Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εισφορά περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. σε νέα εταιρία ηλεκτρισμού"
1.  
  Προς το σκοπό απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δια του παρόντος νόμου και υπό τους όρους που τίθενται σε αυτόν, προβλέπεται η δημιουργία νέας, καθετοποιημένης εξ απόψεως στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, ανθρωπίνου δυναμικού και πελατειακής βάσεως, ανώνυμη εταιρία ηλεκτρισμού. Η δραστηριότητα της νέας εταιρίας εκτείνεται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ενδεικτικώς, στους κλάδους παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
2.  
  Η περιουσία της νέας εταιρίας θα δημιουργηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. με εισφορά στη νέα εταιρία ποσοστού που προσεγγίζει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και της πελατειακής της βάσεως. Ο συνδυασμός παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης της νέας εταιρίας θα απεικονίζει αναλογικώς κατά το ανωτέρω ποσοστό τον αντίστοιχο συνδυασμό παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης στη ΔΕΗ Α.Ε.
3.  
  Στη νέα εταιρία εισφέρονται υπό τους όρους του παρόντος νόμου τα εξής στοιχεία του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.:.
 1. οι κάτωθι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο λιγνίτη:
 2. (i) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αμύνταιο Ι και ΙΙ, ισχύος 600ΜW, (ii) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύος 330ΜW,
 3. άδεια ηλεκτροπαραγωγής για το σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450ΜW,
 4. επί των παρακάτω λιγνιτικών παραχωρήσεων, τα οποία με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα εξασφαλίζουν παροχή καυσίμου για τη μακρόχρονη λειτουργία των παραπάνω λιγνιτικών μονάδων:
 5. (i) τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως του ορυχείου Αμυνταίου συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου Λακκιάς και του ορυχείου Κλειδιού, (ii) τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως επί του ορυχείου Λόφων Μελίτης, των ορυχείων Κομνηνών Ι και ΙΙ και του ορυχείου Βεύης,
 6. οι κάτωθι υδροηλεκτρικές μονάδες:
 7. (i) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πλατανόβρυση, ισχύος 116ΜW, (ii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384ΜW, (iii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Άγρας, ισχύος 50ΜW, (iν) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19ΜW, (ν) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής ισχύος 334ΜW,
 8. η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485ΜW
4.  
  Τα επιμέρους στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των μονάδων του παραγωγικού δυναμικού που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, θα περιγραφούν αναλυτικά στη σύμβαση απόσχισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος νόμου, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που περιγράφονται στη σύμβαση απόσχισης και στη λογιστική κατάσταση της απόσχισης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και των συμβάσεων εργασίας που αναφέρονται στην ανωτέρω σύμβαση και στη λογιστική κατάσταση της απόσχισης, λογίζονται ως αυτοτελής επιχειρησιακός κλάδος της ΔΕΗ Α.Ε.
Άρθρο 2 "Διαδικασία εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε."
1.  
  Τα περιουσιακά στοιχεία του αναφερόμενου, στην παρ. 4 του άρθρου 1, κλάδου εισφέρονται κατά το στάδιο της ιδρύσεως της νέας εταιρίας ή εφόσον η νέα εταιρία είναι ήδη υφιστάμενη, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. καταρτίζει σχέδιο σύμβασης απόσχισης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου, στο οποίο περιγράφονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου. Το σχέδιο της σύμβασης απόσχισης υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου. Η Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρίας είναι αρμόδιες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου για την έγκριση του σχεδίου της σύμβασης απόσχισης.
3.  
  Η μεταβίβαση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της παρ. 3 του άρθρου 1 πραγματοποιείται με καθολική διαδοχή, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Ως αντάλλαγμα για τον εισφερόμενο κλάδο, η ΔΕΗ Α.Ε. θα λάβει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, η αξία των οποίων θα είναι ίση προς την αξία της καθαρής θέσης του εισφερόμενου κλάδου. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας μπορεί να μεταβληθεί και μετά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού της απόσχισης και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου.
4.  
  Η ΔΕΗ Α.Ε. θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, των οποίων είναι δικαιούχος, σε ενδιαφερόμενα για την απόκτησή τους πρόσωπα, τα οποία θα αναδειχθούν στο πλαίσιο ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισμού. Το τίμημα που θα επιτευχθεί μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. των μετοχών εκδόσεως της εταιρίας, των οποίων είναι δικαιούχος, θα είναι τουλάχιστον ίσο με τη συνολική λογιστική αξία των εισφερομένων στοιχείων του κλάδου, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, στον πρώτο ισολογισμό που θα συντάξει η εταιρία μετά την εισφορά του κλάδου. Εφόσον η πώληση λάβει χώρα πριν από τη σύνταξη του ανωτέρω ισολογισμού, η λογιστική αξία των εισφερομένων στοιχείων του κλάδου, κατά το χρόνο της πώλησης, θα προσδιορισθεί με βάση λογιστική κατάσταση (προσωρινό ισολογισμό) της εταιρίας, η οποία θα καταρτισθεί με τις ίδιες μεθόδους και την ίδια διάταξη και εμφάνιση, όπως ο ετήσιος ισολογισμός που συντάσσεται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Το ως άνω τίμημα θα διατεθεί για επενδυτικές ανάγκες της ΔΕΗ Α.Ε. και κατά προτεραιότητα αυτές που σχετίζονται με την αντικατάσταση και την περιβαλλοντική αναβάθμιση των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων παλαιάς τεχνολογίας της ΔΕΗ στο ΛΚΔΜ. Στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού θα προκρίνονται εκείνες οι προσφορές, στις οποίες περιλαμβάνεται εμπεριστατωμένο, τεκμηριωμένο και δεσμευτικό επενδυτικό σχέδιο προς αξιοποίηση της άδειας ηλεκτροπαραγωγής για το σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 540 ΜW.
5.  
  Εφόσον στον παρόντα νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν σε σχέση με την απόσχιση του αναφερόμενου στην παρ. 4 του άρθρου 1 κλάδου αναλογικώς οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137).
Άρθρο 3 "Περιεχόμενο της σύμβασης απόσχισης"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. καταρτίζει εγγράφως σχέδιο σύμβασης απόσχισης, στο οποίο προσδιορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:.
 1. η μορφή, η επωνυμία και η έδρα της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας και ο αριθμός καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),.
 2. τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου που εισφέρεται στην υφιστάμενη ή υπό ίδρυση νέα εταιρία,
 3. η ημερομηνία του ισολογισμού απόσχισης, από την οποία και εντεύθεν οι πράξεις της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι λαμβάνουν χώρα για λογαριασμό της νέας εταιρίας,.
 4. το σχέδιο του καταστατικού της υπό ίδρυση νέας εταιρίας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος, εφόσον η απόσχιση πραγματοποιείται με εισφορά του κλάδου σε υπό ίδρυση εταιρία
2.  
  Σε περίπτωση που η σύμβαση της απόσχισης του κλάδου δεν έχει συμπεριλάβει ορισμένα από τα στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού που υπάγονται άμεσα από επιχειρηματικής απόψεως στον εισφερόμενο κλάδο, ο τελευταίος συμπεριλαμβάνει τα ανωτέρω παραλειφθέντα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, εφόσον από την ερμηνεία της σύμβασης απόσχισης δεν συνάγεται σαφώς ότι τα μέρη επιθυμούσαν τον αποκλεισμό των παραλειφθέντων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού από τον κλάδο. Από της ολοκλήρωσης της απόσχισης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου, τα ανωτέρω παραλειφθέντα από τη σύμβαση απόσχισης περιουσιακά στοιχεία λογίζονται ως εισφερθέντα στη νέα εταιρία.
3.  
  Συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρίας, συμπληρωματικές προς εκείνες των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιτρέπονται στο μέτρο που ο παρών νόμος δεν περιέχει αποκλειστική ρύθμιση των οικείων θεμάτων.
4.  
  Το σχέδιο της σύμβασης απόσχισης υποβάλλεται με πρωτοβουλία της ΔΕΗ Α.Ε. στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 4 "Διαπίστωση της λογιστικής αξίας του εισφερόμενου κλάδου"
1.  
  Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερομένου κλάδου και η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου, στη νέα εταιρία, κλάδου διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993.
2.  
  Δεν υπάρχει υποχρέωση της ΔΕΗ Α.Ε. για παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων της σε διακεκριμένους λογαριασμούς, όσον αφορά τις συναλλακτικές και λοιπές πράξεις που λαμβάνουν χώρα μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης της απόσχισης, αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και δεν μπορούν λόγω της φύσεώς τους να διαχωριστούν από συναφείς πράξεις άλλων κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. Οι ανωτέρω πράξεις θα διαχωριστούν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας σύνταξης της λογιστικής κατάστασης απόσχισης και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της απόσχισης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου.
3.  
  Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου, τα ανωτέρω στοιχεία θα εγγραφούν συγκεντρωτικώς στα εμπορικά βιβλία της νέας εταιρείας, στην οποία εισφέρεται ο κλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993.
Άρθρο 5 "Ενημέρωση των μετόχων"
1.  
  Έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν ήδη υφιστάμενης νέας εταιρίας, κάθε μέτοχος της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν ήδη υφιστάμενης νέας εταιρίας, έχει δικαίωμα να λάβει γνώση των ακόλουθων εγγράφων:.
 1. του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου, σχεδίου της σύμβασης απόσχισης,
 2. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. των τελευταίων τριών (3) ετών,.
 3. των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας των τελευταίων τριών (3) ετών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, άλλως του συνόλου των τυχόν υφιστάμενων μέχρι τότε ετησίων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας,
 4. αναλυτικής έκθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας, στην οποία επεξηγείται το σχέδιο της σύμβασης απόσχισης του εισφερόμενου κλάδου,.
 5. της κατ’ άρθρο 4 του παρόντος νόμου έκθεσης ελέγχου διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου
2.  
  Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας υποχρεούνται να καταστήσουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έγγραφα διαθέσιμα στους μετόχους τους, για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και λήγει με την περάτωση της τελευταίας. Για τη διάθεση των εγγράφων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αρκεί η ανάρτηση των ανωτέρω εγγράφων στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εφόσον παρέχεται συγχρόνως η δυνατότητα στους μετόχους να μεταφορτώνουν και να εκτυπώνουν τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας υποχρεούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους για κάθε ουσιώδη μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου που έλαβε χώρα στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας κατάρτισης του σχεδίου της σύμβασης απόσχισης και της ημερομηνίας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.
4.  
  Η υποχρέωση πληροφόρησης των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας δεν διαλαμβάνει τις, κατά την εύλογη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, εμπορικώς ευαίσθητες για τη ΔΕΗ Α.Ε. και την τυχόν υφιστάμενη νέα εταιρία, πληροφορίες.
Άρθρο 6 "Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περί απόσχισης του κλάδου"
1.  
  Για την απόσχιση του κλάδου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναφέρεται ιδία στην έγκριση του σχεδίου της σύμβασης απόσχισης και τις τροποποιήσεις του καταστατικού που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της απόσχισης.
2.  
  Εφόσον η απόσχιση του κλάδου πραγματοποιείται με εισφορά σε υπό ίδρυση νέα εταιρία, για την απόσχιση του κλάδου απαιτείται απόφαση μόνον της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία (απόφαση) σε αυτήν την περίπτωση αφορά επιπροσθέτως και στην έγκριση του καταστατικού της υπό ίδρυση νέας εταιρίας.
3.  
  Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, ισχύουν ως προς τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
4.  
  Εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η προβλεπόμενη στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τελεί υπό την έγκριση των κατ’ ιδίαν κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόσχιση. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση ιδιαίτερης συνέλευσης των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται, η οποία λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, ισχύουν ως προς τη λειτουργία της ιδιαίτερης συνέλευσης των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας μετόχων οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
5.  
  Περίληψη του εγκεκριμένου, κατά τα ανωτέρω, σχεδίου της σύμβασης απόσχισης υποβάλλεται με κοινή αίτηση της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7β και 69 παράγραφοι 3, 3α και 3β του κ.ν. 2190/1920. Εφόσον η απόσχιση έλαβε χώρα με εισφορά του κλάδου σε υπό ίδρυση νέα εταιρία, μαζί με το εγκεκριμένο σχέδιο της σύμβασης απόσχισης υποβάλλεται επιπροσθέτως στις διατυπώσεις δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου και περίληψη του καταστατικού της υπό ίδρυση νέας εταιρίας.
Άρθρο 7 "Ολοκλήρωση της απόσχισης"
1.  
  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας, με τις οποίες εγκρίνεται το σχέδιο της σύμβασης απόσχισης, μαζί με τη σύμβαση απόσχισης που έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, υποβάλλονται κατόπιν εγκρίσεώς τους από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 για κάθε μία από τις ανωτέρω εταιρίες. Η έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παρέχεται, αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη και η νομιμότητα των πράξεων και διατυπώσεων που επιβάλλει ο παρών νόμος.
2.  
  Σε περίπτωση εισφοράς του κλάδου σε υπό ίδρυση νέα εταιρία, στις υποβαλλόμενες κατά την προηγούμενη παράγραφο σε δημοσιότητα εταιρικές πράξεις περιλαμβάνεται, επίσης, το καταστατικό της υπό ίδρυση νέας εταιρίας. Η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει εν προκειμένω τη διαπίστωση της ύπαρξης και νομιμότητας του περιεχομένου του καταστατικού της υπό ίδρυση νέας εταιρίας.
3.  
  Με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύμβασης απόσχισης, της προβλεπόμενης, στις προηγούμενες παραγράφους, εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της εγκριτικής του σχεδίου της σύμβασης απόσχισης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας, ολοκληρώνονται η απόσχιση και εισφορά του κλάδου και, κατά περίπτωση, η σύσταση της νέας εταιρίας.
Άρθρο 8 "Έννομες συνέπειες της απόσχισης"
1.  
  Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και, κατά περίπτωση, της σύστασης της νέας εταιρίας, επέρχεται αυτοδικαίως με οιονεί καθολική διαδοχή η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου και η νέα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου κλάδου.
2.  
  Κατ’ απόκλιση των κειμένων, γενικών ή ειδικών, διατάξεων και των προβλέψεων διοικητικών πράξεων δεν απαιτούνται για την επέλευση των αποτελεσμάτων της προηγουμένης παραγράφου οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, εγκρίσεις, άδειες ή βεβαιώσεις των διοικητικών αρχών ή οποιαδήποτε δήλωση της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας ενώπιον των διοικητικών αρχών.
3.  
  Κατ’ απόκλιση των κειμένων, γενικών ή ειδικών, διατάξεων και των προβλέψεων διοικητικών πράξεων οι πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί από τις διοικητικές αρχές, καθώς επίσης απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις υπέρ και προς τη ΔΕΗ Α.Ε. που αναφέρονται σε στοιχεία του εισφερόμενου κλάδου μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη νέα εταιρία. Τυχόν εγγυήσεις τρίτων υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν σε υποχρεώσεις που περιέρχονται στη νέα εταιρία ισχύουν υπέρ της δεύτερης με τους αυτούς όρους και ιδία ως προς το ύψος των αναληφθεισών υποχρεώσεων.
4.  
  Οι εκκρεμείς δίκες της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες αφορούν σε δικαιώματα και υποχρεώσεις που περιέρχονται στη νέα εταιρία, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη δεύτερη, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και χωρίς να απαιτείται για τη συνέχιση ή επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας.
5.  
  Από την ολοκλήρωση της απόσχισης, μεταβιβάζεται στη νέα εταιρία το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. από συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ή άλλες έννομες σχέσεις που περιλαμβάνονται στον κλάδο. Η νέα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στις έννομες σχέσεις της ΔΕΗ Α.Ε. με τους εργαζομένους που περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο, με εξαίρεση την περίπτωση των εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων περιελήφθησαν μεν στη σύμβαση και τη λογιστική κατάσταση της απόσχισης, εκείνοι όμως συνταξιοδοτήθηκαν κατά το μεσοδιάστημα μεταξύ της κατάρτισης του σχεδίου της σύμβασης απόσχισης και της ολοκλήρωσης αυτής. Η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται και μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τη νέα εταιρία για τις υποχρεώσεις που αφορούν σύμβαση ή σχέση εργασίας, εφόσον οι υποχρεώσεις ανάγονται σε χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η νέα εταιρία εξακολουθεί να δεσμεύεται έναντι των εργαζομένων από τους όρους εργασίας που ίσχυαν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης αυτών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για τη μεταφορά του προσωπικού του εισφερόμενου κλάδου στη νέα εταιρία.
6.  
  Από την ολοκλήρωση της απόσχισης, μεταβιβάζεται στη νέα εταιρία το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν στην ασφάλιση των εργαζομένων. Οι υποχρεώσεις του Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων, όπως ισχύουν, για την ασφαλιστική κάλυψη και προστασία των ασφαλισμένων της ΔΕΗ Α.Ε., δεν θίγονται από την απόσχιση και εξακολουθούν να ισχύουν υπέρ των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε., των οποίων η σύμβαση ή σχέση εργασίας περιέχεται στον κλάδο που μεταβιβάζεται στη νέα εταιρία.
7.  
  Η απόσχιση του κλάδου δεν αποτελεί αυτή καθ’ αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων στη νέα εταιρία. Η νέα εταιρία δεν δύναται να προβεί για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις εργατικού δυναμικού που προέρχεται από την ΔΕΗ Α.Ε. εξαιτίας της απόσχισης για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση αυτής.
8.  
  Η μεταφορά των εργαζομένων του κλάδου γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης νόμου, κανονισμού, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, ισχύουν ως προς την απόσχιση του κλάδου και τη μεταφορά των εργαζομένων οι όροι του π.δ. 178/2002 (Α΄ 162) σε σχέση με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος εγκατάστασης ή επιχείρησης.
9.  
  Επιτρέπεται η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη ΔΕΗ Α.Ε. άνευ συγκαταθέσεως του υποκειμένου των δεδομένων, κατά το μέτρο που η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης απόσχισης.
Άρθρο 9 "Μεταβίβαση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας"
1.  
  Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο, καθώς και οι παρεπόμενες έννομες σχέσεις που συνδέονται με αυτές μεταβιβάζονται αυτούσιες στη νέα εταιρία μαζί με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του κλάδου. Η μεταβίβαση των ανωτέρω συμβάσεων προμήθειας στη νέα εταιρία επέρχεται άνευ συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ απόκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 23 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2.  
  Για τη μεταβίβαση των προβλεπομένων, στο παρόν άρθρο, συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτείται όπως αυτές έχουν καταρτισθεί εγγράφως. Η νέα εταιρία προμηθεύει τους πελάτες με ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονταν, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, στις συμβάσεις των πελατών με τη ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες εισφέρονται στη νέα εταιρία. Η νέα εταιρία δύναται να μεταβάλει τους όρους των συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και στις οικείες συμβάσεις.
3.  
  Σε περίπτωση ειδικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κώδικα Προμήθειας, συμβατικών όρων σε σχέση με τον ελάχιστο χρόνο ισχύος της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και την οφειλόμενη αποζημίωση επί καταγγελίας της τελευταίας, η μεταβολή του προσώπου του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της αποσχίσεως δεν συνιστά από μόνη της σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης προμήθειας.
4.  
  Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εισφέρονται στη νέα εταιρία δεν λύονται μονομερώς από τα μέρη πριν από την παρέλευση τετραμήνου από την ολοκλήρωση της απόσχισης. Κατά τα λοιπά, δεν θίγεται το προβλεπόμενο στο νόμο και τη σύμβαση δικαίωμα καταγγελίας των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εισφέρονται στη νέα εταιρία.
5.  
  Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της απόσχισης να απέχει από κάθε μορφής επιθετική εμπορική πρακτική με σκοπό την επαναπροσέλκυση των πελατών, οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων εισφέρθηκαν στη νέα εταιρία.
6.  
  Σε περίπτωση λύσης των συμμεταβιβαζόμενων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με τη νέα εταιρία, η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέας σύμβασης προμήθειας με τους συγκεκριμένους πελάτες, για τους λόγους που αναφέρονται στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση με την εκάστοτε Βασική και Ειδική Κατηγορία Πελατών. Σε περίπτωση κατάρτισης νέας συμβάσεως προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και των ανωτέρω πελατών, η σύμβαση αυτή διέπεται από τους όρους και το περιεχόμενο που ισχύουν για τις βασικές και ειδικές κατηγορίες πελατών με βάση τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. για την εκάστοτε Βασική και Ειδική Κατηγορία Πελατών.
7.  
  Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος που εισφέρονται στον κλάδο προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. εκδιδόμενη επί τη βάσει σχετικής μελέτης – εισήγησης εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα ιδίως με τα εξής κριτήρια:.
 1. Η συνολικώς παρεχόμενη, στο πλαίσιο των μεταβιβαζόμενων συμβάσεων προμήθειας, ηλεκτρική ενέργεια ανέρχεται στο 30% της συνολικώς προμηθευόμενης στην πελατειακή βάση της ΔΕΗ Α.Ε. ηλεκτρικής ενέργειας.
 2. Η συνολικώς παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται μεσοσταθμικώς με βάση τις τρείς (3) εταιρικές χρήσεις που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατάρτισης της λογιστικής κατάστασης της απόσχισης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
 3. Οι μεταβιβαζόμενες με τον κλάδο συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχούν, κατά προσέγγιση, στο 30 % του συνολικού αριθμού συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., αναλογικώς ανά βασική και ειδική κατηγορία πελατών της ΔΕΗ Α.Ε.
 4. Ειδικώς ως προς τους πελάτες υψηλής και μέσης τάσεως της ΔΕΗ Α.Ε., το ποσοστό που ορίζεται στην περίπτωση β΄, δεν είναι απαραίτητο να αφορά στον αριθμό των συμβάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. με τους συγκεκριμένους πελάτες, αλλά μπορεί να αναφέρεται στην εκπροσωπούμενη στις συμβάσεις των συγκεκριμένων πελατών ενέργεια.
 5. Στην περίπτωση αυτή, την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προς τους συγκεκριμένους πελάτες αναλαμβάνουν τόσο η ΔΕΗ Α.Ε. όσο και η νέα εταιρία, κατά το ποσοστό εκπροσωπούμενης ενέργειας που αντιστοιχεί στην καθεμία.
8.  
  Κατά τον προσδιορισμό των συμβάσεων προμήθειας που περιλαμβάνονται στον κλάδο, κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να λαμβάνει υπόψη του τόσο τον αριθμό συνδέσεων όσο και τη συνολική κατανάλωση του μεμονωμένου πελάτη ανεξαρτήτως του αριθμού συνδέσεών του, καθώς επίσης και τα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών, τα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς τους και τη γεωγραφική τους κατανομή. Μετά το τέλος της διαδικασίας προσδιορισμού των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων του παρόντος άρθρου, η πελατειακή βάση της νέας εταιρίας κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, θα απεικονίζει αναλογικά (prο rata) το προφίλ της αντίστοιχης πελατειακής βάσης της ΔΕΗ Α.Ε., ιδίως από άποψη οικονομικής συμπεριφοράς και δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία πελατών.
9.  
  Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που ρυθμίζονται στα άρθρα 57 και 58 του ν. 4001/2011, καθώς επίσης οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. με πελάτες των νήσων της Ελληνικής Επικράτειας των οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα ή το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας, δεν περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο. Κατά τον προσδιορισμό της συνολικώς παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 περίπτωση α΄ του παρόντος άρθρου, συνυπολογίζεται η παρεχόμενη στο πλαίσιο των συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου ηλεκτρική ενέργεια.
10.  
  Η ΔΕΗ Α.Ε. προβαίνει, εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της απόσχισης, σε δημόσια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, με την οποία ενημερώνει τους πελάτες της σε σχέση με τη μεταβολή του προσώπου του προμηθευτή και την ετοιμότητα της νέας εταιρίας προς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να τηρήσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας τις υποχρεώσεις ατομικής ενημέρωσης των πελατών που προβλέπονται σε περίπτωση τροποποιήσεως των όρων σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
11.  
  Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρίας και στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα των πελατών, οι συμβάσεις των οποίων μεταβιβάσθηκαν στη νέα εταιρία, η ΔΕΗ Α.Ε. μπορεί να αναλάβει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους ανωτέρω πελάτες. Οι όροι και η διάρκεια της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους ανωτέρω πελάτες ορίζονται στη συμφωνία μεταξύ της νέας εταιρίας και της ΔΕΗ Α.Ε.
12.  
  Επιτρέπεται στο πλαίσιο της μεταβίβασης των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ Α.Ε. και τη νέα εταιρία, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση και εκτέλεση των εμπιπτουσών στον εισφερόμενο κλάδο συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 10 "Προστασία των συναλλαγών"
1.  
  Η απόσχιση του κλάδου κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μόνον εάν δεν τηρήθηκαν οι όροι του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, ή εάν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας, που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου, είναι άκυρη ή ακυρώσιμη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35α και 35β του κ.ν. 2190/1920.
2.  
  Η αγωγή για την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης των Γενικών Συνελεύσεων της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας κηρύσσεται απαράδεκτη από το δικαστήριο της παραγράφου 1, εάν παρήλθαν έξι (6) μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος, ή έπαυσαν να συντρέχουν οι λόγοι ακυρώσεως της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3.  
  Το αρμόδιο δικαστήριο τάσσει εύλογη προθεσμία για την άρση των λόγων ακυρότητας ή ακυρωσίας των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εφόσον κρίνει ότι είναι δυνατή η άρση τους
4.  
  Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει ή αναγνωρίζει την ακυρότητα των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.
5.  
  Τριτανακοπή κατά της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει ή αναγνωρίζει την ακυρότητα των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, που αρχίζει από την υποβολή της δικαστικής απόφασης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.
6.  
  Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει ή αναγνωρίζει την ακυρότητα των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν επηρεάζει τις έννομες συνέπειες που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος νόμου και δεν θίγει το κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρίας στο πλαίσιο της απόσχισης.
7.  
  Δεν επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας για απαιτήσεις, η ημερομηνία γένεσης των οποίων ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο από εκείνον της ολοκλήρωσης της απόσχισης, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου.
8.  
  Το άρθρο 14 του ν. 2472/1997 δεν εφαρμόζεται στην παρούσα απόσχιση.
Άρθρο 11 "Ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε."
1.  
  Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που η νέα εταιρία συνιστά 100% θυγατρική επιχείρηση της ΔΕΗ Α.Ε., η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται εις ολόκληρον με τη νέα εταιρία για το σύνολο των υποχρεώσεων του εισφερόμενου κλάδου που γεννήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων, μέχρις ότου ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση έναντι της νέας εταιρίας και αυτή αποβεί άκαρπη.
2.  
  Η ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν ισχύει ως προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η νέα εταιρία στο πλαίσιο των μεταβιβαζόμενων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.
3.  
  Από της ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης, στο άρθρο 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου, μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. και εντεύθεν, η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μόνο μέχρι το ύψος της αξίας του καθαρού ενεργητικού που εισφέρθηκε στη νέα εταιρία στο πλαίσιο της απόσχισης. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων, μέχρις ότου ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση έναντι της νέας εταιρίας και αυτή αποβεί άκαρπη.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 477 και 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται στην παρούσα απόσχιση.
Άρθρο 12 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, καταχωρήσεις δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύμβασης απόσχισης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων.
2.  
  Η ΔΕΗ Α.Ε. και η υφιστάμενη ή υπό ίδρυση νέα εταιρία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη στο πλαίσιο της απόσχισης κατά τον παρόντα νόμο, για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως ενδεικτικώς η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της σύμβασης απόσχισης του εισφερόμενου κλάδου. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
3.  
  Η διαρκής επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής ενημερώνεται για την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου σύμβαση μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον προτιμητέο επενδυτή, πριν από τη σύναψή της, αναλογικώς εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 32 του Κανονισμού της Βουλής. Επίσης, η επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής ενημερώνεται και διατυπώνει προτάσεις και παρατηρήσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών επί του σχεδίου της προκήρυξης διαγωνισμού για την πώληση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.
Άρθρο 13 "Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας"
1.  
  Η μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού σε νέα θέση για λόγους κοινής ωφέλειας, που αφορούν στην παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας και στην προστασία της ποιότητας ζωής, μπορεί να γίνει σε δημόσια ή ιδιωτική έκταση ή έκταση των ΟΤΑ, χαρακτηριζόμενη ωσαύτως και η δημιουργία του ως άνω νέου οικισμού ως υποχρέωση κοινής ωφέλειας
2.  
  Η απόκτηση των απαιτούμενων ιδιωτικών ή δημόσιων εκτάσεων ή εκτάσεων των ΟΤΑ για τη μεταφορά ή μετεγκατάσταση οικισμού, διενεργείται είτε με αναγκαστική απαλλοτρίωση είτε με απευθείας αγορά είτε με παραχώρηση / διάθεση αυτών από το Ελληνικό Δημόσιο ή τους ΟΤΑ. Σκοπός της απόκτησης των εκτάσεων αυτών είναι η εγκατάσταση των κατοίκων με την εφαρμογή πολεοδομικού σχεδιασμού, εφόσον δεν υφίσταται ήδη τέτοιος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
3.  
  Στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων για τους σκοπούς της παραγράφου 1, αυτή κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου με μέριμνα και απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας του νομού, αφού ολοκληρωθεί η κατ’ αρχήν περιβαλλοντική αδειοδότηση του νέου οικισμού
4.  
  Στην περίπτωση απευθείας αγοράς, αυτή συντονίζεται και υποστηρίζεται από την Κτηματική Υπηρεσία του νομού της περιοχής μετεγκατάστασης. Η δαπάνη απόκτησης των νέων χώρων βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
5.  
  Στην περίπτωση παραχώρησης από το Δημόσιο, αυτή υλοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας του Δημοσίου, στην οποία υπάγεται η διαχείριση της έκτασης
6.  
  Ο καθορισμός των δικαιούχων, η διανομή των ακινήτων και οι όροι παραχώρησης της παραπάνω έκτασης στο νέο οικισμό, στους δικαιούχους, γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14 του ν. 4061/2012, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και σε ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκτάσεων στο χώρο του νέου οικισμού καθώς και σε υφιστάμενα αδιάθετα οικόπεδα οικισμών που έχουν ήδη μετεγκατασταθεί και για τα οποία εκκρεμούν αιτήσεις κατοίκων των εν λόγω οικισμών.
7.  
  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο
8.  
  Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκείται προσφυγή στο αρμόδιο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο αποφαίνεται για την υπόθεση αμετάκλητα.
9.  
  Μετά την τελεσιδικία της απόφασης της Επιτροπής με την οποία προσδιορίστηκαν οι δικαιούχοι οικοπέδων, η ίδια Επιτροπή διενεργεί κλήρωση για τον καθορισμό του οικοπέδου που παραχωρείται σε έκαστο δικαιούχο. Η κλήρωση διενεργείται στην έδρα του οικείου δήμου.
10.  
  Ο Περιφερειάρχης της οικείας Περιφέρειας εκδίδει οριστικό τίτλο όπου αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου και προσδιορίζεται το παραχωρούμενο ακίνητο κατά χρήση, εμβαδό και θέση. Το παραχωρητήριο μεταγράφεται με μέριμνα του δικαιούχου.
11.  
  Οι κοινωφελείς, οι κοινόχρηστοι χώροι και οι λοιποί οικοδομήσιμοι χώροι στο νέο οικισμό περιέρχονται, με την ίδια ως άνω διαδικασία και με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, στον οικείο δήμο της περιοχής μετεγκατάστασης ή σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. μετά από αίτημα αυτών.
12.  
  Εφόσον υπάρχουν υποδομές κοινής ωφέλειας και οποιεσδήποτε ανωδομές, που κατασκευάσθηκαν από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε εκτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου που δεν έχουν παραχωρηθεί κατά κυριότητα σε αυτούς, ο δήμος υποδοχής του νέου οικισμού εισπράττει το τίμημα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αυτών προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή των βασικών υποδομών και υποδομών κοινής ωφέλειας στη νέα θέση του οικισμού
13.  
  Οι βασικές υποδομές και οι υποδομές κοινής ωφέλειας υλοποιούνται, στη νέα θέση μετεγκατάστασης, με πόρους που λαμβάνει ο οικείος δήμος υποδοχής ως δικαιούχος από τις υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεις στον αρχικό οικισμό και στα πέριξ αυτού αγροκτήματα και με πόρους που ρητά προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), και με την αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων και άλλων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.
14.  
  Με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού και ωρίμανσης των αναγκαίων έργων υποδομής θα εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, τα προβλεπόμενα στο ν. 3894/2010 (Α΄ 204), όπως αυτός ισχύει.
15.  
  Λοιπές λεπτομέρειες, εφόσον απαιτηθούν, θα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Άρθρο 14 "Στην Ενότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ’ αριθμ. 15 της 24.7.2013 του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)» (Α΄ 168), η οποία τιτλοφορείται «Ιδιοκτησιακό [...]"
1.  
  Στο τρίτο εδάφιο, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «με στόχο την ολοκλήρωσή της εντός του δεύτερου τριμήνου του 2014, με πρόβλεψη για μελλοντική ολοκληρωτική αποχώρηση της ΔΕΗ από τον ΑΔΜΗΕ.» και το κόμμα αντικαθίσταται με τελεία.
2.  
  Στο έκτο εδάφιο, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «χωρίς όμως μεταβολή του τελικού στόχου που είναι η ολοκλήρωση του διαχωρισμού (unbundling) το 2ο τρίμηνο του 2014.» και το κόμμα αντικαθίσταται με τελεία.
3.  
  Το εικοστό πέμπτο εδάφιο, όπως ισχύει, καταργείται
Άρθρο 15
1.  
  Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων υπέρ αυτών, για τις ανάγκες εκμετάλλευσης στερεών καυσίμων (λιγνίτη, τύρφης κ.λπ.) σε περιοχές, όπου έχουν παραχωρηθεί αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στη ΔΕΗ Α.Ε., δυνάμει των διατάξεων του ν.δ. 4029/1959 (Α΄ 250), του ν. 134/1975 (Α΄ 180) κ.ά., καθώς και των αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, κηρύσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 128-138 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (Α΄ 277), υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με δαπάνες του αιτούντος την κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
Άρθρο 16
1.  
  Τα εδάφια η΄ και θ΄ μετά τον Πίνακα Β΄ της υποπερίπτωσης δ΄ (τιμολόγηση (€/ΜWh) ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ) της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: Στην περίπτωση που σε σταθμό ΣΗΘΥΑ του πίνακα Α΄ η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, και εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε διατίθεται μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα Α΄ (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 45% Σε περίπτωση που σε σταθμό ΣΗΘΥΑ του πίνακα Α΄ τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 17% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πλέον τυχόν προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.
2.  
  Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα έναρξης ισχύος της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4254/2014.
Άρθρο 17 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 8α
1.  
  Από την ολοκλήρωση της απόσχισης, η νέα εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά στην κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων εργασίας όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων των Λιγνιτωρυχείων και των Σταθμών Παραγωγής (Ατμοηλεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί) που μεταφέρονται με την απόσχιση στη νέα εταιρία.
2.  
  Από την ολοκλήρωση της απόσχισης, η νέα εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. για τη λειτουργία των Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) που δεν έχουν σχέση με τη συμμετοχή τους στην αγορά και αφορούν ιδίως: α) σε οικολογικές παροχές της ΔΕΗ Α.Ε. που προβλέπονται ως υποχρέωσή της στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περιβαλλοντικών όρων για τους ΥΗΣ, β) σε υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση με την προστασία και διαχείριση των υδάτων, γ) στην υποχρεωτική λειτουργία (υποχρεωτικά νερά) προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα ή προβλεπόμενα μετεωρολογικά φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων για προστασία φραγμάτων, ανάσχεση πλημμυρών κ.λπ., δ) στην ετήσια καταγραφή της ποσότητας των εισροών και της διακύμανσης της στάθμης του ταμιευτήρα, καθώς και αναλυτική κατάσταση των εκροών με υποχρεωτική παροχή των στοιχείων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων και στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ε) στην ετήσια διάθεση των υδρομετεωρολογικών δεδομένων που καταγράφει η εταιρία τόσο στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων όσο και στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3.  
  Η εταιρία υποχρεούται στην κατάρτιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης που αναφέρεται τουλάχιστον: α) στην ποσότητα που θα διατίθεται από τους ΥΗΣ στις διάφορες χρήσεις νερού, όπως άρδευση, ύδρευση, αναψυχή κ.λπ., με στόχο τη διατήρηση της οικολογικής παροχής, μετά από την κατάλληλη αδειοδότηση από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και β) στον τρόπο διαχείρισης πλημμυρικών επεισοδίων. Το Σχέδιο Δράσης εγκρίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ και γνωμοδότηση των αρμόδιων Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ρυθμίζονται θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων
5.  
  Από την ολοκλήρωση της απόσχισης η νέα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, δημοτικών ενοτήτων, δήμων και περιφερειών στις οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν οι μονάδες ηλεκτρικής παραγωγής ή τα ορυχεία που περιγράφονται στον κλάδο. Στις ανωτέρω υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως νομικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΔΕΗ Α.Ε. έναντι των κατοίκων των ανωτέρω τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, δημοτικών ενοτήτων, δήμων και περιφερειών, ιδίως με αφορμή την απαλλοτρίωση εκτάσεων γης και τη μετεγκατάσταση οικισμών.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-07-11 Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/146
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1975/134 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/134 1975
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων. 2010/3894 2010
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. 2011/4001 2011
Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις. 2012/4061 2012
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 2014/4254 2014
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/4029 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/4029 1959
Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ ΕΚ του Συμβουλίου. 2002/178 2002