ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/4313

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-12-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-12-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ – ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/49/ΕΚ Άρθρο 1 Σκοπός - Ορισμοί 1.Σκοπός του παρόντος είναι η πλήρης προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κεφαλαίου V της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29 Απριλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την Οδηγία 2001/14/ΕΚ, σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας», η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. 2.Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, διερευνάται κάθε σιδηροδρομικό ατύχημα και σοβαρό συμβάν, με στόχο τη διακρίβωση των αιτίων που προκάλεσαν το ατύχημα ή το σοβαρό συμβάν και όχι τη διαπίστωση υπαιτιότητας και τον καταλογισμό ευθυνών ή την αναγνώριση αξιώσεων. 3.Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2 Σύσταση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων 1.Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή, με την επωνυμία «Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων», εφεξής καλούμενη «Επιτροπή», η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 160/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Επιτροπή έχει έδρα την Αθήνα. 2.Η Επιτροπή έχει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή και οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). 3.Η Επιτροπή ενεργεί ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διαχειριστή υποδομής, σιδηροδρομική επιχείρηση, φορέα χρέωσης, φορέα κατανομής, κοινοποιημένο οργανισμό, την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, κάθε Αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ρυθμιστικό φορέα, τα συμφέροντα των οποίων συγκρούονται με την αποστολή και τις αρμοδιότητές της. 4.Κάθε χρόνο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Άρθρο 3 Συγκρότηση – Θητεία μελών 1.Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη: τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόμη τακτικά μέλη. Ο Πρόε-δρος και τα μέλη της Επιτροπή είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα ή εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα ή στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. 2.Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών. Η θητεία κάθε μέλους μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. 4.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και οι αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. 6.Κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Επιτροπής αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 7.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εάν προέρχεται από φορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2190/1994, μετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Στον Πρόεδρο, εφόσον είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι., χορηγείται άδεια από τα αρμόδια όργανα του οικείου Α.Ε.Ι. Άρθρο 4 Ασυμβίβαστα - Υποχρεώσεις των μελών 1.Τα μέλη της Επιτροπής απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται να ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και αντικειμενικότητα. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά και πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή τους με οποιονδήποτε τρόπο, τα μέλη της Επιτροπής έχουν υποχρέωση εχεμύθειας. 2.Τα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση δημοσίου, μόνιμου ή μετακλητού υπαλλήλου στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ούτε στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και νομικά πρόσωπα, ούτε στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) ή σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας (Υ.Δ.Υ.), ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής ή φορέα χρέωσης ή φορέα κατανομής ή κοινοποιημένο οργανισμό ή να συμμετέχουν στο κεφάλαιό της ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για τα δύο (2) επόμενα έτη από τη λήξη της. Αν τα μέλη της Επιτροπής κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου, που έχουν αποκτήσει από κληρονομική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, υποχρεούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων και μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της θητείας τους. 3.Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τα μέλη της Επιτροπής η άσκηση διδακτικών καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., με καθεστώς μερικής απασχόλησης, η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, με την επιφύλαξη ότι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν παρέχονται υπηρεσίες σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών ή συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσει η Επιτροπή. 4.Η παράβαση από μέλος της Επιτροπής των απαγορεύσεων των ανωτέρω παραγράφων, κατά τη διάρκεια της θητείας του, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται με την ποινή της έκπτωσης από τη θέση του μέλους της Επιτροπής. Για τη διαπίστωση της διάπραξης του ανωτέρω παραπτώματος κινείται πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5. Η κατά τα ως άνω έκπτωση δεν αποκλείει την ποινική ή αστική ευθύνη του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η διαπίστωση της έκπτωσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος ταυτόχρονα προβαίνει σε αντικατάσταση του μέλους για το υπόλοιπο της θητείας, με τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου. 5.Τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 2 υφίστανται για τα μέλη της Επιτροπής και όταν αυτά συντρέχουν στο πρόσωπο συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού. 6.Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους, διορίζεται νέο μέλος με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 3. Η θητεία του νέου μέλους διαρκεί όσο και ο χρόνος αναστολής. 7.Τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν κατ’ έτος την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Άρθρο 5 Πειθαρχική ευθύνη των μελών 1.Όλα τα μέλη της Επιτροπής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για παραβάσεις των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τη νομοθεσία. 2.Τα μέλη της Επιτροπής υπάγονται στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 24 του ν. 3891/2010 (Α΄ 216), για τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) του άρθρου 22 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188). 3.Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής. 4.Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 13 ρυθμίζονται οι πειθαρχικές ποινές των μελών της Επιτροπής, η πειθαρχική διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα. Άρθρο 6 Εκπροσώπηση της Επιτροπής 1.Η Επιτροπή έχει ικανότητα δικαίου και παρίσταται αυτοτελώς ως διάδικος στα δικαστήρια σε κάθε είδους δίκες. 2.Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή έναντι κάθε άλλης Αρχής ή έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, η Επιτροπή ορίζει ένα μέλος της προκειμένου να την εκπροσωπήσει. 3.Η Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να ορίζει άλλο μέλος της ή τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα την εκπροσωπεί για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. Άρθρο 7 Λειτουργία της Επιτροπής 1.Η Επιτροπή συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως, τακτικώς τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτής. Δύναται να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, όταν αυτός απουσιάζει, ο νόμιμα ορισμένος από την Επιτροπή αναπληρωτής του και δύο (2) τουλάχιστον μέλη (απαρτία). Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να απουσιάζουν αδικαιολόγητα για περισσότερες από τρεις (3), κατά σειρά, συνεδριάσεις. Η Επιτροπή μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις της, τα λοιπά μέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία. 2.Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Επιτροπής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου. Ο γραμματέας παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις. 3.Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τη σύγκληση της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Επιτροπή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος. 4.Η Επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακούς παράγοντες ή και τρίτους, οι οποίοι αποχωρούν σε κάθε περίπτωση πριν από την ψηφοφορία. Λεπτομέρειες ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. 5.Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου, του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Προέδρου 1.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 11. 2.Ο Πρόεδρος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής, διευθύνει τη λειτουργία τους και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού. 3.Ο Πρόεδρος μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της. 4.Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει άλλα μέλη της Επιτροπής ή στελέχη από το προσωπικό της να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητάς του. 5.Το μέλος που ορίζεται ως αναπληρωτής του Πρόεδρου, όταν αυτός κωλύεται, ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται με απόφαση της Επιτροπής. Άρθρο 9 Προσωπικό της Επιτροπής 1.Η Επιτροπή έχει ίδιο προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται στελέχη ικανά να επιτελούν τα καθήκοντα του υπεύθυνου έρευνας σε περίπτωση σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 160/2007, όπως ισχύει. 2.Για τη στελέχωσή της συνιστώνται δώδεκα (12) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως εξής: α) τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), β) έξι (6) θέσεις τακτικού προσωπικού και γ) δύο (2) θέσεις Γραμματέων. Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού μπορεί να τροποποιηθεί με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 11. 3.Η πρόσληψη του προσωπικού διενεργείται μετά από προκήρυξη της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και στον Τύπο, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και τελεί υπό τον κατασταλτικό έλεγχο του ΑΣΕΠ. Για την πρόσληψη απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. 4.Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού της Επιτροπής μπορεί να γίνει με μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού αντίστοιχων προσόντων από φορείς του δημόσιου τομέα που έχει ενταχθεί στη διαδικασία της κινητικότητας των νόμων 4093/2012 (Α΄ 222) και 4172/2013 (Α΄ 167) και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. 5.Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Επιτροπής σε προσωπικό κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, επιτρέπεται, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να μεταφέρεται και να εντάσσεται σε οργανικές θέσεις της Επιτροπής, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη στις αντίστοιχες θέσεις. Η επιλογή των μεταφερομένων και εντασσομένων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής, μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση, στην οποία καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τους ενδιαφερομένους. 6.Για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής σε προσωπικό μπορεί, μετά από πρόταση αυτής και κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, να αποσπάται προσωπικό από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμα φορά. 7.Οι αποδοχές του προσωπικού της Επιτροπής, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποσπασμένοι, καθορίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 8.Τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα διορισμού, η απαγόρευση ανάληψης θέσης για δύο (2) έτη μετά τη λήξη της θητείας των μελών της Επιτροπής και οι προβλεπόμενες γι’ αυτό κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4, εφαρμόζονται και στο προσωπικό της Επιτροπής. 9.Το προσωπικό της Επιτροπής οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών. Άρθρο 10 Πόροι 1.Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής εγγράφονται σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι σχετικές δαπάνες εκκαθαρίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο ετήσιος προϋπολογισμός πρέπει να εναρμονίζεται με τις δημοσιονομικές πολιτικές του εποπτεύοντος Υπουργείου και με τις διατάξεις του ν. 4270/2014. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετοι πόροι, πλέον του Κρατικού Προϋπολογισμού, υπέρ της Επιτροπής, καθώς και οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπολογισμού, είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης αυτών. Άρθρο 11 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης 1.Ύστερα από γνώμη της Επιτροπής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θεσπίζεται Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής. 2.Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης ρυθμίζονται ιδίως: 1)τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής, 2)η διάρθρωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Επιτροπής και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και οι θέσεις ευθύνης του προσωπικού, 3)ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, τα απαραίτητα τυπικά προσόντα τους και η κατανομή τους κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, 4)η πειθαρχική διαδικασία, 5)τα θέματα προμηθειών, 6)η διαδικασία σύναψης συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 7)η διαδικασία διερεύνησης των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων, καθώς και η διάρκεια και ο τρόπος διατήρησης των αποδεικτικών στοιχείων, 8)ο τύπος και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διερεύνησης, 9)ο ορισμός ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, 10)η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής διερευνητών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος και 11)κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. 3.Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής, ο Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται ως διατάκτης, μπορεί έπειτα από απόφαση της Αρχής, να εκδίδει χρηματικά εντάλματα και να διαχειρίζεται το λογαριασμό της Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις και να αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 4.Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί άτομα καταλλήλως εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα για την υποστήριξη της διερεύνησης των σιδηροδρομικών ατυχημάτων, ως ειδικούς διερευνητές Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, εφεξής καλούμενους «Διερευνητές». Η εκπαίδευση, τα προσόντα και οι λοιπές προϋποθέσεις επιλογής ως Διερευνητή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. 5.Η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε ανάθεση μελετών, έργων, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες ειδικών διερευνητών ή τεχνικών συμβούλων, και προμηθειών για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της. Η σύναψη και υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. 6.Η Επιτροπή διατηρεί ενημερωμένη ιστοσελίδα και τηλεφωνική γραμμή για την ενημέρωση και επικοινωνία των ενδιαφερομένων. Άρθρο 12 Υποχρέωση διερεύνησης 1.Η Επιτροπή υποχρεούται να προβαίνει στη διεξαγωγή έρευνας μετά από σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα. Στόχος της διερεύνησης είναι η βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και η πρόληψη ατυχημάτων. 2.Πέραν των σοβαρών ατυχημάτων, η Επιτροπή μπορεί να διερευνά τα ατυχήματα και τα συμβάντα που, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα, μεταξύ των οποίων τεχνικές βλάβες στα διαρθρωτικά υποσυστήματα ή στα στοιχεία διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας ή του συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος. 3.Η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να διερευνηθεί ή όχι ένα ατύχημα ή συμβάν. Στην απόφασή της, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 1)η σοβαρότητα του ατυχήματος ή του συμβάντος, καθώς και η πιθανότητα τα ευρήματα διερεύνησης να χρησιμεύσουν στην πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων ή συμβάντων, 2)εάν αυτό εντάσσεται σε μια σειρά ατυχημάτων ή συμβάντων σημαντικών σε επίπεδο συστήματος, ως σύνολο, 3)οι επιπτώσεις του ατυχήματος για τη σιδηροδρομική ασφάλεια σε κοινοτικό επίπεδο και 4)τα αιτήματα των διαχειριστών υποδομής, σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρόμων και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 4.Η έκταση των ερευνών και η διαδικασία διερεύνησης που εφαρμόζεται κατά τη διεξαγωγή τους, καθορίζεται από την Επιτροπή, αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και η ιδιαίτερη σημασία που μπορεί να έχουν για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών τα ευρήματα της διερεύνησης, κατά την κρίση της. 5.Η έρευνα δεν αποσκοπεί στη διαπίστωση υπαιτιότητας και στον καταλογισμό ευθυνών ή αξιώσεων. 6.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή η διερεύνηση συμβάντων πέραν αυτών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, υπό τον όρο ότι η διερεύνηση αυτή δεν θίγει την ανεξαρτησία της. Άρθρο 13 Διεξαγωγή της έρευνας 1.Στους διερευνητές της Επιτροπής ή στους διερευνητές οποιουδήποτε αντίστοιχου Οργανισμού Διερεύνησης άλλου κράτους - μέλους ή στους διερευνητές ή τεχνικούς συμβούλους της παραγράφου 5 του άρθρου 11 και για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής της έρευνας οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι διαχειριστές υποδομής, καθώς και κάθε αρμόδια για τη δικαστική ανάκριση αρχή, υποχρεούνται να παρέχουν: 1)πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος ή του συμβάντος, καθώς και στο σχετικό τροχαίο υλικό και τις εγκαταστάσεις υποδομής, ελέγχου της κυκλοφορίας και σηματοδότησης, 2)δικαίωμα άμεσης καταγραφής των αποδεικτικών στοιχείων και ελεγχόμενης απομάκρυνσης των συντριμμιών, των εγκαταστάσεων ή στοιχείων υποδομής για εξέταση ή ανάλυση, 3)πρόσβαση και δικαίωμα χρήσης των στοιχείων των συσκευών καταγραφής επί των τρένων, καθώς και του εξοπλισμού εγγραφής φωνητικών μηνυμάτων και δεδομένων για τη λειτουργία του συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου της κυκλοφορίας, 4)πρόσβαση στα αποτελέσματα της νεκροψίας των θυμάτων, 5)πρόσβαση στα αποτελέσματα της εξέτασης του προσωπικού του τρένου και του λοιπού σιδηροδρομικού προσωπικού που εμπλέκεται στο ατύχημα ή συμβάν, 6)δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων του εμπλεκόμενου σιδηροδρομικού προσωπικού και λοιπών μαρτύρων, 7)πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία που τηρεί ο διαχειριστής υποδομής, οι εμπλεκόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων. 2.Η έρευνα της Επιτροπής είναι ανεξάρτητη από τη δικαστική έρευνα, πραγματοποιείται όμως σε συνεργασία με τις αρμόδιες για τη δικαστική έρευνα ανακριτικές αρχές. Άρθρο 14 Διαδικασία διενέργειας έρευνας 1.Εάν το ατύχημα ή συμβάν συνέβη στην Ελληνική Επικράτεια η διερεύνηση ατυχήματος ή συμβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 12 διενεργείται από την Επιτροπή. Εάν συνέβη εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί σε ποιο κράτος - μέλος συνέβη ή εάν συνέβη σε συνοριακή εγκατάσταση ή πλησίον αυτής, οι αρμόδιοι φορείς συμφωνούν ποιος από τους δύο θα αναλάβει τη διεξαγωγή της έρευνας ή συμφωνούν να συνεργασθούν για την πραγματοποίησή της. Στην πρώτη περίπτωση, ο φορέας διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων του άλλου κράτους - μέλους της έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην έρευνα και να λαμβάνει πλήρη γνώση των αποτελεσμάτων της. Φορείς διερεύνησης άλλου κράτους - μέλους καλούνται να συμμετάσχουν σε έρευνες εφόσον στο ατύχημα ή στο συμβάν ενέχεται σιδηροδρομική επιχείρηση εγκατεστημένη στο εν λόγω κράτος - μέλος και εγκεκριμένη από αυτό. 2.Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει την Επιτροπή να διεξάγει έρευνα, κατόπιν συμφωνίας, με άλλους φορείς διερεύνησης υπό άλλες συνθήκες. 3.Για κάθε ατύχημα ή συμβάν της αρμοδιότητάς της, η Επιτροπή διενεργεί την απαραίτητη για την εκτέλεση της έρευνας πραγματογνωμοσύνη σε λειτουργικά και τεχνικά θέματα. Η πραγματογνωμοσύνη διενεργείται από την Επιτροπή ή από εξωτερικό φορέα ανάλογα με το χαρακτήρα του προς διερεύνηση ατυχήματος ή συμβάντος. 4.Η έρευνα διενεργείται με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και εξασφαλίζει ότι όλα τα μέρη εκφράζουν τις απόψεις τους και λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων. Οι διαχειριστές υποδομής και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, τα θύματα και οι συγγενείς τους, οι ιδιοκτήτες των περιουσιών που υπέστησαν ζημίες, οι κατασκευαστές, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι εκπρόσωποι του προσωπικού και των χρηστών ενημερώνονται τακτικά για την έρευνα και την πρόοδό της και έχουν, στο μέτρο του δυνατού, την ευκαιρία να υποβάλουν τις γνώμες και απόψεις τους κατά την έρευνα και τη δυνατότητα να σχολιάσουν πληροφορίες που περιέχονται στα σχέδια εκθέσεων. 5.Η Επιτροπή ολοκληρώνει τις έρευνες στον τόπο του ατυχήματος, το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου ο διαχειριστής υποδομής να είναι σε θέση να αποκαταστήσει την υποδομή και να τη διαθέσει για τις σιδηροδρομικές μεταφορές όσο το δυνατόν συντομότερα. Άρθρο 15 Εκθέσεις 1.Για την έρευνα ατυχήματος ή συμβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 1, συντάσσονται εκθέσεις σε μορφή ανάλογη με το είδος και τη σοβαρότητα του ατυχήματος ή του συμβάντος και τη σημασία των πορισμάτων. Στις εκθέσεις, εκτός των λοιπών στοιχείων, δηλώνονται οι στόχοι των ερευνών, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 και περιλαμβάνονται, όπου απαιτείται, συστάσεις για την ασφάλεια. Στην έκθεση τηρείται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η δομή που καθορίζεται στο Παράρτημα V του άρθρου 29 του π.δ. 160/2007. Η τελική μορφή της έκθεσης καθορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 11. 2.Η Επιτροπή δημοσιεύει την Έκθεση το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το περιστατικό. Η Έκθεση κοινοποιείται στα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4, καθώς και στους υπόλοιπους φορείς και στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη - μέλη. 3.Η Επιτροπή δημοσιεύει έως την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους ετήσια έκθεση απολογισμού όλων των ερευνών που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος, τις συστάσεις ασφάλειας που εκδόθηκαν και τα μέτρα που ελήφθησαν, σύμφωνα με τις εκδοθείσες συστάσεις. Άρθρο 16 Συστάσεις ασφάλειας 1.Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις ασφαλείας, οι οποίες απευθύνονται στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών και, όπου απαιτείται λόγω του χαρακτήρα της σύστασης, σε άλλους φορείς ή αρχές της χώρας ή άλλων κρατών - μελών. Οι εν λόγω αρχές υποχρεούνται να μεριμνούν για τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις για την ασφάλεια που εκδίδονται από την Επιτροπή, αλλά και από άλλους φορείς διερεύνησης άλλων κρατών - μελών. 2.Συστάσεις ασφάλειας που εκδίδονται από την Επιτροπή δεν δημιουργούν σε καμία περίπτωση τεκμήριο υπαιτιότητας ή ευθύνης για συγκεκριμένο ατύχημα ή το συμβάν. 3.Οι αποδέκτες των συστάσεων ενημερώνουν τουλάχιστον ετησίως την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνονται ή προγραμματίζονται για τη συμμόρφωση προς αυτές. Άρθρο 17 Εμπιστευτικότητα Με την επιφύλαξη του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), εξασφαλίζεται ότι πληροφορίες που καταγράφηκαν ή παραλήφθηκαν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διερεύνησης ενός σιδηροδρομικού ατυχήματος ή συμβάντος παρέχονται αποκλειστικώς και μόνο για τους σκοπούς της διερεύνησης, εκτός εάν η Επιτροπή με ομόφωνη απόφασή της αποφασίσει ότι η αποκάλυψή τους δικαιολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Άρθρο 18 Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων 1.Εντός μιας εβδομάδος από τη λήψη της απόφασης για την έναρξη της διεξαγωγής της έρευνας, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό. Παρέχονται πληροφορίες για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του περιστατικού, καθώς και για το είδος και τις συνέπειές του όσον αφορά την απώλεια ζωών, τραυματισμούς και υλικές ζημίες. 2.Η Επιτροπή διαβιβάζει στον Οργανισμό αντίγραφο των Εκθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 15 το ταχύτερο δυνατόν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 19 Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις 1.Οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων της παρ. 1 του άρθρου 27 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν μέχρι τις 31.12.2012, εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε με το από 21.9.1979 προεδρικό διάταγμα (Δ΄ 567), μπορεί να τύχουν της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 και οι εκμεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1, πλην της περίπτωσης γ΄, και 2 του άρθρου 29 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, καθώς και της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), με χρονική ισχύ τριών (3) ετών. Εάν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος έχουν ξεκινήσει διαδικασίες τροποποίησης του υφιστάμενου πολεοδομικού σχεδιασμού, η άδεια λειτουργίας δύναται να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη. 2.Η συνέχιση της λειτουργίας αποδεικνύεται είτε με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του οικείου βιοτεχνικού επιμελητηρίου είτε της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ότι οι εκμεταλλευτές αυτών έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από τη στάθμευση αυτοκινήτων οχημάτων. 3.Η παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2Ωφέλιμη επιφάνεια υπαίθριου σταθμού καλείται η επιφάνεια η οποία περικλείεται από τα όρια διατιθέμενου ιδιόκτητου ή μισθωμένου ελεύθερου ακάλυπτου χώρου και η οποία μπορεί να εκτείνεται μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν η ωφέλιμη επιφάνεια να εκτείνεται πέραν της ρυμοτομικής, επί ρυμοτομούμενων ακινήτων, εφόσον έχει παρέλθει δεκαετία από την κήρυξη και εφόσον δεν έχει συντελεστεί με οποιονδήποτε τρόπο η απαλλοτρίωση. Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης στο ρυμοτομούμενο τμήμα της ωφέλιμης επιφάνειας του σταθμού, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος ελιγμών. Είναι δυνατόν, κατά τα ως άνω, να συμπεριλαμβάνεται στην ωφέλιμη επιφάνεια του υπαίθριου σταθμού και η προβλεπόμενη παρόδια στοά του άρθρου 22 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Από την παρούσα διάταξη δεν επηρεάζεται το κύρος και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης του ρυμοτομούμενου τμήματος, το οποίο όταν αυτή συντελεστεί παύει να προσμετράται στην ωφέλιμη επιφάνεια των υπαίθριων σταθμών. » 4.Η παρ. 6 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6Αν η λειτουργία του υπαίθριου σταθμού παρατείνεται πέραν της 18ης ώρας, ο υπαίθριος σταθμός υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της κατά τη διάρκεια των εσπερινών και νυκτερινών ωρών φυλάξεως και διακινήσεως των σταθμευόντων αυτοκινήτων, με παροχή είτε από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είτε από άλλον τυχόν επίσημο πάροχο. Εναλλακτικά, η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού ενός υπαίθριου σταθμού μπορεί να επιτυγχάνεται και με αυτόνομα φωτιστικά σώματα, τα οποία λειτουργούν με φωτοβολταϊκά πάνελ. » 5.Η περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «έχει την ωφέλιμη επιφάνειά του κατάλληλα επιστρωμένη είτε από ασφαλτικό τάπητα είτε από άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. βιομηχανικό δάπεδο) και διαθέτει κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των σταθμευόντων σε αυτό αυτοκινήτων » 6.Η περίπτωση ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «διαθέτει γραφείο κινήσεως κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό. Για την τοποθέτηση και χρήση του γραφείου κινήσεως δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, εφόσον έχει εμβαδόν έως και 15 τ.μ. και είναι προσωρινή κατασκευή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4067/2012 » 7.Η παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) καταργείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 9 του παρόντος. 8.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι άδειες λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας των υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων όπου η στάθμευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους χορηγούνται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ζ΄ του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει. 9.Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων, όπου η στάθμευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους και για τους οποίους η χωρητικότητα σε θέσεις στάθμευσης υπολογιζόταν δια διαιρέσεως του εμβαδού του οικοπέδου δια του εμβαδού μίας θέσης στάθμευσης (10 τ.μ.) και σε περίπτωση ύπαρξης στοάς μη υπολογιζόμενου του εμβαδού της στον υπολογισμό της χωρητικότητας, των οποίων οι άδειες λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας έχουν χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) με την υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος, τεχνικής έκθεσης, χωρίς την υποχρέωση: (α) υποβολής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για σταθμούς με χωρητικότητα έως διακοσίων (200) θέσεων, (β) απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο-έξοδο στο σταθμό και (γ) κατασκευής γραφείου για τον εκμεταλλευτή του σταθμού, εξακολουθούν να λειτουργούν, να ανανεώνουν και να τροποποιούν την άδεια λειτουργίας βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις με τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. Άρθρο 20 Προσαρμογή της περί συνεργείων νομοθεσίας στις πολεοδομικές απαιτήσεις 1.Συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν σε περιοχές που αναθεωρήθηκαν οι χρήσεις γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού τους σχεδίου, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η ίδρυση νέων συνεργείων, μπορεί να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για τρία (3) ακόμη έτη, δυνάμενη αυτή να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εφόσον: 1)είχαν τύχει άδειας ίδρυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34) και εξακολουθούν να πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις των διατάξεων του π.δ. 78/1988, πλην αυτής της παραγράφου 1γ του άρθρου 15 αυτού, 2)είναι εγκατεστημένα σε κτίρια που διαθέτουν άδεια δόμησης για εγκατάσταση συνεργείου ή κτίρια που διαθέτουν άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια για χρήση: Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία – βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων), Κ (αποθήκευση) ή για την εγκατάσταση συνεργείου. 2.Η συνέχιση της λειτουργίας τους αποδεικνύεται, είτε με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του οικείου βιοτεχνικού επιμελητηρίου είτε της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι οι εκμεταλλευτές αυτών έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από την άσκηση επαγγέλματος επισκευαστή αυτοκινήτων οχημάτων στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. 3.Κατά το διάστημα της προσωρινής λειτουργίας τους, δεν επιτρέπεται η επέκταση των εγκαταστάσεών τους ή η μεταβίβαση της άδειας - βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας τους, πλην της περιπτώσεως μεταβίβασης σε συγγενικά πρόσωπα μέχρι β΄ βαθμού. Άρθρο 21 Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 1.Η παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται ως εξής: «2Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ επιτρέπεται: Α) Για την Περιφέρεια Αττικής και Π.Ε. Θεσσαλονίκης σε εντός σχεδίου πόλεως περιοχές με χρήσεις μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας, οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 αντίστοιχα του από 23.2/6.3.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ΄166), καθώς και σε περιοχές με χρήσεις χονδρικού εμπορίου, εγκαταστάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς, παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης και παραγωγικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης κατά την έννοια των άρθρων 22, 23, 25 και 29 αντίστοιχα του ν. 4269/2014 (Α΄ 142). Β) Σε ολόκληρη την Επικράτεια, περιλαμβανομένης και της Περιφέρειας Αττικής και Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμού οριοθετημένων, σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος, όπου είτε δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις είτε εάν έχουν καθοριστεί και έχουν περιεχόμενο ως ανωτέρω υπό (Α) περιγράφεται. Άδειες δόμησης ιδιωτικών ΚΤΕΟ που έχουν εκδοθεί νομίμως πριν την ισχύ της παρούσας διάταξης διατηρούνται σε ισχύ. Οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών ΚΤΕΟ εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλής όχλησης εγκαταστάσεων. 2Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται ως εξής:« 4Απαγορεύεται η εγκατάσταση ΚΤΕΟ σε απόσταση μικρότερη των 100μ. από νοσοκομείο ή κλινική, από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, από τα όρια κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και από κηρυγμένα μνημεία, από παιδικούς σταθμούς, από σχολεία μέσης ή κατώτερης εκπαίδευσης, από ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και από ενοριακούς ναούς και σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, σταθερής τροχιάς και λεωφορείων. Η απόσταση αυτή μετριέται από το περίγραμμα του οικοπέδου του ΚΤΕΟ και των ως άνω κτηρίων ή εγκαταστάσεων. » Άρθρο 22 Προσαρμογή πρατηρίων καυσίμων στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού 1.Καταργούνται η παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/ 1981 (Α΄ 303) και η παρ. 2 του άρθρου 6 του β.δ. 465/ 1970 (Α΄ 150). 2.Η παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως προστέθηκε με το άρθρο 112 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216), αντικαθίσταται ως εξής: «4Για τα πρατήρια που βρίσκονται εντός οικισμών, οι οποίοι υφίστανται προ του έτους 1923 ή εντός ορίων νομίμως οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και σε περίπτωση που η προ αυτών οδός βελτιώνεται ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει, με δικές του δαπάνες, το χώρο του πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα δια του παρόντος σχεδιαγράμματα, εντός των δυνατοτήτων του οικοπέδου του. » Άρθρο 23 Τροποποίηση του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970 Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του β.δ. 465/ 1970 (Α΄ 150), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το περίγραμμα ορατών αρχαιολογικών χώρων. Η απόσταση μετριέται μεταξύ των πλησιέστερων σημείων του ως άνω περιγράμματος και του περιγράμματος της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Ίδρυση πρατηρίου μπορεί να επιτραπεί και σε μικρότερη απόσταση υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. » Άρθρο 24 Συμπλήρωση του άρθρου 23 του ν. 3185/2003 Μετά την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και στα αυτοτελώς εγκαθιστάμενα εργοστασιακής κατασκευής αυτόματα μηχανήματα πλύσεως - στεγνώματος αυτοκινήτων τύπου «σήραγγος» (tunnel) ή και για τα συνήθη αυτόματα κυλιόμενα παλινδρομικά επί σιδηροτροχιάς πλυντήρια αυτοκινήτων (rοll ονer). Για την εφαρμογή της απαιτείται ο φορέας εκμετάλλευσης του πλυντηρίου να είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των βοηθητικών χώρων. Εφόσον το πλυντήριο αυτοκινήτων λειτουργεί εντός ή σε επαφή με χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ο κάτοχος της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του πλυντηρίου αυτοκινήτων μπορεί να είναι διαφορετικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τον κάτοχο της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης. » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 25 Ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων και τον έλεγχο κομίστρου στα μέσα μεταφοράς 1.Το άρθρο 1 του ν. 1214/1981 (Α΄ 286), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 1Οι επιβάτες των χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων δημόσιας χρήσης (οδικών αστικών και υπεραστικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών) οφείλουν να καταβάλουν το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο της αντιστοίχου διαδρομής, που ορίζεται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική, αμέσως μετά την είσοδό τους επί των συγκοινωνιακών μέσων ή και των χώρων πρόσβασης σε αυτά (προκειμένου για τα υπόγεια μέσα μεταφοράς - ΜΕΤΡΟ, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος), να φυλάσσουν το αποδεικτικό καταβολής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και να επιδεικνύουν αυτό όταν ζητείται από αρμόδιο, κατά νόμο, Ελεγκτή. 2Στους επιβάτες που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από αρμόδιο Ελεγκτή, δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό καταβολής του νόμιμου κομίστρου (κανονικού ή μειωμένου που οφείλει να διαθέτει επικυρωμένο κατά τον έλεγχο ο επιβάτης για τη νόμιμη μετακίνησή του), επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής: Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα στις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ίσο με το 60πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου. Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα των λοιπών περιοχών της χώρας, ίσο με το 20πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου. Στους διακινούμενους με υπεραστικά συγκοινωνιακά μέσα, ίσο με το διπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου αφετηρίας - τέρματος του δρομολογίου. Στους διακινούμενους με σιδηροδρομικά οχήματα, ίσο με το διπλάσιο του αντιτίμου της διαδρομής την οποία πραγματοποίησε το τρένο, από την αφετηρία αυτού και έως του πρώτου, μετά τη διαπίστωση της παράβασης, σταθμού στον οποίο προβλέπεται στάση της αμαξοστοιχίας. 3Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα ως άνω επιβαλλόμενα πρόστιμα μπορεί να μεταβάλλονται. » 2.Το άρθρο 2 του ν. 1214/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2για τον έλεγχο και επιβολή προστίμου 1Αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στους καταλαμβανόμενους παραβάτες (οι οποίοι μετακινούνται χωρίς το επικυρωμένο νόμιμο κόμιστρο ή δεν το επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο) είναι οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα. Ειδικά, για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή στις οικείες Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ) του ν. 3920/2011 (Α΄ 33). 2Η επιβολή του προστίμου γίνεται με πράξη του ειδικώς εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτόν Ελεγκτή Κομίστρου, ως ανωτέρω ορίζεται, την οποία συντάσσει κατά τη διαπίστωση της παράβασης. Ειδικά για τους μετακινούμενους με το ΜΕΤΡΟ και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο το πρόστιμο επιβάλλεται και σε όσους δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό του νόμιμου κομίστρου στις αποβάθρες μετά τα επικυρωτικά (ακυρωτικά) μηχανήματα. 3Η πράξη βεβαίωσης παράβασης παραδίδεται στον παραβάτη από τον Ελεγκτή Κομίστρου που διαπίστωσε την παράβαση. Στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης διατυπώνεται πρόσκληση στον παραβάτη για άμεση πληρωμή του προστίμου στον συντάκτη της πράξης Ελεγκτή Κομίστρου ή για πληρωμή μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της βεβαίωσης της παράβασης στο ταμείο του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή με άλλον τρόπο που θα καθορίσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας. 4Ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλει αμέσως το πρόστιμο στον συντάκτη της πράξης επιβολής του, να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου Ελεγκτή Κομίστρου, την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να καταβάλει αμέσως το πρόστιμο και να επιδείξει στοιχείο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, ο Ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή αστυνομικού οργάνου, το οποίο (αστυνομικό όργανο) υποχρεούται να συνδράμει τον Ελεγκτή για την καταγραφή στη βεβαίωση παράβασης των στοιχείων του παραβάτη. 5Αν διαπιστωθεί ότι το επιβληθέν πρόστιμο δεν κατεβλήθη από τον παραβάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τότε το πρόστιμο επιβάλλεται και οφείλεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος. Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας εισοδήματος του παραβάτη και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 6), όπως ισχύει, «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», ως δημόσιο έσοδο, από το οποίο αποδίδεται στο συγκοινωνιακό φορέα που βεβαίωσε την παράβαση το ποσό του αρχικά επιβληθέντος προστίμου. » 3.Το άρθρο 3 του ν. 1214/1981 αντικαθίσταται ως εξής: «3λεπτομερειών Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο τύπος της βεβαίωσης παράβασης, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του προηγούμενου άρθρου. » 4.Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 προστίθεται περίπτωση κθ΄ ως εξής: «Η σύναψη συμβάσεων με τρίτους με αντικείμενο την εκ μέρους τους έκδοση ή και διάθεση στο επιβατικό κοινό κάθε μορφής αποδεικτικού καταβολής κομίστρου. » Άρθρο 26 Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών και εφαρμογή διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ) 181/2011, 1371/2007 και 2006/2004 1.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου συγκοινωνιακού ή άλλου φορέα, ο «Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών» με τον οποίο καθορίζονται ανά κατηγορία επιβατικών μεταφορών τα δικαιώματα των επιβατών, οι υποχρεώσεις, οι υπηρεσίες και οι όροι παροχής των υπηρεσιών των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και λοιπού επιβατικού μεταφορικού έργου προς τους επιβάτες, η διαδικασία υποβολής καταγγελιών στα αρμόδια όργανα, η διαδικασία αποζημίωσης των επιβατών, τα επιβαλλόμενα στους μεταφορείς διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις, καθώς και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΚ) 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004» (ΕΕ L 55 της 28.2.2011) και του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών» (ΕΕ L 315 της 3.12.2007). 2.Τα επιβαλλόμενα στους μεταφορείς διοικητικά πρόστιμα προσδιορίζονται από εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ και εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου. 3.Πρωτοβάθμια όργανα εξέτασης καταγγελιών για την παραβίαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Κανονισμού Δικαιωμάτων των Επιβατών, όπως αυτός εκδοθεί με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1, καθώς και των Κανονισμών (ΕΚ) 181/2011 και (ΕΚ) 1371/2007 ορίζονται οι μεταφορείς. 4.Δευτεροβάθμια όργανα εξέτασης καταγγελιών που δεν επιλύθηκαν από τα πρωτοβάθμια όργανα της ανωτέρω παραγράφου, καθώς και αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων ορίζονται: 1)η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (Ρ.Α.Ε.Μ.) για το σύνολο των οδικών εθνικών και διεθνών επιβατικών μεταφορών που εκτελούνται στην Ελληνική Επικράτεια, πλην των όσων ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, 2)ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) για τις δημόσιες συγκοινωνίες που εκτελούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εκτός της Π.Ε. Νήσων, από τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου του ν. 3920/2011 (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και από τους φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο ή οποιονδήποτε άλλο φορέα που θα παρέχει στο μέλλον έργο δημόσιων συγκοινωνιών και 3)η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) για το σύνολο των σιδηροδρομικών μεταφορών που εκτελούνται στην Ελληνική Επικράτεια για τις οποίες είναι ο ρυθμιστικός φορέας. Η Ρ.Α.Σ., μεταξύ των άλλων, είναι η αρμόδια αρχή παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371 (ΕΕ L 315/14 της 3.12.2007), σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των επιβατών. Η υποβολή αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. 5.Αρμόδιος φορέας ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 181/2011 ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 6.Αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 364 της 9.12.2004), ορίζονται ως προς τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (Ρ.Α.Ε.Μ.) και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) για τις δημόσιες συγκοινωνίες που εκτελούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010, πλην της Π.Ε. Νήσων, και η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) του ν. 3891/2010 (Α΄ 188), όπως ισχύει, για τις μεταφορές επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών. 7.Με την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) και της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν. 2669/1998 (Α΄ 283), καθώς και των άρθρων 45, 46 και 117 του ν. 4199/2013, όπως ισχύουν. 8.Έως την 1η Μαρτίου 2017 οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν δεν εφαρμόζονται στις διεθνείς τακτικές μεταφορές επιβατών μεταξύ της Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. 9.Στο άρθρο 75 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6Η Ρ.Α.Ε.Μ. είναι αρμόδια για το σύνολο των οδικών επιβατικών μεταφορών, πλην των δημόσιων συγκοινωνιών που εκτελούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄ 87) εκτός της Π.Ε. Νήσων, για: Την εξέταση σε δεύτερο βαθμό καταγγελιών επιβατών που δεν επιλύθηκαν από τα αρμόδια πρωτοβάθμια όργανα, καθώς και αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων αυτών σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις του «Κανονισμού Δικαιωμάτων Επιβατών», καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) 181/2011. Την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/ 2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 364 της 9.12.2004) για τον Κανονισμό (ΕΚ) 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. » Άρθρο 27 Θέματα Διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών 1.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 803/1978 (Α΄ 123), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Έως το πέρας του χρονικού ορίου που τίθεται στο προηγούμενο εδάφιο, οι χώροι ιδιωτικοί ή δημόσιοι (εντός ή εκτός σχεδίου) που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν ως σημεία άφιξης ή αναχώρησης (αφετηρίες) διεθνών λεωφορειακών γραμμών για τη διενέργεια των οποίων έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αδειοδοτούνται βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 79/2004, χωρίς τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ιδίου διατάγματος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός τριών μηνών από την ισχύ του παρόντος, τίθενται οι ελάχιστοι όροι και απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι αυτοί και στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 79/2004. Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, οι μεταφορικές επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν προς τα παραπάνω οριζόμενα ως προς τους χώρους που χρησιμοποιούνται ως σημεία άφιξης ή αναχώρησης (αφετηρίες) διεθνών λεωφορειακών γραμμών. Για παραβάσεις ως προς τους ανωτέρω χώρους, διαπιστωμένες πριν ή μετά την ισχύ του παρόντος, επιβάλλονται οι εκάστοτε ισχύουσες διοικητικές κυρώσεις αποκλειστικά στις μεταφορικές επιχειρήσεις που δεν θα έχουν συμμορφωθεί εντός του ανωτέρω οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Για το χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου έως την υποχρεωτική χρήση Σταθμού Διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών μπορεί να χρησιμοποιούνται ως σημεία άφιξης ή αναχώρησης διεθνών λεωφορειακών γραμμών σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων και λοιπών συγκοινωνιακών φορέων » 2.Στο τέλος της παρ. 15.2 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι προϋποθέσεις αυτής της παραγράφου ισχύουν μόνο για τις διεθνείς τακτικές γραμμές που διενεργούνται μεταξύ της Ελλάδας και των όμορων χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης » 3.Κατά την διενέργεια διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών επιτρέπεται με τα τουριστικά λεωφορεία, η μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων το βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις της διενέργειας της μεταφοράς αυτής. Άρθρο 28 Χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας Κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εθνικών ή εθνικών και διεθνών επιβατικών μεταφορών, οι οποίοι απέκτησαν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ή Επάρκειας χωρίς εξετάσεις ή απαλλάχτηκαν από την υποχρέωση απόκτησής του, βάσει του π.δ. 346/2001 και των προγενέστερων αυτού διατάξεων, απαλλάσσονται από τις εξετάσεις για την απόδειξη της επάρκειας αυτής, εφόσον εργάζονταν ως διαχειριστές επιχείρησης εθνικών ή διεθνών επιβατικών μεταφορών κατά τα τελευταία δέκα έτη πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 2009. Στα ανωτέρω πρόσωπα, ανεξάρτητα αν κατέχουν λεωφορείο ολόκληρο ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, η αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας χορηγεί, με αίτησή τους, πιστοποιητικό για εθνικές ή εθνικές και διεθνείς επιβατικές μεταφορές ανάλογα. Άρθρο 29 Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημόσιων υπεραστικών οδικών μεταφορών 1.Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή πράξης αποχαρακτηρισμού ή μεταβίβασης λεωφορείου δημόσιας χρήσης που ανήκει στην κυριότητα του νομικού προσώπου ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ ή σε εταιρεία του άρθρου 29 του ν. 588/1977, που είναι ενταγμένη σε τέτοιο φορέα, υπόχρεοι υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας, που ορίζει το άρθρο 13 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316) είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών. 2.Η οριζόμενη στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α΄31) προθεσμία παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 για τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου. Άρθρο 30 Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΑΣΘ 1.Η διάρκεια κυκλοφορίας των λεωφορείων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) υπολογιζόμενη από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους ως καινουργών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη. Ως χρόνος απόσβεσης των λεωφορείων, που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, ορίζονται τα είκοσι (20) έτη, η δε κατ’ έτος αποσβεστέα αξία θα ισούται με το μη αποσβεσθέν υπόλοιπο διαιρούμενο δια του υπολειπόμενου χρόνου απόσβεσης έως τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών κυκλοφορίας. 2.Για τα άτομα που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δικαιούνται να διακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο, το αρμόδιο Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) είτε το αντίτιμο του κομίστρου είτε τη διαφορά από το ισχύον κόμιστρο. Το κόμιστρο ή η διαφορά του καταβάλλονται από τους παραπάνω φορείς που ασκούν κοινωνική πολιτική, με βάση τη σύμβαση μεταξύ του ΟΑΣΘ και των αντιστοίχων φορέων. Σε περίπτωση διαφωνίας για τον αριθμό των διακινουμένων επιβατών, αυτός, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του ΟΑΣΘ. 3.Το άρθρο 31 του ν.δ. 3721/1957 (Α΄142) καταργείται από 1.1.2014. 4.Ο ΟΑΣΘ από 1.10.2014 υποχρεούται στην εφαρμογή του προγράμματος δρομολογίων που κάθε φορά εγκρίνεται από το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), με το οποίο: 1)Τα κυκλοφορούντα λεωφορεία κατά τις καθημερινές της χειμερινής περιόδου θα ανέρχονται σε πεντακόσια είκοσι (520) λεωφορεία σε δύο βάρδιες, με δυνατότητα μεταβολής κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (+-4%). Ο αριθμός των κυκλοφορούντων λεωφορείων κατά τα Σάββατα της χειμερινής περιόδου αντιστοιχεί στο 80% του αριθμού των κυκλοφορούντων κατά τις καθημερινές, ενώ κατά τις Κυριακές – Αργίες χειμερινής περιόδου αντιστοιχεί στο 70% του αριθμού των κυκλοφορούντων κατά τις καθημερινές. 2)Ο αριθμός των κυκλοφορούντων λεωφορείων της θερινής περιόδου αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% των κυκλοφορούντων της χειμερινής περιόδου (καθημερινής, Σαββάτου και Κυριακής – Αργίας). 3)Με τα προγράμματα δρομολόγησης γίνεται σταδιακή έναρξη των πρώτων δρομολογίων (αναχώρηση από αφετηρία ή τέρμα) από τις 05:00 και σταδιακή λήξη των τελευταίων δρομολογίων (αναχώρηση από αφετηρία ή τέρμα) έως τις 24:00. 4)Προγραμματίζεται να λειτουργεί μία (1) μεταμεσονύκτια λεωφορειακή γραμμή σύνδεσης και εξυπηρέτησης των επιβατών από και προς τους σταθμούς άφιξης ή αναχώρησης επισκεπτών (αεροδρόμιο, σταθμός τραίνων, κεντρικός σταθμός υπεραστικών λεωφορείων), διερχόμενη από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης. 5)Για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ με τα ειδικά διασκευασμένα οχήματα που διαθέτει ο ΟΑΣΘ ο Οργανισμός υποχρεούται στη δρομολόγηση (μετά από καθημερινό προγραμματισμό με βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ΑμεΑ) σε δύο (2) βάρδιες κατά τις καθημερινές χειμερινής και θερινής περιόδου τουλάχιστον των δυο (2) εκ των τριών (3) ειδικά διασκευασμένων οχημάτων των εννέα (9) θέσεων εξυπηρέτησης ΑμεΑ (εκ των οποίων 4 θέσεις αναπηρικών αμαξιδίων) και τα Σάββατα και τις Κυριακές και αργίες τουλάχιστον του ενός (1). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που λαμβάνεται μετά από πρόταση του ΣΑΣΘ και γνώμη του ΟΑΣΘ, τα ως άνω καθοριζόμενα δύνανται να τροποποιούνται, για τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών. 5.Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η υπ’ αριθ. Α οικ. 45787/3551/5.8.2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2283) με θέμα «Οριστικοποίηση συμβατικών δαπανών-εσόδων-αντισταθμιστικής καταβολής χρήσεων 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013, καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής, επαναπροσδιορισμός συμβατικών δαπανών-εσόδων-αντισταθμιστικής καταβολής χρήσης 2014 και προϋπολογιστικός καθορισμός συμβατικών δαπανών-εσόδων αντισταθμιστικής καταβολής χρήσεων 2015, 2016 και 2017 στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)» ως εξής: «Αριθμ. Α οικ. 45787/3551 Οριστικοποίηση συμβατικών δαπανών – εσόδων - αντισταθμιστικής καταβολής χρήσεων 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013, επαναπροσδιορισμός συμβατικών δαπανών – εσόδων – αντισταθμιστικής καταβολής χρήσης 2014 και προϋπολογιστικός καθορισμός συμβατικών δαπανών – εσόδων αντισταθμιστικής καταβολής χρήσεων 2015, 2016 και 2017 στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.Του ν.δ. 3721/1957 (Α΄ 142) «περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)», όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 716/1970 (Α΄ 238) και το ν. 866/1979. 2.Του ν. 2898/2001 (Α΄ 71) και της από 30.4.2001 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΑΣΘ και ειδικά της παρ. 3 του άρθρου έβδομου αυτής, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του ν. 3185/2003 (Α΄229), την από 4.8.2003 συμπληρωματική οικονομική συμφωνία, το ν. 3652/2008 (Α΄ 45) «Κύρωση Σύμβασης για την τροποποίηση και συμπλήρωση της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ», ως και την από 8.4.2010 νέα συμπληρωματική οικονομική συμφωνία που κυρώθηκε με το ν. 3897/2010 (Α΄ 208). 3.Του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 194) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 4.Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 5.Του άρθρου 1 του ν. 1214/1981 (Α΄ 286) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268). 6.Του άρθρου 11 του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 7.Της υπ’ αριθμ. Α – 68587/5029/4.7.2003 (Β΄ 934) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταβολή περιοχής εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)». 8.Της υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (Β΄ 2105) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 9.Του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) με το οποίο τροποποιείται το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 10.Της υπ’ αριθμ. 329/3.7.2013 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (Β΄ 1655) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 11.Της υπ’ αριθμ. Α.οικ. 61311/5754/21.12.2010 (Β΄ 2014) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)» και της υπ’ αριθμ. Α.οικ.43277/3316/2014 όμοιας. 12.Των εξής κοινών υπουργικών αποφάσεων περί καθορισμού συμβατικών δαπανών, συμβατικών εσόδων και αντισταθμιστικής καταβολής στον ΟΑΣΘ: 1)Αριθμ. Α.29143/2846/23.11.2010 (Β΄ 1937), για τη χρήση 2009. 2)Αριθμ. Α.29143/2846/23.11.2010 (Β΄ 1937), για τη χρήση 2010. 3)Αριθμ. 62412/5832/22.2.2011 (Β΄ 406) για τη χρήση 2011. 4)Αριθμ. Α.46695/4966/22.3.2012 (Β΄ 1093), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α.52792/4757/2.12.2013 (Β΄ 3263) για τη χρήση 2012. 5)Αριθμ. Α.43435/4198/8.4.2013 (Β΄ 984), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α.49860/4560/19.12.2013 (Β΄ 50) για τη χρήση 2013 και 6)Αριθμ. Α.49860/4560/19.12.2013 (Β΄ 50) για τη χρήση 2014. 13.Τις υπ’ αριθμ. 22/2011, 28/2012 και 18/2013 αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου του άρθρου δωδέκατου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ. 14.Το από 27/5/2014 πόρισμα της ομάδας εργασίας για τα θέματα του ΟΑΣΘ, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Α Οικ. 36064/3406/25.7.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Α Οικ. 38837/3607/7.8.2013 και Α Οικ. 66423/5629/28.1.2014 όμοιες. 15.Το υπ’ αριθμ. ΕΜΠ40/29.7.2014 έγγραφο του ΟΑΣΘ με το οποίο αποδέχεται τις προσαρμογές του από 27/5/2014 πορίσματος της ομάδας εργασίας για τα θέματα του ΟΑΣΘ όπως αυτές περιλαμβάνονται στην παρούσα, καθώς και το υπ’ αριθμ. ΕΜΠ41/29.7.2014 έγγραφο του ΟΑΣΘ για την κοινοποίηση στοιχείων για τις χρήσεις 2010 και 2011. 16.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη (για πρόσθετη αντισταθμιστική καταβολή των χρήσεων 2010, 2011, 2012 και 2013 ποσού 120.687.472,82 ευρώ πρόσθετη αντισταθμιστική καταβολή της τρέχουσας χρήσης 2014 ποσού 54.773.964,22 ευρώ και προϋπολογιστικής αντισταθμιστικής καταβολής για τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017 ποσού 144.416.079,61 ευρώ) σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων δεκαεννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι και εξήντα πέντε λεπτών (319.877.516,65 ευρώ), εκ των οποίων 273.147.674,92 ευρώ στον Ειδικό Φορέα 39.110 ΚΑΕ.2581 και 46.729.841,73 ευρώ στον ΚΑΕ.0892. Συγκεκριμένα, δαπάνη ποσού 66.729.841,73 ευρώ στον προϋπολογισμό του 2014, ποσού 102.651.166,97 ευρώ στον προϋπολογισμό 2015, ποσού 88.963.508,74 ευρώ στον προϋπολογισμό 2016 και ποσού 61.532.999,21 ευρώ στον προϋπολογισμό 2017. 17.Τις με αριθ. 2/62549/5.8.2014 και 2/61382/5.8.2014 αποφάσεις τροποποίησης του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα 39.110 με τις οποίες αυξάνεται η πίστωση των ΚΑΕ 2581 και 0892 κατά 20.000.000 ευρώ και 46.729.842 ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η προκληθείσα δαπάνη το 2014. 18.Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη για τα έτη 2015 – 2017 είναι εντός των στόχων του ψηφισθέντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 – 2018, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 1. Οριστικοποιούμε τα συμβατικά έσοδα, τις συμβατικές δαπάνες και την αντισταθμιστική καταβολή της χρήσης 2009 του ΟΑΣΘ ως εξής: α. Τα συμβατικά έσοδα στο ποσό των 48.636.589,78 ευρώ. β. Τις συμβατικές δαπάνες στο ποσό των 165.766.064,28 ευρώ, αναλυόμενες κατά κατηγορία ως εξής: - Μισθώματα αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης (Α1), το ποσό των 2.079.381,98 ευρώ. - Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των 107.043.208,59 ευρώ. - Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 2.758.456,83 ευρώ. - Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4), το ποσό των 11.173.138,94 ευρώ, περιλαμβανομένης της υπέρ ΣΑΣΘ εισφοράς 1%. - Μεταβλητές δαπάνες (Β) το ποσό των 17.966.814,94 ευρώ. - Επιχειρηματικό κέρδος (Γ), το ποσό των 16.183.308,88 ευρώ. - Αποσβέσεις (Δ) το ποσό των 8.561.754,12 ευρώ. 2. Καθορίζουμε την αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2009 (προ ΦΠΑ) του ΟΑΣΘ (σύμφωνα με τα άρθρα τέταρτο, πέμπτο και έκτο της οικονομικής συμφωνίας) στο ποσό των 117.129.474,50 ευρώ που προκύπτει από τη διαφορά των συμβατικών δαπανών 165.766.064,28 ευρώ, μείον τα συμβατικά έσοδα ποσού 48.636.589,78 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. ποσού 10.749.788,99 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό αντισταθμιστικής καταβολής (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ευρώ εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία και σαράντα εννέα λεπτά (127.879.263,49 ευρώ). 3. Η ως άνω οριστικώς καθορισθείσα αντισταθμιστική καταβολή των 127.879.263,49 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) στη χρήση 2009, καταβλήθηκε στο σύνολό της, σε εκτέλεση της αριθμ. 22/2011 αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστηρίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 1. Οριστικοποιούμε τα συμβατικά έσοδα, τις συμβατικές δαπάνες και την αντισταθμιστική καταβολή της χρήσης 2010 του ΟΑΣΘ ως εξής: α. Τα συμβατικά έσοδα στο ποσό των 50.668.101,31 ευρώ. β. Τις συμβατικές δαπάνες στο ποσό των 179.239.316,86 ευρώ, αναλυόμενες κατά κατηγορία ως εξής: - Μισθώματα αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης (Α1), το ποσό των 1.984.308,48 ευρώ. - Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των 116.267.713,57 ευρώ. - Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 2.334.706,00 ευρώ. - Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4), το ποσό των 11.297.718,81 ευρώ, περιλαμβανομένης της υπέρ ΣΑΣΘ εισφοράς 1%. - Μεταβλητές δαπάνες (Β) το ποσό των 23.522.573,23 ευρώ. - Επιχειρηματικό κέρδος (Γ) το ποσό των 15.942.077,20 ευρώ. - Αποσβέσεις (Δ) το ποσό των 7.890.219,57 ευρώ. 2. Καθορίζουμε την αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2010 του ΟΑΣΘ (σύμφωνα με τα άρθρα τέταρτο, πέμπτο και έκτο της οικονομικής συμφωνίας) στο ποσό των 128.571.215,55 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), που προκύπτει από τη διαφορά των συμβατικών δαπανών 179.239.316,86 ευρώ, μείον τα συμβατικά έσοδα ποσού 50.668.101,31 ευρώ. 3. Δεδομένου ότι η εγκριθείσα αντισταθμιστική καταβολή (άνευ ΦΠΑ) και καταβληθείσα ήδη στον Οργανισμό, σε εκτέλεση της αριθμ. 22/2011 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου ανήλθε στο ποσό των 117.795.156,43 ευρώ, η οφειλόμενη αντισταθμιστική καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 10.776.059,12 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% ή πλέον ποσό 1.400.887,69 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι και ογδόντα ενός λεπτών (12.176.946,81). 4. Η ως άνω αντισταθμιστική καταβολή ποσού 12.176.946,81 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) μειώνεται κατά το ποσό των 1.943.085,92 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), που αποτελεί το ποσοστό του 20% το οποίο αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, κατ’ εφαρμογή του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου και του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου έκτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ. 5. Η επιπλέον αντισταθμιστική καταβολή των 10.233.860,89 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) στη χρήση 2010, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου έβδομου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας, καταβάλλεται στο Α΄ δεκαήμερο του μηνός Αυγούστου 2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 1. Οριστικοποιούμε τα συμβατικά έσοδα, τις συμβατικές δαπάνες και την αντισταθμιστική καταβολή της χρήσης 2011 του ΟΑΣΘ ως εξής: α. Τα συμβατικά έσοδα στο ποσό των 62.104.258,97 ευρώ. β. Τις συμβατικές δαπάνες στο ποσό των 188.331.214,78 ευρώ, αναλυόμενες κατά κατηγορία ως εξής: - Μισθώματα αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης (Α1), το ποσό των 1.900.584,00 ευρώ. - Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των 116.784.744,03 ευρώ. - Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 2.219.498,92 ευρώ. - Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4), το ποσό των 13.834.603,87 ευρώ, περιλαμβανομένης της υπέρ ΣΑΣΘ εισφοράς 1% και της αποζημίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Μεταβλητές δαπάνες (Β) το ποσό των 28.225.489,84 ευρώ. - Επιχειρηματικό κέρδος (Γ), το ποσό των 16.884.544,23 ευρώ. - Αποσβέσεις (Δ) το ποσό των 8.481.749,89 ευρώ. 2. Καθορίζουμε την αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2011 του ΟΑΣΘ (σύμφωνα με τα άρθρα τέταρτο, πέμπτο και έκτο της οικονομικής συμφωνίας) στο ποσό των 126.226.955,81 ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τη διαφορά των συμβατικών δαπανών 188.331.214,78 ευρώ, μείον τα συμβατικά έσοδα ποσού 62.104.258,87 ευρώ. 3. Δεδομένου ότι η εγκριθείσα αντισταθμιστική καταβολή (άνευ ΦΠΑ) και καταβληθείσα ήδη στον Οργανισμό, ανήλθε στο ποσό των 92.920.353,98 ευρώ, η οφειλόμενη αντισταθμιστική καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 33.306.601,83 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% ή πλέον ποσό 4.329.858,23 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ευρώ τριάντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα και έξι λεπτών (37.636.460,06 ευρώ). 4. Η ως άνω αντισταθμιστική καταβολή ποσού 37.636.460,06 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) μειώνεται κατά το ποσό των 1.140.479,22 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), που αποτελεί το ποσοστό του 20% το οποίο αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, κατ’ εφαρμογή του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου και του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου έκτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ. 5. Η ως άνω οριστικώς καθορισθείσα αντισταθμιστική καταβολή των 36.495.980,84 ευρώ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στη χρήση 2011, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου έβδομου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας, καταβάλλεται στο Α΄ δεκαήμερο του μηνός Αυγούστου 2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 1. Οριστικοποιούμε τα συμβατικά έσοδα και τις συμβατικές δαπάνες χρήσης 2012 του ΟΑΣΘ, όπως αυτά προκύπτουν απ’ τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 2012 και έχουν ως εξής: α. Τα συμβατικά έσοδα στο ποσό των 57.735.919,71 ευρώ. β. Τις συμβατικές δαπάνες στο ποσό των 183.997.481,74 ευρώ, αναλυόμενες κατά κατηγορία ως εξής: - Μισθώματα αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης (Α1), το ποσό των 1.672.894,68 ευρώ. - Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των 110.225.262,60 ευρώ. - Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 2.307.022,48 ευρώ. - Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4), το ποσό των 14.161.869,16 ευρώ, περιλαμβανομένης της υπέρ ΣΑΣΘ εισφοράς 1% και της αποζημίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Μεταβλητές δαπάνες (Β) καυσίμων, λιπαντικών και ελαστικών στο ποσό των 30.302.541,09 ευρώ. - Επιχειρηματικό κέρδος (Γ), το ποσό των 16.903.937,30 ευρώ. - Αποσβέσεις (Δ1), το ποσό των 8.423.954,43 ευρώ. 2. Οριστικοποιούμε την αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2012 του ΟΑΣΘ (σύμφωνα με τα άρθρα τέταρτο, πέμπτο και έκτο της οικονομικής συμφωνίας) στο ποσό των 126.261.562,03 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) που προκύπτει από τη διαφορά των οριστικών συμβατικών δαπανών της παρούσας, ποσού 183.997.481,74 ευρώ, μείον τα οριστικά συμβατικά έσοδα, ποσού 57.735.919,71 ευρώ. 3. Δεδομένου ότι η καταβληθείσα αντισταθμιστική καταβολή (άνευ ΦΠΑ) για τη χρήση 2012 στον Οργανισμό, ανήλθε στο ποσό των 111.475.326,17 ευρώ, η οφειλόμενη αντισταθμιστική καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 14.786.235,86 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% ή ποσό 1.922.210,66 ευρώ, ήτοι συνολικά ποσό ευρώ δεκαέξι εκατομμύρια επτακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι και πενήντα δύο λεπτά (16.708.446,52 ευρώ). 4. Η ως άνω πρόσθετη αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2012, ποσού 16.708.446,52 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού 4.177.111,63 ευρώ στο Α΄ 10ήμερο των μηνών Ιανουαρίου 2015 έως και Απριλίου 2015. Η ως άνω αντισταθμιστική καταβολή θα καταβληθεί στον ΟΑΣΘ μετά την παραίτησή του επί της από 18.10.2013 αιτήσεώς του προς το Διαιτητικό Δικαστήριο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 1. Οριστικοποιούμε τα συμβατικά έσοδα και τις συμβατικές δαπάνες χρήσης 2013 του ΟΑΣΘ όπως αυτά προκύπτουν απ’ τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης της 31.12.2013 και έχουν ως εξής: α. Τα συμβατικά έσοδα στο ποσό των 58.079.307,42 ευρώ. β. Τις συμβατικές δαπάνες στο ποσό των 176.441.417,66 ευρώ, αναλυόμενα κατά κατηγορία ως εξής: - Μισθώματα αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης (Α1), το ποσό των 1.647.094,98 ευρώ. - Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των 106.562.312,61 ευρώ. - Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 2.180.128,76 ευρώ. - Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4), το ποσό των 14.966.082,66 ευρώ, περιλαμβανομένης της υπέρ ΣΑΣΘ εισφορά 1% και της αποζημίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Μεταβλητές δαπάνες (Β) καυσίμων, λιπαντικών και ελαστικών στο ποσό των 25.843.897,88 ευρώ. - Επιχειρηματικό κέρδος (Γ), το ποσό των 16.877.275,06 ευρώ. - Αποσβέσεις, το ποσό των 8.364.625,71 ευρώ. 2. Οριστικοποιούμε την αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2013 του ΟΑΣΘ (σύμφωνα με τα άρθρα τέταρτο, πέμπτο και έκτο της οικονομικής συμφωνίας) στο ποσό των 118.362.110,24 ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τη διαφορά των οριστικοποιούμενων συμβατικών δαπανών της παρούσας, ποσού 176.441.417,66 ευρώ, μείον τα οριστικοποιούμενα συμβατικά έσοδα, ποσού 58.079.307,42 ευρώ. 3. Η ως άνω οριστική αντισταθμιστική καταβολή των 118.362.110,24 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας αντισταθμιστικής καταβολής ποσού 67.699.115,04 ευρώ, ήτοι ποσό 50.662.995,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσό 57.249.184,57 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), εκ των οποίων ποσό 32.713.819,76 ευρώ καταβάλλεται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού 4.089.227,47 ευρώ εκάστη ταυτόχρονα με τις μηνιαίες δόσεις της αντισταθμιστικής καταβολής των μηνών Μαΐου χρήσης 2015 έως και Δεκεμβρίου χρήσης 2015 και ποσό 24.535.364,81 ευρώ καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ταυτόχρονα με τις μηνιαίες δόσεις της αντισταθμιστικής καταβολής των μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου χρήσης 2016. Η ως άνω αντισταθμιστική καταβολή θα καταβληθεί στον ΟΑΣΘ μετά την παραίτησή του επί της από 18.10.2013 αιτήσεώς του προς το Διαιτητικό Δικαστήριο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΤΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 1. Επαναπροσδιορίζουμε τα συμβατικά έσοδα και τις συμβατικές δαπάνες χρήσης 2014 του ΟΑΣΘ ως εξής: α. Τα συμβατικά έσοδα στο ποσό των 67.083.992,20 ευρώ, λόγω της εφαρμογής της νέας πολιτικής κομίστρων από 1.10.14. β. Τις συμβατικές δαπάνες στο ποσό των 158.034.403,02 ευρώ, αναλυόμενες κατά κατηγορία ως εξής: - Μισθώματα αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης (Α1), το ποσό των 1.400.030,73 ευρώ. - Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των 94.620.000,00 ευρώ. - Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 1.577.694,07 ευρώ. - Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4), το ποσό των 13.734.975,24 ευρώ, περιλαμβανομένης της υπέρ ΣΑΣΘ εισφοράς 1% και της αποζημίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Μεταβλητές δαπάνες (Β) καυσίμων, λιπαντικών και ελαστικών στο ποσό των 24.551.702,98 ευρώ. - Επιχειρηματικό κέρδος (Γ), το ποσό των 16.450.000,00 ευρώ. - Αποσβέσεις, το ποσό των 5.700.000,00 ευρώ. 2. Επαναπροσδιορίζουμε την αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2014 του ΟΑΣΘ (σύμφωνα με τα άρθρα τέταρτο, πέμπτο και έκτο της οικονομικής συμφωνίας) στο ποσό των 90.950.410,82 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) που προκύπτει από τη διαφορά των επαναπροσδιοριζόμενων συμβατικών δαπανών ποσού 158.034.403,02 ευρώ, μείον τα επαναπροσδιοριζόμενα συμβατικά έσοδα ποσού 67.083.992,20 ευρώ. 3. Δεδομένου ότι η καταβληθείσα στον Οργανισμό αντισταθμιστική καταβολή (άνευ Φ.Π.Α.) για τη χρήση 2014, ανήλθε στο ποσό των 42.477.876,11 ευρώ, η οφειλόμενη αντισταθμιστική καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 48.472.534,71 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% ή ποσό 6.301.429,51 ευρώ, ήτοι συνολικά ποσό ευρώ πενήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα και είκοσι δύο λεπτά (54.773.964,22 ευρώ). 4. Η ως άνω πρόσθετη αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2014 των 54.773.964,22 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 5 του άρθρου έβδομου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας, καταβάλλεται ως εξής: α. Ποσό είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000,00 ευρώ) σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 5.000.000,00 ευρώ εκάστη, καταβαλλόμενες στο Α΄ δεκαήμερο των μηνών Σεπτεμβρίου έως Δεκεμβρίου 2014. β. Ποσό τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων και είκοσι δύο λεπτών (34.773.964,22 ευρώ) σε δύο ισόποσες δόσεις ποσού 17.386.982,11 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων η πρώτη στο Α΄ τρίμηνο του 2016 και η δεύτερη στο Α΄ τρίμηνο του 2017. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΒΔΟΜΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 1. Προϋπολογίζουμε τα συμβατικά έσοδα και τις συμβατικές δαπάνες χρήσης 2015 του ΟΑΣΘ ως εξής: α. Τα συμβατικά έσοδα στο ποσό των 104.814.946,77 ευρώ. β. Τις συμβατικές δαπάνες στο ποσό των 151.920.168,62 ευρώ, αναλυόμενες κατά κατηγορία ως εξής: - Μισθώματα αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης (Α1), το ποσό των 1.482.385,48 ευρώ. - Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των 90.250.000,00 ευρώ. - Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 1.721.694,07 ευρώ. - Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4), το ποσό των 13.056.580,97 ευρώ, περιλαμβανομένης της υπέρ ΣΑΣΘ εισφοράς 1% και της αποζημίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Μεταβλητές δαπάνες (Β) καυσίμων, λιπαντικών και ελαστικών στο ποσό των 23.259.508,10 ευρώ. - Επιχειρηματικό κέρδος (Γ), το ποσό των 16.450.000,00 ευρώ. - Αποσβέσεις, το ποσό των 5.700.000,00 ευρώ. 2. Προϋπολογίζουμε την αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2015 του ΟΑΣΘ (σύμφωνα με τα άρθρα τέταρτο, πέμπτο και έκτο της οικονομικής συμφωνίας) στο ποσό των 47.105.221,85 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) που προκύπτει από τη διαφορά των προϋπολογιζόμενων συμβατικών δαπανών της παρούσας ποσού 151.920.168,62 ευρώ, μείον τα προϋπολογιζόμενα συμβατικά έσοδα ποσού 104.814.946,77 ευρώ. 3. Η ως άνω αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2015 ποσού 47.105.221,85 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσό 53.228.900,69 ευρώ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 5 του άρθρου έβδομου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις στο Α΄ δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου έως και Δεκεμβρίου 2015. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 1. Προϋπολογίζουμε τα συμβατικά έσοδα και τις συμβατικές δαπάνες χρήσης 2016 του ΟΑΣΘ ως εξής: α. Τα συμβατικά έσοδα στο ποσό των 106.736.465,71 ευρώ. β. Τις συμβατικές δαπάνες στο ποσό των 148.365.812,45 ευρώ, αναλυόμενες κατά κατηγορία ως εξής: - Μισθώματα αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης (Α1), το ποσό των 1.564.740,23 ευρώ. - Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των 88.445.000,00 ευρώ. - Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 1.885.094,07 ευρώ. - Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4), το ποσό των 11.061.470,05 ευρώ, περιλαμβανομένης της υπέρ ΣΑΣΘ εισφοράς 1% και της αποζημίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Μεταβλητές δαπάνες (Β) καυσίμων, λιπαντικών και ελαστικών στο ποσό των 23.259.508,10 ευρώ. - Επιχειρηματικό κέρδος (Γ), το ποσό των 16.450.000,00 ευρώ. - Αποσβέσεις, το ποσό των 5.700.000,00 ευρώ. 2. Προϋπολογίζουμε την αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2016 του ΟΑΣΘ (σύμφωνα με τα άρθρα τέταρτο, πέμπτο και έκτο της οικονομικής συμφωνίας) στο ποσό των 41.629.346,74 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) που προκύπτει από τη διαφορά των προϋπολογιζόμενων συμβατικών δαπανών της παρούσας, ποσού 148.365.812,45 ευρώ, μείον τα προϋπολογιζόμενα συμβατικά έσοδα, ποσού 106.736.465,71 ευρώ. 3. Η ως άνω αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2016 ποσού 41.629.346,74 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσό 47.041.161,82 ευρώ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 5 του άρθρου έβδομου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις στο Α΄ δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου έως και Δεκεμβρίου 2016. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΑΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 1. Προϋπολογίζουμε τα συμβατικά έσοδα και τις συμ. βατικές δαπάνες χρήσης 2017 του ΟΑΣΘ ως εξής: α. Τα συμβατικά έσοδα στο ποσό των 108.611.675,02 ευρώ. β. Τις συμβατικές δαπάνες στο ποσό των 147.678.946,79 ευρώ, αναλυόμενες κατά κατηγορία ως εξής: - Μισθώματα αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης (Α1), το ποσό των 1.647.094,98 ευρώ. - Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των 88.160.000,00 ευρώ. - Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 1.973.694,07 ευρώ. - Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4), το ποσό των 10.488.649,64 ευρώ, περιλαμβανομένης της υπέρ ΣΑΣΘ εισφοράς 1% και της αποζημίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Μεταβλητές δαπάνες (Β) καυσίμων, λιπαντικών και ελαστικών στο ποσό των 23.259.508,10 ευρώ. - Επιχειρηματικό κέρδος (Γ), το ποσό των 16.450.000,00 ευρώ. - Αποσβέσεις, το ποσό των 5.700.000,00 ευρώ. 2. Προϋπολογίζουμε την αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2017 του ΟΑΣΘ (σύμφωνα με τα άρθρα τέταρτο, πέμπτο και έκτο της οικονομικής συμφωνίας) στο ποσό των 39.067.271,77 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) που προκύπτει από τη διαφορά των προϋπολογιζόμενων συμβατικών δαπανών της παρούσας, ποσού 147.678.946,79 ευρώ, μείον τα προϋπολογιζόμενα συμβατικά έσοδα, ποσού 108.611.675,02 ευρώ. 3. Η ως άνω αντισταθμιστική καταβολή χρήσης 2017 ποσού 39.067.271,77 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσό 44.146.017,10 ευρώ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 5 του άρθρου έβδομου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις στο Α΄ δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου έως και Δεκεμβρίου 2017. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΚΑΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 27.5.2014 ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ Η παρούσα εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του από 27.5.2014 πορίσματος της Ομάδας Εργασίας για θέματα ΟΑΣΘ, που συγκροτήθηκε με την αριθ. Α. οικ. 36064/3406/25.7.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο συναποδέχθηκαν Ελληνικό Δημόσιο και ΟΑΣΘ, περιλαμβανομένων και των προσαρμογών που γίνονται δια της παρούσας απόφασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΔΕΚΑΤΟ Σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι των συμβατικών εσόδων κατ’ έτος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο ΟΑΣΘ αναλαμβάνει την αντιμετώπιση του όποιου ελλείμματος υπάρξει σε οποιαδήποτε χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του επιλόγου του από 27.5.2014 πορίσματος της Ομάδας Εργασίας για θέματα ΟΑΣΘ που συγκροτήθηκε με την αριθ. Α. οικ. 36064/3406/25.07.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο συναποδέχθηκαν Ελληνικό Δημόσιο και ΟΑΣΘ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε αυτήν. Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ[...]" 2015/1_30.12.2015 2015
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 2015/4331 2015
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2017/4482 2017
Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παρ[...]" 2017/4487 2017
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις. 2017/4508 2017
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2018/4530 2018
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις. 2018/4554 2018