ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/4296

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ΚΑVΑLΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL ΑΝD GΑS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑVΑLΑ ΟΙL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 30ή Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιρειών ΚΑVΑLΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL ΑΝD GΑS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής: «ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται στην Αθήνα σήμερα την 30ή Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ αφενός: Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ιωάννη Μανιάτη και, αφετέρου Των ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 1) Της εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε. που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ματθαίο Ρήγα δυνάμει από 9.12.2013 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και 2) Της εταιρίας με την επωνυμία ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL ΑΝD GΑS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ματθαίο Ρήγα δυνάμει του υπ’ αριθμ. 109/9.12.2013 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αμφοτέρων των υπό (1) και (2) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ καλουμένων συλλήβδην εφεξής ως «ο Ανάδοχος» και Ως εκ τρίτου συμβαλλομένης 3) Της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Πανά του Παναγιώτη, δυνάμει της από 19.12.2013 ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι θα καλούνται εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη». ΠΡΟΟΙΜΙΟ1.Το Ελληνικό Δημόσιο και ο ως άνω (1) Ανάδοχος συνομολόγησαν την από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβαση περί εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄296) (εφεξής: «Η Σύμβαση»). 2.Με την από 31 Οκτωβρίου 2012 Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4135/2013 (Α΄69), τροποποιήθηκε μέρος των διατάξεων της Σύμβασης, προκειμένου να εναρμονισθεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2289/1995), όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄179). 3.Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., υπό την ιδιότητα του «Ειδικού Συμβαλλομένου», είχαν ανατεθεί με τη Σύμβαση, κρατικές εποπτικές αρμοδιότητες και ιδιότητες ειδικού διαιτητή. 4.Με το άρθρο 16, θεσπίσθηκε ειδικό καθεστώς αποκλειστικής αγοράς του συνόλου της παραγωγής πετρελαίου από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, είχε την καταστατική πλειοψηφία στη μετοχική της σύνθεση, σε ποσοστό 77%. 5.Με το άρθρο 19 της Σύμβασης, προβλέφθηκε η θέσπιση ειδικού καθεστώτος αποκλειστικής αγοράς των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, που ενδέχεται να παραχθούν από μελλοντικό κοίτασμα και δεν θα ιδιοχρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο, από την εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.. 6.Δεδομένου ότι σήμερα η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, έχει εμπορική, βιομηχανική και ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα των υδρογονανθράκων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στη μετοχική της σύνθεση, έχει περιορισθεί σε ποσοστό 35,47%. 7.Δεδομένου ότι ήδη με την Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. έπαψε να είναι ειδικός συμβαλλόμενος, καθώς όλες οι διατάξεις της Σύμβασης, οι οποίες της απέδιδαν τις προαναφερόμενες κρατικές αρμοδιότητες, απαλείφθηκαν και οι εν λόγω αρμοδιότητες, μεταβιβάσθηκαν στο νέο φορέα του Δημοσίου για τις έρευνες υδρογονανθράκων, με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ). 8.Δεδομένου ότι ο Ανάδοχος, υπέβαλε αίτημα για τροποποίηση της Σύμβασης και ειδικότερα του άρθρου 16 αυτής, το οποίο εξετάστηκε από το Υπουργείο. 9.Δεδομένου ότι οι διατάξεις των άρθρων 16 και 19 της Σύμβασης εισάγουν υποχρέωση προς όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες, η οποία πλέον, περιορίζει αναίτια την ελεύθερη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. 10.Δεδομένου ότι η από 13.10.2008 σύμβαση προμήθειας αργού πετρελαίου μεταξύ της ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL ΑΝD GΑS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., της οποίας η διάρκεια είχε παραταθεί με την από 30.3.2011 σύμβαση, έχει λήξει, χωρίς τα συμβαλλόμενα σε αυτή μέρη να έχουν συμφωνήσει στους όρους πώλησης του πετρελαίου. 11.Δεδομένου ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 4, που εκ παραδρομής δεν τροποποιήθηκαν με την Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση. Ήδη, λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται να τροποποιήσουν και συμπληρώσουν τη Σύμβαση, με βάση το άρθρο 41 αυτής, στις ακόλουθες διατάξεις της και μόνο σε αυτές: Άρθρο 1 Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση σημαίνει το παρόν έγγραφο. Άρθρο 2 Η παρ. 1 του άρθρου 1 της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής: «Η παρούσα Σύμβαση είναι σύμβαση μίσθωσης». Άρθρο 3 Η παρ. 4 του άρθρου 14 της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής: «Το συνολικό Μερίδιο του Ελληνικού Δημοσίου, για τις Περιοχές Εκμετάλλευσης ΠΡΙΝΟΥ και ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (καθώς και κάθε άλλου τυχόν νέου Πεδίου στις ως άνω Περιοχές Εκμετάλλευσης, καθώς και στα Πεδία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 7 της παρούσας Σύμβασης), θα αποτελείται από το Μερίδιο (Rοyalty) του Δημοσίου και από το φόρο που προβλέπεται στο άρθρο 15 της παρούσας Σύμβασης.» Άρθρο 41.Η παρ. 7 του άρθρου 16 της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής: «Η υποχρέωση του Αναδόχου, που απορρέει από την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2289/1995, υφίσταται σε κάθε περίπτωση, ο δε Ανάδοχος θα υποχρεούται στην εκτέλεση της σχετικής εντολής του Ελληνικού Δημοσίου, πωλώντας τους παραγόμενους υδρογονάνθρακες, όπου ήθελε ζητήσει το Ελληνικό Δημόσιο.» 2.Οι παράγραφοι 2,3,4,5,6 και 8 του άρθρου 16 καταργούνται. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ουδεμία απαίτηση έχουν ή διατηρούν μεταξύ τους από την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης που καταργούνται με το παρόν άρθρο. 4.Οι παράγραφοι 1,7 και 9 του άρθρου 16 αναριθμούνται σε 1, 2 και 3 αντίστοιχα. Άρθρο 51.Η παρ. 1 του άρθρου 19 της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής: «Όσες από τις παραγόμενες ποσότητες Φυσικού Αερίου δεν ιδιοχρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο, θα πωλούνται ελεύθερα.» 2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 καταργείται. 3.Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αναριθμείται σε 2. Άρθρο 6 Όλοι οι όροι και διατάξεις της Σύμβασης που δεν τροποποιούνται ή συμπληρώνονται με την παρούσα, καθώς και η Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια. Η παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία συνομολογήσεώς της και υπογραφής της από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα κυρωθεί δια νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 41 της Σύμβασης. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνομολογήθηκε η παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση, η οποία και υπογράφηκε ως έπεται: ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL Α.Ε. ΟΙL ΑΝD GΑS Α.Ε. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΣ»
Άρθρο 2
1.  
Κύρωση της από 11.9.2014 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ΚΑVΑLΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL ΑΝD GΑS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑVΑLΑ ΟΙL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄296) Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 11η Σεπτεμβρίου 2014 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιρειών ΚΑVΑLΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL ΑΝD GΑS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής: «ΤΡΙΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται στην Αθήνα σήμερα την 11η Σεπτεμβρίου 2014, μεταξύ αφενός: Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννη Μανιάτη και, αφετέρου Των ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 1.Της εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε. που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ματθαίο Ρήγα δυνάμει του από 11.9.2014 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, και 2.Της εταιρίας με την επωνυμία ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL ΑΝD GΑS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ματθαίο Ρήγα δυνάμει του υπ’ αριθμ. 131/ 11.9.2014 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αμφοτέρων των υπό (1) και (2) ΕΤΑΙΡΙΩΝ καλούμενων συλλήβδην εφεξής ως «ο Ανάδοχος». Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι θα καλούνται εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη». ΠΡΟΟΙΜΙΟ1.Το Ελληνικό Δημόσιο και ο ως άνω (1) Ανάδοχος συνομολόγησαν την από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβαση περί εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) (εφεξής: «Η Σύμβαση»). 2.Με την από 31 Οκτωβρίου 2012 Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4135/2013 (Α΄ 69), τροποποιήθηκε μέρος των διατάξεων της Σύμβασης, προκειμένου να εναρμονισθεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2289/1995), όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179/22.8.2011). 3.Με την από 30 Δεκεμβρίου 2013 Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 4, που εκ παραδρομής δεν είχαν τροποποιηθεί με την Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 16 και 19 της Σύμβασης, οι οποίες θέσπιζαν καθεστώς αποκλειστικής προμήθειας αργού πετρελαίου, περιορίζοντας αναίτια την ελεύθερη άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Ήδη επίκειται η κύρωση της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης με νόμο. 4.Με το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση γ΄ της Σύμβασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση και ισχύει, ορίσθηκε η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» έως την 23η Νοεμβρίου 2014, μη δυνάμενη να ανανεωθεί περαιτέρω. 5.Δεδομένου ότι με την απόφαση 195/27.10.2011 (Β΄ 2501/4.11.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάζονται, στο Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου και το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκευσης. 6.Δεδομένου ότι μετά τη λήξη της Άδειας Εκμετάλλευσης, ήτοι μετά την 23η Νοεμβρίου 2014, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», θα πρέπει να αναληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που θα επιβαρύνει σημαντικά τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 7.Δεδομένου ότι θα απαιτηθεί εύλογος χρόνος, προκειμένου το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, προετοιμάσει και διεξάγει την διαγωνιστική διαδικασία, για την παραχώρηση της χρήσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα». 8.Δεδομένου ότι το κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότιας Καβάλας» δεν έχει εξαντληθεί και συνεχίζεται η εκμετάλλευσή του και ότι συνδέεται λειτουργικά προς το κοίτασμα πετρελαίου του «Πρίνου» χρησιμοποιούμενο για την υποβοήθηση της άντλησης πετρελαίου (Gas Lift) και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού προς κάλυψη των ιδίων αναγκών των εγκαταστάσεων του Αναδόχου. Ήδη, λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται να τροποποιήσουν τη Σύμβαση, με βάση τα άρθρο 41 αυτής, στην ακόλουθη διάταξη και μόνο σε αυτή: Άρθρο 1 Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση σημαίνει το παρόν έγγραφο. Άρθρο 2 Η παρ. 1 του άρθρου 6, περίπτωση γ΄της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής: «Προκειμένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας ορίζεται έως την 23η Νοεμβρίου 2015, μη δυνάμενη να ανανεωθεί περαιτέρω. Οι υφιστάμενες σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής ακολουθούν την Άδεια Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης.» Άρθρο 3 Όλοι οι όροι και διατάξεις της Σύμβασης που δεν τροποποιούνται ή συμπληρώνονται με την παρούσα, καθώς και η Πρώτη και Δεύτερη Τροποποιητικές Συμβάσεις, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια. Η παρούσα Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία συνομολογήσεώς της και υπογραφής της από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα κυρωθεί δια νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 41 της Σύμβασης. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνομολογήθηκε η παρούσα Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση, η οποία και υπογράφηκε ως έπεται: ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL Α.Ε. ΟΙL ΑΝD GΑS Α.Ε. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ
Άρθρο 3
1.  
  Στο π.δ. 99/2014 (Α΄ 166) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» το άρθρο 33 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται το π.δ. 320/1988 (Α΄ 149), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αριθμ. οικ. 812/2008 (Β΄ 1385) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.».
Άρθρο 4
1.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Απαλλάσσεται από τη χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων ημέρας των δικαιούχων των καταναλώσεων ημέρας των δικαιούχων των τιμολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.), καθώς και το τμήμα τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ημέρας έως και 10.000 kWh για τους δικαιούχους Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.
Άρθρο 5
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3468/ 2006 (Α΄129) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. ο Λειτουργός της Αγοράς, για την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί το Σύστημα, απευθείας ή μέσω του Δικτύου,
Άρθρο 6
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ι.5 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται από την 1η Μαΐου 2014 ως εξής: Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Άρθρο 7
1.  
  Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατόν να τίθενται, με μέγιστο όριο τα 500 kW, ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς διαφοροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών Τα υψηλότερα όρια τίθενται υπέρ νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας.
Άρθρο 8
1.  
  Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων, οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 31.12.2015 για χορήγηση άδειας παραγωγής, προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και αφορούν:.
 1. σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,.
 2. σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α., καθώς και.
 3. σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυσικών ή νομικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών περιουσίας ύψους 500.000 ευρώ και άνω, η οποία ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αναπτυξιακό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η οποία έχει διατεθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας αυτής στην Ελληνική Επικράτεια τελεί υπό προθεσμία η οποία συμπληρώνεται εντός 24 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
2.  
  Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθενται περιπτώσεις δ΄έως στ΄ ως εξής: 1 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω περιπτώσεων της παρούσης και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το περιθώριο ισχύος που καθορίζεται, σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος και την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και το μετέπειτα προκύπτον περιθώριο απορρόφησης ισχύος σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, κατανέμονται από τον αρμόδιο διαχειριστή κατά προτεραιότητα, έναντι λοιπών εκκρεμών αιτήσεων, για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης ως εξής 1 σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, 2 σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α., 3 σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυσικών ή νομικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών περιουσίας ύψους 500.000 ευρώ και άνω η οποία ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αναπτυξιακό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η οποία έχει διατεθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας αυτής στην Ελληνική Επικράτεια τελεί υπό προθεσμία η οποία συμπληρώνεται εντός 24 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, 4 σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά για τους οποίους υποβάλλονται μέχρι 31.12.2014 πλήρεις φάκελοι για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. 2 Η κατανομή της διαθέσιμης ισχύος της περίπτωσης δ΄ σε σταθμούς των υποπεριπτώσεων αα΄ έως γγ΄ γίνεται κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένων, και ιδίως ως προς το μέγεθος του σταθμού, σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων και η αντίστοιχη ισχύς δεσμεύεται από τον αρμόδιο διαχειριστή για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών για σταθμούς που απαλλάσσονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση και δύο (2) ετών για τους λοιπούς σταθμούς από τη γνωστοποίηση της δέσμευσης που συντελείται με σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του αρμόδιου διαχειριστή Η κατανομή της διαθέσιμης ισχύος της περίπτωσης δ΄ σε σταθμούς της υποπερίπτωσης δδ΄ γίνεται κατόπιν υποβολής εκ μέρους των ενδιαφερομένων σχετικών αιτημάτων τα οποία συνοδεύονται από πλήρη φάκελο για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης Εντός των χρονικών διαστημάτων των έξι (6) μηνών και των δύο (2) ετών της παρούσας περίπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, άλλως ο αρμόδιος διαχειριστής αποδεσμεύει την αντίστοιχη ισχύ Τα χρονικά διαστήματα των έξι (6) μηνών και των δύο (2) ετών της παρούσας περίπτωσης για τα οποία δεσμεύεται η αντίστοιχη ισχύς επεκτείνονται μέχρι την ικανοποίηση ή απόρριψη των εμπρόθεσμα υποβαλλόμενων αιτημάτων του προηγούμενου εδαφίου από τον αρμόδιο διαχειριστή. 3 Σε περίπτωση που η διαθέσιμη ισχύς δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων που, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης δ΄, υποβάλλονται μέχρι την ανακοίνωση των περιθωρίων ισχύος, οι εν λόγω αιτήσεις εξετάζονται με την ακόλουθη προτεραιότητα 1 Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης δ΄. 2 Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης ββ΄της περίπτωσης δ΄. 3 Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης γγ΄της περίπτωσης δ΄. 4 Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης δδ΄της περίπτωσης δ΄ Κατά την εξέταση αιτήσεων που εμπίπτουν στην ίδια υποπερίπτωση της περίπτωσης δ΄, τηρείται σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.
3.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 προστίθενται εδάφια ως εξής: Στην περίπτωση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ίσχυε πριν την τροποποίησή της από το ν. 4254/2014 (Α΄ 85), ο αρμόδιος διαχειριστής χορηγεί οριστική προσφορά σύνδεσης, εφόσον έχουν προσκομισθεί βεβαιώσεις απαλλαγής εκ της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εκδοθείσες από αρμόδια αρχή Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών του προηγουμένου εδαφίου απαιτείται η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής και τις λοιπές εγκαταστάσεις αξιοποίησης της πρώτης ύλης, και η προσκόμιση των σχετικών διοικητικών πράξεων στον αρμόδιο διαχειριστή.
4.  
  Διαδικασίες κατανομής περιθωρίου ισχύος σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του παρόντος.
5.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: Για σταθμούς ΑΠΕ σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο και για σταθμούς της περίπτωσης δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, το χρονικό διάστημα αναβίωσης των αδειών εγκατάστασης δύναται, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, να επεκταθεί πέραν των δώδεκα (12) μηνών και με μέγιστο όριο τους τριάντα (30) μήνες, μετά από σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων Για τη χορήγηση ή μη της επέκτασης, η αδειοδοτούσα αρχή συνεκτιμά ιδίως το βαθμό ωριμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου υλοποίησης.
Άρθρο 9
1.  
  Στους εκμεταλλευτές λατομείων οι οποίοι δεν υπέβαλαν την αίτηση παράτασης της μίσθωσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43), όπως ισχύει, ή την αίτηση παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, παρέχεται νέα αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την υποβολή αντίστοιχης αίτησης παράτασης στο αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, εφόσον είχαν δικαίωμα εκμετάλλευσης του λατομείου τους κατά την 31.12.2012 με βάση ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης ή άδεια εκμετάλλευσης. Μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης επί ανάλογης αίτησης παράτασης, επιτρέπεται να συνεχίζεται η εκμετάλλευση των λατομείων. Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/1984 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτήν.
Άρθρο 10 "Το άρθρο 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Καταδυτικά Πάρκα - Οργανωμένες Καταδύσεις 1Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλί [...]"
1.  
  Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4280/2014 (Α΄159) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: Για έργα ή υπηρεσίες που συνδέονται αποκλειστικά με την επίτευξη των σκοπών του Μητροπολιτικού Φορέα οι οποίοι αναφέρονται στο «Πάρκο Τρίτση», περιλαμβανομένων ήδη εκτελεσθέντων έργων και ήδη παρασχεθεισών υπηρεσιών, είναι δυνατόν να καταβάλλονται στον ανωτέρω Σύνδεσμο επιχορηγήσεις από πόρους του «Πράσινου Ταμείου» για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων. Ο πλειοδότης υποβάλλει συγχρόνως αίτηση έκδοσης επιβεβαιωτικής πράξης σχετικά με τη μεταβίβαση, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά. Η ως άνω αρχή εκδίδει επιβεβαιωτική πράξη σχετικά με τη μεταβίβαση της άδειας στο όνομα του πλειοδότη εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης. Η ανωτέρω πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για το χρόνο που θα ίσχυε και για τον καθ’ ού ο πλειστηριασμός οφειλέτη. Για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση της άδειας, εκτός τοu πλαισίου του αναγκαστικού πλειστηριασμού, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 22 του π.δ. 247/1991 από την εκάστοτε αρμόδια αρχή.
 1. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 και 14 του άρθρου 21 του ν. 3208/2003 (Α΄303) .
2.  
  Η παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄174) ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4280/2014 (Α΄159) αντικαθίσταται ως εξής:« Άρθρο δέκατο έκτο Στην αρχή του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 η φράση «Ειδικά» αντικαθίσταται με τη φράση «Επίσης». 20% της επιφανείας αυτού Β. Συντελεστής δόμησης: 0,3 Γ. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων επί του γηπέδου. Δ. Οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται στα 7, 50 μέτρα. Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24/31.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄270).
3.  
  Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ανωτέρω Μητροπολιτικού Φορέα, κατά το μέρος που αφορούν περιουσιακά στοιχεία του ανωτέρω συγχωνευθέντος «Πάρκου Τρίτση», περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στον Α.Σ.Δ.Α. Άρθρο δέκατο ένατο Όσες ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και Σ.Ε. έχουν λάβει απόφαση για συγχώνευση - μετατροπή τους και βρίσκονται στη διαδικασία αυτή, οφείλουν να την ολοκληρώσουν μέχρι 31.12.2014, παρατεινόμενης της θητείας των οργάνων διοικήσεώς τους μέχρι την ημερομηνία αυτή. Οι διατάξεις των άρθρων 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 του ν. 2810/2000, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου αυτού, ισχύουν από την κατάργησή τους και καταργούνται οριστικά στις 31.12.2014. Άρθρο εικοστό Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
4.  
  Σε περίπτωση ύπαρξης υφιστάμενων κτιρίων επιτρέπεται η χρήση και λειτουργία ευαγών ιδρυμάτων και κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα και εκπαίδευσης μόνο στις περιπτώσεις ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε πρωτεύοντες ή δευτερεύοντες οδούς ως αποτυπώνονται στο κείμενο ρυθμιστικό σχέδιο και στην περιοχή Ζώνης Γ2 του από 20.2.2003 (Δ΄199) προεδρικού διατάγματος, με χρήση γεωργική γη εφόσον επιτρέπεται η χρήση κέντρων αποκατάστασης κατά τις ειδικότερες διατάξεις του προεδρικού διατάγματος.» Άρθρο δέκατο όγδοο Διοικητική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία και ορίζει ως Πρόεδρο έναν από τους τέσσερις ανωτέρω υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Οι ανωτέρω πράξεις της Επιτροπής εγκρίνονται με όμοια απόφαση. Για όποια από τα δικαιώματα επί ακινήτων τα οποία περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απογραφή απαιτείται καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου, ή στο αρμόδιο Κτηματολόγιο, ο Α.Σ.Δ.Α. προβαίνει στις καταχωρίσεις αυτές ατελώς.
5.  
  Ο Α.Σ.Δ.Α. μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με άλλους Δήμους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο την εκμετάλλευση, αξιοποίηση ή εν γένει διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται σε αυτόν με το παρόν, κατά τα ανωτέρω.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα που αναφέρεται στα ανωτέρω προβλεπόμενα. Άρθρο δωδέκατο Χρόνος εμπειρίας ως απαιτούμενου προσόντος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 99/2008 (Α΄ 154) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα».
 2. Άρθρο δέκατο τρίτο Υποχρέωση σύνταξης ειδικής ορνιθολογικής μελέτης για τόπους που βρίσκονται εκτός Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας αλλά χαρακτηρίζονται ως Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά Η παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 49828/12.11.2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2464) αντικαθίσταται ως εξής:« 3Επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας και των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (Σ.Π.Π.) της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ύστερα από την απαιτούμενη κατά το άρθρο 10 του ν. 4014/2011 Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) και βάσει των σχετικών διατάξεων της υπουργικής απόφασης οικ. 170225/2014 (Β΄135) και της υπουργικής απόφασης 52983/1952/2013 (Β΄ 2436) για τα έργα των κατηγοριών Α΄ και Β΄ του ν. 4014/ 2011, αντίστοιχα.
 3. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμοί για την υλοποίηση των ανωτέρω αιολικών εγκαταστάσεων καθορίζονται στην οικεία απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα κατηγορίας Α΄του ν. 4014/2011, ή στην απόφαση έγκρισης της ΕΟΑ για τα έργα κατηγορίας Β΄του ίδιου νόμου.» Άρθρο δέκατο τέταρτο Απαγόρευση διακίνησης πλήρων συσκευασιών από διαχειριστές που δεν έχουν οργανώσει ή δεν συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Στο τέλος της περιπτώσεως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2939/2001 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο.«Απαγορεύεται η διακίνηση πλήρων συσκευασιών, όταν οι διαχειριστές των συσκευασιών αυτών δεν έχουν οργανώσει ή δεν συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.» Άρθρο δέκατο πέμπτο Εξομοίωση της μη ανανέωσης έγκρισης συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης με την ανάκληση έγκρισης ως προς τις έννομες συνέπειες του ν. 2939/2001 1Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ.
 4. Γ΄ του άρθρου 7 του ν. 2939/2001, το οποίο εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3854/2010, μετά τη φράση «Αν ανακληθεί» προστίθεται η φράση «ή αν δεν ανανεωθεί .
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-10-02 Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ΚΑVΑLΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL ΑΝD GΑS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑVΑLΑ ΟΙL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296).
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/214
2014-12-24 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, εφόσον το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών άρδευσης που ο Οργανισμός παρέχει.
 • Προσθήκη
  A/2014/269
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. 2014/4315 2014
  Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην α[...]" 2016/4414 2016
  Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2017/4467 2017
  Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 2017/4495 2017
  Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις. 2017/4496 2017