έντυπα και εκθέσεις αξιολόγησης, τα οποία αποστέλλουν ομοίως. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για την τελική αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για την εποπτεία των Εθελοντών και την αξιολόγησή τους ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. Άρθρο 14 Στολή - διακριτικά - ατομικό δελτίο Εθελοντή 1.Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ». Για τη δήλωση της ιδιότητας των Εθελοντών οι στολές φέρουν υποχρεωτικά το επίσημο σήμα της Πολιτικής Προστασίας στον αριστερό βραχίονα και το σήμα της Εθελοντικής Οργάνωσης στο δεξιό, όπως, επίσης, στο εμπρόσθιο αριστερό μέρος του στήθους την ένδειξη της κατηγορίας δράσης στην οποία εντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14Β του παρόντος. Η στολή των Εθελοντών πρέπει να πληροί τους κανόνες υγείας και ασφάλειας ανάλογα με τη χρήση, για την οποία προορίζεται. Στις περιπτώσεις βοηθητικών εργασιών ή όπου η στολή δεν είναι αναγκαία, οι Εθελοντές μπορούν να φορούν γιλέκο ή μπουφάν, ανάλογα με την εποχή του έτους, τα οποία θα φέρουν ανάλογα διακριτικά σήματα. 2.Κάθε Εθελοντής υποχρεούται κατά την άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων του να φέρει ατομικό δελτίο Εθελοντή, στο οποίο θα αναφέρεται η σχετική ειδίκευσή του. Κάθε λεπτομέρεια για τον τύπο και το περιεχόμενο του ατομικού δελτίου καθορίζεται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. Το δελτίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται μετά την Ενταξη του εθελοντή στο Μητρώο ανάλογα με την περαιτέρω εκπαίδευση που μπορεί να λαμβάνει. 3.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη στολή, τα διακριτικά, το ατομικό δελτίο Εθελοντή και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 4.Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. σε ενταγμένες στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. Εθελοντικές Οργανώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στον τομέα της δασοπυρόσβεσης. Με την για οποιονδήποτε λόγο λύση ή διάλυση των Εθελοντικών αυτών Οργανώσεων τα ως άνω οχήματα επιστρέφουν στο Π.Σ. με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους. Άρθρο 14Ζ Εξασφάλιση διαθεσιμότητας Εθελοντών - υποχρεώσεις εργοδοτών 1.Τα μέλη των ενταγμένων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και οι Ειδικευμένοι Εθελοντές που είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ή του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο μετέχουν υπό την ανωτέρω ιδιότητα στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, εφόσον κινητοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς ή αξιοποιηθούν αποδεδειγμένα από αυτούς για την αντιμετώπιση πραγματικής ανάγκης, λαμβάνουν υποχρεωτικά ισόχρονη άδεια απουσίας, η οποία δεν συνυπολογίζεται στην προβλεπόμενη κανονική ετήσια άδειά τους. Κατ’ αντιστοιχία, δεν συνυπολογίζεται στην κανονική κατ’ έτος άδεια ο χρόνος απουσίας τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε κοινές ασκήσεις ετοιμότητας ή σε συντονιστικά όργανα με τους αρμόδιους φορείς, εφόσον έχουν κληθεί. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της κινητοποίησης ή της αξιοποίησής τους. 2.Ο χρόνος συμμετοχής στις δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους με όλα τα εργασιακά δικαιώματα που συνεπάγεται, πλην της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής από τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη και του εργαζομένου Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας καλύπτεται από τον φορέα στον οποίο αυτός απασχολείται, αν πρόκειται για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και, αν απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 3.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο τρόπος απόδειξης της επιχειρησιακής ένταξης και της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων, για τα οποία υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής, σύμφωνα με το άρθρο 14Δ του παρόντος και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 4.Οι ρυθμίσεις και τα ευεργετήματα του παρόντος ισχύουν μόνο για τους Ειδικευμένους Εθελοντές και τα μέλη Εθελοντικών Οργανώσεων, που έχουν πιστοποιηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14Ζ του παρόντος για την ένταξη στο οικείο Μητρώο. Άρθρο 14Η Ηθικές Αμοιβές και Κυρώσεις 1.Η απονομή ηθικών αμοιβών στους Εθελοντές για εξαιρετικές πράξεις, υπερβαίνουσες το μέτρο εκτέλεσης των καθηκόντων τους γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου επιχειρησιακού φορέα. Το είδος και ο τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών προσδιορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. 2.Η μη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης ή Ειδικευμένου Εθελοντή στην πλειοψηφία των περιστατικών στα οποία καλούνται ανά έτος, η επανειλημμένη αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής στα συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, η ανάληψη κερδοσκοπικής δραστηριότητας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η έλλειψη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ή τους επιχειρησιακούς φορείς και η παροχή ανακριβών στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστούν λόγους διαγραφής από το οικείο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόσθετοι λόγοι διαγραφής μπορούν να προβλεφθούν με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μετά από γνωμοδότηση των κατά τόπους υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας ή των αρμόδιων επιχειρησιακών φορέων. Αναστέλλεται υποχρεωτικώς, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η ιδιότητα του μέλους εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας και του Ειδικευμένου Εθελοντή σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης και έως την έκδοση αμετάκλητου αθωωτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης για τα εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης. Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης, το μέλος διαγράφεται από το Μητρώο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μπορεί να ορίζονται οι λόγοι αναστολής της ιδιότητας του μέλους εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας και του Ειδικευμένου Εθελοντή και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, καθώς και η συνδρομή ή μη και οι προϋποθέσεις του ασυμβιβάστου ανάμεσα στις ιδιότητες αυτές και την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη. Άρθρο 14Θ Οικονομική ενίσχυση 1.Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, προβλέπει ειδικό κονδύλιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των ενταγμένων στο οικείο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Η κατανομή των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων, καθώς και η διάθεση εξοπλισμού και μέσων, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Οι προδιαγραφές για τον εξοπλισμό και τα μέσα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των επιχειρησιακών φορέων για το αντίστοιχο έργο. Τα κριτήρια της χρηματοδότησης καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. 2.Οι Εθελοντικές Οργανώσεις και οι Ειδικευμένοι Εθελοντές που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν θα λαμβάνουν λοιπούς πόρους από άλλους φορείς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Άρθρο 14Ι Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 1.Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα, το δε ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησής τους, εξαιτίας αυτής και γι’ αυτήν, βεβαιώνεται δε και ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησής τους και τις διατάξεις του παρόντος για την απόδειξη της επιχειρησιακής ένταξης και της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων για τα οποία υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής σύμφωνα με το άρθρο 14Δ του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 2.Με δαπάνη του Δημοσίου παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά την άσκηση των εθελοντικών καθηκόντων τους, εφόσον αποδειχθεί κατά τα ανωτέρω η επιχειρησιακή τους ένταξη, η πραγματική άσκηση των καθηκόντων τους και η ύπαρξη εντολής για επιχειρησιακή τους εμπλοκή. Οι ανωτέρω Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας νοσηλεύονται υπό τις ίδιες συνθήκες, που ισχύουν και για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που τραυματίστηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και, εξαιτίας του τραυματισμού αυτού, απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα προβλεπόμενα για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας. 3.Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) για την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, ισχύουν και για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής, σύμφωνα με το άρθρο 14Δ του παρόντος.» Άρθρο 119 Μεταβατικές διατάξεις 1.Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και του Οργανισμού της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξακολουθεί να λειτουργεί με τη διάρθρωση και τα όργανα που προβλέπονται από τις κείμενες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διατάξεις. 2.Οι ενταγμένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ειδικευμένοι Εθελοντές και Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στο καθεστώς που ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έως ότου προβούν στις διαδικασίες πιστοποίησης και ένταξης στο οικείο Μητρώο Εθελοντών κατά τις διατάξεις του παρόντος. Για τις Εθελοντικές Οργανώσεις οι προϋποθέσεις του άρθρου 14Β συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να συντρέχουν για κάθε ενταγμένο μέλος τους ατομικώς. 3.Το χρονικό διάστημα παραμονής στο προϋφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Άπρακτη παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος χωρίς προσαρμογή των Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων συνιστά λόγο αυτοδίκαιης διαγραφής τους από τα οικεία Μητρώα Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων. 4.Εντός έτους από την έκδοση της απόφασης του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος, η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας προβαίνει στην επαναξιολόγηση των Ειδικευμένων Εθελοντών και των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που τάσσονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3907/2011 Άρθρο 120 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 1.Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «2Επίσης, ορίζεται ως υπεύθυνη εθνική αρχή για την εφαρμογή της απόφασης 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. » 2. 1)Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 82/ 2011 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως: «Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, το οποίο διαρθρώνεται ως εξής: 1Στο Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης και 2Στο Γραφείο Παρακολούθησης και Επαληθεύσεων. » 3)Τα ανωτέρω Γραφεία έχουν τις αρμοδιότητες των Γραφείων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 82/2011 αντιστοίχως, ως προς τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. 3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης του Τμήματος Ταμείου Προσφύγων της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με απόσπαση προσωπικού, εφόσον απαιτηθεί, από το Τμήμα Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως την οριστική διευθέτηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ολοκλήρωση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Κατά τα λοιπά, για τη στελέχωση και οργάνωση του Τμήματος Ταμείου Προσφύγων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3938/ 2011. 4.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με την έκδοση σχετικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Άρθρο 121 Ζητήματα αρμοδιότητας Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 1.Κτίρια του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και κτίρια Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) μπορούν να παραχωρούνται κατά χρήση δωρεάν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την εγκατάσταση των Δομών της παρ. 3 του άρθρου 110 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων μπορεί να γίνεται από τη Διεύθυνση Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των παραγράφων 14 του άρθρου 8, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3907/2011 και 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α΄ 254), όπως ισχύουν. 2.Στο άρθρο 6 του π.δ. 102/2012 (Α΄ 169) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3Στα Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και σε περίπτωση έλλειψής τους υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ, όλων των κλάδων της Υπηρεσίας. » 3.Το άρθρο 4 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 1Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1Τη μελέτη, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για το σχεδιασμό της πολιτικής πρώτης υποδοχής και για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που αφορά την πολιτική αυτή, καθώς και η μέριμνα για την εκπροσώπηση της Χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στα θέματα αυτά. 2Τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής και των δημοσίων σχέσεων της υπηρεσίας, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής πρώτης υποδοχής της Χώρας από τα όργανα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και τους συναρμόδιους φορείς και αρχές. 3Την επεξεργασία και κατάρτιση προτάσεων για τα ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής. 4Τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τη Διυπουργική Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης. 5Την κατάρτιση του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Λειτουργίας και Ανάπτυξης (Σ.Ε.Π.Λ.Α.) της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το οποίο αναθεωρείται κάθε έτος. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. ολοκληρώνεται το μήνα Ιούλιο του κάθε έτους και αφορά στην περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. εγκρίνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους Τομεακά και Επιχειρησιακά Σχέδια (Τ.Σ.Ε.Π.Λ.): - Προϋπολογισμό λειτουργίας. - Επενδύσεις. - Ανθρώπινους πόρους – προσλήψεις, εξέλιξη, ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. - Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Μετά την έγκριση του Τ.Σ.Ε.Π.Λ., μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του κάθε έτους, καταρτίζονται Ετήσια Προγράμματα Δράσης (Ε.Π.Δ.). Το Σ.Ε.Π.Λ., το Τ.Σ.Ε.Π.Λ. και το Ε.Π.Δ. αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας κάθε επιμέρους προγράμματος δράσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 2Τμήμα Λειτουργίας και Συντονισμού Επιχειρησιακών Δράσεων, το οποίο έχει ιδίως αρμοδιότητα να: συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου, άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα, τηρεί καταλόγους – μητρώα πιστοποιημένων φορέων και διερμηνέων, μεριμνά για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και συνεργάζεται με όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά στη λήψη, καταχώριση και τήρηση αρχείων δακτυλικών αποτυπωμάτων των διαμενόντων στο ΚΕ.Π.Υ., κατά τις κείμενες διατάξεις, ελέγχει, παρακολουθεί, συντονίζει και λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας των Κέντρων και Μονάδων Πρώτης Υποδοχής και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους υπηκόους τρίτων χωρών, μεριμνά για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Υπηρεσίας σε υποδομή πρόχειρων υπαίθριων εγκαταστάσεων (καταυλισμών), οργάνωση προσωρινής φιλοξενίας σε ξενοδοχειακές μονάδες, διανομή φαγητού στους φιλοξενούμενους και στους εθελοντές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 3Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο έχει ιδίως αρμοδιότητα να: διαχειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, αποδοχών και κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Υπηρεσίας, οργανώνει την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού της Υπηρεσίας και μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, υποστηρίζει γραμματειακά και διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, μεριμνά για την κίνηση των οχημάτων και οργανώνει και παρακολουθεί σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής μεριμνώντας για την κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες υπηρεσίες του ίδιου ή άλλου Υπουργείου ή και άλλων αντίστοιχων αρχών κρατών-μελών της Ε.Ε., στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών. 4Τμήμα Οικονομικών, το οποίο έχει ιδίως αρμοδιότητα να: συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, μεριμνά για τις προμήθειες των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, κατανέμει, ανακατανέμει και ελέγχει την κίνηση της πάγιας προκαταβολής, χειρίζεται τα θέματα δημοσίου λογιστικού και δαπανών των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα οικονομικά θέματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, καθώς και την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. » 4.Το άρθρο 5 του π.δ.102/2012 καταργείται. Το άρθρο 5Α του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «5ΑΔομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Το Τμήμα Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων έχει ως αρμοδιότητα τη μελέτη, κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ενίσχυσης αιτούντων διεθνούς προστασίας και υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, καθώς και τη δημιουργία Δομών Φιλοξενίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας, υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και αιτούντων εθελούσιας επιστροφής. » 5.Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 102/2012 προστίθεται εδάφιο στο τέλος ως εξής: «Δύναται να γίνεται προσωρινή ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου και σε προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής. » 6.Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται η λέξη «επικεφαλής» με τη λέξη «διοικητή». 7.Ο υπότιτλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 10 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Κλιμάκιο Καταγραφής και Εξακρίβωσης » 8.Στο άρθρο 17 του π.δ. 102/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3Αν ο αριθμός των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε διαδικασία πρώτης υποδοχής από περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών παρουσιάζει μείωση τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η λειτουργία της περιφερειακής αυτής υπηρεσίας μπορεί να αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η μετακίνηση, από την Υπηρεσία της οποίας αναστέλλεται η λειτουργία, των υπαλλήλων της και η μεταφορά της θέσης τους σε άλλη περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής, με απόφαση του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας. » 9.Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Υπάλληλοι που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ., μπορούν να μεταταχθούν, αποσπαστούν ή μεταφερθούν στα Περιφερειακά Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Υποδοχής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετούς υπηρέτησης στην υπηρεσία τους. » 10.Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η παραλαβή των αιτήσεων και οι συνεντεύξεις των αιτούντων μπορούν να διεξάγονται εντός των εγκαταστάσεων της Πρώτης Υποδοχής, οι ίδιοι δε παραμένουν στις εγκαταστάσεις για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους, και μόνον εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του π.δ. 113/2013 μετά το πέρας της εξακρίβωσης και των λοιπών διαδικασιών της πρώτης υποδοχής, με την επιφύλαξη των προθεσμιών της παραγράφου 5. » 11.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα άτομα αυτά μπορεί να παραμένουν στις εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής μέχρι την επανεισδοχή τους ή την έκδοση της απόφασης επιστροφής ή απέλασης, με την επιφύλαξη των προθεσμιών της παραγράφου 5, οπότε και εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία. » 12.Στο άρθρο 13 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως: «4Η απόφαση περιορισμού περιέχει πραγματική και νομική αιτιολόγηση και εκδίδεται εγγράφως από τον Επικεφαλής του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που τελεί υπό περιορισμό της ελευθερίας του, παράλληλα με τα δικαιώματα που έχει σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις κατά της απόφασης περιορισμού της ελευθερίας ή παράτασης του περιορισμού της ελευθερίας του ενώπιον του προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόμενου πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής, όπου παραμένει υπό περιορισμό της ελευθερίας του. Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία των αντιρρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 55 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213). Η απόφαση επί των αντιρρήσεων μπορεί να ανακληθεί, ύστερα από αίτηση του προβάλλοντος τις αντιρρήσεις, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 205 παράγραφος 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για τα δικαιώματά του, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή ο υπήκοος τρίτης χώρας ενημερώνεται αμέσως. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, αφήνεται ελεύθερος αμέσως εάν διαπιστωθεί ότι ο περιορισμός της ελευθερίας του δεν είναι νόμιμος. » 13.Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 3386/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Ο διοικητής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, αφού συντάξει σχετική έκθεση σύλληψης, οδηγεί άμεσα και παραδίδει τον υπήκοο τρίτης χώρας στην αρμόδια διοικητική αρχή για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σύμφωνα με το ν. 3907/2011. Η αρχή που μεριμνά για τυχόν μέτρο απομάκρυνσης μετά τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, αν η απομάκρυνση δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες, γνωστοποιεί τούτο στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών. » Άρθρο 122 Λειτουργικά ζητήματα Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 1.Το β΄ εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «Οι θέσεις αυτές πληρούνται με μετατάξεις, μετακινήσεις ή αποσπάσεις προσωπικού του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.» 2.Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής μπορούν, με αίτησή τους, να μεταταγούν στις Υπηρεσίες αυτές με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του οικείου Υπουργού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. » 3. 1)Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με διερμηνείς, κατά τις κείμενες διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι διερμηνείς αμείβονται, σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. » 1)Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με διερμηνείς, κατά τις κείμενες διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι διερμηνείς αμείβονται, σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. » 4.Στο άρθρο 2 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και το π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). » 5. 1)Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2Η Αρχή Προσφυγών υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην Αρχή λειτουργούν μία ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με ετήσια θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η έδρα τους. » 1)Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «3Οι Επιτροπές Προσφυγών είναι τριμελείς και απαρτίζονται από ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με εξειδίκευση ή εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο ή στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στο διεθνές δίκαιο, ως πρόεδρο, και δύο πτυχιούχους Α.Ε.Ι. με τίτλο σπουδών νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών με εξειδικευμένες γνώσεις στα ζητήματα διεθνούς προστασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της Επιτροπής είναι Έλληνες πολίτες. Ο πρόεδρος και το τρίτο μέλος της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και υποβάλλεται στον Υπουργό εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Το δεύτερο μέλος και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μεριμνά ούτως ώστε ο σχετικός κατάλογος να περιλαμβάνει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό ατόμων από αυτόν των προς επιλογή μελών των Επιτροπών. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του ανωτέρω αριθμού προτεινόμενων μελών, ο σχετικός κατάλογος καταρτίζεται και υποβάλλεται στον Υπουργό από την Αρχή Προσφυγών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή σε αυτή του σχετικού αιτήματος. Η Αρχή Προσφυγών καταρτίζει τον κατάλογο με τα ίδια κριτήρια που τον καταρτίζει η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αν η Αρχή Προσφυγών αδυνατεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, εμπρόθεσμα και με διπλάσιο αριθμό ατόμων από αυτόν των προς επιλογή μελών των Επιτροπών, το τρίτο μέλος των Επιτροπών και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με τα ίδια κριτήρια επιλογής που ισχύουν για την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. » 1)Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4Τα μέλη των Επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας και αμείβονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετικές συμβάσεις που συνάπτονται είτε με τους ίδιους είτε με τον φορέα στον οποίο ανήκουν. Οι συμβάσεις αυτές αποτελούν συμβάσεις έργου, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια της θητείας των μελών τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών των Επιτροπών, καθώς και κάθε ζήτημα που αφορά την εκτέλεση του έργου διέπονται από τις ως άνω συμβάσεις, από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών της παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεων έργου. Ο ορισμός και η άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου και του μέλους των ως άνω Επιτροπών δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του λειτουργήματός του. Δικηγόροι που τυχόν ορίζονται ως μέλη των ως άνω Επιτροπών δεν αναλαμβάνουν υποθέσεις πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν υποθέσεις μετανάστευσης ή διεθνούς προστασίας, ούτε τους εκπροσωπούν ενώπιον των αρχών. Η ανάληψη τέτοιας δραστηριότητας, καθώς και η συμμετοχή στη σύνθεση των Επιτροπών οποιουδήποτε μέλους, παρά την ύπαρξη λόγου αποχής, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1990, Α΄ 45), συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη έκπτωσή τους από τη θέση του μέλους της Επιτροπής, ενώ αποτελεί λόγο καταγγελίας της σχετικής σύμβασης. Τα μέλη των επιτροπών, καθώς και οι αναπληρωτές τους, αντικαθίστανται μετά από καταγγελία της σύμβασής τους για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών και στις κείμενες διατάξεις.» Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195). Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 5Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται γραμματεία και θέση Διευθυντή, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Ως Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, υπάλληλος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, κατά προτίμηση με διοικητική εμπειρία στον τομέα του ασύλου, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Ο Διευθυντής τοποθετείται στην Αρχή Προσφυγών με θητεία τριών (3) ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής προΐσταται της Γραμματείας της Αρχής και είναι αρμόδιος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών. » 1)Το γ΄ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3907/ 2011 καταργείται. 2)Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3907/ 2011 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Η Γραμματεία της Αρχής Προσφυγών διαρθρώνεται στα εξής δύο Γραφεία: Α. Γραφείο Επιστημονικής Υποστήριξης και Εισηγήσεων, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την επιστημονική επεξεργασία των φακέλων των προσφυγών κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου και Β. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο αναλαμβάνει να υποστηρίζει γραμματειακά την Αρχή Προσφυγών. Το Γραφείο Επιστημονικής Υποστήριξης και Εισηγήσεων στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή Προσφυγών ως εμπειρογνώμονες – εισηγητές, ενώ το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή Προσφυγών ως γραμματείς. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να ορίζονται οι προϊστάμενοι των ως άνω Γραφείων της Γραμματείας της Αρχής Προσφυγών, κατόπιν επιλογής από υπαλλήλους της οι οποίοι διαθέτουν τα κατά νόμο προσόντα. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αναριθμείται σε 9, προστίθεται δε νέα παράγραφος 8 ως εξής:« 8Στη Γραμματεία της Αρχής Προσφυγών μπορεί να απασχολείται προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 και το π.δ. 164/2004. » 6. 1)Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «6Αρμόδια για τα θέματα του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του