ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/4310

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-12-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΙ - ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ
Άρθρο 1 "Αντικείμενο - Σκοποί"
1.  
  Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η προαγωγή της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας με την υλοποίηση των ορισμών του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς και του άρθρου 179 της Ενοποιημένης Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΛΕΕ)
Άρθρο 2 "Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, που συμπληρώνονται από τους αναφερόμενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις εθνικού και ενωσιακού δικαίου:"
1.  
  «ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα», οι οντότητες, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4009/2011.
2.  
  «αξιολόγηση», η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο ερευνητικά κέντρα, ερευνητές, ερευνητικά έργα, μελέτες ή προγράμματα χαρακτηρίζονται από υψηλή επιστημονική ποιότητα και ανταποδοτικότητα προς το κοινωνικό σύνολο και επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους με τον προσφορότερο τρόπο
3.  
  «αριστεία», ερευνητικά επιτεύγματα, πρωτοποριακή πειραματική διάταξη ή θεωρία, καθώς και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας που έχουν διακριθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Συνδέονται με ή αφορούν σε κάθε κλάδο της επιστήμης και τεχνολογίας και σε κάθε κατεύθυνση της έρευνας και της διδασκαλίας, χωρίς θεματικές προτεραιότητες, που αναπτύσσονται σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, προέρχονται από μεμονωμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, από δομές (εργαστήρια, τομείς κ.λπ.) ή από ερευνητικούς οργανισμούς και μεμονωμένους ερευνητές και διακρίνονται ή βραβεύονται από εθνικούς ή διεθνείς φορείς.
4.  
  «βασική έρευνα», πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται άμεση εμπορική εφαρμογή ή χρήση
5.  
  «Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)», γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
6.  
  «δαπάνες προσωπικού», το κόστος ερευνητών, τεχνικών και λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού στο βαθμό που τα άτομα αυτά απασχολούνται στο σχετικό σχέδιο ή δραστηριότητα
7.  
  «δημόσιος τομέας», όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του ν. 4270/2014.
8.  
  «καθηγητές», οι καθηγητές (καθηγητές 1ης βαθμίδας), οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές
9.  
  «διανοητική ιδιοκτησία», η πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, και ενδεικτικά τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας
10.  
  «δράση ή πρόγραμμα ΕΤΑΚ», το συνεκτικό πλαίσιο ενεργειών, εντός του οποίου υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται έργα ΕΤΑΚ και το οποίο αποβλέπει στην ικανοποίηση οικονομικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας
11.  
  «ένταση ενίσχυσης», το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών, προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων
12.  
  «ένωση καινοτομίας (Ιnnονatiοn Uniοn)», εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που έχει ως στόχο, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτομίας, ώστε να αντιμετωπιστούν προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η δημογραφική γήρανση
13.  
  «επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο (ΕΤΠ)», περιοχή ή δίκτυο διαμορφωμένων περιοχών, που δημιουργούνται με σκοπό την ενίσχυση δεσμών των ακαδημαϊκών, ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων με τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη διάδοση της καινοτομίας, την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών προσπαθειών και ενθάρρυνση/προσέλκυση επιχειρήσεων στο πάρκο, τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου για εξειδίκευση στελεχών επιχειρήσεων και τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για την περιφερειακή ανάπτυξη και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομικής συμπεριφοράς. Στα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα φιλοξενούνται: i) επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεργασίες ή δίκτυα επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής ή οργανισμοί με ερευνητικές ή και με αναπτυξιακές δραστηριότητες, ii) επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας που ασχολούνται και με τις εμπορικές εφαρμογές της, iii) επιχειρήσεις πώλησης και συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης) προϊόντων, οι οποίες βρίσκουν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας είτε λόγω γειτνίασης με ερευνητικούς οργανισμούς και γενικότερα με οργανισμούς παραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας, iν) επιχειρήσεις, μεμονωμένες ή συνεργαζόμενες υπό διάφορες μορφές που παρέχουν ή και αναπτύσσουν υπηρεσίες και προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας ή καινοτομικού χαρακτήρα, ν) επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, νi) χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
14.  
  «εξόχως απόκεντρες περιοχές», οι περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης της ΕΕ
15.  
  «επιχείρηση», κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, όπως ιδίως, οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα
16.  
  «επιστημονικός σύνδεσμος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας των φορέων της κεντρικής διοίκησης με την ΓΓΕΤ», υπάλληλος ή υπηρεσία, που ορίζεται σε κάθε υπουργείο για τη συλλογή, αξιολόγηση των θεμάτων ΕΤΑΚ τα οποία απασχολούν το υπουργείο και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και συνεργάζεται με την ΓΓΕΤ για το συντονισμό των δράσεων με σκοπό την εφαρμογή του σχεδίου δράσης υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ
17.  
  «επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία», μια από τις δραστηριότητες της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας που αναλύεται σε όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά, οργανωτικά, οικονομικά και εμπορικά βήματα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε νέα γνώση, που οδηγούν ή επιδιώκεται να οδηγήσουν στην υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων και διαδικασιών
18.  
  «έργο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» και εφεξής «έργο ΕΤΑΚ», η σχεδιασμένη δραστηριότητα με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό για: - την εκτέλεση κάθε είδους έρευνας, - την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και την αισθητή βελτίωση υπαρχόντων ή τη δημιουργία καινοτομικών προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών, - την προβολή των δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων ΕΤΑΚ, καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε επιστημονικά θέματα, - την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, - τη δημιουργία εθνικού δικτύου ερευνητικών υποδομών
19.  
  «έρευνα», οποιαδήποτε συστηματική και δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό την επαύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας
20.  
  «ερευνητές», οι επιστήμονες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του παρόντος, που δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων
21.  
  «έρευνα και ανάπτυξη (Ε και Α)», η δημιουργική εργασία η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασικής και της εφαρμοσμένης ανάπτυξης και πραγματοποιείται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών
22.  
  «Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)», τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2083/1992 και του ν. 3685/2008.
23.  
  «ερευνητικός οργανισμός», οντότητα, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική ή εικονική παρουσία ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός της οποίας είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στην περίπτωση που η οντότητα αυτή διενεργεί επίσης οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν μια τέτοια οντότητα, όπως με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσματα.
24.  
  «δημόσιος ερευνητικός οργανισμός δημοσίου δικαίου», ο ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος είναι φορέας δημόσιας εξουσίας (imperium), έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ως ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας και ανήκει σε φορέα του δημόσιου τομέα
25.  
  «δημόσιος ερευνητικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου», ο ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος είναι φορέας σκοπών που δεν άπτονται της άσκησης δημόσιας εξουσίας (fiscus) και έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ως ανώνυμη εταιρία του δημόσιου τομέα ή ως ερευνητικό κέντρο και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασής του
26.  
  «εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα», η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν. Περιλαμβάνει τη δημιουργία συστατικών στοιχείων πολύπλοκων συστημάτων και μπορεί να συμπεριλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον ή σε περιβάλλον προσομοίωσης διεπαφών με υφιστάμενα συστήματα, καθώς και δοκιμαστικές γραμμές παραγωγής μικρής κλίμακας για τη δοκιμή και επαλήθευση των επιδόσεων της κατασκευαστικής μεθόδου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη βιομηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για τη κατοχύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών.
27.  
  «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη», η ευρεσιτεχνία στην οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο είναι σε ισχύ και έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ότι εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Εurοpean Ρatent Οffice «ΕΡΟ») και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα, β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον ΟΒΙ (αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)), το οποίο έχει κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη κράτος (ενδεικτικά ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα, Ιαπωνία, Γαλλία, Ελβετία), που: i) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής ή ii) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accessiοn candidate cοuntry) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement cοuntry).
28.  
  «ευρωπαϊκός χώρος έρευνας», πλατφόρμα που έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τις ερευνητικές δραστηριότητες και την πολιτική καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και περιλαμβάνει, την εσωτερική αγορά για την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ερευνητές, τεχνολογία και γνώση διακινούνται ελεύθερα, το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και πολιτικών και την εφαρμογή και χρηματοδότηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκέντρωση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών έρευνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το συντονισμό τους με εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες
29.  
  «ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης», η ημερομηνία της απονομής στον δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς
30.  
  «καινοτομία», η αξιοποίηση υφιστάμενης ή/και νέας γνώσης ή/και η μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής νέα ή βελτιωμένη - ή νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας ή η διαδικασία με την οποία νέες ιδέες δίνουν απαντήσεις στα αιτήματα της κοινωνίας και της οικονομίας και δημιουργούν νέα προϊόντα, βιομηχανικά πρωτότυπα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά και οργανωτικά μοντέλα που εισάγονται με επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή που μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές, καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής
31.  
  «καθεστώς ενισχύσεων», κάθε πράξη με βάση την οποία, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα εκτέλεσης, μπορούν να χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο και κάθε πράξη βάσει της οποίας μπορεί να χορηγείται ενίσχυση μη συνδεόμενη με συγκεκριμένο έργο σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα και/ή για απροσδιόριστο ποσό
32.  
  «καινοτόμος επιχείρηση», επιχείρηση η οποία:
 1. μπορεί να αποδείξει με αξιολόγηση που διεξάγεται από εξωτερικό εμπειρογνώμονα ότι στο εγγύς μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέες και ουσιωδώς βελτιωμένες σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία στον σχετικό κλάδο, και ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας, ή
 2. έχει δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης ή σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή
33.  
  «κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ)», αυτόνομες εταιρικές συμπράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 294/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, στο πλαίσιο της καινοτομίας, μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους και λειτουργούν ως ένα στρατηγικό δίκτυο που βασίζεται σε κοινό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καινοτομίας.
34.  
  «κρατική ενίσχυση», κάθε μέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ
35.  
  «λοιποί φορείς», δημόσιες υπηρεσίες, φυσικά πρόσωπα και άλλοι φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής
36.  
  «μελέτη σκοπιμότητας», η αξιολόγηση και ανάλυση των δυνατοτήτων ενός έργου με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αποκαλύπτοντας κατά τρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό τα δυνατά του σημεία και τις αδυναμίες του, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από αυτό, καθώς και προσδιορίζοντας τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του
37.  
  «μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας», το διαδίκτυο ή άλλα δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία επιτρέπουν την ευχερή διασφάλιση της ταυτότητας των χρηστών και την ασφάλεια της επικοινωνίας
38.  
  «μεταφορά τεχνολογίας», η παροχή τεχνολογίας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1733/1987, όπως ισχύει.
39.  
  «οικονομική δραστηριότητα», κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά
40.  
  «πειραματική ανάπτυξη», η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. Μπορεί να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα και άλλες δραστηριότητες με στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισμό, το σχεδιασμό και την τεκμηρίωση νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών. Η πειραματική ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων, την επίδειξη, την ανάπτυξη πρωτοτύπων ή πιλοτικών σχεδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ’ ανάγκη το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και έγκριση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, στα οποία ο πρωταρχικός στόχος συνίσταται στην υλοποίηση περαιτέρω τεχνικών βελτιώσεων σε προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν διαμορφωθεί ουσιαστικά. Η πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές τροποποιήσεις σε υφιστάμενα προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις προϊόντων και τεχνικών διατάξεων (εξαρτήματα), με σκοπό την εφαρμογή νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών και στην ουσιώδη αναβάθμιση ήδη παραχθέντων ή εγκατεστημένων.
41.  
  «προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις», η αγορά υπηρεσιών έρευνας στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους, τα αποτελέσματα και τα οφέλη χρήσης κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του/της, αλλά τα μοιράζεται με τους παρόχους υπό όρους της αγοράς. Η σύμβαση, το αντικείμενο της οποίας εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης οριζόμενες στο παρόν πλαίσιο, είναι περιορισμένης διάρκειας. Με την εξαίρεση του πρωτοτύπου ή ενός περιορισμένου συνόλου πρώτων δοκιμαστικών στοιχείων, η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο μιας προεμπορικής δημόσιας σύμβασης δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της ίδιας σύμβασης.
42.  
  «σύμβαση ορισμένου χρόνου», η σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία συνάπτεται απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου και η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως η παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος
43.  
  «συμβουλευτικές υπηρεσίες συνεργασίας», η παροχή συμβουλών, βοήθειας και εκπαίδευσης για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας
44.  
  «σχέδιο δράσης», δέσμη μέτρων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, όπως αναλύεται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος
45.  
  «τεχνολογικός φορέας», νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, περιλαμβάνει στους στόχους του την ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων, την παροχή επιστημονικών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών προς τρίτους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις, και την επίλυση συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή που υπηρετεί
46.  
  «τεχνολογική ανάπτυξη», η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγική διαδικασία, που αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνολογικών και οικονομικών παραμέτρων παραγωγής προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων στην κατεύθυνση αυτή
Άρθρο 3 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ του παρόντος νόμου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται σε αυτές, εφαρμόζονται:
 1. Στους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και στους τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, και εκτελούν έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ)
 2. Στους ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς
2.  
  Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Ορμύλια, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και το Ερευνητικό Κέντρο Μοχάμετ Άλι, και το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, δύνανται να χρηματοδοτούνται για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν, η οποία εντάσσεται στη συνολική ερευνητική προσπάθεια της χώρας, μέσω των προγραμμάτων της ΓΓΕΤ και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα νόμο.
3.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Οικονομικών και των εποπτευόντων Υπουργών κατά περίπτωση, με την οποία ρυθμίζεται η προσαρμογή των εσωτερικών κανονισμών ή οργανισμών λειτουργίας τους προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και μετά από εισήγηση των διοικητικών τους συμβουλίων ή των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους και γνώμη του ΕΣΕΚ, υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί (νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου) και δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) που δεν εποπτεύονται από τον ίδιο
4.  
  Η εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου, πλην όσων ρητά ορίζονται, μπορεί να επεκτείνεται, μερικά ή στο σύνολό τους και στους τεχνολογικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ΕΣΕΤΑΚ με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Άρθρο 4 "Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας"
1.  
  Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) είναι η αποτύπωση της στρατηγικής της χώρας στον τομέα της ΕΤΑΚ. Με τον σχεδιασμό της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται:.
 1. Η συστηματική θεώρηση, προσέγγιση και ανάδειξη των θεματικών τομέων της έρευνας ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες και προτεραιότητες της χώρας
 2. Η ενίσχυση των επενδύσεων στην ΕΤΑΚ με προτάσεις εκπόνησης κατάλληλων δράσεων ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ, απλοποίησης των διαδικασιών και ενίσχυσης του ελεύθερου ανταγωνισμού
 3. Η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών, με τη λήψη και εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αυτάρκειάς τους με την ελεύθερη αξιοποίηση των ίδιων πόρων τους, των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη συγκράτηση και την προσέλκυση άριστου επιστημονικού δυναμικού για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους
 4. Η ενίσχυση της υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας στους ερευνητικούς οργανισμούς, τις περιφέρειες και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της χώρας
 5. Η συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων με την ισότιμη ενσωμάτωση του γυναικείου φύλου στην έρευνα και την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα στελέχωσης, συμπεριλαμβανομένων του εποπτικού, του διαχειριστικού και του διοικητικού επιπέδου, με την εφαρμογή για το σκοπό αυτό πολιτικής ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων, στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και στις επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας και επαγγελματικών προσόντων
 6. Η δημιουργία συνθηκών επαρκούς ροής νέων ικανών ερευνητών, η παροχή εκπαίδευσης και η προσφορά σε ερευνητές ελκυστικών προοπτικών σταδιοδρομίας, η επίτευξη υψηλού επιπέδου γεωγραφικής και διατομεακής κινητικότητας ερευνητών μεταξύ οργανισμών, επιστημονικών κλάδων, τομέων και χωρών με τη διασφάλιση άρσης των υπαρχόντων φραγμών
 7. Η δημιουργία, αξιοποίηση, συντήρηση και επέκταση ερευνητικών υποδομών υψηλής ποιότητας για την ενίσχυση της πρωτοποριακής έρευνας και καινοτομίας με την προσέλκυση ταλέντων παγκόσμιου επιπέδου και την αξιοποίηση, την υποστήριξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και την άσκηση οικονομικών και μη δραστηριοτήτων.
 8. Περαιτέρω, η ανάπτυξη εταιρικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών υποδομών και της βιομηχανίας.
 9. Η πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές υποδομές με κανόνες διαφάνειας, χωρίς διακρίσεις, με όρους της αγοράς και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις γενικότερα και ειδικότερα για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.
 10. Η αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, της διαδραστικότητας και της ροής των γνώσεων εντός των σχηματισμών αυτών μέσω της στήριξης των επενδύσεων σε ανοικτές και κοινές υποδομές για τους συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας και της στήριξης της ανάπτυξης των σχηματισμών αυτών
 11. Η ενίσχυση των ΜΜΕ για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας με τη λήψη ειδικών μέτρων αντιμετώπισης των ανεπαρκειών της αγοράς και την ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της ΕΤΑΚ
 12. Η διασφάλιση της ισόρροπης και σταθμισμένης ανάπτυξης των ερευνητικών οργανισμών της χώρας
 13. Η εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΕΤΑΚ και η επίτευξη βέλτιστης διακρατικής συνεργασίας με τη συμμετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο
 14. Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων για τη βελτίωση του τρόπου διακίνησης και διάδοσης επιστημονικών πληροφοριών, τη διευκόλυνση πρόσβασης σε επιστημονικές πληροφορίες και δεδομένα και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 15. Η διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την ΕΤΑΚ με αξιολόγηση των δομών και των διαχειριστικών αρχών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της ΓΓΕΤ
 16. Η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης της ΕΤΑΚ, με εφαρμογή κανόνων διαφάνειας και διαμόρφωση συνεκτικού και κατάλληλου νομικού, ασφαλιστικού, φορολογικού και ελεγκτικού πλαισίου
 17. Η διαμόρφωση συνθηκών και κινήτρων για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων και για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
 18. Η συμβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας
 19. Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως των νέων
 20. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΕΤΑΚ και της ανταγωνιστικότητας με την καθιέρωση σύγχρονων δεικτών μέτρησης
 21. Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΚ (ενδεικτικά, δημόσιες συμβάσεις και σύγχρονες μορφές τους, όπως οι προεμπορικές συμβάσεις, ο ανταγωνιστικός διάλογος, οι συμφωνίες - πλαίσιο, η συμμετοχή σε κοινότητες γνώσης και καινοτομίας)
  • Η προσέγγιση του ευρωπαϊκού στόχου συμβολής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην ενίσχυση της ΕΤΑΚ, όπως διαμορφώνεται εκάστοτε
 22. Η συμμόρφωση με τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης
 23. Η ενίσχυση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των εθνικών ή περιφερειακών δράσεων ΕΤΑΚ με άλλα κεντρικά διαχειριζόμενα προγράμματα της Ένωσης
2.  
  Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), καταρτίζεται με την επιμέλεια της ΓΓΕΤ εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα αρμόδια όργανα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος οφείλουν να συνδράμουν την ΓΓΕΤ για το σκοπό αυτόν με την παροχή όλων των αναγκαίων ή χρήσιμων στοιχείων και πληροφοριών. Η ΕΣΕΤΑΚ επικαιροποιείται περιοδικά σε κάθε δε περίπτωση κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος κάθε νέου σχεδίου δράσης. Η ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης, καθώς και κάθε επικαιροποίησή τους αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και κάθε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Άρθρο 5 "Σχέδιο Δράσης"
1.  
  Η υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται με τη διαμόρφωση και εφαρμογή σχεδίου δράσης στη βάση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της χώρας, των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, της ένωσης καινοτομίας (Ιnnονatiοn Uniοn) και των αποφάσεων, οδηγιών, ανακοινώσεων, συστάσεων, πρωτοβουλιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σχέδιο Δράσης λαμβάνει υπόψη:.
 1. Το ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων
 2. Τη διεθνή κατάταξη της χώρας, τις τρέχουσες και μελλοντικές κατευθύνσεις της ενωσιακής πολιτικής για την ΕΤΑΚ, τις ανάγκες, απλοποίησης των διαδικασιών και των κανόνων ανάθεσης και χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, εξάλειψης φραγμών και μείωσης του διοικητικού φόρτου, καθώς και της κινητοποίησης οργανισμών χρηματοδότησης και πραγματοποίησης ερευνών
 3. Τις σχετικές κατευθυντήριες αρχές διεθνών οργανισμών και τις βέλτιστες ακολουθούμενες πρακτικές, αποφυγής εδαφικών περιορισμών και εφαρμογής κινήτρων και μηχανισμών διαχείρισης, πιστοποίησης και αξιολόγησης
 4. Την αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας
 5. Τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση
 6. Τις δυνατότητες συνεργειών και συμπληρωματικότητας μεταξύ διαφόρων Ενωσιακών μέσων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
2.  
  Το Σχέδιο Δράσης, ψηφίζεται με νόμο, επικαιροποιείται κάθε επτά (7) έτη και περιέχει ειδικότερα δέσμη κρίσιμων μέτρων, τα οποία μεταξύ άλλων είναι:
 1. Η συστημική αναδιάρθρωση της Κεντρικής Κυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστεί ο ομαλός σχεδιασμός και η λειτουργία των οργάνων υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ
 2. Η ισόρροπη και σταθμισμένη υποστήριξη της βασικής έρευνας, της εφαρμοσμένης έρευνας, της πειραματικής ανάπτυξης
 3. Η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στη χώρα, που ενισχύει την τεχνογνωσία και τις ικανότητες, ευνοεί την εύρεση και αξιοποίηση ταλέντων και περιέχει διεθνική αντίληψη, επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα, δια βίου εκπαίδευση και καινοτομία
 4. Η εστίαση σε τομείς που αναδεικνύει η ΕΣΕΤΑΚ με την καλλιέργεια στενής, αμφίδρομης συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων
 5. Η ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και η αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών για τη διαμόρφωση πολιτικής ενθάρρυνσης εξειδικευμένων επιστημόνων ανά τον κόσμο να εγκατασταθούν και να εργαστούν στην Ελλάδα
 6. Η επιμόρφωση των στελεχών διοίκησης, ώστε να προσαρμοστούν σε υψηλά διεθνή και ενωσιακά πρότυπα εκπόνησης και εφαρμογής ερευνητικής πολιτικής
 7. Η διαμόρφωση ενός συστήματος ελέγχου και αναδιάρθρωσης του ρόλου, της στρατηγικής και των δράσεων των επί μέρους φορέων υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ
 8. Η αναδιάρθρωση και απλοποίηση των συστημάτων δημόσιας χρηματοδότησης των μη οικονομικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών προώθησης της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας με τη χρήση μέσων με επιχειρηματικό και επενδυτικό προσανατολισμό, όπως, ενδεικτικά, κινήτρων με τη μορφή κρατικών ενισχύσεων για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων επιστημόνων, τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων που αναπτύσσονται ταχέως, την κινητικότητα και την ανάπτυξη νέων μοντέλων συνεργασίας
 9. Η παροχή κινήτρων ανταγωνισμού και ανάπτυξης καινοτομικών δράσεων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ζήτησης για καινοτομικές λύσεις, (ενδεικτικά η αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας και της αρχιτεκτονικής του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση των δημόσιων συμβάσεων), ενίσχυσης της αυτάρκειας και ανεξαρτησίας των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και ενίσχυσης ευρειών καινοτομικών δραστηριοτήτων
 10. Η διαμόρφωση συνθηκών που ευνοούν την αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών εξειδικευμένων επιστημόνων, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών και της ζήτησης στην αγορά και την ουσιαστική υποστήριξη αντίστοιχων καινοτομικών δράσεων
 11. Η αξιοποίηση, συντήρηση και επέκταση των ερευνητικών υποδομών της χώρας
 12. Η διαμόρφωση συνεκτικού και κατάλληλου νομικού, ασφαλιστικού, φορολογικού και ελεγκτικού πλαισίου για τους ερευνητικούς οργανισμούς στη βάση της ενθάρρυνσής τους, ενίσχυσης των οικονομικών δραστηριοτήτων τους μέσω της ανάπτυξης ερευνητικών και καινοτομικών δράσεων, της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των ίδιων πόρων τους
 13. Ο συντονισμός και ενέργειες των δράσεων ΕΤΑΚ από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης
3.  
  Οι αρχές για τη διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση της αντίστοιχης ενότητας εθνικών Σχεδίων Δράσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 6 "Όργανα Αρμόδια όργανα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑΚ είναι:"
1.  
  Τα Υπουργεία
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
3.  
  Η Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ
4.  
  Οι περιφέρειες
5.  
  Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)
6.  
  Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί και οι τεχνολογικοί φορείς
Άρθρο 7 "Υπουργεία Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, στην αρμοδιότητα των Υπουργών ανήκουν:"
1.  
  Η πρόταση έγκρισης ή επικαιροποίησης του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2.  
  Η διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο δημιουργίας του εθνικού χώρου έρευνας Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών της επιτροπής για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της καταβάλλονται από πόρους της ΓΓΕΤ.
3.  
  Η εποπτεία της εφαρμογής των διακρατικών συμβάσεων τεχνικής βοήθειας. Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήκουν:.
Άρθρο 8 "Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - αρμοδιότητες Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, στην αρμοδιότητα της ΓΓΕΤ ανήκουν:"
1.  
  Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ
2.  
  Η εποπτεία των ερευνητικών οργανισμών που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις
3.  
  Η συμβολή για την εξειδίκευση της ΕΣΕΤΑΚ και η εφαρμογή του σχεδίου δράσης υλοποίησής της με ανάλογο προγραμματισμό και συντονισμό σε συνεργασία με τους αντίστοιχους συνδέσμους ΕΤΑΚ και τη Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ
4.  
  Η αρμονική σύνδεση της ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της με το εθνικό σχέδιο αξιοποίησης εθνικών και ενωσιακών πόρων της νέας περιόδου 2014-2020 και κάθε άλλης συναφούς περιόδου
5.  
  Η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης και κάθε επικαιροποίησή του
6.  
  Η προκήρυξη δράσεων και προγραμμάτων ΕΤΑΚ, μετά από εισήγηση του ΓΓΕΤ και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η αξιολόγηση, η παρακολούθηση της υλοποίησης και η χρηματοδότηση προτάσεων, η πιστοποίηση συνδρομής των όρων εφαρμογής των κινήτρων που προβλέπονται για την δημόσια χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ και η διερεύνηση των επιπτώσεών τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και στην άμυνα της χώρας
7.  
  Η υποβολή εισηγήσεων για τη σκοπιμότητα, τη διαδικασία και τα κριτήρια χρηματοδοτήσεων από εθνικούς πόρους και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες, τα διεθνή δεδομένα, την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και κάλυψης των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της χώρας και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας
8.  
  Η συλλογή και ταξινόμηση ερευνητικών δεδομένων για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής της ΕΣΕΤΑΚ, η ετήσια καταγραφή της αποδοτικότητας των ερευνητικών οργανισμών και η περιοδική αξιολόγησή τους, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο
9.  
  Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων με την οποία γίνεται αποτίμηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της πολιτικής και των επιμέρους μέτρων και κινήτρων για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ
10.  
  Η δημιουργία, φιλοξενία και συντήρηση, σε συνεργασία με άλλους εποπτευόμενους φορείς του εθνικού μητρώου ερευνητών, ερευνητικών οργανισμών και υποδομών
11.  
  Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα ΕΤΑΚ και η εκπροσώπηση της χώρας σε αυτούς.
Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς σε θέματα ΕΤΑΚ και η εκπροσώπηση της χώρας σε αυτούς
12.  
  Η διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων που προωθούν την ΕΤΑΚ
13.  
  Η μελέτη και εφαρμογή μέτρων υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, με την υποστήριξη των ερευνητικών οργανισμών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων για την επιλογή, αξιοποίηση και εφαρμογή της προσφορότερης μεθοδολογίας και μέσων υλοποίησης, όπως ιδίως με την ανάπτυξη θεματικών δικτύων προηγμένης έρευνας, τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters), ερευνητικών εργαστηρίων και κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας, τη δημιουργία κοινών υποδομών, την αξιοποίηση των περιουσιακών δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας και την ενθάρρυνση εν γένει της ανάπτυξης εταιρικών συμπράξεων και συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, καθώς και τον συντονισμό και τις συνέργειες των πόρων αυτών με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης
14.  
  Η συμβολή στο σχεδιασμό των προγραμμάτων των περιφερειών της χώρας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εθνικών και ενωσιακών πόρων
15.  
  Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου, ο ορισμός των μελών, ο καθορισμός ή η τροποποίηση της λειτουργίας και της εποπτείας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ)
16.  
  Η συλλογή και ταξινόμηση των δεδομένων για την αξιολόγηση της προόδου της χώρας στην ανάπτυξη της ΕΤΑΚ με βάση δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, όπως αναλύεται στο άρθρο 32 του παρόντος
Άρθρο 9 "Επιστημονικός Σύνδεσμος Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ"
1.  
  Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζεται σε υφιστάμενη υπηρεσία ή σε εποπτευόμενο από αυτόν φορέα του Υπουργείου του, υπάλληλος ή υπηρεσία, ως Επιστημονικός Σύνδεσμος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης με τη ΓΓΕΤ, υπεύθυνος για τη διαχείριση των θεμάτων, των σχετικών με την ΕΤΑΚ με σκοπό τη συμβολή στον κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της
2.  
  Ο Επιστημονικός Σύνδεσμος πρέπει να είναι υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και να διαθέτει επαρκή εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ
3.  
  Τα καθήκοντα του Επιστημονικού Συνδέσμου είναι:
 1. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση, συστηματική τήρηση και αξιολόγηση από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου και όλα τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των αναγκών, προτάσεων ανάπτυξης της έρευνας ή προτάσεων εκπόνησης προγραμμάτων σχετικών με την ΕΤΑΚ
 2. Η περιοδική προώθησή τους στη ΓΓΕΤ και η ανάπτυξη στενής, διαρκούς συνεργασίας μεταξύ τους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
4.  
  Στο άρθρο 32 του ν. 3848/2010 προστίθενται μετά από την παράγραφο 8 παράγραφοι με αριθμούς 9 και 10, ως ακολούθως: 9 Στο πρόγραμμα δράσης κάθε Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνεται η παρακολούθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας της διεύθυνσής τους Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας Η ηλεκτρονική, τηλεφωνική και δικτυακή επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες, η συνεργασία με τους διευθυντές, εκπαιδευτικούς και τις ομάδες μαθητών, ενημέρωση για τη σύμπραξη με άλλα σχολεία. 10 Σε κάθε διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται, στο τμήμα σχολικών δραστηριοτήτων, ένας εκπαιδευτικός με θητεία ενός (1) έτους, εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα ΕΤΑΚ, ο οποίος ασκεί παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά του και τις εξής αρμοδιότητες 1 Αποτελεί το σύνδεσμο με τον Επιστημονικό Σύνδεσμο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να διαμορφωθεί στενή συνεργασία σε θέματα υλοποίησης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, οικονομικής επιδότησης έργων, διοργάνωσης εκθέσεων. 2 Ανάπτυξη συνεργασιών με δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς με στόχο την καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων. 3 Μέριμνα για τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων των εκπαιδευτικών σε θέματα ΕΤΑΚ. 4 Συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών σε χώρους ερευνητικών οργανισμών.
5.  
  Οι Επιστημονικοί Σύνδεσμοι υποχρεούνται να διαβουλεύονται με τη ΓΓΕΤ πριν από την έκδοση οποιασδήποτε σχετικής εγκυκλίου ή κατευθυντήριας οδηγίας
6.  
  Δημιουργείται Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ, που απαρτίζεται από τους Επιστημονικούς Συνδέσμους των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, συντονίζεται από τη ΓΓΕΤ, οργανώνεται και λειτουργεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας
Άρθρο 10 "Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας"
1.  
  Με απόφαση κάθε Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ως συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη της περιφέρειας και της ΓΓΕΤ και για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης σε περιφερειακό επίπεδο. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις προς τον Περιφερειάρχη και τη ΓΓΕΤ για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια, τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών Αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνση ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων αφορά:.
 1. Στη δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που ασχολούνται με την ΕΤΑΚ, όπως ιδίως, δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες
 2. Στην από κοινού ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια, των περιφερειακών συσπειρώσεων και των κατάλληλων εργαλείων επίτευξης των ανωτέρω στόχων
 3. Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες
 4. Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών μέσω της ενίσχυσης της υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας και της ενίσχυσης της συμμετοχής ερευνητών από τις περιφέρειες αυτές σε δραστηριότητες έρευνας σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, με μέτρα, όπως ιδίως:
  • Η υποστήριξη διαπεριφερειακών αμφίδρομων αποσπάσεων ερευνητικού προσωπικού μεταξύ επιλεγμένων εταίρων οργανισμών
  • Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας για την πρόσληψη πεπειραμένων ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών, που προέρχονται και από άλλες χώρες
  • Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού
  • Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές στις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει διακρίσεις
  • Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (wοrkshοps) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές
  • Ο προσδιορισμός των αναγκών και δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών που υπάρχουν ή δημιουργούνται στις Περιφέρειες και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται
2.  
  Το (ΠΣΕΚ) αποτελείται από επτά (7) μέλη, από τα οποία τρεις είναι καθηγητές ή ερευνητές, εκπρόσωποι δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της οικείας Περιφέρειας με αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στο δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα ΕΤΑΚ. Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό χώρο και, κατά προτίμηση, είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με την ακόλουθη διαδικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.
3.  
  Τα μέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία: αα) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτείται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από έναν διεθνώς διακεκριμένο επιστήμονα ασχολούμενο με την έρευνα, καθηγητή ΑΕΙ, έναν ελληνικής ιθαγένειας ερευνητή Α΄ βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και έναν εκπρόσωπο της επιχειρηματικής κοινότητας της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων. ββ) Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ. Η επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες, συντάσσει κατάλογο υποψηφίων, περιλαμβάνοντας σε αυτόν διπλάσιο αριθμό του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ και κατά προτίμηση υποψηφίους που προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών και τον υποβάλλει στον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα μέλη του ΠΣΕΚ από τον κατάλογο αυτόν κατά τη διακριτική του ευχέρεια. γγ) Μετά από το διορισμό τους τα μέλη του ΠΣΕΚ συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του με τον αναπληρωτή του.
4.  
  Οι πρόεδροι των ΠΣΕΚ συνέρχονται σε σύνοδο, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ των μελών τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο της συνόδου
5.  
  Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΠΣΕΚ και της συνόδου των ΠΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
6.  
  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ΠΣΕΚ παρέχονται από την περιφέρεια
7.  
  Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΠΣΕΚ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καταβάλλονται από πόρους της Περιφέρειας
Άρθρο 11 "Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)"
1.  
  Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα ΕΤΑΚ και υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων τους στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του
2.  
  Η αποστολή του ΕΣΕΤΑΚ είναι:
 1. Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη ΓΓΕΤ, αλλά και στη Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ
 2. Η συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΣΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου
 3. Η εξέταση ζητημάτων και η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης για την ΕΤΑΚ
 4. Η αξιολόγηση και αξιοποίηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για οικονομικές και μη δραστηριότητες
 5. Η συμβολή στη διασφάλιση στενής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας με σκοπό την εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών ή την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την αισθητή βελτίωση αυτών ή την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και της προσπάθειας αύξησης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της
 6. Η συμβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της Ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας
 7. Η συστηματική συνεργασία με τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας
 8. Η πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων επιλογής Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων
 9. Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από την Κυβέρνηση ή με τον παρόντα νόμο
3.  
  Το ΕΣΕΤΑΚ αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία διακρίνονται για την κατάρτιση και την εμπειρία τους στους τομείς της ΕΤΑΚ, τα οποία προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ειδικότερα από:
 1. Τον πρόεδρο
 2. Τον αντιπρόεδρο
 3. Εννέα (9) μέλη, ειδικούς σε βασικές θεματικές περιοχές της ΕΤΑΚ
 4. Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό επιχειρηματικό χώρο και είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων και ιδιότητας ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας
 5. Δύο (2) μέλη, τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο της συνόδου των ΠΣΕΚ ή άλλους εκπροσώπους τους που υποδεικνύονται από τη σύνοδο των ΠΣΕΚ και έχουν την ιδιότητα προέδρου ή αντιπροέδρου ΠΣΕΚ
Άρθρο 12 "Επιλογή, διορισμός μελών, λειτουργία ΕΣΕΤΑΚ"
1.  
  Τα εννέα (9) μέλη του ΕΣΕΤΑΚ, επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
 1. Μετά από πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται επιτροπή με μέλη:
 2. έναν ελληνικής ιθαγένειας καθηγητή ΑΕΙ, διεθνώς διακεκριμένο σε θέματα έρευνας ή ερευνητή Α΄ βαθμίδας ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τον προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της συνόδου των Πρυτάνεων, τον προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της συνόδου των προέδρων των ερευνητικών κέντρων, τον προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της συνόδου των ΤΕΙ, οι οποίοι, όλοι προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών, καθώς και έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ και τον πρόεδρο ή εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 3. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων προς επιλογή των εννέα (9) μελών, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Η επιτροπή της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, αξιολογεί τις υποψηφιότητες και προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί, ως υποψήφιοι από δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και κατέχουν τα νόμιμα προσόντα και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την επιλογή των μελών του ΕΣΕΤΑΚ από κατάλογο που προτείνει, και περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό μελών από επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται αναλογικά από τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας:
 5. α) των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, β) Αγροβιο-διατροφής και Τροφίμων, γ) Βιο-επιστημών και Υγείας, δ) Ενέργειας, ε) Περιβάλλοντος, ζ) Επιστημών Μηχανικού, η) Κοινωνικών Επιστημών, θ) Μαθηματικών και Επιστημών Πληροφορικής, ι) Φυσικών Επιστημών.
 6. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων διορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΤΑΚ, τους εκπροσώπους του παραγωγικού επιχειρηματικού κόσμου, τους εκπροσώπους των ΠΣΕΚ και τα εννέα μέλη από τον κατάλογο της Επιτροπής της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, ώστε ν’ αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας, με θητεία, η οποία διαρκεί (4) έτη και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά.
 7. Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών του ΕΣΕΤΑΚ ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του με τον αναπληρωτή του.
 8. Κατ’ εξαίρεση, με την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ήμισυ των μελών που διορίζονται με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν διετή θητεία.
 9. Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας μέλους του ΕΣΕΤΑΚ ή αδυναμίας του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το υπόλοιπο της θητείας, αντικαταστάτης του, από τον κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον το μέλος είναι ένα εκ των εννέα επιλεγέντων, άλλως, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου
2.  
  Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΤΑΚ ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45).
3.  
  Τα ΤΕΣ αποτελούνται από μέλη και μη μέλη του ΕΣΕΤΑΚ και διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι διακρίνονται σε θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Με την ίδια απόφαση ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΤΕΣ.
4.  
  Οι αποφάσεις του ΕΣΕΤΑΚ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
5.  
  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία του ΕΣΕΤΑΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα.
6.  
  Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΕΤΑΚ, και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ
7.  
 1. Έως τη συγκρότηση του ΕΣΕΤΑΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί να λειτουργεί το ΕΣΕΤ, το οποίο έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 3848/2010 και το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ο παρών νόμος αναθέτει στο ΕΣΕΤΑΚ.
 2. Αντίστοιχα, όπου αναφέρεται στο νόμο γνώμη ή απόφαση του ΕΣΕΤΑΚ και έως τη συγκρότηση του οργάνου αυτού, νοείται γνώμη ή απόφαση του ΕΣΕΤ.
 3. Από τη συγκρότηση του ΕΣΕΤΑΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών του ΕΣΕΤ και καταργείται το άρθρο 46 του ν. 3848/2010.
 4. Μέχρι τον ορισμό των εκπροσώπων από το ΠΣΕΚ, το ΕΣΕΤΑΚ δύναται να συγκροτηθεί χωρίς να περιλαμβάνονται οι εκπρόσωποι του ΠΣΕΚ και να συνέρχεται νομίμως, με απαρτία υπολογιζόμενη με βάση την ανωτέρω μειωμένη σύνθεση.
Άρθρο 13 "Ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα"
1.  
  Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1514/1985 και εποπτεύονται από φορείς του δημόσιου τομέα, αποτελούν ερευνητικούς οργανισμούς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διαθέτουν νομική προσωπικότητα και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. Διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού ή οργανισμού λειτουργίας τους με εξαίρεση τη φύση, το σκοπό, τη διοίκηση και την εποπτεία τους, για τα οποία διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του ιδρυτικού τους θεσμικού πλαισίου.
2.  
  Τα ερευνητικά κέντρα τα οποία έχουν το χαρακτήρα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διέπονται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις περί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
3.  
  Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που έχουν συσταθεί, ως ανώνυμες εταιρίες ή ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές και καινοτομικές δραστηριότητές τους, επιτελούν δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο άσκησης δημόσιας εξουσίας, λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και αξιοποιούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους τα αποτελέσματα των έργων και προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν και τους ίδιους πόρους που δημιουργούν, κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό εσωτερικό κανονισμό τους και τις κείμενες ειδικές διατάξεις
4.  
  Αποστολή των ερευνητικών κέντρων είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της ΕΤΑΚ, η κατάρτιση και η αξιοποίηση ερευνητικού δυναμικού, η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της. Η σύστασή τους αποσκοπεί ιδίως στη διασφάλιση αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας, στην ανάπτυξη και ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων και μεταξύ άλλων, διεπιστημονικού, διατμηματικού ή διαπανεπιστημιακού χαρακτήρα, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας ή σε επιστημονικά πεδία και γεωγραφικές περιοχές που αποτελούν εθνικές στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες ή απαιτούν υποδομές μεγάλης κλίμακας.
5.  
  Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται και ορίζεται ή τροποποιείται ο σκοπός και η νομική φύση τους με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και μετά από πρόταση του ΕΣΕΚ. Με το προεδρικό διάταγμα ορίζονται ιδίως:.
 1. Το αντικείμενο, ο σκοπός, οι στόχοι και η έδρα του
 2. Η σχέση του με προγράμματα εκπαίδευσης και ιδίων μεταπτυχιακών σπουδών
 3. Οι τομείς ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τα ζητήματα διαχείρισης της παραγόμενης ή χρησιμοποιούμενης βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 4. Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με το στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό
 5. Η αρχική χρονική διάρκεια, η δυνατότητα ανανέωσης ή κατάργησης ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι χώροι και η υπάρχουσα ή αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και οι πηγές και το ύψος της χρηματοδότησης αναλυτικά
 6. Τα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο του ερευνητικού κέντρου
 7. Τα προσόντα, οι διαδικασίες πλήρωσης και ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, οι αποδοχές του διευθυντή και γενικά κάθε θέμα σχετικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου
6.  
  Τα ερευνητικά κέντρα μπορούν να ασκούν μη οικονομική ή και οικονομική δραστηριότητα. Όταν ασκούν και οικονομική δραστηριότητα, υπόκεινται στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και στην υποχρέωση διακριτής λογιστικής παρακολούθησης των οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων τους.
7.  
  Με εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου ερευνητικού κέντρου και απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ερευνητικού κέντρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 19, του παρόντος
8.  
  Οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και οι πρόεδροι των τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνέρχονται σε σύνοδο, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας ορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της συνόδου.
9.  
  Για την εκπλήρωση των σκοπών τους τα ερευνητικά κέντρα μπορούν να συνάπτουν πάσης φύσεως συμφωνίες, με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς για τη δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων και γνώσης, συστάδων επιχειρήσεων (Clusters), Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας, στη δημιουργία και χρήση κοινών ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών
Άρθρο 14
1.  
  Όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων Όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων είναι το διοικητικό συμβούλιο, ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή διευθυντής κεντρικής διοίκησης στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι διευθυντές των ινστιτούτων
Άρθρο 15 "Διοικητικό συμβούλιο"
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και αποτελείται από:
 1. Τον διορισθέντα διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, ή της Κεντρικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ως πρόεδρο
 2. Τους διορισθέντες διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου
 3. Έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ
 4. Έναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ)
 5. Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστημονικού τεχνικού και διοικητικού τακτικού προσωπικού.
 6. Ο εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
 7. Ο εκπρόσωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή Α΄ ή Β΄ βαθμίδας, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του ερευνητικού κέντρου.
 8. Ο εκπρόσωπος του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και ο αναπληρωτής του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ειδικού επιστημονικού τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου.
 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2.  
  Το διοικητικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία, έναν αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση είτε διορισμού νέου διευθυντή του ερευνητικού κέντρου είτε διευθυντή ινστιτούτου του είτε υπόδειξης νέου εκπροσώπου της ΓΓΕΤ ή των ερευνητών του κέντρου και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του κέντρου ή του ειδικού επιστημονικού - τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του κέντρου, το διοικητικό συμβούλιο επανασυγκροτείται με απόφασή του. Οι αποφάσεις συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου ή αίτηση τριών (3) μελών προς τον πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το συγκαλέσει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η πρόσκληση σύγκλησης μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνα τα μέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο διοικητικό συμβούλιο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.
3.  
  Η συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να γίνει, εκτός από τη φυσική παρουσία των μελών του, εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και επικοινωνιών. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διενεργείται και με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών του στον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, το διοικητικό συμβούλιο πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας του ερευνητικού κέντρου, είτε σε έντυπη μορφή.
4.  
  Το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί να καλέσει, προς παροχή πληροφοριών ή προσκόμιση στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί αιτήματος, μελών του ή τρίτων, δημοσιοποίησης ή μη αποφάσεών του.
5.  
  Η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην, σύμφωνα με το νόμο, εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται σε δικηγόρο που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται το ανώτατο ύψος της σχετικής δαπάνης, η οποία μπορεί να καλύπτεται μόνο από ίδιους πόρους. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος θα καταδικασθεί, είναι υποχρεωμένος να αποδώσει κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στο ερευνητικό κέντρο το σύνολο της δαπάνης που το ερευνητικό κέντρο έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το προσωπικό του, το οποίο αποχωρεί από το ερευνητικό κέντρο.
6.  
  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές του ερευνητικού κέντρου, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά του ερευνητικού κέντρου
7.  
  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του ερευνητικού κέντρου ή να δημοσιοποιούν το περιεχόμενο των συζητήσεων και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου
8.  
  Εφόσον δηλωθεί περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος ή συντρέχει τέτοια περίπτωση κατά τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
9.  
  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες του
10.  
  Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του, για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον τα εναπομένοντα μέλη αντιπροσωπεύουν το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του
11.  
  Σε περίπτωση απουσίας μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία προσκλήθηκαν εγκαίρως και νομίμως να παραστούν σε συνεδρίασή του, η συνεδρίαση του οργάνου θεωρείται νόμιμη εφόσον τα υπόλοιπα μέλη σχηματίζουν απαρτία
12.  
  Στις περιπτώσεις χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μέσων με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, καθώς και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
13.  
  Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, τη διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητές του, τη διάθεση των πόρων του και γενικά για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα ίδρυσης και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Στις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου ανήκουν ιδίως:.
 1. Η διαμόρφωση σχεδίου δράσης του ερευνητικού κέντρου, σύμφωνα με την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίησή της
 2. Η διαμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών ενισχύσεων και η διακεκριμένη παρακολούθηση των οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων του
 3. Η διοίκηση και λειτουργία του ερευνητικού κέντρου
 4. Η διαχείριση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού για όλους τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς
 5. Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου του Σχεδίου Δράσης του και των οικονομικών καταστάσεών του
 6. Η κατάρτιση και τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου και η υποβολή τους προς έγκριση στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας
 7. Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση του κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο
14.  
  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει στο διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή διευθυντή Ινστιτούτου αρμοδιότητές του, εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική απόφαση
Άρθρο 16 "Διευθυντής του ερευνητικού κέντρου διευθυντές ινστιτούτων"
1.  
  Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου πρέπει:
 1. Να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, όπως βεβαιώνεται από την ειδική επιτροπή κριτών της παραγράφου 10, που τον επιλέγει
 2. Να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας
 3. Να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση βαθμίδας Α΄ ερευνητή ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ ή αντίστοιχης βαθμίδας φορέα της αλλοδαπής
2.  
  Σε περίπτωση έλλειψης για οποιονδήποτε λόγο διευθυντή ή κωλύματός του να ασκήσει τα καθήκοντά του, που βεβαιώνονται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος και αυτού, από τον αρχαιότερο διοικητικό σύμβουλο, διευθυντή ινστιτούτου
3.  
  Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου έχει τα εξής καθήκοντα, τα οποία εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου:
 1. Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
 2. Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου
 3. Εκπροσωπεί νομίμως το ερευνητικό κέντρο στις σχέσεις του με διοικητικές, δικαστικές, άλλες Αρχές και τρίτους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
 4. Εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ερευνητικού κέντρου και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό, με βάση τις επιμέρους προτάσεις των ινστιτούτων, το Σχέδιο Δράσης του κέντρου και τους στόχους της ΕΣΕΤΑΚ
 5. Εισηγείται τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και τον ταμειακό προγραμματισμό και απολογισμό, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο
 6. Δικαιούται να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους διευθυντές των ινστιτούτων
 7. Υπογράφει προγραμματικές συμφωνίες, μελέτες σκοπιμότητας και τροποποιήσεις τους με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας τις οποίες αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο
 8. Ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
4.  
  Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου μπορεί να παυθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για λόγους αδυναμίας ή ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου ή πρόταση των τριών πέμπτων (3/5) των μελών του. Στη σχετική συνεδρίαση ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου απέχει.
5.  
  Ο διευθυντής του ινστιτούτου προΐσταται των υπηρεσιών του και πρέπει να κατέχει τα προσόντα ερευνητή Α΄ βαθμίδας ή καθηγητή Α΄ βαθμίδας ΑΕΙ και να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, όπως βεβαιώνεται από την ειδική επιτροπή κριτών, που τον επιλέγει. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετησίου προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου που αφορούν στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό ή ειδικότερα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
6.  
  Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου και οι διευθυντές των ινστιτούτων είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ερευνητικού κέντρου δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος διευθυντής ερευνητικού κέντρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισμού του, ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, ως προεδρεύων του διοικητικού συμβουλίου μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της ειδικής επιτροπής κριτών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση που η επιτροπή προτείνει να διοριστεί ως πρώτος ή η επιτροπή δεν συγκροτηθεί ή δεν προτείνει νέο πρόσωπο, ως διευθυντή, ο υπηρετών διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, μέχρι το διορισμό νέου διευθυντή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρότασης της επιτροπής ή σε περίπτωση κένωσης της θέσης του για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση εκλέγει μεταξύ των μελών του, προεδρεύοντα του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα του διευθυντή μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή του ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
7.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ινστιτούτου δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος διευθυντής του ινστιτούτου αυτού και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισμού του, ο διευθυντής του ινστιτούτου συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της ειδικής επιτροπής κριτών και σε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση πρότασης της επιτροπής διορισμού του, ως πρώτου ή μη συγκρότησης της επιτροπής ή η επιτροπή δεν προτείνει νέο πρόσωπο, ως διευθυντή, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, μέχρι το διορισμό νέου διευθυντή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρότασης της επιτροπής ή σε περίπτωση κένωσης της θέσης του για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση αναθέτει προσωρινώς στον αναπληρωτή διευθυντή, εάν δεν είναι υποψήφιος, καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής είναι υποψήφιος, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή του ινστιτούτου.
8.  
  Για την πλήρωση της κενής θέσης του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου, εκδίδεται προκήρυξη από τη ΓΓΕΤ τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Η προκήρυξη δημοσιεύεται μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, μία εφημερίδα της έδρας του ερευνητικού κέντρου, εφόσον υπάρχει, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ και αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστημονικές λίστες ψηφιακά.
9.  
  Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να καταλάβουν θέση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, συγκροτείται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου, ειδική επιτροπή κριτών από επτά (7) επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των επιστημονικών πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου και επαρκή εθνική και διεθνή εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων
10.  
  Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης, το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΤΑΚ κατάλογο τουλάχιστον είκοσι ενός (21) μελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α΄ βαθμίδας, εκ των οποίων ποσοστό ενός τρίτου (1/3) προέρχονται από το ερευνητικό κέντρο. Το ΕΣΕΤΑΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Από τον τελικό κατάλογο που προτείνει το ΕΣΕΤΑΚ, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων επιλέγει και ορίζει τα επτά (7) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία απαρτίζουν την ειδική επιτροπή κριτών, εκ των οποίων δύο (2) προέρχονται από το ερευνητικό κέντρο, καθώς και τον συντονιστή της, ο οποίος προέρχεται από εξωτερικά μέλη. Τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής, καθώς και οι γνώμες των ερευνητών του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου, οι οποίες εκφράζονται, όπως ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού κέντρου δεν εκφράζεται γνώμη από αυτόν.
11.  
  Ο εποπτεύων Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου, κατά περίπτωση, τον πρώτο στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του από τον συγκεκριμένο υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Με τον διευθυντή που διορίζεται, συνάπτεται σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σε περίπτωση διορισμού, ως διευθυντή, δημοσίου υπαλλήλου ανατίθενται σε αυτόν τα καθήκοντα του διευθυντή. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου δικαιούται με την ίδια διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα για μία ακόμη θητεία.
12.  
  Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτων τους υποβάλλουν κατά τη λήξη της θητείας τους έκθεση πεπραγμένων της θητείας τους, η οποία αξιολογείται από τριμελή ειδική επιτροπή κριτών που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29
13.  
  Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ο διευθυντής ινστιτούτου μπορεί να ασκεί και ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο και αν είναι μέλος ΔΕΠ μπορεί να διδάσκει, όπως ορίζεται στο ν. 4009/2011.
14.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία πιστοποίησης κατοχής των απαιτούμενων προσόντων και εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1, 9, 10 και 11
Άρθρο 17 "Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου - Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων"
1.  
  Στο ερευνητικό κέντρο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του μπορεί να συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) με συμβουλευτική αρμοδιότητα επί όλων των θεμάτων του ερευνητικού κέντρου και των ινστιτούτων του, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και εμπειρία σε ειδικότητα σχετική με ένα τουλάχιστον από τα ερευνητικά ή τεχνολογικά αντικείμενα του ερευνητικού κέντρου ή των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου. Ο πρόεδρος, εκλέγεται μεταξύ των μελών του με απόφαση του επιστημονικού συμβουλίου μετά από σχετική πρόσκληση των μελών του από τον διευθυντή του ερευνητικού κέντρου. Η ιδιότητα των μελών του επιστημονικού συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με το ερευνητικό κέντρο.
2.  
  Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής ινστιτούτου επικουρείται από Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη (συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή του), ερευνητές Α΄ ή Β΄ βαθμίδας του αντίστοιχου ινστιτούτου, ή καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ Α΄ ή Β΄ βαθμίδας ΑΕΙ, τα οποία είναι υπεύθυνα εγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Τα μέλη του ΕΣΙ, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για δύο (2) έτη από το σύνολο των ερευνητών του ινστιτούτου, των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων και των μελών ΔΕΠ Α΄ ή Β΄βαθμίδας ΑΕΙ, τα οποία έχουν ορισθεί υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων του ινστιτούτου. Η πρόσκληση για την εκλογή των μελών του ΕΣΙ γίνεται από τον διευθυντή του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψής του από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Εάν οι ερευνητές των πιο πάνω βαθμίδων, που είναι υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων είναι λιγότεροι από τέσσερις (4), αποτελούν στο σύνολό τους μέλη του ΕΣΙ.
3.  
  Στο ΕΣΙ προεδρεύει ο διευθυντής του ινστιτούτου ή σε περίπτωση γνωστοποίησης κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του, ο οποίος προτείνεται από το ΕΣΙ και διορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Κατά τα λοιπά το ΕΣΙ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού του ερευνητικού κέντρου.
4.  
  Στις αρμοδιότητες του ΕΣ ανήκει:
 1. Η συμβουλευτική υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
 2. Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου, η συμβολή στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού
 3. Η υποστήριξη του ερευνητικού κέντρου στην εκτέλεση και αποτίμηση του έργου του ερευνητικού κέντρου σε σχέση και με την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο δράσης για την υλοποίησή της, καθώς και στην διαμόρφωση σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤ, όποτε αυτή ζητείται
 4. Η υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου στην σύνταξη γνωμοδότησης σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας
5.  
  Στις αρμοδιότητες του ΕΣΙ ανήκει:
 1. Η υποστήριξη του διευθυντή του ινστιτούτου, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του
 2. Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου, η συμβολή στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού
 3. Η υποστήριξη του διευθυντή του ινστιτούτου στην αποτίμηση του έργου του ινστιτούτου σε σχέση και με την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίησή της, καθώς και στη διαμόρφωση σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤ, όποτε αυτή ζητείται
 4. Η υποστήριξη του διευθυντή του ινστιτούτου στη σύνταξη γνωμοδότησης σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου
6.  
  Σε περίπτωση διαφωνίας του διευθυντή ινστιτούτου με γνώμη των μελών του ΕΣΙ, η οποία συγκεντρώνει πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, ο διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας
7.  
  Ο αριθμός των μελών του επιστημονικού συμβουλίου και του ΕΣΙ, η διαδικασία εκλογής, ο τρόπος λειτουργίας, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Οι δαπάνες λειτουργίας του επιστημονικού συμβουλίου και του ΕΣΙ βαρύνουν τους ίδιους πόρους του ερευνητικού κέντρου.
7.  
 1. Με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικών Κέντρων Ακαδημίας Αθηνών (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.), το οποίο είναι κοινό για όλα τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών.
 2. Το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α. είναι αρμόδιο για τον ορισμό των επιτροπών κρίσης και των εισηγητικών επιτροπών για την πλήρωση και προαγωγή των ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014.
 3. Το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α. αποτελείται από επτά (7) μέλη.
 4. Μέλη του μπορεί να είναι ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών βαθμίδας Α ή Β . Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.
 5. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α. είναι διετής.
 6. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α. εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.
 7. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου για το οποίο συνεδριάζει το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α., συμμετέχει ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του.
Άρθρο 18 "Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων"
1.  
  Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή σύμβαση ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, Καθηγητές ΑΕΙ και υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ, επισκέπτες ερευνητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές σε θέματα ΕΤΑΚ), ειδικό επιστημονικό - τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό
2.  
  Ερευνητές, οι οποίοι είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (deνices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι οργανικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, έργα και ομάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν. 4009/2011, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες: Α΄, Β΄ και Γ΄, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
 1. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη ή το διορισμό ερευνητή σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:
  • Για τη Γ΄ βαθμίδα («Εντεταλμένος ερευνητής»), ο ερευνητής έχει εμπειρία τριών ετών στην εκτέλεση ερευνητικού έργου, ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ΕΤΑΚ, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου
  • Για τη Β΄ βαθμίδα («Κύριος ερευνητής»), ο ερευνητής έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα ΕΤΑΚ, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη γενικά και στο πλαίσιο επί μέρους έργων, που υλοποιεί το ερευνητικό κέντρο, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή να τους επιβλέπει, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία.
  • Επίσης απαιτείται να έχει συμβάλει αναγνωρισμένα από άλλους ερευνητές στην πρόοδο της ΕΤΑΚ.
  • Για την Α΄ βαθμίδα («διευθυντής Ερευνών»), ο ερευνητής έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία ΕΤΑΚ, να συμβάλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της ΕΤΑΚ σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του και στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 2. Οι ερευνητές όλων των βαθμίδων οφείλουν να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα και είναι επιθυμητό να έχουν κατοχυρώσει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 3. Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων.
 4. Εξειδίκευση των προσόντων και ιδιαίτερα σε σχέση με τη συμβολή του υποψηφίου στη διάδοση της νέας γνώσης και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, μπορεί να ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου.
 5. Ως ερευνητές ή ΕΛΕ Α΄ και Β΄ βαθμίδας Ν.Π.Δ.Δ. διορίζονται όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά το παρόντα νόμο και την ιδιότητα του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
 6. Η εργασιακή σχέση του ερευνητικού κέντρου Ν.Π.Ι.Δ. με τους ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας και τους ΕΛΕ αντίστοιχης βαθμίδας είναι διάρκειας αορίστου χρόνου.
 7. Οι καθηγητές, μπορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 να εκτελούν σε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο του ή σε Τεχνολογικό Φορέα, που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο, ως Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ερευνητικό, αναπτυξιακό ή τεχνολογικό έργο και να αμείβονται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων, είτε από τον ιδιωτικό τομέα είτε από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.
 8. Η αμοιβή τους ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους πόρους του.
 9. Το ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως κατανεμημένες σε τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτόν το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό
3.  
  Ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες, Α΄, Β΄, Γ΄ ανάλογα με την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. Η διαδικασία κατάταξης και προαγωγής τους σε βαθμίδα, καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα.
4.  
  Ερευνητικό προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) με σύμβαση που συνάπτεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και πρόταση του διευθυντή του ινστιτούτου για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους. Για την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάστασή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου και οι αποδοχές τους βαρύνουν τους ιδιωτικούς πόρους του ερευνητικού κέντρου ή πόρους προερχόμενους από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της δημόσιας χρηματοδότησης με τους περιορισμούς της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Τα έξοδα μετακίνησής τους ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το εν λόγω ερευνητικό προσωπικό μπορεί να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:.
 1. Επισκέπτες ερευνητές ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σκοπό την εκτέλεση προκαθορισμένου ερευνητικού έργου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου.
 2. Η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου εφόσον οι δαπάνες τους καλύπτονται από ιδιωτικούς πόρους και πόρους προερχόμενους από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα διάρκειας έως δύο ετών, εφόσον οι δαπάνες τους καλύπτονται από δημόσια χρηματοδότηση, η οποία μπορεί να παραταθεί για ένα χρόνο ακόμη μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
 3. Οι αποδοχές και τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν το πρόγραμμα στο οποίο απασχολείται ο επισκέπτης ερευνητής.
 4. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, μέχρι επτά έτη από τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση ερευνητικού έργου.
 5. Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, οι υποχρεώσεις και όλα τα σχετικά θέματα καθορίζονται ανάλογα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης ή της σύμβασης, που υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού που χρηματοδοτεί το έργο και του ερευνητικού κέντρου ή συμπληρωματικά από τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.
 6. Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου, ως υπότροφοι μεταπτυχιακοί ερευνητές, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ερευνητικού κέντρου και του μεταπτυχιακού φοιτητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και μπορεί να ανανεώνεται.
 7. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης από το καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των ΑΕΙ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου να τους παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής τους δραστηριότητας.
 8. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 2.5 εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις προπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ που εκπονούν πτυχιακή ή διπλωματική ή άλλου είδους ερευνητική εργασία.
5.  
  Ειδικό επιστημονικό - βοηθητικό προσωπικό: Το ειδικό επιστημονικό - τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων εκτελεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για την υποστήριξη της ΕΤΑΚ και την προσφορά υπηρεσιών προς τρίτους. Το τεχνικό προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών υποστηρίζει τη συντήρηση των ερευνητικών υποδομών κτιριακών εγκαταστάσεων που υπάρχουν. Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το ειδικό επιστημονικό - βοηθητικό προσωπικό κατανέμεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό του, το ειδικό επιστημονικό - τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων που έχουν το χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ. διορίζεται σε υφιστάμενες οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
6.  
  Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό, παρευρισκόμενο στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.
Διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό. Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων. Ανάλογα με τα προσόντα του, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους διακρίνεται σε ειδικότητες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου και του ν. 3801/2009, όπως ισχύει. Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων που έχουν το χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ. διορίζεται σε υφιστάμενες οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
7.  
  Για την κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών είναι δυνατή η πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ερευνητικού, ειδικού επιστημονικού - τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος
8.  
  Επιτρέπεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ερευνητικού κέντρου ή τεχνολογικού φορέα η σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για την απασχόληση ερευνητικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού ενός ερευνητικού κέντρου σε άλλο, με τη συναίνεση του προσωπικού στο οποίο αφορά η σύμβαση και τους λοιπούς όρους που ορίζονται στη σύμβαση
9.  
  Σε περίπτωση αποχώρησης ή κένωσης της οργανικής θέσης για οποιοδήποτε λόγο ερευνητή, ο οποίος υπηρετεί, ως μόνιμος, σε ερευνητικό κέντρο που έχει χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται και μπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
10.  
  Σε ερευνητές Α΄ βαθμίδας, καθώς και σε καθηγητές ΑΕΙ Α΄ βαθμίδας που έχουν διατελέσει διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, έχουν διακριθεί διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του ομότιμου ερευνητή, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου και την εκτίμηση του έργου τους. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των ομότιμων ερευνητών.
11.  
  Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν την ιδιότητα του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Δικαιούνται να παραμείνουν και μετά από τη συμπλήρωση 35ετίας, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους.
12.  
  Οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων να μην έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους το 63ο έτος της ηλικίας τους
Άρθρο 19 "Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας - Οργανισμοί"
1.  
  Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο που προτείνεται από την ΓΓΕΤ, ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν τη διοικητική διάρθρωση του ερευνητικού κέντρου και των ινστιτούτων τους σε κεντρική διοίκηση και επιμέρους οργανικές μονάδες, τη διακριτή λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων, τους ιδιωτικούς πόρους ή τους πόρους από δημόσια χρηματοδότηση, τη διάρθρωση του προσωπικού σε κατηγορίες και τα προσόντα τους, την κατανομή του προσωπικού στις επιμέρους οργανικές μονάδες και στα ινστιτούτα, την εξειδίκευση των καθηκόντων των διευθυντών του κέντρου και των ινστιτούτων, τον ορισμό των διαδικασιών για την πρόσληψη, εξέλιξη, μετακίνηση ή απόσπαση, πειθαρχική ευθύνη και τις απολαβές του προσωπικού που δεν προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση, τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του επιστημονικού συμβουλίου και του επιστημονικού συμβουλίου των ινστιτούτων, τις διαδικασίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ταυτοποίησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή και προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων, τη διαχείριση των σχέσεων του Κέντρου με τις επιχειρήσεις και τους χρήστες των ΕΣΤ υπηρεσιών, καθώς και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διενέργεια των πάσης φύσης προμηθειών υλικού και υπηρεσιών του και την κατάρτιση εν γένει των συμβάσεών τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα
2.  
  Ο εσωτερικός κανονισμός ή οργανισμός συντάσσεται ή τροποποιείται από το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου, υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρυθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ και ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 20 "Πόροι των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων"
1.  
  Οι πόροι των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων προέρχονται από:
 1. Δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, του σχεδίου δράσης και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος νόμου
 2. Ίδιους πόρους και ειδικότερα από:
  • Την ανάπτυξη ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σύμπραξη με ερευνητικούς οργανισμούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς με σκοπό την εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατομικών ή συλλογικών ή γενικότερα και τεχνογνωσίας σε ερευνητικά αποτελέσματα που υπάρχουν ή δημιουργούνται
  • Την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών σκοπιμότητας και προγραμματικών συμφωνιών, με τις οποίες φορείς του δημόσιου τομέα ή επιχειρήσεις αναθέτουν σε ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο του ή τεχνολογικό φορέα την εκτέλεση ερευνητικών έργων, εκπόνηση μελετών ή την υλοποίηση προγραμμάτων και στις οποίες καθορίζεται το αντικείμενο της έρευνας, το ύψος της χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα, το αντάλλαγμα και οι λοιποί συναφείς όροι
  • Από την αξιοποίηση πάσης φύσεως στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους
  • δωρεές και άλλες παροχές τρίτων
  • Δάνεια από τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, εκμετάλλευσης της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, των υποδομών των ερευνητικών κέντρων και γενικά των αποτελεσμάτων της έρευνας
  • Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή και άλλες δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς
  • Κίνητρα τα οποία παρέχονται σε αυτά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
  • Έσοδα σχετικά με τις δραστηριότητες ή τους σκοπούς του ερευνητικού κέντρου από οποιεσδήποτε άλλες πηγές
2.  
  Η κινητή και ακίνητη περιουσία των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που καταργούνται ή διαλύονται με οποιονδήποτε τρόπο, και με επιφύλαξη της τυχόν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 109 του Συντάγματος, περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης μεταβίβασης στο Ελληνικό Δημόσιο και τη διαχειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
3.  
  Τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς μεριμνούν για τη διακριτή απεικόνιση στα τηρούμενα διπλογραφικά βιβλία και τη διακριτή λογιστική παρακολούθησή τους, των οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων τους
Άρθρο 21 "Αξιοποίηση της περιουσίας των ερευνητικών οργανισμών και τεχνολογικών φορέων"
1.  
  Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και τους τεχνολογικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί να αξιοποιούνται με διάφορους τρόπους και ιδίως με:
 1. Εμπορική αξιοποίηση των έργων διανοητικής ιδιοκτησίας τους είτε απευθείας είτε με συμμετοχή σε νεοσύστατες εταιρίες ΕΤΑΚ
 2. Τη διάθεση από τον φορέα παραγωγής γνώσης και έργων διανοητικής ιδιοκτησίας αδειών εκμετάλλευσης της γνώσης με εμπορικές και εταιρικές συμφωνίες σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής
 3. Τη συμμετοχή σε δραστηριότητες επιχειρηματικού κινδύνου ή νεοσύστατες επιχειρήσεις ΕΤΑΚ
 4. Το συντονισμό δύο ή περισσότερων από τους τρόπους των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ αυτής της παραγράφου ή με άλλον τρόπο
2.  
  Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου διαθέτουν τους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 20 πλην της παραγράφου 1α, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις
3.  
  Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου μπορούν περαιτέρω να αξιοποιούν τους ίδιους πόρους τους για τη διατήρηση, ενίσχυση, προσέλκυση και υποστήριξη ερευνητικού, τεχνικού και επιστημονικού δυναμικού, καθώς και των υποδομών τους
4.  
  Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί συμπεριλαμβάνουν στους εσωτερικούς κανονισμούς τους ρυθμίσεις για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους με τις οποίες μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης της προσφοράς των δημιουργών ή εφευρετών τους και ανταμοιβής αυτών και σύναψης ειδικών συμφωνιών κατά την κρίση των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των τεχνολογικών φορέων (χορήγηση χρηματικών ανταλλαγμάτων, ερευνητικών αδειών, άδεια άνευ αποδοχών, ορισμός ως προσόντος για την υπηρεσιακή ανέλιξή τους, συμμετοχή στα ερευνητικά αποτελέσματα και την αξιοποίησή τους)
5.  
  Η διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία απορρέουν από την υφιστάμενη τεχνογνωσία και τη νέα γνώση που παράγεται ανεξάρτητα ή στο πλαίσιο των έργων ή μελετών που χρηματοδοτούνται από τις δράσεις και τα προγράμματα της ΓΓΕΤ ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993, του ν. 1733/1987 και των Κανονισμών 294/2008 και 1906/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις.
6.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για εκκρεμείς διαδικασίες αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων κατά την έναρξη του παρόντος νόμου
7.  
  Δημιουργείται στη ΓΓΕΤ γραφείο υποστήριξης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και τεχνολογικών φορέων, με σκοπό ειδικότερα:
 1. Την υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικών χρησιμότητας, καθώς και την αξιολόγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και έργων διανοητικής ιδιοκτησίας
 2. Την υποστήριξη από κοινού έρευνας ή ανάπτυξης νέας τεχνολογίας, επιδεικτικών ή πειραματικών προγραμμάτων ή έργων, καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας με τη μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού
 3. Τη διερεύνηση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς για την εξεύρεση ευκαιριών, δυνατοτήτων και συνεργασιών κάθε μορφής και την προσέγγιση υποψήφιων επενδυτών, με τους οποίους κάθε δημόσιος ερευνητικός οργανισμός ή τεχνολογικός φορέας επιλέγει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, να συνεργαστεί
 4. Την επεξεργασία στη βάση διεθνών προτύπων διαδικασιών διαμόρφωσης σε συνεργασία με δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς πλαισίου και προγραμμάτων εκπαίδευσης στη νομοθεσία της ευρεσιτεχνίας, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ετών, καθώς και πιστοποίησης των αποφοίτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των προγραμμάτων αυτών με εξειδίκευση στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας.
 5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται το περιεχόμενο των σπουδών, τα κριτήρια εγγραφής και αποφοίτησης, καθώς και η φύση των διπλωμάτων που χορηγούνται.
 6. Την ενθάρρυνση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία χρηματοδοτικών κεφαλαίων (patent funds) με σκοπό την επιστημονική και επιχειρηματική αξιοποίηση ευρεσιτεχνιών
Άρθρο 13α "Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής:"
1.  
  «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.).
2.  
  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:.
 1. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.),.
 2. Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.),.
 3. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.).
3.  
  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα και Υπηρεσία, αντίστοιχα:.
 1. Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας/ΙΒΦΧΒ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),.
 2. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας/ΙΘΦΧ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),.
 3. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών ( Ι.Ι.Ε.) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),.
 4. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.).
4.  
  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:. Γ. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/ 1992 και μετά από την κατάργησή του με τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ήδη διατηρούνται με μεταβατικές διατάξεις του ν. 4009/2011.
 1. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.),.
 2. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.),.
 3. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ),
 4. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
5.  
  Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
 1. Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ),
 2. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ),
 3. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας,
 4. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής,
 5. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας
6.  
  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.
7.  
  Ελληνικό Ινστιτούτο ΡΑSΤΕUR (Ε.Ι.Π.).
8.  
  Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:.
 1. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών,
 2. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων,
 3. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
9.  
  Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».
10.  
  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:.
 1. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.),.
 2. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.Μ.),.
 3. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.),.
 4. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.),.
 5. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.),.
 6. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).
11.  
  Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας (ΕΚΕΔΕ) με έδρα την Πάτρα το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
 1. Ινστιτούτο Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων και Φαρμάκων (ΙΝ.Ε.Τ.Τ.Φ.),.
 2. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ιατρική (ΙΝ.Ε.Τ.Ι.),.
 3. Ινστιτούτο Συστημάτων Βιομηχανικών Παραγωγής και Ενέργειας (ΙΝ.ΒΙ.Π.ΕΝ.).
12.  
  Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ-ΘΡΑ.) - «Καραθεοδωρή» με έδρα την Κομοτηνή, το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:.
 1. Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων Ι.Ε.Σ.Α.Α.Φ.Υ.Π.), με έδρα την Ξάνθη,.
 2. Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (Ι.ΔΙ.ΦΥ.ΤΕ.ΚΑ.), με έδρα την Αλεξανδρούπολη,.
 3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων και Αγροτικής Παραγωγής (Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π.), με έδρα την Ορεστιάδα,.
 4. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), με έδρα την πόλη της Ξάνθης
13.  
  Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.) το οποίο αποτελείται από:.
 1. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, με έδρα το Βόλο,
 2. Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΔΙΚΕ), με έδρα τη Λαμία
14.  
  Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
15.  
  Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών (ΙΝ.Τ.Ε) ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα τη Ρόδο. Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι οι εξής:.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Άρθρο 22 "Παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης"
1.  
  Στους ερευνητικούς οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, παρέχονται κίνητρα για την προαγωγή της ΕΤΑΚ, σύμφωνα με τις κείμενες, εθνικές και ενωσιακές διατάξεις και με τήρηση των ρυθμίσεων που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες αφορούν οικονομικές δραστηριότητες
2.  
  Οι δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό όλων των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και αφορούν σε δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αξιολόγηση, παρακολούθηση ή την εκτέλεση και υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εντάσσονται σε προγράμματα που προκηρύσσονται από την ΓΓΕΤ ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι άμεσης προτεραιότητας. Το διοικητικό συμβούλιο ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης του δημόσιου ερευνητικού οργανισμού μπορεί να αποφασίζει, ύστερα από έγκριση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας την εκτέλεση προγραμμάτων έργων και μελετών, την προμήθεια οργάνων και γενικά εξοπλισμού την εγκατάσταση και λειτουργία αυτών, την υλοποίηση προγραμμάτων που καλύπτονται από δημόσια χρηματοδότηση, με απευθείας ανάθεση, κατ’ εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων και από κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική διάταξη, εφόσον το αντικείμενο δεν υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
3.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ζ΄, ως εξής:
 1. Το συνολικό κόστος της επένδυσης σε έργα υψηλής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας αυτοτελώς ή για επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος είναι πάνω από 1.000.000 ευρώ.
Άρθρο 23 "Δημόσια Χρηματοδότηση"
1.  
  Η δημόσια χρηματοδότηση σχηματίζεται από πόρους που προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και άλλες πηγές ή πόρους ή προγράμματα που διαχειρίζεται η ΓΓΕΤ
2.  
  Η δημόσια χρηματοδότηση παρέχεται προς τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, τους τεχνολογικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της και έχει τη μορφή:
 1. Χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό για την πλήρη κάλυψη των μισθολογικών δαπανών των ερευνητών, των ΕΛΕ, του ειδικού επιστημονικού - τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ
 2. Χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό μέρους των λειτουργικών εξόδων των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ σύμφωνα με τους όρους σχετικής προγραμματικής συμφωνίας, τη διάκριση των δραστηριοτήτων τους σε οικονομικές και μη οικονομικές, το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και τους κανόνες του ανταγωνισμού
 3. Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που εκτελεί δημόσιος ερευνητικός οργανισμός ή τεχνολογικός φορέας για λογαριασμό άλλου φορέα του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο προγραμμάτων της παραγράφου 1
 4. Συμπληρωματικής χρηματοδότησης σε περιπτώσεις προσέλκυσης χρηματοδότησης δημόσιων ερευνητικών οργανισμών που προέρχεται από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές της αλλοδαπής στο πλαίσιο είτε προγραμμάτων αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων είτε για τη δικαστική υποστήριξη διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε περίπτωση προσφυγής τρίτων (οppοsitiοn, appeal οr nulity) είτε της επενδυτικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων είτε της εκτέλεσης ή της συμμετοχής στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων, όπως του δημόσιου τομέα, των διεθνών οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ιδιωτικών φορέων κάθε νομικής μορφής.
 5. Η συμπληρωματική χρηματοδότηση μπορεί να παρέχεται με κάθε πρόσφορη μορφή κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΓΓΕΤ, όπως ιδίως άμεσης επιχορήγησης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή με τη μορφή έμμεσης επιχορήγησης μέσω της δημιουργίας αντίστοιχου χρηματοδοτικού επενδυτικού κεφαλαίου (Μatching Ιnνestment Fund) επιστρεπτέας χρηματοδότησης, το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί για την εξυπηρέτηση τέτοιου σκοπού.
 6. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται μπορεί ιδίως να καλύπτουν και επενδυτικές δραστηριότητες ανάπτυξης ή επανασχεδίασης καινοτομικών προϊόντων και μεταφορά τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας.
3.  
  Η χρηματοδότηση κλιμακώνεται αναλογικά προς το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των προτύπων, κριτηρίων και οδηγιών που η ΓΓΕΤ δημοσιοποιεί στο δικτυακό τόπο της και παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου ενίσχυσης οικονομικών ή μη δραστηριοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της ΓΓΕΤ, εξειδικεύονται τα κριτήρια της αναλογικής κλιμάκωσης και εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ΓΑΚ. Σε περίπτωση δημόσιου ερευνητικού οργανισμού που δεν υπάγεται στη ΓΓΕΤ, η δημόσια χρηματοδότησή του αποφασίζεται ανάλογα από το εποπτεύον Υπουργείο, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τις αξιολογήσεις του.
4.  
  Μέσω της δημόσιας χρηματοδότησης παρέχονται σε ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς:
 1. Ενισχύσεις για έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας ή για μέρη των έργων αυτών που εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες:
 2. αα) βασικής έρευνας, ββ) βιομηχανικής έρευνας, γγ) πειραματικής ανάπτυξης, δδ) μελετών σκοπιμότητας, σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές κανονιστικές διατάξεις
 3. Ενισχύσεις για κατασκευή ή αναβάθμιση κυρίων ή βοηθητικών ερευνητικών υποδομών, οι οποίες καταχωρούνται στο ΕΜΕΕΥ και ασκούν οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και σύνδεσης των υποδομών αυτών με αντίστοιχες πανευρωπαϊκές
 4. Ενισχύσεις για συμπλέγματα καινοτομίας, ιδίως κοινότητες γνώσης και καινοτομίας
 5. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
 6. Ενισχύσεις για τεχνολογική καινοτομία
 7. Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 8. Ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου ή συμμετοχής σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ΕΤΑΚ σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 26
5.  
  Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού εξειδικεύονται οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται, καθορίζονται τα όρια έντασης ενίσχυσης των δαπανών αυτών για κάθε δικαιούχο ανά κατηγορία ενισχύσεων (περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παραγράφου 5) καθορίζονται τα όρια ενισχύσεων, παρακολούθησης της δημόσιας χρηματοδότησης, των δαπανών και αντίστοιχων εσόδων, οι μηχανισμοί παρακολούθησης και ανάκτησης για τη διασφάλιση διαφάνειας και αποφυγής διακρίσεων, μη υπέρβασης της ισχύουσας έντασης ενίσχυσης, της ανοικτής πρόσβασης και της χρέωσης πρόσβασης με τέλη προσανατολισμένα στο κόστος, όπου προβλέπονται, η περίοδος και με κανόνες διαφάνειας και αποφυγής διακρίσεων και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, οι όροι δημοσιοποίησης δεδομένων και πληροφοριών και κάθε σχετικό θέμα
6.  
  Η δημόσια χρηματοδότηση παρέχεται μετά από προκήρυξη δράσεων ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της και δημόσια πρόσκληση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων. Οι προκηρύξεις εκδίδονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού και συνοδεύονται από οδηγούς εφαρμογής και καταρτίζονται από τη ΓΓΕΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου και τους κανόνες της ενωσιακής και της διεθνούς νομοθεσίας και πρακτικής και ιδίως τους κανόνες του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και του ευρωπαϊκού και διεθνούς πλαισίου για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, των προκηρύξεων διεθνών ανταγωνιστικών προγραμμάτων και επιχορηγήσεων διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών. Εάν πρόκειται για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από κονδύλια οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούνται οι σχετικοί κανόνες δημοσιότητας που επιβάλλουν οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7.  
  Τα μέτρα ενίσχυσης που δεν εμπίπτουν στον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό για ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων της ΕΕ, όπως εκάστοτε ισχύουν, θα κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τεθούν σε εφαρμογή
8.  
  Με τις προκηρύξεις ορίζονται μεταξύ άλλων, η φύση και οι στόχοι του έργου, της μελέτης ή του προγράμματος, οι δυνητικοί δικαιούχοι, η διαδικασία και τα κριτήρια υποβολής των προτάσεων, του προελέγχου και της αξιολόγησής τους, οι οικονομικές δραστηριότητες που ενισχύονται, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται, ο τρόπος τελικής επιλογής των προς χρηματοδότηση έργων, ο συνολικός προϋπολογισμός, όπου απαιτείται, η περιφερειακή κατανομή, το είδος και το ύψος της χρηματοδότησης, η δυνατότητα συνεργειών η/και συμπληρωματικότητας με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης, η διαδικασία και το περιεχόμενο της απόφασης χρηματοδότησης, η διαδικασία υλοποίησης έργου, της μελέτης ή του προγράμματος, η δυνατότητα υποβολής αίτησης τροποποίησης ή μεταφοράς των στοιχείων του έργου, της μελέτης ή του προγράμματος και η διαδικασία εξέτασης της αίτησης, οι προϋποθέσεις καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης χρηματοδότησης, οδηγίες για την υποβολή και τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ομαλή εκτέλεσή τους.?.
9.  
  Διατηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων έρευνας της ΓΓΕΤ, ο οποίος είχε συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 4 του νόμου αυτού για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων που υλοποιούνται είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με φορείς της χώρας ή στο πλαίσιο συνεργασίας με ξένες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς και εκτελούνται είτε από τη ΓΓΕΤ είτε από ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς.
10.  
  Μέσω του Ειδικού Λογαριασμού της ΓΓΕΤ πραγματοποιείται σύμφωνα και με τις διατάξεις του ΓΑΚ και με τήρηση των ρυθμίσεων που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, η διάθεση και διαχείριση πιστώσεων, που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, μελετών και προγραμμάτων και έργων στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο και στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που εκτελούνται από ερευνητές ή ομάδες ερευνητών που είναι μέλη ερευνητικών φορέων
11.  
  Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού της ΓΓΕΤ είναι η διάθεση και διαχείριση, εκτός των παραπάνω κονδυλίων και των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη, ιδίως:
 1. Δαπανών δημοσιεύσεων, εκδόσεων, εκτυπώσεων, συνεντεύξεων, εκθέσεων, προβολών συνεδρίων, σεμιναρίων και λοιπών δαπανών που γίνονται στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της
 2. Αμοιβών σε ειδικούς επιστήμονες και μέλη ομάδων εργασίας ή σε ειδικά γραφεία ή εταιρείες και γενικά σε νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για εκπόνηση μελετών, διενέργεια ερευνών ή αξιολογήσεων, για αποτίμηση, οργάνωση, υποβοήθηση χάραξης και άσκησης της πολιτικής για την ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική σχετική διάταξη, απευθείας με σύμβαση έργου.
 3. Οι εν λόγω αμοιβές καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 4. Αμοιβών των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης προτάσεων, οι οποίες συγκροτούνται για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων και όρων εφαρμογής διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (όπως η αξιολόγηση προτάσεων και αιτήσεων επιχορήγησης, επενδύσεων προηγμένης τεχνολογίας).
 5. Οι εν λόγω αμοιβές καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 6. Απονομής βραβείων, χορήγηση χρηματικών αμοιβών και υποτροφιών
 7. Χρηματοδότησης δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας
12.  
  Πόροι του Λογαριασμού είναι:
 1. Κονδύλια από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της ΓΓΕΤ, τα οποία διατίθενται, είτε μέσω του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ είτε μέσω άλλων μελετών που εντάσσονται στον ΠΔΕ για το σκοπό αυτόν
 2. Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου
 3. Έσοδα που προέρχονται από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων που χρηματοδοτούνται από τη ΓΓΕΤ
 4. Πρόσοδοι, που προέρχονται από αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του λογαριασμού
 5. Κάθε είδους δάνεια
13.  
  Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασμό έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τις πιστώσεις που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίο θα αναλωθούν αυτές. Στο άρθρο δεύτερο του ν. 3845/2010 μετά από την παράγραφο 1στ προστίθεται νέα παράγραφος, με το εξής περιεχόμενο:«.
14.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται τα αναγκαία στοιχεία κατάστασης πληρωμών ώστε αυτά να είναι κατάλληλα και αξιοποιήσιμα για φορολογικούς σκοπούς
1ζ.  
  Τα ερευνητικά κέντρα που έχουν συσταθεί ως Ν.Π.Ι.Δ. και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Ν.Π.Δ.Δ. και ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του ν. 1514/1985 και του άρθρου 18 του ν. 706/1977, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας των κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ που συστήνονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν. 4009/2011, καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές και συναφείς προς το σκοπό λειτουργίας τους δραστηριότητες, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών της περίπτωσης 1.δ του παρόντος άρθρου, αναδρομικά από 1.1.2013. Ο έλεγχος των δαπανών θα γίνεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην οποία οι φορείς της παρούσας παραγράφου οφείλουν να αποστέλλουν σε εξαμηνιαία βάση τις σχετικές καταστάσεις πληρωμών. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου, υποχρεούνται, με ποινή αναστολής της δημόσιας χρηματοδότησης, να υποβάλουν στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικές καταστάσεις με τις κάθε είδους καταβαλλόμενες αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, που εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται ο χρόνος υποβολής και τα στοιχεία των υποβαλλομένων ηλεκτρονικών καταστάσεων, ώστε να είναι αξιοποιήσιμες για φορολογικούς σκοπούς.
Άρθρο 24 "Διαδικασία χρηματοδότησης έργων, μελετών και προγραμμάτων και δράσεων που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς για ΕΤΑΚ - Αξιολόγηση – Έλεγχος"
1.  
  Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ και των περιφερειών της χώρας. Εάν πρόκειται για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες ακολουθούνται οι σχετικοί κανόνες δημοσιότητας που επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισμοί και συνοδεύονται από αναλυτικό οδηγό εφαρμογής.
2.  
  Η αξιολόγηση των προτάσεων ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τη χρήση δεικτών μέτρησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των προτάσεων, ανάλογα με τη φύση και τους στόχους, στα οποία αφορούν τα έργα ΕΤΑΚ (ιδίως βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, η παραγωγή έργων ή παροχή υπηρεσιών), την οικονομική βιωσιμότητά τους και με διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν την ταχεία και απαλλαγμένη από περιττό διοικητικό φορτίο, ολοκλήρωση των έργων, εκπόνηση των μελετών και υλοποίηση των προγραμμάτων στα οποία αφορά η πρόσκληση. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες.
3.  
  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αμέσως στους δικαιούχους, με εξατομικευμένη αναφορά της αξιολόγησης και τεκμηρίωση για κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Ο φορέας ή ο συντονιστής της πρότασης έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον της τριμελούς ειδικής επιτροπής της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων και την οριστικοποίηση του καταλόγου των ιεραρχημένων κατά σειρά βαθμολογίας έργων, μελετών και προγραμμάτων, τα οποία έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο κάθε συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκδίδεται απόφαση χρηματοδότησης από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Το συνολικό χρονικό διάστημα μεταξύ της θετικής αξιολόγησης ενός έργου και της έναρξης της χρηματοδότησής του δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.
5.  
  Αν συμμετέχουν περισσότεροι φορείς στην εκτέλεση έργου, την εκπόνηση μελέτης ή την υλοποίηση προγράμματος που έχει προκηρύξει η ΓΓΕΤ, ορίζεται συντονιστής του έργου και ρυθμίζονται με σύμβαση την οποία συνάπτουν μεταξύ τους, οι σχέσεις τους, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε υφιστάμενη ή δημιουργούμενη τεχνογνωσία, τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της υφιστάμενης, νέας, ατομικής ή συλλογικής τεχνογνωσίας, ζητήματα διοίκησης του εταιρικού σχήματός τους, εκπροσώπησης στις σχέσεις με τη ΓΓΕΤ. Η ΓΓΕΤ αναρτά στο δικτυακό τόπο της πρότυπα σχέδια εταιρικής σύμβασης συμπράξεων δικαιούχων, περιληπτικών τυποποιημένων φορμών αξιολόγησης προτάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων πιστοποίησης των δαπανών, τυποποιημένο κατάλογο επιλέξιμων δαπανών, ελέγχοντας την εναρμόνιση αυτών με τις γενικές αρχές του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
6.  
  Η καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης από την ΓΓΕΤ σε δικαιούχους, οι οποίοι στο πλαίσιο προκηρύξεων της ΓΓΕΤ συμπράττουν με φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν υποχρεώσεις απογραφής, υπαγωγής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών ή υποβολής οποιωνδήποτε πληροφοριακών στοιχείων, πραγματοποιείται, ανεξαρτήτως της εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων αυτών των φορέων του δημόσιου τομέα, με την απλή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ότι δεν έχουν την ιδιότητα φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
7.  
  Κατά την προκήρυξη έργων, μελετών, προγραμμάτων με τους σχετικούς όρους των προκηρύξεων και Οδηγών Εφαρμογής και της απόφασης χρηματοδότησης δίνεται, αφού ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη η ανάγκη ταχύτατης υλοποίησης των έργων, μελετών και προγραμμάτων που εγκρίνονται, ιδιαίτερη προσοχή για την υποστήριξη των Μικρομεσαίων Καινοτόμων επιχειρήσεων με στόχο την εξάλειψη ή μείωση περιττού διοικητικού φορτίου, την άμεση αξιολόγηση των προτάσεων, την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχων, εκδίκασης ενστάσεων και προσφυγών και των εκταμιεύσεων της προ-καταβολής και των δόσεων που προβλέπονται
8.  
  Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για χρηματοδότηση φορέων γίνεται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ή από επιτροπή (ή επιτροπές) εμπειρογνωμόνων ή από ανεξάρτητο/τους εμπειρογνώμονα/νες και επιτροπή/πες εμπειρογνωμόνων, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων, που καλύπτει μία δράση ή ένα πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες, ανεξάρτητοι ή μέλη επιτροπών, προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Ο ορισμός των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και των μελών της κάθε επιτροπής γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες ή οι υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης αξιολόγησης επιτρέπεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοιβή των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και των μελών της επιτροπής καθορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Στην επιτροπή μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ή της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων η επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση αξιολόγησης και καλούμενοι από την επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και τα μέλη επιτροπών εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου που ορίζονται με την ως άνω απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και όσοι εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 συμμετέχουν σε αξιολογήσεις προτάσεων έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο προκηρύξεων που εκδίδονται δυνάμει του ν. 4314/2014 από αρμόδιο φορέα διαχείρισης, καλύπτονται από απόρρητο και τα στοιχεία τους δεν δημοσιεύονται με κανένα τρόπο πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ανεξάρτητα αν προβλέπεται σε αυτούς η καταβολή αμοιβής ή όχι για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στις διαδικασίες αξιολόγησης και ενστάσεων. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και των επιτροπών ενστάσεων των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, καθώς και οι αντίστοιχες που εκδίδονται στο πλαίσιο προκηρύξεων έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας δυνάμει του ν. 4314/2014 από αρμόδιο φορέα διαχείρισης, αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων. Η ισχύς της παραγράφου αρχίζει από 1.1.2017.
Η αξιολόγηση των προτάσεων και η εξέταση αιτημάτων και παραπόνων των υποψηφίων και δικαιούχων της χρηματοδότησης, γίνεται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη ανάλογα με τους στόχους και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 προσόντα στο αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου, προγράμματος ή δράσης. Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες, επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΕΣΕΤΑΚ, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοιβή των μελών της επιτροπής καθορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Στην επιτροπή μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ή της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων η επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση αξιολόγησης και καλούμενοι από την επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο. Ενώπιον της επιτροπής καλείται πάντοτε για την υποστήριξη της ένστασής του ο ενδιαφερόμενος ή ο αντίκλητός του.
8.  
  Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για χρηματοδότηση φορέων γίνεται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ή από επιτροπή (ή επιτροπές) εμπειρογνωμόνων ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων, που καλύπτει μία δράση ή ένα πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες, επιτρέπεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοιβή των μελών της επιτροπής καθορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Στην επιτροπή μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ή της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων η επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση αξιολόγησης και καλούμενοι από την επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο.
Η αξιολόγηση των προτάσεων και η εξέταση αιτημάτων και παραπόνων των υποψηφίων και δικαιούχων της χρηματοδότησης, γίνεται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη ανάλογα με τους στόχους και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 προσόντα στο αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου, προγράμματος ή δράσης. Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες, επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΕΣΕΤΑΚ, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοιβή των μελών της επιτροπής καθορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Στην επιτροπή μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ή της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων η επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση αξιολόγησης και καλούμενοι από την επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο. Ενώπιον της επιτροπής καλείται πάντοτε για την υποστήριξη της ένστασής του ο ενδιαφερόμενος ή ο αντίκλητός του.
9.  
  Η επιτροπή ενστάσεων συνεδριάζει και αποφασίζει μέσα σε δέκα ημέρες από την κατάθεση της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών. Η απόφαση της επιτροπής διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής της παραγράφου 8 χωρεί ενδικοφανής προσφυγή από όσους έχουν έννομο συμφέρον, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης της επιτροπής ή την πλήρη γνώση της από αυτόν, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Εισηγητής ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας κάθε φορά υπηρεσίας της ΓΓΕΤ. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδίδεται εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της προσφυγής και υπόκειται σε ένδικα μέσα κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.