ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/4278

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-08-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-08-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου: α. «Λιμένας» είναι η ζώνη ξηράς και θάλασσας, μαζί με τα έργα και τον εξοπλισμό, που υπάγεται σε κάθε δημόσιο φορέα χρήσης, ή φορέα της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικό ή μικτό φορέα, που έχει, κατά το νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσής του και επιτρέπει κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές. β. «Πυρσός» είναι οποιοδήποτε ναυτιλιακό βοήθημα, το οποίο εκπέμπει ευδιάκριτο φως και επισημαίνει προκαθορισμένο γεωγραφικό σημείο. Οι πυρσοί διακρίνονται σε φάρους, φανούς και φωτοσημαντήρες. γ. «Φάρος» είναι ο πυρσός που χρησιμεύει στην πελαγοδρομία, στην προσαιγιάλωση ή στην ακτοπλοΐα. δ. «Φανός» είναι ο πυρσός που χρησιμεύει στην ακτοπλοΐα, στην ένδειξη εισόδου όρμων, λιμένων, διαύλων και λιμενοβραχιόνων, καθώς και στην ένδειξη κεφαλής προβλητών ή κρηπιδωμάτων. ε. «Φωτοσημαντήρας» είναι κάθε πυρσός που είναι τοποθετημένος σε αγκυροβολημένο σημαντήρα για την επισήμανση υφάλων, κινδύνων, έργων ή εγκαταστάσεων. στ. «Λιμενικά έργα» είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή μερικώς στον αιγιαλό, την όχθη, την παραλία ή την παρόχθια ζώνη, μέσα στη θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών ή που προβλέπονται από τις διατάξεις περί Λιμενικών Ταμείων. ζ. «Αεροναυτικός φάρος» είναι ο πυρσός ναυτικού τύπου, στον οποίο μέρος της φωτεινής δέσμης εκτρέπεται κατά δέκα έως δεκαπέντε μοίρες (10°-15°) πάνω από τον ορίζοντα για τη χρήση του από αεροσκάφη. η. «Ζώνη Ασφαλείας» είναι ο χώρος που περικλείεται από νοητό κύκλο ακτίνας διακοσίων (200) μέτρων από φάρο. θ. «Φαρικό δίκτυο» είναι το σύνολο των πυρσών. ι. «Ναυάγιο» είναι: (αα) Κάθε πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, νηολογημένο ή όχι, το οποίο έχει παύσει να έχει πλευστότητα και παραμένει, ολόκληρο ή κατά ένα μέρος, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. (ββ) Η κατασκευή, η οποία δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί κατά τον προορισμό της και παραμένει, ολόκληρη ή κατά ένα μέρος, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. (γγ) Το φορτίο πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος ή το τμήμα ή παράρτημα πλοίου, πλωτού ναυπηγήματος ή κατασκευής, που παραμένει, ολόκληρο ή κατά ένα μέρος, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. ια. «Φαρική Εγκατάσταση» είναι το κτίσμα ή η κατασκευή με τα φωτιστικά μηχανήματα και λοιπά βοηθήματα. ιβ. «Ναύδετο» είναι πλωτός σημαντήρας, αγκυροβολημένος στη θάλασσα, που χρησιμοποιείται για την πρόσδεση πλοίων. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων 1.Η Υπηρεσία Φάρων (ΥΦ) είναι ανεξάρτητη υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής. 2.Της ΥΦ προΐσταται ανώτατος Αξιωματικός του ΠΝ. 3.Το προσωπικό της ΥΦ διακρίνεται σε διοικητικό και τεχνικό και συγκροτείται από: 1)Στρατιωτικό προσωπικό. 2)Μόνιμο Πολιτικό Προσωπικό. 3)Προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 4.Η οργάνωση της ΥΦ, η στελέχωσή της με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, τα υπηρεσιακά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται από τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΟΛ) της ΥΦ και από τον Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) της. 5.Αποστολή της ΥΦ είναι η εισήγηση για την ίδρυση, τροποποίηση ή κατάργηση πυρσών, η κατασκευή, ο εφοδιασμός, η επισκευή, η συντήρηση και η λειτουργία του συνόλου του φαρικού δικτύου του ελλαδικού χώρου, η ενημέρωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ) του ΠΝ, η οποία ιδρύθηκε με το ν. 4559/1930 (Α΄ 122) επί συναφών με τους πυρσούς θεμάτων για την έκδοση και δημοσίευση σχετικών αγγελιών προς τους ναυτιλλομένους και η συνεργασία με αυτήν για τη σύνταξη και τη δημοσίευση του Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών του άρθρου 6, με σκοπό την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου στους επιχειρησια­κούς σχεδιασμούς του ΠΝ και γενικότερα της Εθνικής Άμυνας. 6.Το προσωπικό της ΥΦ υπάγεται διοικητικά στην υπηρεσία αυτή. Σε ανώτερο κλιμάκιο διοίκησης οι φαροφύλακες υπάγονται στις άμεσες οδηγίες των Ναυτικών Διοικήσεων και των Ναυτικών Υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στις Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού (π.δ. 210/ 1993, Α΄ 89), της περιφέρειάς τους, όπως το κλιμάκιο αυτό καθορίζεται από το ΓΕΝ. Στους Ναυτικούς Διοικητές δύναται να ανατεθούν καθήκοντα εκπαίδευσης και επιθεώρησης του προσωπικού και υλικού των φάρων και φανών της περιφέρειας. Άρθρο 3 Φαροφύλακες – Τεχνίτες Φάρων 1.Έργο των Φαροφυλάκων είναι η παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας των στελεχωμένων φάρων και η εκτέλεση εργασιών επισκευής εγκαταστάσεων και μηχανημάτων των φάρων αρμοδιότητάς τους ή άλλων πυρσών, όπως καθορίζεται από την ΥΦ. 2.Έργο των Τεχνιτών Φάρων είναι η κατασκευή, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων των πυρσών. Στο έργο τους συνεπικουρούνται από κατάλληλο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της ΥΦ. 3.Οι Φαροφύλακες και οι Τεχνίτες Φάρων εντάσσονται στο στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ. Η κατάταξη και η εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση ρυθμίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Επαγγελματιών Οπλιτών και Υπαξιωματικών του ΠΝ, καθώς και από τον ΚΟΛ της ΥΦ. Άρθρο 4 Ίδρυση και λειτουργία πυρσών 1.Η εγκατάσταση πυρσού ή η μεταβολή στη λειτουργία πυρσού του φαρικού δικτύου της Χώρας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2.Οι πυρσοί ιδρύονται και λειτουργούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 1)Της σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας της εγκατάστασης, η οποία αφορά: 1) Την πελαγοδρομία. 2) Την ασφαλή προσέγγιση σε όρμους και λιμένες. 3) Την ένδειξη εισόδου όρμων, λιμένων και διαύλων. 4) Την ένδειξη κεφαλής προβλητών ή κρηπιδωμάτων. 5) Την ένδειξη υφάλων, αβαθών και άλλων ναυτιλιακών κινδύνων. 6) Την ένδειξη ύπαρξης ιχθυοκαλλιεργειών, άκρης υποθαλασσίων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων στη θάλασσα. 2)Της πηγής ενέργειας για τη λειτουργία τους. 3)Των τεχνικών χαρακτηριστικών λειτουργίας τους. 4)Του τόπου και της μορφολογίας της περιοχής εγκατάστασης. 5)Της γενικής ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Άρθρο 5 Ζώνες Ασφαλείας - εγκαταστάσεις και απαλλοτριώσεις - αξιοποίηση φαρικού δικτύου 1.Οι εγκαταστάσεις των πυρσών είναι δημόσιας ωφέλειας. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση των χώρων, γηπέδων ή κτισμάτων που είναι αναγκαίοι για την ανέγερσή τους γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Η τοποθέτηση, τροποποίηση ή αντικατάσταση πυρσών ή των συνοδευτικών τους εγκαταστάσεων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΥΦ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η πολιτιστική αξιοποίηση από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους δημόσιους φορείς και μη κερδοσκοπικά σωματεία των φαρικών κτισμάτων που έχουν ανάγκη συντήρησης και έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερου πολιτισμού, καθώς και η αξιοποίηση των φαρικών κτισμάτων με το σύστημα αναδοχής του άρθρου 20. Τα σχετικά αιτήματα απευθύνονται προς την ΥΦ και εγκρίνονται από το ΓΕΝ. Για εργασίες συντήρησης, μετατροπής, ανακατασκευής ή παραχώρησης φάρων που έχουν κηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως μνημεία νεότερου πολιτισμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2.Η Ζώνη Ασφαλείας αποσκοπεί στην προστασία της ανέγερσης, της απρόσκοπτης λειτουργίας και της απόδοσης του φάρου. Στην περιοχή της απαγορεύονται οικοδομικές εργασίες χωρίς την άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ. 3.Ως προς τη διαχείριση του χώρου της: 1)Απαγορεύεται η σύσταση οποιουδήποτε ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος τρίτου επί των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτήν και ανήκουν στο Δημόσιο. 2)Το Δημόσιο έχει δικαίωμα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ακινήτων κυριότητας τρίτων που βρίσκονται εντός αυτής, καθώς και όσων είναι αναγκαία για τη διάνοιξη οδού πρόσβασης στο φάρο. 3)Η ΥΦ αποφασίζει για την οριοθέτησή της, την ελέγχει και, αν απαιτείται, μεριμνά για την περίφραξη της ζώνης ασφαλείας με κάθε πρόσφορο μέσο. 4)Ο κατά τόπον αρμόδιος Δήμος προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συντήρηση κατάλληλης διόδου πρόσβασης που ενώνει το φάρο με την πλησιέστερη οδό. Άρθρο 6 Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών 1.Στο Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών αναγράφονται και κατηγοριοποιούνται γεωγραφικά οι πυρσοί, εκτός από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί για προσωρινή φωτοσήμανση, με το τοπωνύμιο, την ακριβή θέση και τα φαρικά χαρακτηριστικά τους. 2.Ο Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών εκδίδεται από την ΥΥ και ανανεώνεται κατ’ έτος. Η ΥΦ παρέχει στην ΥΥ κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία. Άρθρο 7 Ηλεκτρονικό μητρώο πυρσών Στην ΥΦ τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο πυρσών, η κατάρτιση του οποίου ολοκληρώνεται εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και στο οποίο καταχωρίζονται: α. Το έτος κατασκευής τους. β. Ο τόπος λειτουργίας τους. γ. Οι τεχνικές τους προδιαγραφές. δ. Η συντήρηση και οι επισκευές στις οποίες έχουν υποβληθεί. ε. Τα γεωμετρικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους. στ. Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους. Άρθρο 8 Εποπτεία και επιθεώρηση πυρσών 1.Οι λιμενικές αρχές εποπτεύουν την κανονική λειτουργία των πυρσών που υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητά τους και ειδοποιούν αμέσως την ΥΦ για κάθε πρόβλημα ή δυσλειτουργία. 2.Εφόσον δεν υφίσταται λιμενική αρχή, οι αναφερόμενες αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται από την αρμόδια κατά τόπους στρατιωτική αρχή και, εφόσον αυτή δεν υφίσταται, από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας. Άρθρο 9 Δαπάνη εγκατάστασης πυρσών 1.Κάθε δαπάνη εγκατάστασης πυρσού περιλαμβάνει τη μελέτη φωτοσήμανσης, την κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδομής, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού. 2.Η συνολική δαπάνη εγκατάστασης πυρσού: 1)Αν αυτός έχει ως αποκλειστικό σκοπό το φωτισμό εισόδου λιμένα ή προλιμένα ή και των δύο, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αρμόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα. 2)Αν εξυπηρετεί επιπλέον σκοπούς, βαρύνει ισομερώς το Δημόσιο και τον αρμόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, εκτός αν υπάρχει άλλος πυρσός σε απόσταση μικρότερη των δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων, οπότε βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αρμόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. 3.Αν κατά τη λειτουργία του πυρσού προκύψει ανάγκη βελτίωσης της απόδοσης του φωτιστικού μηχανήματος, τα απαραίτητα τεχνικά εξαρτήματα παρέχονται από την ΥΦ και οι σχετικές δαπάνες κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 4.Η συνολική δαπάνη εγκατάστασης ή αντικατάστασης ενδεικτικών σημαντήρων βαρύνει εξ ολοκλήρου οποιονδήποτε φορέα προς όφελος του οποίου γίνεται η φωτοσήμανση. Άρθρο 10 Δαπάνη συντήρησης και επισκευής πυρσών 1.Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η ΥΦ αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή πυρσών μετά την πλήρη εγκατάστασή τους και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, καθώς και τη μεταφορά υλικών και τεχνικού συνεργείου της ΥΦ στη περιοχή που θα γίνουν οι σχετικές εργασίες. Η δαπάνη βαρύνει τον αρμόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα ή το φορέα επ’ ωφελεία του οποίου έχει γίνει η εγκατάσταση. 2.Το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους η ΥΦ ενημερώνει τους ανωτέρω φορείς ως προς το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού της απαιτούμενης δαπάνης συντήρησης των πυρσών για το επόμενο ημερολογιακό έτος. 3.Οι ήδη εγκατεστημένοι αεροναυτικοί φάροι συντηρούνται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της ΥΦ. Άρθρο 11 Δαπάνη κατάργησης και αντικατάστασης πυρσών λιμένων 1.Αν κριθεί αναγκαία η αντικατάσταση πυρσού εγκατεστημένου σε λιμένα, η δαπάνη βαρύνει τον αρμόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα κατά το ήμισυ της διαφοράς που προκύπτει αν από την αξία του νέου υλικού αφαιρεθεί αυτή του υλικού που αντικαθίσταται και της δαπάνης της εγκατάστασης. Το υπόλοιπο της δαπάνης βαρύνει την ΥΦ. Η κυριότητα των υλικών που αντικαθίστανται περιέρχεται στο Δημόσιο. 2.Αν κριθεί αναγκαία η κατάργηση πυρσού εγκατεστημένου σε λιμένα, η δαπάνη βαρύνει την ΥΦ και τον αρμόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα κατά ίσα μέρη. Η κυριότητα των υλικών που καταργούνται περιέρχεται στο Δημόσιο. 3.Αν η επισκευή ενός εξαρτήματος πυρσού που έχει εγκατασταθεί σε λιμένα είναι αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη λόγω της κατάστασής του και κριθεί με γνωμάτευση της ΥΦ ως ακατάλληλο προς χρήση, η δαπάνη αντικατάστασής του επιμερίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9. 4.Αν πυρσός εγκατεστημένος σε λιμένα καταστραφεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθίζησης του εδάφους έδρασής του ή οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας ή πολέμου, ο αρμόδιος φορέας χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα βαρύνεται με τη δαπάνη της επισκευής του. Άρθρο 12 Λιμενικά έργα Κάθε οριστική μελέτη που αφορά την εκτέλεση, την κατασκευή νέου ή την τροποποίηση υφιστάμενου λιμενικού έργου, την κατασκευή, επέκταση ή τροποποίηση τεχνητών νήσων ή άλλων εξάλων ή υφάλων εγκαταστάσεων ή πλωτών κατασκευών, μόνιμων ή προσωρινών, καθώς και εξεδρών άντλησης πετρελαίου, ιχθυοκαλλιεργειών, αγωγών ή γεφυρών, κοινοποιείται από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα στην ΥΦ, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές φωτοσήμανσης και τα αναγκαία μηχανήματα. Οι δαπάνες της ΥΦ για τον εν λόγω καθορισμό, καθώς και αυτές που απαιτούνται για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση της απαιτούμενης φωτοσήμανσης, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου. Άρθρο 13 Φωτοσήμανση λιμενικών έργων υπό κατασκευή 1.Κάθε ύφαλος προέκταση λιμενικού έργου που τελεί υπό κατασκευή, επισημαίνεται με φωτοσημαντήρα τεχνικής δυνατότητας συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες χωρίς ανάγκη ανταλλακτικών ή αναλώσιμων υλικών, αγκυροβολημένο σε κατάλληλο σημείο των υφάλων έργων, με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του φορέα εκτέλεσης του έργου. 2.Η άκρη των εξάλων κατασκευών λιμενικού έργου που προεξέχει προς την πορεία των πλοίων φωτοσημαίνεται σε κατάλληλο σημείο με φανό ονομαστικής φωτοβολίας τριών (3) ναυτικών μιλίων, σε μετεωρολογική ορατότητα 10 ναυτικών μιλίων, και φως, σταθερό ή αναλάμπον, πράσινου μεν χρώματος όταν ο εισερχόμενος αφήνει το υπό κατασκευή λιμενικό έργο από την δεξιά του πλευρά, ερυθρού δε, αν το αφήνει αριστερά του. Αν από το έξαλο τμήμα των έργων υπάρχει προέκταση υφάλου τμήματος άνω των δέκα (10) μέτρων, η φωτοσήμανση της άκρης γίνεται με φωτοσημαντήρα και με ευθύνη του επιβλέποντος μηχανικού. 3.Η θέση των ανωτέρω τοποθετούμενων πυρσών μεταβάλλεται σύμφωνα με την πρόοδο του έργου. Άρθρο 14 Φωτοσήμανση ναυαγίων 1.Κάθε ναυάγιο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε λιμένα ή σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) ναυτικών μιλίων από την ακτή και εφόσον κριθεί από την ΥΥ ότι αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο, φωτοσημαίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, σύμφωνα με οδηγίες της ΥΦ. 2.Η φωτοσήμανση ναυαγίων που βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ζωνών γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη, σύμφωνα με οδηγίες της ΥΦ. 3.Η λιμενική αρχή, στην τοπική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ναυάγιο, καθώς και οι φορείς χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως τη θέση του στην ΥΥ και στην ΥΦ, οι οποίες εξετάζουν αν αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο και αναλαμβάνουν ενέργειες σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. Άρθρο 15 Έλεγχος εφαρμογής και κυρώσεις 1.Παραβάσεις σχετικά με τη φωτοσήμανση κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 βεβαιώνονται από όργανα της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 8. 2.Στις πιο πάνω περιπτώσεις παραβάσεων, ο προϊστάμενος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής: 1)Ενημερώνει σχετικά την ΥΦ. 2)Απαγορεύει αμέσως τη συνέχιση του υπό κατασκευή έργου. 3)Καλεί τον υπόχρεο αποκατάστασης του φωτισμού ή το νόμιμο εκπρόσωπό του να εκπληρώσει αμελλητί τις νόμιμες υποχρεώσεις του. Αν αυτός δεν συμμορφωθεί: 1) Η ΥΦ αναλαμβάνει αμέσως την εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται για τον κατάλληλο φωτισμό του υπό κατασκευή έργου ή του ναυαγίου. 2) Με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής επιβάλλεται στον υπόχρεο αποκατάστασης του φωτισμού διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το πενταπλάσιο ή μεγαλύτερο από το επταπλάσιο του ποσού που δαπανήθηκε για τις ενέργειες της προηγουμένης υποπερίπτωσης. Τα ποσά που εισπράττονται από τα εν λόγω πρόστιμα αποτελούν δημόσια έσοδα. Άρθρο 16 Εκμίσθωση φανών και φωτοσημαντήρων Αν απαιτείται προσωρινός φωτισμός σημείου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, το Δημόσιο δύναται να εκμισθώνει σε υποχρέους φωτοσήμανσης τους απαραίτητους προς τούτο φανούς ή φωτοσημαντήρες. Το ύψος του μηνιαίου μισθώματος καθορίζεται το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους με απόφαση του Διοικητή της ΥΦ. Άρθρο 17 Μεταφορά προσωπικού Η ΥΦ δύναται να αναθέτει σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιών Δημοσίου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 239 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), τη μεταφορά του προσωπικού της από και προς τους πυρσούς σε ιδιώτες, με μέριμνα του προϊσταμένου του φάρου, μόνο στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8, δεν μπορεί να καλύψει την εν λόγω ανάγκη. Άρθρο 18 Ύδρευση πυρσών Αν δεν είναι εφικτή για λόγους ανωτέρας βίας η παροχή πόσιμου ύδατος σε φάρους, επιτρέπεται η προσωρινή προμήθειά τους με μέριμνα του προϊσταμένου τους και με δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΥΦ. Άρθρο 19 Παραμονή οικογενειών σε φάρους Επιτρέπεται η παραμονή στα οικήματα φάρων, μελών οικογενειών φαροφυλάκων, προσωπικού του ΠΝ και Αναδόχων Φάρου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 20, εφόσον δεν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Άρθρο 20 Σύστημα αναδοχής φάρων Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η ΥΦ καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα να αναλάβουν χωρίς αμοιβή υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ή ανάδειξης ενός ή περισσότερων φάρων για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου και αποκτούν δικαιώματα σχετικά με την επικοινωνιακή τους προβολή και τη χρήση του φάρου, υπό την προϋπόθεση σεβασμού της ιστορικής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής της αξίας. Άρθρο 21 Ποινικές διατάξεις 1.Όποιος με πρόθεση προκαλεί βλάβη σε κτήριο ή σε μηχάνημα πυρσού ή σε ναύδετο, καθώς και όποιος παρεμποδίζει ή μεταβάλλει τη λειτουργία του ή προκαλεί σβέση του πυρσού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. 2.Οι ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται αν δεν συντρέχουν λόγοι αυστηρότερης τιμωρίας, σύμφωνα με άλλη διάταξη. 3.Όποιος προσδένει πλωτό μέσο σε φωτοσημαντήρα ή ενδεικτικό σημαντήρα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. 4.Η πρόσδεση πλωτών μέσων επιτρέπεται μόνο σε κτιστές στήλες, ενδεικτικές υφάλων ή αβαθών γενικά, αν αυτές είναι εφοδιασμένες με κρίκους πρόσδεσης. 5.Στον υπαίτιο της πράξης της παραγράφου 1 καταλογίζεται η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης και επαναλειτουργίας του πυρσού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΥΦ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 22 Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Στο άρθρο 18 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302): α. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.» β. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Το εικοστό όγδοο για τους αναφερομένους στην περίπτωση γ΄.» γ. Στην παράγραφο 2 προστίθεται υποπαράγραφος ε΄ ως εξής: «ε. Το εικοστό έκτο για τους αναφερομένους στην περίπτωση ε΄. » Άρθρο 23 Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού Στο άρθρο 23 του ν. 3421/2005: α. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Έχουν αδελφό που υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.» β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:« 3Η αναβολή κατάταξης λόγω ύπαρξης αδελφού που υποχρεούται για κατάταξη ταυτόχρονα, διακόπτεται αν ο αδελφός αυτός δεν καταταγεί, για οποιονδήποτε λόγο, την καθορισμένη ημερομηνία. » Άρθρο 24 Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους Η παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «7Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Στρατολογική Υπηρεσία για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, κοινοποιώντας παράλληλα την απόφασή της και στους ενδιαφερομένους και στη Στρατολογική Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες. Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών. » Άρθρο 25 Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια Στο άρθρο 33 του ν. 3421/2005: α. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Έναν κατώτερο αξιωματικό του Σώματος Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, εκτός από την περίπτωση κατάταξης εφέδρων, οπότε είναι δυνατό να στελεχώνεται από κατώτερο αξιωματικό της μονάδας που χειρίζεται θέματα στρατολογίας. Χρέη γραμματέα του ειδικού στρατολογικού συμβουλίου εκτελεί υπαξιωματικός.» β. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Χορηγούν αναβολές κατάταξης για λόγους υγείας και εντάσσουν τους οπλίτες σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας, πλην αυτής των ακατάλληλων για στράτευση, εκδίδοντας ομόφωνα αιτιολογημένες αποφάσεις για όλες τις ως άνω κατηγορίες σωματικής ικανότητας, πλην της πρώτης κατηγορίας (Ι/1).» γ. Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:« 5Ειδικά για την κατάταξη εφέδρων είναι δυνατή η συγκρότηση Ειδικού Στρατολογικού Συμβουλίου (ΕΣΣ) στην έδρα κάθε Επιστρατεύουσας Αρχής με αρμοδιότητα την εξέταση των εφέδρων που κατατάσσονται στις μονάδες της Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) της. Τα καθοριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για τα ΕΣΣ που λειτουργούν στις Επιστρατεύουσες Αρχές. » Άρθρο 26 Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας Στο άρθρο 37 του ν. 3421/2005: α. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3Η εξέταση του ασθενούς γίνεται κατά την ημερομηνία που υποχρεούται για κατάταξη και μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή. Ειδικά προκειμένου για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλοι για στράτευση, η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά τις παραπάνω προθεσμίες. » 1)Η περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν πρόκειται για ασθενείς που έχουν βλάβη ή πάθηση, της οποίας η ίαση προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τέσσερις μήνες, η αλληλογραφία υποβάλλεται στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ), που αποφασίζει για τη μετακίνηση της ημερομηνίας κατάταξης μέχρι και τέσσερις μήνες, κοινοποιώντας την απόφασή της στον ενδιαφερόμενο και τη Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ). Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της ΔΣΥ. Η ημερομηνία και η μονάδα κατάταξης καθορίζονται από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. » 3)Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8Αν οι ασθενείς κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τέταρτης (Ι/4), υποχρεούνται να καταταγούν εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), με σημείωμα κατάταξης, και οπωσδήποτε εντός πενθημέρου, από την κοινοποίηση της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, χωρίς να έχουν δικαίωμα νέας εξέτασης. Αν η επιτροπή αποφανθεί ότι δικαιούνται αναβολή λόγω υγείας, η αναβολή αρχίζει από την ημερομηνία που ήταν υποχρεωμένοι να καταταγούν αρχικά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5). » Άρθρο 27 Εξαγορά –Άρση Πρόσθετων Στρατιωτικών Υποχρεώσεων Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης, κοινοποιώντας την απόφασή της στη μονάδα του ενδιαφερομένου για την ενημέρωση των ατομικών του εγγράφων και του ίδιου, καθώς και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών. » Άρθρο 28 Ανυπότακτοι Στο άρθρο 51 του ν. 3421/2005: α. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Με την παρουσίαση του ανυποτάκτου σε οποιαδήποτε στρατιωτική αρχή για τη διακοπή της ανυποταξίας του.» β. Στην παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: «ζ. Με την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και επομένων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. » Άρθρο 29 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών Στο άρθρο 55 του ν. 3421/2005: α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1Οι ομογενείς, οι οποίοι διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία, στη Γεωργία, στο Καζακστάν, στην Κιργισία, στη Λευκορωσία, στη Μολδαβία, στην Ουκρανία, στο Ουζμπεκιστάν, στη Ρωσική Ομοσπονδία, στο Τατζικιστάν, στο Τουρκμενιστάν, στην Αλβανία και στην Τουρκία και έρχονται στην Ελλάδα, απευθείας ή μέσω άλλης χώρας, και έκτοτε κατοικούν σε αυτήν, δικαιούνται: » 1)Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3Όσοι υπαχθούν στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες, ενδεχομένως, κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, πριν την αρχική υπαγωγή τους σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου. » Άρθρο 30 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους Στο άρθρο 57 του ν. 3421/2005 οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής: «4Όσοι διετέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία και συμπληρώνουν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους εφόσον έχουν ήδη καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την ημερομηνία αυτή εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. 5Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή, αίρονται οι σχετικές συνέπειες και οι δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου. » Άρθρο 31 Θητεία Ειδικών Κατηγοριών Οπλιτών Το άρθρο 73 παρ. 5 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Όσοι μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, έχουν υπαχθεί ή έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3282/2004 (Α΄ 208) εξακολουθούν να διέπονται από την ίδια διάταξη. Επίσης, οι ημέρες αδείας, που χορηγήθηκαν κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παρ. 24 του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239) θεωρούνται εξ ολοκλήρου ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζονται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών, όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 41. » Άρθρο 32 Ρύθμιση θεμάτων αντιρρησιών συνείδησης Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίστανται ως εξής: «3Όσοι διετέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία και συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016, εφόσον έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης (Κεφάλαιο Ι΄ του ν. 3421/2005) μέχρι και την ημερομηνία αυτή και παρουσιαστούν εμπρόθεσμα για την εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, λόγω της ως άνω υπαγωγής τους, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. 4Το αξιόποινο της ανυποταξίας των παραπάνω εξαλείφεται με παραγραφή, αίρονται οι σχετικές συνέπειες και οι δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου. » Άρθρο 33 Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CΕRΝ) 1.Στο ν. 3421/2005, μετά το άρθρο 19, προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής: «19Ακατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CΕRΝ) 1Αναβάλλεται η κατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των στρατευσίμων που εργάζονται ως ερευνητές στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CΕRΝ) για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έρευνά τους. 2Η αναβολή της παραγράφου 1 διακόπτεται με την κατά οποιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του ερευνητή του ως άνω Οργανισμού ή με αίτηση των δικαιούχων. 3Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται με πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι υποχρεώσεις όσων λαμβάνουν την ως άνω αναβολή κατάταξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής τους, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τη μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια και οι λοιπές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 4Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναστέλλεται η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και να διακόπτονται οι αναβολές κατάταξης που χορηγήθηκαν κατ’ εφαρμογή του. » Άρθρο 34 Αντικατάσταση όρων στρατολογικής νομοθεσίας 1.Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Στρατολογικό Γραφείο» ή το αρκτικόλεξό του «ΣΓ», αντικαθίσταται από τον όρο «Στρατολογική Υπηρεσία» ή το αρκτικόλεξό του «ΣΥ» αντιστοίχως. 2.Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Διοίκηση Στρατολογίας» ή το αρκτικόλεξό του «ΔΣΛ», αντικαθίσταται από τον όρο «Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών» ή το αρκτικόλεξό του «ΔΣΥ» αντιστοίχως. 3.Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας» ή η συντομογραφία του «ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ», αντικαθίσταται από τον όρο «Διεύθυνση Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας» ή τη συντομογραφία του «ΔΣΣΝΣ/ ΓΕΕΘΑ» αντιστοίχως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Άρθρο 35 Κάλυψη δικαστικών εξόδων Το άρθρο 64 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «1Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων μελών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται είτε σε ενέργεια είτε σε αποστρατεία, στα οποία υποβάλλονται με την ιδιότητα των κατηγορουμένων ή εναγομένων ή πολιτικώς εναγόντων, σε δίκες που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Στις πιστώσεις αυτές συνυπολογίζονται και τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται τα μέλη των οικογενειών των εν λόγω δικαιούχων, τα οποία συμμετέχουν στις ίδιες ως άνω δίκες με την ιδιότητα των κατηγορουμένων, εναγομένων ή πολιτικώς εναγόντων. 2Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω εξόδων, ο υπολογισμός του ύψους του ποσού που καταβάλλεται και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 3Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2, οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2018/1992 (Α΄ 33) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 3103/ 2003 (Α΄ 23), καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 15/2007 (Α΄ 11), εφαρμόζονται αναλόγως και για τους κάθε είδους και κατηγορίας στρατιωτικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους των Ενόπλων Δυνάμεων ή μελών των οικογενειών τους για την υπεράσπιση ή την παράστασή τους ως πολιτικώς εναγόντων ενώπιον δικαστικών αρχών σε υποθέσεις που πηγάζουν από την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. » Άρθρο 36 Μέριμνα προσωπικού με οικογενειακά προβλήματα υγείας Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής: «1Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο έχει τέκνο που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Dοwn είτε σύζυγο ή γονέα ή άγαμο τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούται ειδικής άδειας με αποδοχές, πέραν της κανονικής, μέχρι τριάντα (30) ημέρες το χρόνο. » Άρθρο 37 Άδεια ορισμένων κατηγοριών νοσηλευτικού προσωπικού Η ειδική πρόσθετη άδεια μετ’ αποδοχών δέκα (10) ημερών πέραν της κανονικής, η οποία χορηγείται με την υπ’ αρ. 2003075/204/0022/1.1.1995 (Β΄ 33) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χορηγείται, μετά την ορκωμοσία τους, και σε μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς, μόνιμους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς, εθελοντές και εφέδρους Υπαξιωματικούς και Επαγγελματίες Οπλίτες, οι οποίοι εργάζονται σε αντίστοιχες με τις αναφερόμενες στην ως άνω κοινή απόφαση ειδικότητες στα στρατιωτικά νοσοκομεία και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) έτους στα εν λόγω νοσοκομεία και σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Άρθρο 38 Εργασία Αποκλειστικών Νοσοκόμων 1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4132/2013 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής: «Στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις ιδιωτικές κλινικές, στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), δύνανται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς που νοσηλεύονται αποκλειστικοί νοσοκόμοι και αποκλειστικές νοσοκόμες, που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τις ιδιωτικές κλινικές, τα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων και το ΝΙΜΤΣ και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στους ασθενείς. » 2.Στο άρθρο 2 του ν. 4132/2013 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προσφορά των υπηρεσιών των αποκλειστικών νοσοκόμων σε νοσηλευομένους στα Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων και το ΝΙΜΤΣ, τα απαραίτητα προσόντα τους, η διαδικασία επιλογής τους από νοσηλευομένους, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων και κάθε σχετικό θέμα. » Άρθρο 39 Μειωμένο ωράριο εργασίας στρατιωτικού προσωπικού με επιμέλεια ατόμων με αναπηρία Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143) τροποποιείται ως εξής: «1Το προβλεπόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153), μειωμένο ωράριο εργασίας εφαρμόζεται στο στρατιωτικό προσωπικό και στους στρατιωτικούς δικαστές των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι: α) έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία ή β) με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολούμενων προσώπων κατά μονάδα, υπηρεσία, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο οποίο εργάζεται το στρατιωτικό αυτό προσωπικό και οι στρατιωτικοί αυτοί δικαστές. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται όσοι εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία. » Άρθρο 40 Κριτήρια μετατάξεων Υπαξιωματικών Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Ο βαθμός αποφοίτησης του ενδιαφερομένου από τα προβλεπόμενα σχολεία της ειδικότητάς του, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς». » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 41 Τιμητική απονομή βαθμού Αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες Στο άρθρο 39 του ν. 3883/2010: α. Οι παράγραφοι 6 και 7 αντικαθίστανται ως εξής: «6Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με σύμφωνη γνώμη του ΣΑΓΕ, μπορεί να απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές που: α) επιθυμούν να καταταγούν στις τάξεις των ΕΔ, β) δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, αλλά έχουν συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή καθορίζεται στο ν. 3421/2005 (Α΄ 302) και γ) έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε ατομικό άθλημα. Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των εν λόγω αθλητών, ανεξαρτήτως φύλου, εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Πριν από την απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού, οι εν λόγω αθλητές εξετάζονται ως προς την κρίση της σωματικής τους ικανότητας από την οικεία ανώτατη υγειονομική επιτροπή. Η εν λόγω απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού και του βαθμού, καθώς και η κατάταξη των εν λόγω αθλητών στις τάξεις των ΕΔ γίνεται μετά το πέρας της ενεργού αθλητικής τους δραστηριότητας ή το αργότερο δύο (2) έτη μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε εθνική ομάδα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη βεβαίωση του πέρατος της ενεργού αθλητικής δραστηριότητας και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μετά την απονομή της ιδιότητας και του βαθμού, οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί: Αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με τους μόνιμους Αξιωματικούς, καθίστανται μέτοχοι των οικείων ασφαλιστικών ταμείων και ταμείων αλληλοβοηθείας του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα. Εκπαιδεύονται με μέριμνα του Κλάδου τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων εκτέλεσης καθηκόντων αξιωματικών. Τοποθετούνται και υπηρετούν σε κατάλληλες και σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής. Έχουν δικαίωμα άσκησης χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, αθλητικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων που προβάλλουν την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν έγκρισης του οικείου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου. Καθίστανται νεότεροι όλων των λοιπών κατηγο­ριών ομοιόβαθμών τους αξιωματικών και εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα Ολυμπιονικών και παραμένουν, αν το επιθυμούν, στις τάξεις των ΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. Η αρχαιότητα με την οποία εντάσσονται σε αυτήν την επετηρίδα καθορίζεται κατά σειρά από την ημερομηνία ονομασίας τους ως Αξιωματικών και τη θέση που έχουν καταλάβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους και ίσης θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχαιότεροι καθίστανται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Προάγονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχων, σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, χωρίς υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε σχολεία. Έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α. 7Αθλητές που καταδικάζονται αμετακλήτως για παράβαση των νόμων περί χρήσης απαγορευμένων ουσιών (ντόπινγκ) εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Αν ήδη υπηρετούν στις ΕΔ, αποτάσσονται από τις τάξεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄. » 1)Προστίθενται παράγραφοι 8, 9 και 10 ως εξής: «8Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 εφαρμόζονται: Για τους αθλητές στους οποίους έχει ήδη απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις Ένοπλες Δυνάμεις. Για τους αθλητές που είχαν ήδη την ιδιότητα του Μονίμου Υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή. Μετά την απονομή του βαθμού Αξιωματικού: 1Διατηρούν την ιδιότητα του μόνιμου στρατιωτικού. 2Η υποχρέωση παραμονής τους στο στράτευμα υπολογίζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο νόμο περί καταστάσεως Υπαξιωματικών του Κλάδου τους. 9Οι έφεδροι εν ενεργεία Αξιωματικοί με καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής έχουν δικαίωμα να ασκούν επ’ αμοιβή δραστηριότητες αθλητικού χαρακτήρα, που προβάλλουν την προσφορά των ΕΔ στο κοινωνικό σύνολο, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του οικείου ΓΕ. 10Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορούν να μετατάσσονται Έφεδροι Αξιωματικοί της παραγράφου 6 σε Όπλο, Σώμα ή ειδικότητα του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικού του ίδιου βαθμού. Οι μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιόβαθμούς τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης. Με απόφαση του Ανωτάτου κατά Κλάδο Συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις και οι ειδικότητες που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη Αξιωματικών σύμφωνα με το εδάφιο α΄, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. » Άρθρο 42 Ιατροδικαστές Ενόπλων Δυνάμεων Στο άρθρο 2 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: «4Σε υποθέσεις που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων, οι ιατροδικαστικές πράξεις της παραγράφου 1 διενεργούνται σε στρατιωτικά νοσοκομεία, από Αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με ειδικότητα ιατροδικαστή. Αν αυτοί αδυνατούν να διενεργήσουν ιατροδικαστικές πράξεις ή κινδυνεύει η έγκαιρη ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, η αρμόδια αρχή του στρατιωτικού δικαστηρίου αναθέτει τη διενέργειά τους στους φορείς της παραγράφου 1. 5Η Διεύθυνση Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας καταρτίζει πίνακα στρατιωτικών ιατροδικαστών και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων στα οποία υπηρετούν, με ειδική αναφορά στην τοπική τους αρμοδιότητα, τον οποίο κοινοποιεί στις στρατιωτικές εισαγγελίες και στα στρατιωτικά δικαστήρια με κάθε μεταγενέστερη μεταβολή του. » Άρθρο 43 Παραμεθόριες περιοχές 1.Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής: «1Αποκλειστικά για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως παραμεθόριες περιοχές ορίζονται οι Νομοί Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Φλώρινας και Χίου, οι νήσοι Θήρα και Σκύρος, οι τέως επαρχίες Νευροκοπίου του τέως Νομού Δράμας, Πωγωνίου και Κόνιτσας του τέως Νομού Ιωαννίνων, Αλμωπίας και Έδεσσας του τέως Νομού Πέλλης και Σιντικής του τέως Νομού Σερρών, καθώς και οι τέως κοινότητες Οθωνών, Μαθρακίου και Ερεικούσσης. » 2.Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 25 μπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης για τις παραμεθορίους περιοχές με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το ακίνητο. » Άρθρο 44 Κατάργηση «Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό» Τα Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό, που συστήθηκαν με την υπ’ αρ. 7/1962 Απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης, όπως κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του β.δ. 885/1962 (Α΄ 224), καταργούνται. Άρθρο 45 Καταβολή νοσηλίων στρατιωτικών νοσοκομείων Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ασφαλιστικά ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προκαταβάλλουν στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», στο ΝΙΜΤΣ και στα στρατιωτικά νοσοκομεία το 90% του συνολικού ποσού που προκύπτει από τα υποβαλλόμενα μηνιαίως σχετικά δικαιολογητικά για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων τους, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. » Άρθρο 46 Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων της εταιρείας «ΕΑΣ ΑΒΕΕ» 1.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι κάτωθι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 1)«Εταιρεία»: το νομικό πρόσωπο που θα προκύψει από τη διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14Γ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4237/ 2014 (Α΄ 36) και η οποία θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2)«Εργαζόμενοι»: όσοι απασχολούνται στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αόριστου χρόνου. 3)«Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου» ή «Πρόγραμμα»: το θεσπιζόμενο με το παρόν άρθρο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, το οποίο απευθύνεται στους εργαζομένους της εταιρείας. 4)«Αποζημίωση»: το χρηματικό ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 5 και καταβάλλεται στους δικαιούμενους προς τούτο εργαζόμενους κατά τους όρους του προγράμματος. 2.Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως για την ένταξη στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Οι αιτήσεις αυτές δεν υπόκεινται σε ανάκληση. 3.Για τις ανάγκες του προγράμματος, οι εργαζόμενοι χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 1)Πρώτη κατηγορία: Εργαζόμενοι με προϋπηρεσία έως και 20 έτη. 2)Δεύτερη Κατηγορία: Εργαζόμενοι με προϋπηρεσία από 21 έως και 30 έτη. 3)Τρίτη Κατηγορία: Εργαζόμενοι με προϋπηρεσία από 31 έτη και άνω. 4)Ειδική Κατηγορία: Εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως προϋ­πηρεσίας, που απασχολούνται στην Κεντρική Διοίκηση της εταιρείας, καθώς και προσωπικό που απασχολείται σε διοικητικές και υποστηρικτικές εργασίες, στις λοιπές εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπως αυτές εξειδικεύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9. 4.Ως χρόνος προϋπηρεσίας ορίζονται τα έτη πραγματικής παροχής εργασίας στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», έως τις 30.9.2014, όσα συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό της αποζημίωσης εξαιτίας καταγγελίας σύμβασης, καθώς και ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των επαναπροσληφθέντων δυνάμει των άρθρων 25 και 26 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Δε λαμβάνονται υπόψη, για τους σκοπούς συμπλήρωσης της προϋπηρεσίας, συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών. 5.Ο εργαζόμενος που συνάπτει με την εταιρεία σχετική σύμβαση, αποδεχόμενος όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος προγράμματος, κατά την ημερομηνία λύσης της σχέσης λαμβάνει ως αποζημίωση τα μικτά ποσά που αναφέρονται κατωτέρω, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει: 1)Όλες οι κατηγορίες εργαζομένων: Λαμβάνουν ποσό ίσο με τη νόμιμη αποζημίωση που δικαιούται ο εργαζόμενος σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη, χωρίς υπαιτιότητα του εργαζομένου, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το ν. 2112/1920 (Α΄ 67), και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του α.ν. 173/1967 (Α΄ 189). 2)Πλέον του ανωτέρω ποσού, οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν επίδομα προϋπηρεσίας, ως ακολούθως: 1) Πρώτη κατηγορία: 3.500 ευρώ. 2) Δεύτερη κατηγορία: 6.000,00 ευρώ. 3) Τρίτη κατηγορία: 8.500,00 ευρώ. 3)Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία, θα λάβουν, εκτός από το επίδομα προϋπηρεσίας, το οποίο τους αναλογεί από την κατάταξή τους σε μία από τις τρεις πρώτες κατηγορίες βάσει προϋπηρεσίας, επιπλέον ποσόν 8.500,00 ευρώ. 6.Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες, φορολογικές ή άλλες, κρατήσεις αναφορικά με την αποζημίωση και την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης, και οι οποίες παρακρατούνται από την εταιρεία κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης και αποδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις. 7.Οι τυχόν αξιώσεις των εργαζομένων της εταιρείας που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται στις αποσβεστικές προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3198/1955 (Α΄ 98). 8.Εκτός από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 5, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση έναντι των αποχωρούντων στο πλαίσιο του προγράμματος. 9.Οι εργαζόμενοι στην ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. που εντάσσονται στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, διατηρούν τα δικαιώματα για τη θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αυτά ισχύουν κατά την έξοδό τους, με συνυπολογισμό των πλασματικών ετών που δύνανται να αναγνωρίσουν, με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν σχετική αίτηση εντός διμήνου από τη διακοπή της εργασίας τους και θα καταβάλουν εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς για πλασματικά χρόνια που αναγνωρίζουν, εντός τριμήνου από την έκδοση των σχετικών πράξεων των ασφαλιστικών τους φορέων. 10.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι περαιτέρω λεπτομέρειες και ρυθμίζονται ζητήματα εφαρμογής του Προγράμματος, όπως ο περαιτέρω προσδιορισμός της ειδικής κατηγορίας εργαζομένων, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, η σειρά προτεραιότητας ένταξης στο Πρόγραμμα, η διαδικασία εξέτασης, αξιολόγησης και αποδοχής των αιτήσεων, ο χρόνος υλοποίησης του Προγράμματος και η λύση των εργασιακών σχέσεων, ο τρόπος ενημέρωσης των εργαζομένων, ο ανώτατος αριθμός αποχωρήσεων ανά κατηγορία, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα, η ρύθμιση του οποίου κρίνεται απαραίτητη για την εφαρμογή του Προγράμματος. Με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής του Προγράμματος. 11.Η δαπάνη για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος καλύπτεται από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 47 Εξουσιοδοτήσεις 1.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 ο ΚΟΛ και ο ΠΟΥ της ΥΦ, όπου καθορίζονται θέματα οργάνωσης, στελέχωσής της και λειτουργίας της, η κατανομή, τα υπηρεσιακά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού της, καταργούνται ή ιδρύονται Κλιμάκια της ΥΦ και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. 2.Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ, που εκδίδεται με πρόταση της ΥΦ και μετά από γνώμη της ΥΥ, της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, ιδρύονται, αντικαθιστώνται, καταργούνται, τοποθετούνται και λειτουργούν οι πυρσοί. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται και τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά των πυρσών, ο σκοπός, η διάρκεια λειτουργίας τους, ο τόπος και το είδος τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 4. Για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για έκτακτους λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η εγκατάσταση, η τροποποίηση ή η κατάργηση φωτοσήμανσης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ χωρίς τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις. 3.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται ειδικές πολεοδομικές διατάξεις για τα ακίνητα που δεν ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται εντός των Ζωνών Ασφαλείας, με τις οποίες καθορίζονται περιορισμοί και υποχρεώσεις για θέματα του φωτισμού και της λειτουργίας τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 5. 4.Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συνδρομής των λιμενικών αρχών σε θέματα εποπτείας και επιθεώρησης πυρσών, οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, οι ειδικότερες αρμοδιότητες των φαροφυλάκων και κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 8. 5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση και θέση σε εφαρμογή του παρόντος και ύστερα από πρόταση της ΥΦ, ρυθμίζεται ο τρόπος και οι διαδικασίες καταβολής των δαπανών που καθορίζονται στα άρθρα 9 έως και 11. 6.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται οι διαδικασίες βεβαίωσης και επιβολής του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 15, η άσκηση του δικαιώματος ακρόασης των ενδιαφερομένων, η είσπραξη και η διάθεση του προστίμου και κάθε σχετικό θέμα. 7.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ΥΦ, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης φανών και φωτοσημαντήρων και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 16. 8.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ΥΦ και εισήγηση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου του ΠΝ, καθορίζεται η διαδικασία της πρόσκλησης των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στην Αναδοχή Φάρου, της εξέτασης των υποψηφιοτήτων τους, της επιλογής τους ως Αναδόχων, των όρων και των προϋποθέσεων ανακήρυξής τους, η παρακολούθηση της Αναδοχής, ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 20. 9.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την κατάργηση των ΓΥΕΝ σύμφωνα με το άρθρο 44. Άρθρο 48 Καταργούμενες διατάξεις Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται: α. Ο ν. 1629/1951 (Α΄ 9). Οι διατάξεις που καταργήθηκαν με το άρθρο 97 αυτού παραμένουν κατηργημένες. Για τους πυρσούς στους οποίους είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ή αντικατάστασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 1629/1951 μέχρι το πέρας των εργασιών. Για πυρσούς που είναι μισθωμένοι ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 1629/1951 μέχρι το πέρας της μίσθωσης. β. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31, η υποπαράγραφος δ΄ της παραγράφου 24 του άρθρου 82 του ν. 3057/ 2002 (Α΄ 239). γ. Η υπ’ αριθμ. Φ.446/4/93709/13.7.2004 (Β΄1050) απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας. δ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31, το άρθρο 3 του ν. 3282/2004 (Α ΄208). ε. Το άρθρο 5 του α.ν. 1562/1950 (Α΄ 254). στ. Το άρθρο 25 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38). ζ. Οι υποπαράγραφοι 3γ) και 3δ) του β.δ. 885/1962 (Α΄ 224). η. Το π.δ. 312/1969 (Α΄ 204). θ. Η υπ’ αριθμ. 2/21513/0022/4.5.2007 (Β΄809) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας. ι. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο. Άρθρο 49 Παράταση ισχύος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1.Η περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Θ.18 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4229/ 2014 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4264/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «7Παρατείνεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2014 η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διέθεταν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έως την 31η Αυγούστου 2013. » 2.Η ανωτέρω παράταση ισχύει αποκλειστικά για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης άδειας έως και τη 15η Ιουλίου 2014. 3.Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από τη 16η Ιουλίου 2014. Άρθρο 50 Παράταση αναστολής ισχύος του ν. 3653/2008 (Α΄ 49) Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/ 2008 (Α΄ 49) «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» παρατείνεται από τη λήξη της στις 30.6.2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) μέχρι τις 31.12.2014. Άρθρο 51 Ζητήματα Καταδυόμενου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), δύναται να χορηγείται στο καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ειδική πρόσθετη αμοιβή για κάθε ημέρα κατάδυσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της εν λόγω αμοιβής, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η ειδική πρόσθετη αμοιβή επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, καθώς και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Άρθρο 52 1.Το άρθρο 111 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 (Α΄ 117), αντικαθίσταται ως εξής: «111προσόντα διορισμού – μονιμοποίηση Στον Κλάδο υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων διορίζονται απόφοιτοι του τμήματος υπαλλήλων Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Απαραίτητο τυπικό προσόν για την εισαγωγή στο τμήμα υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ΕΣΔΔΑ είναι η άριστη γνώση, διαπιστούμενη με εξέταση, της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί κάθε έτος στην ΕΣΔΔΑ τις ανάγκες του σε αποφοίτους του τμήματος υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αυτής. Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών του τμήματος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην ΕΣΔΔΑ θεωρείται, κατά τις κείμενες διατάξεις περί ΕΣΔΔΑ, ως χρόνος δοκιμαστικής υπηρεσίας και δεν απαιτείται για τη μονιμοποίηση απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι διοριζόμενοι ως Ακόλουθοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τοποθετούνται, μετά την αποφοίτησή τους από την ΕΣΔΔΑ, στην Κεντρική Υπηρεσία και παραμένουν σε αυτή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους. » 2.Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 110 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007, καθορίζονται σε δεκαπέντε (15) θέσεις στον ενιαίο βαθμό Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ. Α΄ και Β΄, εβδομήντα (70) θέσεις στον ενιαίο βαθμό Συμβούλων Ο.Ε.Υ. Α΄ και Β΄ και ογδόντα δύο (82) στον ενιαίο βαθμό Γραμματέων Ο.Ε.Υ. Α΄- Β΄ - Γ΄ και Ακολούθων Ο.Ε.Υ.. 3.Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007, προστίθεται φράση ως εξής: «και σε θέση Προϊσταμένου Γραφείου Ο.Ε.Υ., εφόσον λειτουργεί τέτοιο Γραφείο, στην Αρχή όπου τοποθετούνται. » 4.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 113 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007, προστίθεται φράση ως εξής: «και εάν δεν έχουν διατελέσει Επικεφαλής Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων τουλάχιστον για δύο (2) έτη » 5.Στο τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 93 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007, διαγράφονται οι φράσεις «και δύο έτη σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων» και «και σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων». 6.Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007, αντικαθίσταται ως εξής: «1Στην έδρα Πρεσβείας, Γραφείου Συνδέσμου, Γενικού Προξενείου ή Προξενείου, ή σε άλλη πόλη της χώρας αρμοδιότητας διπλωματικής αρχής δύνανται να συνιστώνται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από γνώμη των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.). Με όμοιο διάταγμα καθορίζεται η σύνθεση των Γραφείων αυτών και η περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους. Τα Γραφεία αυτά αποτελούν τμήματα των αρχών, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν. Η γνώμη των Επιμελητηρίων παρέχεται εντός δεκαπέντε ημερών αφότου ζητηθεί, άλλως τεκμαίρεται θετική και η απόφαση εκδίδεται χωρίς αυτήν. Με όμοιο διάταγμα, η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. μπορεί να επεκτείνεται και σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης Πρεσβείας, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον εκεί δεν λειτουργεί αντίστοιχο Γραφείο, κατόπιν εισηγήσεων των εμπλεκόμενων διπλωματικών αρχών. Στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. εποπτεύεται και αξιολογείται, εκτός από τον προϊστάμενο της πρεσβευτικής Αρχής στην οποία ανήκει και από τον προϊστάμενο της άλλης πρεσβευτικής Αρχής. » 7.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007, αντικαθίσταται ως εξής: «2Στα Γραφεία Ο.Ε.Υ. τοποθετούνται υπάλληλοι των Κλάδων Ο.Ε.Υ., Πτυχιούχων Διοικητικών, Διοικητικών Γραμματέων. Προϊστάμενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. είναι υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Β΄. » 8.Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 61 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007, καταργούνται. 9.Στην περίπτωση Ι της παρ. 2 του άρθρου 24γ του π.δ. 230/1998 (Α΄ 177), προστίθεται υποπερίπτωση α΄, ως εξής: «την ενημέρωση των επαγγελματικών, επιμελητηριακών και παραγωγικών φορέων της χώρας σχετικά με τα Ετήσια Σχέδια και την πορεία Δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης Οικονομικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών » 10.Η περίπτωση Ι της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 230/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «Ι. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών: Έχει ως αρμοδιότητα τη συγκέντρωση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και ανάρτηση των πληροφοριών (πολιτικών, οικονομικών, κανονιστικών και επιχειρηματικών) που Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές, Γραφεία Ο.Ε.Υ. και άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών εισάγουν στην ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη. » 11.Μετά τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του ΕΚΕΜ και έως το διορισμό νέου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 1791/1988, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να διορίζεται διοικητικό συμβούλιο, για χρονική διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, το οποίο συγκροτείται από πέντε (5) μέλη, εν ενεργεία ή συνταξιούχους υπαλλήλους όλων των Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών. 12.Στην παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), η λέξη «δύο» αντικαθίσταται με τη λέξη «τεσσάρων». 13.Στην παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), όπως ισχύει, η λέξη «τρεις» αντικαθίσταται με τη λέξη «πέντε». Άρθρο 53 Η παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4249/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «23Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας του σχολικού έτους 2012-2013 θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. » Άρθρο 54 Κριτήρια χορήγησης καταστάσεων επιβίβασης 1.Το άρθρο 1 του ν.δ. 263/1969 (Α΄ 160) αντικαθίσταται ως εξής: «Στους υπηρετούντες Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς, μαθητές των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών, Οπλίτες θητείας, Εφέδρους Αξιωματικούς και Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δυνατή η χορήγηση κατάστασης επιβίβασης μετ’ επιστροφής, εφόσον ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) ημερών. » 2.Το α΄ εδάφιο του άρθρου 2 του ν.δ. 263/1969 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε όσους μεταβαίνουν με άδεια στο εξωτερικό και δικαιούνται κατάστασης επιβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος, η κατάσταση επιβίβασης αυτή θα χορηγείται μέχρι τον τελευταίο ελληνικό σταθμό ή λιμένα. » 3.Το άρθρο 3 του ν.δ. 263/1969 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Κύπρο, οι καταστάσεις επιβίβασης χορηγούνται για την κίνησή του στην Ελλάδα και επάνοδό του στην Κύπρο. » 4.Το άρθρο 4 του ν.δ. 263/1969 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο αριθμός των καταστάσεων επιβίβασης, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησής τους, το μέσο ταξιδιού, οι θέσεις τις οποίες δικαιούνται όσοι ταξιδεύουν με κατάσταση επιβίβασης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 1, 2 και 3 καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας. » Άρθρο 55 Αξιωματικοί Έρευνας-Πληροφορικής Πολεμικής Αεροπορίας 1.Η υποπερίπτωση 8, της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Τεχνικής Υποστήριξης (Μηχανικών, Οπλουργών, Αεράμυνας, Ηλεκτρολόγων, Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Εφοδιαστών, Έρευνας - Πληροφορικής). » 2.Η υποπερίπτωση 5 της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Τον αρχαιότερο Αξιωματικό ειδικότητας Εφοδιαστή, Διοικητικού, Μετεωρολόγου ή Έρευνας - Πληροφορικής, για τις κρίσεις Αξιωματικών των ειδικοτήτων αυτών. » Άρθρο 56 Κατανομή εσόδων από στρατολογικές υποχρεώσεις 1.Χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για την εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων ή ως πρόστιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αύξηση των διαθέσιμων πιστώσεών του, με σκοπό την κάλυψη δαπάνης ανακατάταξης ή επανακατάταξης Οπλιτών Βραχείας Περιόδου. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον οποίο εγγράφονται τα καταβαλλόμενα ποσά της παραγράφου 1, η διαδικασία για την εγγραφή και κάθε σχετικό θέμα. Άρθρο 57 Επάρκεια τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 (Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση των ανωτέρω αδειών εργασίας κατά κατηγορία. » Άρθρο 58 Στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 7 του ν. 4237/2014 προστίθεται το παρακάτω εδάφιο: «Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται κατόπιν αιτήματος του εποπτεύοντος Υπουργείου προς το Υπουργείο Οικονομικών, να επιχορηγεί την καταβολή δεδουλευμένων των εργαζομένων σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές αυτές εταιρείες που έχει ή πρόκειται να τεθεί σε ειδική εκκαθάριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005, σύμφωνα με τους Ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων διά­σωσης και αναδιάρθρωσης. Ακολούθως, η θέση σε εκκαθάριση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου δεν πρέπει χρονικά να απέχει περισσότερο του εξαμήνου από την εκταμίευση της επιχορήγησης για την οποία απαιτούνται μόνο: α) η απόφαση ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης από το αρμόδιο όργανο για την επιχορήγηση και β) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της επιχορήγησης. Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από το προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου. Η επιχορήγηση αυτή δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των ανωτέρω θυγατρικών εταιρειών προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία, επίσης δεν δύναται να κατασχεθεί ή να δεσμευτεί για οφειλές των θυγατρικών αυτών έναντι τρίτων. Άρθρο 59 Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα 1.Τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη, με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, καταργούνται. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ως προς τα κατώτατα όρια εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση) στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 2.Η ισχύς των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου, όσον αφορά τα ανώτατα όρια, ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και μελετών. 3.Στο ως άνω προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των τυχόν συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, όπως ιδίως η αρμόδια αρχή τήρησής τους, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των οικονομικών φορέων σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσής τους και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατηγορία, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στο ίδιο διάταγμα μπορούν να εξειδικεύονται οι όροι ίδρυσης και η λειτουργία είτε εναλλακτικών επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων είτε συστημάτων πιστοποίησης από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και να ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας τους. Άρθρο 60 1.Οφειλές φορέων Γενικής Κυβέρνησης Νομού Αττικής προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., που αφορούν στη χρονική περίοδο έως τις 31.12. 2013 και προέρχονται από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για ηλεκτροφωτισμό οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών, αφαιρουμένων τυχόν προστίμων-προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλων επιβαρύνσεων, αναλαμβάνονται από τον Κρατικό Προϋ­πολογισμό και εξοφλούνται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, με μεταφορά σχετικών πιστώσεων. 2. 1)Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται τα ποσά κατ’ έτος και υπόχρεο φορέα, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής των μετρητών από τους αρμόδιους φορείς και τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.. 2)Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία για τη διενέργεια των απαιτούμενων τροποποιήσεων λογιστικής απεικόνισης των μεγεθών των προϋπολογισμών και ισολογισμών των οικείων φορέων, τα δικαιολογητικά πληρωμής της σχετικής δαπάνης καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 3.Τα καταβαλλόμενα κατά τα ανωτέρω ποσά που αφορούν στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού του Νομού Αττικής και τα νομικά πρόσωπα αυτών, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που αφορούν οφειλές της χρονικής περιόδου από 1.1.2012 έως 31.12.2013, παρακρατούνται από τους υπόχρεους ΟΤΑ, από τους αποδιδόμενους μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού πόρους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει κατά τα έτη 2015 - 2020. 4.Οι ανωτέρω σχετικές καταβολές δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και συμψηφισμό με οφειλές της ανωτέρω εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 5.Με την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών αποσβέννυται το σύνολο των απαιτήσεων της ανωτέρω εταιρείας που αφορούν στις εν λόγω υποχρεώσεις. Άρθρο 61 Για τους εργαζόμενους στην ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, ο χρόνος εκτός υπηρεσίας που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους επαναπροσληφθέντες, δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέων πλασματικών χρόνων, ως αυτοί ορίζονται με την παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). Άρθρο 62 Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) εφαρμόζονται αναλογικά και για την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) και τις θυγατρικές της. Το χρονικό σημείο που προσδιορίζεται στην περίπτωση γ΄ της ανωτέρω διάταξης, για την ΕΑΣ ΑΒΕΕ είναι η διάσπαση της εταιρείας και η σύσταση των δύο νέων επωφελούμενων εταιρειών, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 4237/2014 (Α΄ 36), ενώ ειδικά για την επωφελούμενη εταιρεία πολιτικής παραγωγής, η θέση της σε ειδική εκκαθάριση. Άρθρο 63 Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) αντικαθίσταται ως εξής: «3Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αυξάνονται κατά δύο (2) έτη για όσους έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, επειδή παρουσιάζουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα. » Άρθρο 64 1.Πάσης φύσεως απαιτήσεις της εταιρείας Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΝΕΩΡΙΟΝ Ναυπηγεία Σύρου» σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου για παροχή υπηρεσιών προς το Πολεμικό Ναυτικό σε εκτέλεση συμβάσεων για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά σκοπών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Ασφάλειας, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές της ανωτέρω εταιρείας προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς ασφαλιστικά ταμεία μέχρι του ύψους του συνόλου των ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων που συναρτώνται αποκλειστικά με την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων, προκειμένου να καταβληθούν σε αυτούς οι εν λόγω δεδουλευμένες αποδοχές τους. Για τις ανωτέρω απαιτήσεις απαγορεύεται η λήψη μέτρων ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της προαναφερόμενης εταιρείας ή λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της. 2.Ο διατάκτης της δαπάνης διαπιστώνει με σχετική του πράξη ότι οι σχετικές πληρωμές εμπίπτουν στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου και προσδιορίζει το ύψος του πληρωτέου ποσού. 3.Η διάταξη του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί τίτλοι πληρωμής έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και δεν έχουν εξοφληθεί, με έκδοση απόφασης της προηγούμενης παραγράφου. 4.Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατά­ξεων του παρόντος άρθρου είναι η διακριτή λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΝΕΩΡΙΟΝ Ναυπηγεία Σύρου», που αφορούν στην εκτέλεση συμβάσεων για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά σκοπών εθνικής άμυνας και δημόσιας ασφάλειας, σε σχέση με τις λοιπές δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας. 5.Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου καταργείται. Άρθρο 65 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-08-04 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/157
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις. 2015/4329 2015
Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις. 2016/4373 2016
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις. 2017/4494 2017
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την κατάργηση των Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό. 2015/84 2015
Προϋποθέσεις χορήγησης δικαστικών εξόδων στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, υπολογισμός του ύψους του καταβαλλόμενου ποσού και σχετικά θέματα. 2017/87 2017
Σύσταση Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ) Σιγκαπούρης με μεταφορά θέσεων προσωπικού Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας. 2017/90 2017
Αλλαγή ειδικότητας και μετάταξη στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης με ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής Αξιωματικών Ειδικοτήτων του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης, του Σώματος Ραδιοναυτίλων και του Σώματος Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας. 2018/16 2018